22.08.2013 Views

Papervoorstel conferentie Onderzoek in ... - Cultuurnetwerk.nl

Papervoorstel conferentie Onderzoek in ... - Cultuurnetwerk.nl

Papervoorstel conferentie Onderzoek in ... - Cultuurnetwerk.nl

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Papervoorstel</strong> <strong>conferentie</strong> <strong>Onderzoek</strong> <strong>in</strong> Cultuureducatie 22 juni 2009<br />

20 maart 2009<br />

Edw<strong>in</strong> van Meerkerk<br />

Algemene cultuurwetenschappen<br />

Radboud Universiteit Nijmegen<br />

e.vanmeerkerk@let.ru.<strong>nl</strong><br />

Terug naar de vraag ‘Wat is kunst?’ Kunsttheorie en teacher beliefs <strong>in</strong> de kunsteducatie<br />

Dit paper is het resultaat van de eerste fase van wat een langjarig onderzoeksprogramma moet gaan<br />

worden aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het gebied van de kunsteducatie. De doelstell<strong>in</strong>g<br />

van dit onderzoeksprogramma is te achterhalen welke theoretische vooronderstell<strong>in</strong>gen schuilgaan<br />

achter kunsteducatieve activiteiten en welke grenzen en mogelijkheden uit de kunsttheorie kunnen<br />

worden afgeleid voor de praktijk van de kunsteducatie. Vanuit de kunsteducatie richt beschouwelijk<br />

onderzoek zich logischerwijs op twee gebieden: de sociale context en de cognitieve competenties.<br />

Dat daarbij stilzwijgend uit wordt gegaan van een zeer specifieke kunsttheoretische positie, blijft<br />

veelal onderbelicht. Recente ontwikkel<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> de esthetica en de cultuurtheorie daarentegen<br />

besteden niet of nauwelijks aandacht aan vragen die door de concrete praktijk van de kunsteducatie<br />

worden opgeroepen.<br />

De Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur signaleerden <strong>in</strong> 2006 <strong>in</strong> hun rapport Onderwijs <strong>in</strong> cultuur<br />

al een groeiende behoefte aan kwalitatief en theoretisch onderzoek naar kunst- en erfgoededucatie.<br />

Waar het aan zou ontbreken, is een theoretische basis, waaraan vooraf zou moeten gaan een<br />

onderzoek naar de achterliggende normen, waarden en didactische vooronderstell<strong>in</strong>gen b<strong>in</strong>nen de<br />

cultuureducatie. Deze basis zou de verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g moeten vormen tussen de bestaande <strong>in</strong>itiatieven en<br />

praktijken van cultuureducatie. Niet alleen ontbreken de doorgaande leerlijnen, ook de onderl<strong>in</strong>ge,<br />

theoretische verhoud<strong>in</strong>g tussen b<strong>in</strong>nen- en buitenschoolse educatie is nog een witte vlek. Een laatste<br />

desideratum, niet gesignaleerd door de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur, is de koppel<strong>in</strong>g<br />

tussen recente wetenschappelijke <strong>in</strong>zichten <strong>in</strong> de relatie tussen kunst, cultuur en maatschappij en het<br />

onderwijs <strong>in</strong> kunst en cultuur.<br />

Dit paper is de neerslag van een eerste verkenn<strong>in</strong>g op dit gebied en dient als startpunt voor de<br />

verdere ontwikkel<strong>in</strong>g van dit onderzoek. Het is daarom work <strong>in</strong> progress; ik zal meer vragen stellen<br />

dan conclusies poneren. Op basis van literatuuronderzoek zal ik een schets geven van de esthetische<br />

fundamenten die kunnen worden onderscheiden voor de bestaande benader<strong>in</strong>gen en toepass<strong>in</strong>gen<br />

van cultuureducatie. Ook zal ik <strong>in</strong>gaan op de betekenis van de recente theorievorm<strong>in</strong>g over identiteit,<br />

media en cultureel geheugen voor de kunst- en cultuureducatie.<br />

Literatuur<br />

Greg Dimitriadis (2001) Perform<strong>in</strong>g Identity/Perform<strong>in</strong>g Culture: Hip Hop as Text, Pedagogy, and<br />

Lived Practice. New York: Lang: 1-14.<br />

Carol Duncan (2005) ‘The Art Museum as Ritual’, <strong>in</strong>: Gerard Corsane (ed.) Heritage, Museums and<br />

Galleries. New York/London: Routledge: 78-88.<br />

Hans van Maanen (1999) ‘Over het kwaliteitsbegrip <strong>in</strong> de kunsteducatie’, <strong>in</strong>: Kunst en Educatie 5: 3-7.<br />

Henry Jenk<strong>in</strong>s (2006) ‘Conclusion: Democratiz<strong>in</strong>g Television? The Politics of Participation’, <strong>in</strong>: Henry<br />

Jenk<strong>in</strong>s, Convergence Culture. New York/London: New York University Press: 240-260.<br />

Andreas Huyssen (2000) ‘Present Pasts: Media, Politics, Amnesia’, <strong>in</strong>: Public Culture 12(1): 21-38.<br />

Jacques Rancière. (2004 [2000]) The politics of aesthetics. The distribution of the sensible. Gabriel<br />

Rockhill tr. London: Cont<strong>in</strong>uum.<br />

Simon o’Sullivan (2001) ‘The Aesthetics of Affect. Th<strong>in</strong>k<strong>in</strong>g Art Beyond Representation’, <strong>in</strong>: Angelaki 6<br />

(3): 125-135.


Onderwijsraad & Raad voor Cultuur. (2006) Onderwijs <strong>in</strong> cultuur: versterk<strong>in</strong>g van cultuureducatie <strong>in</strong><br />

primair en voortgezet onderwijs.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!