College van burgemeester en schepenen 27 mei ... - Stad Sint-Niklaas

sint.niklaas.be

College van burgemeester en schepenen 27 mei ... - Stad Sint-Niklaas

College van burgemeester en schepenen

Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en

vertrouwelijke informatie)

27 mei 2013

Aanwezig:

De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter;

mevrouw Christel Geerts, de heer Peter Buysrogge, mevrouw Sofie Heyrman, mevrouw Annemie Charlier,

de heer Gaspard Van Peteghem, de heer Wout De Meester, de heer Carl Hanssens en de heer Mike

Nachtegael, schepenen;

met de heer Ronan Rotthier, stadssecretaris wd.

De heer Freddy Willockx, gemeenteraadslid-voorzitter, is aanwezig bij de behandeling van punt nr. 13.

Afwezig:

mevrouw Marijke Henne, schepen.

De burgemeester-voorzitter opent de vergadering om 14 uur.

Het college keurt de notulen goed van de zitting van 13 mei 2013, waarna wordt beraadslaagd over:

1. Politieke organen: college: deelneming van Christel Geerts aan ontbijtsessie met

minister Jo Vandeurzen

Enig artikel

Het college neemt er kennis van dat schepen Christel Geerts deelneemt aan de ontbijtsessie met minister

Jo Vandeurzen op donderdag 6 juni 2013 in campus Henri Serruys te Oostende. De minister zal tijdens de

sessie de Vlaamse beleidsdoelstellingen Lokaal Sociaal Beleid toelichten.

De deelnameprijs bedraagt 30 EUR.

2. Politieke organen: OCMW: administratief toezicht: kennisneming overzichtslijst

beslissingen OCMW-raad

Enig artikel

In toepassing van artikel 257 § 1 van het OCMW-decreet van 19 december 2008 neemt het college kennis

van de beslissingen van 25 april 2013 van de raad voor maatschappelijk welzijn, vermeld in de overzichtslijst,

als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting.

3. Overige verrichtingen betreffende de erediensten en niet-confessionele levensbeschouwingen:

kerkfabrieken: administratief toezicht: kerkfabriek HH. Andreas &

Ghislenus: kennisneming notulen kerkraad

Enig artikel

Overeenkomstig artikel 57 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de

werking van de erkende erediensten, neemt het college kennis van de notulen van de vergadering van

30 april 2013 van de kerkraad van de kerkfabriek HH. Andreas & Ghislenus, als bijlage gevoegd bij de

notulen van deze zitting.

CBS 27 mei 2013 1


4. Overige verrichtingen betreffende de erediensten en niet-confessionele levensbeschouwingen:

kerkfabrieken: administratief toezicht: kerkfabriek Sint-Jozef:

kennisneming notulen kerkraad

Enig artikel

Overeenkomstig artikel 57 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de

werking van de erkende erediensten, neemt het college kennis van de notulen van de vergadering van

26 april 2013 van de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Jozef, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze

zitting.

5. Overige verrichtingen betreffende de erediensten en niet-confessionele levensbeschouwingen:

kerkfabrieken: administratief toezicht: kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw

ten Bos: kennisneming notulen kerkraad

Enig artikel

Overeenkomstig artikel 57 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de

werking van de erkende erediensten, neemt het college kennis van de notulen van de vergadering van

15 april 2013 van de kerkraad van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw ten Bos, als bijlage gevoegd bij de

notulen van deze zitting.

6. Overig algemeen bestuur: lidmaatschap verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden:

Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen vzw: betaalbaarstelling

bijdrage 2013

Enig artikel

Het college stelt de factuur nr. FV1/13 042 van 21 april 2013, voor een bedrag van 43.000,97 EUR (vrij

van btw), betaalbaar aan de Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen vzw, Gouvernementstraat

1, 9000 Gent, als financiële bijdrage voor het werkingsjaar 2013.

7. Overig algemeen bestuur: lidmaatschap verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden:

Vereniging voor Openbaar Groen: algemene vergadering: volmacht aan

Bernadette Pieters

Enig artikel

Het college beslist volmacht te geven aan mevrouw Bernadette Pieters, diensthoofd groendienst, om de

stad Sint-Niklaas te vertegenwoordigen op de jaarlijkse statutaire algemene ledenvergadering van de

Vereniging voor Openbaar Groen op donderdag 13 juni 2013 om 10 uur in het proefstation van het

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek te Melle.

8. Overige elementen van openbare orde en veiligheid: hoger beroep van OJC Kompas vzw

tegen sanctie in kader GAS-procedure: standpunt college betreffende hoger beroep

Enig artikel

Het college beslist inzake het hoger beroep van OJC Kompas vzw tegen een sanctie, opgelegd in het kader

van de GAS-procedure, waarbij de sanctionerend ambtenaar werd opgeroepen en niet de stad SintNiklaas,

vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, de zaak aan de beoordeling van de

politierechter over te laten of die de visie van de raadsman van OJC Kompas vzw volgt. Dan kan de politierechter

in een tussenvonnis vragen dat de stad Sint-Niklaas, vertegenwoordigd door het college van

burgemeester en schepenen, in de procedure tussenkomt.

CBS 27 mei 2013 2


9. Fiscale aangelegenheden: belasting op het maken en verspreiden van commerciële

reclame op het openbaar domein: toelating aan Bpost voor promotie 'Bpost op afspraak'

Artikel 1

Het college verleent toelating aan Bpost, Kroonlaan 165, 1050 Elsene, om tijdens de donderdagse markt

van 13 juni 2013 promotie te voeren voor de nieuwe dienst 'Bpost op afspraak', door het aanspreken van

voorbijgangers en het uitdelen van flyers aan geïnteresseerden.

Artikel 2

De belasting op het maken en verspreiden van commerciële reclame op het openbaar domein, voor een

bedrag van 81 EUR, moet vooraf worden betaald en eventueel weggegooide flyers moeten door de

aanvrager worden opgeruimd.

10. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar

domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan Fast Forward Events bvba voor

standplaats 'Recupel on Tourbus'

Enig artikel

Het college verleent toelating aan Fast Forward Events bvba, Dok Noord 4 d/bus 101, 9000 Gent, om op

zaterdag 6 juli 2013 met de 'Recupel on Tourbus' een standplaats in te nemen op het Hendrik Heymanplein,

voor de stedelijke openbare bibliotheek, op voorwaarde dat:

- de toegang naar de bibliotheek steeds blijft gevrijwaard;

- er rond de tourbus steeds de nodige ruimte vrij blijft voor doorgang van de hulpdiensten;

- de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen',

voor een bedrag van 15,60 EUR, vooraf wordt betaald.

11. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar

domein: terrassen op het Apostelplein: definitieve regeling: kohieren inzake belastingen:

vaststelling en uitvoerbaarverklaring

Artikel 1

Het college stelt het derde kohier vast inzake de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar

domein, belastingjaar 2010, 5 artikelen voor een totaal bedrag van 2.118 EUR, en verklaart dit uitvoerbaar.

Artikel 2

Het college stelt het derde kohier vast inzake de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar

domein, belastingjaar 2011, 4 artikelen voor een totaal bedrag van 876,34 EUR, en verklaart dit uitvoerbaar.

Artikel 3

Het college beslist met ingang van 15 juni 2013 de nieuwe indeling op het binnenplein van het

Apostelplein (de verdeling van het hoekperceel gebeurt horizontaal in plaats van verticaal), zoals vermeld

in de bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting, op te leggen voor een periode tot 15 maart 2014.

12. Fiscale aangelegenheden: kohieren inzake belastingen: vaststelling en uitvoerbaarverklaring

Artikel 1

Het college stelt het tweede kohier vast inzake de belasting op tapperijen en slijterijen van gegiste en

geestrijke dranken, belastingjaar 2012, 75 artikelen voor een bedrag van 13.995,59 EUR, en verklaart dit

uitvoerbaar.

CBS 27 mei 2013 3


Artikel 2

Het college stelt het derde kohier vast inzake de algemene milieubijdrage voor beoefenaars van een

zelfstandige activiteit, kmo’s en bedrijven, belastingjaar 2012, 180 artikelen voor een bedrag van

30.928,87 EUR, en verklaart dit uitvoerbaar.

Artikel 3

Het college stelt het derde kohier vast inzake de belasting op motoren, belastingjaar 2012, 20 artikelen

voor een bedrag van 17.043,34 EUR, en verklaart dit uitvoerbaar.

De heer Freddy Willockx, gemeenteraadslid-voorzitter, is aanwezig bij de behandeling van volgend punt:

13. Overige algemene financiering: cross border lease transactie: brief in verband met

mogelijke vervroegde beëindiging

Enig artikel

Het college beslist een brief te schrijven aan de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse

Regering, de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, en de heer Philippe

Muyters, Vlaams minister van financiën, begroting, werk, ruimtelijke ordening en sport, in verband met de

mogelijk vervroegde beëindiging van de cross border lease transactie.

14. Overige algemene financiering: boekhouding: dienstjaar 2013: vaststelling definitieve

vastleggingen en rechten en goedkeuring facturen

Enig artikel

Het college stelt de definitieve vastleggingen en de rechten vast en keurt de facturen goed vanaf

woensdag voor het voorgaand college tot en met dinsdag voor het huidig college.

Het betreft:

- definitieve vastleggingen: van nr. 6198 tot en met nr. 6405;

- facturen: van nr. 5507 tot en met nr. 5896;

- vastgestelde rechten: van nr. 1991 tot en met nr. 2085.

15. Overige verrichtingen betreffende de politiediensten: boekhouding politiezone:

dienstjaar 2013: vaststelling definitieve vastleggingen en rechten en goedkeuring

facturen

Enig artikel

Het college stelt de definitieve vastleggingen en de rechten vast en keurt de facturen goed vanaf

woensdag voor het voorgaand college tot en met dinsdag voor het huidig college.

Het betreft:

- definitieve vastleggingen: van nr. 501 tot en met nr. 509;

- facturen: van nr. 531 tot en met nr. 564;

- vastgestelde rechten: -.

16. Overige evenementen: jaarlijkse evenementen: huren tribunes voor beachvolleybaltornooi

Enig artikel

In overeenstemming met:

- de Europese richtlijn betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale besturen (richtlijn

2011/7/EU);

CBS 27 mei 2013 4


- de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken,

leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 17 § 2;

- de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet van 15 juli 2005,

beslist het college, gelet op de ingediende offertes en het advies van de dienst plechtigheden, 2 tribunes

(met in totaal 512 zitplaatsen) voor het beachvolleybaltornooi te huren bij GDA Systems cvba, Victor

Bocquéstraat 7, 9300 Aalst, voor een totaal bedrag van 3.120 EUR + 655,20 EUR (21 % btw) =

3.775,20 EUR.

17. Gewoon lager onderwijs: De Droomballon Nieuwkerken: leveren en plaatsen van 4 zitbanken

voor de kleuterafdeling: betaalbaarstelling factuur

Enig artikel

Ter uitvoering van:

- de Europese richtlijn betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale besturen (richtlijn

2011/7/EU);

- het gemeentedecreet artikels 159 § 1 en § 2 en 160 § 1;

- de gemeenteraadsbeslissing van 28 september 2007 in verband met het dagelijks bestuur,

stelt het college de factuur nr. 2013/052 van 21 maart 2013, voor een totaal bedrag van 1.000 EUR +

210 EUR (21 % btw) = 1.210 EUR, betaalbaar aan de firma GV Contractors nv, Laagstraat 9, 9140 Temse,

voor het leveren en plaatsen van 4 zitbanken voor de kleuterafdeling van de stedelijke basisschool

De Droomballon Nieuwkerken.

18. Overige verrichtingen betreffende de politiediensten: meerverbruik kopieertoestellen

politiezone: betaalbaarstelling factuur

Enig artikel

Ter uitvoering van het gemeentedecreet artikels 159 § 1 en § 2 en 160 § 1 en de gemeenteraadsbeslissing

van 28 september 2007 in verband met het dagelijks bestuur stelt het college de factuur

nr. 83511390000943 van 30 april 2013, voor een totaal bedrag van 723,92 EUR + 152,02 EUR (21 % btw)

= 875,94 EUR, betaalbaar aan De Lage Landen Leasing nv, Lozenberg 5, 1932 Zaventem, voor het

meerverbruik op de kopieertoestellen van de politiezone van Sint-Niklaas tijdens de periode van 1 oktober

2012 tot 1 april 2013.

19. Overige verrichtingen betreffende de politiediensten: camerabewaking Stationsstraat:

principe

Artikel 1

Het college beslist, gelet op het gunstig visum van de financieel beheerder, principieel akkoord te gaan

om, aanvullend op het dossier van de nieuwe veiligheidscamera’s voor de politie, een aanvullend dossier

op te starten voor de globale camerabewaking van de Stationsstraat rekening houdend met de specifieke

behoefte van de handelaars. De nodige bijkomende budgetten moeten worden gezocht.

Artikel 2

Het college beslist voor deze aankoop de nodige budgetten in de eerstvolgende budgetwijziging van 2013

op te nemen.

De totale raming bedraagt 77.000 EUR + 16.170 EUR (21 % btw) = 93.170 EUR (72.600 EUR voor de

bijkomende camera’s en 20.570 EUR voor de bijkomende infrastructuurwerken).

Artikel 3

Het college beslist deze aangelegenheid voor te leggen aan de gemeenteraad in zitting van 21 juni 2013

voor het verhogen van de raming.

CBS 27 mei 2013 5


20. Overige algemene en ondersteunende diensten: wagenpark: dringende herstelling

bandengraafmachine: betaalbaarstelling factuur

Enig artikel

Ter uitvoering van het gemeentedecreet artikels 159 § 1 en § 2 en 160 § 1 en de gemeenteraadsbeslissing

van 28 september 2007 in verband met het dagelijks bestuur, stelt het college de factuur nr. 2013 300979

van 22 februari 2013, voor een totaal bedrag van 1.195,86 EUR + 251,13 EUR (21 % btw) =

1.446,99 EUR, betaalbaar aan DPS Power nv, Zwarte Weg 1, 2030 Antwerpen, voor de dringende

herstelling van de bandengraafmachine met nummerplaat DKM835 van de dienst openbare werken.

21. Overige verrichtingen betreffende de brandweer: leveren van kousen (diensttenue

brandweer): toewijzing

Artikel 1

In overeenstemming met:

- de Europese richtlijn betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale besturen (richtlijn

2011/7/EU);

- de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken,

leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 17 § 2;

- de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet van 15 juli 2005,

beslist het college gelet op de ingediende offerte het leveren van 144 paar kousen (53 paar kousen Army

silver en 91 paar Army short) voor het beroepspersoneel van de stedelijke brandweer toe te wijzen aan de

firma Brandweer en ehbo-shop, Spekstraat 28 i, 2220 Heist-op-den-Berg, voor een totaal bedrag van

2.244,60 EUR + 471,37 EUR (21 % btw) = 2.715,97 EUR.

Artikel 2

De bestelling omvat:

- Army silver: 46 paar maat 42-44 en 7 paar maat 45-47;

- Army short: 64 paar maat 42-44 en 27 paar maat 45-47.

22. Parken en plantsoenen: groenonderhoud door derden op afroep in aanvulling op de

basisopdracht: toewijzing

Artikel 1

In overeenstemming met:

- de Europese richtlijn betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale besturen (richtlijn

2011/7/EU);

- de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken,

leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 17 § 2;

- de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet van 15 juli 2005,

beslist het college, gelet op de ingediende offerte en het gunstig visum van de financieel beheerder, het

onderhoud op afroep van groenzones door derden op het grondgebied van Sint-Niklaas voor de groendienst

toe te wijzen aan de Wase Werkplaats vzw, Kapelanielaan 20, 9140 Temse, tegen een uurprijs van

15,50 EUR (exclusief btw). Het maximum aantal uren bedraagt 1.225 uren, wat resulteert in een maximaal

bedrag van 18.987,50 EUR + 3.987,38 EUR (21 % btw) = 22.974,88 EUR.

De Wase Werkplaats vzw werkt voor deze opdracht samen met Jomi vzw voor de optimale inzet van de

meest geschikte personen.

Artikel 2

Het college beslist, op basis van deze overeenkomst, akkoord te gaan met het inzetten van 2 personen

van de Wase Werkplaats vzw gedurende 1 maand voor de continuïteit van de werking van de reinigingsdienst,

wat resulteert in een maximale kostprijs van 4.960 EUR + 1.041,60 EUR (21 % btw) =

6.001,60 EUR. Deze personen zullen worden ingezet volgens noodwendigheid. Dit wordt zo veel mogelijk

op voorhand ingepland.

CBS 27 mei 2013 6


23. Wegen: gemeentewegen: vervangen van 2 miniveegmachines op benzine van de dienst

reine stad door 2 elektrische Glutton veegmachines: principe

Enig artikel

Het college beslist principieel akkoord te gaan met het vervangen van de 2 miniveegmachines op benzine

van de dienst reine stad door 2 elektrische Glutton veegmachines en zal deze aangelegenheid voorleggen

aan de gemeenteraad in zitting van 21 juni 2013 voor het vaststellen van de wijze van gunning, namelijk

onderhandelingsprocedure na raadpleging, evenals de raming (31.988 EUR + 6.717,48 EUR (21 % btw) =

38.705,48 EUR) en de voorwaarden.

24. Watervoorziening: procedure collectieve schuldenregeling: akkoord met voorstel

minnelijke aanzuiveringsregeling van meester Wendy De Muylder

Enig artikel

Het college stemt in met het voorstel van meester Wendy De Muylder voor een minnelijke aanzuiveringsregeling

inzake de procedure tot collectieve schuldenregeling, zoals vermeld in de bijlage gevoegd bij de

notulen van deze zitting.

Deze regeling gebeurt onder voorbehoud dat de minnelijke aanzuiveringsregeling niet wordt herroepen en

dat deze regeling op voorstel van de schuldbemiddelaar niet wordt bijgestuurd.

25. Watervoorziening: procedure collectieve schuldenregeling: akkoord met voorstellen

minnelijke aanzuiveringsregeling van meester Gerry De Bock

Enig artikel

Het college stemt in met de 3 voorstellen van meester Gerry De Bock voor een minnelijke aanzuiveringsregeling

inzake de procedure tot collectieve schuldenregeling, zoals vermeld in de bijlage gevoegd bij de

notulen van deze zitting.

Deze regeling gebeurt onder voorbehoud dat de minnelijke aanzuiveringsregeling niet wordt herroepen en

dat deze regeling op voorstel van de schuldbemiddelaar niet wordt bijgestuurd.

26. Overige algemene en ondersteunende diensten: verzekeringen: herstelling koelkast na

kortsluiting: betaalbaarstelling factuur

Enig artikel

Het college beslist de factuur nr. 201301205, voor een bedrag van 302,79 EUR (inclusief btw), betaalbaar

te stellen aan Mariman bvba, Botermelkstraat 19 b, 9100 Sint-Niklaas, voor de herstelling van een koelkast

in de bodekamer die werd beschadigd na een kortsluiting in een elektriciteitscabine in het stadhuis.

29. Begraafplaatsen: afvoeren steen en grond Tinelkerkhof: betaalbaarstelling factuur

Enig artikel

Het college beslist de factuur nr. 2014518, voor een totaal bedrag van 749,14 EUR + 157,32 EUR (21 %

btw) = 906,46 EUR, betaalbaar te stellen aan Vagaetrans bvba, Pontweg 15, 9140 Elversele, voor het

verwerken van grond en stenen afkomstig van het Tinelkerkhof.

CBS 27 mei 2013 7


30. Overige verrichtingen betreffende ouderen: voorbereiding seniorenreis 2013: ter

beschikking stellen bedrag voor onkosten

Enig artikel

Het college stemt ermee in dat tijdens de seniorenreis dit jaar een bezoek wordt gebracht aan Maastricht.

Een delegatie van de seniorenadviesraad zal deze reis voorbereiden. Hiervoor wordt aan mevrouw

Gwendoline De Vogel van de dienst sociale zaken 150 EUR ter beschikking gesteld om de ter plaatse

gemaakte kosten te kunnen vereffenen.

31. Overige verrichtingen betreffende ouderen: 80-plus sneeuwruimlijn: betaalbaarstelling

factuur

Enig artikel

Het college stelt de factuur van 31 maart 2013, voor een bedrag van 3.565,05 EUR + 748,66 EUR (21 %

btw) = 4.313,71 EUR, betaalbaar aan JOMI vzw, Driegaaienstraat 160, 9100 Sint-Niklaas, voor het

sneeuwruimen bij 80-plussers in januari en maart 2013.

32. Kinderopvang: dienst onthaalouders: kennisneming wijziging programma 'zorg-goedvoor-jezelfdag'

Enig artikel

Het college neemt kennis van de vervanging van mevrouw Joke Van den Branden als spreker op de

zorg-goed-voor-jezelfdag van de stedelijke dienst voor onthaalouders op zaterdag 21 september 2013 in

het Huis van het Kind van 13.30 tot 16.30 uur door Harmony Color & Style gvc, Driehoekstraat 28, 2110

Wijnegem, tegen een vergoeding van 250 EUR + 52,50 EUR (21 % btw) = 302,50 EUR + km-vergoeding,

voor het verzorgen van de vorming 'kleur- en stijladvies'.

33. Kinderopvang: kinderdagverblijven: kennisneming advies van lokaal overleg kinderopvang

aan Kind en Gezin over uitbreidingsronde dagopvang

Artikel 1

Het college neemt kennis van het advies van het lokaal overleg kinderopvang om aan Kind en Gezin voor

te stellen in het kader van de uitbreidingsronde dagopvang voor baby’s en peuters 3 plaatsen toe te

kennen aan Zonnestraal vzw en de rest van de beschikbare plaatsen voor Sint-Niklaas ter beschikking te

stellen aan het stadsbestuur voor de oprichting van een nieuw kinderdagverblijf.

Artikel 2

Het college gaat akkoord om dit advies aan Kind en Gezin over te maken als het advies van het lokaal

bestuur.

35. Cultuurcentrum: omvorming ACCSI vzw tot EVA-vzw: motiveringsverslag

Enig artikel

Het college gaat akkoord met het motiveringsverslag betreffende de omvorming van ACCSI vzw tot een

EVA-vzw (Extern Verzelfstandigd Agentschap), zoals vermeld in de bijlage gevoegd bij de notulen van deze

zitting.

CBS 27 mei 2013 8


36. Musea: internationaal exlibriscentrum: organisatie tentoonstelling 'Egyptomanie en

exlibris'

Artikel 1

Het college geeft toelating om de tentoonstelling 'Egyptomanie en exlibris' te organiseren van zondag

27 oktober 2013 tot zondag 23 maart 2014 in de Gerard Gaudaenzaal.

Artikel 2

Het college stelt volgende vergoedingen vast:

- een ereloon van 900 EUR voor mevrouw Marie-Paule Vanlathem, voor prospectie, conceptuele

ondersteuning en aanleveren van teksten voor de catalogus, verzorgen van een lezing (datum nader te

bepalen);

- een ereloon van 300 EUR voor de heer Tony Oost, voor prospectie, conceptuele ondersteuning en

aanleveren van teksten voor de catalogus, en openingstoespraak.

Artikel 3

Het college beslist mevrouw Marie-Paule Vanlathem en de heer Tony Oost op te nemen in het contigent

van de gidsen voor de duur van deze tentoonstelling.

Artikel 4

Het college stemt in met:

- verzekering en transport van enkele bruiklenen voor deze tentoonstelling;

- aanmaak van drukwerk (catalogus, communicatie) via de stedelijke reprografie;

- technische opbouw van de tentoonstelling door eigen personeel;

- gratis toegang tot de Gerard Gaudaenzaal tijdens de tentoonstelling.

Artikel 5

Het college stelt de verkoopprijs van de catalogus vast op 2 EUR.

37. Musea: vertaling teksten Mercatormuseum: toewijzing

Enig artikel

Het college beslist de opdracht voor het vertalen van teksten naar het Frans en het Engels in verband met

de collectie van het Mercatormuseum toe te wijzen aan het vertaalbureau Ad Verbum, Neerstraat 9, 9112

Sinaai, voor een bedrag van 2.557,06 EUR + 536,98 EUR (21 % btw) = 3.094,04 EUR (inclusief btw).

38. Overige culturele instellingen: Feest van de Vlaamse Gemeenschap 2013: vergoeding

voor pianobegeleiding

Enig artikel

In zitting van 29 april 2013 stelde het college het programma voor de academische zitting naar aanleiding

van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap 2013 vast. Voor de begeleiding aan de piano van het koor en

de samenzang zou een beroep worden gedaan op de heer Jan Pieters. De heer Jan Pieters is echter niet

beschikbaar en de heer Joost D’hont is bereid deze opdracht waar te nemen.

Het college beslist de voorziene vergoeding voor de begeleiding aan de piano van het koor en de samenzang

(75 EUR) tijdens de academische zitting op donderdag 11 juli 2013 toe te kennen aan de heer Joost

D’hont.

39. Overige culturele instellingen: uitreiking Orde van de Vlaamse Leeuw: muzikale

opluistering

Enig artikel

CBS 27 mei 2013 9


In zitting van het college van 18 februari 2013 ging het college akkoord met de organisatie van de

uitreiking van de Orde van de Vlaamse Leeuw 2013 door professor Matthias Storme in samenwerking met

Vlaanderen-Europa vzw op zaterdag 29 juni 2013 om 17 uur in de trouwzaal van het stadhuis.

Het college beslist een beroep te doen op het koor ZINgDERIN voor de muzikale opluistering van de

uitreiking van de Orde van de Vlaamse Leeuw. De vergoeding voor het koor bedraagt 250 EUR.

40. Overige culturele instellingen: toelating aan Kunst in de Stad vzw voor plaatsen beelden

Artikel 1

Kunst in de Stad vzw viert in 2013 haar 40-jarig bestaan en wil in het kader hiervan een reeks realisaties

brengen.

Het college beslist de trouw- en receptiezaal in het stadhuis kosteloos ter beschikking te stellen voor de

academische zitting in het stadhuis naar aanleiding van de onthulling van 3 nieuwe beelden op zaterdagnamiddag

19 oktober 2013.

Artikel 2

Het college gaat akkoord met de plaatsing van volgende beelden:

- een levensgroot bronzen beeld van wijlen Gerard Gaudaen door Winke Besard aan het Koninklijk

Atheneum op het openbaar domein aan de hoek van de Parklaan en de Clement Heirmanstraat. Voor

de inplanting van het beeld moet men rekening houden met de rooilijn en het beeld plaatsen op

openbaar domein;

- 'La Tordue', een liggend naakt in brons van de bekende beeldhouwer Georges Grard op de boardwalk

van de Grote Markt, ter hoogte van het oude postgebouw/cipierage, liggend op de bestaande zitbank;

- een beeld van een zittende vrouw in brons van Georges Grard op de boardwalk van de Grote Markt, ter

hoogte van het oude postgebouw/cipierage.

Artikel 3

Het college beslist een subsidie van 2.000 EUR te verlenen aan Kunst in de Stad vzw naar aanleiding van

de uitgave van het kunstboek 40 jaar Kunst in de Stad, en verwacht als tegenprestatie 100 exemplaren

van het kunstboek te ontvangen.

Artikel 4

Het college beslist zoals in het verleden in te staan voor de realisatie van de nodige sokkels, namelijk voor

het beeld van wijlen Gerard Gaudaen en voor het beeld van een zittende vrouw van Georges Grard. De

kostprijs van deze sokkels kan worden geraamd op ongeveer 7.500 EUR.

Artikel 5

Het college beslist zoals in het verleden in te staan voor de verzekering van de nieuwe realisaties van

Kunst in de Stad vzw.

41. Overige culturele instellingen: Oost-Vlaamse Wandeldag 2014: verlenen medewerking

Artikel 1

Het college gaat akkoord met het ter beschikking stellen van de polyvalente zaal De Klavers en de stedelijke

basisschool Gavertje Vier Belsele op zaterdag 9 en zondag 10 augustus 2014 aan de Reynaertstappers

voor de organisatie van de Oost-Vlaamse Wandeldag, waarvoor de organisatoren 2.500 wandelaars

verwachten.

Artikel 2

Het college gaat akkoord met het plaatsen van een toeristische infostand op zondag 10 augustus 2014 van

10 tot 16 uur waarbij de permanentie uitsluitend door vrijwilligers van de stedelijke commissie voor de

bevordering van het toerisme wordt verzorgd.

CBS 27 mei 2013 10


Artikel 3

Het college gaat akkoord met de terbeschikkingstelling van 15 grote tafels en 120 stoelen.

Artikel 4

Wat het tarief betreft voor het gebruik van de infrastructuur en het feestmaterieel wordt de beslissing

uitgesteld.

42. Jeugd: jeugdwerk: betaalbaarstelling kadervorming voor jongeren in Sint-Niklaas

Enig artikel

Op basis van het subsidiereglement betreffende de toekenning van subsidies aan lokale jeugdwerkinitiatieven,

vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 25 februari 2011, beslist het college de subsidie

voor kadervorming, voor een totaal bedrag van 1.417,20 EUR, betaalbaar te stellen aan de 36 rechthebbende

jongeren, vermeld in de lijst als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting.

43. Jeugd: jeugdwerk: vervoer van kampmateriaal: goedkeuring

Enig artikel

Ter uitvoering van het jeugdbeleidsplan 2011-2013, vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van

27 augustus 2010, beslist het college het vervoer van kampmateriaal voor volgende erkende jeugdverenigingen

goed te keuren:

- Spoor Zes, kamp te Zutendaal, brengen op 1 juli 2013 en halen op 7 juli 2013;

- KLJ Sint-Niklaas, kamp te Dessel, brengen op 2 juli 2013 en halen op 12 juli 2013;

- SGV Sint-Fransiscus, kamp te Zutendaal, brengen op 6 juli 2013 en halen op 26 juli 2013;

- SGV Sint-Jozef Tereken, kamp te La Roche, brengen op 14 juli 2012;

- SGV D’Olmen, kamp te Belvaux sur Lesse, brengen op 15 juli 2013 en halen op 1 augustus 2013;

- SGV Don Bosco, kamp te Gouvy, brengen op 17 juli 2013 en halen op 10 augustus 2013;

- SGV Sint-Vincentius, kamp te Hamont-Achel, brengen op 19 juli 2013 en halen op 11 augustus 2013;

- Chiro Staderas Meisjes, kamp te Sint-Leenaarts, brengen op 21 juli 2013 en halen op 31 juli 2013;

- SGV Akabe Sint-Johan, kamp te Vosselaar, halen op 29 juli 2013;

- SGV Sint-Tarsicius, kamp te Graide, brengen op 16 juli 2013 en halen op 30 juli 2013;

- SGV Kriko Meisjes, kamp te Recht, brengen op 2 augustus 2013 en halen op 15 augustus 2013;

- Chiro Komverdrom/Jomokri, kamp te Sint-Leenaarts, halen op 20 augustus 2013;

- SGV Kriko Puytvoet, kamp te Eprave, brengen op 3 augustus 2013 en halen op 24 augustus 2013.

44. Gewoon lager onderwijs: De Droomballon Nieuwkerken: subsidieaanvraag bouwdossier:

principebeslissing

Artikel 1

Ter uitvoering van de collegebeslissing van 29 april 2013 zal het college tijdens de werkvergadering van

september 2013 definitief beslissen welke piste wordt gevolgd in het bouwdossier van de stedelijke

basisschool De Droomballon Nieuwkerken.

In afwachting daarvan stemt het college ermee in dat bij het ministerie van onderwijs een subsidieaanvraag

wordt ingediend in het kader van de capaciteitsopbouw in het basisonderwijs.

Artikel 2

De meest voor de hand liggende optie (zowel duurzaam als betaalbaar) is systeembouw als losstaand

volume met daarin onder meer een structurele uitbreiding met 5 klassen, die een vermoedelijke

levensduur hebben van 40 jaar.

Artikel 3

De maximale kostprijs voor een eventuele derde fase bedraagt 655.878 EUR, te verdelen over een dossier

CBS 27 mei 2013 11


ij AGION, waar nog ongeveer 185.000 EUR subsidiegeld staat geparkeerd, en een nieuw dossier bij het

ministerie van onderwijs. Dat laatste dossier is goed voor ongeveer 395.000 EUR: ongeveer 275.000 EUR

gesubsidieerd en ongeveer 120.000 EUR op stadskosten.

45. Feesten en plechtigheden: feestelijkheden: officiële opening '500 jaar markt'

Enig artikel

Het college gaat akkoord met volgend programma voor de officiële opening van '500 jaar markt' op

zaterdag 22 juni 2013:

- 09.55 uur: verzamelen van deelnemers voor het stadhuis;

- 10 uur stipt: officiële opening: burgemeester knipt lint;

- aansluitend: rondleiding, begeleid door de heer Marc Boon, coördinator '500 jaar markt' (duur

rondleiding: ongeveer 1 uur);

- verwelkoming door de burgemeester en toespraak door schepen Christel Geerts op de kiosk aan de

cateringzone 'De Warande';

- receptie in het stadhuis.

46. Feesten en plechtigheden: feestelijkheden: De Slimste Straat: onthulling straatnaambord

en aanbieden receptie

Enig artikel

Het college beslist op zaterdag 15 juni 2013 om 11 uur in de Kardinaal Cardijnlaan, winnaar van de quiz

'De slimste straat 2012', het straatnaambord met gelijknamig opschrift te onthullen. Nadien wordt aan de

bewoners van de straat een receptie aangeboden in de stadstent.

De burgemeester verwelkomt en schepen Christel Geerts houdt een toespraak.

47. Feesten en plechtigheden: feestelijkheden: geen ontvangst 70-jarigen Sint-Niklaas

Enig artikel

Het college beslist de groep 70-jarigen van Sint-Niklaas, p.a. Klokkendreef 21 bus 1, 9100 Sint-Niklaas,

niet te ontvangen in het stadhuis op zaterdag 25 oktober 2014 om 16 uur.

48. Feesten en plechtigheden: officiële plechtigheden: viering nationale feestdag 2013:

vaststelling programma

Enig artikel

Het college gaat akkoord met volgend programma voor de viering van de nationale feestdag op zondag

21 juli 2013:

- om 9.30 uur: beiaardconcert door de heer Geert D’hollander, stadsbeiaardier, met muziekuitvoeringen

op Thebaanse trompetten:

- om 10 uur: Te Deum in de hoofdkerk. Alle patriottische verenigingen verzamelen met hun vaandels om

9.50 uur rechtstreeks aan de kerk. Genodigden die het Te Deum niet bijwonen, maar nadien aansluiten

bij de optocht, verzamelen in het stadhuis;

- na het Te Deum:

- optocht via de Stationsstraat en de Regentiestraat naar het Rolliersmonument op het Regentieplein,

waar een bloemenhulde zal plaatsvinden;

- de optocht gaat dan langs de Zamanstraat naar het heldenmonument aan de Houtbriel, waar ook

een bloemenhulde zal plaatsvinden;

- de optocht komt vervolgens naar de Grote Markt, waar in het stadhuis aan de genodigden een

receptie wordt aangeboden.

CBS 27 mei 2013 12


Het college gaat ermee akkoord dat aan de inwoners van de straten waar de optocht passeert in een brief

wordt gevraagd hun huizen op die dag te bevlaggen.

Het college kent aan de spelers op Thebaanse trompetten van het Kon. Harmonieorkest Waesiana, p.a.

Plezantstraat 53, 9100 Sint-Niklaas, een gezamenlijk ereloon van 150 EUR toe en aan de Kon. Harmonie

De Kunstvrienden, p.a. Kalkstraat 12, 9100 Sint-Niklaas, wordt opdracht gegeven de plechtigheid muzikaal

op te luisteren tegen de vergoeding van 425 EUR.

49. Feesten en plechtigheden: foren en kermissen: wielerwedstrijd '82ste Grote Prijs

Stadsbelangen en stad Sint-Niklaas': ontvangst organisatoren, sponsors en genodigden

Enig artikel

Het college beslist de organisatoren, sponsors en genodigden van de wielerwedstrijd '82ste Grote Prijs

Stadsbelangen en stad Sint-Niklaas', p.a. Nieuwstraat 195 bus 1, 9100 Sint-Niklaas, op woensdag 10 juli

2013 om 19 uur te ontvangen in het stadhuis. Na afloop wordt een receptie aangeboden. De verzusteringszaal

wordt ter beschikking gesteld om te gebruiken als dopinglokaal.

53. Straatverlichting: Hof Van Belsele/Kasteeldreef/Kerkstraat/Molenwijk: aanpassen

laagspannings- en openbaar verlichtingsnet: toewijzing

Enig artikel

Het college beslist de werken voor het aanpassen van het laagspannings- en openbaar verlichtingsnet aan

Hof Van Belsele/Kasteeldreef/Kerkstraat/Molenwijk te Belsele toe te wijzen aan Intergem cv, Heistraat 88,

9100 Sint-Niklaas, voor een geraamd bedrag van 26.909,81 EUR + 5.651,06 EUR (21 % btw, te voldoen

door medecontractant) + 53.739,72 EUR (vrij van btw) = 86.300,59 EUR.

54. Straatverlichting: plaatsen openbare verlichting in toegangsweg Vlyminckshoek 12:

toewijzing

Enig artikel

Het college beslist de werken voor het plaatsen van openbare verlichting in de toegangsweg naar de

Opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking Midden-Waasland, Vlyminckshoek 12, 9100

Sint Niklaas, toe te wijzen aan Intergem cv, voor een bedrag van 4.310,30 EUR (inclusief 21 % btw op

recupel, rest btw te voldoen door medecontractant).

58. Overig afvalbeheer: bijdrage per inwoner Opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking

Midden-Waasland: betaalbaarstelling factuur tweede kwartaal 2013

Enig artikel

Het college beslist de factuur, voor een bedrag van 1.207.489,10 EUR, betaalbaar te stellen aan de

Opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking Midden-Waasland, Vlyminckshoek 12, 9100

Sint-Niklaas, als bijdrage per inwoner tijdens het tweede kwartaal van 2013.

59. Overige elementen van openbare orde en veiligheid: tijdelijke politieverordening op het

verkeer naar aanleiding van de kermisperiode te Belsele van 7 tot en met 11 juni 2013

en op 15 juni 2013

Artikel 1

Het college beslist een tijdelijke politieverordening op het verkeer uit te vaardigen naar aanleiding van de

CBS 27 mei 2013 13


kermisperiode te Belsele van 7 tot en met 11 juni 2013 en op 15 juni 2013. De tijdelijke verkeersmaatregelen,

vermeld in de bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting, maken integraal deel uit van dit

besluit.

Artikel 2

Overtredingen van deze politieverordening zullen worden bestraft met politiestraffen voor zover door

wetten, besluiten en politieverordeningen geen zwaardere straffen zijn voorzien.

Artikel 3

Een afschrift van deze beraadslaging zal worden overgemaakt aan de voorzitter van de politierechtbank en

de griffier van de rechtbank van eerste aanleg.

60. Wegen: gemeentewegen: Stationsstraat: aanpassen van 3 parkeerautomaten naar

batterij en zonnepaneel: principebeslissing

Enig artikel

Het college beslist 3 parkeerautomaten aan te passen naar batterij en zonnepaneel om in de vernieuwde

Stationsstraat te plaatsen.

De kostprijs voor het aanpassen van de 3 automaten bedraagt 1.886,55 EUR + 396,17 EUR (21 % btw) =

2.282,72 EUR. De aanpassing zal worden uitgevoerd door eigen diensten.

61. Ruimtelijke planning: vergunningen: stedenbouw: eigen machtiging: verlenen vergunning

aan stadsbestuur Sint-Niklaas

Enig artikel

Het college verleent op basis van het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar een

stedenbouwkundige vergunning, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting, aan:

- stadsbestuur Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas, voor het uitvoeren van wegenis- en

rioleringswerken, Uilenstraat te Sint-Niklaas, sectie B openbare weg (2013/73).

62. Ruimtelijke planning: vergunningen: stedenbouw: verkavelingen: verlenen vergunning

aan Herman en Gabrit bvba

Enig artikel

Het college verleent op basis van het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar een

vergunning, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting, aan:

- Gabrit bvba, Palingsgatstraat 40, 9111 Belsele, voor het wijzigen van een goedgekeurde verkaveling,

voornoemd adres, sectie A nr. 73 b (B209w3).

63. Ruimtelijke planning: vergunningen: stedenbouw: bpa/rup/verkaveling: vergunnen

afwijking in toepassing van artikel 4.4.1 aan Van Daele-Huis Jozef bvba

Enig artikel

Het college verleent op basis van het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar een

stedenbouwkundige vergunning, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting, aan:

- Van Daele-Huis Jozef bvba, Sinaaidorp 4, 9112 Sinaai, voor het bouwen van een funerarium en woning,

Waasmunsterse Steenweg te Sint-Niklaas, sectie D nrs. 2210 c, 2211 a en 2211 c (2013/155).

CBS 27 mei 2013 14


64. Bestrijding van krotwoningen: afleveren conformiteitattest voor woning Moerlandstraat

49

Enig artikel

Het college beslist een conformiteitattest af te leveren aan het Sociaal Verhuurkantoor Waasland, Lodewijk

De Meesterstraat 3, 9100 Sint-Niklaas, voor de woning Moerlandstraat 49, 9100 Sint-Niklaas.

De vergoeding hiervoor bedraagt 62,50 EUR.

65. Bestrijding van krotwoningen: voorkooprecht: niet aankopen woning Houten Schoen 32

Enig artikel

Het college neemt kennis van het aanbod inzake voorkooprecht van de woning Houten Schoen 32, 9100

Sint-Niklaas, en beslist hiervan geen gebruik te maken.

66. Bestrijding van krotwoningen: betaalbaarstelling stadspremies: periode van 23 april

2013 tot en met 27 mei 2013

Enig artikel

Het college beslist volgende premies betaalbaar te stellen aan de rechthebbenden, vermeld in de lijst als

bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting, voor de periode van 23 april 2013 tot en met 27 mei 2013:

- stedelijke renovatiepremie;

- stedelijke slooppremie;

- stedelijke aanpassingspremie.

Het totaal van de uit te betalen premies bedraagt 24.390 EUR.

67. Bestrijding van krotwoningen: principieel toekennen premie aan de Sint-Niklase

Maatschappij voor de Huisvesting voor werken aan woning Peter Benoitpark 107

Enig artikel

Het college beslist aan de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting, Reynaertpark 207, 9100

Sint-Niklaas, principieel een premie toe te kennen voor het uitvoeren van aanpassingswerken aan de

woning gelegen Peter Benoitpark 107, 9100 Sint-Niklaas, ten behoeve van een senior (plaatsen van

2 handgrepen aan het bad).

69. Deeltijds kunstonderwijs: academie voor schone kunsten: leveren en plaatsen van

2 platformliften: betaalbaarstelling factuur en voorlopige aanvaarding

Enig artikel

Door ZZED nv, Zeilstraat 19, 3500 Hasselt, werd het leveren en plaatsen van 2 platformliften voor de

stedelijke academie voor schone kunsten uitgevoerd.

Het college beslist de ingediende factuur, samen met het proces-verbaal van voor betaling in aanmerking

te nemen werken opgemaakt door de technische dienst, goed te keuren en een bedrag van 23.676 EUR

(btw te voldoen door medecontractant) betaalbaar te stellen aan de aannemer.

Het college beslist het proces-verbaal van vaststelling, opgemaakt door de technische dienst, goed te

keuren en de werken voorlopig te aanvaarden.

De helft van de borgsom, namelijk 595 EUR, die werd gestort in de Deposito- en Consignatiekas te

Brussel, mag worden vrijgegeven aan de aannemer.

CBS 27 mei 2013 15


70. Overige economische zaken: 't Bau-huis: aanleggen voortuin: betaalbaarstelling factuur

Enig artikel

Door Vebrent bvba, Laarstraat 24, 9170 Sint-Gillis-Waas, werd het aanleggen van de voortuin van

’t Bau-huis aan Slachthuisstraat 60 uitgevoerd.

Het college beslist de ingediende factuur goed te keuren en een bedrag van 2.808,60 EUR (btw te voldoen

door medecontractant) betaalbaar te stellen aan de aannemer.

71. Wegen: gemeentewegen: Sint-Nicolaasplein: opvoegen kasseien: voorlopige aanvaarding

Enig artikel

Door de firma Cochuyt-De Smet, Krommewege 39, 9990 Maldegem, werd het opvoegen van kasseien op

het Sint-Nicolaasplein uitgevoerd.

Het college beslist het proces-verbaal van vaststelling, opgemaakt door de technische dienst, goed te

keuren en de werken voorlopig te aanvaarden.

De helft van de borgsom, namelijk 1.700 EUR, die werd gestort in de Deposito- en Consignatiekas te

Brussel, mag worden vrijgegeven aan de aannemer.

72. Wegen: gemeentewegen: heraanleg Stationsstraat: betaalbaarstelling vorderingsstaat

nr. 8

Enig artikel

Door Heijmans Infra nv, Steenwinkelstraat 640, 2627 Schelle, wordt de heraanleg van de Stationsstraat

uitgevoerd.

Het college beslist de vorderingsstaat nr. 8, samen met het bijbehorend proces-verbaal van voor betaling

in aanmerking te nemen werken, opgemaakt door studiebureau Grontmij Belgium nv uit Gent, goed te

keuren en een bedrag van 290.992,84 EUR (btw te voldoen door medecontractant) betaalbaar te stellen

aan de aannemer. De btw, voor een bedrag van 15.277,12 EUR, wordt betaald aan de Belgische Staat. De

betaling kan gebeuren met eigen middelen in afwachting van een lening.

73. Wegen: gemeentewegen: verbeteringswerken in een deel van de Burmstraat: betaalbaarstelling

enige vorderingsstaat en voorlopige aanvaarding

Artikel 1

Door Green Road nv, Moerstraat 4, 9070 Destelbergen, werden de verbeteringswerken in een deel van de

Burmstraat uitgevoerd.

Het college beslist de enige vorderingsstaat, samen met het bijbehorend proces-verbaal van voor betaling

in aanmerking te nemen werken, opgemaakt door de technische dienst, goed te keuren en een bedrag van

11.184,80 EUR (btw te voldoen door medecontractant) betaalbaar te stellen aan de aannemer. De btw,

voor een bedrag van 2.348,81 EUR, wordt betaald aan de Belgische Staat. De betaling kan gebeuren met

eigen middelen in afwachting van een lening.

Artikel 2

Het college beslist het proces-verbaal van vaststelling, opgemaakt door de technische dienst, goed te

keuren en de werken voorlopig te aanvaarden.

De helft van de borgsom, namelijk 340 EUR, die werd gestort in de Deposito- en Consignatiekas te

Brussel, mag worden vrijgegeven aan de aannemer.

CBS 27 mei 2013 16


74. Wegen: gemeentewegen: uitbreiding Clementwijk: aanleg wegen, riolering en

omgeving: betaalbaarstelling vorderingsstaat nr. 1 (stadsaandeel)

Enig artikel

Door Aclagro nv, Industrieweg 74, 9032 Wondelgem, wordt de aanleg van wegen, riolering en omgeving

voor de uitbreiding van de Clementwijk uitgevoerd.

Het college beslist de vorderingsstaat nr. 1 (stadsaandeel), samen met het bijbehorend proces-verbaal van

voor betaling in aanmerking te nemen werken, opgemaakt door studiebureau Grontmij Belgium nv uit

Gent, goed te keuren en een bedrag van 42.915,32 EUR + 9.012,22 EUR (21 % btw) = 51.927,54 EUR

betaalbaar te stellen aan de aannemer. De betaling kan gebeuren met eigen middelen in afwachting van

een lening.

75. Wegen: signalisatie: Vijfstraten, Klapperbeekstraat, Huis ten Halve en Turkyen:

vernieuwen rode slemlaag op fietspaden: definitieve aanvaarding

Enig artikel

Door Lam-Ro-Co nv, Pathoekeweg 400, 8000 Brugge, werd het vernieuwen van de rode slemlaag op de

fietspaden van Vijfstraten, Klapperbeekstraat, Huis ten Halve en Turkyen uitgevoerd.

Het college beslist het proces-verbaal van vaststelling, opgemaakt door de technische dienst, goed te

keuren en de werken voorlopig te aanvaarden.

Het restant van de borgsom, namelijk 1.555 EUR, die werd gestort in de Deposito- en Consignatiekas te

Brussel, mag worden vrijgegeven aan de aannemer.

76. Wegen: signalisatie: vernieuwen thermoplastische wegmarkeringen aan Parklaan, Grote

Markt, Onze-Lieve-Vrouwplein en Hofstraat: definitieve aanvaarding

Enig artikel

Door De Groote Gaston nv, Ambachtsweg 19-21, 9820 Merelbeke, werd het vernieuwen van de thermoplastische

wegmarkeringen aan Parklaan, Grote Markt, Onze-Lieve-Vrouwplein en Hofstraat uitgevoerd.

Het college beslist het proces-verbaal van vaststelling, opgemaakt door de technische dienst, goed te

keuren en de werken voorlopig te aanvaarden.

Het restant van de borgsom, namelijk 680 EUR, die werd gesteld door BNP Paribas Fortis, Meir 48, 2000

Antwerpen, mag worden vrijgegeven aan de aannemer.

77. Beheer van regen- en afvalwater: rioleringen: Parklaan (tussen N70 en Schoolstraat):

renovatie riolering: toewijzing

Enig artikel

De gemeenteraad stelde in zitting van 22 maart 2013 de gunningsvoorwaarden en -wijze vast voor de

renovatie van de riolering in een deel van de Parklaan (tussen N70 en Schoolstraat), met een gunning na

openbare aanbesteding.

Het college beslist, op basis van de uitslag van de aanbesteding, de werken toe te wijzen aan Smet-

Tunnelling nv, Kastelsedijk 64, 2480 Dessel, voor een bedrag van 78.935 EUR (btw te voldoen door medecontractant).

De btw, voor een bedrag van 16.576,35 EUR, wordt rechtstreeks aan de Belgische Staat

betaald.

CBS 27 mei 2013 17


78. Beheer van regen- en afvalwater: rioleringen: rioproject Lange Rekstraat-

Van Landeghemstraat: betaalbaarstelling vorderingsstaat nr. 18 (eindstaat)

Enig artikel

Door Heijmans Infra nv, Steenwinkelstraat 640, 2627 Schelle, wordt het rioproject Lange Rekstraat-

Van Landeghemstraat uitgevoerd.

Het college beslist de vorderingsstaat nr. 18, samen met het bijbehorend proces-verbaal van voor betaling

in aanmerking te nemen werken, opgemaakt door studiebureau Irtas uit Sint-Niklaas, goed te keuren en

een bedrag van 46.824,34 EUR (btw te voldoen door medecontractant) betaalbaar te stellen aan de

aannemer. De btw, voor een bedrag van 2.458,28 EUR, wordt aan de Belgische Staat betaald. De betaling

kan gebeuren met eigen middelen in afwachting van een lening.

79. Beheer van regen- en afvalwater: rioleringen: rioproject Hugo Verrieststraat: betaalbaarstelling

vorderingsstaat nr. 4.2bis

Enig artikel

Door Heijmans Infra nv, Steenwinkelstraat 640, 2627 Schelle, worden de rioleringswerken in de Hugo

Verrieststraat uitgevoerd.

Het college beslist de vorderingsstaat nr. 4.2bis, samen met het bijbehorend proces-verbaal van voor

betaling in aanmerking te nemen werken, opgemaakt door studiebureau Jouret uit Sint-Niklaas, goed te

keuren en een bedrag van 3.236,33 EUR (btw te voldoen door medecontractant) betaalbaar te stellen aan

de aannemer. De btw, voor een bedrag van 169,91 EUR, wordt aan de Belgische Staat betaald. De betaling

kan gebeuren met eigen middelen in afwachting van een lening.

80. Beheer van regen- en afvalwater: rioleringen: rioproject Nijverheidsstraat, Gasmeterstraat

en Wegvoeringsstraat: betaalbaarstelling vorderingsstaten nrs. 16 (nihil),

17 (nihil) en 18

Enig artikel

Door Heijmans Infra nv, Steenwinkelstraat 640, 2627 Schelle, wordt het rioproject Nijverheidsstraat,

Gasmeterstraat en Wegvoeringsstraat uitgevoerd.

Het college beslist de vorderingsstaten nrs. 16 (nihil), 17 (nihil) en 18, samen met de bijbehorende

processen-verbaal van voor betaling in aanmerking te nemen werken, opgemaakt door studiebureau Irtas

uit Sint-Niklaas, goed te keuren en een bedrag van 68.868,77 EUR (btw te voldoen door medecontractant)

betaalbaar te stellen aan de aannemer. De btw, voor een bedrag van 3.615,61 EUR, wordt aan de

Belgische Staat betaald. De betaling kan gebeuren met eigen middelen in afwachting van een lening.

81. Beheer van regen- en afvalwater: rioleringen: Hulstbaan (deel): vernieuwen riolering:

uitvoeren proeven: toewijzing

Enig artikel

De gemeenteraad stelde in zitting van 23 november 2012 de gunningsvoorwaarden en -wijze vast (via

onderhandelingsprocedure met aangenomen factuur) voor de inspectie van de riolering met camera, de

uitvoering van de voorgeschreven proeven en de eventuele bodemonderzoeken in het kader van het

vernieuwen van een deel van de riolering in de Hulstbaan.

Het college beslist de proeven op de riolering, fundering, betonverharding en lijnvormige elementen toe te

wijzen aan Servaco nv, Tramstraat 2, 8560 Wevelgem, voor een bedrag van 3.100 EUR + 651 EUR (21 %

btw) = 3.751 EUR.

CBS 27 mei 2013 18


82. Beheer van regen- en afvalwater: rioleringen: rioproject collector Nieuwkerken-West

fase 2: bijkomende werken: vernieuwen asfalt boven tunnel

Enig artikel

Door Heijmans Infra nv, Steenwinkelstraat 640, 2627 Schelle, wordt het rioproject collector Nieuwkerken-

West fase 2 uitgevoerd.

Het college gaat akkoord met de bijkomende werken voor het vernieuwen van het asfalt boven de tunnel

in de Grote Heimelinkstraat en beslist deze werken toe te wijzen aan de aannemer voor een bedrag van

18.244,64 EUR (btw te voldoen door medecontractant).

83. Overige algemene en ondersteunende diensten: gebouwen: brandweerkazerne:

aanpassen gevelbekleding bijgebouw loods (lokaal 9): voorlopige aanvaarding

Enig artikel

Door de firma Van Hauwermeiren, Kuilstraat 2, 9111 Belsele, werd het aanpassen van de gevelbekleding

in het bijgebouw van de loods (lokaal 9) van de brandweerkazerne uitgevoerd.

Het college beslist het proces-verbaal van vaststelling, opgemaakt door de technische dienst, goed te

keuren en de werken voorlopig te aanvaarden.

Er werd geen borgsom gevraagd.

Waarna de zitting wordt gesloten om 17 uur.

Sint-Niklaas, 27 mei 2013

Namens het college van burgemeester en schepenen:

In opdracht:

Ronan Rotthier Lieven Dehandschutter

stadssecretaris wd. burgemeester-voorzitter

CBS 27 mei 2013 19

More magazines by this user
Similar magazines