31.08.2013 Views

Actievoorwaarden kleurwedstrijd - Upc

Actievoorwaarden kleurwedstrijd - Upc

Actievoorwaarden kleurwedstrijd - Upc

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Specifieke actievoorwaarden kleurplaatactie UPC Kinderpret Parade:<br />

Dit promotioneel kansspel ter promotie van de UPC Winkels Kinderpret Parade van 24 juli<br />

t/m 9 augustus 2013 in de UPC Winkel in Dordrecht, Rotterdam, Amsterdam, Arnhem,<br />

Nijmegen, Apeldoorn en Haarlem . (hierna te noemen: actie).<br />

Deze actie is geldig tot en met de op de kleurplaat genoemde inleverdatum van de<br />

betreffende UPC Winkel (hierna te noemen: actieperiode).<br />

De actie wordt georganiseerd door UPC Nederland B.V. (hierna te noemen: UPC)<br />

Deelnemen vindt plaats door het inleveren van de ingekleurde kleurplaat inclusief gegevens<br />

bij de betreffende UPC Winkel tijdens de actieperiode.<br />

Aan deelname van de actie zijn geen extra kosten verbonden.<br />

Kinderen van UPC medewerkers zijn uitgesloten van deelname.<br />

Iedere deelnemer kan slechts 1 keer deelnemen aan deze actie.<br />

Onvolledige reacties en reacties die na de actieperiode binnenkomen, zijn uitgesloten van<br />

deelname. De UPC database is leidend en over de inhoud kan niet gecorrespondeerd<br />

worden.<br />

Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties.<br />

Het prijzenpakket van deze actie bestaat per UPC Winkel uit: 1 hoofdprijs van 4<br />

toegangstickets voor De Efteling t.w.v. € 138,00 (exclusief vervoer en consumpties) en 9<br />

troostprijzen, bijvoorbeeld een goodiebag van Nickelodeon of DVD Happy Feet 2.<br />

Uit alle deelnemers aan deze actie zal UPC uiterlijk 10 augustus 2013 per UPC Winkel op<br />

onpartijdige wijze, de hoofdprijswinnaar en 9 troostprijswinnaars trekken. In totaal zullen er<br />

9 hoofdprijswinnaars zijn en 81 troostprijswinnaars.<br />

De prijswinnaar wordt uiterlijk 10 augustus 2013 schriftelijk of telefonisch geïnformeerd door<br />

UPC.<br />

De prijswinnaar dient woonachtig te zijn in Nederland.<br />

Deelnemers onder de 16 jaar dienen toestemming te hebben verkregen van hun ouder(s) of<br />

wettelijke vertegenwoordiger(s) om deel te nemen aan deze actie. Middels inlevering van de<br />

ingekleurde kleurplaat met NAW-gegevens mag UPC ervanuit gaan dat de ouder(s) of<br />

wettelijke vertegenwoordiger(s) toestemming hebben gegeven voor de deelname van hun<br />

kind.<br />

Voor deelname is geen aankoop vereist.<br />

Deelnemer staat in voor de juistheid van de gegevens. Deelnemers geven UPC<br />

Nederland toestemming om ingediende gegevens te gebruiken voor promotionele en<br />

marketing doeleinden.<br />

UPC is niet verantwoordelijk voor het verlies van de gegevens en de ontvangen gegevens zijn<br />

leidend boven verzonden gegevens.<br />

Door invulling en indiening van de gegevens gaat u, naast de specifieke actievoorwaarden,<br />

automatisch akkoord met de Algemene Spelvoorwaarden Promotionele Kansspelen van UPC.<br />

Op de actie zijn naast deze specifieke actievoorwaarden de Algemene Spelvoorwaarden<br />

Promotionele Kansspelen van toepassing. Deze zijn hieronder te vinden en ook op<br />

upc.nl/voorwaarden.


Specifieke actievoorwaarden kleurplaatactie<br />

Disney Junior’s Piraten- en Prinsessenfeest:<br />

Dit promotioneel kansspel ter promotie van de Disney Junior’s Piraten- en Prinsessenfeesten<br />

op 10, 17 en 24 augustus 2013 in UPC Winkel Eindhoven, Almere en Leeuwarden. (hierna te<br />

noemen: actie).<br />

Deze actie is geldig tot en met de op de kleurplaat genoemde inleverdatum van de<br />

betreffende UPC Winkel (hierna te noemen: actieperiode).<br />

De actie wordt georganiseerd door UPC Nederland B.V. (hierna te noemen: UPC)<br />

Deelnemen vindt plaats door het inleveren van de ingekleurde kleurplaat inclusief gegevens<br />

bij de betreffende UPC Winkel tijdens de actieperiode.<br />

Aan deelname van de actie zijn geen extra kosten verbonden.<br />

Kinderen van UPC medewerkers zijn uitgesloten van deelname.<br />

Iedere deelnemer kan slechts 1 keer deelnemen aan deze actie.<br />

Onvolledige reacties en reacties die na de actieperiode binnenkomen, zijn uitgesloten van<br />

deelname. De UPC database is leidend en over de inhoud kan niet gecorrespondeerd<br />

worden.<br />

Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties.<br />

Het prijzenpakket van deze actie bestaat per UPC Winkel uit: 10 Jake prijzenpakketten.<br />

Uit alle deelnemers aan deze actie zal UPC uiterlijk 26 augustus 2013 per UPC Winkel op<br />

onpartijdige wijze, de 10 prijswinnaars trekken. In totaal zullen er 30 prijswinnaars.<br />

De prijswinnaar wordt uiterlijk 26 augustus 2013 schriftelijk of telefonisch geïnformeerd door<br />

UPC.<br />

De prijswinnaar dient woonachtig te zijn in Nederland.<br />

Deelnemers onder de 16 jaar dienen toestemming te hebben verkregen van hun ouder(s) of<br />

wettelijke vertegenwoordiger(s) om deel te nemen aan deze actie. Middels inlevering van de<br />

ingekleurde kleurplaat met NAW-gegevens mag UPC ervanuit gaan dat de ouder(s) of<br />

wettelijke vertegenwoordiger(s) toestemming hebben gegeven voor de deelname van hun<br />

kind.<br />

Voor deelname is geen aankoop vereist.<br />

Deelnemer staat in voor de juistheid van de gegevens. Deelnemers geven UPC<br />

Nederland toestemming om ingediende gegevens te gebruiken voor promotionele en<br />

marketing doeleinden.<br />

UPC is niet verantwoordelijk voor het verlies van de gegevens en de ontvangen gegevens zijn<br />

leidend boven verzonden gegevens.<br />

Door invulling en indiening van de gegevens gaat u, naast de specifieke actievoorwaarden,<br />

automatisch akkoord met de Algemene Spelvoorwaarden Promotionele Kansspelen van UPC.<br />

Op de actie zijn naast deze specifieke actievoorwaarden de Algemene Spelvoorwaarden<br />

Promotionele Kansspelen van toepassing. Deze zijn hieronder te vinden en ook op<br />

upc.nl/voorwaarden.


Algemene Spelvoorwaarden Promotionele Kansspelen<br />

Deze Algemene Spelvoorwaarden Promotionele Kansspelen (hierna te noemen: ‘algemene<br />

spelvoorwaarden’) zijn van toepassing op alle door UPC Nederland B.V. (Postbus 80900, 1005 DA<br />

Amsterdam, hierna te noemen: ‘UPC’) te organiseren promotionele kansspelen en acties. Door<br />

deelname aan de betreffende spelen gaat de deelnemer akkoord met de volgende voorwaarden:<br />

1. Per actie zal vermeld worden op welke wijze en in welke periode aan de actie kan worden<br />

deelgenomen en of aanvullende voorwaarden voor deelname gelden.<br />

2. Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor<br />

deelname aan de spelen.<br />

3. Indien aan deelname meer kosten verbonden zijn dan alleen de kosten van het verzenden van een<br />

e-mail of deelnameformulier, worden deze kosten bij de specifieke actie vermeld. In elk geval<br />

bedragen de kosten per deelname maximaal de bij de desbetreffende actie vermelde<br />

communicatiekosten.<br />

4. De winnaars zullen worden aangewezen door een onafhankelijke derde (zoals bijvoorbeeld een<br />

gerechtsdeurwaarder, notaris etc.) of door een onpartijdig computerprogramma.<br />

5. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van UPC (inclusief dochterondernemingen) en hun<br />

familieleden, alsmede eventuele participanten ten aanzien van de betreffende spelen (waaronder<br />

begrepen adverteerders, sponsors of producenten).<br />

6. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.<br />

7. De prijs is uniek en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of<br />

uit te keren in geld.<br />

8. De uitkering van de prijs gebeurt door UPC of door de adverteerder/sponsor. In het laatste geval is<br />

UPC niet aansprakelijk.<br />

9. Indien de prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of<br />

gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt<br />

worden op enige vorm van compensatie.<br />

10. De prijzen worden uitgekeerd in de staat waarin ze zich bevinden. UPC is niet verantwoordelijk<br />

voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijzen noch voor eventuele schade bij de<br />

levering (verzending) van de prijs.<br />

11. UPC zal zorgdragen voor aangifte en het (doen) inhouden van kansspelbelasting, behoudens voor<br />

zover in de specifieke spelvoorwaarden anders is vermeld.<br />

12. De winnaars zullen op verzoek van UPC medewerking verlenen aan promotionele activiteiten met<br />

betrekking tot het betreffende spel, waaronder begrepen publiciteit ten aanzien van de<br />

prijsuitreiking via alle media, zoals radio, televisie en internet.<br />

13. Wanneer u deelneemt aan een promotioneel kansspel, geeft u UPC toestemming uw<br />

persoonsgegevens te gebruiken voor marketing en promotionele doeleinden. UPC mag de verstrekte


persoonsgegevens daarnaast in het kader van de bekendmaking van de winnaar vermelden via alle<br />

media, waaronder begrepen radio, televisie en internet.<br />

14. Per specifieke actie zullen, indien mogelijk, de wijze van bekendmaking van de winnaars, de<br />

datum van de trekking en uitreiking van prijzen en de wijze waarop de algemene spelvoorwaarden<br />

verkrijgbaar zullen zijn, duidelijk gecommuniceerd worden.<br />

15. UPC alsmede haar participanten ten aanzien van de betreffende spel(en) zijn op geen enkele<br />

wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan het spel, noch voor<br />

eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan het<br />

spel of de aanwijzing van de winnaar. Daarnaast is deelnemen aan en/of gebruik maken van de<br />

gewonnen prijs geheel voor eigen risico van de winnaars en/of genodigden. UPC alsmede haar<br />

participanten en/of derden is/zijn niet aansprakelijk voor enige schade dan wel verlies en/of diefstal<br />

van enig eigendom van de winnaar(s) en/of genodigden, direct en/of indirect, die het gevolg is van of<br />

op enige andere wijze verband houdt met de gewonnen prijs, waaronder mede begrepen – doch niet<br />

beperkt tot – enige schade die de winnaar(s) en/of genodigden mocht(en) lijden omdat hij/zij, door<br />

welke reden dan ook, niet kan/ kunnen deelnemen aan en/of gebruik maken van de gewonnen prijs<br />

ofwel veroorzaakt wordt door onvoorziene omstandigheden.<br />

16. UPC behoudt zich het recht voor het spel voortijdig te beëindigen. Voortijdige beëindiging zal<br />

publiekelijk bekend worden gemaakt.<br />

17. Indien er voor bepaalde spelen specifieke regels worden opgesteld die afwijken van deze<br />

algemene spelvoorwaarden, zullen die specifieke regels voorrang hebben boven het bepaalde in<br />

deze voorwaarden.<br />

18. De algemene spelvoorwaarden (inclusief de specifieke spelvoorwaarden) kunnen te allen tijde<br />

door UPC worden<br />

aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.<br />

19. De voorwaarden hebben geen betrekking op promotionele activiteiten die onder<br />

verantwoordelijkheid van de adverteerders, sponsors of overige derden (productiebedrijven) worden<br />

georganiseerd. Hiervoor worden specifieke voorwaarden opgesteld.<br />

20. Deze algemene spelvoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode<br />

promotionele kansspelen.<br />

21. Eventuele vragen of opmerkingen kunt u in een voldoende gefrankeerde envelop sturen naar<br />

UPC Nederland, Postbus 6603, 6503 GK Nijmegen. U kunt ook bellen naar 0900 1580 (€ 0,10 per<br />

minuut) op werkdagen tussen 08.00 uur en 19.00 uur.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!