Commissie Wetenschap - Verpleegkundigen & Verzorgenden ...

venvn.nl

Commissie Wetenschap - Verpleegkundigen & Verzorgenden ...

Commissie Beroepen en Opleidingen

Doelstelling commissie

De commissie adviseert over de beroepenstructuur en het opleidingscontinuüm in de

gezondheidszorg. Een belangrijk aandachtspunt daarbij betreft de wet- en regelgeving over de

beroepen in de gezondheidszorg. Daarnaast adviseert de commissie over de bestuurlijke

organisatie van deze beroepen en de opleidingen daartoe. De mogelijkheden die worden geboden

door een herschikking van taken binnen de zorg vormen daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Samenstelling

• Gerda Raas (Raad voor de Volksgezondheid & Zorg, Den Haag)

• Hettie de Jongh (Hogeschool InHolland, Alkmaar/Amsterdam)

• Robert Koch (ROC Midden Nederland, Utrecht)

• Conny Veldhuizen (Stichting Specifieke Scholing Verpleegkundigen, Bunnik)

• Nory Burgers (UMC St. Radboud, Nijmegen)

• Carin l'Ami (Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk)

• Albert van Eldik (Ambulancedienst Oost, Hengelo)

• Petra Hulshuizen (Meander Medisch Centrum, Amersfoort)

• Rob van der Peet (V&VN, ambtelijk secretaris)

Meer informatie: r.peet@venvn.nl

Pagina 1 van 6


Commissie Ethiek

Doelstelling commissie

Taak van de Commissie Ethiek is het uitbrengen van gezaghebbende adviezen op het gebied van

ethische zaken die V&V-professionals bij de uitoefening van hun beroep tot steun zijn. De adviezen

moeten maatschappelijk relevant zijn: ze leveren een bijdrage aan kwalitatief goede,

patiëntgerichte zorg en verhogen daarmee de tevredenheid van de beroepsbeoefenaren met hun

werk.

Samenstelling

• Hans van Dartel (voorzitter), verpleegkundige en ethicus, wetenschappelijk medewerker

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

• Hanneke Bolier, verzorgende in opleiding voor verpleegkundige

• Rian Buijse, verpleegkundige en juriste, LEVV

• Cecile van Dierendonck-Ferwerda, patiëntenvertegenwoordiger NFK (lid van NPCF)

• Gert van Dijk, ethicus, KNMG

• Ria Dubbelman, verpleegkundige, nurse practitioner bij NKI, Amsterdam

• Mieke Grypdonck, hoogleraar Verplegingswetenschappen Universiteit van Gent

• Mirjam Houtlosser, verpleegkundige en ethica, docent ethiek Leids Universitair Medisch

Centrum (LUMC)

• Yfke Nawijn, verpleegkundige en ethica, revalidatiecentrum De Vogellanden te Zwolle

• Hilly Roode, verzorgende IG in de gehandicaptenzorg, ’s Heerenloo Midden-Nederland

• Hans Tenwolde, praktijkdocent ethiek Universiteit voor Humanistiek

• Vacature voor verzorgende

• Joke de Witte (V&VN, ambtelijk secretaris, ethica)

Meer informatie: j.witte@venvn.nl

Pagina 2 van 6


Commissie ICT

Doelstelling commissie

De commissie ICT heeft de taak om het bestuur van V&VN te adviseren betreffende strategische

vraagstukken op actuele thema’s in de verpleging en ICT. De commissie heeft een adviserende rol

bij nog op te starten projecten en adviseert in welke gremia V&VN vertegenwoordigd moet zijn op

het gebied van ICT.

Samenstelling

• William Goosen (extern – organisatie Results4Care)

• Thijs Roorda (afdeling Verpleegkundigen en zorginformatica)

• Ulco de Boer (afdeling Verpleegkundigen en zorginformatica)

• Bart van der Klaauw (afdeling Verpleegkundigen en zorginformatica)

• Peter Hartog (afdeling Ambulancezorg)

• Edi Bakker (extern MediNohr)

• Inge Borghuis (afdeling Eerstelijns verpleegkundigen)

• Francis Bolle (V&VN, ambtelijk secretaris)

Meer informatie: f.bolle@venvn.nl

Pagina 3 van 6


Commissie Kwaliteit en Veiligheid

Doelstelling commissie

De Commissie Kwaliteit heeft als taak strategische adviezen uit te brengen over Kwaliteit en

Veiligheid bij de uitoefening van het verpleegkundig/verzorgend beroep en waar wenselijk deze

adviezen nader uit te werken of aan te zetten tot nadere uitwerking in concrete producten.

Samenstelling

• Renee Bering (voorzitter, Bering & Partners (consultant/trainer op het gebied van

kwaliteit in de gezondheidszorg)

• Jacques de Bekker (veiligheidsdeskundige, Partner Trias Consult)

• Bas Geerdes (Zorgverzekeraars Nederland)

• Peter Goossens (Adhesie, ggz)

• Ad Hendriks (Severinus, gehandicaptenzorg)

• Mieke Hollander (Corbis Plus, v&v en thuiszorg)

• Gerda Holleman (LEVV)

• Cordula Wagner (NIVEL, kwaliteitsonderzoek)

• Vacature (ZONMW)

• Nellie Kolk (V&VN, ambtelijk secretaris)

Meer informatie: n.kolk@venvn.nl

Pagina 4 van 6


Commissie Legitimering richtlijnen

Doelstelling commissie

De commissie beoordeelt en toetst richtlijnen teneinde de beroepsuitoefening van

verpleegkundigen en verzorgenden te verbeteren. De commissie adviseert het bestuur ten aanzien

van de legitimering van de richtlijnen.

Samenstelling

• Prof. dr. Jan Hamers (Universiteit Maastricht)

• Dr. Evelyn Finnema (Stichting Icare De Trans)

• Dr. Tiny Jaarsma (Universitair Medisch Centrum Groningen)

• Rianne Altena (V&VN, ambtelijk secretaris)

Meer informatie: r.altena@venvn.nl

Pagina 5 van 6


Commissie Wetenschap

Doelstelling commissie

De Commissie Wetenschap heeft als doelstelling het bestuur van V&VN optimaal te adviseren over

het te voeren verenigingsbeleid dat zich richt op het stimuleren van het wetenschappelijk

onderzoek op het terrein van verzorging en verpleging en van de samenhang tussen

beroepspraktijk en onderzoeksveld in het bijzonder.

Samenstelling

• Marieke Schuurmans (voorzitter, lector verpleegkundig en paramedische zorg,

Hogeschool Utrecht)

• Joke Mintjes-de Groot (lector acute intensieve zorg, Hogeschool Arnhem Nijmegen);

• Tiny Jaarsma (programmacoördinator NHS-COACH), op voordracht van Wetenschap in

praktijk

• Rianne deWit (hoogleraar Verplegingswetenschap Universiteit Maastricht);

• Wilma Scholte op Reimer (lector evidence based nursing & leidinggevende HBO-V,

Hogeschool van Amsterdam)

• Berno van Meijel (lector best practices in de GGZ-verpleegkunde, Hogeschool

INHOLLAND), op voordracht van de vakcommissie GGZ

• Saskia Teunissen (oncologieverpleegkundige, hoofd & onderzoeker palliatieve zorg), op

voordracht van V&VN Oncologie

• Saskia van Bronkhorst (V&VN, ambtelijk secretaris)

Meer informatie: s.bronkhorst@venvn.nl

Pagina 6 van 6

More magazines by this user
Similar magazines