03.09.2013 Views

Zomer 2012 - Gemeente Ruiselede

Zomer 2012 - Gemeente Ruiselede

Zomer 2012 - Gemeente Ruiselede

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

InfOBLAD<br />

WWW.RUISELEDE.bE - ZEvEnEntWIntIgStE jaaRgang - ZOMER <strong>2012</strong><br />

14 Hulp nodig bij een klusje?<br />

22 Dossier: <strong>Zomer</strong>


Beste inwoners,<br />

De lente is bijna voorbij, maar van mooi lenteweer was<br />

nauwelijks sprake. Toch heeft het <strong>Ruiselede</strong> niet belet om<br />

te feesten: de gemeentelijke brandweer nam afscheid van<br />

Marc Vander Vennet en vierde het 75-jarig bestaan van het<br />

Ruiseleedse korps. Feestcomité Kruiskerke bestond dan<br />

weer 5 jaar en vierde dat met een uniek programma.<br />

Weer of geen weer, we zorgen de komende maanden alvast voor<br />

het nodige zomergevoel: het weekend van de Kleine Kermis bulkt<br />

van de activiteiten en begin augustus bieden we naar aanleiding<br />

van de Molenfeesten opnieuw een feestweekend aan (p. 22<br />

van dit blad). De jeugd vraagt ook weer onze volle aandacht:<br />

traditioneel is er de hele zomer speelpleinwerking voorzien en<br />

het beloofd opnieuw een succesjaar te worden, want al vóór de<br />

inschrijvingen van start gaan, blijkt de interesse groot te zijn.<br />

Werkende ouders verdienen een pluim voor de organisatie van<br />

de opvang van hun lievelingen in de grote vakantie. Ook onze<br />

tieners zijn volgende zomer heel actief. Zo ontvangt een groep<br />

Ruiseleedse jongeren een 20-tal Poolse tieners in het kader van<br />

een uitwisselingsproject met zusterstad Krasnik. Telkens is ook<br />

dit een hele organisatie om hen op te vangen en een leerrijk,<br />

doch amusant, programma aan te bieden (meer info op p.6).<br />

Ook de gemeentelijke groendienst draait weer op volle<br />

toeren om onkruid te bestrijden, haagjes te scheren en zoveel<br />

meer. Die kleinere werkjes gaan soms verloren tegenover de<br />

grote projecten, maar ze zijn onmisbaar, want zo blijft onze<br />

groeiende, charmante gemeente mooi en verzorgd!<br />

uw burgemeester,<br />

Greet Coens - De Roo<br />

Info RuIselede<br />

verschijnt driemaandelijks en wordt gratis<br />

aangeboden aan de bevolking van <strong>Ruiselede</strong>.<br />

Redactieadres:<br />

Markt 1 - 8755 <strong>Ruiselede</strong> - Tel: 051 68 80 63 - Fax: 051 68 79 33<br />

info@ruiselede.be - www.ruiselede.be<br />

Verantwoordelijke uitgever: College van burgemeester en schepenen<br />

Fotografie: Norbert Maes, gemeentelijke diensten en medewerkers<br />

Foto voorblad: De kinderen uit de 3de kleuterklas<br />

van De Kiem spelen in het <strong>Gemeente</strong>lijk park.<br />

2 I InfoBLADRuIseLeDe<br />

P3<br />

BERICHT AAN DE<br />

BEVOLKING<br />

P5<br />

VRIJE TIJD<br />

P10<br />

INTERVIEW<br />

P12<br />

MILIEU<br />

P14<br />

OCMW<br />

P15<br />

TECHNISCHE<br />

DIENST<br />

P16<br />

TERUGBLIK<br />

P22<br />

DOSSIER


BERICHT AAN DE BEVOLKING<br />

Verjaardagsbezoeken aan jarige<br />

85-plussers<br />

Het gemeentebestuur heeft de overeenkomst<br />

met TINAH niet meer onderschreven<br />

gezien de kosten te hoog werden. Maar<br />

we willen hun mooie initiatieven wel zelf<br />

verder coördineren. De reeds bestaande<br />

initiatieven van OKRA en Ziekenzorg werden<br />

geïntegreerd in het systeem van het<br />

gemeentebestuur en de vrijwilligers van<br />

TINAH werden opnieuw gecontacteerd.<br />

De ploeg vrijwilligers bestaat uit:<br />

- Losse medewerkers: Willy Verstraete,<br />

André Verstraete, Mia Flamand en Denise<br />

Termote<br />

- De medewerkers namens Ziekenzorg:<br />

Arlette Hoste, Mariette Vanrentergem en<br />

Christine Steenbeke.<br />

- Medewerkers namens OKRA: Christine<br />

Seynhaeve en Marie Joseph De Smet.<br />

Een brandpreventieadviseur<br />

verkoopt alleen goede raad<br />

De jarige 85-plussers krijgen op hun verjaardag<br />

een bezoek met een presentje aangeboden<br />

door het gemeentebestuur. Zij ontvangen<br />

eveneens een nuttige infofiche met<br />

telefoonnummers van bevoegde diensten<br />

die functioneren in het belang van ouderen.<br />

Er wordt vooraf een brief gestuurd met<br />

vermelding van het te verwachten verjaardagsbezoek.<br />

Het gemeentebestuur wenst dat dit bezoek<br />

in de eerste plaats een aangename en<br />

deugddoende babbel teweeg brengt.<br />

Er zal steeds naar een antwoord op<br />

eventuele vragen gezocht worden.<br />

Meer info:<br />

Burgemeester Greet De Roo: 0477 45 38 86<br />

Schepen Linda Wyckstandt: 0478 65 97 21<br />

Ambtenaar voor senioren<br />

Katrien Christiaens: 051 70 84 08<br />

Een brandpreventieadviseur is een expert van je lokale brandweer<br />

die advies geeft om de brandrisico’s in een woning te verminderen.<br />

Hij/zij geeft gratis advies en praktische tips, beantwoordt je vragen,<br />

organiseert informatiesessies voor groepen, helpt mee aan nationale<br />

campagnes, bezoekt mensen thuis in hun eigen woning, enz. …<br />

Contacteren<br />

Wil je een brandpreventieadviseur contacteren<br />

voor een bezoek bij u thuis?<br />

Stuur dan een e-mailberichtje naar<br />

bpa.midwest@brandweervlaanderen.be.<br />

Een bezoek kan ook aangevraagd worden<br />

per telefoon op het nummer 051 272170.<br />

Indien u geen plaatsbezoek wenst maar<br />

toch vragen heeft omtrent brandveiligheid<br />

in uw woning, dan kunnen<br />

deze vragen naar het hierboven<br />

vermelde e-mailadres<br />

worden verstuurd.<br />

Presentatie voor<br />

verenigingen<br />

Een brandpreventieadviseur<br />

kan ook door verenigingen<br />

uitgenodigd worden om een<br />

presentatie omtrent brandveiligheid<br />

in woningen te geven.<br />

Gratis advies<br />

Een brandpreventieadviseur komt enkel<br />

op uitnodiging en zal zich nooit spontaan<br />

aanbieden. De plaatsbezoeken zijn steeds<br />

gratis en de brandpreventieadviseur zal<br />

zich legitimeren door middel van een kaart<br />

uitgereikt door de FOD Binnenlandse<br />

Zaken.<br />

GRATIS invullen van de<br />

belastingsaangiften<br />

aanslagjaar <strong>2012</strong><br />

(inkomsten 2011)<br />

voor alle particulieren<br />

locatie:<br />

schepenzaal gemeentehuis, Markt 1<br />

Tijdstip:<br />

woensdag 20 juni van 9u tot 12u en<br />

van 14u tot 16u<br />

Meebrengen:<br />

elektronische identiteitskaart + alle<br />

formulieren voor het invullen van<br />

uw belastingsbrief<br />

<strong>Zomer</strong><br />

Ook de werknemers van het gemeentebestuur<br />

gaan met verlof.<br />

Het gemeentehuis blijft tijdens de<br />

zomermaanden open, maar voordat<br />

u de verplaatsing maakt naar het<br />

gemeentehuis, kunt u best telefonisch<br />

controleren of de persoon die<br />

u wil spreken die dag aanwezig is.<br />

Zo kunnen we de dienstverlening<br />

garanderen.<br />

Het gemeentehuis is gesloten op:<br />

• 15 en 20 augustus<br />

• 22 augustus in de namiddag<br />

Nieuw<br />

Op alle kerkhoven in <strong>Ruiselede</strong> is een<br />

kraantje voorzien met stromend water,<br />

sinds kort zijn er ook gieters ter beschikking<br />

om de grafbeplanting water<br />

te geven. Hierbij vragen we vriendelijk<br />

om de gieters steeds onmiddellijk na<br />

gebruik volledig te ledigen en terug op<br />

hun plaats te hangen zodat iedereen<br />

steeds van dit praktisch instrument<br />

gebruik kan maken.<br />

InfoBLADRuIseLeDe I 3


Openbare toiletten<br />

De seniorenraad wees het College op<br />

het belang van de aanwezigheid van<br />

openbare toiletten in de drie parochies.<br />

De seniorenraad kan zich vinden<br />

in de stelling van het schepencollege<br />

dat het prijskaartje inderdaad te hoog<br />

is om overal dergelijke toiletten te<br />

voorzien, maar herinnert u bij deze<br />

graag aan de bestaande openbare<br />

toiletten. Tijdens de openingsuren: het<br />

<strong>Gemeente</strong>huis, het OCMW-kantoor,<br />

de sporthal, het Rust -en Verzorgingstehuis<br />

Sint-Jozef, Zaal Polenplein, de<br />

Bibliotheek, Zaal Kruispunt en de kerk<br />

van Doomkerke.<br />

Rokers verdienen<br />

een beloning…<br />

als ze 24 uur niet roken<br />

Op 31 mei, Werelddag Zonder Tabak,<br />

stopt heel rokend Vlaanderen een<br />

dag lang met roken. Dat is tenminste<br />

de bedoeling van de campagne<br />

24 uur niet roken. Elke deelnemer<br />

ontvangt een leuke beloning en de<br />

winnaars gaan naar huis met een<br />

mooie prijs. Het is niet de bedoeling<br />

om meteen definitief te stoppen met<br />

roken. Maar het belangrijkste is, jou<br />

het gevoel geven dat een dag lang<br />

zonder sigaret je best wel lukt. Dat is<br />

wat de actiedag wil bereiken!<br />

Landbouwfolies<br />

Dit jaar wordt er door het gemeentebestuur<br />

opnieuw een container<br />

voorzien voor de inzameling van<br />

landbouwfolies en dit op dinsdag 5<br />

juni tussen 13u30 en 16u30.<br />

Kaart van € 15 enkel op voorhand te<br />

verkrijgen bij de dienst onthaal op<br />

het gemeentehuis (openingsuren:<br />

maandag tot vrijdag tussen 08u00 en<br />

12u00 en 13u00 en 16u00)<br />

Met 1 kaart mag u zoveel folie meebrengen<br />

als u in 1 rit kunt vervoeren.<br />

4 I InfoBLADRuIseLeDe<br />

“Omnipas 65+”➔ “MOBIB-kaart”<br />

Tegen 2014<br />

worden alle<br />

vervoerbewijzen<br />

van De Lijn<br />

vervangen door<br />

een MOBIBkaart.<br />

Dat is een<br />

elektronische kaart<br />

waarop verschillende soorten vervoerbewijzen<br />

kunnen worden opgeladen. In een eerste<br />

fase worden de (gratis) abonnementen voor<br />

65-plussers vervangen door een MOBIBkaart.<br />

Alle 65-plussers worden hiervoor in de<br />

loop van <strong>2012</strong> per brief uitgenodigd om een<br />

kaart aan te vragen.<br />

Verandert er iets aan uw ‘lijn’?<br />

Waarom past de lijn haar aanbod aan?<br />

Om de begroting in evenwicht af te sluiten,<br />

moet De Lijn dit jaar 60 miljoen euro besparen.<br />

Daarom werd een evenwichtig actieplan<br />

uitgewerkt. Dat plan zet in op drie sporen:<br />

• een beperking van de uitgaven<br />

• meer ontvangsten<br />

• een afstemming van het aanbod op de<br />

vraag<br />

Het aanbod wordt hier en daar aangepast<br />

waarbij we zo veel mogelijk de trajecten van<br />

woon-werk- en woon-schoolritten ontzien.<br />

De wijzigingen voor de belbussen werden<br />

op 1 april <strong>2012</strong> doorgevoerd, voor de buslijnen<br />

vanaf 17 mei <strong>2012</strong>.<br />

We raden u aan hier even na te gaan of er<br />

iets verandert aan de lijn(en) die u gebruikt.<br />

Voor nog meer details en de andere aangepaste<br />

lijnen in Oost-Vlaanderen, surf naar<br />

www.delijn.be/aanpassingen.<br />

De nieuwe MOBIB-kaart is 5 jaar geldig.<br />

Er wordt een administratieve kost van € 5,-<br />

per kaart gevraagd.<br />

Als 65-plusser zult u dus niet langer<br />

automatisch en gratis uw abonnement<br />

opgestuurd krijgen. opgelet! Voor <strong>2012</strong><br />

geldt wel nog dat u ten laatste een week<br />

voor uw 65e verjaardag uw Omnipas 65+<br />

toegestuurd krijgt. Deze is dan geldig tot en<br />

met 31 december <strong>2012</strong>. Daarna zult u gebruik<br />

moeten maken van een MOBIB-kaart.<br />

Voor meer info over Omnipas 65+ en<br />

MOBIB-kaart : www.delijn.be of<br />

0701 220 200 (€0,3/minuut).<br />

Wat verandert aan de lijnen in <strong>Ruiselede</strong>?<br />

Lijn 15 Gent – Drongen – Nevele – Tielt<br />

Op schooldagen en tijdens schoolvakanties<br />

zijn er kleine verschuivingen. Concreet betekent<br />

dit dat bepaalde ritten vervallen en dat<br />

de andere ritten herschikt worden.<br />

Richting Gent wordt de laatste rit van<br />

<strong>Ruiselede</strong> Markt afgeschaft (ook tijdens<br />

schoolvakanties).<br />

Alternatief: U kunt nog steeds gebruik<br />

maken van de overgebleven ritten.<br />

Meer informatie?<br />

• surf naar www.delijn.be/aanpassingen<br />

• of bel De LijnInfo op 070 220 200<br />

(€ 0,30/min)<br />

• of vraag meer info in de Lijnwinkel<br />

Bevraging voor 55-plussers<br />

Op verzoek van de gemeentelijke<br />

ouderenadviesraad wordt<br />

per post een enquêteformulier<br />

verdeeld<br />

aan alle 55-plussers<br />

door het<br />

gemeentebestuur.<br />

De resultaten worden<br />

door de adviesraad aan het<br />

gemeentebestuur overgemaakt<br />

om als constructieve leidraad te<br />

gebruiken.<br />

Gelieve het ingevulde formulier<br />

te deponeren in de brievenbus van het<br />

gemeentehuis (deur ter hoogte van de<br />

Kasteelstraat) t.a.v. Katrien Christiaens en<br />

dit vóór 20 juni <strong>2012</strong>. U kan het ingevulde<br />

exemplaar eveneens mailen naar<br />

senioren@ruiselede.be<br />

of per post opsturen gericht aan het<br />

<strong>Gemeente</strong>bestuur <strong>Ruiselede</strong> t.a.v. dienst<br />

senioren – Markt 1, 8755 <strong>Ruiselede</strong>.<br />

Dit formulier is ook terug te vinden op de<br />

website www.ruiselede.be<br />

Dank voor uw medewerking.


VRIJE TIJD<br />

Academie voor Muziek, Woord en Dans<br />

(Deeltijds Kunstonderwijs)<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Ministerie van Onderwijs en Vorming<br />

ACADEMIE VOOR MUZIEK, WOORD EN DANS<br />

AALTER - MALDEGEM - BEERNEM - KNESSELARE – RUISELEDE<br />

CuRsussen<br />

Muziek (vanaf 8 jaar in Aalter, Maldegem,<br />

Beernem, Knesselare en <strong>Ruiselede</strong>)<br />

Alle aspecten van de muzikale vorming komen<br />

op een speelse manier aan bod: zingen<br />

en ritmeren, actief en passief musiceren. Men<br />

kan algemene muziekleer volgen (2,5u per<br />

week) en vanaf het 2de jaar kan je één van de<br />

talrijke instrumenten leren bespelen (1u per<br />

week): viool, zang, altviool, cello, contrabas,<br />

blokfluit, dwarsfluit, traverso, hobo, klarinet,<br />

basklarinet, fagot, saxofoon, hoorn, trompet,<br />

trombone, tuba, slagwerk, accordeon… en<br />

verder gitaar en luit, harp, piano, orgel, klavecimbel<br />

en doedelzak.<br />

Wil je in het eerste jaar al met een instrument<br />

starten, kies dan voor een blaasinstrument.<br />

Woord (vanaf 8 jaar in Aalter, Maldegem,<br />

Beernem, Knesselare en <strong>Ruiselede</strong>)<br />

Omvat cursussen verbale vorming (1u per<br />

week) en later voordracht, dramatische<br />

expressie, toneel en welsprekendheid, …<br />

Verbale vorming is meer dan mooi leren praten,<br />

het helpt om jezelf beter uit te drukken,<br />

het bevordert je verstaanbaarheid.<br />

dans (vanaf 6 jaar in Aalter, Maldegem,<br />

Beernem, Knesselare en <strong>Ruiselede</strong>)<br />

Leert je ritmisch te bewegen in<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

dansexpressie, moderne dans, dansimprovisatie,<br />

jazzdans… en klassieke dans (1u of<br />

2u per week). Een cursus voor kinderen en<br />

jongeren en … ook voor jongens!<br />

InITIATIeCuRsussen<br />

(1u per week,enkel in de hoofdschool<br />

Aalter en het filiaal Maldegem)<br />

Muziek (in Aalter vanaf 6 jaar - in Maldegem<br />

vanaf 7 jaar)<br />

Wil je Orffinstrumenten leren bespelen, pret<br />

beleven aan samen zingen, speels omgaan<br />

met allerlei klanken, dan kan jij mee op<br />

onze grote muzikale trip... ook al ken je nog<br />

geen notenleer. Wie wil kan blokfluit, viool<br />

en piano leren vanaf het tweede jaar (7j.)<br />

muziekinitiatie.<br />

Woord (in Aalter: 7 jarigen)<br />

Misschien ben je een babbelaar en heb je<br />

honderden verhaaltjes? Kom dan… samen<br />

ontdekken we een nieuwe fantasiewereld. In<br />

de taalklas mag je gekke bekken trekken en<br />

wel eens een prins of een elfje zijn. Of speel<br />

je liever een spook of een heks?<br />

Ook voor volwassenen zijn er aangepaste<br />

cursussen muziek, woord of dans. Informatie<br />

op het secretariaat.<br />

InsChRIjvInGen<br />

Ook tijdens de eerste weken van september<br />

kan je nog inschrijven in de hoofdschool<br />

en de filialen tijdens de lesuren.<br />

Inschrijvingsgeld:<br />

zonder vermindering<br />

• Jongeren: € 58<br />

• Volwassenen: € 190<br />

met vermindering<br />

• Jongeren: € 38<br />

• Volwassenen: € 110<br />

nIeuW AAnBod sChooljAAR<br />

<strong>2012</strong>-2013<br />

hoofdschool en filialen:<br />

• Wie kiest voor een blaasinstrument<br />

(blokfluit, dwarsfluit, hobo, klarinet,<br />

fagot, sax, koperblazers), kan vanaf<br />

het eerste jaar (L1) al starten met een<br />

instrument<br />

• We richten terug een cursus fagot in en<br />

hebben 5 huurinstrumenten klaar<br />

enkel in de hoofdschool<br />

(voor de middelbare graad)<br />

• In de middelbare graad richten we koor<br />

in. Alle leerlingen Muziek kunnen dit<br />

volgen in de plaats van samenspel.<br />

• Aansluitend starten we de cursus Zang<br />

terug op.<br />

• Voor Gitaar en Piano richten we de<br />

cursus Begeleidingspraktijk in voor<br />

de middelbare graad. Dit vak kunnen<br />

gitaristen en pianisten volgen in plaats<br />

van samenspel.<br />

InfoRMATIe<br />

hoofdschool Aalter: Stationsstraat 141<br />

tel: 09 374 36 54 – fax: 09 374 38 81<br />

e-mail: filip.demeyere@aalter.be<br />

website: www.aalter.be<br />

filiaal <strong>Ruiselede</strong>:<br />

Nieuwstraat 8<br />

tel: 0471 65 76 44<br />

(tijdens de lesuren)<br />

InfoBLADRuIseLeDe I 5


Bibliotheek <strong>Ruiselede</strong><br />

‘Het Portaal’, Nieuwstraat 8,<br />

Tel. 051 68 81 25<br />

catalogus http://aalter.bibliotheek.be<br />

inlichtingen bibliotheek@aalter.be<br />

Open op: maandag van 16 tot 18 u<br />

woensdag van 17 tot 19 u<br />

zaterdag van 10 tot 12 u<br />

vakantiesluitingen<br />

De openbare bibliotheek <strong>Ruiselede</strong> zal<br />

gesloten zijn van 13 juli tot en met 29 juli.<br />

Verder ook nog op kermismaandag 20<br />

augustus en op woensdag 22 augustus.<br />

De hoofdbibliotheek in Aalter blijft<br />

gedurende de vakantie open tijdens de<br />

gewone openingsuren, behalve op 11<br />

juli, op 21 juli en op 15 augustus.<br />

Op eenvoudig verzoek kan men een<br />

dubbele uitleentermijn bekomen zodat<br />

men de vakantieplannen niet gedwarsboomd<br />

ziet door een te beperkte uitleentermijn.<br />

Graag herinneren wij eraan dat<br />

men naar om het even welke locatie kan<br />

bellen om de uitleentermijn te verlengen.<br />

Men hoeft dus niet noodzakelijk naar die<br />

locatie te bellen waar men de werken<br />

heeft ontleend. Wie het liever allemaal<br />

digitaal doet, kan via de MijnOvinob-toepassingen<br />

zelf van thuis uit, de uitleentermijn<br />

verlengen.<br />

Nieuw is de inleverbus in de hoofdbibliotheek.<br />

Via die dropbox kan men 24 uren<br />

op 24 werken van de bibliotheek Aalter-<br />

<strong>Ruiselede</strong> inleveren, waar die ook werden<br />

ontleend. Alle werken die worden ingediend,<br />

worden beschouwd als ontvangen<br />

vóór 24.00 uur van de laatste uitleendag.<br />

Denk eraan! Ontroerend, spannend,<br />

romantisch, griezelig, meeslepend, humoristisch,<br />

literair… gedrukt, gezongen,<br />

gespeeld, u vindt het allemaal in de bib.<br />

De vakantie is dan ook dé ideale tijd om<br />

al dat moois te ontdekken.<br />

6 I InfoBLADRuIseLeDe<br />

Bezoek Poolse jongeren<br />

Het <strong>Gemeente</strong>bestuur onderhoudt sinds<br />

de jaren 1990 goede banden met de Poolse<br />

stad Krasnik. Deze contacten leidden in<br />

2003 tot het ondertekenen van een officiële<br />

jumelageovereenkomst. Eén van de concrete<br />

projecten die binnen deze overeenkomst<br />

werden opgericht, is het jongerenuitwisselingsprogramma.<br />

Binnen dit 3-jaarlijks<br />

programma bezoekt een Ruiseleedse groep<br />

jongeren Krasnik, ontvangt <strong>Ruiselede</strong> een<br />

Poolse groep tieners en wordt een rustjaar<br />

voorzien voor evaluatie en voorbereiding<br />

naar de toekomst toe. Vorig jaar maakten 22<br />

Ruiseleedse jongeren een onvergetelijke reis<br />

naar Polen mee. Dit jaar treden dezelfde jongeren<br />

op als gastheer/vrouw en ontvangen<br />

ze de Poolse groep in onze gemeente.<br />

de Poolse tieners en hun begeleiders<br />

zullen <strong>Ruiselede</strong> bezoeken van 31 juli<br />

tot en met 6 augustus.<br />

Open Monumentendag<br />

Op zondag 9 september gaat Open<br />

Monumentendag opnieuw door. Thema<br />

dit jaar is ‘Muziek, Woord en Beeld’,<br />

waarbij gebouwen in de kijker worden geplaatst<br />

die een bijzondere band hebben<br />

met het maken of presenteren van muziek,<br />

het geven van voordrachten of de creatie<br />

van beeldende kunst. Diverse Vlaamse<br />

organisaties en instellingen zetten op die<br />

dag de deuren van enkele monumenten<br />

open.<br />

Het jumelagecomité voorziet een gevarieerd<br />

activiteitenprogramma en wil ook graag<br />

alle inwoners van <strong>Ruiselede</strong> laten kennismaken<br />

met onze Poolse vrienden. daarom<br />

nodigen we u uit om tijdens de Molenfeesten<br />

contact met hen te leggen. Wil<br />

u meer weten over het jongerenproject, stel<br />

gerust uw vragen aan onze deelnemende<br />

jongeren, de begeleiders van het jumelagecomité<br />

of de cultuurdienst.<br />

het <strong>Gemeente</strong>bestuur diende voor de<br />

organisatie van deze uitwisselingsweek<br />

een subsidiedossier in bij de europese<br />

Commissie in het kader van het programma<br />

‘Youth in Action’.<br />

Het volledige programma is terug te vinden<br />

op www.openmonumentendag.be en in<br />

de programmaboekjes die u in de loop van<br />

de volgende maanden in diverse openbare<br />

gebouwen zal kunnen terugvinden.<br />

Ook in <strong>Ruiselede</strong> nemen we deel aan Open<br />

Monumentendag. Het programma staat<br />

nog niet volledig vast. We informeren u<br />

tijdig via www.ruiselede.be, de UiTkalender<br />

en divers promotiemateriaal.


Kleine kermis<br />

vRIjdAG 1 junI<br />

17u00: Molendorploop: info p.9<br />

20u00: levend tafelvoetbal<br />

20u00: verenigingenbeurs (Vlaggenwimpel,<br />

diverse kraampjes, Zumba,…)<br />

info en inschrijvingen: info@ruiselede.be<br />

ZATeRdAG 2 junI<br />

hele dag wielerwedstrijden<br />

info en inschrijvingen: <strong>Ruiselede</strong> Sportief<br />

ZondAG 3 junI<br />

Gratis fietsfeest<br />

Op zondag 3 juni <strong>2012</strong> organiseert Westtoer<br />

in samenwerking met de gemeenten en<br />

Pasar het tweede gratis fietsfeest in het<br />

Brugse Ommeland! Deze organisatie kadert<br />

in het Europees programma Leader Tielts<br />

Plateau.<br />

Groene regio<br />

Het Brugse Ommeland is de enige groene<br />

Vlaamse regio bij de zee en werelderfgoedstad<br />

Brugge. Je vindt er kanalen en dijken,<br />

kastelen en beschermde dorpsgezichten. In<br />

het zuiden van de regio geniet je van open<br />

landschappen, historische hoeves en wiekende<br />

molens. Geen betere manier om deze<br />

regio te verkennen dan op de fiets!<br />

We stippelden drie lussen uit op het fietsnetwerk<br />

van het Brugse Ommeland. De knooppunten<br />

leiden je langs landelijke paadjes,<br />

kastelen en pittoreske dorpjes.<br />

Onderweg passeer je geregeld een leuke<br />

halteplaats met heel wat animatie voor<br />

Startplaats Kasteel<br />

Bulskampveld<br />

Anno 1900 40 km<br />

Startplaats Marktplein<br />

Zwevezele<br />

Wereldkermis 24 of 52 km<br />

jong en oud, muziek en lekkere honger- en<br />

dorststillers!<br />

Afstanden voor jong en oud<br />

Afhankelijk van de startplaats die je kiest,<br />

kan je een kindvriendelijke (ongeveer 25 km),<br />

recreatieve (ongeveer 40 km) of sportieve<br />

tocht (ongeveer 50 km) fietsen. De fanatieke<br />

fietsers kunnen zelfs kiezen voor de XL-tocht<br />

van 105km! Voor elk wat wils dus!<br />

hoe neem ik deel?<br />

Kom op zondag 3 juni <strong>2012</strong> tussen 08u30 en<br />

15u00 langs bij de startplaats van jouw keuze<br />

en schrijf je ter plaatse gratis in! Je krijgt de<br />

knooppunten mee op een handig plooifoldertje<br />

om de route makkelijk te kunnen<br />

volgen.<br />

het Brugse ommeland<br />

Benieuwd wat het Brugse Ommeland nog<br />

meer te bieden heeft? Of zoek je een logies<br />

voor een leuke kortbij vakantie? Surf dan<br />

zeker eens naar www.brugseommeland.be<br />

en vind er een logies op jouw maat, leuke<br />

musea en onze grootste toeristische troeven!<br />

3 startplaatsen, 3 lussen, 3 thema’s<br />

Starten kan vrij tussen 08u30 en 15u00 op<br />

drie locaties. Elke startplaats dompelt je<br />

onder in een leuk thema. Waan je in de jaren<br />

1900 in Beernem en Oostkamp, zet je schrap<br />

voor een wereldkermistocht door Wingene,<br />

Pittem en Ardooie of fiets mee in rockabillystijl<br />

in Tielt, <strong>Ruiselede</strong> en Dentergem!<br />

Startplaats Huis Mulle<br />

de Terschueren Tielt<br />

Rockabilly 25 of 50 km<br />

Buren bij kunstenaars<br />

De Provincie West-Vlaanderen organiseert<br />

op vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag<br />

21 oktober <strong>2012</strong> opnieuw ‘Buren bij<br />

kunstenaars’. Voor de 9e keer ondertussen<br />

stellen kunstenaars hun atelierdeuren<br />

open. Meer info over de deelnemende<br />

kunstenaars in <strong>Ruiselede</strong> vindt u terug in<br />

het volgende infoblad.<br />

Subsidies socio-culturele<br />

verenigingen<br />

Basissubsidies:<br />

Deze subsidies worden jaarlijks toegekend<br />

in mei/juni, waarna alle verenigingen<br />

een subsidieverklaring ontvangen.<br />

Deze verklaring moet ingevuld en ondertekend<br />

worden door het bestuur van de<br />

vereniging en kan u terugbezorgen bij de<br />

cultuurdienst. Indien we deze verklaring<br />

niet of te laat ontvangen, zal de subsidie<br />

niet uitbetaald worden.<br />

Werkingssubsidies:<br />

De elektronische documenten voor het<br />

invullen van het puntendossier kan u<br />

vanaf juli terugvinden op www.ruiselede.<br />

be of aanvragen via cultuur@ruiselede.<br />

be. Het puntendossier bezorgt u (digitaal<br />

én papier) in het najaar aan het secretariaat<br />

van de cultuurraad.<br />

InfoBLADRuIseLeDe I 7


Babbeloe: vakantiewerking<br />

voor kinderen met een<br />

beperking<br />

Voor kinderen met een beperking is het<br />

niet altijd gemakkelijk om mee te spelen<br />

in een gewone speelpleinwerking.<br />

De ruimte om te spelen en de grootte<br />

van deze speelpleinwerking verhinderen<br />

soms dat kinderen er zich ten volle<br />

kunnen uitleven.<br />

Daarom voelen deze kinderen, die<br />

omwille van hun beperking wat meer<br />

ondersteuning nodig hebben bij het<br />

spelen, zich vaak beter in hun vel op<br />

een kleine vakantiewerking waar ze<br />

kunnen spelen op een eigen tempo en<br />

binnen de geborgenheid van een vaste<br />

begeleidingsgroep. Babbeloe is zo’n<br />

vakantiewerking. Babbeloe biedt een<br />

aangenaam en plezant spelprogramma,<br />

een wekelijkse uitstap en extra aandacht<br />

en individuele ondersteuning.<br />

voor wie?<br />

Voor kinderen met een beperking van<br />

5 tot en met 12 jaar uit de regio Roeselare-Izegem-Tielt.<br />

Ook hun broer(s) en/<br />

of zus(sen) zijn welkom. Babbeloe+ is<br />

er voor tieners (13-16 jaar).<br />

Waar?<br />

In Roeselare: Stedelijke basisschool 1<br />

(ingang Steenstraat)<br />

In Tielt: Stedelijke kunstacademie<br />

(ingang Kerkstraat)<br />

In Izegem: Speelplein Kachtem<br />

(ingang Hoogstraat 10)<br />

Kostprijs?<br />

€5/dag (incl. vieruurtje)<br />

Inschrijven?<br />

Inschrijvingen Babbeloe Roeselare en<br />

Tielt: Vrijetijdswinkel 051 20 65 59<br />

Bollenstraat 25, 8800 Roeselare<br />

Inschrijvingen Babbeloe Izegem:<br />

Joc de Schuur 051 30 85 06<br />

Krekelstraat 167, 8870 Izegem<br />

Folders van deze vakantiewerking zijn<br />

te bekomen op het gemeentehuis.<br />

Comedy avond <strong>2012</strong><br />

De jeugdraad organiseert op<br />

zaterdag 3 november <strong>2012</strong> haar 3de<br />

comedy avond in Zaal Polenplein.<br />

Dit jaar treden Henk Rijckaert en<br />

Xander De Rycke op samen met MC<br />

Seppe Toremans.<br />

Kaarten kosten € 10,- in voorverkoop<br />

en € 12,- aan de deur.<br />

Hou www.ruiselede.be in het oog<br />

voor meer info.<br />

8 I InfoBLADRuIseLeDe<br />

Speelpleinwerking <strong>2012</strong><br />

‘Speelplein Maboe’<br />

Het einde van het schooljaar staat voor de<br />

deur. Naar jaarlijkse gewoonte organiseert<br />

het gemeentebestuur deze zomervakantie<br />

speelpleinwerking voor alle Ruiseleedse<br />

kinderen vanaf de 3de kleuterklas (geboortejaar<br />

2006) tot en met 12 jaar. De prijs<br />

bedraagt € 3,- per dag.<br />

Wie deelneemt aan de speelpleinwerking<br />

en eventuele activiteiten heeft een Grabbelpas<br />

nodig. Grabbelpassen zijn gratis<br />

en kunnen tot 29 juni bij de jeugddienst of<br />

sportdienst afgehaald worden en vanaf 3<br />

juli gedurende de hele vakantie ter plaatse<br />

in de sporthal (nieuwe inschrijvingen alsook<br />

verlengingen). Op volgende data is er<br />

telkens werking tussen 08u30-12u00 en<br />

13u00-16u30.<br />

JULI <strong>2012</strong><br />

MA dI Wo do vR ZA Zo<br />

1<br />

2 3 4 5 6 7 8<br />

9 10 11 12 13 14 15<br />

16 17 18 19 20 21 22<br />

23 24 25 26 27 28 29<br />

30 31<br />

AUGUSTUS <strong>2012</strong><br />

MA dI Wo do vR ZA Zo<br />

1 2 3 4 5<br />

6 7 8 9 10 11 12<br />

13 14 15 16 17 18 19<br />

20 21 22 23 24 25 26<br />

27 28 29 30 31<br />

Kinderen<br />

die over<br />

de middag<br />

blijven,<br />

brengen<br />

een lunchpakket<br />

mee<br />

en kunnen<br />

eventueel een drankje kopen. Op de<br />

dagen van de speelpleinwerking is er ook<br />

opvang voorzien tussen 07u00-8u30 en<br />

16u30-18u00. Ieder dagdeel extra opvang<br />

kost € 1,50 en dient dezelfde dag nog<br />

betaald te worden.<br />

Op dagen dat er speelpleinwerking is,<br />

worden soms bijkomende activiteiten<br />

georganiseerd.<br />

De programmaboekjes van de speelpleinwerking<br />

worden aan de kinderen bezorgd<br />

via de scholen. Wie geen boekje zou<br />

ontvangen hebben, kan steeds terecht bij<br />

de jeugddienst of op www.ruiselede.be<br />

De kinderen van de 1ste en 2de kleuterklas<br />

kunnen de volledige zomervakantie in<br />

Vakantieopvang Stekelbees (Aalterstraat)<br />

terecht. Er wordt bij Stekelbees in de<br />

zomervakantie voorrang verleend aan de<br />

kinderen van de 1ste en 2de kleuterklas<br />

maar ook kinderen van de 3de kleuterklas<br />

zijn er welkom.<br />

Tijdens de sluitingsperiode van Speelplein<br />

Maboe, biedt Stekelbees ook opvang<br />

aan de lagere schoolkinderen (2 juli,<br />

23 t.e.m. 31 juli en 27 t.e.m. 31 augustus,<br />

iedere woensdag). Let wel: ook in deze<br />

periode wordt voorrang verleend aan<br />

kinderen van de 1ste en 2de kleuterklas.<br />

… heet u van harte welkom<br />

Landelijke Kinderopvang organiseert vakantieopvang in<br />

samenwerking met het Ruiseleedse gemeentebestuur.<br />

Wij voorzien leuke activiteiten in een huiselijke sfeer.<br />

Waar? Aalterstraat 8, 8755 <strong>Ruiselede</strong><br />

Wanneer? Alle kleine vakanties: voor 2,5- tot 12-jarigen<br />

Grote vakantie: voor kleuters (met voorrang aan kinderen uit<br />

de 1ste en 2de kleuterklas).<br />

Tijdens de sluitingsdagen van de speelpleinwerking ook voor<br />

lagere schoolkinderen. Telkens van 7u tot 18u30.<br />

Prijs? € 12,95 voor een volle dag - € 6,53 voor een halve dag.<br />

Voor meerdere kinderen: € 9,72 voor een volle dag, € 4,90 voor<br />

een halve dag. (Fiscaal attest is verkrijgbaar)<br />

Reserveren? Voor de zomervakantie kan u reeds reserveren. Let<br />

wel, u dient hiervoor eerst ingeschreven te zijn bij Stekelbees.<br />

Inschrijvingen en info? lKruiselede@landelijkekinderopvang.be of 070 24 60 41<br />

(helpdesk) Voor algemene info kan u ook terecht bij de jeugddienst (gemeentehuis,<br />

Cherly Steyaert): jeugd@ruiselede.be of 051 70 84 18


Swap<br />

sportkriebels - do 5 juli<br />

Op het domein ‘het Klein Strand’ te Jabbeke<br />

proberen we een waaier aan avontuurlijke<br />

sporten (o.a. paintball, mountainbike, speleobox)<br />

naast de watersporten (o.a. watersplash,<br />

reuzenglijbaan, duiken) of nemen we<br />

gewoon een duikje in het meer.<br />

Toveren met elektronen – di 10 juli<br />

‘Hey deejay, mok moa dat bust, volume ip<br />

duust!’. Wie zelf al eens muziek heeft willen<br />

maken, kan terecht bij deze workshop. Via<br />

computer maken we elektronisch muziek die<br />

we zelf graag horen. Van hip-hop, dancemuziek<br />

tot pop. Laat de loops, midi’s, samplers<br />

en grooves maar rollen!<br />

Pullpaintball & quad – do 12 juli<br />

Gewapend met katapult, verfballen en<br />

masker trekken we ten strijde. Vlaggen<br />

veroveren, verfballen afnemen, teamleiders<br />

beschermen, het zijn slechts enkele games<br />

die we spelen om punten te verzamelen. Wie<br />

haalt uiteindelijk de hoogste score? Alsof dit<br />

nog niet genoeg was rijden we ook nog eens<br />

een parcours met een echte quad. Engines<br />

on, it’s on!<br />

Koken en gameconsoles – ma 20 aug<br />

Haal je kookkunsten maar boven, we gaan<br />

onszelf culinair overtreffen. We spitsen ons<br />

toe op enkele heerlijke desserten. Uiteraard<br />

smullen we achteraf van onze creaties. En<br />

wat hebben we vandaag geleerd… Eens ons<br />

broodje is gebakken, halen we de X-box,<br />

Playstation en Wii boven. Kies een character,<br />

master een combo move, level up, versla<br />

de eindbaas, race in split screen, of doe een<br />

quest tot je levens op zijn. Game over!<br />

Sportkriebels<br />

Op het recreatiedomein ‘Het Klein Strand’ te<br />

Jabbeke kan je op donderdag 5 juli kennis<br />

maken met meer dan 40 sporten en attracties.<br />

Naast paintball, klimmuur, paardrijden,<br />

voetbal, dans, mountinebike en de vele<br />

RSOlympics<br />

Op vrijdag 6 juli gaat <strong>Ruiselede</strong> opnieuw de<br />

strijd aan met Ardooie, Dentergem, Ingelmunster,<br />

Izegem, Meulebeke, Oostrozebeke,<br />

Pittem, Tielt en Wingene in deze olympische<br />

editie. Kinderen vanaf het vierde leerjaar<br />

kunnen zich meten in volgende proeven:<br />

Avonturendag – wo 22 aug<br />

Aan een oude fabriek doen we een waanzinnig<br />

touwenparcours dat hoog eindigt.<br />

Van het eindpunt gaan we via een death ride<br />

in enkele seconden naar beneden. Verder<br />

is er ook een aquapiste (parcours boven<br />

het water), de action jump (sprong vanop<br />

een smalle paal) naar een trapeze, de 360°<br />

schommel (gaat overkop) en enkele kleine<br />

actiegames.<br />

expeditie Ter Borcht – ma 27 aug<br />

Een avontuurlijke dag vol opdrachten,<br />

hindernissen, raadsels… We gaan verschillende<br />

skills moeten gebruiken zoals klimmen<br />

en klauteren, trekken, glijden en springen,<br />

roeien…<br />

In de namiddag zullen jullie kunnen chillen bij<br />

een spannende film.<br />

Poolparty – vr 31 aug<br />

Het zwembad De Alk wordt omgetoverd tot<br />

een paradijs. Een deejay zorgt voor partymusic,<br />

er zijn cocktails en chips, en het zwembad<br />

wordt mooi verlicht. Kortom, alle ingrediënten<br />

zijn aanwezig om de vakantie met een<br />

knaller te eindigen.<br />

bekende sporten, kan je ook zwemmen in<br />

het meer, of van de reuzeglijbaan gaan.<br />

Deze activiteit wordt aan kinderen vanaf<br />

het vierde leerjaar aangeboden via de<br />

speelpleinwerking.<br />

200m estafetterun, stepparcours, basketbalparcours,<br />

kinn netbal, hockey, springkasteelrun,<br />

fietsparcours en zwemvlottocht. Deze<br />

activiteit wordt aangeboden via de speel-<br />

Molendorploop 1 juni<br />

De 5de editie van deze jaarlijkse<br />

stratenloop gaat uitzonderlijk door op<br />

de vrijdag van het kermisweekend. Dit<br />

vanwege de uitzonderlijk drukke loopkalender<br />

in de streek. Om 18u gaan we<br />

van start met de kids (reeks 2004-2005,<br />

reeks 2002-2003, reeks 2000-2001). Om<br />

19u volgt dan de hoofdwedstrijd met<br />

een afstand van 6 km. Er zijn zoals steeds<br />

talrijke prijzen te winnen (geldprijzen,<br />

trofee, naturaprijzen, verloting hesp). De<br />

prijsuitreiking gaat door in zaal Den Tap.<br />

Het parcours: Markt – Bruggestraat (tot<br />

voor Pensionaatstraat) – Markt – Aalterstraat<br />

– Poekevoetweg (rond kerkhof) –<br />

Verlovestraat – Polenplein – G. Gezellelaan<br />

– Markt.<br />

Gelieve er rekening mee te houden dat<br />

deze straten en hun zijstraten niet toegankelijk<br />

zullen zijn tussen 18u en 20u.<br />

De Bruggestraat zal reeds afgesloten<br />

zijn vanaf 17u30.<br />

Kampioenenhulde<br />

Jaarlijks worden de sportieve <strong>Ruiselede</strong>naren<br />

door de Sportraad in de bloemetjes<br />

gezet. De kampioenenhulde vindt<br />

dit jaar plaats op vrijdag 29 juni in het<br />

gemeentehuis. Wij huldigen kampioenenploegen<br />

(jeugd- & fanionteams)<br />

en individuele sporters die minimaal<br />

op provinciaal niveau een titel hebben<br />

behaald. Daarnaast huldigen wij ook 1<br />

prestatie die hier niet aan voldoet: u kan<br />

dus ook uw prestaties doorgeven indien<br />

u geen kampioen heeft gespeeld of indien<br />

u geen provinciaal kampioen bent<br />

geworden. Bovendien kiest de sportraad<br />

uit alle gehuldigden één sportlaureaat<br />

<strong>Ruiselede</strong> <strong>2012</strong>. Prestaties vanaf juli 2011<br />

komen in aanmerking.<br />

pleinwerking. Info over alle artikels op deze pagina<br />

Dieter Hantson<br />

sport@ruiselede.be - 051 68 73 73<br />

InfoBLADRuIseLeDe I 9


INTERVIEW<br />

EEN KORTE<br />

VOORSTELLING<br />

Marieke<br />

(21 jaar) woont in Schuiferskapelle en<br />

studeert Voedings- en Dieetkunde.<br />

Volgend jaar start ze met de bijkomende<br />

opleiding Voedingsmiddelentechnologie.<br />

Marieke is best creatief<br />

want ze speelt dwarsfluit en houdt van<br />

knutselen, tekenen en schilderen.<br />

Charlotte<br />

(25 jaar) beëindigde de richting<br />

Pedagogische Wetenschappen (optie<br />

pedagogiek en onderwijskunde) en<br />

specialiseerde zich vorig jaar met een<br />

bijkomende opleiding ‘Buitengewoon<br />

Onderwijs’. Momenteel werkt ze in het<br />

KATHO binnen de lerarenopleiding en<br />

de specialisatiecursus Buitengewoon<br />

Onderwijs.<br />

Charlotte woont in <strong>Ruiselede</strong> en is er<br />

actief in het volleybal. Ze is niet enkel<br />

speelster, maar ook jeugdtrainster- en<br />

coördinator én ze maakt deel uit van<br />

de sportieve cel en het bestuur van<br />

Pervol.<br />

10 I InfoBLADRuIseLeDe<br />

Speelpleinwerking<br />

Komende zomer zorgt een ploeg van geëngageerde monitoren er opnieuw voor dat<br />

de Ruiseleedse kinderen een vakantie vol speelplezier kunnen beleven. De jeugddienst<br />

zorgde dan weer voor een speelse maar educatieve invulling van het activiteitenprogramma.<br />

Drijvende krachten achter de uitvoering van dit alles zijn hoofdmonitrices<br />

Charlotte Desmet en Marieke Vandenabeele. Marieke neemt de hoofdverantwoordelijkheid<br />

op in juli, terwijl Charlotte in augustus alles in goede banen zal leiden. Een kort<br />

gesprek met deze geëngageerde jonge vrouwen.<br />

jullie werken volgende zomer als<br />

hoofdmonitrices op de gemeentelijke<br />

speelpleinwerking. nieuw is het echter<br />

voor beiden niet.<br />

Marieke: Ik ben reeds 5 jaar actief op het<br />

speelplein en startte als monitor. Ik volgde<br />

hiervoor ook de cursus ‘animator in het<br />

jeugdwerk’. Als monitor werkte ik samen<br />

met de andere moni’s activiteiten uit en<br />

stond ik in voor de uitvoering ervan. We<br />

probeerden ervoor te zorgen dat de kinderen<br />

telkens weer een leuke dag konden<br />

beleven.<br />

Charlotte: De zomer na mijn 16de verjaardag<br />

werkte ik voor de eerste keer op het<br />

speelplein.<br />

I HET IS ONZE TAAK OM<br />

KINDEREN DIE NAAR HET<br />

SPEELPLEIN KOMEN, ELKE<br />

KEER EEN TOffE DAG TE<br />

BEZORGEN. I<br />

Charlotte<br />

Als jonge moni kwam ik terecht in een<br />

enthousiaste groep van monitoren. In die<br />

beginjaren begeleidde ik vooral kleuters<br />

en hielp ik mee aan de uitwerking<br />

van dagactiviteiten. Later nam ik steeds<br />

meer ideeën mee en werd mijn aandeel<br />

in de organisatie groter. De laatste jaren<br />

kwamen daar ook extra taken bij qua<br />

voorbereiding en organisatie van de hele<br />

zomer en het meehelpen in de zoektocht<br />

naar nieuwe monitoren. Ondertussen ben<br />

ik aan mijn tiende speelpleinzomer toe.<br />

Charlotte, jij was vorig jaar al hoofdmonitrice.<br />

een job die je met plezier<br />

uitoefende of werd je ook met enkele<br />

problemen/moeilijkheden geconfronteerd?<br />

Ik deed de job als hoofdmonitrice met<br />

heel veel plezier. Het is leuk om te zien<br />

dat de kinderen en de monitoren zich<br />

amuseren bij goed uitgewerkte activiteiten<br />

en dat nieuwe vriendschappen vorm<br />

krijgen doorheen de zomer.<br />

Bij de taak als hoofdmonitor word je natuurlijk<br />

ook geconfronteerd met mindere<br />

momenten.<br />

Ongelukjes tijdens een activiteit, een mindere<br />

organisatie of een probleem tussen<br />

kinderen… dan besef je opnieuw welke verantwoordelijkheid<br />

je draagt. Heel belangrijk<br />

is ook dat je het eerste aanspreekpunt bent<br />

van de ouders, de kinderen en de monitoren<br />

en dus steeds bereikbaar bent en probleemoplossend<br />

kan handelen.<br />

Ik zie mezelf vooral als een schakel tussen<br />

al deze partijen om er een zo goed mogelijke<br />

speelpleinwerking van te maken.<br />

Hierbij kunnen we als hoofdmonitrices ook<br />

zeker beroep doen op elkaar, maar ook<br />

bij Cherly Steyaert van de gemeentelijke<br />

jeugddienst kunnen we steeds terecht.<br />

Marieke, jij bent voor het eerst hoofdverantwoordelijke.<br />

Klaar voor de<br />

uitdaging?<br />

Ik denk dat mijn jaren als monitor me vrij<br />

goed op deze taak hebben voorbereid.<br />

De ervaringen die ik tijdens die periode<br />

heb opgedaan kunnen me als hoofdmoni<br />

alleen maar helpen. Ik bekijk de uitdaging<br />

heel positief maar ik besef heel goed<br />

welke verantwoordelijkheid ik opneem.


Maboe in goede handen!<br />

vanwaar jullie engagement? het is<br />

niet zo eenvoudig om met kinderen te<br />

werken, maar jullie lijken hier bijzonder<br />

goed in te slagen?<br />

Marieke: Ik heb het altijd leuk gevonden<br />

om met kinderen te werken omdat ze<br />

zo oprecht en eerlijk zijn. Tijdens mijn<br />

opleiding deed ik stage in twee Gentse<br />

scholen. Dit heeft voor mij de doorslag<br />

gegeven om hoofdmonitrice te worden.<br />

Charlotte: Het jeugdwerk zit een beetje<br />

in onze genen. Mijn mama was jaren<br />

hoofdmonitrice bij de scouts, mijn vader<br />

was lid van de jeugdbeweging, is actief in<br />

de vormselcatchese en in het volleybal en<br />

mijn broer Elias is al enkele jaren monitor.<br />

I IK HEB HET ALTIJD LEUK<br />

GEVONDEN OM MET KINDEREN<br />

TE WERKEN OMDAT ZE ZO OP-<br />

RECHT EN EERLIJK ZIJN I<br />

Marieke<br />

Zelf ging ik eerst vrij veel babysitten en op<br />

mijn 16e kwam ik in de speelpleinwerking<br />

terecht. Tot vorige zomer ging ik als begeleider<br />

ook mee op Kazou-kamp (van de<br />

Christelijke Mutualiteit, nvdr.). Het werken<br />

met kinderen, ze plezier laten beleven, ze<br />

zien groeien in hun kunnen, ze helpen bij<br />

problemen, … het speelde ook allemaal mee<br />

in de keuze van mijn studies en mijn engagement<br />

naar het speelplein toe. Mijn eigen<br />

plezier hierin ook kunnen doorgeven aan<br />

andere monitoren is een heel grote motivatie<br />

om nog een jaar als hoofdmonitrice<br />

aan de slag te gaan.<br />

het gemeentebestuur gaat elk jaar op<br />

zoek naar (nieuwe) monitoren. Waarom<br />

is het zo belangrijk om goede monitoren<br />

in te zetten?<br />

De monitoren spelen een heel belangrijke<br />

rol in de hele speelpleinwerking. Zij vangen<br />

de kinderen als eerste op en nemen hen bij<br />

de hand om aan activiteiten deel te nemen.<br />

De moni’s hebben dus toch een grote<br />

verantwoordelijkheid. Ook voeren ze heel<br />

wat voorbereidende taken uit omdat de hele<br />

groep telkens op woensdag bespreekt welke<br />

activiteiten ze zullen organiseren.<br />

Marieke: Een goede monitor is iemand<br />

die met een positieve kijk naar het speelplein<br />

komt, iemand die initiatief neemt<br />

en die zelf plezier maakt bij het animeren<br />

van de kinderen. Uiteraard is het daarbij<br />

belangrijk dat de monitoren hun verantwoordelijkheid<br />

opnemen ten opzichte van<br />

de kinderen en hun ouders.<br />

Charlotte: Het is onze taak om kinderen<br />

die naar het speelplein komen, elke keer<br />

een toffe dag te bezorgen. Er moet een<br />

grote variatie zijn in het activiteitenaanbod<br />

zodat we – op een speelse manier- kunnen<br />

bijdragen aan de gehele ontwikkeling van<br />

de kinderen.<br />

Dit realiseren is enkel mogelijk wanneer<br />

je een goed monitorenteam hebt. Een<br />

monitor moet goed kunnen samenwerken<br />

en uiteraard met kinderen willen/kunnen<br />

werken. Een gezonde portie creativiteit<br />

en speelsheid komt altijd goed van pas.<br />

Ook inzet en zin voor initiatief zijn belangrijke<br />

competenties. Nieuwe monitoren<br />

staan zelden alleen voor een groep, maar<br />

worden wel verwacht een zekere bijdrage<br />

te leveren in de voorbereiding en begeleiding.<br />

De verantwoordelijkheid die met de<br />

job gepaard gaat, hoeft nieuwe monitoren<br />

niet noodzakelijk af te schrikken. We delen<br />

het werk én de verantwoordelijkheid.<br />

Waarom is het, volgens jullie, voor<br />

Ruiseleedse jongeren interessant om als<br />

monitor te werken op de speelpleinwerking?<br />

Je leert nieuwe mensen kennen en doet<br />

heel wat ervaring op bij het werken met<br />

kinderen. De speelpleinwerking kan je<br />

persoonlijke ontwikkeling stimuleren.<br />

In latere studies of in het werkveld kan<br />

de ervaring als monitor een meerwaarde<br />

betekenen. Je leert verantwoordelijkheid<br />

dragen, kinderen animeren en origineel en<br />

creatief zijn.<br />

InfoBLADRuIseLeDe I 11


MILIEU<br />

Stel je huis open en krijg<br />

een krat Primus cadeau.<br />

In oktober zullen in heel Vlaanderen<br />

honderden huiseigenaars hun woning<br />

openstellen. Word één van hen. Het gemeentebestuur<br />

en Bond Beter Leefmilieu<br />

zoeken voor de campagne “Ecobouwers”<br />

Basis namelijk nog openstellers die hun<br />

ervaringen willen delen met anderen.<br />

heb je in een bestaande woning het dak<br />

of de zoldervloer geïsoleerd? superisolerend<br />

glas geplaatst? een condensatieketel<br />

geïnstalleerd?<br />

Heb je minstens één van deze ingrepen in<br />

jouw woning gerealiseerd?<br />

Dan ben jij de geknipte persoon om in<br />

oktober <strong>2012</strong> jouw eigen praktische ervaringen<br />

te delen met bezoekers die nog<br />

steeds geld door hun raam gooien. En wie<br />

weet overtuigen jouw ervaringen hen wel<br />

om zelf ook actie te ondernemen en geld<br />

te besparen.<br />

je huis openstellen. Wat houdt dat nu<br />

praktisch in?<br />

Het is heel eenvoudig. Op zelfgekozen<br />

momenten in de weekends van oktober<br />

<strong>2012</strong> ontvang je mensen bij jou thuis.<br />

Het enige wat we van jou als opensteller<br />

verwachten is dat je jouw eigen praktische<br />

ervaringen deelt met de bezoekers: welke<br />

aannemer heeft de werken uitgevoerd?<br />

ben je tevreden over je aannemer? hoe<br />

ben je eraan begonnen? is je energiefactuur<br />

gedaald? is je comfort verbeterd?<br />

hoeveel heeft het gekost? welke premies<br />

heb je gekregen? …<br />

We verwachten dus niet dat je als opensteller<br />

technische kennis doorgeeft maar<br />

gewoon alledaagse praktische ervaringen.<br />

Het is ook niet de bedoeling dat de<br />

bezoekers een rondleiding krijgen in de<br />

woning. Maar je mag natuurlijk zelf beslissen<br />

om het wel te doen.<br />

en je staat er niet alleen voor.<br />

Je vindt in Bond Beter Leefmilieu een<br />

helpende hand om de opendeurdag(en)<br />

zonder zorgen te organiseren.<br />

GEMEENTELIJK MELDPUNT MILIEUKLACHTEN<br />

Word energiemeester bij Ecobouwers Basis.<br />

Kan je jouw huis niet openstellen maar wil je toch meewerken aan Ecobouwers Basis?<br />

Of wil je gewoon iets extra doen? Word dan energiemeester bij Ecobouwers Basis.<br />

Energiemeesters krijgen gratis een hoogstaande opleiding over dakisolatie,<br />

superisolerend glas en condensatieketels. De voornaamste taak van een energie-<br />

meester is het ondersteunen van openstellers. Daarnaast kan je kiezen om een aantal<br />

heel praktische taken uit te voeren.<br />

Interesse? www.ecobouwers.be/basis/energiemeesters.<br />

Johan Niemegeers, projectmedewerker Bond Beter Leefmilieu, 02 282 17 47 of<br />

johan.niemegeers@bblv.be of surf naar www.ecobouwers.be/basis.<br />

• een milieuverstoring gerelateerd aan een vergunningsplichtige inrichting of activiteit<br />

• een probleem van geluids-, geur-, stof-, rook- of lichthinder<br />

• een milieuverstoring waarbij een vermoeden bestaat dat de menselijke gezondheid kan worden aangetast.<br />

Milieuklachten kunnen gemeld worden bij de gemeentelijke milieudienst:<br />

• aan het loket, gemeentehuis, Markt 1, eerste verdieping<br />

• telefonisch tijdens de kantooruren: 051 70 84 14<br />

• via email: milieu@ruiselede.be<br />

Klachten kunnen eveneens permanent gemeld worden bij de lokale politiezone regio Tielt op het emailadres<br />

daco@pzregiotielt.be en buiten de kantooruren kunnen dringende milieuklachten telefonisch gemeld<br />

worden op 051 40 00 13.<br />

12 I InfoBLADRuIseLeDe<br />

BASIS<br />

GEZOCHT!<br />

Elke opensteller kan met praktische vragen<br />

en vragen over de ingrepen in de eerste<br />

plaats terecht bij een lokale energiemeester<br />

die eventueel even bij jou thuis<br />

kan komen. Verder krijg je een praktische<br />

leidraad en campagnemateriaal. Tot slot<br />

voorzien we ook een helpdesk waar je met<br />

al jouw vragen terecht kan. En natuurlijk<br />

niet te vergeten krijg je als waardering<br />

voor jouw deelname … een krat Primus<br />

en 2 Primus bierglazen.<br />

schrijf je dus in vóór eind juni. Dan ben<br />

je zeker dat je alles tijdig ontvangt!<br />

Inschrijven is eenvoudig. Surf naar<br />

www.ecobouwers.be/basis, vul de korte<br />

woningfiche in, vink aan op welke momenten<br />

je jouw woning wil openstellen en klaar<br />

is Kees.


Vuurtje stoken in de tuin?<br />

Ga voor het gezonde<br />

alternatief!<br />

Afval verbranden in de tuin is geen goed<br />

idee. Het is ongezond en slecht voor de<br />

luchtkwaliteit. Maar ook het opstoken<br />

van snoeihout of plantenresten is meestal<br />

verboden. Geen nood: er bestaan gezonde,<br />

milieuvriendelijke alternatieven.<br />

De wet is duidelijk: papier, plastic, piepschuim,<br />

autobanden en andere rommel<br />

verbranden, is verboden. Op minder dan<br />

honderd meter van huizen, bossen, boomgaarden,<br />

hagen, heiden en de meeste akkers<br />

mag je ook geen tuinafval in openlucht verbranden.<br />

In veel steden en gemeenten is de<br />

wetgeving nog strenger of geldt zelfs een absoluut<br />

verbod. Vuurtjes in openlucht zorgen<br />

immers vaak voor overlast, zoals geurhinder<br />

en vonken die brand kunnen veroorzaken.<br />

sorteer en composteer<br />

Voor alle soorten afval bestaan<br />

gezonde, milieuvriendelijke oplossingen.<br />

Goed sorteren en meedoen aan<br />

de selectieve inzamelingen is daarom<br />

erg belangrijk. Het leeuwendeel van<br />

het ingezamelde afval wordt gerecycleerd.<br />

Wat niet meer kan gebruikt<br />

worden, verwerkt men in speciale<br />

afvalverbrandingsinstallaties met<br />

geavanceerde rookgaszuivering en<br />

energierecuperatie.<br />

Sorteren is goed, maar preventie is<br />

nog beter. Enkele tips om afval te<br />

voorkomen:<br />

• Plak een antireclamesticker op je<br />

brievenbus en je hebt meteen veel<br />

minder oud papier.<br />

• Kies voor vaste planten en struiken<br />

die langzaam groeien en niet elk<br />

jaar snoeisel opleveren. Het betekent<br />

ook minder onderhoud.<br />

• Veel tuinafval<br />

kun je perfect zelf<br />

composteren.<br />

• Snoeihout kun je hakselen.<br />

De snippers strooi<br />

je tussen de planten uit. Zo<br />

vermijd je ook onkruid.<br />

• Met dikkere takken leg je snel een mooie<br />

takkenwal aan als omheining. Je zorgt bovendien<br />

voor een schuilplaats voor kleine<br />

dieren en dus voor meer biodiversiteit.<br />

Met wat goede wil en fantasie verwerk je al<br />

je tuinafval ter plaatse. Zonder vuur, zonder<br />

rook en zonder zorgen!<br />

Meer info en tips?<br />

Surf naar www.stookslim.be.<br />

Vossen<br />

Sinds enige tijd heeft de Hubertus Vereniging<br />

Vlaanderen een elektronisch meldpunt<br />

voor vossenschade om een beter zicht<br />

te krijgen op de omvang en de aard van de<br />

vossenschade.<br />

Indien u schade geleden heeft door vossen,<br />

kan u dit registreren via volgende link<br />

http://www.hvv.be/page/42/vossenschade.aspx<br />

of via de milieudienst<br />

051 70 84 14 - milieu@ruiselede.be<br />

fRGE-lening<br />

Het energieverbruik neemt vandaag<br />

een grote hap uit het gezinsbudget.<br />

Toch kan je flink wat besparen op je<br />

energiefactuur door o.a. je woning<br />

te isoleren of door het plaatsen van<br />

een condensatieketel, zonneboiler<br />

en/of hoogrendementsbeglazing…<br />

Deze investeringen kosten echter ook<br />

geld.<br />

Wie niet onmiddellijk over het nodige<br />

budget beschikt kan nu goedkoop<br />

lenen om energiebesparende investeringen<br />

uit te voeren.<br />

Bij de West-Vlaamse Intercommunale<br />

(WVI) kan je een voordelig energiekrediet<br />

(voorheen groene lening) van minimaal<br />

€ 1.250 en maximaal € 10.000<br />

aanvragen. De terugbetalingstermijn<br />

van de lening is 5 jaar, de rentevoet is<br />

vast en bedraagt max. 2% per jaar of<br />

is in bepaalde gevallen zelfs renteloos.<br />

Het geld wordt ter beschikking gesteld<br />

via het FRGE (Fonds ter Reductie<br />

van de Globale Energiekost) en dient<br />

uitsluitend voor het financieren van<br />

energiebesparende investeringen.<br />

Wie kan lenen?<br />

Elke particulier, zowel eigenaar-bewoners,<br />

huurders als verhuurders komen<br />

in aanmerking en er is geen inkomensbeperking.<br />

De woning moet in onze<br />

gemeente gelegen zijn en de werken<br />

moeten uitgevoerd worden door een<br />

geregistreerde aannemer.<br />

Waarvoor kan men lenen?<br />

De FRGE-lening kan enkel aangegaan<br />

worden voor het uitvoeren van<br />

energiebesparende investeringen. En<br />

dit zowel voor nieuwbouw als verbouwingen.<br />

Het plaatsen van hoogrendementsbeglazing,<br />

zonneboiler, dak/<br />

vloer/muurisolatie, condensatieketel…<br />

Een volledige lijst van de werken kan<br />

men bekomen via de gemeente of<br />

wvi.<br />

Voor meer informatie kunt u contact<br />

opnemen met uw gemeente of met<br />

de WVI.<br />

www.wvi.be/nl/goedkope-energieleningen<br />

InfoBLADRuIseLeDe I 13


OCMW<br />

Kamer “kortverblijf” ?<br />

Om diverse redenen kan een centrum<br />

voor kortverblijf tijdelijk opvang<br />

bieden voor zorgbehoevenden thuis<br />

verzorgd worden of toezicht nodig<br />

hebben. Bijvoorbeeld : wanneer<br />

de familieleden die instaan voor de<br />

verzorging met vakantie gaan of<br />

wanneer de partner tijdelijk ziek wordt.<br />

Een “Kamer kortverblijf” is maximum<br />

60 aaneensluitende dagen of 90 losse<br />

dagen over één kalenderjaar ter uwer<br />

beschikking. De dagprijzen variëren<br />

naargelang de keuze van het centrum.<br />

Het ziekenfonds draagt bij in de kosten!<br />

www.kortverblijven.be biedt een<br />

overzicht van deelnemende centra voor<br />

kortverblijf in West-Vlaanderen.<br />

Via verschillende zoekfuncties<br />

zoals gemeente en periode, kan je<br />

gemakkelijk op zoek gaan naar de<br />

voor jou geschikte vrije kamers. Eens<br />

je een kamer hebt gevonden, kan je<br />

eenvoudig een aanvraag doen via de<br />

website en je kan erop rekenen dat de<br />

aanvraag snel behandeld wordt.<br />

Info:<br />

kortverblijven@west-vlaanderen.be<br />

050 40 33 08<br />

www.kortverblijven.be<br />

!Chauffeurs gezocht!<br />

De Minder Mobielen Centrale van het<br />

OCMW is op zoek naar vrijwilligers die<br />

zich in hun vrije tijd ten dienste willen<br />

stellen van minder mobiele personen.<br />

Bent u geïnteresseerd en wenst u meer<br />

informatie? Neem dan gerust contact<br />

op met het OCMW, tel. 051 68 94 84<br />

14 I InfoBLADRuIseLeDe<br />

Hulp nodig bij een klusje? De OCMW<br />

KLUSJESDIENST staat voor je klaar!<br />

Onze klusjesdienst heeft tot doel om de<br />

kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren<br />

door het uitvoeren van kleine herstellings- en<br />

onderhoudswerken.<br />

Welke klusjes?<br />

Klein tuinonderhoud, een lamp vervangen,<br />

lekkende kraan herstellen, schilderij<br />

ophangen, bouwpakket monteren, klein<br />

schilderwerkje, sneeuw ruimen, de goten<br />

afwassen,…<br />

Onze klusjesvrouw voert niet-concurrentiële<br />

taken uit die geen of weinig bijzondere<br />

vakkennis vereisen, geen gespecialiseerd<br />

gereedschap vergen en geen hoog veiligheidsrisico<br />

inhouden.<br />

voor wie?<br />

• +75-jarigen<br />

• Mensen met het RVV statuut = Rechthebbende<br />

op de Verhoogde Verzekeringstegemoetkoming:<br />

u kan dit nagaan op uw<br />

klevertje van de mutualiteit. Personen met<br />

een code ..1/..1 hebben het RVV statuut.<br />

Aanvragen of meer informatie omtrent de<br />

werking van de klusjesdienst gebeuren via<br />

de sociale dienst van het OCMW<br />

(Nele De Leersnyder): Kasteelstraat 1A –<br />

<strong>Ruiselede</strong>, 051 68 94 84<br />

Dementievriendelijke gemeente!<br />

Beter leren omgaan met dementie is een<br />

uitdaging voor de hele samenleving.<br />

Momenteel zijn over de hele wereld meer<br />

dan 35,6 miljoen mensen dement, in België<br />

alleen naar schatting 165.000. Dementie<br />

heeft vele oorzaken, meest voorkomende is<br />

de ziekte van Alzheimer, en is -in tegenstelling<br />

tot wat vele denken- niet noodzakelijk<br />

leeftijdsgerelateerd.<br />

Het OCMW van <strong>Ruiselede</strong> doet mee aan het<br />

project van de Koning Boudewijnstichting<br />

‘dementievriendelijke gemeente’ en wil met<br />

de geplande initiatieven uw kijk op dementie<br />

verruimen, de familie en mantelzorgers van<br />

dementerenden ondersteunen, uw vragen<br />

beantwoorden rond omgang, samenleven,<br />

rechten van dementerenden .…<br />

Naar aanleiding van de werelddementiedag<br />

op 21 september organiseert het OCMW<br />

voor alle belangstellenden volgende activiteiten:<br />

Mist, mijn moeder en ik<br />

Dinsdag 18 september <strong>2012</strong> om 14u (stipt!),<br />

polyvalente zaal jeugdlokalen, Tieltstraat<br />

z/n, <strong>Ruiselede</strong>. Leen Persijn vertelt over de<br />

ervaringen met haar dementerende moeder.<br />

Ze vertelt over haar moeders falende geheugen,<br />

verward gedrag, onrust, achterdocht<br />

en agressie, afgewisseld met lachwekkende<br />

anekdotes. Leen selecteerde voor ons ook<br />

enkele passende teksten, liederen en neemt<br />

ze de tijd om uw vragen te beantwoorden.<br />

juridisch: rechten van de demente<br />

rende, wat kan en mag?<br />

Woensdag 19 september om 19u30 (stipt!),<br />

cafetaria van het woonzorgscentrum St.-<br />

Jozef, Pensionaatstraat 8, <strong>Ruiselede</strong><br />

Notaris Christophe Verhaeghe uit <strong>Ruiselede</strong><br />

maakt u wegwijs in de rechten van de<br />

dementerenden en hun omgeving. Wat is<br />

“voorlopige bewindvoering”, wat met de<br />

gelden en goederen,…?<br />

Er is ruimte voorzien voor uw vragen.<br />

Alle info:<br />

OCMW <strong>Ruiselede</strong>, Katrien Pottie,<br />

051 70 84 01<br />

Afbeeldingen ‘ILAH’


TECHNISCHE DIENST<br />

Brochure waterhuishouding<br />

Sinds 2010 gebruiken al duizenden (ver)<br />

bouwers, architecten, aannemers,... de<br />

VMM-brochure Waterwegwijzer bouwen en<br />

verbouwen om de waterhuishouding in en<br />

rond de woning rationeel en duurzaam aan<br />

te pakken.<br />

De Vlaamse Milieumaatschappij stelt deze<br />

brochure gratis ter beschikking aan de<br />

Vlaamse steden en gemeenten, zodat u uw<br />

burgers goed kan informeren over watervriendelijk<br />

bouwen.<br />

De Waterwegwijzer is ondertussen aan<br />

haar tweede uitgave toe en werd aangepast<br />

aan nieuwe wetgeving en gewijzigde<br />

Nieuwe zaal<br />

sport en spel<br />

De binnenafwerking<br />

is<br />

volop bezig.<br />

Opening is<br />

voorzien voor<br />

het najaar.<br />

Rioleringswerken Kruiswegestraat<br />

en Bundingstraat.<br />

inzichten. De geactualiseerde Waterwegwijzer<br />

bevat voortaan ook informatie over<br />

de keuring van de privé-waterafvoer die<br />

sinds vorig jaar verplicht is bij elke nieuwbouwwoning,<br />

grondige verbouwing of bij<br />

de (her)aanleg van de riolering. Ook de<br />

praktische tips voor het ontwerp van het<br />

drinkwatercircuit zijn verder uitgebreid.<br />

De brochure ‘Waterwegwijzer bouwen en verbouwen’ kan je op onderstaande link downloaden<br />

www.vmm.be/pub/waterwegwijzer-bouwen-en-verbouwen-1/at_download/file of<br />

een mail sturen naar info@vmm.be. Je kan deze ook afhalen op het gemeentehuis, dienst<br />

Stedenbouw.<br />

Op www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen vind je heel wat nuttige informatie.<br />

Verbeteringswerken diverse wegen<br />

Verschillende wegeniswerken werden de afgelopen weken afgerond, o.a. de Zandbergstraat,<br />

Tramweg en Bruggestraat kregen een nieuwe asfaltlaag. In de Kruiswegestraat en Bundingstraat<br />

werden bovendien rioleringswerken uitgevoerd.<br />

Bruggestraat Werkmannen van de groendienst in actie<br />

na de werken in de Kruiswegestraat.<br />

InfoBLADRuIseLeDe I 15


TERUBLIK<br />

mAAk kAbAAl – Een actie tegen armoede<br />

De jeugdraad nam deel aan deze actie op vrijdagavond 16 maart<br />

<strong>2012</strong> en hield een opendeurmoment in het Jeugdhuis Jester.<br />

In samenspraak met het OCMW werd de opbrengst van deze<br />

avond geschonken aan “vzw De Toevlucht” te Aalter. Dit is een<br />

vrijwilligersorganisatie die instaat voor “mensen in armoede”. Zo<br />

biedt ze maandelijks voedselpakketten aan. Ook organiseert deze<br />

vzw een kledingverkoop of biedt men de mogelijkheid tot het<br />

verkrijgen van meubels. Daarnaast verzorgt ‘vzw De Toevlucht’ ook<br />

andere activiteiten zoals computerlessen of bioscoopbezoeken<br />

voor mensen met minder financiële middelen!<br />

De opbrengst bedroeg 340 euro. De jeugdraad schonk hier<br />

bovenop 160 euro waardoor we het mooie ronde bedrag van 500<br />

euro konden schenken aan ‘vzw De Toevlucht’.<br />

Buitenspeeldag <strong>2012</strong><br />

Op woensdagnamiddag 28 maart organiseerden de jeugd- en<br />

sportdienst hun vierde speelnamiddag in het kader van de actie<br />

‘Buitenspeeldag’. Een 90-tal kinderen nam deel aan deze activiteit<br />

waarop een springkasteel, volksspelen, gekke fietsen, een tafelvoetbalspel,<br />

go-carts werden voorzien. Iedereen kreeg als afsluiter<br />

een leuk ‘Buitenspeeldag’-gadget cadeau.<br />

Ook van harte dank aan alle begeleiders die ervoor zorgden dat<br />

het spelen veilig kon verlopen!<br />

16 I InfoBLADRuIseLeDe<br />

foto Edith Van Wuytswinkel


Orfeo<br />

Op zaterdag 24 maart organiseerde de <strong>Gemeente</strong>lijke Raad voor<br />

Cultuurbeleid opnieuw Orfeo. Tijdens deze derde editie van dit<br />

culturele evenement bracht Bernard Dewulf een selectie uit eigen<br />

werk, kon men pianisten Bart van Oort en Petra Somlai aan het<br />

Paddenoverzet<br />

Tijdens de voorjaarstrek gaan padden op zoek naar<br />

hun favoriete voortplantingspoeltje. Deze trek is<br />

echter niet altijd zonder gevaar. Soms kruist hun pad<br />

verraderlijke rioolputjes of drukke wegen. Daarom<br />

werden door de Milieuraad en diverse vrijwilligers in<br />

de Waterwalstraat en in Kruiskerke beschermingsacties<br />

georganiseerd.<br />

De Milieuraad investeerde dit jaar in paddenschermen.<br />

Deze paddenschermen werden tijdelijk<br />

geplaatst in de Kruiskerkestraat en Wantestraat. De<br />

schermen zorgen ervoor dat de padden veilig kunnen<br />

worden overgezet. Daarnaast ging ook dit jaar weer<br />

een paddenoverzetactie door, waarbij ook de kinderen<br />

van De Eekhoorn een handje kwamen toesteken.<br />

Dit jaar werden tijdens de paddentrek 2.124 amfibieën<br />

overgezet (2.088 padden en kikkers, 36 salamanders).<br />

Een record voor onze streek! Bedankt aan Dominique<br />

Bauwens en alle vrijwilligers die geholpen hebben aan<br />

deze actie.<br />

Audities Academie voor Muziek, Woord en Dans<br />

Op vrijdag 23 en zaterdag 24 maart organiseerde de Academie<br />

(filiaal <strong>Ruiselede</strong>) twee toonmomenten. De leerlingen van de richtingen<br />

Muziek en Woord toonden hun kunnen in de concertzaal van<br />

Piano’s Maene (waarvoor onze dank aan Dhr. Maene). Het optreden,<br />

dat aan elkaar werd gepraat door de leerlingen Woord, lokte heel<br />

wat geïnteresseerden familieleden, vrienden en kennissen.<br />

Ook de auditie van de richting Dans was een groot succes.<br />

De leerlingen brachten in Zaal Polenplein de diverse dansen die ze<br />

de voorbije maanden hebben geleerd en geoefend voor een groot<br />

publiek.<br />

Burgemeester en Schepenen zagen dat het goed was!<br />

Bedankt aan alle leerlingen voor hun inzet. Bedankt aan de leerkrachten<br />

en de directeur van de Academie voor de organisatie.<br />

werk zien, en werd het luik beeldende kunsten ingevuld door de<br />

werken van kalligraaf Yves Leterme. Een 100-tal aanwezigen vond<br />

de weg naar Piano’s Maene en genoot van de avond.<br />

InfoBLADRuIseLeDe I 17


Ontspanningsnamiddag RVT<br />

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde het OCMW van <strong>Ruiselede</strong><br />

een muzikale ontspanningsnamiddag in woonzorgcentrum Sint-<br />

Jozef te <strong>Ruiselede</strong>, deze ging door op woensdagnamiddag 9 mei.<br />

Enkele klassieke meezingers, ambiance muziek en mopjes - gebracht<br />

door “’t Ruiseleeds Talent” - zorgden voor gedans, lachende<br />

mensen en een goede sfeer. Na het optreden trakteerde het<br />

OCMW alle bewoners van het rusthuis, de serviceflats, het klooster,<br />

de vrijwilligers en het personeel op belegde broodjes.<br />

Receptie nieuwe<br />

inwoners<br />

Op zaterdag 21 april vond de ontbijtreceptie<br />

voor nieuwe inwoners plaats in Het Portaal.<br />

70 aanwezigen genoten van een heerlijk<br />

ontbijt en maakten een ‘visuele wandeling’<br />

door de gemeente door middel van een<br />

Powerpointvoorstelling. In samenwerking<br />

met de Krant van West-Vlaanderen kreeg<br />

ieder gezin een pakket met leuke gadgets<br />

en een krant met nieuws uit eigen streek<br />

‘De Weekbode’ van die week.<br />

foto Edith Van Wuytswinkel<br />

Swappaasvakantie<br />

We gooiden strikes, schoten met pijl en boog, deden een avonturenparcours, speelden een lasergame en<br />

bezochten Bobbejaanland. Enkele sfeerbeelden …<br />

Kijk ik fiets<br />

Gewapend met fiets, een pak leuke oefeningen,<br />

en een zeer verzorgde lesopbouw<br />

leerden de kleuters in drie uur tijd fietsen<br />

zonder steunwieltjes. “Dat bestaat niet dat<br />

ze dat zullen kunnen” waren de initiële<br />

reacties bij de ouders. Nadien waren de<br />

reacties “we hadden het niet verwacht!”.<br />

De kleuters zetten hun beste beentje voor…<br />

en ook de ouders hadden hun beste benen<br />

nodig om de fietsertjes bij te houden. De<br />

foto’s van deze activiteit kan u terugvinden<br />

op volgende link:<br />

http://www.facebook.com/pages/Kijk-Ikfiets-West-vlaanderen/114649401971849<br />

18 I InfoBLADRuIseLeDe


Brandweer <strong>Ruiselede</strong><br />

75 jaar brandweer <strong>Ruiselede</strong><br />

Tijdens het weekend van 12 en 13 mei vierde het<br />

Ruiseleedse brandweerkorps zijn 75-jarig bestaan.<br />

Deze feestelijke gebeurtenis werd gevierd met een<br />

officiële huldiging, een receptie aangeboden door het<br />

gemeentebestuur, een kindernamiddag, tentoonstelling<br />

van brandweervoertuigen, demonstraties van naburige<br />

brandweerkorpsen en een eetfestijn. Het weer zat alvast<br />

mee en de brandweerlieden en hun gezinnen genoten<br />

van een geslaagd feestweekend.<br />

foto’s Norbert Maes<br />

foto Florian Van Eenoo<br />

InfoBLADRuIseLeDe I 19


Afscheid van Marc Vander Vennet<br />

Huwelijken en Jubilea<br />

Strouwen Erwin en Neyrinck Sofie<br />

gehuwd op 30 maart<br />

Geboorten<br />

27 februari <strong>2012</strong> - Miguel Cauwels<br />

zoon van Cauwels Filip en Wildemeersch Sofie<br />

28 februari <strong>2012</strong> - Clara-Belle de smaele<br />

dochter van De Smaele Jan en Bauwens Sylvie<br />

2 maart <strong>2012</strong> - Anaïs van de Walle<br />

dochter van Van de Walle Marijn en Boudry Tine<br />

20 maart <strong>2012</strong> - loïc de sutter<br />

zoon van De Sutter Steven en Van Overbeke Kristie<br />

23 maart <strong>2012</strong> - louis schouppe<br />

zoon van Schouppe Filip en Listhaeghe Griet<br />

16 april <strong>2012</strong> - Marie de soete<br />

dochter van De Soete Peter en Devriendt Tamara<br />

29 april <strong>2012</strong> - Patrycja Piotr<br />

dochter van Piotr Maciej en Piotr Slawa Weronika<br />

H<br />

Verstraete Henkie en Wallaert Nathalie<br />

gehuwd op 13 april<br />

De Roest Jan en De Troyer Lotte<br />

gehuwd op 12 mei<br />

foto’s Florian Van Eenoo<br />

Op zaterdag 24 maart werd officieel afscheid genomen van brandweercommandant Marc Vander Vennet. Hij was 26 jaar bij de brandweer<br />

waarvan 7 jaar als waarnemend dienstchef. Marc wordt opgevolgd door Luitenant Johan Lemey.<br />

Familie Vander Vennet. Een geëmotioneerde Marc nam<br />

plechtig afscheid van zijn brandweervrienden. Marc<br />

Vander Vennet wordt ontheven van zijn plichten als<br />

commandant. Johan Lemey legt de eed af in handen<br />

van de burgemeester. Vanaf heden zal hij het brandweerkorps<br />

leiden.<br />

20 I InfoBLADRuIseLeDe<br />

Feestelijke optocht met de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia en de Ruiseleedse Brandweer<br />

Marc Vander Vennet wordt ontheven van zijn plichten als commandant. Johan Lemey legt<br />

de eed af in handen van de burgemeester. Vanaf heden zal hij het brandweerkorps leiden.<br />

H<br />

H


Jubilea<br />

Debruyne roger en Vermeire Jeanne<br />

50 jaar gehuwd<br />

Overlijdens<br />

° 06/10/1924 / † 22 februari <strong>2012</strong><br />

herman Maurice<br />

echtgenoot van Alliet Antoinette<br />

° 21/05/1945 / † 25 februari <strong>2012</strong><br />

van eenooghe Albert<br />

echtgenoot van Speeckaert Rita<br />

° 03/10/1934 / † 2 maart <strong>2012</strong><br />

vandewaetere Gerard<br />

echtgenoot van Staelens Maria<br />

UIT DE GEMEENTERAAD<br />

<strong>Gemeente</strong>raad 15 maart 2011<br />

jeuGd<br />

vaststelling van het reglement speelpleinwerking.<br />

De gemeenteraad keurde het gemeentelijk<br />

reglement voor de organisatie van de speelpleinwerking<br />

<strong>2012</strong> goed.<br />

BRAndWeeR<br />

Bevordering sergeant<br />

Korporaal Pascal Maenhout werd bevorderd<br />

tot sergeant bij het gemeentelijk vrijwillig<br />

brandweerkorps.<br />

Bevordering korporaal<br />

Brandweervrouw Josiane Baele werd bevorderd<br />

tot korporaal bij het gemeentelijk<br />

vrijwillig brandweerkorps.<br />

verlenen eervol ontslag aan waarnemend<br />

officier-dienstchef.<br />

Aan dhr. Marc Vander Vennet, waarnemend<br />

dienstchef-onderluitenant bij het gemeentelijk<br />

brandweerkorps wordt eervol ontslag<br />

verleend, wegens het bereiken van de leeftijdsgrens,<br />

alsook wordt hem de eretitel van<br />

onderluitenant bij het korps verleend.<br />

50<br />

° 26/01/1913 / † 4 maart <strong>2012</strong><br />

vandecasteele elza ongehuwd<br />

° 05/12/1915 / † 5 maart <strong>2012</strong><br />

van Maele Bertha<br />

weduwe van Demarez Robertus<br />

° 02/03/1928 / † 11 maart <strong>2012</strong><br />

Bruyneel Alphonse<br />

weduwnaar van Vandaele Maria<br />

° 30/04/1944 / † 12 maart <strong>2012</strong><br />

Gordier herman<br />

echtgenoot van Derudder Sonja<br />

<strong>Gemeente</strong>raad 19 april <strong>2012</strong><br />

sPoRT<br />

Goedkeuring van de verrekening van<br />

de firma ‘B&R – Bouw en Renovatie’<br />

voor het renoveren van de inkom van de<br />

bestaande sporthal.<br />

De gemeenteraad keurde de verrekening,<br />

ten bedrage van 68.401,02 EUR, BTW.<br />

incl., opgemaakt door B&R – Bouw en<br />

Renovatie te 8930 REKKEM, goed voor het<br />

verbouwen van de inkom van de huidige<br />

sporthal.<br />

De verbouwing van de inkom zal bestaan<br />

uit een nieuw bureel met loketfunctie voor<br />

de sportverantwoordelijke, verbouwen van<br />

huidig bureel tot EHBO-lokaal, vergroten<br />

opening toegang zaal uitgewerkt in glas,<br />

… .<br />

PATRIMonIuM<br />

Goedkeuring van het ontwerp tot het<br />

uitvoeren van dringende onderhoudswerken<br />

aan het interieur van het gemeentehuis<br />

+ het bepalen van de wijze<br />

van gunnen.<br />

Boterman Wilfried en Desloovere Arlette<br />

50 jaar gehuwd<br />

de gemeenteraad keurde het ontwerpbestek<br />

van ontwerpersbureau Anphi uit<br />

Meulebeke goed.<br />

De opdracht is ingedeeld in 4 percelen<br />

en zal gegund worden bij openbare aanbesteding:<br />

- Perceel 1 (Binnenschrijnwerk), raming:<br />

€ 22.961,06 excl. btw of € 27.782,88<br />

incl. 21% btw.<br />

- Perceel 2 (Schilderwerken), raming:<br />

€ 24.345,88 excl. btw of € 29.458,51<br />

incl. 21% btw.<br />

50<br />

° 15/12/1920 / † 17 maart <strong>2012</strong><br />

fransoo Rachel weduwe van Van Haele Aimé<br />

° 17/05/1926 / † 19 maart <strong>2012</strong><br />

laethem Roger<br />

weduwnaar van Vanderhaeghen Mariette<br />

° 26/09/1931 / † 12 april <strong>2012</strong><br />

Tanghe Irène echtgenoot van De Ketelaere Julianus<br />

° 07/11/1913 / † 25 april <strong>2012</strong><br />

vande Moortele Magdalena ongehuwd<br />

° 25/07/1921 / † 28 april <strong>2012</strong><br />

vanoverbeke Margareta weduwe van De Clercq Eduard<br />

- Perceel 3 (Elektriciteit en sanitaire<br />

werken), raming: € 13.645,00 excl. btw<br />

of € 16.510,45 incl. 21% btw.<br />

- Perceel 4 (Vloer- en metselwerken),<br />

raming: € 7.128,54 excl. btw of € 8.625,53<br />

incl. 21% btw.<br />

InfoBLADRuIseLeDe I 21


DOSSIER<br />

<strong>Zomer</strong><br />

Nu de lente achter de rug is en het weer niet altijd was wat we ervan verwacht hadden, kijken we samen met u volop uit naar een (hopelijk zonnige)<br />

zomer vol activiteiten. Want, weer of geen weer, de gemeentelijke diensten en hun medewerkers, de feestcomités en diverse verenigingen<br />

organiseren tijdens de zomermaanden opnieuw heel wat feesten, kermissen of leuke bijeenkomsten. Op naar een feestelijke vakantie!<br />

Molenfeesten<br />

Blikvanger wordt opnieuw het weekend van de Molenfeesten van 3 tot en met 5 augustus. Het<br />

Feestcomité van <strong>Ruiselede</strong> kon terugkijken op een geslaagde editie van 2009 en maakte van<br />

de rustperiode gebruik om opnieuw een spetterend feestprogramma samen te stellen.<br />

vrijdag 3 augustus<br />

13u30 seniorennamiddag<br />

uniek muzikaal programma met<br />

Ruiseleedse artiesten<br />

18u00: fietssneukeltocht,<br />

start en aankomst: feesttent,<br />

Markt (enkel voorverkoop!)<br />

21u00 optreden van de Shadoogies.<br />

Zaterdag 4 augustus<br />

14u00 Kindernamiddag:<br />

een muzikale show van Blitz for Kidz<br />

vanaf 15u: circustruckjes leren met<br />

Circus De Sven, doorlopend:<br />

springkasteel en kindergrime<br />

17u00 Koekenworp voor de kindjes<br />

19u00 Toneelvoorstelling<br />

Hostens’ Molen<br />

21u00 Ruiseleedse muzikale avond<br />

Zondag 5 augustus<br />

09u30 eucharistieviering<br />

10u30 feestelijke optocht naar<br />

en opening van de Krasnikstraat<br />

11u15 Aperitiefconcert<br />

12u30 feestmaaltijd (enkel voorverkoop!)<br />

14u00 old timers tentoonstelling<br />

in Kasteelstraat<br />

15u00 straattheater<br />

17u00 & 19u00<br />

Toneelvoorstelling Hostens’ Molen<br />

20u00 Koekenworp<br />

van op het gemeentehuis<br />

21u00 Paul severs<br />

22u00 Christophe en lindsay<br />

23u00 vuurwerk<br />

24u00 Afsluitend feest in de tent<br />

Kermissen<br />

In de maanden juli, augustus en september<br />

organiseren de feestcomités opnieuw<br />

de traditionele zomerkermissen. doomkerke<br />

bijt de spits af met kermisactiviteiten<br />

op zaterdag 30 juni en zondag 1 juli.<br />

meer info bij het Feestcomité Doomkerke<br />

en in de kermisaffiche die u in de brievenbus<br />

zal vinden. Na het fietsfeest en de<br />

kleine kermis in juni en de Molenfeesten<br />

begin augustus, wordt het centrum van<br />

<strong>Ruiselede</strong> opnieuw ondergedompeld in<br />

feeststemming tijdens de Grote Kermis.<br />

Van zaterdag 18 tot en met woensdag<br />

22 augustus kan je er onder meer terecht<br />

voor een wandeltocht, een wielerwedstrijd<br />

en de traditionele paardenkoers. Voor<br />

het volledige programma verwijzen we<br />

opnieuw naar de kermisaffiche die u begin<br />

augustus in de brievenbus zal ontvangen.<br />

Het Feestcomité van Kruiskerke sluit de<br />

zomer af met kermisactiviteiten tijdens het<br />

eerste weekend van september.<br />

Voor alle info en kaarten: info@ruiselede.be Alle AnIMATIe en oPTRedens GRATIs<br />

kaartenverkoop voor sneukeltoer en feestmaaltijd bij café Pallieter en marktcafé de plaetse<br />

Algemene info: nfo@ruiselede.be - T 051 68 80 63 - Binnenkort vindt u een volledig programmaboekje in uw brievenbus<br />

verenigingen<br />

in <strong>Ruiselede</strong><br />

Hoewel de werking van heel wat verenigingen tijdens de zomermaanden op een laag pitje draait, worden her en der toch activiteiten<br />

aangeboden. Het Davidsfonds organiseert haar traditionele 11-juli-activiteit aan Het Portaal (Den Tap bij slecht weer) en voorziet onder<br />

meer optredens van de Koninklijke Harmonie en het Zangkoor van Kruiskerke. Okra en Neos organiseren enkele dag/fietstochten en ook<br />

de wekelijkse fietstochten van KVLV blijven doorgaan. Voor alle activiteiten: www.uiTdatabank.be of www.ruiselede.be<br />

22 I InfoBLADRuIseLeDe


Alcohol, bekijk het eens nuchter. feest!<br />

Vlaanderen feest graag en veel en daar is<br />

ook niets mis mee. Een feest zorgt immers<br />

voor heel wat sfeer maar soms ook voor<br />

overlast. Die overlast is vaak te wijten aan<br />

het gebruik van alcohol.<br />

De Vlaamse alcoholcampagne ‘Feest!’,<br />

een onderdeel van de actie ‘bekijk het<br />

eens nuchter’ van de VAD (Vereniging voor<br />

Alcohol- en andere Drugproblemen vzw),<br />

geeft enerzijds feestvierders tips om het<br />

feesten gezond en veilig te houden en<br />

anderzijds krijgen organisatoren handvatten<br />

aangereikt om gezonde en veilige feesten<br />

te organiseren. De campagne loopt via de<br />

Kinderen ACTIef!<br />

Grote zomeractie : zoek de schatkist van Vlieg in <strong>Ruiselede</strong><br />

in <strong>Ruiselede</strong><br />

Mits een beetje creativiteit en zin voor initiatief<br />

hebben ook de jonge <strong>Ruiselede</strong>naren<br />

volgende zomer een goed gevulde agenda.<br />

Kleuters kunnen opnieuw terecht in vakantieopvang<br />

stekelbees waar ze onder<br />

begeleiding en binnen aangepaste vakantiethema’s<br />

kunnen knutselen en ravotten. Meer<br />

info in de rubriek Vrije Tijd blz. 8<br />

Voor kinderen t/m 12 jaar (en kleuters die de<br />

3e kleuterklas hebben beëindigd ) bereiden<br />

de jeugddienst en een team van monitoren<br />

van speelpleinwerking Maboe opnieuw<br />

heel wat leuke activiteiten voor.<br />

MELDINGSKAART<br />

Naam .....................................................................................<br />

Adres ......................................................................................<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Telefoon .................................................................................<br />

Plaatsbeschrijving ...................................................................<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Datum melding ......................................................................<br />

website www.bekijkheteensnuchter.be,<br />

een portaalsite die sensibiliserings- en<br />

informatiecampagnes over alcohol(gebruik)<br />

bundelt. ‘Feest! Voor feestvierders’<br />

(www.bekijkheteensnuchter.be/feest)<br />

bevat tips om het feesten prettig en veilig<br />

te houden, voor, tijdens en na.<br />

Feestvierders kunnen zich wagen aan een<br />

onlinepromilletest. Men kan er tevens met<br />

al zijn vragen over eigen alcoholgebruik of<br />

dat van anderen terecht.<br />

‘Feest! Voor steden, gemeenten en preventiewerkers’<br />

(www.bekijkheteensnuchter.<br />

be/feestpartners) is een handleiding om<br />

Het activiteitenboekje werd reeds bedeeld<br />

via de lagere scholen. Wie geen boekje<br />

ontvangen heeft, kan dit downloaden via<br />

www.ruiselede.be onder de rubriek Vrije tijd<br />

van dit blad (zie p 8.). Voor meer info kan u<br />

terecht op<br />

jeugd@ruiselede.be of 051 70 84 18.<br />

Voor wie wil lopen, springen en spelen in<br />

open lucht, raden we met plezier onze speelpleinen<br />

aan in <strong>Ruiselede</strong> (aan de sporthal) en<br />

Kruiskerke (Zandbergstraat). In Doomkerke<br />

is het landschapspark disveld (Brandstraat)<br />

dé gedroomde speellocatie. Je kan er ravotten<br />

in de speeltuin, je eigen toneelstukje of<br />

dansje opvoeren voor de minitribune, kennis<br />

maken met de schapen of gewoon rennen of<br />

huppelen in wijde natuur of langs de brugjes<br />

en wandelpaden. Of misschien organiseer<br />

je liever een (afvalarme!) familiepicknick….<br />

Ideeën genoeg!<br />

Voor wie de kinderen liever iets dichter bij<br />

huis houdt en een oogje in het zeil wil houden,<br />

herinneren we u aan de mogelijkheid<br />

om van uw straat een ‘speelstraat’ te maken.<br />

Een (volgens het reglement aangevraagde)<br />

Ik wens het volgende te signaleren:<br />

O Fiets- en voetpaden<br />

O Grachten<br />

O Huisvuilophaling<br />

O Nutsleidingen<br />

O Onderhoud openbaar groen<br />

O Ongedierte<br />

O Riolering<br />

O Sluikstorten<br />

O Speelpleinen<br />

<strong>Gemeente</strong>bestuur - Markt 1 - 8755 <strong>Ruiselede</strong><br />

gezonde en veilige feesten te organiseren.<br />

Een beetje theorie, maar vooral veel praktijkvoorbeelden.<br />

Je vindt er verschillende<br />

tips om je feest voor te bereiden! Tal van<br />

sensibiliseringsmaterialen zijn ook gratis te<br />

downloaden.<br />

speelstraat wordt autovrij gemaakt zodat<br />

kinderen van een rustige speelruimte kunnen<br />

genieten. Het reglement kan u bekomen bij<br />

de jeugddienst.<br />

Voor de tieners (12 t/m 15 jaar) voorziet de<br />

sWAP-werking enkele coole activiteiten.<br />

Meer info bij de sport- of jeugddienst, in de<br />

SWAP-boekjes of op onze website.<br />

Tot slot gaan we ook de culturele toer op!<br />

Het gemeentebestuur neemt volgende<br />

zomer deel aan de Zoekactie van vlieg.<br />

Vlieg is het symbooltje dat in de activiteitenkalender<br />

van UiTdatabank gebruikt wordt om<br />

activiteiten aan te duiden die specifiek voor<br />

kinderen zijn. De zomerzoekactie wil kinderen<br />

laten kennis maken met culturele locaties.<br />

Van 29 juni t/m 2 september verstopt Vlieg<br />

haar schatkistje op twee locaties in de gemeente:<br />

de omgeving van het Landschapspark<br />

Disveld in Doomkerke en de Bibliotheek<br />

in <strong>Ruiselede</strong>. Via een zoektocht kunnen<br />

kinderen de ‘Schat van Vlieg’ terugvinden en<br />

worden ze beloont met leuke gadgets.<br />

Meer info volgt (cultuur@ruiselede.be).<br />

O Vandalisme<br />

O Verkeerssignalisatie<br />

O Verlichting<br />

O Website<br />

O Wegen<br />

O Wegmarkering<br />

O Andere<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


GEMEENTELIJKE DIENSTEN<br />

<strong>Gemeente</strong>Bestuur, mArkt 1<br />

AlGeMeen nuMMeR 051 68 80 63 info@ruiselede.be<br />

fAxnuMMeR<br />

ReChTsTReeKse nuMMeRs<br />

1/ BuRGeMeesTeR<br />

051 68 79 33<br />

Greet De Roo<br />

2/ sChePenColleGe<br />

0477 45 38 86 burgemeester@ruiselede.be<br />

Marc De Muynck 0475 86 67 26 marc.demuynck@ruiselede.be<br />

Hannes Gyselbrecht 0479 27 10 38 hannes.gyselbrecht@ruiselede.be<br />

Chris Dewinter 0478 30 39 26 chris.dewinter@ruiselede.be<br />

Gilbert Gelaude 0486 34 33 79 gilbert.gelaude@ruiselede.be<br />

Linda Wyckstandt<br />

3/ GeMeenTeseCReTARIs: algemeen beleid<br />

0478 65 97 21 linda.wyckstandt@ruiselede.be<br />

Luc De Leersnyder<br />

4/ seCReTARIAAT: algemene administratie<br />

051 70 84 11 luc.deleersnyder@ruiselede.be<br />

Olivier Ramon (stafmedewerker) 051 70 84 13 olivier.ramon@ruiselede.be<br />

Rik Wylants 051 70 84 12 rik.wylants@ruiselede.be<br />

5/ BevolKInG/BuRGeRlIjKe sTAnd: geboorte, huwelijk, overlijden, verblijfsverandering, vreemdelingenzaken, reispas, kieszaken,<br />

identiteitskaart, rijbewijs, studiebeurs, plus-3 pas, sociaal telefoontarief<br />

Els Opsomer 051 70 84 06 els.opsomer@ruiselede.be<br />

Carine Vanderostyne 051 70 84 07 carine.vanderostyne@ruiselede.be<br />

6/ dIensT fInAnCIën: comptabiliteit, pensioen, premies (behalve huisvestingspremies!), tweede verblijven, wettiging van handtekening,<br />

website, belastingen, financiën algemeen<br />

Katrien Christiaens 051 70 84 08 katrien.christiaens@ruiselede.be<br />

Erik Mattan (gewestelijk ontvanger) 051 70 84 09 erik.mattan@ruiselede.be<br />

7/ onThAAl: algemeen onthaal, toerisme, bewijs goed gedrag en zeden, feestcomité, landbouw, verhuur gemeentelijk feestmateriaal,<br />

gemeentelijk infoblad<br />

Jolene Van de Velde 051 70 84 10 info@ruiselede.be<br />

8/ CulTuuRdIensT: cultuurraad, ondersteuning verenigingen, bibliotheek, academie voor muziek woord en dans,<br />

erfgoed, organisatie gemeentelijke cultuuractiviteiten, archief, jumelage, activiteitenkalender, onderwijs<br />

Annelies Van Tomme 051 70 84 20 cultuur@ruiselede.be<br />

9/ jeuGddIensT: jeugdraad, speelpleinwerking, SWAP, interne personeelsdienst<br />

Cherly Steyaert 051 70 84 18 jeugd@ruiselede.be<br />

10/ dIensT sTedenBouW: algemene inlichtingen stedenbouw, ruimtelijke ordening, kapvergunning, Gecoro<br />

Linda Orbie 051 70 84 15 linda.orbie@ruiselede.be<br />

11/ MIlIeudIensT: milieuvergunning, bestrijding schadelijke dieren, wekelijkse rustdag, huisvestingspremies, drinkwater, kadaster,<br />

secretariaat milieuraad, landbouwcommisie, pachten, huisvuil, containerpark<br />

Centraal meldpunt milieuklachten: tijdens de kantooruren 051 70 84 14<br />

milieu@ruiselede.be<br />

buiten de kantooruren 101<br />

Mieke Dhoore 051 70 84 14 mieke.dhoore@ruiselede.be<br />

12/ TeChnIsChe dIensT: controleur van werken, coördinatie en onderhoud van het openbaar domein<br />

Kurt Sabbe (Hoofd) 051 70 84 16 kurt.sabbe@ruiselede.be<br />

Sabine Craeymeersch (ondersteuning technische dienst)<br />

13/ sPoRTdIensT<br />

051 70 84 22 sabine.craeymeersch@ruiselede.be<br />

Dieter Hantson<br />

sOcIAAL HuIs, kAsteeLstrAAt 1A (OcmW)<br />

051 68 73 73 sport@ruiselede.be<br />

AlGeMeen nuMMeR 051 68 94 84<br />

fAxnuMMeR<br />

ReChTsTReeKse nuMMeRs<br />

1. vooRZITTeR<br />

051 68 63 80<br />

Linda Wyckstandt<br />

2. oCMW-seCReTARIs<br />

051 70 84 02 linda.wyckstandt@ruiselede.be<br />

Luc De Leersnyder<br />

3. MAATsChAPPelIjKe AssIsTenTen<br />

051 70 84 03 luc.deleersnyder@ruiselede.be<br />

Nele De Leersnyder 051 70 84 00 nele.deleersnyder@ruiselede.be<br />

Katrien Pottie<br />

4. onTvAnGeR oCMW<br />

051 70 84 01 katrien.pottie@ruiselede.be<br />

Erik Mattan<br />

5. onThAAl<br />

051 70 84 05 erik.mattan@ruiselede.be<br />

Dorine Grootaerd<br />

PWA PLAAtseLIjke WerkGeLeGenHeIDsAGentscHAP<br />

051 68 94 84 dorine.grootaerd@ruiselede.be<br />

Mieke Vermeulen 051 70 84 29 mieke.vermeulen@ruiselede.be<br />

Openingsuren: Maandag tot vrijdag van 08u30 tot 12u. In de namiddag steeds op afspraak.<br />

www.kliek.be

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!