PinCode-toetsenbord 3068 - SimonsVoss technologies

simons.voss.us

PinCode-toetsenbord 3068 - SimonsVoss technologies

Pincodetoetsenbord

Versie: september 2005


Seite 2

Handboek – Pincodetoetsenbord 3068

1.0 Algemeen ____________________________________________________ 3

1.1 Veiligheidsaanwijzingen ________________________________________________________3

1.2 Productbeschrijving ___________________________________________________________4

2.0 Overzicht van de werking _______________________________________ 4

2.1 Functieoverzicht ______________________________________________________________4

2.2 Operationele modi ____________________________________________________________5

2.3 Bediening ___________________________________________________________________5

3.0 Ingebruikneming ______________________________________________ 5

4.0 Programmering van de pins_____________________________________ 6

4.1 Eerste ingebruikneming ________________________________________________________6

4.2 Programmering van andere pins _________________________________________________7

4.3 Schema ____________________________________________________________________7

5.0 Wissen van pins ______________________________________________ 8

5.1 Beschrijving _________________________________________________________________8

5.2 Schema ____________________________________________________________________8

6.0 Programmering van de transpondergegevensrecords met de_________ 9

6.1 Toewijzing van de pins en transponders ___________________________________________9

6.2 Beschrijving _________________________________________________________________9

6.3 Schema ___________________________________________________________________10

7.0 Transponder uitlezen _________________________________________ 11

7.1 Beschrijving ________________________________________________________________11

7.2 Schema ___________________________________________________________________11

8.0 Terugzetten van de transponder ________________________________ 12

8.1 Beschrijving ________________________________________________________________12

8.2 Schema ___________________________________________________________________12

9.0 Openen _____________________________________________________ 13

10.0 Betekenis van de LED_________________________________________ 13

11.0 Batterijwaarschuwing _________________________________________ 14

12.0 Vervangen van batterij ________________________________________ 14

13.0 Speciale functies _____________________________________________ 16

13.1 Intelligente sluiting voor SimonsVoss VdS blokslot 3066______________________________16

13.2 Diversen ___________________________________________________________________17

14.0 Technische gegevens _________________________________________ 17


Seite 3

1.0 Algemeen

Handboek – Pincodetoetsenbord 3068

Maak a.u.b. 15 minuten tijd vrij om aan

de hand van deze handleiding vertrouwd te

geraken met de werkwijze van uw

pincodetoetsenbord.

1.1 Veiligheidsaanwijzingen

Opgepast! – De batterijen, die in dit product gebruikt worden, kunnen bij een

verkeerde behandeling aanleiding geven tot brand– of verbrandingsgevaar. Deze

batterijen niet opladen, openen, verhitten boven 100°C of verbranden.

Let er op, dat dit pincodetoetsenbord niet vuil of door krassen beschadigd wordt, dat

het toetsenbord niet op de grond valt of aan andere zware stoten blootgesteld wordt.

Gelieve er verder op te letten dat het toetsenbord na ingebruikname onmiddellijk met

een pincode geprogrammeerd moet worden!

Het gebruik van een SimonsVoss pincodetoetsenbord veronderstelt kennis van de

omgang met het product en met de software van SimonsVoss. Daarom mag de

programmering van het pincodetoetsenbord enkel door opgeleid vakpersoneel

uitgevoerd worden.

Voor schades die ontstaan door verkeerde programmering, kan SimonsVoss

Technologies AG niet aansprakelijk gesteld worden.

Door verkeerd geprogrammeerde of defecte pincodetoetsenborden kan de toegang

door een deur versperd worden. Voor de gevolgen, zoals versperde toegang tot

gewonde of in gevaar verkerende personen, voor materiële of andere schade is

SimonsVoss AG niet aansprakelijk.

Ter verhoging van de veiligheid zijn twee extra schroeven met Torx–aansluiting

ingesloten. Die moeten gebruikt worden om de veiligheid tegen onbevoegd openen te

verhogen.


Seite 4

1.2 Productbeschrijving

Handboek – Pincodetoetsenbord 3068

Het pincodetoetsenbord 3068 is een digitale “sleutel” (transponder), die na het

invoeren van een juiste getallencode sluitingen van SimonsVoss via zender

contactloos opent .

Voor de configuratie van het systeem moet tenminste één pin vooraf geconfigureerd

worden en moet de bijhorende geïntegreerde transponder op de juiste manier voor de

sluiting geprogrammeerd worden. Aansluitend wordt, na het invoeren van een juiste

pin, de bijhorende sluiting vrijgegeven.

Bij het hier verkregen pincodetoetsenbord gaat het om een product, dat zowel in

binnenalsook buiten kan worden gebruikt. Het product bezit een eigen

stroomvoorziening, en kan bijgevolg volledig zelfstandig gebruikt worden. De

montage is zeer eenvoudig, omdat elke bekabeling wegvalt.

Op basis van de moduleopbouw deze component volkomen in het SimonsVoss

systeem 3060 geïntegreerd en kan zoals alle componenten van SimonsVoss (vanuit

de transponder) met de sluitschema–software geprogrammeerd worden..

2.0 Overzicht van de werking

2.1 Functieoverzicht

Het pincodetoetsenbord bestaat uit de componenten:

• pincode–invoer en verwerking

• geïntegreerde digitale sleutel (transponder), die de bijhorende sluiting opent,

als hij na succesvolle pincodeverwerking geactiveerd wordt.

Met het pincodetoetsenbord bent u op die manier steeds in staat om alle sluitingen

van SimonsVoss (bv. cilinders, Smart Relais, zelfs fijnschakeling–units) door middel

van een pincode aan te spreken.

Er zijn 3 verschillende pins beschikbaar; op die manier kunnen aan maximaal 3

personen resp. personengroepen individuele pins toegekend worden. Bij het

omprogrammeren van een pin moet enkel nog één tot maximaal 3 gebruikersgroepen

daarvan op de hoogte gebracht worden. Bovendien is het mogelijk om in SimonsVoss

sluitingen (met ZK–functie, d.w.z. toegangscontrole– en tijdzonesturing) aan een

persoon resp. personengroep ook tijdelijke toegang tot het gebouw te verlenen en om

te protocolleren welke pin wanneer toegang had.


Seite 5

2.2 Operationele modi

Handboek – Pincodetoetsenbord 3068

Het pincodetoetsenbord onderscheidt vier operationele modi:

Modus: Toelichting:

Stand-by Het pincodetoetsenbord bevindt zich in rustmodus en verbruikt slechts zeer

weinig energie.

Openen Na het invoeren van een juiste pin wordt de sluiting via zender aangesproken

en kan bediend worden.

Programmering In deze modus worden

• de afzonderlijke pins (max. 3) direct via het toetsenbord

• resp. de bijhorende geïntegreerde transponders (max. 3) – door

middel van de SimonsVoss software

geprogrammeerd resp. teruggezet.

Batterij-

Een tweetraps batterijwaarschuwingssysteem kondigt tijdig aan als een

waarschuwing batterij vervangen moet worden.

2.3 Bediening

Na de ingebruikneming en de configuratie van het pincodetoetsenbord vormt deze

binnen het systeem 3060 samen met een SimonsVoss sluiting een zogenaamde

“intelligente sluiting”. De programmering van de pins kan direct via het toetsenbord

gebeuren. De geïntegreerde transponders daarentegen worden via de SimonsVoss

software geprogrammeerd en maken zo deel uit van de sluitinstallatie. De precieze

handelwijze voor de programmering van de afzonderlijke pincodes resp. voor de

programmering van de bijhorende recordgegevens van de transponder, evenals het

gebruik van het pincodetoetsenbord wordt in de volgende hoofdstukken uitgebreid

beschreven.

3.0 Ingebruikneming

Bij de eerste ingebruikneming is het noodzakelijk om de vanuit fabriek ingestelde

Masterpin: 1 2 3 4 5 6 7 8

door een eigen masterpin te vervangen.

Voorwaarden:

• 8 cijfers

• mag niet met een „0“ beginnen

Uw persoonlijke masterpin heeft men als verificatie nodig voor alle

programmeerprocessen. Bewaar die veilig en ontoegankelijk voor onbevoegden.


Seite 6

4.0 Programmering van de pins

Handboek – Pincodetoetsenbord 3068

De benodigde masterpin, die men nodig heeft voor alle

programmeerprocessen, vindt u onder het krasveld van de ingesloten

veiligheidskaart. Berg die veilig en ontoegankelijk voor onbevoegden op.

4.1 Eerste ingebruikneming

Invoer „0000“

Invoer „pin1 2 3 4 5 6

78“

Invoer „Masterpin“

Herhaling „Masterpin“

Voor de eerste ingebruikneming is het voor de veiligheid van uw sluitinstallatie

noodzakelijk om minstens één pin te programmeren. Pas na de programmering van

het pincodetoetsenbord is gegarandeerd dat enkel nog gemachtigde gebruikers

toegang verkrijgen.

Ga a.u.b. als volgt te werk:

1. Druk op de „0“ om over te gaan naar de programmeermodus.

2. Voer de „Masterpin“ in.

3. Selecteer de te programmeren pin, in dit geval voor „PIN 1“ op toets „1“

drukken.

4. Voer de lengte van de pin in (naar keuze een getal van 4 tot 8 cijfers).

5. Voer de „pin“ in.

6. Bij juiste input wordt die opgeslagen en bevestigd.


Seite 7

Handboek – Pincodetoetsenbord 3068

Een pin mag niet beginnen met een „0“ en men mag niet meermaals dezelfde pin

toekennen. De masterpin wordt uitsluitend gebruikt om de pins om te programmeren.

Het is niet mogelijk om met de masterpin de sluitingen te bedienen.

4.2 Programmering van andere pins

1. Om andere pins te programmeren, gaat u a.u.b. als volgt te werk: druk op de „0“

om over te gaan naar de programmeermodus.

2. Voer de „Masterpin“ in.

3. Druk voor

• „PIN 2“ op toets „2“ of voor

• „PIN 3“ op toets „3“.

4. Voer de lengte van de pin in (naar keuze een getal van 4 tot 8 cijfers).

5. Voer de overeenkomstige „pin“ in.

6. Bij juiste input wordt die opgeslagen en bevestigd.

Opgelet: Bij een batterijwaarschuwing is het niet mogelijk om in de

programmeermodus te gaan. D.w.z. dat in geval van een zwakke batterij er geen pin

gewijzigd of gewist kan worden. Pas na correcte vervanging van de batterij (zie

hoofdstuk Vervangen van batterij) staat de programmeermodus weer ter beschikking.

4.3 Schema

Invoer “1“

(voor PIN 1)

Invoer „0“

Invoer „Masterpin“

Invoer “2“

(voor PIN 2)

Invoeren pinlengte

4, 5, 6, 7 of 8

Invoer „PIN“

Invoer “3“

(voor PIN 3)


Seite 8

5.0 Wissen van pins

5.1 Beschrijving

Handboek – Pincodetoetsenbord 3068

Om pins te deactiveren, gaat u a.u.b. als volgt te werk:

1. Druk op de „0“ om over te gaan naar de programmeermodus.

2. Voer de „Masterpin“ in.

3. Druk voor

• „PIN 1“ op toets „1“ of voor

• „PIN 2“ op toets „2“ of voor

• „PIN 3“ op toets „3“.

4. Voer voor de pinlengte „0“ in.

5. Bij juiste input wordt die opgeslagen en bevestigd.

Daarmee is er één resp. zijn er meerdere pins opnieuw gedeactiveerd en kunnen pas

door programmering opnieuw geactiveerd worden. Indien men niet alle pins nodig

heeft, dan laat men die in ongeprogrammeerde toestand.

Opgelet: Bij een batterijwaarschuwing is het niet mogelijk om in de

programmeermodus te gaan. D.w.z. dat in geval van een zwakke batterij er geen pins

gewijzigd of gewist kunnen worden. Pas na correcte vervanging van de batterij (zie

hoofdstuk Vervangen van batterij) staat de programmeermodus weer ter beschikking.

5.2 Schema

Invoer „1“

(voor PIN 1)

Invoer „0“

Invoer „Masterpin“

Invoer „2“

(voor PIN 2)

Invoeren pinlengte „0“

Invoer „3“

(voor PIN 3)


Seite 9

Handboek – Pincodetoetsenbord 3068

6.0 Programmering van de transpondergegevensrecords met de

SV software

Aan de 3 verschillende pins zijn 3 verschillende transpondergegevensrecords

toegewezen. Om de drie verschillende pins te kunnen gebruiken resp.

onderscheiden, moeten zij ook afzonderlijk geprogrammeerd worden.

6.1 Toewijzing van de pins en transponders

• PIN1 ⇒ Transponder 1

• PIN2 ⇒ Transponder 2

• PIN3 ⇒ Transponder 3

Elke geïntegreerde transponder heeft een eigen transponder–ID (TID); die TID’s

worden bij een toegang in de SimonsVoss sluitingen opgeslagen, als die over een

ZK–functie (d.w.z. toegangscontrole) beschikken. Op die manier kan precies

nagegaan worden wanneer welke pin toegang gekregen heeft.

Derhalve moet men er absoluut op letten dat bij de programmering de toewijzing in

acht wordt genomen. Anders kan geen toegang tot de sluiting verleend worden.

6.2 Beschrijving

Ga a.u.b. als volgt te werk voor het programmeren van de verschillende transponders

met behulp van de SimonsVoss software (zie ook “Softwarehandboek” van

SimonsVoss):

1. Tweemaal op toets „0“ drukken om in de programmeermodus van de

transponder te komen.

2. Voer de „Masterpin“ in.

3. Functie: Programmierung Transponder in de SV software starten

4. Telkens voor de overeenkomstige transponder:

• Transponder 1 = op toets „1“ drukken

• Transponder 2 = op toets „2“ drukken

• Transponder 3 = op toets „3“ drukken

5. Succesvolle programmering in het gebruikersniveau controleren (gele

programmeerbliksem moet verwijderd zijn in het sluitschema.).

Gelieve, opdat de programmering zonder problemen kan verlopen, eerst het

programmeerbevel in de SV software te starten en pas dan de gewenste transponder

met behulp van het pincodetoetsenbord te selecteren. Zoniet kan een succesvolle

programmering niet gegarandeerd worden.


Seite 10

Handboek – Pincodetoetsenbord 3068

De 3 geïntegreerde transponders van het pincodetoetsenbord moeten in hetzelfde

sluitschema van de aan te spreken sluiting aangelegd zijn.

Opgelet: Bij een batterijwaarschuwing is het niet mogelijk om in de

programmeermodus te gaan. D.w.z. dat in geval van een zwakke batterij er geen

transponders gewijzigd of gewist kunnen worden. Pas na correcte vervanging van de

batterij (zie hoofdstuk Vervangen van batterij) staat de programmeermodus weer ter

beschikking.

6.3 Schema

Transponder

1 = op toets „1“

drukken

Invoer van

„00“

Invoer

„Masterpin“

Functie: „Programmierung Transponder“

in de SV Software starten!!!

Transponder

2 = op toets „2“

drukken

Transponder

3 = op toets „3“

drukken


Seite 11

7.0 Transponder uitlezen

Handboek – Pincodetoetsenbord 3068

Het is steeds mogelijk om met behulp van de SimonsVoss sluitplan–software de

geïntegreerde transponders uit te lezen (nadat deze zijn geprogrammeerd).

7.1 Beschrijving

Gelieve als volgt te werk te gaan:

7.2 Schema

1. Functie: „Transponder auslesen“ in de SV Software starten

2. Voor de overeenkomstige transponder telkens:

• Transponder 1 = „PIN 1“ invoern

• Transponder 2 = „PIN 2“ invoeren

• Transponder 3 = „PIN 3“ invoeren

Invoer „PIN 1“

Functie:

„Transponder auslesen“

in de SV software starten

Invoer „PIN 2“

Invoer „PIN 3“


Seite 12

Handboek – Pincodetoetsenbord 3068

8.0 Terugzetten van de transponder

8.1 Beschrijving

Gelieve als volgt te werk te gaan voor het terugzetten van de verschillende

transponders:

1. Tweemaal op toets „0“ drukken.

2. Voer de masterpin in.

3. Functie: „Transponder zurücksetzen“ starten in de SimonsVoss

software.

4. Voor de overeenkomstige transponder telkens:

• Transponder 1 = op toets „1“,

• Transponder 2 = op toets „2“,

• Transponder 3 = op toets „3“ drukken

Opgelet: Bij een batterijwaarschuwing is het niet mogelijk om in de

programmeermodus te gaan. D.w.z. dat in geval van een zwakke batterij er geen

transponders gewijzigd of gewist kunnen worden. Pas na correcte vervanging van de

batterij (zie hoofdstuk Vervangen van batterij) staat de programmeermodus weer ter

beschikking.

8.2 Schema

Inoer van „00“

Eingabe von

00“

Invoer „Masterpin“

Funktion: „Transponder zurücksetzen“ in

der SV LDB starten

Transponder 1 =

toets „1“ drukken

Functie: „Transponder zurücksetzen“ in de

SV Software starten!!!

Transponder

2 = Ta-

Transponder 2 =

toets „2“ drukken

Transponder

3 = Ta-

Transponder 3 =

toets „3“ drukken


Seite 13

9.0 Openen

Handboek – Pincodetoetsenbord 3068

Gelieve als volgt te werk gaan om de bijhorende sluiting met behulp van het

pincodetoetsenbord te openen:

Een vooraf geprogrammeerde pin invoeren. Tussen het invoeren van de afzonderlijke

getallen mag maximaal 5 seconden verlopen.

In geval van juiste invoer en programmering van de geïntegreerde transponder gaat

de LED GROEN branden en klinkt er een signaal. Daarna opent de geïntegreerde

transponder de sluiting.

10.0 Betekenis van de LED

De ingebouwde LED kan drie kleuren vertonen: groen, geel en rood. Die hebben de

volgende betekenis:

• Groen Invoer cijfer aanvaard

Invoer pin o.k. wil zeggen:

juiste pin herkend, openingssignaal wordt gezonden

Pinlengte o.k.

Programmeerproces pin was in orde

• Geel Batterijwaarschuwing

• Rood Pininvoer niet juist

Invoer mastercode niet juist

Herhaaldelijk verkeerde invoer van de pin (manipulatie)

Invoer pinlengte niet juist


Seite 14

11.0 Batterijwaarschuwing

Handboek – Pincodetoetsenbord 3068

Om een gedefinieerde modus van het pincodetoetsenbord te bereiken en om

bedieningsfouten tot een minimum te beperken, werd een

batterijwaarschuwingssysteem geïntegreerd dat uit 2 trappen bestaat.

Een afnemende batterijcapaciteit wordt vroegtijdig kenbaar gemaakt zodat op tijd

gestart kan worden met het vervangen van de batterij.

Batterij–waarschuwingsniveau 1: Het openingsproces wordt tijdelijk uitgesteld. De

diode knippert GEEL en de zoemer weerklinkt gedurende 10 seconden. Pas na

verloop van de 10 seconden zendt het pincodetoetsenbord het bevel uit om te

openen.

Batterij–waarschuwingsniveau 2: Ook hier wordt het openingsproces tijdelijk

uitgesteld. De diode knippert GEEL en de zoemer weerklinkt gedurende 20

seconden. Pas na verloop van de 20 seconden zendt het pincodetoetsenbord het

bevel uit om te openen.

Uiterlijk op dit tijdstip moet de batterij vervangen worden, anders verliest het systeem

na korte tijd het vermogen om te functioneren.

12.0 Vervangen van batterij

Principieel mag het vervangen van de batterij enkel door opgeleid personeel

uitgevoerd worden. Ga a.u.b. als volgt te werk:

1. De beide schroeven in de bodem van de behuizing volledig uitdraaien.

2. De voorkant van de behuizing afnemen.

3. De batterijbeugel voorzichtig uit het plaatje losmaken (figuur 1).

4. Beide batterijen uitnemen (figuur 1).

5. De nieuwe batterijen inleggen; de pluspool moet hierbij naar boven wijzen

(figuur 2).

6. De batterijbeugel opnieuw voorzichtig in het plaatje inhaken (figuur 3).

7. De behuizing tweer aanbrengen.

8. De beide schroeven van de behuizing aan de onderzijde opnieuw in de

behuizing schroeven.


Seite 15

Handboek – Pincodetoetsenbord 3068

Na het vervangen van de batterij staan opnieuw alle functies ter beschikking.

Steeds beide batterijen vernieuwen omdat die ongeveer even sterk ontladen zijn.

Bij het vervangen van de batterijen dient er beslist op gelet te worden dat er geen

water in de behuizing kan indringen resp. dat het elektronicagedeelte niet met water

in aanraking komt. Indien noodzakelijk het aan de wand bevestigde deel van de

behuizing zorgvuldig droogwrijven.


Seite 16

13.0 Speciale functies

Handboek – Pincodetoetsenbord 3068

13.1 Intelligente sluiting voor SimonsVoss VdS blokslot 3066

Het pincodetoetsenbord kan gebruikt worden voor het fijnschakelen van SimonsVoss

fijnschakeling–units (VdS blokslot 3066). Men monteert hierbij het toetsenbord binnen

het zendbereik van de fijnschakeling–unit. Na het invoeren van de juiste pin wordt de

fijnschakeling–unit aangesproken en de alarminstallatie wordt op fijn of grof gezet via

het blokslot. Door het inlassen van een intelligente sluiting kan op die manier aan de

eisen voldaan worden van de VDS klasse C tot SG 6.

De VdS gecertificeerde fijnschakeling–units van SimonsVoss hebben voor de

fijnschakeling/grof–schakelingprocessen een dubbel openingsprotocol nodig

(dubbelklik als fijn/grof gesteld moet worden via transponder).

Hierna wordt de configuratie van het pincodetoetsenbord toegelicht, zodat deze de

“dubbelklik” emuleert en daardoor geschikt is om fijn/grof–schakelingrocessen uit te

voeren. Daarvoor gaat u als volgt te werk:

1. Driemaal op toets „0“ drukken.

2. Invoer van de masterpin.

3. Druk dan:

• ofwel: „91“ voor de normale werking (defaultinstelling).

• of: „92“ dubbelklik voor werking met blokslot.

Invoer „91“

(Normale werking

Invoer „000“

Invoer „Masterpin“

Invoer

„92“

(Blokslotwerking)

Bij correcte invoer slaat het pincodetoetsenbord de omschakeling op en er komt een

positief antwoord (LED en zoemer).


Seite 17

Handboek – Pincodetoetsenbord 3068

Belangrijk: Tweevoudig openingsprotocol (dubbelklik) enkel instellen bij het gebruik

van een SimonsVoss VDS blokslot 3066. Anders kunnen foutieve functies resp. niet

gewilde effecten optreden.

Het is steeds mogelijk om tussen de beide configuraties om te schakelen.

Opgelet: Bij een batterijwaarschuwing is het niet mogelijk om in de

programmeermodus te gaan. D.w.z. dat in geval van een zwakke batterij er geen

functies gewijzigd of gewist kunnen worden. Pas na correcte vervanging van de

batterij (zie hoofdstuk Vervangen van batterij) staat de programmeermodus weer ter

beschikking..

13.2 Diversen

De functies Quasiproximity, Validity- en Expiry–modus staan bij het

pincodetoetsenbord niet ter beschikking.

14.0 Technische gegevens

Afmetingen B x H x D 96 mm x 96 mm x 14 mm

Gewicht 102 g (incl. batterijen)

Materiaal kunststof

Kleur grijs met transparante ring

Maximaal aantal

bedieningen met een

stel batterijen

ca. 100.000 bedieningen resp. 10 jaar stand-by

Bedieningsafstand sluit- tot max. 40 cm (wanneer transponderantenne

cilinder

parallel t.o.v. cilinderantenne)

Bedieningsafstand Smart tot max. 120 cm (wanneer transponderantenne

Relais

parallel t.o.v. antenne van Smart Relais)

Beschermingsklasse IP 65

Werktemperatuurbereik -20°C tot +50°C zonder condensatieafzetting

Batterijtype 2 x 3 V DC lithium batterij type CR2032

Vervangen batterij enkel door opgeleid vakpersoneel

More magazines by this user
Similar magazines