15.09.2013 Views

Verloren Kinderen - Deel 3 - P-magazine

Verloren Kinderen - Deel 3 - P-magazine

Verloren Kinderen - Deel 3 - P-magazine

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

“Elke dag zijn we bang dat Thomas iemand<br />

iets heel ergs zal aandoen. Wij hebben dan<br />

ook enorm te doen met de ouders van kim<br />

De Gelder. Wij voelen wat zij voelen.”<br />

vlogen. Ze zeiden dat Thomas daar niet<br />

thuishoorde omdat hij psychisch gestoord<br />

was. Tijdens een wandeling met de groep was<br />

hij wat achtergebleven. Hij had zijn vest uitgedaan<br />

en liet het over de grond slepen. Toen<br />

een van die opvoeders hem aanspoorde om<br />

aan te sluiten, is hij die man aangevlogen.<br />

Achteraf vroegen ze hem waarom hij dat<br />

deed. Hij beweerde dat zijn vest zijn hond<br />

was en dat hij het zeer moeilijk had, omdat<br />

de hond twee jaar geleden zijn zusje doodgebeten<br />

had. Dat verhaal klopte van geen kanten.<br />

De vraag is: is hij echt gestoord of gebruikt<br />

hij die verhaaltjes om zijn<br />

agressieaanvallen te rechtvaardigen? Hij beweert<br />

dat de agressie spontaan in hem opwelt<br />

en dat hij stemmen hoort. Maar het kan ook<br />

een reactie zijn op een situatie of een afwijzing,<br />

die hij niet de baas kan. We merken wel:<br />

hoe meer medicatie ze hem geven, hoe meer<br />

stemmen hij hoort.<br />

»Vorig jaar heeft hij me serieus in gevaar<br />

gebracht. Ik reed op de autosnelweg en Thomas<br />

zat naast me te denken. Dat zie je wel<br />

vaker bij hem, dat hij met zijn vingers aan zijn<br />

lip zit te draaien en compleet in zijn eigen<br />

wereld wegzinkt. Dan weet je al dat er iets<br />

gaat gebeuren. Op een gegeven moment<br />

graaide hij naar mijn stuur. Ik vroeg wat hij<br />

van plan was, maar hij zei niks. Ik vertraagde.<br />

De tweede keer had hij het stuur wel beet en<br />

gaf er een snok aan. Gelukkig kon ik de auto<br />

naar de zijkant van de weg manoeuvreren,<br />

maar dat had echt fataal kunnen aflopen.<br />

»Elke dag zijn we bang dat hij iemand iets<br />

heel ergs zal aandoen. Dat is onze grootste<br />

bekommernis. Vandaar dat we het zo erg vinden<br />

dat hij in Ruiselede zit, want daar hoort<br />

hij alle slechte verhalen. Als daar één opschepper<br />

tussenzit die hem opjut, kan dat<br />

rampzalige gevolgen hebben. Wij hebben ook<br />

enorm te doen met de ouders van Kim De<br />

Gelder. Wij voelen wat zij voelen. Dat zijn ook<br />

deftige mensen die niet wisten hoe ze hun<br />

zoon konden helpen. Zij hebben met hem ook<br />

meer dan twee jaar van hot naar her gerend in<br />

de psychiatrie. Kim De Gelder is net als Thomas<br />

een voorbeeld van de hiaat in onze kinderopvang.<br />

Het verschil is dat Kim De Gelder<br />

niet zwakbegaafd was en op zijn 18 thuis kon<br />

weggaan om op een appartement te gaan wo-<br />

nen. Dat zou bij Thomas niet gaan. Al wil hij<br />

dat wel. Op zijn 18de wil hij een huis kopen<br />

en alleen gaan wonen. Hij denkt dat een huis<br />

maar 10.000 euro kost en dat hij dat makkelijk<br />

kan betalen. Maatschappelijk is hij totaal<br />

niet mee. Hij droomt er ook van om met<br />

een brommer te rijden. Maar hij zou meteen<br />

verongelukken. Je moet hem al in de gaten<br />

houden als hij fietst. Dat hij die plannen<br />

maakt en vooruit denkt, is misschien mooi.<br />

Maar het is ook elke keer opnieuw een teleurstelling<br />

voor hem. Zijn grootste droom is boer<br />

worden. Dat komt omdat hij een tijdje bij een<br />

boer gewerkt heeft in het kader van Groenzorg.<br />

Een project van de Vlaamse overheid<br />

waarbij jongeren bijzonder onderwijs combineren<br />

met werk op een zorgboerderij. De eerste<br />

boer pakte hem autoritair aan. Dat werkte<br />

niet. De tweede boer liet hem veel verschillende<br />

taken doen en ging gemoedelijk met<br />

hem om. Daar was hij heel graag. Maar nu hij<br />

in Ruiselede zit en zijn dossier is doorverwezen<br />

naar Justitie, kan hij daar niet meer naar-<br />

De brief van Thomas<br />

“Op sommige momenten beseft Thomas<br />

heel goed wat er met hem aan de hand is.<br />

Dan zie je hem haast zonder woorden eenzaam<br />

en ongelukkig zijn. In die heldere<br />

momenten heeft hij heel veel moeite met<br />

wie hij is. En met de wereld. ‘Ik heb niets<br />

of niemand, mama’, zegt hij dan. En zo is<br />

het ook. Het liefst zou hij alleen op een eiland<br />

willen leven, omdat hij door niemand<br />

begrepen wordt. Laatst schreef hij daar een<br />

brief over.”<br />

Ik wou altijd het goede pad<br />

Maar dat lukt niet want er zit<br />

Iets in de weg maar wat<br />

Ik weet het niet het zit in<br />

Mijn lichaam maar ook in agressie<br />

Maar we kunnen er niets aan doen<br />

Want het blijft in ons<br />

Help ons door het goede pad<br />

toe, omdat Groenzorg een project van Welzijn<br />

is. Dat is toch wraakroepend? Op die manier<br />

pakken ze hem het enige stukje vreugde in<br />

zijn leven af. Die boer is er zelf het hart van<br />

in. Hij wil Thomas graag opnieuw ontvangen.<br />

Hij is hem in Ruiselede zelfs gaan bezoeken.”<br />

de cola-regels<br />

MOEDER: “Anderhalf jaar geleden hadden<br />

we opnieuw hoop. Van november 2007 tot<br />

november 2008 zat Thomas in het OPZ Geel,<br />

een psychiatrische instelling voor kinderen<br />

die een misdrijf gepleegd hebben. Dat werkte<br />

heel goed. Hij heeft daar veel bijgeleerd. Wettelijk<br />

mocht hij daar maar maximum één jaar<br />

blijven. We hebben gevraagd om hem over te<br />

plaatsen naar een gelijkaardige afdeling van<br />

het UZ Gent: het psychiatrisch centrum van<br />

Caritas in Melle. Maar daar was zijn vroegere<br />

kinderpsychiater diensthoofd geworden. Die<br />

vrouw heeft hem een half uurtje gezien en op<br />

basis daarvan een vernietigend rapport gemaakt.<br />

Zij was duidelijk vooringenomen.<br />

(leest het volledige dossier voor) Ze weigerde<br />

hem op te vangen en adviseerde om hem naar<br />

Ruiselede te sturen. Maar in Ruiselede is er<br />

geen aandacht voor zijn ziektepatroon. Ze willen<br />

er alleen de discipline inpompen en jongeren<br />

in de pas doen lopen.<br />

“Niemand moet ons hebben”<br />

Te laten tonen we hebben<br />

Zo vaak op ge sloten gezetten<br />

We hebben pijn en verdriet<br />

Niemand die ons graag ziet<br />

We leven in groot miserie<br />

En een heel boel gaat er mis<br />

We weten het maar vaak lukt het niet<br />

Ze geven ook spuiten<br />

En ook medicatie en<br />

Zoveel dat we er om<br />

En duur niet aan uit komen<br />

wat en wat niet<br />

En we zijn al zo lang bezig<br />

Dat we met moeite kunnen leren<br />

En ook geen lief en kinderen<br />

Kunnen krijgen want niemand<br />

Moet ons hebben<br />

Dus steun ons en help ons<br />

Alleen wat we vragen<br />

Is laat ons met rust<br />

06.04.2010 P-<strong>magazine</strong> l 101

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!