16.09.2013 Views

Opgaaf rekening - ACV Kempen

Opgaaf rekening - ACV Kempen

Opgaaf rekening - ACV Kempen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

1<br />

Postbus 2545 6401 DA HEERLEN<br />

Bel voor vragen over dit formulier met BelastingTelefoon Toeslagen +31 555 385 385<br />

<strong>Opgaaf</strong> <strong>rekening</strong>nummer<br />

buitenland<br />

Toelichting<br />

Betalingen op Nederlandse bank<strong>rekening</strong>en zijn voor u en voor de Belastingdienst het voordeligst. Het<br />

gaat bovendien sneller. De Belastingdienst gebruikt dus bij voorkeur Nederlandse <strong>rekening</strong>nummers.<br />

Als u uw toeslag op een Nederlands <strong>rekening</strong>nummer wilt ontvangen, heeft u dit formulier niet nodig.<br />

Vermeld dit nummer dan in uw aanvraag.<br />

Met dit formulier geeft u aan dat u uw toeslag op een buitenlands <strong>rekening</strong>nummer wilt ontvangen.<br />

Bankkosten die uw bank u hiervoor eventueel in <strong>rekening</strong> brengt, worden verrekend met de betaling<br />

aan u.<br />

Let op! Als u alleen over een buitenlands <strong>rekening</strong>nummer beschikt kunt u geen gebruik maken van<br />

het elektronische aanvraag- en wijzigingsprogramma. Op de papieren versie van het Aanvraag- of<br />

wijzigingsformulier voor Toeslagen moet u in dit geval geen <strong>rekening</strong>nummer invullen.<br />

<strong>Opgaaf</strong> <strong>rekening</strong>nummer buitenland<br />

(IBAN)<strong>rekening</strong>nummer ……………………………………………………………………………………………….<br />

BICcode ………………………………… Bankcode ………………………………………….<br />

Naam bank ……………………………………………………………………………………………….<br />

Plaats bank ……………………………………………………………………………………………….<br />

Naam <strong>rekening</strong><br />

Vul de naam en het adres in van de persoon of organisatie van het bovenstaande <strong>rekening</strong>nummer.<br />

Naam ……………………………………………………………………………………………….<br />

Straat en nummer ……………………………………………………………………………………………….<br />

Postcode ……………………………………………………………………………………………….<br />

Plaats ……………………………………………………………………………………………….<br />

Land ……………………………………………………………………………………………….<br />

Let op! Dit formulier bestaat uit 2 bladen. Geef op blad 2 aan welke toeslagen u op het buitenlands<br />

<strong>rekening</strong>nummer wilt ontvangen en onderteken het formulier.<br />

V1.0/2005/09/30


<strong>Opgaaf</strong> <strong>rekening</strong>nummer buitenland V1.0/2005/09/30 2<br />

Toeslagen<br />

Geef aan welke toeslagen u op het buitenlands <strong>rekening</strong>nummer wilt ontvangen.<br />

zorgtoeslag<br />

huurtoeslag<br />

kinderopvangtoeslag<br />

Ondertekening<br />

Door ondertekening verleent u de Belastingdienst machtiging om de door u aangegeven toeslagen op<br />

het door u aangegeven buitenlands <strong>rekening</strong>nummer over te maken.<br />

Datum ……………………………………………………………………………………………….<br />

Naam ……………………………………………………………………………………………….<br />

Sofi-nummer <br />

Handtekening ……………………………………………………………………………………………….<br />

U ontvangt geen schriftelijk bericht van uw opgaaf <strong>rekening</strong>nummer buitenland. Als u een toeslag<br />

ontvangt of aanvraagt, wordt deze automatisch op het door u opgegeven <strong>rekening</strong>nummer<br />

overgemaakt.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!