23.09.2013 Views

Catalogus archeologische onderzoeken gemeente Heeze-Leende

Catalogus archeologische onderzoeken gemeente Heeze-Leende

Catalogus archeologische onderzoeken gemeente Heeze-Leende

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Bijlage 5.5:<br />

Overzicht van <strong>archeologische</strong> <strong>onderzoeken</strong> in de <strong>gemeente</strong> <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong> 1<br />

<strong>Heeze</strong> (<strong>gemeente</strong> <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>)<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 5407<br />

Jaartal 1988<br />

Coördinaten 170978 / 379255<br />

Toponiem Strabrechtse heide<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Overige grondwerkzaamheden<br />

Uitvoerder RAAP Archeologisch Adviesbureau<br />

Toelichting Op grond van de resultaten van de veldkartering en het kwaliteitsbepalend<br />

onderzoek kan worden gesteld dat zich langs de Witte Loop een groot aantal<br />

mesolithische vindplaatsen zal bevinden, waarvan er slechts<br />

een klein aantal is ontdekt. Als de exacte locatie, omvang en aard precies<br />

bekend waren, zouden de vindplaatsen met een hoge gaafheid zeker in<br />

aanmerking komen voor wettelijke bescherming. Omdat dit niet het geval is, is<br />

een bescherming op het niveau van archeologisch monument niet<br />

gerechtvaardigd. voor deze concentraties drie meldingsgebieden voorgesteld,<br />

waarvan de belangrijkste gegevens in de catalogus (hoofdstuk VI) zijn<br />

opgenomen:<br />

- Cat.nr. 1: een terrein waarin de vindplaatsen SHOl, 02, 03, 04, 05 en 07 zijn<br />

gelegen. Dit terrein wordt in het zuiden begrensd door de<br />

grens van het S.B.B.-gebied en de noordgrens wordt bepaald door een lijn die<br />

op 250 m afstand van de Rieloop is getrokken. Hiermee is de<br />

relatie met het beekdal aangegeven. Arts (1987) kwam namelijk tot de<br />

conclusie dat de meeste vindplaatsen op een afstand van 100 tot 200 m<br />

van een beek liggen. Omdat niet precies bekend is waar het beekje stroomde<br />

tijdens het Mesolithicum is hier gekozen voor een iets bredere zone.<br />

De vindplaatsen SHOl, 02 en 03 komen zodoende ook wat ruimer binnen het<br />

meldingsgebied te liggen. Cat.nr. 2: een terrein waarin de vindplaatsen SH06, 16 en 17<br />

liggen, en dat begrensd wordt door de overgang van de hogere naar de lagere gronden.<br />

Cat.nr. 3: een terrein waarin de vindplaatsen SH13 en 14 liggen, en dat<br />

gedeeltelijk begrensd wordt door de overgang van de hogere naar<br />

de lagere gronden. De noordgrens valt samen met een greppel en de zuidoost-<br />

grens loopt langs een oude perceelscheiding. De overige grenzen zijn min of meer arbitrair<br />

op ca. 50 m afstand van het pad getrokken. Vanwege de grote kans dat er meer<br />

waardevolle vindplaatsen aanwezig zullen zijn, worden de volgende terreinen als<br />

attentiegebied voorgesteld. De gaafheid en/of de hoeveelheid vondsten van de nu bekende<br />

vindplaatsen is over het algemeen te gering om deze terreinen als meldingsgebied voor te<br />

dragen.<br />

- Cat.nr. 4: de hogere gronden in een zone van 250 m ter weerszijden van de<br />

Witte Loop (uitgezonderd de cat.nrs. 1, 2 en 3), alsmede een<br />

daarop aansluitende zone langs het Beuven (uitgezonderd het<br />

Beuvenslibdepot) waarin de vindplaatsen SH09, 10, 11, 12 en 18 zijn gelegen.<br />

- Cat.nr. 5: een terrein waarin de vindplaatsen SH15, 20, 21 en 22 zijn gelegen.<br />

De westgrens valt samen met de overgang van de hogere naar<br />

de lagere gronden en de oostgrens is getrokken op ca. 100 m van het pad.<br />

Voor de volgende vindplaatsen wordt voorgesteld deze aan een nader<br />

onderzoek te onderwerpen door een daartoe bevoegde instantie: - Cat.nr. 6;<br />

vindplaats SH08 (en SH09): het urnenveld bij de Hoenderboom<br />

dat wettelijk beschermd is als monument (51H-5), is nooit wetenschappelijk<br />

1 Naar onderzoeksmeldingen Archis, d.d. 01-01-2011.<br />

1


onderzocht. De omvang en gaafheid zijn daarom niet bekend. Het is waarschijnlijk<br />

dat het urnenveld zich ook uitstrekt binnen het S.B.B.-gebied. Een nader onderzoek (zowel<br />

binnen als buiten het S.B.B.-gebied) d.m.v. enkele ondiepe proefsleuven loodrecht op en<br />

parallel aan het noordzuid lopende pad, zou voldoende kunnen zijn de omvang en de<br />

gaafheid van het urnenveld vast te stellen.<br />

- Cat.nr. 7; vindplaatsen SH24, 25 en 26: met booronderzoek is niet vast te stellen of deze<br />

heuveltjes werkelijk grafheuvels zijn. Daarom is het noodzakelijk in elk heuveltje een smal<br />

proefsleufje te graven vanaf de rand tot aan het centrum. Wanneer uit de profielopbouw<br />

mocht blijken dat het inderdaad grafheuvels zijn, moeten ze gerestaureerd worden.<br />

Vooral SH24 is ernstig vergraven. Tot slot is in de catalogus vindplaats SH23<br />

(cat.nr. 8) opgenomen. Het bodemprofiel is in de naaste omgeving dermate verstoord dat er<br />

geen bescherming wordt voorgesteld.<br />

Selectieadvies RAAP 1989: Voor waardekaart, zie rapport.<br />

Selectiebesluit n.v.t.<br />

Literatuur van der Gaauw 1989<br />

Diepte bouwvoor n.v.t.<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoeksmelding nr.<br />

Jaartal 1991<br />

Coördinaten<br />

/<br />

Toponiem De Kerkhof<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Opgraving<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder Heemkundekring <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>-Zesgehuchten<br />

Toelichting Bij deze opgraving zijn diverse sporen en vondsten gedaan uit de Pre- en<br />

Protohistorie en Middeleeuwen. Scherven en grondsporen duiden op<br />

bewoning in de IJzertijd Uit de Romeinse tijd zijn slechts enkele scherfjes<br />

gevonden. Waarschijnlijk was er in die tijd ook bewoning. Een aantal vondsten<br />

uit de Vroege Middeleeuwen duidt ook op bewoning. Of de gevonden<br />

grondsporen uit die tijd dateren is niet duidelijk. Uit de volle en late<br />

middeleeuwen zijn beduidend meer vondsten gedaan. Mogelijk was hier in de<br />

Volle Middeleeuwen een gehuchtje met enkele boerderijen (bootvormig) .<br />

Mogelijk was dit gehucht zo belangrijk dat er in die tijd een kerkje werd<br />

gebouwd. De kerk die in de 16de eeuw gebouwd is heeft ongetwijfeld 1 of<br />

meer voorgangers gehad. Tijdens het onderzoek zijn ook meerdere<br />

begravingen aangetroffen uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd.<br />

Selectieadvies n.v.t.<br />

Selectiebesluit n.v.t.<br />

Literatuur Broertjes en Van Laarhoven 2001<br />

Diepte bouwvoor niet besproken<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoeksmelding nr.<br />

Jaartal 1996<br />

Coördinaten<br />

/<br />

Toponiem Strabrecht<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype noodonderzoek<br />

Motief<br />

Uitvoerder Heemkundekring <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>-Zesgehuchten<br />

Toelichting<br />

Selectieadvies<br />

2


Selectiebesluit<br />

Literatuur<br />

Diepte bouwvoor<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoeksmelding nr.<br />

Jaartal 1999<br />

Coördinaten<br />

/<br />

Toponiem Gemeentehuis<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype noodonderzoek<br />

Motief<br />

Uitvoerder Heemkundekring <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>-Zesgehuchten<br />

Toelichting<br />

Selectieadvies<br />

Selectiebesluit<br />

Literatuur<br />

Diepte bouwvoor<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 8519<br />

Jaartal 2004<br />

Coördinaten 169516 / 374790<br />

Toponiem Sterkselseweg<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder RAAP Archeologisch Adviesbureau<br />

Toelichting Tijdens het inventariserend archeologisch onderzoek in het plangebied zijn<br />

geen <strong>archeologische</strong> resten aangetroffen. Archeologisch vervolgonderzoek<br />

wordt niet noodzakelijk geacht.<br />

Selectieadvies geen vervolgonderzoek<br />

Selectiebesluit niet bekend<br />

Literatuur Van Dijk 2004<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 30-50 cm onder maaiveld<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 18391<br />

Jaartal 2006<br />

Coördinaten 168112 / 377511<br />

Toponiem Geldropseweg 102<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Bureauonderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder Kortlang<br />

Toelichting Concrete aanwijzingen voor <strong>archeologische</strong> vindplaatsen in de directe<br />

omgeving van het plangebied zijn er niet. Gezien de ligging van het terrein op<br />

de plaats van een voormalig akkercomplex dat was aangelegd op een<br />

Pleistocene dekzandrug, zou voor het gebied wel een hoge <strong>archeologische</strong><br />

verwachting kunnen gelden. Mede gezien de ligging aan de kruising van<br />

3


een oude doorgaande zandweg en de (latere) Geldropseweg is het bovendien<br />

niet volledig uit te sluiten dat in het plangebied resten van gebouwen of erven<br />

uit de Late Middeleeuwen- Nieuwste Tijd (ca 1300-1750a) aanwezig zijn. De<br />

vraag is echter of het zinvol ,dan wel wenselijk is om voor een terrein van<br />

1000 m2 te midden van een woonwijk uit de jaren 60/70 een vervolgonderzoek<br />

in te stellen. Een eventuele <strong>archeologische</strong> ondergrond is hiermee dermate<br />

verstoord cq versnipperd geraakt dat de kans zeer gering is dat door een vervolgonderzoek<br />

vanwege de criteria gaafheid en conservering een behoudenswaardig vindplaats wordt<br />

vastgesteld.<br />

Selectieadvies geen vervolgonderzoek; eventueel begeleiding door heemkundekring <strong>Heeze</strong>-<br />

<strong>Leende</strong>-Zesgehuchten<br />

Selectiebesluit<br />

Literatuur Kortlang 2006<br />

Diepte bouwvoor n.v.t.<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 18764<br />

Jaartal 2006<br />

Coördinaten 168071 / 376292<br />

Toponiem <strong>Leende</strong>rweg<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Overige grondwerkzaamheden<br />

Uitvoerder Archeopro<br />

Toelichting het plangebied bestaat uit een met veen gevulde laagte waarin geen <strong>archeologische</strong><br />

indicatoren zijn aangetroffen. Er bestaat derhalve geen aanleiding tot het verrichten van<br />

archeologisch vervolgonderzoek.<br />

Selectieadvies geen vervolgonderzoek<br />

Selectiebesluit conform het selectieadvies<br />

Literatuur Exaltus & Orbons 2006<br />

Diepte bouwvoor verstoord tot 110-230 cm onder maaiveld<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 20220<br />

Jaartal 2006<br />

Coördinaten 168865 / 378343<br />

Toponiem Kleine Dommel<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Archeologische begeleiding<br />

Motief Overige grondwerkzaamheden<br />

Uitvoerder RAAP Archeologisch Adviesbureau<br />

Toelichting de musketkogels en de mogelijk punt van een kruisboogpijl moeten<br />

hoogstwaarschijnlijk in verband gebracht worden met jachtactiviteiten in het<br />

plangebied. De overige vondsten duiden indirect op landbouwactiviteiten.<br />

Om de vruchtbaarheid van de akker/beemd op peil te houden, werd<br />

huishoudelijk afval en beer - al dan niet vermengd met plaggen - opgebracht. In<br />

het opgebrachte materiaal bevonden zich vaak minder vruchtbare bestanddelen<br />

zoals aardewerkfragmenten, baksteengruis, houtskool en later antracietresten.<br />

Soms bevatte het huishoudelijke afval/beer ook verloren geraakte voorwerpen<br />

zoals munten. Datering: Nieuwe tijd Vondsten: 25 geglazuurde scherven, 9<br />

ijzeren spijkers, 1 ijzeren punt (mogelijk punt van kruisboogpijl), 3 loden musketkogels, 1<br />

koperen knoop en 3 koperen voorwerpen.<br />

Selectieadvies Begeleiding, geen relevante <strong>archeologische</strong> resten: geen vervolgonderzoek.<br />

Selectiebesluit n.v.t.<br />

Literatuur Roymans 2006<br />

4


Diepte bouwvoor niet besproken<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 20221<br />

Jaartal 2006<br />

Coördinaten 168242 / 379284<br />

Toponiem Kleine Dommel<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Archeologische begeleiding<br />

Motief Overige grondwerkzaamheden<br />

Uitvoerder RAAP Archeologisch Adviesbureau<br />

Toelichting Complextype: in het talud van de uitgegraven meander zijn met zand<br />

opgevulde, rechthoekige kuilen aangetroffen. De kuilen worden begrensd door<br />

een<br />

circa 50 cm dik veen talud. De kuilen moeten in verband gebracht worden met<br />

turfwinning (zgn. boerenkuilen). Omdat hoofdzakelijk turf gestoken werd<br />

voor eigen gebruik, zijn de turfkuilen bescheiden van afmeting. Hun lengte en<br />

diepte werd mede bepaald door de dikte van het veenpakket, de aard van<br />

het veen en de stand van het grondwater. Er werd voldoende turf gestoken<br />

om de winter door te komen. Het daaropvolgende jaar werd naast de oude<br />

veenput een nieuwe boerenkuil aangelegd. Om te voorkomen dat het water uit<br />

de oude put naar de nieuwe put stroomde, bleef tussen de putten een<br />

dammetje staan. Na verloop van een aantal jaren kon hierdoor een schaakbord<br />

van boerenputten ontstaan zoals bij de Rulse Brug. De oude boerenkuilen<br />

groeiden langzaam dicht met veen met een geringe draagkracht. In deze<br />

voormalige kuilen kon men diep wegzakken. Om te voorkomen dat vee in oude<br />

veenwinningsputten kon wegzakken, werden deze vaak gevuld met zand. De<br />

overige vondsten duiden indirect op landbouwactiviteiten. Om de vruchtbaarheid<br />

van de akker/beemd op peil te houden, werd huishoudelijk afval en beer - al<br />

dan niet vermengd met plaggen - opgebracht. In het opgebrachte<br />

materiaal bevonden zich vaak minder vruchtbare bestandsdelen zoals<br />

aardewerkfragmenten, baksteengruis, houtskool en later antracietresten. Soms<br />

bevatte het huishoudelijke afval/beer ook verloren geraakte voorwerpen zoals<br />

munten. Datering: Nieuwe tijd<br />

Selectieadvies Geen archeologisch relevante resten: geen vervolgonderzoek<br />

Selectiebesluit n.v.t.<br />

Literatuur Roymans 2006<br />

Diepte bouwvoor niet besproken<br />

5


Afbeelding 1 Booronderzoek Oude Stationsstraat (bron Exaltus en Orbons 2008)<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 21333<br />

Jaartal 2007<br />

Coördinaten 168243 / 376135<br />

Toponiem Oude Stationsstraat<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Veldkartering<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder RAAP Archeologisch Adviesbureau<br />

Toelichting Het plangebied is gelegen in een beekdal met dalvormige laagten nabij de<br />

Groote Aa, welke bedekt is door een lage enkeerdgrond. De IKAW geeft aan<br />

dat hier een hoge tot middelhoge archeologisch verwachting geldt. Op basis<br />

van het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel is er vooral een<br />

kans op vindplaatsen uit de Middeleeuwen.<br />

Uit de resultaten van het booronderzoek blijkt dat het plangebied is opgehoogd<br />

met een puin en een zandpakket. In de boringen is een dik veenpakket<br />

aangetroffen dat op een diepte van ongeveer twee meter beneden het huidige<br />

maaiveld overgaat in grijs dekzand. Hieruit blijkt dat het terrein in het<br />

(verre) verleden vrij nat is geweest, waardoor veengroei optrad. De kans op<br />

bewoning of begraving is dan ook klein. Bij het booronderzoek zijn verder ook<br />

geen indicatoren aangetroffen die wijzen op een vindplaats. De <strong>archeologische</strong><br />

verwachting voor het gebied kan daarmee naar beneden worden bijgesteld. Er<br />

wordt op basis van deze resultaten geen vervolgonderzoek geadviseerd.<br />

Selectieadvies geen vervolgonderzoek<br />

Selectiebesluit conform het selectieadvies<br />

Literatuur Exaltus & Orbons 2008<br />

Diepte bouwvoor veenlaag op 100 cm onder maaiveld<br />

6


Afbeelding 2 Foto station <strong>Heeze</strong> (gebouwd 1913, opgeheven 1977), (bron Exaltus en Orbons 2008)<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 30233<br />

Jaartal 2008<br />

Coördinaten 168243 / 376271<br />

Toponiem Oude Stationsstraat<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder Archeopro<br />

Toelichting Het plangebied is gelegen in een beekdal met dalvormige laagten nabij de<br />

Groote Aa, welke bedekt is door een lage enkeerdgrond. De IKAW geeft aan<br />

dat hier een hoge tot middelhoge archeologisch verwachting geldt. Op basis<br />

van het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel is er vooral een<br />

kans op vindplaatsen uit de Middeleeuwen.<br />

Uit de resultaten van het booronderzoek blijkt dat het plangebied is opgehoogd<br />

met een puin en een zandpakket. In de boringen is een dik veenpakket<br />

aangetroffen dat op een diepte van ongeveer twee meter beneden het huidige<br />

maaiveld overgaat in grijs dekzand. Hieruit blijkt dat het terrein in het<br />

(verre) verleden vrij nat is geweest, waardoor veengroei optrad. De kans op<br />

bewoning of begraving is dan ook klein. Bij het booronderzoek zijn verder ook<br />

geen indicatoren aangetroffen die wijzen op een vindplaats. De <strong>archeologische</strong><br />

verwachting voor het gebied kan daarmee naar beneden worden bijgesteld. Er<br />

wordt op basis van deze resultaten geen vervolgonderzoek geadviseerd.<br />

Selectieadvies Vervolgonderzoek<br />

Selectiebesluit conform het selectieadvies<br />

Literatuur Exaltus & Orbons 2008<br />

Diepte bouwvoor verstoord tot een diepte van 100-120 cm onder maaiveld<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 21334<br />

Jaartal 2007<br />

7


Coördinaten 168004 / 376709<br />

Toponiem schoolstraat, vlakbij 24766<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Veldkartering<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder RAAP Archeologisch Adviesbureau<br />

Toelichting<br />

Selectieadvies geen vervolgonderzoek<br />

Selectiebesluit<br />

Literatuur<br />

Diepte bouwvoor<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 24766<br />

Jaartal 2007<br />

Coördinaten 167861 / 376587<br />

Toponiem Schoolstraat<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder Archeopro<br />

Toelichting Het inventariserende veldonderzoek (karterende fase) heeft bestaan uit zes<br />

boringen in het plangebied. Deze boringen zijn in de voor- en achtertuin<br />

geplaatst omdat het middendeel van het plangebied momenteel met een woning<br />

bebouwd is. Met een oppervlakte van circa 0,08 hectare kan dit worden<br />

aangemerkt als een karterend booronderzoek. De boringen zijn allereerst gezet<br />

met een zandguts en werden daarna nageboord met een boor met een<br />

diameter van 15 cm. De opgeboorde grond werd gezeefd. In boring 1,2, 4 en 6<br />

werd een dikke bouwvoor aangetroffen met een dikte variërend tussen 105 en<br />

145 cm. Deze bouwvoor was direct op de C-horizont gelegen, met<br />

vermoedelijk een scherpe overgang naar deze laag. In boring 3 werd tussen<br />

138 en 144 cm –mv een laagje moerig zand aangetroffen. In boring 5 werd<br />

tussen de bouwvoor en de C-horizont een circa 30 cm dik overgangspakket<br />

van A naar C-horizont aangetroffen.<br />

Archeologische indicatoren zijn niet aangetroffen. Tot onder in de bouwvoor<br />

werden antraciet en plastic aangetroffen, wat volgens de onderzoekers wijst<br />

op het relatief recent omzetten van de grond.<br />

Selectieadvies Geen vervolgonderzoek<br />

Selectiebesluit conform het selectieadvies<br />

Literatuur Exaltus & Orbons 2007<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 100-150 cm onder maaiveld<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 42626<br />

Jaartal 2010<br />

Coördinaten 168245 / 376787<br />

Toponiem Schoolstraat 2<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Bureauonderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder RAAP Archeologisch Adviesbureau<br />

Toelichting overgangsgebied van hoog naar laag. De bodem bestaat waarschijnlijk uit een<br />

oude akkerlaag met grondwatertrap VI. Het plangebied ligt in de<br />

laatmiddeleeuwse kern van <strong>Heeze</strong>, die hier in de 12/13e eeuw is ontstaan.<br />

8


Begin 19e eeuw lag hier een boerderij. Van 1927 tot 1957 was hier de school<br />

van <strong>Heeze</strong> gevestigd. Archeologische vindplaatsen zijn zowel binnen als direct<br />

buiten het plangebied niet bekend.<br />

Het veldwerk bestond uit een verkennend booronderzoek, waarbij met een 7<br />

cm-edelmanboor drie boringen zijn gezet tot 210 cm onder maaiveld. Zij zijn zo<br />

gelijkmatig mogelijk verdeeld over het onderzoeksgebied. Het opgeboorde<br />

sediment is verbrokkeld en versneden en aldus bekeken op de aanwezigheid<br />

van <strong>archeologische</strong> indicatoren. Uit de boringen blijkt dat de bodem hier<br />

oorspronkelijk inderdaad een oude akkerlaag was. Deze is echter door bouw-<br />

en sloopactiviteiten sterk verstoord. Lokaal zijn diepe en ondiepe verstoringen<br />

aangetroffen van 70 tot 170 cm diep. Deze lijken deels te relateren aan de oude<br />

bewoning, gezien de aangetroffen baksteenbrokken.<br />

Op basis van het onderzoek worden in het plangebied voornamelijk resten<br />

verwacht uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd. Onder de te slopen<br />

aanbouw kunnen resten worden verwacht van de oudere boerderij(en) en<br />

daaraan gerelateerde structuren als beer- en waterputten. Het advies luidt<br />

derhalve een vervolgonderzoek in de vorm van een <strong>archeologische</strong> begeleiding<br />

uit te laten uitvoeren.<br />

Selectieadvies <strong>archeologische</strong> begeleiding van de bouwput<br />

Selectiebesluit conform het selectieadvies<br />

Literatuur Janssens 2010<br />

Diepte bouwvoor n.v.t.<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 22495<br />

Jaartal 2007<br />

Coördinaten 168400 / 376158<br />

Toponiem Nieuwendijk 58<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Infrastructurele werkzaamheden<br />

Uitvoerder Oranjewoud BV<br />

Toelichting Op de locatie zijn drie boringen uitgevoerd. De ondergrond bleek tot op grote<br />

diepte verstoord: er werden puinpakketten aangetroffen. Slechts in één boring<br />

werd de natuurlijke ondergrond aangeboord, bestaande uit een pakket veen.<br />

Aangenomen wordt dat het om een langzaam verlande stroomgeul van de<br />

Grote A gaat. De kans op het aantreffen van <strong>archeologische</strong> vindplaatsen in<br />

een gebied met een dergelijke hoge dynamiek in het verleden is nihil. Indien<br />

<strong>archeologische</strong> resten aanwezig zijn, zijn ze bovendien sterk verstoord.<br />

Tezamen met de diepgaande verstoring leidt dit tot een negatief selectieadvies:<br />

er is geen vervolgonderzoek noodzakelijk.<br />

Selectieadvies Geen vervolgonderzoek noodzakelijk<br />

Selectiebesluit niet bekend<br />

Literatuur Koopmanschap & Poelstra 2007<br />

Diepte bouwvoor Verstoord tot op grote diepte<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 28658<br />

Jaartal 2008<br />

Coördinaten 168334 / 376173<br />

Toponiem Nieuwendijk<br />

Onderzoeksnaam <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

9


Uitvoerder Synthegra BV<br />

Toelichting Op basis van het bureau- en verkennend booronderzoek is geconcludeerd op<br />

grond van de lage ligging in het beekdal van de Groote Aa, dat het terrein niet<br />

geschikt is geweest voor bewoning of begraving. Verder ontbreken<br />

aanwijzingen voor andersoortige <strong>archeologische</strong> vindplaatsen als voorden of<br />

afvaldumps. Het plangebied krijgt daarmee een lage <strong>archeologische</strong><br />

Selectieadvies geen vervolg<br />

Selectiebesluit conform selectieadvies<br />

Literatuur Rondags 2008<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 80-100cm onder maaiveld (verstoord)<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 35581<br />

Jaartal 2009<br />

Coördinaten 168351 / 376422<br />

Toponiem Nieuwendijk<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Bureauonderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder RAAP Archeologisch Adviesbureau<br />

Toelichting De ligging van <strong>archeologische</strong> vindplaatsen is in hoge mate gerelateerd aan<br />

het natuurlijk landschap waarin deze zich bevinden. In het plangebied, gelegen<br />

op de rand van het beekdal van de Groote Aa, moet op basis van het bureauonderzoek<br />

rekening gehouden worden met een aantal <strong>archeologische</strong> elementen: - Resten van<br />

jacht- en vis vangst, tijdelijke kampen van jager-verzamelaars; - Afvaldumps<br />

van prehistorische en middeleeuwse nederzettingen; - Rituele deposities; -<br />

Beekovergang. Het gaat daarbij om puntlocaties die met regulier archeologisch onderzoek<br />

(booronderzoek of gravend onderzoek) erg moeilijk op te sporen zijn. RAAP<br />

heeft echter in samenwerking met de provincie Noord-Brabant en de Rijksdienst voor het<br />

Cultureel Erfgoed een specifieke<br />

methodiek ontwikkeld die de trefkans van dergelijke vindplaatsen verhoogt. Het<br />

gaat om een <strong>archeologische</strong> begeleiding met een prospectief karakter. Naar aanleiding van<br />

dit advies is een Programma van Eisen opgesteld, waarin de randvoorwaarden voor dit<br />

onderzoek vermeld staan.<br />

Selectieadvies RAAP 2010: extensieve <strong>archeologische</strong> begeleiding.<br />

Selectiebesluit conform selectieadvies<br />

Literatuur Janssens 2009<br />

vooronderzoek:een bureauonderzoek en een Programma van Eisen voor een<br />

<strong>archeologische</strong> begeleiding in beekdalcontex t (RAAP rapport<br />

Diepte bouwvoor n.v.t.<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 23251<br />

Jaartal 2007<br />

Coördinaten 168015 / 376814<br />

Toponiem Ds Kremerstraat<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder RAAP Archeologisch Adviesbureau<br />

Toelichting<br />

Selectieadvies geen vervolgonderzoek<br />

Selectiebesluit<br />

Literatuur<br />

Diepte bouwvoor<br />

10


GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 23935<br />

Jaartal 2007<br />

Coördinaten 166671 / 377995<br />

Toponiem Huisvensestraat<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder RAAP Archeologisch Adviesbureau<br />

Toelichting<br />

Selectieadvies proefsleuvenonderzoek of begeleiding<br />

Selectiebesluit conform het selectieadvies<br />

Literatuur Van Dijk 2007<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 35-80 cm onder maaiveld<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 26999<br />

Jaartal 2008<br />

Coördinaten 166646 / 377980<br />

Toponiem Huisvenseweg<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Proefsleuvenonderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder RAAP Archeologisch Adviesbureau<br />

Toelichting Het proefsleuvenonderzoek bestaande uit 3 sleuven/putten van in totaal 324m2<br />

(dekkingsgraad van 20%) heeft 13 sporen opgeleverd bestaande uit 3<br />

greppels, 6 kuilen, 3 paalkuilen en 1 spitspoor. Noemenswaardig is een van de<br />

onderzochte greppels in put 3. Deze bleek na aanleggen van een tweede vlak<br />

3 kleine paalkuiltjes op een rij te bevatten. Het geheel is geïnterpreteerd als een<br />

houtwal die fungeerde als perceelscheiding en aangemerkt als een vindplaats<br />

(1). De overige sporen konden niet aan een vindplaats/nederzetting gerelateerd<br />

worden en zijn op grond daarvan niet als vindplaats geïnterpreteerd. Geen<br />

van de sporen heeft vondstmateriaal opgeleverd. Globaal kunnen de overige<br />

sporen gerelateerd worden aan de ontginningsgeschiedenis van het grotere<br />

gebied. Het esdek kan op grond van het vondstmateriaal op zijn vroegst in de Late<br />

Middeleeuwen gedateerd worden.<br />

Selectieadvies vrijgeven<br />

Selectiebesluit conform het selectieadvies<br />

Literatuur Coolen 2008<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 70 cm onder maaiveld<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 27608<br />

Jaartal 2008<br />

Coördinaten 168331 / 376639<br />

Toponiem Jan Deckerstraat<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder Archeopro<br />

Toelichting De gespecificeerde verwachting op basis van de tijdens het bureauonderzoek<br />

11


verzamelde gegevens luidt dat het plangebied een hoge <strong>archeologische</strong><br />

verwachtingswaarde heeft voor wat betreft resten uit de Middeleeuwen en de<br />

Nieuwe Tijd. Indien er een esdek in het plangebied aanwezig is kunnen<br />

daaronder <strong>archeologische</strong> resten bewaard zijn gebleven. Het langdurige<br />

gebruik van het plangebied als tuin kan echter hebben geleid tot diepe<br />

bodemverstoring.<br />

Tijdens het veldwerk zijn in het plangebied acht gutsboringen gedaan, waarna<br />

op dezelfde plaats is geboord met een Edelmanboor met een diameter van 15<br />

cm. Het opgeboorde materiaal is gezeefd met een maaswijdte van 4 mm. De<br />

boordiepte bedroeg 1,3 tot 1,7 m onder het maaiveld en de boringen zijn<br />

doorgezet tot tenminste circa 30 cm in de natuurlijke C-horizont. In twee<br />

boringen bestaat de bovengrond uit een circa 80 cm dik pakket humeus zand<br />

(bouwvoor). In de overige zes boringen bestaat het profiel uit een circa 65 cm<br />

tot 1,20 m dik pakket humeus zand met brokken schoon zand uit de C-horziont<br />

en daaronder vaak nog een 10 tot 20 cm dikke laag schoon zand met brokken<br />

humeus zand. Tot onderin de humeuze bovengrond is puin, glas, antraciet en<br />

plastic aangetroffen. Archeologische indicatoren zijn niet waargenomen. De<br />

boringen laten zien dat de bodem in het plangebied ter plekke van zes<br />

boorpunten (sub)recent is verstoord tot een diepte van circa 85 cm tot 1,40 m.<br />

De resultaten van het booronderzoek leiden tot een bijstelling van de<br />

<strong>archeologische</strong> verwachting van hoog naar laag. In combinatie met het<br />

ontbreken van <strong>archeologische</strong> indicatoren is er geen aanleiding om<br />

Selectieadvies geen vervolgonderzoek<br />

Selectiebesluit conform het selectieadvies<br />

Literatuur Exaltus & Orbons 2008<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 80 cm onder maaiveld<br />

Afbeelding 3 uitsnede van de topografische kaart uit 1912 met daarop geprojecteerd de onderzoeksmeldingen (bron:<br />

van Putten 2008)<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 27627<br />

Jaartal 2008<br />

Coördinaten 167779 / 376238<br />

Toponiem Buldersweg te <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder BAAC BV<br />

Toelichting Op basis van de resultaten van onderhavig onderzoek is aan een klein deel<br />

van het plangebied een hoge <strong>archeologische</strong> verwachting toegekend op het<br />

aantreffen van <strong>archeologische</strong> resten uit de Steentijd tot en met de Late Middeleeuwen. Dit<br />

hangt samen met de aanwezigheid van een intact esdek en de ligging op een<br />

12


dekzandrug. Indien binnen het deel van het plangebied met een hoge <strong>archeologische</strong><br />

waarde bodemverstorende activiteiten gaan plaatsvinden, wordt geadviseerd<br />

om op die locatie vervolgonderzoek in de vorm van een proefsleuvenonderzoek te<br />

laten plaatsvinden. Indien uit dit vervolgonderzoek blijkt dat ter plaatse een vindplaats<br />

aanwezig is, wordt geadviseerd het vervolgonderzoek uit te breiden naar het aangrenzende<br />

deel waaraan een middelhoge verwachting is toegekend, aangezien zich hier, ondanks het<br />

verstoorde bodemprofiel, nog grondsporen kunnen bevinden (paalsporen,<br />

afvalkuilen en/of waterputten). Aan enkele delen van het plangebied is op de<br />

<strong>archeologische</strong> verwachtingskaart een middelhoge verwachting toegekend op het aantreffen<br />

van <strong>archeologische</strong> resten. Indien binnen deze delen van het plangebied<br />

bodemverstorende activiteiten gaan plaatsvinden, dan wordt geadviseerd om<br />

op die locaties vervolgonderzoek in de vorm van een karterend booronderzoek<br />

te laten plaatsvinden. Dit karterend booronderzoek dient te worden uitgevoerd<br />

conform onderzoeksmethode C1 uit de Leidraad voor karterend booronderzoek van de<br />

SIKB (SIKB 2006). Hierbij dienen de boringen met een 15 cm edelmanboor te<br />

worden geplaatst in een 20 bij 25 grid. De archeologisch relevante bodemlagen<br />

dienen over een 3 mm zeef te worden gezeefd. Aan een deel van het plangebied is op de<br />

<strong>archeologische</strong> verwachtingskaart is een lage verwachting toegekend op het<br />

aantreffen van <strong>archeologische</strong> resten. De bodem is op deze locaties dermate nat geweest,<br />

dat de kans op bewoning ter plaatse zeer klein wordt geacht. Vervolgonderzoek op deze<br />

locaties binnen het plangebied is ons inziens niet noodzakelijk.<br />

Selectieadvies In verband met het ter plaatse verwachte esdek is verkennend geboord om te<br />

achterhalen of ter plaatse daadwerkelijk een esdek aanwezig is of zo ja, of<br />

deze nog intact is. Daar waar het esdek intact is zal een vervolgonderzoek in<br />

de vorm van een proefsleuven<br />

Selectiebesluit vervolgonderzoek in de vorm van proefsleuven: in een deel van het plangebied<br />

eerst boren<br />

Literatuur Van Putten 2008<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 30-50 cm onder maaiveld<br />

Afbeelding 4 Overzichtsfoto’s van de onderzoeksgebieden van het onderzoek De Bulders (bron: van Putten 2008)<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 24972<br />

Jaartal 2007<br />

13


Coördinaten 164029 / 376425<br />

Toponiem Groote heide<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Overige grondwerkzaamheden<br />

Uitvoerder RAAP Archeologisch Adviesbureau<br />

Toelichting In de oostelijke en centrale deelgebieden van plangebied Weerterbergen zijn<br />

<strong>archeologische</strong> resten uit de Steentijd aangetroffen. Vermoedelijk maken de<br />

vondsten deel<br />

uit van kampementen van jager-verzamelaars uit het Mesolithicum. In<br />

plangebied Groote Heide zijn geen <strong>archeologische</strong> vondsten aangetroffen.<br />

Behoud van de <strong>archeologische</strong> resten bij een niet-aangepaste uitvoering van<br />

De huidige plannen is, gezien de geringe diepteligging en de kwetsbaarheid van de<br />

<strong>archeologische</strong> resten, waarschijnlijk niet mogelijk. Indien besloten wordt dat<br />

de <strong>archeologische</strong> resten inderdaad niet in situ behouden kunnen worden, dan<br />

wordt voor de plekken waar archeologisch materiaal is aangetroffen<br />

archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen. Dit onderzoek heeft als doel om de kwaliteit,<br />

aard, datering, omvang en diepteligging nader vast te stellen. Voor het westelijke deelgebied<br />

van het plangebied wordt geen vervolgonderzoek nodig geacht.<br />

Selectieadvies Vervolgonderzoek voor plangebied Weerterbergen, geen vervolgonderzoek<br />

voor plangebied Groote Heide<br />

Selectiebesluit<br />

Literatuur van Dijk 2008<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 15-35 cm onder maaiveld<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 31162<br />

Jaartal 2008<br />

Coördinaten 164644 / 377035<br />

Toponiem Groote Heide<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Overige grondwerkzaamheden<br />

Uitvoerder RAAP Archeologisch Adviesbureau<br />

Toelichting Deze gespecificeerde verwachting is getoetst tijdens het verkennende<br />

booronderzoek in de 7 plangebieden. Het booronderzoek heeft bestaan uit 36<br />

boringen gezet met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm en/of een<br />

gutsboor met diameter van 2/3 cm. De boringen zijn binnen de plangebieden<br />

gelijkmatig verspreid uitgevoerd. Uit het booronderzoek is gebleken dat de<br />

omstandigheden in alle plangebieden m.u.v. plangebied 2 (oostelijke helft)<br />

bijzonder nat is (geweest). In de plangebieden zijn overwegend goor- en<br />

beekeerdgronden vastgesteld. Mogelijkheden voor de aanwezigheid van<br />

bewoning zijn op grond hiervan dusdanig klein dat een vervolgonderzoek voor<br />

6 van de 7 locaties niet geadviseerd wordt. Voor plangebied 2 blijft de hoge<br />

verwachting voor de oostelijke helft (gradiënt zone/jagers verzamelaars) na<br />

het booronderzoek overeind.<br />

Selectieadvies geen vervolgonderzoek<br />

Selectiebesluit conform het selectieadvies<br />

Literatuur Sprengers 2009<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 50-80 cm onder maaiveld<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 31163<br />

Jaartal 2008<br />

Coördinaten 164545 / 377185<br />

14


Toponiem Groote Heide<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Overige grondwerkzaamheden<br />

Uitvoerder RAAP Archeologisch Adviesbureau<br />

Toelichting Deze gespecificeerde verwachting is getoetst tijdens het verkennende<br />

booronderzoek in de 7 plangebieden. Het booronderzoek heeft bestaan uit 36<br />

boringen gezet met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm en/of een<br />

gutsboor met diameter van 2/3 cm. De boringen zijn binnen de plangebieden<br />

gelijkmatig verspreid uitgevoerd. Uit het booronderzoek is gebleken dat de<br />

omstandigheden in alle plangebieden m.u.v. plangebied 2 (oostelijke helft)<br />

bijzonder nat is (geweest). In de plangebieden zijn overwegend goor- en<br />

beekeerdgronden vastgesteld. Mogelijkheden voor de aanwezigheid van<br />

bewoning zijn op grond hiervan dusdanig klein dat een vervolgonderzoek voor<br />

6 van de 7 locaties niet geadviseerd wordt. Voor plangebied 2 blijft de hoge<br />

verwachting voor de oostelijke helft (gradiënt zone/jagers verzamelaars) na<br />

het booronderzoek overeind.<br />

Selectieadvies oostelijk deel vervolgonderzoek<br />

Selectiebesluit conform het selectieadvies<br />

Literatuur Sprengers 2009<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 30-95 cm onder maaiveld<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 31165<br />

Jaartal 2008<br />

Coördinaten 164310 / 377785<br />

Toponiem Groote Heide<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Overige grondwerkzaamheden<br />

Uitvoerder RAAP Archeologisch Adviesbureau<br />

Toelichting Deze gespecificeerde verwachting is getoetst tijdens het verkennende<br />

booronderzoek in de 7 plangebieden. Het booronderzoek heeft bestaan uit 36<br />

boringen gezet met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm en/of een<br />

gutsboor met diameter van 2/3 cm. De boringen zijn binnen de plangebieden<br />

gelijkmatig verspreid uitgevoerd. Uit het booronderzoek is gebleken dat de<br />

omstandigheden in alle plangebieden m.u.v. plangebied 2 (oostelijke helft)<br />

bijzonder nat is (geweest). In de plangebieden zijn overwegend goor- en<br />

beekeerdgronden vastgesteld. Mogelijkheden voor de aanwezigheid van<br />

bewoning zijn op grond hiervan dusdanig klein dat een vervolgonderzoek voor<br />

6 van de 7 locaties niet geadviseerd wordt. Voor plangebied 2 blijft de hoge<br />

verwachting voor de oostelijke helft (gradiënt zone/jagers verzamelaars) na<br />

het booronderzoek overeind.<br />

Selectieadvies geen vervolgonderzoek<br />

Selectiebesluit conform het selectieadvies<br />

Literatuur Sprengers 2009<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 20 cm onder maaiveld<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 31166<br />

Jaartal 2008<br />

Coördinaten 165048 / 377777<br />

Toponiem Groote Heide<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

15


Motief Overige grondwerkzaamheden<br />

Uitvoerder RAAP Archeologisch Adviesbureau<br />

Toelichting Deze gespecificeerde verwachting is getoetst tijdens het verkennende<br />

booronderzoek in de 7 plangebieden. Het booronderzoek heeft bestaan uit 36<br />

boringen gezet met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm en/of een<br />

gutsboor met diameter van 2/3 cm. De boringen zijn binnen de plangebieden<br />

gelijkmatig verspreid uitgevoerd. Uit het booronderzoek is gebleken dat de<br />

omstandigheden in alle plangebieden m.u.v. plangebied 2 (oostelijke helft)<br />

bijzonder nat is (geweest). In de plangebieden zijn overwegend goor- en<br />

beekeerdgronden vastgesteld. Mogelijkheden voor de aanwezigheid van<br />

bewoning zijn op grond hiervan dusdanig klein dat een vervolgonderzoek voor<br />

6 van de 7 locaties niet geadviseerd wordt. Voor plangebied 2 blijft de hoge<br />

verwachting voor de oostelijke helft (gradiënt zone/jagers verzamelaars) na<br />

het booronderzoek overeind.<br />

Selectieadvies geen vervolgonderzoek<br />

Selectiebesluit conform het selectieadvies<br />

Literatuur Sprengers 2009<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 20-50 cm onder maaiveld<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 31167<br />

Jaartal 2008<br />

Coördinaten 164822 / 378575<br />

Toponiem Groote Heide<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Overige grondwerkzaamheden<br />

Uitvoerder RAAP Archeologisch Adviesbureau<br />

Toelichting Deze gespecificeerde verwachting is getoetst tijdens het verkennende<br />

booronderzoek in de 7 plangebieden. Het booronderzoek heeft bestaan uit 36<br />

boringen gezet met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm en/of een<br />

gutsboor met diameter van 2/3 cm. De boringen zijn binnen de plangebieden<br />

gelijkmatig verspreid uitgevoerd. Uit het booronderzoek is gebleken dat de<br />

omstandigheden in alle plangebieden m.u.v. plangebied 2 (oostelijke helft)<br />

bijzonder nat is (geweest). In de plangebieden zijn overwegend goor- en<br />

beekeerdgronden vastgesteld. Mogelijkheden voor de aanwezigheid van<br />

bewoning zijn op grond hiervan dusdanig klein dat een vervolgonderzoek voor<br />

6 van de 7 locaties niet geadviseerd wordt. Voor plangebied 2 blijft de hoge<br />

verwachting voor de oostelijke helft (gradiënt zone/jagers verzamelaars) na<br />

het booronderzoek overeind.<br />

Selectieadvies geen vervolgonderzoek<br />

Selectiebesluit conform het selectieadvies<br />

Literatuur Sprengers 2009<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 30-80 cm onder maaiveld<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 31168<br />

Jaartal 2008<br />

Coördinaten 164679 / 378158<br />

Toponiem Groote Heide<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Overige grondwerkzaamheden<br />

Uitvoerder RAAP Archeologisch Adviesbureau<br />

Toelichting<br />

16


Selectieadvies Voor het plangebied geldt een lage <strong>archeologische</strong> verwachting voor<br />

vindplaatsen van zowel jager-verzamelaars als landbouwers gezien het<br />

ontbreken van een gradiëntzone en de aangetroffen natte bodems. Voor het<br />

plangebied wordt geen vervolgonderzoek geadviseerd.<br />

Selectiebesluit<br />

Literatuur Sprengers 2009<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 50-85 cm onder maaiveld<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 31169<br />

Jaartal 2008<br />

Coördinaten 165624 / 378817<br />

Toponiem Groote Heide<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Overige grondwerkzaamheden<br />

Uitvoerder RAAP Archeologisch Adviesbureau<br />

Toelichting Deze gespecificeerde verwachting is getoetst tijdens het verkennende<br />

booronderzoek in de 7 plangebieden. Het booronderzoek heeft bestaan uit 36<br />

boringen gezet met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm en/of een<br />

gutsboor met diameter van 2/3 cm. De boringen zijn binnen de plangebieden<br />

gelijkmatig verspreid uitgevoerd. Uit het booronderzoek is gebleken dat de<br />

omstandigheden in alle plangebieden m.u.v. plangebied 2 (oostelijke helft)<br />

bijzonder nat is (geweest). In de plangebieden zijn overwegend goor- en<br />

beekeerdgronden vastgesteld. Mogelijkheden voor de aanwezigheid van<br />

bewoning zijn op grond hiervan dusdanig klein dat een vervolgonderzoek voor<br />

6 van de 7 locaties niet geadviseerd wordt. Voor plangebied 2 blijft de hoge<br />

verwachting voor de oostelijke helft (gradiënt zone/jagers verzamelaars) na<br />

het booronderzoek overeind.<br />

Selectieadvies geen vervolgonderzoek<br />

Selectiebesluit conform het selectieadvies<br />

Literatuur Sprengers 2009<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 30-60 cm onder maaiveld<br />

Afbeelding 5 ( Bron: Verhoeven 2010)<br />

17


GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 36972<br />

Jaartal 2009<br />

Coördinaten 165056 / 377881<br />

Toponiem Grote heide<br />

Onderzoeksnaam HZGH<br />

Onderzoekstype Archeologische verwachtingskaart<br />

Motief Wetenschappelijk onderzoek<br />

Uitvoerder RAAP Archeologisch Adviesbureau<br />

Toelichting RAAP adviseert om tijdens een oppervlaktekartering het oppervlak - het liefst<br />

nadat het heeft geregend ¬systematisch af te zoeken op het voorkomen van<br />

<strong>archeologische</strong> indicatoren, zoals vuurstenen werktuigen of<br />

aardewerkscherven. Een <strong>archeologische</strong> inspectie na het verbreden van<br />

sloten houdt in dat de nieuw ontstane profielen van de sloten gecontroleerd<br />

worden op de aanwezigheid van <strong>archeologische</strong> resten. Zowel de<br />

oppervlaktekartering als de inspectie dienen kort na de werkzaamheden plaats<br />

vinden: zo is er het beste overzicht en kunnen eventuele <strong>archeologische</strong><br />

resten rustig worden gedocumenteerd.<br />

Volgens de Cultuurhistorische Waardenkaart Noord-Brabant hebben een aantal<br />

locaties waar ingrepen voorzien zijn een redelijk tot zeer hoge historisch-<br />

geografische waarde, met name de gebieden rondom de Meelakkers (Iocaties<br />

1 t/m 9), vanwege het hier aanwezige oude ontginningslandschap<br />

(ontstaansperiode ca. 1250-1500), dat bestaat uit een klein akkercomplex met<br />

'bolle akkers' (esdekken), houtwallen (uit de periode 1850-1900) en steilranden.<br />

Binnen de locaties zijn tijdens de veldinspectie echter nauwelijks<br />

belangwekkende historisch-geografische elementen waargenomen.<br />

Uitzondering is een houtwal ten zuiden van de weg die locatie 2 in het noorden<br />

begrenst. RAAP adviseert deze te behouden en te versterken.<br />

Selectieadvies Op basis van de <strong>archeologische</strong> verwachting en de veldinspectie, waarbij op<br />

vrijwel iedere locatie één of meer boringen zijn geplaatst om de bodemopbouw<br />

ter plaatse vast te stellen, zijn aanbevelingen geformuleerd (tabel 13). De<br />

uitgangspunten daarbij zijn<br />

Selectiebesluit conform het selectieadvies<br />

Literatuur Verhoeven 2010<br />

Diepte bouwvoor n.v.t.<br />

Afbeelding 6 ( Bron: Verhoeven 2010)<br />

18


Afbeelding 7 ( Bron: Verhoeven 2010)<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 25400<br />

Jaartal 2007<br />

Coördinaten 168958 / 375643<br />

Toponiem De Kuis, Ginderover<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder Archeopro<br />

Toelichting Op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek kunnen <strong>archeologische</strong> resten<br />

verwacht worden vanaf het mesolithicum tot en met de nieuwe tijd, zonder dat<br />

dit per periode nader is uitgeschreven. Het veldwerk heeft bestaan uit het<br />

zetten van zeven handmatige grondboringen met een boordiameter van 15 cm.<br />

Op basis van de gegevens in het onderzoeksrapport is de opgeboorde grond<br />

gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 4 mm en zijn de boringen tot<br />

tenminste 0,3 meter in de C-horizont gezet. Boordiepte heeft gevarieerd tussen<br />

0,8 en 1,2 m –mv.<br />

De conclusie van de archeologisch aannemer is dat het in het plangebied niet<br />

om een esdek gaat en er geen <strong>archeologische</strong> indicatoren zijn aangetroffen.<br />

Ook wordt een interpretatie gegeven hoe het aangetroffen bodemprofiel tot<br />

stand is gekomen. Het advies van de opsteller/uitvoerder luidt als volgt: een<br />

bijstelling van de hoge <strong>archeologische</strong> verwachtingswaarde naar een lage en<br />

geen archeologisch vervolgonderzoek.<br />

Selectieadvies geen vervolgonderzoek<br />

Selectiebesluit conform het selectieadvies<br />

Literatuur Exaltus & Orbons 2008<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 35-70 cm onder maaiveld<br />

19


Afbeelding 8 ( Bron: Exaltus en Orbons 2008)<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 25642<br />

Jaartal 2007<br />

Coördinaten 169147 / 375854<br />

Toponiem Heipolder 18-22<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder Synthegra BV<br />

Toelichting<br />

Selectieadvies<br />

Selectiebesluit<br />

Literatuur<br />

Diepte bouwvoor<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 25648<br />

Jaartal 2007<br />

Coördinaten 167088 / 375302<br />

Toponiem Ven 10a<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder Synthegra BV<br />

Toelichting De middelhoge tot hoge <strong>archeologische</strong> verwachting uit het bureauonderzoek<br />

kan op grond van de resultaten van het veldwerk teruggebracht worden naar laag. Het<br />

plaggendek dat oorspronkelijk aanwezig was is hier verploegd met de<br />

onderliggende B- en C-horizont van de oorspronkelijke bodem waardoor een<br />

afdekkend en beschermend dek ontbreekt. De archeologisch relevante<br />

bodemlagen zijn nagenoeg allemaal verstoord en er werden geen<br />

<strong>archeologische</strong> indicatoren aangetroffen die wijzen op een vindplaats binnen<br />

Selectieadvies geen vervolgonderzoek<br />

Selectiebesluit conform het selectieadvies<br />

Literatuur Rondags 2007<br />

Diepte bouwvoor bodem verstoord tot in de c horizont (40-60-mv)<br />

20


Afbeelding 9 <strong>Heeze</strong> en omgeving in circa 1838-1857. In het rode kader het plangebied Ven 10a ( Bron:<br />

Rondags 2007)<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 26437<br />

Jaartal 2008<br />

Coördinaten 168850 / 375604<br />

Toponiem De Kluis<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder RAAP Archeologisch Adviesbureau<br />

Toelichting In plangebied „de Kluis‟ is de <strong>archeologische</strong> verwachting wat betreft de<br />

aanwezigheid van vindplaatsen van jagers-verzamelaars onbekend wegens<br />

de aanwezigheid van een esdek. De aanwezigheid van een esdek geeft wel<br />

aan dat er een hoge verwachting geldt voor resten uit de periode van de late<br />

steentijd t/m de Nieuwe tijd. Het esdek vormt een beschermende afdekking voor<br />

eventuele <strong>archeologische</strong> resten tegen bodemverstorende grondbewerking.<br />

Door de recente sloopwerkzaamheden zijn eventuele <strong>archeologische</strong> resten in<br />

dit plangebied echter hoogstwaarschijnlijk sterk verstoord of geheel vernietigd.<br />

In plangebied „de Kluis‟ was een oppervlaktekartering niet zinvol door de<br />

aanwezigheid van een esdek. Mede gezien de verwachting dat dit plangebied<br />

verstoord is door recente sloopwerkzaamheden is het onderzocht door middel<br />

van 11 verkennende boringen met een zandguts en 5 karterende boringen met<br />

een megaboor (diam. 15 cm). Uit het booronderzoek blijkt dat het plangebied<br />

inderdaad grotendeels tot circa 1 m onder het maaiveld verstoord is. Slechts in<br />

de noordoostelijke hoek is er nog sprake van een intact 50 tot 60 cm dik esdek<br />

met daaronder restanten van een podzolprofiel in de vorm van een B- of BC-<br />

horizont. Het karterende booronderzoek heeft hier echter geen <strong>archeologische</strong><br />

indicatoren opgeleverd.<br />

Selectieadvies geen vervolgonderzoek<br />

Selectiebesluit conform het selectieadvies<br />

Literatuur Peeters 2008<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 70- 85 cm onder maaiveld<br />

21


GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 26440<br />

Jaartal 2008<br />

Coördinaten 168891 / 375155<br />

Toponiem De Geestakkers<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder RAAP Archeologisch Adviesbureau<br />

Toelichting In plangebied „de Geestakkers‟ is een oppervlaktekartering uitgevoerd en<br />

tevens zijn er 25 boringen gedaan met een zandguts en 25 met een megaboor<br />

(diam. 15 cm). In de meeste boringen zijn resten van een veldpodzolgrond<br />

aangetroffen. De bodem is over het algemeen vrij diep bewerkt en/of licht<br />

opgehoogd, wat een relatief dikke bouwvoor van gemiddeld circa 40 cm dikte<br />

heeft opgeleverd. Onder de bouwvoor zijn overwegend slechts resten van de<br />

B- of BC-horizont herkenbaar. In de lagere delen van het gebied is er wat meer<br />

over van het oorsponkelijke bodemprofiel. Mogelijk is het gebied ooit<br />

geëgaliseerd, waarbij de lagere delen zijn opgevuld met materiaal afkomstig<br />

van de hogere delen. Laatstgenoemde delen zijn hierbij afgetopt. Het<br />

karterende booronderzoek heeft geen <strong>archeologische</strong> indicatoren opgeleverd.<br />

De oppervlaktekartering heeft één vuurstenen artefact en enkele scherven en<br />

een kraal van aardewerk uit de late Middeleeuwen en/of Nieuwe tijd<br />

opgeleverd. De intensiteit van de oppervlaktekartering en de goede<br />

vondstzichtbaarheid in combinatie met de relatief geringe gaafheid van de<br />

bodem maken aannemelijk dat het geringe aantal verspreid aangetroffen<br />

vondsten als losse vondsten zijn te beschouwen die via bemesting van elders<br />

zijn aangevoerd.<br />

Selectieadvies geen vervolgonderzoek<br />

Selectiebesluit conform het selectieadvies<br />

Literatuur Peeters 2008<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 40-70 cm onder maaiveld<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 30791<br />

Jaartal 2008<br />

Coördinaten 168916 / 375740<br />

Toponiem De Kluis<br />

Onderzoeksnaam De Kluis te <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoekstype Bureauonderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder Synthegra BV<br />

Toelichting Op basis van de landschappelijke, <strong>archeologische</strong> en historische gegevens is<br />

een gespecificeerde verwachting voor het plangebied opgesteld: voor<br />

vindplaatsen uit de Steentijd is de verwachting middelhoog. In de periode<br />

Paleolithicum- Mesolithicum waren de hoogste plekken in het landschap favoriet,<br />

liefst in de directe nabijheid van water. De verwachting is middelhoog om dat<br />

het water op ca 500 m ver ligt. Voor de periode van de landbouwers tot aan de<br />

Vroege Middeleeuwen heeft het gebied een hoge verwachting op grond van<br />

de hoge, droge ligging op een dekzandrug/vlakte en de afdekking van mogelijke<br />

bewoningssporen onder het aanwezige esdek. De periode Late Middeleeuwen<br />

– Nieuwe Tijd krijgt een lage verwachting, vanwege een geleidelijke<br />

verandering in het bewoningspatroon. Bewoning vindt met name plaats in de<br />

historische dorpskern. In het gebied komt geen bewoning voor ook ligt het<br />

plangebeid buiten het gehucht Ginderover. De kans op het aantreffen van<br />

bewoning uit deze periode is laag.<br />

22


In het plangebied zijn op het braakliggende terrein in totaal 4 karterende<br />

boringen gezet. Er is geboord tot 25 cm in de C-horizont met een edelmanboor<br />

van 7 cm. Het opgeboorde materiaal is gezeefd. Uit het booronderzoek blijkt in<br />

alle boringen enkeerdgrond aanwezig te zijn variërend in dikte van 55 cm tot 85<br />

cm beneden maaiveld. Uit de boringen blijkt onder het plaggendek een B-<br />

Horizont aanwezig te zijn. In een boring werd nog een licht verstoorde Apb-<br />

horizont aangetroffen. De C-horizont bevindt zich op een diepte tussen 80 en<br />

160 cm onder het maaiveld.<br />

Uit het booronderzoek blijkt een grotendeels intacte es op een B-Horizont en ter<br />

plaatse intacte podzol. In de boringen zijn vermoedelijk geen <strong>archeologische</strong><br />

indicatoren aangetroffen.<br />

Selectieadvies Vervolgonderzoek in de vorm van een karterend proefsleuvenonderzoek<br />

Selectiebesluit conform het selectieadvies<br />

Literatuur Deville 2008<br />

Diepte bouwvoor n.v.t.<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 34602<br />

Jaartal 2009<br />

Coördinaten 168915 / 375740<br />

Toponiem De Kluis<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Proefsleuvenonderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder Bureau Interdisciplinaire Landschapsanalyse<br />

Toelichting De opgraving bestond uit vier sleuven in een min of meer verspringend grid.<br />

Daarbij werd één vlak aangelegd. De profielopbouw bestond samengevat van<br />

boven naar beneden uit een (recente bouwvoor), een esdek (met<br />

verschillende sublagen), een verspitte laag, een podzolprofiel (met zowel de E-<br />

als B-horizont) en een C-horizont (waarvan de bovenste 10-40 cm Oud<br />

Dekzand was).<br />

Zes grondsporen werden ontdekt: twee greppels, twee stroken spitsporen,<br />

een kuil en een natuurlijke verstoring. De greppels worden in verband gebracht<br />

met perceelsscheidingen uit de Nieuwe Tijd. Het aantal vondsten blijft,<br />

afgezien van houtskool, beperkt tot twee: een mogelijk laatmiddeleeuws<br />

fragment van roodbakkend aardewerk en een baksteenfragment dat ergens<br />

tussen 1300-1900 A.D. gedateerd moet worden.<br />

Het rapport besluit met de opmerking dat de vindplaats niet behoudenswaardig<br />

is en dat vervolgonderzoek dienovereenkomstig niet nodig is.<br />

Selectieadvies geen vervolgonderzoek<br />

Selectiebesluit conform het selectieadvies<br />

Literatuur Mostert & Verbeek 2009<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 100-180 cm onder maaiveld<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 44490<br />

Jaartal 2011<br />

Coördinaten 167831 / 376179<br />

Toponiem De Bulders<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder BAAC BV<br />

Toelichting Allereerst is ter plaatse van de te <strong>onderzoeken</strong> percelen een veldkartering<br />

uitgevoerd. Daarbij is een fragment grijs steengoed aangetroffen. Vervolgens<br />

23


is een karterend booronderzoek uitgevoerd in drie deelgebieden. Vanwege de<br />

middelhoge verwachting op het aantreffen van <strong>archeologische</strong> resten uit de<br />

steentijd, is geboord volgens de methode die de kans op het aantreffen van<br />

<strong>archeologische</strong> resten uit de steentijd maximaal maakt. Er zijn 37 boringen<br />

gezet met een 15- cm- edelmanboor verspreid over het plangebied. De<br />

boringen zijn uitgevoerd tot een maximale diepte van 145 cm onder het<br />

maaiveld. Uit het onderzoek is gebleken dat in de deelgebieden 2 en 3 geen<br />

aanwijzingen zijn aangetroffen voor de aanwezigheid voor vindplaatsen<br />

daterend uit de Steentijd en uit de periode Romeinse Tijd – Heden. De<br />

ondergrond in deelgebied C bleek bovendien (sub)recent verstoord. De<br />

<strong>archeologische</strong> verwachting voor deze twee deelgebieden is op grond van de<br />

resultaten van het onderzoek door de onderzoekers naar beneden toe<br />

bijgesteld ( laag).<br />

In deelgebied 1 zijn wel <strong>archeologische</strong> indicatoren aangetroffen. Het gaat om<br />

aardewerk dat dateert uit de Late Middeleeuwen B of Nieuwe Tijd A (1250-<br />

1650 n. Chr.). Deze vondsten zijn aangetroffen in het esdek. De vondsten<br />

wijzen er, volgens de onderzoekers, op dat het esdek in de Late<br />

Middeleeuwen of Nieuwe Tijd is gevormd. De vondsten, de aanwezigheid van<br />

een esdek en het intacte bodemprofiel heeft de onderzoekers ertoe gebracht<br />

de middelhoge verwachting voor dit deelgebied te handhaven. Geadviseerd<br />

wordt in deelgebied 1 in verband met de mogelijk aanwezige <strong>archeologische</strong><br />

resten, geen bodemverstorende activiteiten te laten plaatsvinden. Indien dit niet<br />

mogelijk is wordt een vervolgonderzoek in de vorm van proefsleuven<br />

aanbevolen. In de deelgebieden 2 en 3 daarentegen wordt verder onderzoek niet<br />

noodzakelijk geacht.<br />

Selectieadvies alleen vervolgonderzoek in deelgebied 1<br />

Selectiebesluit vervolgonderzoek in deelgebied 1 en een deel van deelgebied 2<br />

Literatuur Kalisvaart 2011.<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 90-120 onder maaiveld<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 28322<br />

Jaartal 2008<br />

Coördinaten 168071 / 376523<br />

Toponiem Spoorlaan 9C<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder RAAP Archeologisch Adviesbureau<br />

Toelichting De <strong>archeologische</strong> verwachting voor resten van jagers-verzamelaars in het<br />

plangebied is middelhoog wegens de nabijheid van een mogelijk ven. De<br />

aanwezigheid van een zwarte enkeerdgrond en de ligging van het plangebied<br />

binnen de bebouwde kom van <strong>Heeze</strong> zijn echter factoren die de gaafheid van<br />

eventuele resten van jagers-verzamelaars negatief kunnen hebben beïnvloed.<br />

De ligging op de flank van een dekzandrug en aan de rand van een beekdal<br />

zorgt voor een hoge verwachting wat betreft vindplaatsen uit de late<br />

Middeleeuwen en Nieuw Tijd. Archeologische resten uit de periode van de Late<br />

Steentijd tot en met de Vroege Middeleeuwen zijn met name te verwachten op<br />

de hogere delen van de dekzandrug en het plangebied heeft door de ligging op<br />

de flank een middelhoge verwachting. In het algemeen kan het aanwezige<br />

esdek worden beschouwd als een beschermende en afdekkende laag met een<br />

gunstige invloed heeft op de gaafheid van eventuele <strong>archeologische</strong> resten,<br />

met name grondsporen. Vindplaatsen zonder ingegraven grondsporen uit de<br />

Steentijd zijn kwetsbaarder en raken eerder beschadigd door<br />

landbouwactiviteiten.<br />

Bij het karterende booronderzoek zijn vier boringen gedaan met een<br />

Edelmanboor met een diameter van 15 cm. De boordiepte was minimaal 110 cm<br />

en maximaal 160 cm. Het opgeboorde sediment is gezeefd met een maaswijdte<br />

van 4 mm. Gebleken is dat er in het plangebied inderdaad een 90 tot 140 cm<br />

dikke hoge zwarte enkeerdgrond voorkomt, maar dat deze door (sub)recente<br />

24


ingrepen sterk is verstoord. Slechts in één boring is mogelijk een restant van<br />

het oorspronkelijke esdek aangetroffen. In de overige boringen is sprake van<br />

een geel gevlekte humeuze laag en gezien de dikte is er waarschijnlijk ook<br />

sprake van ophoging met materiaal van elders, misschien bij de aanleg van de<br />

spoorlijn en/of bij de bouw van het rouwcentrum. De bovenste 60 cm van het<br />

„esdek‟ bevat beton, kachelslakken en glas. De boring nabij het rouwcentrum<br />

toont dat de ondergrond hier bestaat uit een 115 cm dik pakket bouwzand. Het<br />

dekzand in de ondergrond vertoont in het zuidelijke gedeelte van het plangebied<br />

zowel oxidatie- als reductieverschijnselen en moerig materiaal, hetgeen<br />

aangeeft dat dit deel lager en natter is dan het noordelijke deel en tot het<br />

beekdal behoort. Het huidige maaiveld is echter juist in het zuiden het hoogst,<br />

hetgeen aangeeft dat hier ophoging heeft plaatsgevonden.<br />

Selectieadvies RAAP 2008: Geen vervolgonderzoek.<br />

Selectiebesluit conform het selectieadvies<br />

Literatuur Janssens 2008<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 90-125 cm onder maaiveld<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 29139<br />

Jaartal 2008<br />

Coördinaten 168260 / 377378<br />

Toponiem Burgemeester Coxlaan<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Bureauonderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder Geo-logical<br />

Toelichting In het bureauonderzoek dat is uitgevoerd door GEO-LOGICAL wordt<br />

vastgesteld dat het plangebied een hoge tot middelhoge <strong>archeologische</strong><br />

verwachting heeft voor de vroege tot late prehistorie en de Romeinse tijd.<br />

Aanbevolen wordt een proefsleuvenonderzoek in het te verstoren gebied uit te<br />

Selectieadvies geen vervolgonderzoek<br />

Selectiebesluit<br />

Literatuur Kluiving & Lelivelt 2008<br />

Diepte bouwvoor n.v.t.<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 29160<br />

Jaartal 2008<br />

Coördinaten 167878 / 376647<br />

Toponiem Aangelagen<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder ADC ArcheoProjecten<br />

Toelichting In het bureauonderzoek stelt Hazenberg & Van Spréw vast, aan de hand van<br />

de IKAW en CHW, dat het plangebied ligt in een gebied met een hoge tot<br />

middelhoge verwachting, vanwege de aanwezigheid van een plaggendek. In<br />

het plangebied zelf zijn geen <strong>archeologische</strong> monumenten of vindplaatsen<br />

aanwezig; in de directe omgeving echter wel. Het betreft diverse vindplaatsen<br />

die dateren vanaf het Neolithicum tot in de Nieuwe Tijd. Op basis van de<br />

aanwezige oude akker nabij een historisch lint is het zeer waarschijnlijk dat<br />

sporen van bewoning uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd<br />

aangetroffen kunnen worden. Daarbij wordt vooral gedacht aan sporen van<br />

landgebruik, percelering en sporen van activiteiten op de achtererven van de<br />

boerderijen aan de Schoolstraat. Ook kunnen er vindplaatsen uit de vroege en<br />

25


late prehistorie voorkomen. Het gaat dan om nederzettingsterreinen uit de late<br />

prehistorie en om activiteitenzones uit de vroege prehistorie.<br />

Het verkennende booronderzoek werd uitgevoerd door middel van het zetten<br />

van 6 boringen met een 7 cm boor waarbij de inhoud op een 1 cm zeef werd<br />

gezeefd. Doel van het zeven was het achterhalen van aanwijzingen voor het<br />

opbrengen van mest aan de hand van hierin aanwezige <strong>archeologische</strong><br />

indicatoren. De boringen werden regelmatig verspreid over het terrein<br />

geplaatst. Hieruit blijkt dat het plangebied ligt op dekzand met daarop aanwezig<br />

een deels intacte bodem die bestaat uit een plaggendek van 80 cm. In het<br />

zuidwesten is een laagte aanwezig die is opgehoogd. Het oostdeel van het<br />

terrein is verstoord tot in de C-horizont. Archeologische indicatoren ontbreken.<br />

ADC Archeoprojecten concludeert dat de laagte niet geschikt is voor bewoning<br />

en daarmee een lage <strong>archeologische</strong> verwachting heeft. Een lage<br />

verwachting wordt ook toegekend aan het oostelijk deel waar een verstoorde<br />

bodem is aangetroffen. In de rest van het plangebied is een intacte bodem<br />

aanwezig met een plaggendek, waar mogelijk nog een archeologisch niveau<br />

intact aanwezig is. De oppervlakte van dit deel bedraagt circa 1700 m². Door<br />

het ontbreken van indicatoren wordt de kans op een vindplaats uit de<br />

Middeleeuwen of Nieuwe Tijd laag ingeschat; wel zijn er mogelijk vondstarme<br />

vindplaatsen uit de periode van voor de Middeleeuwen aanwezig. Gezien de<br />

beperkte oppervlakte waar nog <strong>archeologische</strong> resten aanwezig zouden<br />

kunnen zijn en deze bedreigd worden adviseert ADC Archeoprojecten om in<br />

het plangebied geen aanvullend archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren.<br />

Selectieadvies geen vervolgonderzoek<br />

Selectiebesluit vervolgonderzoek in de vorm van proefsleuven<br />

Literatuur Nijdam 2008<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 50-70 cm onder maaiveld<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 34990<br />

Jaartal 2009<br />

Coördinaten 167878 / 376647<br />

Toponiem Aangelagen<br />

Onderzoeksnaam <strong>Heeze</strong>-Aangelagen<br />

Onderzoekstype Proefsleuvenonderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder Bureau Interdisciplinaire Landschapsanalyse<br />

Toelichting De bodem bleek doorgaans te bestaan uit een A-C-profiel, met uitzondering van<br />

een locatie waar het podzolprofiel nog relatief intact te voorschijn kwam. In<br />

totaal zijn 35 grondsporen herkend, waarvan één natuurlijk is. De 34<br />

antropogene grondsporen zijn aangemerkt als 23 kuilen, 10 paalkuilen en één<br />

greppel. De kuilen bevonden zich in het westelijke en centrale deel van het<br />

plangebied. Ze worden gezien als ingravingen ten behoeve van waarschijnlijk<br />

zandwinning als grondverbetering en/of aanleg van gewasbedden. In enkele<br />

kuilen werd aardewerk (zeven scherven) aangetroffen uit de periode late<br />

Middeleeuwen B-Nieuwe tijd. De greppel kwam aan het licht in het centrale deel<br />

van het plangebied. De oriëntatie was NW-ZO, wat overeenkomt met de<br />

richting die een perceelsgrens heeft op een vroeg-19e-eeuwse kaart. De<br />

greppel wordt daarom aan het begin van de 19e eeuw geplaatst. Het<br />

grondspoor bevatte geen vondsten; het grondspoor werd door twee<br />

paalsporen oversneden. De paalsporen zijn in het oostelijke deel van het<br />

plangebied ontdekt. Zij waren in hoofdzaak vierkant en scherp begrensd.<br />

Vondsten zijn in de sporen niet gedaan. Zoals gezegd oversneden twee<br />

paalsporen de greppel. Vermeldenswaardig is voorts dat enkele paalsporen<br />

vermoedelijk parallel liepen met de perceelsscheiding. Het vermoeden is dat de<br />

paalsporen dateren uit de Nieuwe tijd C (1850-heden).<br />

De aangetroffen vondsten en grondsporen worden gezien als relicten van<br />

landgebruik, die ontstaan zijn bij de ontginning van het gebied en de<br />

daaropvolgende agrarische activiteiten. Met andere woorden, zij worden<br />

26


gezien als getuigen van off-site-activiteiten.<br />

Selectieadvies Niet behoudenswaardig: geen vervolgonderzoek.<br />

Selectiebesluit conform het selectieadvies<br />

Literatuur Kooi & Verbeek 2009<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 50-70 cm onder maaiveld<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 29191<br />

Jaartal 2008<br />

Coördinaten 168355 / 377134<br />

Toponiem St. Nicasiusstraat<br />

Onderzoeksnaam St. Nicasiusstraat<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder Synthegra BV<br />

Toelichting De gespecificeerde verwachting op basis van de tijdens het bureauonderzoek<br />

verzamelde gegevens luidt dat het plangebied door de ligging op de rand van<br />

een beekdal een hoge <strong>archeologische</strong> verwachtingswaarde heeft voor wat<br />

betreft resten van jagers-verzamelaars uit het Laat-Paleolithicum en het<br />

Mesolithicum. Ook in de periode van het Neolithicum tot en met de Vroege<br />

Middeleeuwen kan het plangebied aantrekkingskracht op mensen hebben<br />

uitgeoefend, maar aangezien de hogere delen van dekzandruggen geschiktere<br />

locaties zijn, kan de <strong>archeologische</strong> verwachting als middelhoog worden<br />

vastgesteld. Gezien de ligging van het plangebied direct buiten de historisch<br />

bekende dorpskern van <strong>Heeze</strong> maakt dat ook voor de Late Middeleeuwen en<br />

Nieuwe Tijd een middelhoge <strong>archeologische</strong> verwachting geldt.<br />

Selectieadvies Geen vervolgonderzoek<br />

Selectiebesluit Proefsleuvenonderzoek i.v.m. ligging in oude kern <strong>Heeze</strong>.<br />

Literatuur Koeman, Rondags & Valckx 2008<br />

Diepte bouwvoor <strong>archeologische</strong> laag vanaf 30 cm onder maaiveld<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 29413<br />

Jaartal 2008<br />

Coördinaten 168231 / 377386<br />

Toponiem Geldropseweg<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder ADC ArcheoProjecten<br />

Toelichting Het vervolgonderzoek van het bureauonderzoek van Geological (burg<br />

Coxlaan), uitgevoerd door ADC, dat eveneens bestond uit een<br />

bureauonderzoek aangevuld met een booronderzoek, concludeert dat er in het<br />

plangebied sprake is van een hoge verwachting vanaf de Steentijd tot en met<br />

de Nieuwe Tijd. Het booronderzoek laat zien dat de bodem deels tot in het<br />

onderliggende dekzand is verstoord. Verder is geen esdek aangetroffen. Het<br />

nog deels intacte oppervlak van het plangebied bedraagt ca 350 m². Gezien<br />

deze geringe oppervlakte in combinatie met het ontbreken van vondsten in de<br />

boringen, adviseert ADC Archeoprojecten geen vervolgonderzoek uit te voeren<br />

Selectieadvies Geen vervolgonderzoek<br />

Selectiebesluit conform het selectieadvies<br />

Literatuur Nijdam 2008<br />

Diepte bouwvoor<br />

27


GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 29775<br />

Jaartal 2008<br />

Coördinaten 168198 / 376495<br />

Toponiem D'n Toversnest<br />

Onderzoeksnaam D'n Toversnest<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder RAAP Archeologisch Adviesbureau<br />

Toelichting Op grond van de landschappelijke ligging werden in het plangebied<br />

vindplaatsen van jager-verzamelaars (Paleolithicum en Mesolithicum) en<br />

landbouwende gemeenschappen (Neolithicum-Nieuwe tijd) verwacht.<br />

Gezien de ligging in het middeleeuwse buurtschap Emmerik werden echter<br />

vooral bewoningsresten uit de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd verwacht. Het<br />

karterend booronderzoek heeft echter geen <strong>archeologische</strong> vindplaats in het<br />

plangebied aangetoond. Op basis van het ontbreken van <strong>archeologische</strong><br />

indicatoren en het verstoorde karakter van de bodem worden in het deel van<br />

het plangebied dat middels het karterend booronderzoek is onderzocht geen<br />

<strong>archeologische</strong> resten verwacht, hoogstens enkele diepe grondsporen zoals<br />

een beerput, waterput of poel. Gezien de resultaten van het karterend<br />

onderzoek worden in het verharde (parkeerplaatsen) en bebouwde (nieuw<br />

gedeelte D'n Toversnest) deel van het plangebied ook geen <strong>archeologische</strong><br />

resten verwacht. Geconcludeerd wordt dat bij de realisering van de plannen<br />

vermoedelijk geen belangrijke <strong>archeologische</strong> vindplaats zal worden<br />

verstoord. Er kan echter niet uitgesloten worden dat zich in het gebied nog<br />

enkele diepe grondsporen (zoals een beerput, waterput of poel) bevinden.<br />

Selectieadvies geen vervolgonderzoek<br />

Selectiebesluit vervolgonderzoek in de vorm van een proefsleuvenonderzoek<br />

Literatuur Moonen 2008<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 60-90 cm onder maaiveld, mogelijk hoger<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 30268<br />

Jaartal 2008<br />

Coördinaten 168315 / 376905<br />

Toponiem Binnenhof<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder Synthegra BV<br />

Toelichting Geologisch gezien is het gebied gelegen in een dekzandgebied. Binnen het<br />

plangebied is sprake van verspoeld dekzand afgedekt door een minder dan 2 m<br />

dik pakket dekzand. Op de geomorfologische kaart wordt het plangebied<br />

aangegeven als niet gekarteerd, maar op basis van geologie is duidelijk dat het<br />

is gelegen op de westelijke helling van het beekdal van de Groote Aa. Ook op<br />

de bodemkaart is het plangebied niet gekarteerd, maar uit bodemkundige<br />

eenheden in de omgeving kan worden afgeleid dat er een zwarte<br />

enkeerdgrond (esdek) mag worden verwacht met grondwatertrap VI.<br />

Op de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) en de provinciale<br />

Cultuurhistorische Waardenkaart (CHWK) is het plangebied niet gekarteerd. Uit<br />

het plangebied zelf zijn geen vondsten bekend. Diverse <strong>archeologische</strong><br />

voor<strong>onderzoeken</strong> in de omgeving, op een afstand van circa 150 tot 200 m van<br />

het plangebied, hebben niet geleid tot vervolgonderzoek.<br />

Het plangebied is gelegen net buiten de historische dorpskern van <strong>Heeze</strong> op<br />

een aantal langgerekte percelen achter de erven die horen bij de huizen aan de<br />

Kapelstraat. Op 19de-eeuwse topografische kaarten is duidelijk de lintvormige<br />

bebouwing zichtbaar langs de Kapelstraat ten oosten van het plangebied. Het<br />

28


plangebied zelf is als onbebouwd aangegeven en is dat tot op heden gebleven.<br />

De gespecificeerde verwachting op basis van het bureauonderzoek luidt dat<br />

het plangebied door de ligging op de rand van een beekdal een hoge<br />

verwachting heeft ten aanzien van resten uit het Paleolithicum en Mesolithicum.<br />

Ook voor de periode van het Neolithicum tot en met de Vroege Middeleeuwen<br />

geldt de locatie als gunstige bewoningsplaats, maar aangezien bijvoorbeeld<br />

dekzandruggen geschikter waren, heeft het plangebied voor deze periode een<br />

middelhoge verwachting. Voor de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd geldt<br />

eveneens een middelhoge verwachting wegens de situering van het<br />

plangebied net buiten de bebouwing zoals aangegeven op 19de-eeuwse<br />

topografische kaarten.<br />

Tijdens het veldwerk zijn in het plangebied 5 boringen gedaan met een<br />

Edelmanboor met een diameter van 15 cm tot een diepte van minimaal 25 cm in<br />

de C-horizont. Het opgeboorde materiaal is gezeefd over een maaswijdte van 4<br />

mm en/of verbrokkeld en versneden ter controle op <strong>archeologische</strong><br />

indicatoren. In één boring bestaat de bovengrond uit een 40 cm dikke recente<br />

ophoging op de C-horziont. In de andere boringen is sprake van een 25 tot 40<br />

cm dikke bouwvoor met daaronder een 20 tot 70 cm dikke geelgrijze siltige laag,<br />

bestaande uit gemengd bruingrijs humeus zand van de bovengrond en<br />

oranjegeel zand van de C-horizont. In de geroerde bovengrond is recent<br />

vondstmateriaal aanwezig. De C-horizont bevindt zich op een diepte van 40 tot<br />

95 cm onder het maaiveld. Geconcludeerd kan worden dat het oorspronkelijk<br />

waarschijnlijk aanwezige esdek tot in de C-horizont is verstoord. Op grond van<br />

dit gegeven wordt de <strong>archeologische</strong> verwachting voor het plangebied naar<br />

beneden bijgesteld van hoog en middelhoog naar laag. Het rapport besluit met<br />

de aanbeveling om geen vervolgonderzoek te verrichten.<br />

Selectieadvies Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt geen vervolgonderzoek<br />

aanbevolen.<br />

Selectiebesluit conform selectieadvies<br />

Literatuur Leuvering & Rondags 2008<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 40-60 cm onder maaiveld<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 31746<br />

Jaartal 2008<br />

Coördinaten 168372 / 376798<br />

Toponiem Kapelstraat<br />

Onderzoeksnaam <strong>Heeze</strong>, Kapelstraat 79<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder Becker en Van de Graaf<br />

Toelichting Geologisch gezien is het plangebied gelegen in het Zuid-Nederlandse<br />

dekzandgebied en waarschijnlijk komen er afzettingen van de Formatie van<br />

Singraven voor op sedimenten van de Formatie van Twente. Op de<br />

geomorfologische kaart is het plangebied niet gekarteerd, maar op basis van<br />

eenheden in de directe omgeving is de verwachting dat het is gelegen op de<br />

glooiing van een beekdalzijde, te weten de westzijde van het beekdal van de<br />

Groote Aa. Op het Actueel Hoogtebestand van Nederland is te zien dat het<br />

plangebied is gelegen op de overgang van het beekdal en de hoger gelegen<br />

gronden direct ten westen daarvan, waarop <strong>Heeze</strong> is gesitueerd. Ook op de<br />

bodemkaart is het plangebied niet gekarteerd, maar op basis van bodems in de<br />

omgeving komen er naar verwachting hoge zwarte enkeerdgronden voor met<br />

grondwatertrap VI.<br />

Op de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) staat het<br />

plangebied eveneens als niet gekarteerd aangegeven, maar gezien de<br />

verwachting die geldt voor de omgeving kan een hoge <strong>archeologische</strong><br />

verwachting worden aangenomen.<br />

Uit een gebied met een straal van circa 400 m rond het plangebied zijn geen<br />

vondstmeldingen bekend. Wel zijn in dit gebied zeven boor<strong>onderzoeken</strong> en een<br />

29


veldkartering gedaan. Van vier boor<strong>onderzoeken</strong> zijn nog geen resultaten<br />

bekend en in alle andere gevallen is geen archeologisch vervolgonderzoek<br />

geadviseerd, al dan niet wegens een sterk verstoorde bodem.<br />

<strong>Heeze</strong> is historisch bekend vanaf de 12de eeuw. Uit historische kadastrale en<br />

topografische kaarten blijkt dat er in het plangebied in ieder geval vanaf de<br />

vroege 19de eeuw een woonhuis stond. De relictenkaart van De Bont geeft<br />

aan dat het plangebied ligt in een weinig veranderde kern die is ontstaan voor<br />

1840, deels voor 1500.<br />

Op basis van het bureauonderzoek heeft het plangebied een hoge<br />

<strong>archeologische</strong> verwachting voor resten uit de periode van het Laat-<br />

Paleolithicum tot en met de Nieuwe Tijd indien er inderdaad sprake is van een<br />

hoge zwarte enkeerdgrond. Indien het plangebied in het beekdal blijkt te liggen<br />

kan de verwachting naar beneden worden bijgesteld tot laag.<br />

Tijdens het veldwerk zijn in het plangebied vijf boringen gedaan. De<br />

bovengrond bestaat uit een 60 cm tot 1 m dikke laag matig humeus bruin en<br />

veelal gevlekt zand met een geringe hoeveelheid puin en/of baksteen. In twee<br />

boringen bevindt zich onder deze laag een 20 tot 40 cm dikke beekdalbodem in<br />

de vorm van een koffiebruine zandlaag. In de overige boringen bevindt de<br />

verstoorde bovengrond zich direct op de C-horizont bestaande uit grijsgeel of<br />

grijswit (dek)zand in de vorm van een beekafzetting behorend tot de Formatie<br />

van Singraven. Het grondwaterpeil bevindt zich op een diepte van 90 cm tot<br />

1,10 m onder maaiveld en de grondwatertrap moet dan ook worden bijgesteld<br />

van VI naar III. Op basis van het booronderzoek wordt geconcludeerd dat er<br />

binnen het plangebied sprake is van een verstoorde lage enkeerdgrond op een<br />

beekdalbodem. Er zijn geen <strong>archeologische</strong> indicatoren aangetroffen. Om deze<br />

redenen wordt aan het plangebied een lage <strong>archeologische</strong> verwachting<br />

toegekend en het rapport besluit met het advies om geen archeologisch<br />

vervolgonderzoek in het plangebied uit te voeren.<br />

Selectieadvies Geen vervolgonderzoek<br />

Selectiebesluit conform het selectieadvies<br />

Literatuur Berkhout 2008<br />

Diepte bouwvoor verstoord tot 100 cm onder maaiveld<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 32841<br />

Jaartal 2009<br />

Coördinaten 168382 / 377000<br />

Toponiem Kapelstraat<br />

Onderzoeksnaam <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong> (NB) - <strong>Heeze</strong>, Kapelstraat74<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder Bureau Interdisciplinaire Landschapsanalyse<br />

Toelichting Het veldonderzoek bestond uit een vijftal boringen met een edelmanboor<br />

(diameter boorkop 15 cm) tot minimaal 1,5 m en maximaal 1,65 m -mv. Door<br />

omstandigheden, zoals de aanwezige verharding, konden de boringen niet<br />

optimaal verspreid over het gebied gezet worden. Het opgeboorde sediment is<br />

gezeefd op een maaswijdte van 4 x 4 mm; het residu is onderzocht op<br />

<strong>archeologische</strong> indicatoren.<br />

Uit her booronderzoek en de veldinspectie blijkt de bodem te bestaan uit een<br />

ophoogpakket van 45 tot 110 cm recent antropogeen verstoord en/of<br />

opgebracht materiaal dat bestond uit humeuze lagen en/of lagen geel<br />

ophoogzand. Hieronder werd een 18 tot 90 cm dikke antropogeen beïnvloede,<br />

humeuze laag (begraven A-horizont?) aangetroffen met direct daaronder de C-<br />

horizont. De top van de C-horizont lag in het oostelijke deel van het plangebied<br />

42 à 49 cm hoger dan in het noordwestelijke deel. Hierdoor rijst het vermoeden<br />

dat ook de humeuze lagen onder het ophoogpakket zich niet in situ bevinden.<br />

Bovendien blijken aanliggende percelen opvallend hoger te liggen en in<br />

westelijke richting wel op te lopen. Archeologisch indicatoren zijn niet<br />

gevonden.<br />

30


Geconcludeerd wordt dat de bodem in het gebied drastisch op de schop is<br />

gegaan in het verleden. Een mogelijke oorzaak van de bodemverstoring is niet<br />

bekend. Duidelijk is wel dat het onderliggende dekzand waar mogelijk nog<br />

<strong>archeologische</strong> sporen in bewaard zouden kunnen zijn, voor ca 50 cm is<br />

ontgraven. De slotsom van het onderzoek is dat aan het plangebied een lage<br />

<strong>archeologische</strong> waarde toegekend moet worden en dat er dienovereenkomstig<br />

verder geen onderzoek verricht hoeft te worden.<br />

Selectieadvies Geen vervolgonderzoek<br />

Selectiebesluit conform het selectieadvies<br />

Literatuur de Boer 2009.<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 80-140 cm onder maaiveld<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 32241<br />

Jaartal 2009<br />

Coördinaten 168417 / 376480<br />

Toponiem De Beemden Zuid te <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoeksnaam De Beemden Zuid te <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder Synthegra BV<br />

Toelichting Op basis van het bureauonderzoek is een verwachtingsmodel opgesteld. Dit<br />

komt samengevat op het volgende neer:<br />

• Laat-Paleolithicum en Mesolithicum: middelhoge verwachting voor het NW-<br />

deel van het plangebied en lage verwachting voor het ZO;<br />

• Neolithicum t/m/ Vroege Middeleeuwen: lage verwachting;<br />

• Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd: hoge verwachting.<br />

Het veldonderzoek bestond uit 12 boringen met een edelmanboor (diameter<br />

boorkop 7 cm), die tot 25 cm in de C-horizont zijn geplaatst. De voornaamste<br />

resultaten van het veldonderzoek zijn:<br />

• In negen van de 12 boringen zijn enkeerdgronden aangetroffen<br />

• In de boringen 1, 2, 3 en 9 is een ophogingspakket waargenomen. In boring 1<br />

lag onder dit pakket nog een verstoorde laag die direct overging in de C-<br />

horizont.<br />

• In twee boringen (10 en 11) werden onder het esdek resten van een Apb-<br />

horizont met een dikte van 10 cm ontdekt. Er is voorts in zes andere boringen<br />

(nrs. 4, 6, 7, 8, 9 en 12) een verploegde laag met zowel A- als C-insluitsels<br />

aangetroffen.<br />

• Sporen van veen zijn aangetroffen in de Aap-horizont ingeval van de<br />

boringen 11 en 12, de Aa-horizont van de boringen 2 en 5 en in de verstoorde<br />

lagen die in de boringen 1, 7 en 8 zijn ontdekt.<br />

• De C-horizont bestond uit dekzand.<br />

• Tijdens het onderzoek zijn geen <strong>archeologische</strong> indicatoren aangetroffen.<br />

Het verwachtingsmodel is op grond van de uitkomsten van het veldwerk<br />

bijgesteld. Het gehele gebied heeft voor de periode Laat-Paleolithicum t/m<br />

Vroege Middeleeuwen een lage verwachting gekregen. Daarentegen blijft de<br />

verwachting m.b.t. de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd onveranderd hoog.<br />

Selectieadvies Vervolgonderzoek in de vorm van proefsleuven<br />

Selectiebesluit conform het selectieadvies<br />

Literatuur Valckx, Leuvering & Houbrechts 2009<br />

Diepte bouwvoor c horizont op 85 tot 115 cm onder maaiveld<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 32985<br />

Jaartal 2009<br />

31


Coördinaten 168390 / 377650<br />

Toponiem Bergerhof<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder RAAP Archeologisch Adviesbureau<br />

Toelichting Tijdens het booronderzoek werd geen esdek aangetroffen. Wel is een dik<br />

huneus pakket aanwezig dat ernstig verstoord is tot aan of diep in de<br />

onderliggende c-horizont. Deze verstoringen zijn vermoedelijk tot stand<br />

gekomen bij het bouwrijp maken van het terrein ten behoeve van een school in<br />

de 20ste eeuw. Aan de noordzijde van het plangebied is de ondergrond nat<br />

Selectieadvies geen vervolgonderzoek<br />

Selectiebesluit conform het selectieadvies<br />

Literatuur Keijers 2009<br />

Diepte bouwvoor grootste deel plangebied diep verstoord<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 33532<br />

Jaartal 2009<br />

Coördinaten 168912 / 375043<br />

Toponiem Poortmannen<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Veldkartering<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder RAAP Archeologisch Adviesbureau<br />

Toelichting Zie RAAP-notitie 3249 In het plangebied werden wel drie scherven uit de<br />

Nieuwe Tijd aangetroffen, die vanwege het historisch landgebruik als akker<br />

kunnen gedetermineerd worden als bemestingsaardewerk. De <strong>archeologische</strong><br />

verwachting werd obv onderzoeksresultaten teruggeschroefd naar laag voor<br />

<strong>archeologische</strong> vindplaatsen uit alle perioden.<br />

Selectieadvies geen vervolgonderzoek<br />

Selectiebesluit conform selectieadvies<br />

Literatuur Peeters & Rondags 2009<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 25-60 cm onder maaiveld<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 34349<br />

Jaartal 2009<br />

Coördinaten 167382 / 377303<br />

Toponiem Spinner, De Nieuwe Hoeven<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Bureauonderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder RAAP Archeologisch Adviesbureau<br />

Toelichting Vanwege de ligging van het plangebied in een natte laagte is de verwachting<br />

voor gave vindplaatsen van jager-verzamelaars en landbouwende<br />

gemeenschProefsleuvenen laag. Verder onderzoek wordt niet noodzakelijk<br />

geacht.<br />

Selectieadvies geen vervolgonderzoek<br />

Selectiebesluit wel vervolgonderzoek<br />

Literatuur Janssens 2009<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 170-200 cm onder maaiveld<br />

32


GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 36504<br />

Jaartal 2009<br />

Coördinaten 168035 / 378235<br />

Toponiem Rulselaan<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder Synthegra BV<br />

Toelichting Binnen het plangebied is de verwachte enkeerdgrond met onderliggende<br />

podzolbodem niet aangetroffen. Bovendien zijn bij het karterende<br />

booronderzoek geen <strong>archeologische</strong> indicatoren aangetroffen. Volgens het<br />

bevoegd gezag blijft de <strong>archeologische</strong> verwachting voor de periode late<br />

middeleeuwen tot en met nieuwe tijd middelhoog tot hoog, waardoor mogelijk<br />

nog vindplaatsen binnen het plangebied aanwezig kunnen zijn.<br />

Selectieadvies Op grond van de resultaten van het onderzoek wordt voor het plangebied geen<br />

vervolgonderzoek geadviseerd.<br />

Selectiebesluit vervolgonderzoek in de vorm van proefsleuven<br />

Literatuur Van de Velde, Hagens & Leuvering 2009<br />

Diepte bouwvoor 35-80 cm onder maaiveld<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 40642<br />

Jaartal 2010<br />

Coördinaten 167964 / 378162<br />

Toponiem Rulselaan<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder Raap Archeologisch Adviesbureau<br />

Toelichting Het veldwerk bestond uit een karterend booronderzoek, waarbij met een 15<br />

cm-edelmanboor zes boringen zijn gezet in een grid van 20 x 20 m. Het<br />

opgeboorde sediment is gezeefd over een maaswijdte van 5 x 5 mm en<br />

onderzocht op het voorkomen van <strong>archeologische</strong> indicatoren. Aangetroffen<br />

werd een esdek, dat rustte op een C-horizont, dat bestond uit dekzand. In een<br />

van de boringen is een aardewerkscherf uit de Late Middeleeuwen of Tijd<br />

aangetroffen; onduidelijk is of deze afkomstig is van hier gelegen bewoning of<br />

vanuit bemesting van de akkers met potstalmest. De conclusie is dat binnen<br />

het plangebied <strong>archeologische</strong> waarden aanwezig kunnen zijn vanaf 50 cm<br />

Selectieadvies vervolgonderzoek<br />

Selectiebesluit <strong>archeologische</strong> begeleiding bouwblok<br />

Literatuur Moonen 2010<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 50-75 cm onder maaiveld<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 43218<br />

Jaartal 2010<br />

Coördinaten 167964 / 378162<br />

Toponiem Rulselaan - Dirk Heziuslaan<br />

Onderzoeksnaam Rulselaan<br />

Onderzoekstype Proefsleuvenonderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder RAAP Archeologisch Adviesbureau<br />

33


Toelichting De opgraving bestond uit de aanleg van drie sleuven met een oppervlak van<br />

218 m², waarmee circa 15,6 % van het plangebied werd onderzocht. Put 1 en<br />

2 zijn conform PvE aangelegd. Put 3 werd naar eigen inzicht aangelegd ten<br />

noorden van de andere twee werkputten. Doel hiervan was om meer zicht op<br />

de aard en datering te krijgen van de langgerekte sporen in de andere twee<br />

werkputten..<br />

De bodem ter plekke bestaat uit een 50 tot 70 cm esdek met recente bouwvoor,<br />

die direct gelegen is op het dekzand. Lokaal zijn ploegsporen zichtbaar onderin<br />

het esdek. Verder is lokaal ook de akkerlaag opgehoogd. Het plangebied lijkt<br />

deel uit te maken van een recente ontginning (18-20e eeuw). Er werden 5<br />

relevante <strong>archeologische</strong> sporen aangesneden in de drie aangelegde<br />

proefsleuven. Naast een subrecente kuil en verstoringen, werden parallel aan<br />

de Rulselaan karrensporen of smalle greppels aangetroffen. Waarschijnlijk gaat<br />

het hier om een voorloper van de huidige weg of betreft het greppels naast de<br />

oude weg. De verstoringen in het noorden zijn mogelijk te koppelen aan de<br />

trambaan die ten noorden van het plangebied liep. Hier werden ook de enige<br />

vondsten van het onderzoek gedaan. Het gaat om aardewerkscherven die<br />

dateren uit de 12/13e eeuw en 17/20e eeuw.<br />

Selectieadvies geen vervolgonderzoek<br />

Selectiebesluit conform selectieadvies<br />

Literatuur Rondags 2010<br />

Diepte bouwvoor 35-80 cm onder maaiveld<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 38559<br />

Jaartal 2009<br />

Coördinaten 168322 / 376664<br />

Toponiem Jan Deckersstraat 13-15<br />

Onderzoeksnaam <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong> - <strong>Heeze</strong>, Jan Deckersstraat<br />

Onderzoekstype Bureauonderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder Bureau Interdisciplinaire Landschapsanalyse<br />

Toelichting De gespecificeerde verwachting op basis van de tijdens het bureauonderzoek<br />

verzamelde gegevens luidt dat er binnen het plangebied een hoge<br />

<strong>archeologische</strong> verwachtingswaarde is voor resten uit de periode Bronstijd tot<br />

Nieuwe Tijd.<br />

Selectieadvies vervolgonderzoek in de vorm van karterend booronderzoek.<br />

Selectiebesluit vervolgonderzoek in de vorm van proefsleuven met mogelijkheid tot doorstart<br />

Literatuur De Boer 2009<br />

Diepte bouwvoor n.v.t.<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 38937<br />

Jaartal 2010<br />

Coördinaten 168355 / 377134<br />

Toponiem <strong>Heeze</strong> Nicasiusstraat<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Proefsleuvenonderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder Baac bv<br />

Toelichting De opgraving bestond uit de aanleg van twee oost-west georiënteerde<br />

werkputten in plaats van de in het PvE vermelde enkele proefsleuf. Door de<br />

aanwezigheid van een bomenhaag moest de werkput worden opgeknipt.<br />

Daarbij is in de oostelijke werkput op een aantal plaatsen het <strong>archeologische</strong><br />

vlak niet bereikt ivm de aanwezigheid van kabels, leidingen en bomen. In totaal<br />

34


is een oppervlakte van 245 m² onderzocht, bijna 10 % van het totale<br />

plangebied.<br />

De bodem bestond samengevat van boven naar beneden uit een (recente<br />

bouwvoor), een esdek (met verschillende sublagen), een verspitte laag (met<br />

zowel de A/B als C-horizont) en een C-horizont. In het terrein zijn geen<br />

relevante <strong>archeologische</strong> sporen aangetroffen. Wel zijn er 47 langwerpige<br />

kuilen aangesneden met her en daar aardewerk uit de Late Middeleeuwen en<br />

Nieuwe tijd. Deze grondsporen lijken samen te hangen met de ontginning van<br />

het terrein en het gebruik van de percelen als akker en moestuin.<br />

Selectieadvies Niet behoudenswaardig: geen vervolgonderzoek.<br />

Selectiebesluit conform het selectieadvies<br />

Literatuur Mostert 2010<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 50 -120cm onder maaiveld<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 38985<br />

Jaartal 2010<br />

Coördinaten 168478 / 378365<br />

Toponiem Rietbeemden, Kasteel <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Archeologische verwachtingskaart<br />

Motief Overige grondwerkzaamheden<br />

Uitvoerder RAAP Archeologisch Adviesbureau<br />

Toelichting In het onderzoeksgebied bevinden zich 17 <strong>archeologische</strong> vindplaatsen uit<br />

zowel de prehistorische als historische perioden (Paleolithicum t/m de Nieuwe<br />

tijd). Het meest bijzonder zijn een aantal mesolithische kampementen die op de<br />

overgang van het beekdal naar de heide in het oosten zijn gelegen. Deze vind-<br />

plaatsen zijn samengebracht in een tweetal <strong>archeologische</strong> monumenten. In het<br />

beekdal van de Kleine Dommel bevinden zich resten van jacht (Neolithicum en<br />

Nieuwe tijd), secundair (van elders afkomstig) afval (Middeleeuwen) en resten<br />

van turfputten (Nieuwe tijd). Uit de historische periode is er natuurlijk vooral<br />

Kasteel <strong>Heeze</strong> (vanaf 1665), en de voorganger Kasteel Eymerick (mogelijk<br />

vanaf 1203).<br />

Op basis van studie van literatuur en historische kaarten(vanaf 1650) zijn er<br />

een aantal oude overgangen (voorden/bruggen) over de Dommel en de Aa<br />

gereconstrueerd, en is de locatie van een nu verdwenen watermolen (14e<br />

eeuw) op de kruising Strabrechtse Dijk-Dommel teruggevonden.<br />

Op basis van de landschappelijke situering van de vindplaatsen is een<br />

verwachtingsmodel opgesteld voor:<br />

(1) vindplaatsen van jager- verzamelaars in droge landschappen<br />

(kampementen);<br />

(2) vindplaatsen van landbouwers in droge landschappen (nederzettingen en<br />

- in mindere mate- begravingen);<br />

(3) vindplaatsen en van jager- verzamelaars en landbouwers in natte contexten<br />

(zoals afvaldumps). Vanwege de prominente aanwezigheid van het beekdal<br />

van de Dommel en de Groote- en Strabrechtse Aa is er bij het opstellen van de<br />

verwachtingen bijzondere aandacht uitgegaan naar mogelijke <strong>archeologische</strong><br />

resten in 'natte contexten'. Zo zijn er verwachtingen opgesteld voor: (1)<br />

bruggen/voorden; (2) afvaldumps en rituele deposities; (3) watermolens; (4)<br />

Selectieadvies vervolgonderzoek in de gebieden met een hoge of middelhoge <strong>archeologische</strong><br />

verwachting indien verstoring plaatsvindt<br />

Selectiebesluit ook vervolgonderzoek in gebieden met lage verwachting indien in een gebied<br />

ernaast <strong>archeologische</strong> waarden worden aangetroffen<br />

Literatuur Verhoeven 2010<br />

Diepte bouwvoor n.v.t.<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

35


Plaats <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 41708<br />

Jaartal 2010<br />

Coördinaten 167157 / 378842<br />

Toponiem Kreylse Bossen tussen de Bogardeind en de spoorweglijn<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Overige grondwerkzaamheden<br />

Uitvoerder RAAP Archeologisch Adviesbureau<br />

Toelichting Brabants Landschap is voornemens een poel van ca 1050 m2 aan te leggen in<br />

een weiland tegen de Keijlse Bossen aan in <strong>Heeze</strong>, net ten oosten van de<br />

spoorlijn Eindhoven-Weert. De poel zal maximaal 1 meter diep worden en heeft<br />

langzaam oplopende randen. Het <strong>archeologische</strong> vooronderzoek bestond uit<br />

een bureau- en karterend booronderzoek.<br />

Uit het bureauonderzoek blijkt het onderzoeksgebied deel uitmaakt van een<br />

dekzandvlakte waarin zich veldpodzolgronden en/of weinig vruchtbare<br />

vlakvaaggronden hebben ontwikkeld. Historische kaarten laten zien dat het<br />

gebied waarschijnlijk noot als akkergrond in cultuur is gebracht. Het gebied<br />

was eeuwenlang in gebruik als woeste grond met bos, heide en vennen.<br />

Volgens de <strong>gemeente</strong>lijke archeologiekaart bestaat er voor het gebied een<br />

middelhoge kans op het aantreffen van vindplaatsen. Op geruime afstand van<br />

het plangebied zijn vindplaatsen bekend uit de Brons- en IJzertijd en Romeinse<br />

tijd (grafveld) en de Middeleeuwen. De gespecificeerde verwachting op basis<br />

van het bureauonderzoek maakt duidelijk dat de kans op vindplaatsen uit de<br />

vroege prehistorie hier laag is door het ontbreken van een duidelijke<br />

gradiëntzone. Voor de periode van de landbouwers geldt een middelhoge<br />

verwachting indien in het gebied lemige vlakvaaggronden voorkomen.<br />

Deze gespecificeerde verwachting is getoetst tijdens het karterende<br />

booronderzoek waarbij 11 boringen verspreid over het 0,3 ha grote<br />

onderzoeksgebied zijn gezet met een Edelmanboor met een diameter van 15 cm<br />

en/of een gutsboor met diameter van 3 cm. De inhoud is geïnspecteerd op<br />

archeologica. Uit het booronderzoek werd duidelijk dat de oorspronkelijke<br />

bodem was afgetopt, mogelijk door de grootschalige aanplanting van bossen in<br />

dit gebied in de 19e/20e eeuw. Dekzand werd op een gemiddelde diepte van<br />

40 cm onder maaiveld aangetroffen. Vindplaatsen van jagers-verzamelaars<br />

zijn waarschijnlijk door het ontbreken van een podzolbodem verstoord. De kans<br />

op vindplaatsen van landbouwers wordt ook als laag ingeschat omdat er geen<br />

vondsten in de boringen zijn aangetroffen.<br />

Selectieadvies Op basis van deze resultaten wordt geen vervolgonderzoek aanbevolen.<br />

Selectiebesluit conform het selectieadvies<br />

Literatuur De Nutte 2010<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 35-60 cm onder maaiveld<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 41715<br />

Jaartal 2010<br />

Coördinaten 166198 / 376153<br />

Toponiem <strong>Heeze</strong>renbosch<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder Synthegra BV<br />

Toelichting Op grond van het bureauonderzoek én het verkennende booronderzoek is een<br />

verwachtingsmodel opgesteld. De kans op laatpaleolithische en mesolithische<br />

resten wordt laag geacht, die uit alle andere periode hoog. Het advies luidt<br />

derhalve een vervolgonderzoek in de vorm van proefsleuven te laten<br />

Selectieadvies vervolgonderzoek in de vorm van proefsleuven<br />

Selectiebesluit conform het selectieadvies<br />

36


Literatuur Van den Berkmortel, Hagens & Kremer 2010<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 50-70 cm onder maaiveld<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 42114<br />

Jaartal 2010<br />

Coördinaten 167090 / 376608<br />

Toponiem Oudenmolen 5<br />

Onderzoeksnaam Oudenmolen 5 te <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoekstype Bureauonderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder MUG Ingenieursbureau BV<br />

Toelichting Het plangebied is gelegen in een dekzandvlakte aan de rand van een beekdal,<br />

en is bedekt met een plaggendek. Archeologische vondsten uit de wijdere<br />

omgeving betreffen vuursteen en aardewerk uit de Steentijd, late prehistorie en<br />

de Late Middeleeuwen. Historische kaarten geven aan dat het gebied de<br />

laatste 200 jaar vooral agrarisch in gebruik was, waarbij de percelering en het<br />

grondgebruik pas vanaf de jaren 60 lijkt te veranderen. Bebouwing heeft er tot<br />

zover bekend nooit gestaan.<br />

Selectieadvies Vrijgeven<br />

Selectiebesluit conform het advies<br />

Literatuur Krol 2010<br />

Diepte bouwvoor n.v.t.<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 42115<br />

Jaartal 2010<br />

Coördinaten 167091 / 376608<br />

Toponiem Oudenmolen 5<br />

Onderzoeksnaam Oudenmolen 5 te <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder MUG Ingenieursbureau BV<br />

Toelichting Ter toetsing van de gespecificeerde verwachting is in het plangebied een<br />

karterend booronderzoek uitgevoerd bestaande uit 6 boringen met een<br />

edelmanboor (15 cm); de inhoud is gezeefd (4 mm) op <strong>archeologische</strong><br />

vondsten. Hieruit blijkt dat er in het plangebied een recente bouwvoor<br />

aanwezig is van 20-35 cm met daaronder een verrommelde akkerlaag tot<br />

maximaal 65 cm onder maaiveld. Hieronder bevindt zich het natuurlijke<br />

onverstoorde dekzand. Een oorspronkelijk podzolbodem is nergens in de<br />

boringen aangetroffen. Archeologische vondsten ontbreken.<br />

Selectieadvies Vrijgeven<br />

Selectiebesluit conform het advies<br />

Literatuur Krol 2010<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 60-80 cm onder maaiveld<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 42470<br />

Jaartal 2010<br />

Coördinaten 164289 / 376188<br />

Toponiem A2 <strong>Leende</strong>rheide<br />

Onderzoeksnaam Verbreding A2 <strong>Leende</strong>rheid-Valkenswaard<br />

37


Onderzoekstype Proefsleuvenonderzoek<br />

Motief Infrastructurele werkzaamheden<br />

Uitvoerder Archaeological Research en Consultancy<br />

Toelichting Er zijn geen <strong>archeologische</strong> waarden aangetroffen die wijzen op bewoning<br />

Binnen tot direct bij het onderzoekstracé. Grondroeringen zijn wel gevonden die<br />

Waarschijnlijk te maken hebben met de heide-ontginningen en ontginning van de natte<br />

zones (bosaanplant en landbouwareaal). Deze sporen hangen samen met het<br />

geschikt maken van het landschap voor specifieke doeleinden. Alleen in werkput 6 is<br />

in de A-horizont van de podzol een mogelijk antropogeen spoor aanwezig dat<br />

wellicht als karrenspoor getypeerd kunnen worden en daarmee een indicatie is voor<br />

de aanwezigheid van een pad/route door de voormalige heide. Vondsten zijn<br />

niet aangetroffen.<br />

Selectieadvies proefsleuven langs A2 zijn in principe vrijgegeven, doch nabij aalsterhut dient<br />

vervolgonderzoek plaats te vinden. Hier is al een PvE voor opgesteld -><br />

vervolgonderzoek in handen van opdrachtgever en RCE.<br />

Selectiebesluit<br />

Literatuur Eimerman en Geurds 2010<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 50-55 cm onder maaiveld<br />

Afbeelding 10 ( Bron: Eimerman en Geurts 2010)<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Heeze</strong><br />

Onderzoeksmelding nr.<br />

Jaartal 2011<br />

Coördinaten 168260 / 376490<br />

Toponiem Martinuskerk<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype waarneming<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder Heemkundekring <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>-Zesgehuchten<br />

38


Toelichting Het bevoegd gezag, de <strong>gemeente</strong> <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>, heeft het bouwterrein<br />

vrijgesteld van archeologisch onderzoek omdat het een beperkt oppervlak<br />

heeft van iets meer dan 60 m2.<br />

Na overleg met de <strong>gemeente</strong> werd het voorstel gedaan om een archeologisch<br />

onderzoek te laten doen door de Heemkundekring “De Heerlijkheid <strong>Heeze</strong>- <strong>Leende</strong>-<br />

Zesgehuchten”. Het kerkbestuur ging hiermee akkoord en via de<br />

architect de heer de Bever bereikte ons dit bericht.<br />

Voornemens was om met behulp van een kleine graafmachine het onderzoek<br />

te doen. De invallende winter vertraagde het werk tot het moment dat men met<br />

de bouw zou gaan beginnen.<br />

Toen werd duidelijk dat het terrein niet van het bovendek zou worden ontdaan.<br />

Dit was aanleiding om het archeologisch onderzoek niet volgens de eerdere<br />

plannen uit te voeren en het bodemprofiel ongemoeid te laten.<br />

Op 27 januari 2011 heeft het archeologisch onderzoek plaats gevonden. Er<br />

zijn alleen waarnemingen gedaan in de smalle funderingssleuf (ongeveer 50<br />

cm breed). Daarin werden geen sporen gezien en vondsten gedaan.<br />

Er zijn twee grondboringen verricht. Het profiel bestond uit 90 cm zwarte grond<br />

(bouwvoor/esdek), waarvan de bovenste 30 cm opgebracht leek te zijn bij de<br />

bouw van het aangrenzende pand.<br />

Het terrein werd alleen verstoord door de aanleg van de funderingssleuven.<br />

Vondsten werden er niet gedaan en sporen zijn niet waargenomen.<br />

Het feit dat bouwterrein vrijwel niet werd verstoord paste in het nationale<br />

beleid om het bodemarchief intact te laten.<br />

Selectieadvies bij toekomstige graafwerkzaamheden archeologisch onderzoek<br />

Selectiebesluit<br />

Literatuur Broertjes 2011<br />

Diepte bouwvoor <strong>archeologische</strong> laag op 90 cm onder maaiveld<br />

39


Afbeelding 11 ( Bron: Broertjes 2011)<br />

40


<strong>Leende</strong> (<strong>gemeente</strong> <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>)<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Leende</strong><br />

Onderzoeksmelding nr.<br />

Jaartal 2001<br />

Coördinaten 166000 / 372150<br />

Toponiem <strong>Leende</strong>rstrijp<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Opgraving<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder Heemkundekring <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>-Zesgehuchten<br />

Toelichting tijdens een zeer kleinschalig onderzoek is een tweetal grote paalkuilen van een<br />

inheems Romeinse boerderij gevonden. Het gaat waarschijnlijk om een redelijk<br />

groot gebouw. Het gevonden aardewerk wijst op een datering in de tweede<br />

helft van de tweede, mogelijk begin derde eeuw na chr. De rest van het<br />

gebouw ligt op het aangrenzende perceel. Dit perceel werd in 1991 niet<br />

Selectieadvies n.v.t.<br />

Selectiebesluit n.v.t.<br />

Literatuur Kerkhofs en van Laarhoven 2001<br />

Diepte bouwvoor perceel gediepspit tot 85 cm onder maaiveld<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Leende</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 867<br />

Jaartal 1991<br />

Coördinaten 166400 / 373675<br />

Toponiem Breedvennen<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Proefsleuvenonderzoek<br />

Motief Overige grondwerkzaamheden<br />

Uitvoerder IPP + heemkundekring <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>, Zesgehuchten<br />

Toelichting Tijdens het proefsleuvenonderzoek uitgevoerd door de <strong>archeologische</strong><br />

werkgroep en heemkundekring <strong>Heeze</strong> – <strong>Leende</strong> in samenwerking met het IPP ,<br />

dat op het booronderzoek volgde, zijn twee proefsleuven aangelegd. In<br />

proefsleuf 1, ten zuidwesten van het onderzoeksgebied, zijn sporen van<br />

waarschijnlijk een huisplattegrond uit de Romeinse tijd aangetroffen. In<br />

proefsleuf 2, direct ten zuiden van het plangebied is een cirkelvormige greppel<br />

aangetroffen die gezien de radius die in het vlak te zien was een doorsnede<br />

van ten minste 100 meter moet hebben. De aard van de greppel is tijdens het<br />

onderzoek niet duidelijk geworden. Tijdens dit onderzoek is aardewerk uit de<br />

Romeinse Tijd en Late Middeleeuwen.<br />

Ten zuidwesten van het huidige onderzoeksgebied zijn over het gehele gebied<br />

sporen van gebruik als cultuurland vanaf de Prehistorie aangetroffen. In het<br />

noordoosten van het plangebied is een cluster paalsporen uit de IJzertijd<br />

aangetroffen (vindplaats 1). Grondsporen zijn respectievelijk onder het esdek<br />

en in de oude akkerlaag zichtbaar (vanaf ca. 1,25-1,60 m -Mv).<br />

Deze huisplaats is opgegraven in 2007.<br />

In 1991 zijn door het IPP ten zuiden van het huidige onderzoeksgebied (om.<br />

Nummer 867) resten van Middeleeuwse bewoning opgegraven. De aard van<br />

de resten is onbekend.<br />

Selectieadvies n.v.t.<br />

Selectiebesluit n.v.t.<br />

Literatuur Van Laarhoven 1992<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 60-120 cm onder maaiveld<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

41


Plaats <strong>Leende</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 16381<br />

Jaartal 2006<br />

Coördinaten 166219 / 373725<br />

Toponiem Breedvennen<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder RAAP Archeologisch Adviesbureau<br />

Toelichting Aan het plangebied is op basis van het bureauonderzoek een hoge<br />

<strong>archeologische</strong> verwachting voor vindplaatsen van landbouwers en een lage<br />

verwachting voor vindplaatsen van jagers-verzamelaars toegekend. Tijdens<br />

het veldonderzoek is in het plangebied een esdek aangetroffen dat een restant<br />

van de oorspronkelijke bodem afdekt. Zowel in het esdek als de ongestoorde<br />

ondergrond zijn meerdere <strong>archeologische</strong> indicatoren aangetroffen. Gezien de<br />

stratigrafische positie en de aard van het materiaal gaat het waarschijnlijk om<br />

een Middeleeuws, mogelijk ouder, nederzettingsterrein.<br />

Selectieadvies proefsleuvenonderzoek<br />

Selectiebesluit conform het selectieadvies<br />

Literatuur Ellenkamp 2006<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 115-140 cm onder maaiveld<br />

Afbeelding 12 Uitsnede uit de historische kaart van 1912 met binnen de cirkel plangebied Breedvennen (<br />

Bron: Ellenkamp 2006)<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Leende</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 18563<br />

42


Jaartal 2006<br />

Coördinaten 166208 / 373730<br />

Toponiem Breedvennen<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Proefsleuvenonderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder RAAP Archeologisch Adviesbureau<br />

Toelichting Het proefsleuvenonderzoek heeft aangetoond dat het grootste deel van het<br />

plangebied geen behoudenswaardige <strong>archeologische</strong> resten bevat. Deels in<br />

overeenstemming met wat verwacht werd op basis van het voorgaand<br />

onderzoek (verwachting voor een middeleeuws, ijzertijd)<br />

Selectieadvies opgraving noordoostzijde onderzoeksgebied<br />

Selectiebesluit conform het selectieadvies<br />

Literatuur Coolen 2006<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 70-100cm onder maaiveld<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Leende</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 21011<br />

Jaartal 2007<br />

Coördinaten 166243 / 373768<br />

Toponiem de Breedvennen<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Opgraving<br />

Motief Overige grondwerkzaamheden<br />

Uitvoerder RAAP Archeologisch Adviesbureau<br />

Toelichting In het plangebied is een meer dan een meter dikke akkerlaag (plaggendek)<br />

aangetroffen met daaronder een oudere akkerlaag die mogelijk al dateert ut de<br />

late prehistorie. De <strong>archeologische</strong> sporen werden zichtbaar in het hieronder<br />

gelegen dekzand. Uit de 70 bodemverkleuringen werd een huis uit de Vroege<br />

IJzertijd gereconstrueerd. Daarnaast bestonden de sporen uit kuilen, losse<br />

paalkuilen en greppels. De vondsten bestonden merendeels uit aardewerk, met<br />

daarnaast ook fragmenten verbrande klei, vuursteen, bot en natuursteen.<br />

Selectieadvies n.v.t.<br />

Selectiebesluit n.v.t.<br />

Literatuur Coolen 2009).<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op ca. 100 cm onder het maaiveld<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Leende</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 39134<br />

Jaartal 2009<br />

Coördinaten 166348 / 373809<br />

Toponiem Breedvennen<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype (veld)kartering<br />

Motief Overige grondwerkzaamheden<br />

Uitvoerder Heemkundekring <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>-Zesgehuchten<br />

Toelichting gezien de overduidelijke aanwezigheid van een <strong>archeologische</strong> laag en de<br />

aanstaande vernietiging van dit stuk bodemarchief lijkt het zinvol om de<br />

veldverkenning de continueren met een noodopgraving op plaatsen waar de<br />

<strong>archeologische</strong> laag duidelijk aanwezig is.<br />

Selectieadvies noodopgraving op plaatsen waar de archeologisch vuile laag duidelijk<br />

aanwezig is<br />

Selectiebesluit<br />

Literatuur<br />

43


Diepte bouwvoor n.v.t.<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Leende</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 43483<br />

Jaartal 2010<br />

Coördinaten 166308 / 373822<br />

Toponiem Breedvennen<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Proefsleuven en opgraving<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder RAAP Archeologisch Adviesbureau<br />

Toelichting De opgraving heeft resten uit diverse <strong>archeologische</strong> hoofdperioden<br />

opgeleverd. De oudste resten dateren uit de laatste fase van de Steentijd (het<br />

Neolithicum); het betreft enkele scherven en vermoedelijk ook enkele<br />

vuurstenen werktuigen en afval. Deze resten wijzen op menselijke<br />

aanwezigheid in het plangebied in deze lange periode (ca. 3.500-2.000 voor<br />

Chr.). In de periode daarna, tot de Vroege IJzertijd (ca. 800-500 voor Chr.) lijkt het<br />

onderzoeksgebied niet bezocht. Uit de Vroege IJzertijd dateren drie kleine<br />

erven (erven 1, 2 en 3). Het hoofdgebouw van erf 1 lag net zuidwestelijk van<br />

het plangebied en is in 2009 al opgegraven. Op dit erf zijn verder vijf mogelijke<br />

structuren van bijgebouwen aangetroffen. Op erf 2 kon een hoofdgebouw met<br />

vier mogelijke bijgebouwen worden opgetekend. Erf 3 bestaat uit diverse<br />

sporenclusters die mogelijk deel hebben uitgemaakt van zeven bijgebouwen.<br />

Erf 1 dateert uit de Late Bronstijd/Vroege IJzertijd. Dit sluit aan bij de datering<br />

van het woonstalhuis dat enkele jaren geleden is opgegraven. De erven 2 en 3<br />

kunnen in de Vroege IJzertijd worden gedateerd.<br />

Uit vrijwel elke periode na de IJzertijd zijn (losse) vondsten gedaan. De resten uit de Vroege<br />

Middeleeuwen betreffen enkele scherven uit de Merovingische en Karolingische tijd.<br />

Dergelijke scherven, met name Merovingisch materiaal,<br />

worden niet vaak aangetroffen en in dit geval wijzen ze vermoedelijk op<br />

sporen van de oudste historische tijd van <strong>Leende</strong>, waarover tot dusver niets<br />

bekend was. Het gebied bleef ook in de Volle Middeleeuwen extensief in<br />

gebruik, vermoedelijk als akker. De bewoningslocatie uit deze periode is niet<br />

aangetroffen; vermoedelijk bevindt die zich dichter bij de historische dorpskern<br />

van <strong>Leende</strong>.<br />

In de loop van de Middeleeuwen (globaal tussen 900 en 1300) werd het<br />

plangebied doorsneden door een weg die de toenmalige woeste gronden<br />

(vermoedelijk heide) doorsneed. In de 11e-13e en mogelijk nog de 14e eeuw<br />

zijn de woeste gronden omgezet in akkerland. Daarbij werden perceelsgrenzen aangelegd<br />

die uit een houtwal en een smalle, ondiepe greppel bestonden. Vanaf dat moment bleef het<br />

plangebied in gebruik als akkerland tot in 2011. Deze grenzen zijn afgebeeld op het<br />

kadastrale minuutplan uit circa 1830.<br />

Selectieadvies De resultaten wijzen er echter op dat ook in aangrenzende gebieden buiten het plangebied<br />

met behoudenswaardige <strong>archeologische</strong> resten rekening gehouden moet worden..<br />

Selectiebesluit n.v.t.<br />

Literatuur van Dijk 2011<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 70-100cm onder maaiveld<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Leende</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 8443<br />

Jaartal 2003<br />

Coördinaten 166295 / 373082<br />

Toponiem Irislaan / Fresialaan<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

44


Uitvoerder Synthegra BV<br />

Toelichting Op basis van het ontbreken van oppervlaktevondsten, de boringen, de<br />

stratigrafie en het ontbreken van vondstmateriaal in de opgeboorde lagen, zijn<br />

er geen aanwijzingen die kunnen duiden op de aanwezigheid van<br />

<strong>archeologische</strong> resten, en is de onderzoekslocatie te interpreteren als een<br />

gebied met een lage <strong>archeologische</strong> verwachting.<br />

Selectieadvies geen vervolgonderzoek<br />

Selectiebesluit<br />

Literatuur Emaus 2003<br />

Diepte bouwvoor verstoord tot een diepte van 120 cm onder maaiveld<br />

Afbeelding 13 <strong>Leende</strong> in 1915 ( Bron: Emaus 2003)<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Leende</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 25673<br />

Jaartal 2007<br />

Coördinaten 166177 / 373084<br />

Toponiem Irislaan 4<br />

Onderzoeksnaam Irislaan 4<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder BAAC BV<br />

Toelichting Op basis van het bodemprofiel en de <strong>archeologische</strong> indicatoren stelt de<br />

onderzoek vast dat het plangebied is gelegen op een dekzandrug, nabij een<br />

beekdal. Er is sprake van een deels onverstoord esdek en een deels intacte<br />

podzolbodem met daarin <strong>archeologische</strong> indicatoren. De onderzoeker stelt dat<br />

er op de onderzoekslocatie mogelijk sprake is van een <strong>archeologische</strong><br />

vindplaats (onderdeel van een nederzetting) uit de vroege middeleeuwen, late<br />

middeleeuwen en nieuwe tijd. Deze vindplaats bevindt zich dan vanaf 0,65<br />

meter –mv. De gunstige landschappelijke ligging, het deels intacte esdek en de<br />

indicatoren maken dat de aanwezigheid van een vindplaats zeer waarschijnlijk<br />

is. Vervolgonderzoek is noodzakelijk om deze vindplaats nader te begrenzen<br />

en te waarderen.<br />

Selectieadvies Vervolgonderzoek<br />

45


Selectiebesluit conform het selectieadvies<br />

Literatuur Kalisvaart 2007<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 65-95 cm onder maaiveld<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Leende</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 27195<br />

Jaartal 2008<br />

Coördinaten 166140 / 373111<br />

Toponiem Irislaan<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Bureauonderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder Geo-logical<br />

Toelichting De gespecificeerde verwachting op basis van de tijdens het bureauonderzoek<br />

verzamelde gegevens luidt dat het plangebied een hoge <strong>archeologische</strong><br />

verwachtingswaarde heeft voor wat betreft resten uit de Middeleeuwen en de<br />

Nieuwe Tijd. Voor de Brons- en IJzertijd geldt een middelhoge verwachting.<br />

Voor de Steentijd en de Romeinse Tijd wordt de verwachting laag gesteld. De<br />

aanwezigheid van een esdek in het plangebied en het feit dat het waarschijnlijk<br />

vanaf de Late Middeleeuwen (1250-1500) onafgebroken als akker is gebruikt,<br />

maken aannemelijk dat eventuele <strong>archeologische</strong> resten onder het esdek goed<br />

bewaard zijn gebleven. Het advies is dan ook om in het plangebied een<br />

archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren. Gezien de aanwezigheid van<br />

een esdek is de aanleg van proefsleuven de meest geëigende vorm van<br />

vervolgonderzoek.<br />

Selectieadvies Vervolgonderzoek in de vorm van proefsleuven<br />

Selectiebesluit conform het selectieadvies<br />

Literatuur Kluiving 2008<br />

Diepte bouwvoor n.v.t.<br />

Afbeelding 14 het plangebied aan de Irislaan( Bron: Kluiving 2008)<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Leende</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 34985<br />

Jaartal 2009<br />

Coördinaten 166183 / 373091<br />

46


Toponiem Irislaan 4<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Opgraving<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder BAAC BV<br />

Toelichting Bij het onderzoek zijn de bouwput van het woonhuis (werkput 1, oppervlakte<br />

144 m²) en de bijbehorende garage (werkput 2, oppervlakte 58,5 m²)<br />

opgegraven. In beide werkputten is één vlak aangelegd. In werkput 1 is sprake<br />

van een 40-50 cm dikke bouwvoor op de C-horizont en plaatselijk is onder de<br />

bouwvoor nog een ca. 5 cm dik restant van het esdek aanwezig. Het<br />

westelijke gedeelte van deze werkput, ongeveer een derde deel ervan, is ten<br />

gevolge van zandwinning in de Late Middeleeuwen of Nieuwe Tijd verstoord<br />

tot meer dan 1 m onder maaiveld. Werkput 2, centraal in het plangebied, is in<br />

zijn geheel tot meer dan 1 m onder maaiveld verstoord ten gevolge van<br />

genoemde zandwinning. In werkput 1 zijn recente rooikuilen van bomen, een<br />

bundel karrensporen, zes paalkuilen en in de noordoosthoek een ca. 22 cm<br />

diepe kuil met een diameter van 110 cm aangetroffen. Deze kuil is het enige<br />

grondspoor dat enkele vondsten heeft opgeleverd in de vorm van twee<br />

scherven handgevormd aardewerk en één niet te determineren scherf.<br />

Laatstgenoemd fragment stamt waarschijnlijk uit de Romeinse Tijd maar het kan<br />

ook in de Late Middeleeuwen thuishoren. Vermoedelijk betreft het een kuil uit<br />

de Romeinse Tijd. De paalkuilen zijn in de Late Middeleeuwen of de nieuwe Tijd<br />

te plaatsen en de karrensporen zijn op grond van historische topografische<br />

kaarten te relateren aan een weg haaks op de voormalige Molenweg, de<br />

voorganger van de Irislaan, die heeft bestaan tussen ca. 1830 en 1960.<br />

Selectieadvies Niet behoudenswaardig<br />

Selectiebesluit conform het selectieadvies<br />

Literatuur van de Glind 2009<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 40-50 cm onder maaiveld<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Leende</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 15524<br />

Jaartal 2006<br />

Coördinaten 167098 / 373940<br />

Toponiem Oostrikkerstraat<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder Bureau Interdisciplinaire Landschapsanalyse<br />

Toelichting Uit het bureauonderzoek blijkt dat in het onderzoeksgebied hoge zwarte<br />

enkeerdgronden, oude akkergronden of esdek, aanwezig zijn op de hier<br />

gelegen overgang van de hogere dekzandgronden naar het beekdal van de<br />

Groote Aa. Op de Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) heeft het plangebied<br />

een onbekende indicatieve <strong>archeologische</strong> waarde, vanwege de ligging van<br />

het terrein binnen de bebouwde kom. Op basis van de aanwezige oude<br />

akkergronden en de ligging in de historische dorpskern, geldt voor het<br />

plangebied een middelhoge tot hoge <strong>archeologische</strong> verwachting. In het<br />

plangebied zelf zijn geen <strong>archeologische</strong> monumenten of vindplaatsen<br />

aanwezig; in de directe omgeving echter wel. Het betreft vooral vindplaatsen<br />

uit de Middeleeuwen. Uit het booronderzoek blijkt dat in het plangebied<br />

inderdaad een intacte enkeerdgrond (esdek) voorkomt. Het A/C profiel toont<br />

aan dat de oorspronkelijke podzolbodem door het herhaaldelijk ploegen is<br />

opgenomen in de akkerlaag. Waar de oorspronkelijk bodem is afgetopt of is<br />

opgenomen in de oude akkerlaag, kunnen onder het esdek nog wel diepere<br />

grondsporen (zoals kuilen, waterputten, en dergelijke) bewaard gebleven zijn.<br />

Voor esdekken wordt door de provincie Noord-Brabant dan ook, na vaststelling<br />

dat het bodemprofiel archeologisch gezien in grote mate onverstoord is, een<br />

archeologisch onderzoek in de vorm van proefsleuven geadviseerd.<br />

Selectieadvies BILAN 2006: Geen vervolgonderzoek<br />

47


Selectiebesluit Geadviseerd wordt om in het plangebied een waarderend archeologisch<br />

vooronderzoek in de vorm van proefsleuven uit te laten voeren.<br />

Literatuur De Vos 2007<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 60-90 cm onder maaiveld<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Leende</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 27479<br />

Jaartal 2008<br />

Coördinaten 167054 / 373977<br />

Toponiem Oostrikkerstraat<br />

Onderzoeksnaam <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong> - <strong>Leende</strong>, Oostrikkerstraat8<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder Bureau Interdisciplinaire Landschapsanalyse<br />

Toelichting Uit het bureauonderzoek bleek dat het plangebied op basis van de verwachte ligging in een<br />

gebied met hoge zwarte enkeerdgronden langs een beekdal volgens de IKAW een hoge<br />

<strong>archeologische</strong> verwachting heeft. Hoge zwarte enkeerdgronden worden gekenmerkt door<br />

een humeus dek (esdek) met een dikte van 50 cm of meer, waardoor het<br />

oorspronkelijke bodemprofiel, en dus mogelijk onderliggende archeologie, tegen<br />

diepe grondverstoringen beschermd is. In de omgeving van het plangebied zijn<br />

in vergelijkbare landschProefsleuvenelijke ligging sporen van bewoning<br />

aangetroffen uit de periode vanaf het Neolithicum. Relatief hoog gelegen<br />

gebieden langs een beekdal, zoals het gebied waarvan het plangebied deel<br />

uitmaakt, zijn van oudsher favoriete vestigingsplaatsen. Bekend is in ieder<br />

geval dat het plangebied vanaf het begin van de negentiende eeuw tot<br />

halverwege de twintigste eeuw onbebouwd is geweest. Rondom het<br />

plangebied was wel vanaf het begin van de negentiende eeuw, maar<br />

vermoedelijk eerder, bebouwing aanwezig. Door de bedrijfsbebouwing die<br />

vanaf het midden van de twintigste eeuw aanwezig is geweest, zal de bodem<br />

in het plangebied deels verstoord kunnen zijn geraakt. Over het algemeen is de<br />

bodemverstoring als gevolg van dergelijke bebouwing beperkt en zal de<br />

aanwezigheid van een esdek het bodemprofiel en de <strong>archeologische</strong> waarden<br />

hebben beschermd. Op basis van deze gegevens wordt aan het plangebied<br />

een hoge <strong>archeologische</strong> verwachting toegekend voor <strong>archeologische</strong><br />

waarden uit de periode vanaf het Neolithicum. Uit het veldonderzoek bleek<br />

echter dat de bodem ter hoogte van de voormalige varkensstal en vermoedelijk<br />

ook de overige, voorheen bebouwde gebieden, tot in de C-horizont verstoord<br />

waren. Een groot deel van het plangebied was dus sterk verstoord. Ook de<br />

bodem ter plaatse van de overige boringen was, hoewel nog wel sprake was<br />

van een gelaagdheid in het esdek, deels verstoord. Er werden geen relevante<br />

<strong>archeologische</strong> indicatoren aangetroffen. Op basis van het veldonderzoek<br />

wordt aan de voorheen bebouwde delen van het plangebied een lage<br />

verwachting voor onverstoorde <strong>archeologische</strong> waarden toegekend, terwijl<br />

aan de overige delen een middelhoge <strong>archeologische</strong> verwachting wordt<br />

toegekend. Gezien het feit dat slechts een beperkt en sterk versnipperd<br />

oppervlak een middelhoge <strong>archeologische</strong> verwachting heeft, wordt de kans<br />

op het aantreffen van onverstoorde <strong>archeologische</strong> waarden van enige<br />

omvang zeer klein geacht en wordt geen vervolgonderzoek aanbevolen.<br />

Selectieadvies BILAN 2008: Geen vervolgonderzoek.<br />

Selectiebesluit conform het selectieadvies<br />

Literatuur De Boer 2008<br />

Diepte bouwvoor verstoord tot 105-160 cm onder maaiveld<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Leende</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 31801<br />

Jaartal 2008<br />

48


Coördinaten 167081 / 373901<br />

Toponiem Oostrikkerstraat 5<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder Synthegra BV<br />

Toelichting De hoge <strong>archeologische</strong> verwachting uit het bureauonderzoek voor<br />

vuursteenvindplaatsen uit het Laat-Paleolithicum en Mesolithicum kan op grond<br />

van de resultaten van het veldonderzoek naar laag worden bijgesteld. De hoge<br />

<strong>archeologische</strong> verwachting uit het bureauonderzoek voor<br />

nederzettingssporen uit het Neolithicum tot en met de nieuwe tijd kan op grond<br />

van de resultaten van het veldonderzoek naar middelhoog worden bijgesteld.<br />

Selectieadvies geen vervolgonderzoek<br />

Selectiebesluit conform het selectieadvies<br />

Literatuur Houbrechts, Valckx, Koeman en Hagens 2008<br />

Diepte bouwvoor verstoord tot in de c-horizont<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Leende</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 15612<br />

Jaartal 2006<br />

Coördinaten 166058 / 372400<br />

Toponiem Strijperstraat<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder Bureau Interdisciplinaire Landschapsanalyse<br />

Toelichting Uit het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied een hoge <strong>archeologische</strong> verwachting<br />

heeft, die te relateren is aan de ligging in hoge zwarte enkeerdgronden. Deze gronden<br />

worden gekenmerkt door een humeus dek (esdek) van 50 cm of meer, die het<br />

oorspronkelijke bodemprofiel, en dus mogelijk onderliggende archeologie, tegen diepe<br />

grondverstoringen beschermt. In de omgeving van het plangebied zijn diverse<br />

<strong>archeologische</strong> vondsten gedaan, die dateren uit het Neolithicum, late bronstijd<br />

tot ijzertijd, Romeinse tijd, late Middeleeuwen en Nieuwe tijd. Direct ten zuiden<br />

van het plangebied is een vijftiende tot zestiende-eeuwse nederzetting<br />

aangetroffen, die zich mogelijk in noordoostelijke richting tot in het plangebied<br />

uitstrekt. Het plangebied heeft lange tijd een agrarische functie gehad en was<br />

onbebouwd. Pas halverwege de twintigste eeuw is het plangebied bebouwd<br />

geraakt met voornamelijk stallen. Als gevolg hiervan zal waarschijnlijk de<br />

bovenste laag van het plangebied verstoord zijn geraakt. Aangezien in het<br />

plangebied een esdek aanwezig is, is de verwachting dat de bodem en<br />

daarmee de mogelijk aanwezige <strong>archeologische</strong> waarden, in het grootste deel<br />

van het plangebied onverstoord zullen zijn. Uit het veldonderzoek blijkt dat in<br />

de zuidelijke deellocatie onder het 60 tot 140 cm dikke esdek nog het grootste<br />

deel van het oorspronkelijke bodemprofiel aanwezig was. In het podzolprofiel<br />

kan zich nog een relatief onverstoord archeologisch sporenniveau bevinden. In<br />

de overige boringen was het oorspronkelijke bodemprofiel door ploegen in het<br />

esdek opgenomen, waardoor alleen diepere grondsporen nog aanwezig<br />

kunnen zijn. In beide deelgebieden werd waarschijnlijk een oude cultuur-<br />

/akkerlaag aangetroffen. Er werden geen relevante <strong>archeologische</strong> indicatoren<br />

aangetroffen. Het bevoegd gezag stelt dat indien restanten van het<br />

oorspronkelijke bodemprofiel worden vastgesteld in een gebied met esdekken<br />

(hoge zwarte enkeerdgronden) een proefsleuvenonderzoek moet worden<br />

uitgevoerd. Het karterend booronderzoek heeft onvoldoende informatie<br />

opgeleverd voor een <strong>archeologische</strong> waardering van het plangebied.<br />

Aangezien archeologisch onderzoek in het verleden meermaals heeft<br />

uitgewezen dat hoge zwarte enkeerdgronden <strong>archeologische</strong> vindplaatsen<br />

hebben afgedekt en verspreid over het plangebied AEBC-profielen voorkomen,<br />

wordt een vervolgonderzoek door middel van proefsleuven geadviseerd. In<br />

eerste instantie dient dit onderzoek zich te richten op de zuidelijke deellocatie<br />

49


(0,34 ha), waar de podzolprofielen zijn aangetroffen). Indien blijkt dat hier<br />

<strong>archeologische</strong> sporen aanwezig te zijn, dan dient ook in de noordelijke<br />

deellocatie (0,16 ha) proefsleuvenonderzoek plaats te vinden. Dit<br />

vervolgonderzoek dient uitgevoerd te worden op basis van een door het<br />

bevoegd gezag geaccordeerd Programma van Eisen.<br />

Selectieadvies BILAN 2006: Proefsleuvenonderzoek.<br />

Selectiebesluit conform het selectieadvies<br />

Literatuur De Boer 2006<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 60-140 cm onder maaiveld<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Leende</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 18010<br />

Jaartal 2006<br />

Coördinaten 166059 / 372400<br />

Toponiem Strijperstraat<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Proefsleuvenonderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder Bureau Interdisciplinaire Landschapsanalyse<br />

Toelichting In werkput 1 werd een recente voederkuil aangetroffen, die de bodem had<br />

verstoord. Ook in werkput 2 en 3 kwamen sporen van (sub)-recente activiteit<br />

aan het licht. Het gaat om greppels. Deze zijn geïnterpreteerd als bedoeld voor<br />

zandwinning.<br />

De weinige vondsten zijn overwegend van subrecente datum: een<br />

pijpensteeltje, baksteenfragmenten, een scherf laat- of postmiddeleeuws<br />

rood, en een scherf laatmiddeleeuws grijs aardewerk.<br />

Er werd geen relatie aangetroffen met de 15e / 16e – eeuwse nederzetting<br />

aan de zuidzijde.<br />

Selectieadvies Niet behoudenswaardig, geen vervolgonderzoek<br />

Selectiebesluit conform het selectieadvies<br />

Literatuur Mostert 2007<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 60-100 cm onder maaiveld<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Leende</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 18887<br />

Jaartal 2006<br />

Coördinaten 166037 / 372123<br />

Toponiem Strijperstraat<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder Synthegra BV<br />

Toelichting Uit het booronderzoek blijkt dat in het plangebied een enkeerdgrond (esdek)<br />

voorkomt. Vier boringen vertoonden een A/Cprofiel; twee een A/B/BC/C-profiel;<br />

twee een A/BC/C-profiel. In één boring zijn twee scherven aangetroffen,<br />

waarvan één in ieder geval van middeleeuwse ouderdom. Alleen bij de twee<br />

boringen waarin nog een B-horizont aanwezig was, is door de auteur<br />

aangenomen dat het bodemprofiel (onder het esdek) ongestoord is.<br />

Selectieadvies geen vervolgonderzoek<br />

Selectiebesluit proefsleuvenonderzoek<br />

Literatuur Hensen 2006<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 75 -110 cm onder maaiveld<br />

50


GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Leende</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 15933<br />

Jaartal 2006<br />

Coördinaten 166587 / 374070<br />

Toponiem Boschhoven<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder Bureau Interdisciplinaire Landschapsanalyse<br />

Toelichting Uit het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied een hoge <strong>archeologische</strong> verwachting<br />

heeft die te relateren aan de ligging in hoge zwarte enkeerdgronden. Deze gronden worden<br />

gekenmerkt door een humeus dek (esdek) van 50 cm of meer, die het oorspronkelijke<br />

bodemprofiel, en dus mogelijk onderliggende archeologie, tegen diepe<br />

grondverstoringen heeft beschermd. Op basis van waarnemingen in de<br />

omgeving en de geomorfologische en bodemkundige ligging kunnen sporen van<br />

bewoning uit de ijzertijd en de vroege en late Middeleeuwen worden<br />

verwacht. Het plangebied heeft lange tijd een agrarische functie gehad.<br />

Alleen in de zuidwestelijke hoek was langs de huidige weg Boschhoven een<br />

boerderij aanwezig. Pas in de loop van de twintigste eeuw is de bebouwing in<br />

het rondom het plangebied toegenomen. Het oostelijke deel van het plangebied<br />

is echter altijd onbebouwd gebleven. De verwachting is dat de bodem en<br />

daarmee de mogelijk aanwezige <strong>archeologische</strong> waarden, in het grootste deel<br />

van het plangebied onverstoord zullen zijn. Uit het veldonderzoek blijkt dat in<br />

het oostelijke deel van het plangebied een intact esdek bovenop een<br />

onverstoorde C-horizont aanwezig is. Het oorspronkelijke bodemprofiel is hier<br />

door ploegen in het esdek opgenomen, waardoor alleen diepere grondsporen<br />

nog aanwezig kunnen zijn. In het westelijke deel was de top van de C-horizont<br />

in verschillende mate door (sub)recente bodemingrepen verstoord, waardoor<br />

ook de diepere grondsporen (gedeeltelijk) verstoord zullen zijn. Er werden<br />

geen relevante <strong>archeologische</strong> indicatoren aangetroffen. Met de gebruikte<br />

veldmethode (boringen) is de kans op het aantreffen van <strong>archeologische</strong><br />

indicatoren echter ook niet groot. Het plangebied behoudt op grond van de<br />

onderzoeksresultaten de hoge <strong>archeologische</strong> verwachting voor met name<br />

vroegmiddeleeuwse <strong>archeologische</strong> waarden. Op grond hiervan wordt een<br />

vervolgonderzoek in de vorm van proefsleuven aanbevolen. Dit onderzoek<br />

dient zich in eerste instantie te richten op het oostelijke deel van het plangebied<br />

(zie hoofdstuk 6; Fig. 8). Mocht blijken dat hier <strong>archeologische</strong> sporen<br />

aanwezig zijn dan dient het onderzoek te worden uitgebreid naar het<br />

westelijke deel van het plangebied.<br />

Selectieadvies BILAN 2006: Proefsleuven.<br />

Selectiebesluit<br />

Literatuur De Boer 2006<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 40-90 cm onder maaiveld<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Leende</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 17789<br />

Jaartal 2006<br />

Coördinaten 166587 / 374070<br />

Toponiem Boschhoven<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Proefsleuvenonderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder Bureau Interdisciplinaire Landschapsanalyse<br />

Toelichting Tijdens het onderhavige proefsleuvenonderzoek werden in het plangebied<br />

geen <strong>archeologische</strong> sporen<br />

aangetroffen. Grote delen van het gebied bleken verstoord door agrarisch<br />

bodemgebruik en ontgravingen.<br />

51


Selectieadvies niet behoudenswaardig, geen vervolgonderzoek<br />

Selectiebesluit<br />

Literatuur Mostert 2007<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 40-90 cm onder maaiveld<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Leende</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 16229<br />

Jaartal 2006<br />

Coördinaten 166986 / 373995<br />

Toponiem Halfeindschestraat<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder Bureau Interdisciplinaire Landschapsanalyse<br />

Toelichting Uit het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied een hoge <strong>archeologische</strong> verwachting<br />

heeft, die te relateren is aan de ligging in hoge zwarte enkeerdgronden. Deze gronden<br />

worden gekenmerkt door een humeus dek (esdek) van 50 cm of meer. Een esdek<br />

beschermt het oorspronkelijke bodemprofiel, en dus mogelijk onderliggende archeologie,<br />

tegen diepe grondverstoringen. Het plangebied maakt deel uit van een langgerekt oud<br />

akkergebied. In deze zone zijn in de omgeving van het plangebied in het<br />

verleden diverse <strong>archeologische</strong> vondsten gedaan, die voornamelijk dateren uit<br />

de Middeleeuwen. Er zijn echter ook oudere sporen van bewoning<br />

aangetroffen, zoals uit de ijzertijd en mogelijk vanaf de bronstijd. Het<br />

plangebied is voor zover bekend altijd grotendeels onbebouwd geweest en in<br />

gebruik als landbouwgrond. Alleen in het noordwestelijke deel bevindt zich<br />

sinds het begin van de twintigste eeuw bebouwing. Momenteel bevindt zich in<br />

het zuidwestelijke deel een speeltuin. De verwachting is dat de bodem door de<br />

beschermende werking van het esdek grotendeels intact zal zijn. Uit het<br />

veldonderzoek blijkt dat de bodem in het plangebied kan worden<br />

geclassificeerd als een hoge zwarte enkeerdgrond. Door (sub)recente<br />

bodemingrepen is de basis van het esdek en de top van de C-horizont<br />

verstoord geraakt. Er werden geen relevante <strong>archeologische</strong> indicatoren<br />

aangetroffen. Aangezien er geen aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van<br />

een <strong>archeologische</strong> vindplaats en de bodem (sub)recent verstoord is, wordt<br />

geen vervolgonderzoek aanbevolen.<br />

Selectieadvies BILAN 2006: Geen vervolgonderzoek.<br />

Selectiebesluit<br />

Literatuur De Boer 2006<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 50-100 cm onder maaiveld<br />

52


Afbeelding 15 Het plangebied aan de Halfeindsestraat ( De Boer 2006)<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Leende</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 17866<br />

Jaartal 2006<br />

Coördinaten 167468 / 374275<br />

Toponiem Langstraat<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder BAAC BV<br />

Toelichting Uit het bureauonderzoek is gebleken dat het onderzoeksgebied in het<br />

dekzandgebied ligt en dat er een esdek aanwezig is. Op basis van de<br />

landschappelijke gegevens<br />

bestaat er voor het plangebied een hoge tot middelhoge specifieke<br />

<strong>archeologische</strong> verwachting. Er kunnen bewoningssporen aangetroffen<br />

worden uit de periode vanaf<br />

het Laat-Paleolithicum tot en met de Middeleeuwen. Deze sporen worden<br />

verwacht aan de basis van het esdek en in de top van het onderliggende<br />

bodemprofiel. Tijdens het booronderzoek zijn een intact esdek en<br />

<strong>archeologische</strong> indicatoren daterend uit de IJzertijd aangetroffen.<br />

Dat maakt het zeer waarschijnlijk dat er in de hoog gelegen delen van het<br />

plangebied (gebied 2 en 3) een vindplaats met nederzettingsporen uit de<br />

IJzertijd aanwezig is. Ter plaatse van de al aanwezige bebouwing kan deze<br />

vindplaats al deels verstoord zijn, evenals het laag gelegen beekdal rond boring<br />

4.<br />

Selectieadvies Behoud<br />

Selectiebesluit<br />

Literatuur Soepboer 2006<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 90-130 cm onder maaiveld<br />

53


Afbeelding 16 Historische kaart uit 1843-1844 met binnen het rode kader het plangebied Langstraat ( Bron:<br />

Soepboer 2006)<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Leende</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 20804<br />

Jaartal 2007<br />

Coördinaten 167474 / 374278<br />

Toponiem Langstraat 3<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Proefsleuvenonderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder BAAC BV<br />

Toelichting Duidelijk is dat het terrein weinig is verstoord, mede dankzij het aanwezige esdek. De<br />

weinige sporen die aanwezig zijn, zijn hierdoor goed geconserveerd. Het betreft enkele<br />

ontginningssporen, zoals spitsporen en een greppel uit de Late Middeleeuwen. De weinige<br />

vondsten, voornamelijk uit de IJzertijd, wijzen op bewoning uit deze periode in de omgeving<br />

van het onderzoeksgebied, mogelijk op hoger gelegen grond ten westen van het<br />

onderzoeksgebied.<br />

Selectieadvies geen vervolgonderzoek<br />

Selectiebesluit<br />

Literatuur van de Venne 2007<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 80-90 cm onder maaiveld<br />

54


GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Leende</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 23607<br />

Jaartal 2007<br />

Coördinaten 166710 / 373242<br />

Toponiem Locatie Brandweer, Schoolstraat 3<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Bureauonderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder RAAP Archeologisch Adviesbureau<br />

Toelichting Op basis van het bureauonderzoek geldt een hoge verwachting voor<br />

vindplaatsen van jager-verzamelaars en een lage verwachting voor<br />

vindplaatsen van landbouwende gemeenschappen. Vanwege het<br />

grondgebruik in het plangebied sinds het midden van de 20e eeuw diende<br />

rekening gehouden te worden met diepe verstoringen. Dit werd bevestigd door<br />

het veldwerk. Het plangebied is sterk verstoord, zowel door de bouw van de<br />

brandweerkazerne en opslagplaats van de <strong>gemeente</strong>werf, als door de<br />

sanering van het zuidelijke terreindeel. Slechts in één boring werd een esdek<br />

aangetroffen. Nergens werd een (gedeeltelijk) intact podzolprofiel gevonden.<br />

Alleen in boring 3 was nog een 10 cm dikke restant van de BC-horizont<br />

aanwezig. Tijdens de visuele inspectie zijn geen aanwijzingen gevonden voor<br />

vindplaatsen in het plangebied. Op grond van de resultaten van het<br />

bureauonderzoek en de veldtoets wordt vervolgonderzoek niet noodzakelijk<br />

geacht. Voor vindplaatsen van jager-verzamelaars geldt een hoge<br />

verwachting, maar eventuele vindplaatsen zijn door de (sub)recente<br />

bodemingrepen volledig verstoord. Voor vindplaatsen landbouwende<br />

gemeenschappen geldt een lage verwachting. Het plangebied lag in<br />

de natte gradiëntzone van de Groote Aa en de dekzandrug. Dit gebied is pas in<br />

de loop van de Middeleeuwen ontgonnen, waarbij humeuze grond werd<br />

opgebracht om de bodem droger te maken.<br />

Selectieadvies RAAP 2007: Geen vervolgonderzoek.<br />

Selectiebesluit conform het selectieadvies<br />

Literatuur Janssens 2007<br />

Diepte bouwvoor c-horizont vanaf 70 cm onder maaiveld<br />

55


Afbeelding 17 Het minuutplan van <strong>Leende</strong>, omstreeks 1830, met binnen de blauwe lijn het plangebied<br />

schoolstraat 3( Bron: Janssens 2007)<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Leende</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 26460<br />

Jaartal 2008<br />

Coördinaten 166603 / 373313<br />

Toponiem <strong>Leende</strong> Centrumplan<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Bureauonderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder Geo-logical<br />

Toelichting Op grond van de verzamelde indicatieve waarden uit <strong>archeologische</strong><br />

gegevens gecombineerd met historische gegevens en de gegevens van<br />

huidige verstoring, mede<br />

56


gezien de ligging in het oudste deel van <strong>Leende</strong>, kan de verwachting voor<br />

bewoningssporen uit de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd als hoog gesteld<br />

worden in het centrale deel van het plangebied. Het te verwachten<br />

complextype bestaat uit nederzettingssporen, sporen van percelering of<br />

verkaveling, alsmede sporen van een oliemolen. De sporen van de Nieuwe Tijd<br />

kunnen vanaf het oppervlak tot 0,5 tot 1 meter beneden maaiveld voorkomen,<br />

terwijl de sporen van de Vroege en Late Middeleeuwen vanaf 0,5 tot 1 meter<br />

onder het maaiveld verwacht worden. Op grond van de indicatieve waarden<br />

uit <strong>archeologische</strong> waarnemingen gecombineerd met geomorfologische en<br />

bodemkundige gegevens kan: a) de verwachting voor de Romeinse Tijd als<br />

laag gesteld worden. b) de verwachting voor de IJzertijd en Bronstijd als<br />

middelhoog gesteld worden, voor nederzettingssporen of losse vondsten in<br />

het centrale deel van het plangebied. De sporen kunnen onder het esdek vanaf<br />

0,5 tot 1.0 meter beneden maaiveld voorkomen. c) de verwachting voor het<br />

Neolithicum en oudere perioden als laag gesteld worden.<br />

Het centrale deel in het plangebied met vermoedelijk onverstoorde bodem<br />

bedraagt qua oppervlakte 3500 m2 (0,35 ha). De verwachting voor alle<br />

perioden dient beredeneerd naar beneden toe bijgesteld te worden als het<br />

esdek en/of de bodem onder het esdek verstoord is.<br />

Selectieadvies Vervolgonderzoek in de vorm van proefsleuven<br />

Selectiebesluit<br />

Literatuur Kluiving 2009<br />

Diepte bouwvoor n.v.t.<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Leende</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 27196<br />

Jaartal 2008<br />

Coördinaten 166693 / 373054<br />

Toponiem Julianalaan<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Bureauonderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder Geo-logical<br />

Toelichting De gespecificeerde verwachting op basis van de tijdens het bureauonderzoek<br />

verzamelde gegevens luidt dat het plangebied een hoge <strong>archeologische</strong><br />

verwachtingswaarde heeft voor wat betreft resten uit de Middeleeuwen en de<br />

Nieuwe Tijd. Voor de Brons- en IJzertijd geldt een middelhoge verwachting.<br />

Voor de Steentijd geldt eveneens een middelhoge verwachting door de<br />

aantrekkelijke gradiëntzone waar het plangebied in ligt. Alleen voor de<br />

Romeinse Tijd wordt de verwachting laag gesteld, vanwege het ontbreken van<br />

vindplaatsen in de omgeving. De aanwezigheid van een esdek in het<br />

plangebied en het feit dat het waarschijnlijk vanaf de Late Middeleeuwen<br />

(1250-1500) onafgebroken als akker is gebruikt, maken aannemelijk dat<br />

eventuele <strong>archeologische</strong> resten onder het esdek goed bewaard zijn gebleven.<br />

Onbekend is verder of de aanwezige bebouwing in het centrale en<br />

zuidoostelijke deel van het plangebied, daterend uit de jaren 30 en 50 van de<br />

vorige eeuw, een deel van de aanwezige <strong>archeologische</strong> resten verstoord<br />

heeft.<br />

Selectieadvies Noordelijk deel proefsleuven, rest <strong>archeologische</strong> begeleiding. Indien uit het<br />

proefsleuvenonderzoek in dit deel van het plangebied blijkt dat er een<br />

behoudenswaardige vindplaats aanwezig is, dan wordt geadviseerd om voor<br />

de rest van het (bebouwde) deel van het plangebied een <strong>archeologische</strong> een<br />

<strong>archeologische</strong> begeleiding aanbevolen.<br />

Selectiebesluit vervolgonderzoek in de vorm van proefsleuven<br />

Literatuur Kluiving 2008<br />

Diepte bouwvoor n.v.t.<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

57


Plaats <strong>Leende</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 30764<br />

Jaartal 2008<br />

Coördinaten 166644 / 373115<br />

Toponiem Julianastraat<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder RAAP Archeologisch Adviesbureau<br />

Toelichting Bij het booronderzoek is in het plangebied een 50-75 cm dikke enkeerdgrond<br />

aangetoond. In een groot deel van het plangebied is onder het esdek een 15-25<br />

cm dik zandpakket vastgesteld, stuifzand of een ophoging, met daaronder een<br />

oude akkerlaag. Onder de oude akkerlaag bevindt zich een vrijwel intacte<br />

podzolbodem. In de oude akkerlaag en het zandpakket is prehistorisch en (laat-<br />

)middeleeuws aardewerk aangetroffen. Het esdek bevat (laat-)middeleeuws<br />

aardewerk en aardewerk uit de Nieuwe Tijd, dat verder ook in het zandpakket<br />

is aangetroffen. Wegens de ligging in een gradiëntzone, dat wil zeggen op de<br />

overgang van hoge naar lager gelegen gronden, en de resultaten van het<br />

booronderzoek geldt voor het plangebied een hoge <strong>archeologische</strong><br />

verwachting voor de periode vanaf het Laat-Paleolithicum tot en met de<br />

Nieuwe Tijd.<br />

Selectieadvies Verspreid in het gehele gebied zijn tijdens het veldwerk vondsten aangetroffen<br />

uit de Prehistorie (mogelijk IJzertijd), Middeleeuwen en Nieuwe tijd. Deze<br />

vondsten vormen mogelijk een aanwijzing voor de aanwezigheid van een<br />

vindplaats in het plangebied. Aa<br />

Selectiebesluit Gezien de kleine omvang van het plangebied is besloten vervolgonderzoek uit<br />

te laten voeren in de vorm van een <strong>archeologische</strong> begeleiding (conform het<br />

protocol proefsleuven/opgraving).<br />

Literatuur Peeters 2008<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 60-85 cm onder het maaiveld<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Leende</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 32707<br />

Jaartal 2009<br />

Coördinaten 166637 / 373114<br />

Toponiem Julianastraat<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Archeologische begeleiding<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder RAAP Archeologisch Adviesbureau<br />

Toelichting In vlak 1 zijn 25 grondsporen aangetroffen, die op grond van de vulling<br />

bestaande uit bouwvoor en vondstmateriaal, in de 20ste eeuw zijn te dateren.<br />

Vlak 2 bevatte 13 grondsporen bestaande uit vijf (paal)kuilen, vijf kuilen en drie<br />

natuurlijke grondsporen. Vijf grondsporen zijn recent en waren al in vlak 1<br />

zichtbaar. De vijf (paal)kuilen zijn niet aan een structuur toe te wijzen. In het<br />

zuidelijke gedeelte van het plangebied is in het profiel een zesde (paal)kuil<br />

waargenomen. De (paal)kuilen bevatten geen vondstmateriaal, maar op basis<br />

van het aardewerk dat tijdens de aanleg van het vlak is aangetroffen is het<br />

waarschijnlijk dat de (paal)kuilen uit de IJzertijd of mogelijk de Middeleeuwen<br />

stammen. Vermoedelijk wijzen de grondsporen op de aanwezigheid van een<br />

boerderijerf en ook de oude cultuurlaag kan hiermee in verband worden<br />

gebracht. Bij de aanleg van de vlakken zijn 37 aardewerkscherven uit de<br />

prehistorie gevonden, drie uit de Middeleeuwen, zes uit de Nieuwe Tijd en één<br />

uit de Middeleeuwen of Nieuwe Tijd. Voor zover dateerbaar stamt het<br />

prehistorische aardewerk overwegend uit de IJzertijd. Het middeleeuwse<br />

aardewerk is aangetroffen bij de aanleg van vlak 1 en bestaat uit 2 scherven<br />

uit de Karolingische Tijd en één uit de late Middeleeuwen. Zes<br />

aardewerkscherven dateren uit de 17de-18de eeuw en één uit de periode<br />

58


1400-1700. Naast aardewerkscherven zijn er vier fragmenten van koostenen<br />

gevonden. Vermoedelijk ligt het onderzoeksgebied in een gebied dat vanaf de<br />

Karolingische Tijd opnieuw is ontgonnen en als akkerland in gebruik is<br />

genomen. Waarschijnlijk lag het plangebied ook toen op of in de directe<br />

nabijheid van een boerderijerf. Het onderzoek toont aan dat archeologisch<br />

onderzoek in relatief kleine plangebieden in het centrum van <strong>Leende</strong> zinvol kan<br />

zijn en goed geconserveerde <strong>archeologische</strong> resten uit diverse perioden kan<br />

Selectieadvies n.v.t.<br />

Selectiebesluit n.v.t.<br />

Literatuur van Dijk 2009<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 60-85 cm onder het maaiveld<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Leende</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 29668<br />

Jaartal 2008<br />

Coördinaten 166592 / 373318<br />

Toponiem kerkstraat<br />

Onderzoeksnaam centrumplan <strong>Leende</strong><br />

Onderzoekstype Bureauonderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder RAAP Archeologisch Adviesbureau<br />

Toelichting Bij het veldwerk zijn in het plangebied 7 boringen gedaan met een Edelmanboor<br />

met een diameter van 15 cm tot een diepte van maximaal 260 cm onder het<br />

maaiveld. In alle boringen is een 40 tot 225 cm dik pakket aangetroffen. In de meeste<br />

gevallen betreft het een verstoord plaggendek. Onder dit pakket bevindt zich de C-horizont.<br />

Enkele ijzervlekken getuigen van fluctuerende grondwaterstanden. Het westelijke gedeelte<br />

van het plangebied is relatief sterk opgehoogd (circa 110 cm) en het maaiveld is hier dan<br />

ook relatief hoog. Er zijn bij het booronderzoek geen <strong>archeologische</strong> indicatoren<br />

aangetroffen. Op de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) staat het plangebied<br />

als niet gekarteerd aangegeven. Op de <strong>archeologische</strong> verwachtingen- en<br />

advieskaart van de kaart van de bebouwde kom van <strong>Leende</strong> heeft het plangebeid een lage<br />

verwachting voor vindplaatsen uit het Paleolithicum en Mesolithicum en een hoge<br />

verwachting voor vindplaatsen van landbouwende gemeenschappen vanaf het Neolithicum<br />

tot en met de Nieuwe Tijd. De resultaten van het verkennende booronderzoek geven geen<br />

aanleiding om deze <strong>archeologische</strong> verwachting bij te stellen. Bewoningssporen uit de<br />

Middeleeuwen en Nieuwe Tijd zijn met name in het westelijke gedeelte van het<br />

plangebied te verwachten. Aangenomen wordt dat veronderstelde laatmiddeleeuwse en<br />

oudere bewoningssporen als gevolg van latere bebouwing in meerdere of mindere mate<br />

zullen zijn verstoord.<br />

Selectieadvies begeleiden sloopwerkzaamheden ter waardering, daarna alsnog<br />

vervolgonderzoek indien nodig<br />

Selectiebesluit conform het selectieadvies<br />

Literatuur Moonen 2008<br />

Diepte bouwvoor c-horizont vanaf 40 cm onder maaiveld<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Leende</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 29755<br />

Jaartal 2008<br />

Coördinaten 167067 / 373713<br />

Toponiem Broekerstraat<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder Archeopro<br />

Toelichting Gezien de relatief lage ligging van het plangebied, aan de rand van een beekdal<br />

en op de overgang naar een gebied met dekzandruggen zijn er met name<br />

59


esten uit de Middeleeuwen te verwachten. De kans op de aanwezigheid van<br />

oudere bewoningssporen is kleiner. In de boringen is een 30 tot 45 cm dikke<br />

bouwvoor aangetroffen, bestaande uit donkerbruin humusrijk zand. Hieronder<br />

is in de boringen 1 en 3 tot en met 8 humusrijk zand aanwezig gemengd met<br />

brokken geel zand. Deze 20 tot 30 cm dikke laag bevat, evenals de bouwvoor,<br />

baksteen, glas, antraciet, plastic en piepschuim. In boring 1 en 8 gaat de<br />

gemengde laag abrupt over in de C-horizont. In de boringen 3 tot en met 7 en 9<br />

bevindt zich tussen de gemengde laag en de C-horizont een 10 tot 60 cm dikke<br />

laag geel zand vermengd met humusrijk zand, waarin bij het zeven eveneens<br />

recent materiaal is aangetroffen. In boring 2 is tussen de bouwvoor en de C-<br />

horizont een laag moerig zand aangetroffen, waarschijnlijk de vulling van een<br />

greppel of sloot. In geen van de boringen zijn <strong>archeologische</strong> indicatoren<br />

aangetroffen. De dikte van de bouwvoor maakt dat er niet van een esdek kan<br />

worden gesproken. De recente insluitsels in de bouwvoor en de laag<br />

daaronder wijst erop dat de bouwvoor en het onderliggende zand recent<br />

ingrijpend zijn verstoord. De verstoring is waarschijnlijk veroorzaakt door de<br />

sloop van een gebouw in het begin van de 19de eeuw, het gebruik van het<br />

plangebied als (moes)tuin en het verwijderen van houtwallen die oorspronkelijk<br />

de perceelsgrenzen in het gebied markeerden.<br />

Selectieadvies geen vervolgonderzoek<br />

Selectiebesluit conform het selectieadvies<br />

Literatuur Exaltus & Orbons 2008<br />

Diepte bouwvoor verstoord tot in de c-horizont<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Leende</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 30501<br />

Jaartal 2008<br />

Coördinaten 166413 / 373521<br />

Toponiem Valkenswaardseweg<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder RAAP Archeologisch Adviesbureau<br />

Toelichting Volgens de IKAW heeft het plangebied een hoge verwachting. In het<br />

Bureauonderzoek is deze verwachting op basis van de geschiktheid van<br />

bewoning/gebruik in de verschillende <strong>archeologische</strong> periodes nader<br />

toegespitst voor de periode Jagers/verzamelaars (lage verwachting) en<br />

Landbouwers(hoge verwachting). Uit het booronderzoek blijkt het oppervlak<br />

van het braakliggende terrein tussen het gebouw nr. 3 en de parkeerplaats ten<br />

oosten van pand nr. 5 zwaar verstoord is. Mogelijk door de aanleg van een<br />

riool een aantal jaar geleden en mogelijk door gesloopte gebouwen ter plaatse.<br />

In het merendeel van de boringen is een esdek aangetoond. Geen van de<br />

boringen toonde echter een gaaf profiel. Onder het esdek werd een gevlekte<br />

laag aangeboord. In 3 boringen werden <strong>archeologische</strong> indicatoren aangetroffen bestaande<br />

uit aardewerk, waarvan mogelijk 1 dateert uit de Vroege Middeleeuwen.<br />

Selectieadvies proefsleuven<br />

Selectiebesluit conform het selectieadvies<br />

Literatuur Verhoeven 2008<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 70-120 cm onder maaiveld<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Leende</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 31282<br />

Jaartal 2008<br />

Coördinaten 167146 / 373914<br />

Toponiem Voordenweg 2<br />

Onderzoeksnaam<br />

60


Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder Synthegra BV<br />

Toelichting Op basis van het bureauonderzoek is de locatie van plangebied op de grens<br />

van een dekzandvlakte naar een beekdal gunstig voor de kans op het<br />

aantreffen van resten uit het Laat-Paleolithicum en Mesolithicum. Aangezien er<br />

echter uit de directe omgeving geen vondsten uit deze periode bekend zijn kan<br />

de verwachting voor deze periode op middelhoog worden gesteld. Voor de<br />

gehele periode van het neolithicum tot en met de Nieuwe tijd is de<br />

<strong>archeologische</strong> verwachting voor het plangebied hoog. Bij het veldwerk zijn vijf<br />

boringen gedaan. In drie boringen is een gaaf esdek waargenomen met een<br />

dikte van 60 tot 80 cm en daaronder in één boring een gave veldpodzolbodem<br />

en in de andere twee resten daarvan. In één boring wordt de gave<br />

podzolbodem afgedekt door een 10 cm dikke kleiige veenlaag. In de overige<br />

twee boringen is het esdek tot in de C-horizont verstoord en komt onder het<br />

esdek een menglaag voor van esdek en C-horizont met daarin<br />

baksteenfragmenten. Archeologische indicatoren zijn bij het booronderzoek<br />

niet aangetroffen en om deze reden wordt de <strong>archeologische</strong> verwachting<br />

voor alle perioden naar beneden bijgesteld tot laag. Het rapport besluit om deze<br />

reden met de aanbeveling om geen archeologisch vervolgonderzoek in het<br />

plangebied te verrichten.<br />

Selectieadvies Geen vervolgonderzoek<br />

Selectiebesluit vervolgonderzoek in de vorm van proefsleuven<br />

Literatuur Valckx, Koeman & Rondags 2008<br />

27-10-2008).<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 60-110 cm onder maaiveld<br />

Afbeelding 18 17 e -18 e eeuwse waterput aangetroffen in de Voordenweg 2( Bron: Wemerman en Hesseling<br />

2010)<br />

61


GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Leende</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 43164<br />

Jaartal 2010<br />

Coördinaten 167146 / 373914<br />

Toponiem Voordenweg 2<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Proefsleuvenonderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder Synthegra BV<br />

Toelichting In beide proefsleuven zijn grondsporen aangetroffen. Daarvan moeten in de<br />

eerste plaats de greppels/kuilen genoemd worden, die geïnterpreteerd zijn als<br />

sporen die samenhangen met grondverbetering. Het materiaal hieruit dateert<br />

hoofdzakelijk uit de 17e eeuw. Daarnaast zijn in beide putten delen van<br />

waarschijnlijk dezelfde lange greppel aangetroffen, die als ontginnings- of<br />

perceleringsgreppel wordt gezien. In proefsleuf 2 lagen voorts een waterput,<br />

die, te oordelen naar de <strong>archeologische</strong> vondsten hieruit, dateert uit de 17e<br />

eeuw, kuilen, paalsporen en een tweede greppel. De conclusie is dat het<br />

plangebied deel uitmaakt van een laaggelegen, relatief nat terrein. De<br />

aanwezigheid van onder meer veen ter plekke duidt hierop. Derhalve is, zo is<br />

het vermoeden, het terrein (lange tijd) gemeden als vestigingsplaats. De tijdens<br />

het onderzoek ontdekte grondsporen en vondsten wijzen op menselijke<br />

activiteiten vanaf de 17e eeuw. De rapporteurs vermoeden dat vanaf ca. 1600<br />

het terrein is opgehoogd teneinde een drogere situatie ten behoeve van<br />

landbouw te creërend. De greppels worden verondersteld aangelegd te zijn<br />

om het bewuste gebied geschikt te maken voor landbouw.<br />

Selectieadvies geen vervolgonderzoek<br />

Selectiebesluit <strong>archeologische</strong> begeleiding<br />

Literatuur Wemerman & Hesseling 2010<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 60-110 cm onder maaiveld<br />

62


Afbeelding 19 Roodbakkend aardewerk daterend uit 1650-1750 na Chr.( Bron: Wemerman en Hesseling 2010)<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Leende</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 44446<br />

Jaartal 2010<br />

Coördinaten 167146 / 373910<br />

Toponiem Voordenweg 2<br />

Onderzoeksnaam Archeologische begeleiding<br />

Onderzoekstype Archeologische begeleiding<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder Synthegra BV<br />

Toelichting Tijdens de <strong>archeologische</strong> begeleiding is gebleken dat zich binnen het<br />

plangebied sporen uit de 16de eeuw bevinden. Deze hebben met een<br />

agrarische functie van het terrein te maken. Het betreffen sporen van<br />

grondverbeteringsgreppels, ontwateringsgreppels, erfscheidingsgreppels, een<br />

moestuin met waterput en een drietal kuilen. Er zijn geen aanwijzingen voor<br />

bewoning binnen het plangebied.<br />

Selectieadvies n.v.t.<br />

Selectiebesluit n.v.t.<br />

Literatuur Wemerman & Hesseling 2010<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 60-110 cm onder maaiveld<br />

63


Afbeelding 20 Overzichtsplattegrond van de <strong>archeologische</strong> begeleiding aan de Voordenweg 2 ( Bron:<br />

Wemerman en Hesseling 2010)<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Leende</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 31316<br />

Jaartal 2008<br />

Coördinaten 166550 / 373525<br />

Toponiem Dorpstraat 49<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Bureauonderzoek<br />

Motief Overige grondwerkzaamheden<br />

Uitvoerder ADC ArcheoProjecten<br />

Toelichting Het plangebied bevindt zich binnen de historische dorpskern van <strong>Leende</strong>,<br />

waarvan de eerste bebouwing mogelijk dateert uit de periode 1000-1250 A.D.<br />

Hoewel in de bovenstaande opsomming resten uit het Laat-Paleolithicum en het<br />

Mesolithicum ontbreken, wordt hun voorkomen binnen het plangebied niet op<br />

voorhand uitgesloten. Ook wordt benadrukt dat het gebied in kwestie relicten<br />

uit de Romeinse Tijd kan bevatten. In deze perioden valt een verschuiving te<br />

bespeuren van de bewoning naar flanken van dekzandruggen, in de buurt van<br />

lager gelegen terreinen, overeenkomstig de veronderstelde landschappelijke<br />

64


setting van het terrein aan de Dorpsstraat 40. De kans op resten uit de<br />

Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd wordt vanwege de situering van de<br />

onderzoekslocatie in het dorpscentrum groot geacht. Wat de <strong>archeologische</strong><br />

resten uit de periode Neolithicum t/m Middeleeuwen betreft, wordt vooral<br />

gedacht aan nederzettingsresten en akkerarealen. De conservering van<br />

(onverbrande) organische resten zal vanwege de zure bodemomstandigheden<br />

slecht zijn.<br />

Het bureauonderzoek laat zien dat de huidige en voormalige bebouwing reeds<br />

de nodige verstoringen met zich mee hebben gebracht. Zo is het huidige<br />

gebouw onderkelderd. De kelder heeft een grondplan van ca. 12 m2, terwijl de<br />

diepte van kelder ten opzichte van het maaiveld ca. 2,5 m is. Verder wordt<br />

vermeld dat ter plekke van twee sonderingen de bodem verstoord is, waarbij<br />

over de ouderdom van de verstoring onduidelijkheid bestaat.<br />

Selectieadvies Vervolgonderzoek in de vorm van verkennend booronderzoek<br />

Selectiebesluit i.v.m. ligging in de historische kern is een <strong>archeologische</strong> begeleiding effectiever<br />

Literatuur Hanemaaijer & de Boer 2009<br />

Diepte bouwvoor n.v.t.<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Leende</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 32017<br />

Jaartal 2008<br />

Coördinaten 166734 / 373232<br />

Toponiem Harry Weijershof<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder RAAP Archeologisch Adviesbureau<br />

Toelichting De bodems zijn in het gehele plangebied tot in de c-horizont verstoord. Intacte<br />

vindplaatsen worden dan ook niet meer verwacht.<br />

Selectieadvies geen vervolgonderzoek<br />

Selectiebesluit conform het selectieadvies<br />

Literatuur Verhoeven & Lipsch 2009<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 40-50 cm onder maaiveld<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Leende</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 32028<br />

Jaartal 2008<br />

Coördinaten 166324 / 369657<br />

Toponiem Paaldijk<br />

Onderzoeksnaam Paaldijk, <strong>Leende</strong><br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder Becker en Van de Graaf<br />

Toelichting Op basis van het bureauonderzoek heeft het plangebied een hoge<br />

<strong>archeologische</strong> verwachting voor resten uit de periode van het Laat-<br />

Paleolithicum tot en met de Nieuwe Tijd. Gezien de vondsten uit de omgeving<br />

geldt deze verwachting echter met name voor het Laat-Paleolithicum en<br />

Mesolithicum. Gezien de relatief hoge ligging van het plangebied op een<br />

dekzandkop is er eerder een haarpodzol te verwachten dan een veldpodzol,<br />

zoals de bodemkaart aangeeft. Tijdens het veldwerk zijn in het plangebied 11<br />

verkennende boringen gedaan. In het akkergedeelte van het plangebied is<br />

tevens een oppervlaktekartering gedaan. De bovengrond in het plangebied<br />

wordt gevormd door een circa 30 cm dikke bouwvoor. In zes boringen is onder<br />

de bouwvoor een intacte en in twee boringen een restant van een B-horizont<br />

aanwezig met een dikte van 20 tot 50 cm. Bij de oppervlaktekartering of in de<br />

65


oringen zijn geen <strong>archeologische</strong> indicatoren aangetroffen. Als aanvulling op<br />

het booronderzoek zijn zes kijkgaten gegraven die de boorgegevens<br />

bevestigen. Zoals verwacht betreft het een haarpodzol in plaats van een<br />

veldpodzol. Op basis van het veldwerk is de conclusie dat de bodem in het<br />

plangebied grotendeels intact is. Alleen in het centrale en hoogste gedeelte van<br />

het plangebied ligt de bouwvoor direct op de C-horizont.<br />

Selectieadvies Vervolgonderzoek<br />

Selectiebesluit vervolgonderzoek d.m.v. een karterend en waarderend booronderzoek.<br />

Literatuur Berkhout 2009<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 30-80 cm onder maaiveld<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Leende</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 32029<br />

Jaartal 2008<br />

Coördinaten 168098 / 374518<br />

Toponiem Hulsbroeken<br />

Onderzoeksnaam Hulsbroeken, <strong>Leende</strong><br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder Becker en Van de Graaf<br />

Toelichting De slotsom van het bureauonderzoek is dat het plangebied op een dekzandrug<br />

op de flank van het beekdal van de Groote Aa zal liggen. Verwacht wordt de<br />

aanwezigheid een enkeerdbodem dan wel een podzolbodem. Archeologische<br />

resten kunnen teruggaan tot het Laat-Paleolithicum. Mocht de veronderstelde<br />

landschappelijke ligging inderdaad blijken, dan is de <strong>archeologische</strong><br />

verwachting hoog.<br />

Het verkennende veldonderzoek bestond uit negen boringen, waarbij de<br />

afstanden tussen de boringen 50 m waren, de gebruikte boor een edelmanboor<br />

met een boorkopmeter van 10 cm. Het boorsel is gezeefd over een zeef met<br />

een maaswijdte van 4 x 4 mm. Daarnaast is een veldkartering uitgevoerd. Noch<br />

hierbij noch bij de boringen zijn <strong>archeologische</strong> indicatoren ontdekt. Bij de<br />

boringen is geconstateerd dat de C-horizont (bestaande uit dekzand) op 50 tot<br />

90 cm onder het huidige maaiveld begint. De toplaag van de bodem bestaat uit<br />

een 20 tot 50 cm dikke A-horizont (zwak siltig, matig humeus bruin zand).<br />

Tussen de A- en de C-horizont werd een pakket duidelijk omgezette grond<br />

waargenomen. Geconcludeerd wordt dat de bodemopbouw in het plangebied<br />

grotendeels bestempeld moet worden als verstoord. De gevlekte laag tussen<br />

de A- en de C-horizont toont aan dat de top van het dekzand verstoord is en<br />

eventueel aanwezige <strong>archeologische</strong> resten verloren zijn gegaan.<br />

Selectieadvies geen vervolgonderzoek<br />

Selectiebesluit Vervolgonderzoek<br />

Literatuur Berkhout 2009<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 50-80 cm onder maaiveld<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Leende</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 32281<br />

Jaartal 2008<br />

Coördinaten 166388 / 373025<br />

Toponiem Kattenstraat<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder Archeopro<br />

Toelichting Het plangebied is waarschijnlijk gelegen in een vlakte met ten dele verspoelde<br />

dekzanden. Aan de oostzijde van het plangebied ligt een glooiing van<br />

66


eekdalzijde, zijnde de westrand van het beekdal van de Groote Aa. Het<br />

plangbied ligt ten opzichte van dit beekdal relatief hoog. De bodemkaart geeft<br />

aan dat in <strong>Leende</strong> op deze hoge, droge plekken esdekken liggen.<br />

Het plangebied heeft conform de Indicatieve Kaart van Archeologische<br />

Waarden (IKAW) een onbekende verwachting voor het aantreffen van<br />

<strong>archeologische</strong> waarden. Conform de eigen beleidsadvieskaart van de<br />

<strong>gemeente</strong> <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong> geldt echter een hoge trefkans voor het aantreffen<br />

van <strong>archeologische</strong> waarden. Zo is er op grond van de verwachte<br />

locatiekeuze in het verleden een hoge verwachting voor het aantreffen van<br />

bewoningssporen uit het Neolithicum, Bronstijd, IJzertijd, Romeinse tijd,<br />

middeleeuwen en Nieuwe Tijd.<br />

Ter toetsing van de gespecificeerde verwachting is in het plangebied een<br />

karterend booronderzoek uitgevoerd bestaande uit 9 boringen met zowel een<br />

guts (3 cm) als een edelmanboor (15 cm). Bovenin alle boringen werd een 15<br />

tot 140 cm dikke laag aangeboord bestaande uit humusrijk zand vermengd met<br />

brokken geel zand. Het materiaal is gezeefd. Dit pakket is vermengd met<br />

moderne insluitsels (plastic, piepschuim). Hieruit kan worden opgemaakt dat de<br />

bodem sterk verstoord is. Waarschijnlijk is de verstoring ontstaan door de<br />

bouw en sloop van schuren en loodsen die binnen het plangebied aanwezig<br />

zijn. Slechts in één boring is mogelijk een restant van het oorspronkelijke esdek<br />

aangetroffen. In de overige boringen is sprake van een geel gevlekte humeuze<br />

laag met verstoringen tot in de C-horizont.<br />

Selectieadvies geen vervolgonderzoek<br />

Selectiebesluit conform het selectieadvies<br />

Literatuur Exaltus & Orbons 2009<br />

Diepte bouwvoor c-horizont vanaf 60 cm onder maaiveld<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Leende</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 32352<br />

Jaartal 2008<br />

Coördinaten 167171 / 373889<br />

Toponiem Voordenweg<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder Archeopro<br />

Toelichting In verband met het volledig ontbreken van <strong>archeologische</strong> indicatoren binnen<br />

het plangebied, zijn de KNA-onderdelen Waardestelling en Selectieadvies, in<br />

dit rapport niet nader uitgewerkt.<br />

Selectieadvies geen vervolgonderzoek<br />

Selectiebesluit<br />

Literatuur<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 60-110 cm onder maaiveld<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Leende</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 37382<br />

Jaartal 2009<br />

Coördinaten 167668 / 373321<br />

Toponiem Molenschut<br />

Onderzoeksnaam Molenschut te <strong>Leende</strong><br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder Synthegra BV<br />

Toelichting Het verwachtingsmodel dat aan de hand van het bureauonderzoek is<br />

geformuleerd bestaat eruit dat de verwachting voor het Laat-Paleolithicum,<br />

67


Mesolithicum en de periode Neolithicum t/m Vroege Middeleeuwen middelhoog<br />

is, voor de perioden Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd daarentegen laag.<br />

Het booronderzoek werd uitgevoerd door middel van het zetten van 14<br />

boringen met een 7- cm- edelmanboor in een verspringend (35 x 50 m) grid. De<br />

boringen reikten tot hoogstens 25 cm in de C-horizont. Het opgeboorde<br />

sediment is verbrokkeld en aldus onderzocht op de aanwezigheid van<br />

<strong>archeologische</strong> indicatoren. De ondergrond (de C-horizont) bleek te bestaan uit<br />

dekzand. In het noordoosten van het plangebied (de boringen 1, 2, 6 en 7)<br />

werden onder een ca. 30 cm dikke bouwvoor de resten van een veldpodzol<br />

waargenomen. De bouwvoor, met inbegrip van eventueel een plaggendek, is<br />

elders in de onderzoekslocatie een 40-65 dikke bouwvoor aangetroffen, die<br />

direct rustte op de C-horizont. In het plaggendek zijn in de boringen 5, 9 en 14<br />

baksteenspikkels ontdekt. In drie boringen (5, 9 en 12) is de bouwvoor<br />

(inclusief de Aa-horizont) dikker dan 50 cm. Derhalve is dit deel van het<br />

plangebied bodemkundig aangemerkt als zwarte enkeerdgrond, de rest van het<br />

gebied met een (vermeend) plaggendek als laarpodzolgrond. Archeologische<br />

indicatoren zijn volgens zeggen niet ontdekt.<br />

Blijkens het veldonderzoek bestaat het plangebied samengevat uit drie<br />

bodemkundige zones: een veldpodzol in de noordoostelijke hoek, een zwarte<br />

enkeerdgrond in het westen en een laarpodzol in de rest. Gezien de<br />

bovengenoemde intactheid van de bodem is de <strong>archeologische</strong> verwachting iets<br />

bijgesteld, in die zin dat wat het Laat-Paleolithicum en het Mesolithicum betreft<br />

de middelhoge verwachting alleen voor noordoost hoek hetzelfde blijft. Anders<br />

gezegd, de rest van het plangebied is dermate verstoord dat de verwachting<br />

voor deze perioden naar beneden is geschroefd. Wat de overige perioden<br />

betreft, heeft het veldwerk niet geleid tot bijstellingen van het<br />

verwachtingsmodel.<br />

Selectieadvies vervolgonderzoek d.m.v. proefsleuven<br />

Selectiebesluit conform het selectieadvies<br />

Literatuur Van den Berkmortel, Hagens & Koeman 2009<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 30-65 cm onder maaiveld<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Leende</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 37772<br />

Jaartal 2009<br />

Coördinaten 166524 / 374183<br />

Toponiem Boschhoven-Loofvennen<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder RAAP Archeologisch Adviesbureau<br />

Toelichting Op basis van het bureauonderzoek is een verwachting opgesteld, waarbij een<br />

tweedeling is gemaakt tussen de periode van de paleolithische en<br />

mesolithische verzamelaars enerzijds en de landbouwers uit het Neolithicum<br />

t/m de Nieuwe tijd anderzijds. Voor nederzettingen van landbouwers is de<br />

verwachting middelhoog, waarbij de kans op laatmiddeleeuwse<br />

bewoningssporen het grootst is.<br />

Het veldwerk bestond uit een karterend booronderzoek, waarbij met behulp<br />

van een edelmanboor (diameter boorkop 15 cm) zes boringen zijn gezet. Het<br />

opgeboorde sediment is gezeefd (gebruikte maaswijdte 5 x 5 mm). De<br />

resultaten van het booronderzoek corresponderen amper met die van het<br />

bureauonderzoek. Slechts in één boring (boring 1) werd mogelijk een dun<br />

plaggendek aangetroffen. In de overige boringen werd een ca. 30 cm humeuze<br />

bovenlaag geconstateerd. Hieronder werd een in grote delen van het gebied<br />

een ca. 50 cm dik stuifzandpakket waargenomen (boringen 1,2, 4 en 6).<br />

Daaronder werd dekzand aangetroffen. In twee gevallen (boringen 3 en 5)<br />

was de bodem tot in het dekzand verstoord, wellicht ten gevolge van het telen<br />

van schorseneren. Archeologische indicatoren zijn tijdens het veldwerk niet<br />

Selectieadvies geen vervolgonderzoek<br />

68


Selectiebesluit conform het selectieadvies<br />

Literatuur Peeters 2009<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 30-50 cm onder maaiveld<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Leende</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 39552<br />

Jaartal 2010<br />

Coördinaten 170254 / 373749<br />

Toponiem <strong>Heeze</strong>rweg 20 a<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder Synthegra BV<br />

Toelichting<br />

Selectieadvies<br />

Selectiebesluit<br />

Literatuur<br />

Diepte bouwvoor<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Leende</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 39580<br />

Jaartal 2010<br />

Coördinaten 165739 / 374317<br />

Toponiem Merellaan<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder RAAP Archeologisch Adviesbureau<br />

Toelichting Op basis van het bureauonderzoek is een verwachting opgesteld, waarbij een<br />

tweedeling is gemaakt tussen de periode van de paleolithische en<br />

mesolithische verzamelaars enerzijds en de landbouwers uit het Neolithicum<br />

t/m de Nieuwe tijd anderzijds. Voor nederzettingen van landbouwers is de<br />

verwachting onbekend vanwege de onbekende bodemopbouw, terwijl de kans<br />

op sporen van landbouwers middelhoog is. De <strong>archeologische</strong> verwachting is<br />

op basis van de grondboringen bijgesteld. Het zuidelijk deel is waarschijnlijk in<br />

de loop van de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd uitgestoven waardoor de<br />

mogelijk aanwezige <strong>archeologische</strong> sporen verstoord zullen zijn. Dit gebied<br />

krijgt daarmee een lage verwachting voor alle perioden. Het noordelijk deel<br />

bestaat uit een hogere rug met deels nog intacte bodem, die later is opgehoogd<br />

tot akker waarin ook stuifzand is vermengd. Gezien ook de <strong>archeologische</strong><br />

vondsten in de boringen als in de directe nabijheid van het plangebied, is de<br />

kans op waardevolle <strong>archeologische</strong> vindplaatsen van landbouwers hier hoog.<br />

De kans op sporen van jagers/verzamelaars wordt als laag beschouwd door<br />

de verstoringen in de bovengrond. Het advies is archeologisch<br />

vervolgonderzoek in de vorm van proefsleuven uit te voeren in het noordelijke<br />

deel van het plangebied, en het zuidelijk deel vrij te geven. Tijdens dit<br />

vervolgonderzoek wordt aanbevolen om wel wat bodemmonsters uit het ven in<br />

het zuidelijke deel van het plangebied te nemen om daarmee de ouderdom te<br />

achterhalen.<br />

Selectieadvies Advies RAAP: in het noordelijk deel van het plangebied wordt<br />

proefsleuvenonderzoek aanbevolen Selectieadvies SRE: in aanvulling hierop<br />

dient in het zuidelijk deel van het plangebied tevens 2 sleuven te worden<br />

gelegd om de afwezigheid van resten te controleren.<br />

Selectiebesluit conform het selectieadvies<br />

Literatuur Peeters 2010<br />

69


Diepte bouwvoor c-horizont op 50-120 onder maaiveld<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Leende</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 41348<br />

Jaartal 2010<br />

Coördinaten 165738 / 374314<br />

Toponiem Merellaan<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Proefsleuvenonderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder RAAP Archeologisch Adviesbureau<br />

Toelichting onder de bouwvoor bevindt zich een esdek met daaronder stuifzand op een in<br />

de meeste gevallen goed bewaard podzolprofiel. In het zuiden bevindt zich een<br />

oude venbodem. Onder het esdek en het stuifzand zijn 15 sporen in drie<br />

verschillende clusters gevonden. De samenhang tussen de sporen in de<br />

verschillende clusters en tussen de clusters onderling is vooralsnog<br />

onduidelijk. De datering van de sporen ligt in de Late Middeleeuwen en Nieuwe<br />

Tijd. de sporen duiden volgens de onderzoekers op off-site activiteiten.<br />

Selectieadvies <strong>archeologische</strong> begeleiding in de zone tussen de putten 2 en 6. de rest van het<br />

terrein wordt vrijgegeven<br />

Selectiebesluit<br />

Literatuur Verhoeven 2010<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 15-70 cm onder maaiveld.<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Leende</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 40339<br />

Jaartal 2010<br />

Coördinaten 164567 / 375684<br />

Toponiem Verbreding A2 Knooppunt <strong>Leende</strong>rheide - Valkenswaard<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Infrastructurele werkzaamheden<br />

Uitvoerder Becker en van de Graaf<br />

Toelichting Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat het plangebied het overgrote<br />

merendeel van het onderzochte gebied dusdanig verstoord is dat de kans op<br />

het aantreffen van intacte <strong>archeologische</strong> waarden zeer klein is.<br />

Selectieadvies vrijgeven<br />

Selectiebesluit<br />

Literatuur<br />

Diepte bouwvoor<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Leende</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 41491<br />

Jaartal 2010<br />

Coördinaten 167045 / 372641<br />

Toponiem Zevenhuizen 8<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Bureauonderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder<br />

Toelichting Het plangebied is gelegen in een dekzandvlakte aan de rand van een beekdal,<br />

70


en is bedekt met een plaggendek. Archeologische vondsten uit de wijdere<br />

omgeving betreffen vooral vondsten uit de Bronstijd tot en met de<br />

Middeleeuwen. Historische kaarten geven aan dat het gebied de laatste 200<br />

jaar vooral agrarisch in gebruik was, waarbij in de jaren 60-70 een<br />

landbouwweg door het plangebied werd aangelegd.<br />

Selectieadvies n.v.t.<br />

Selectiebesluit n.v.t.<br />

Literatuur Krol 2010<br />

Diepte bouwvoor n.v.t.<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Leende</strong><br />

Onderzoeksmelding nr. 41492<br />

Jaartal 2010<br />

Coördinaten 167046 / 372641<br />

Toponiem Zevenhuizen 8<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder MUG Ingenieursbureau BV<br />

Toelichting Ter toetsing van de gespecificeerde verwachting is in het plangebied een<br />

verkennend booronderzoek uitgevoerd bestaande uit 6 boringen met een<br />

edelmanboor (7 cm). Hieruit blijkt dat de bouwvoor langzaam overgaat in een<br />

plaggendek en een totale dikte heeft van 45 tot 135 cm. Daaronder ligt dekzand.<br />

Een oorspronkelijk podzolbodem is nergens in de boringen aangetroffen.<br />

Selectieadvies vervolgonderzoek in de vorm van proefsleuven<br />

Selectiebesluit vervolgonderzoek indien een oppervlak groter dan 500m2 en dieper dan 40 cm onder<br />

maaiveld verstoord wordt.<br />

Literatuur Krol 2010<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 80-110 cm onder maaiveld<br />

<strong>Leende</strong>rstrijp (<strong>gemeente</strong> <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>)<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Leende</strong>rstrijp<br />

Onderzoeksmelding nr.<br />

Jaartal 1995<br />

Coördinaten<br />

Toponiem <strong>Leende</strong>rstrijp<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype opgraving<br />

Motief Overige werkzaamheden<br />

Uitvoerder Heemkundekring <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>-Zesgehuchten<br />

Toelichting<br />

Selectieadvies<br />

Selectiebesluit<br />

Literatuur<br />

Diepte bouwvoor<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Leende</strong>rstrijp<br />

Onderzoeksmelding nr. 3435<br />

Jaartal 2001<br />

Coördinaten 165384 / 371707<br />

Toponiem De Beukenvallei<br />

71


Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder RAAP Archeologisch Adviesbureau<br />

Toelichting Motivatie advies RAAP: Onder het esdek zijn geen <strong>archeologische</strong> resten<br />

aangetroffen. Wel grenst het plangebied aan CMA-terrein 57E-017. Hier zijn<br />

resten van een middeleeuws nederzettingsterrein aanwezig, evenals een<br />

mogelijk urnenveld uit de Late Bronstijd- IJzertijd. Mogelijk zijn hier in het<br />

plangebied ook nog resten van aanwezig.<br />

Selectieadvies RAAP 2001: Aanbevolen wordt om de werkzaamheden onder archeologisch<br />

toezicht uit te voeren.<br />

Selectiebesluit<br />

Literatuur<br />

Diepte bouwvoor<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats <strong>Leende</strong>rstrijp<br />

Onderzoeksmelding nr. 8530<br />

Jaartal 2004<br />

Coördinaten 165108 / 371262<br />

Toponiem Strijperstraat<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Overige grondwerkzaamheden<br />

Uitvoerder RAAP Archeologisch Adviesbureau<br />

Toelichting Ondanks de hoge <strong>archeologische</strong> verwachting voor vindplaatsen uit het<br />

Neolithicum t/m de Late Middeleeuwen zijn tijdens het veldonderzoek (12<br />

boringen)<br />

geen aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van <strong>archeologische</strong><br />

vindplaatsen in het plangebied. Uit de resultaten van de boringen kan<br />

geconcludeerd worden dat de bodem in<br />

het gehele plangebied zwaar verstoord is. De bruingrijze laag betreft<br />

waarschijnlijk<br />

een ophogingspakket boven de verstoorde laag. De verstoring in het zuidelijke<br />

deel van het plangebied houdt hoogstwaarschijnlijk verband met voormalige<br />

aspergeteelt op het perceel (mondelinge mededeling van de heer Van Ham);<br />

voor het telen van asperges wordt de bodem tot wel 1 m -Mv omgezet.<br />

Selectieadvies geen vervolgonderzoek<br />

Selectiebesluit<br />

Literatuur Verhoeven 2004.<br />

Diepte bouwvoor verstoord<br />

onbekend (<strong>gemeente</strong> <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>)<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats onbekend<br />

Onderzoeksmelding nr. 37585<br />

Jaartal 2009<br />

Coördinaten 164216 / 377341<br />

Toponiem Veeven-Groote Heide<br />

Onderzoeksnaam Archeologisch onderzoek EGM-ingrepen<br />

Onderzoekstype Veldkartering<br />

Motief Overige grondwerkzaamheden<br />

Uitvoerder RAAP Archeologisch Adviesbureau<br />

Toelichting rapport niet voorhanden<br />

72


Selectieadvies<br />

Selectiebesluit<br />

Literatuur<br />

Diepte bouwvoor<br />

Sterksel (<strong>gemeente</strong> <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>)<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats Sterksel<br />

Onderzoeksmelding nr.<br />

Jaartal 2005<br />

Coördinaten 170545 / 373570<br />

Toponiem Beukelaan<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief<br />

Uitvoerder RAAP Archeologisch Adviesbureau<br />

Toelichting Op basis van het bureauonderzoek gold bij aanvang van het veldonderzoek<br />

een lage verwachting voor vindplaatsen van jagers-verzamelaars en een<br />

middelhoge tot hoge verwachting voor vindplaatsen van landbouwers. Uit het<br />

veldonderzoek blijkt dat in het plangebied een esdek aanwezig is.<br />

Onder het esdek werden overwegend de restanten van een humuspodzol<br />

waargenomen. Het gaat hierbij niet om een intact profiel maar om een<br />

„gebroken podzol‟. De „gebroken podzol‟ geeft aan dat het esdek relatief snel is<br />

opgehoogd en duidt mogelijk op een latere ontginning van het plangebied.<br />

Tijdens het karterend booronderzoek zijn geen duidelijke <strong>archeologische</strong><br />

indicatoren aangetroffen uit de periode Steentijd t/m Late Middeleeuwen. Er<br />

is wel een zeer klein fragment, mogelijk handgevormd (prehistorisch)<br />

aardewerk of verbrande leem aangetroffen. Omdat het fragment werd<br />

waargenomen in secundair („recent‟) aangevoerde grond vormt het geen<br />

aanleiding om de aanwezigheid van een <strong>archeologische</strong> vindplaats in het<br />

plangebied te vermoeden.<br />

Selectieadvies geen vervolgonderzoek<br />

Selectiebesluit conform selectieadvies<br />

Literatuur Keijers 2005<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 50-85 cm onder maaiveld<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats Sterksel<br />

Onderzoeksmelding nr. 14137<br />

Jaartal 2005<br />

Coördinaten 170652 / 373528<br />

Toponiem Winters<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder Oranjewoud BV<br />

Toelichting Op grond van het geraadpleegde historische kaartmateriaal, blijken beide<br />

plangebieden zich buiten de historische dorpskern van Sterksel te bevinden,<br />

maar in het toenmalige akkergebied direct ten zuidwesten van de historische<br />

17e eeuwse kern. Ze liggen in een gebied gelegen aan de oostelijke rand van<br />

het akkercomplex Weiakkers.<br />

In lijn met ontwikkelingen van historische dorpskernen in de Kempen en<br />

Peelland gaat Sterksel terug tot in de Volle, mogelijk zelfs Vroege<br />

Middeleeuwen. Het is goed mogelijk dat de kern van Sterksel zich in de loop<br />

der tijd mogelijk verplaatst heeft van de hoge dekzandrug (tegenwoordig<br />

Weiakkers) naar de huidige locatie ten noordoosten van de dekzandrug. Deze<br />

verplaatsing van de hoge dekzandruggen naar de flanken daarvan is een<br />

73


kenmerkend verschijnsel van de historische dorpskernen in Kempen en<br />

Peelland.<br />

Tijdens het veldwerk zijn in het plangebied 10 boringen gezet met een 12 cm<br />

Edelmanboor tot een diepte van maximaal 2,0 m onder het maaiveld. In het<br />

plangebeid Beukenlaan nr. 6 zijn zes boringen uitgevoerd. In het plangebied<br />

Winters vier. In geen van de boringen zijn <strong>archeologische</strong> indicatoren<br />

aangetroffen. In het plangebied Beukenlaan 6 is in twee boringen een intact<br />

bodemprofiel aangetroffen. De boringen in het plangebied Winters bevatten<br />

geen intact bodemprofiel en waren 2 ondergrondse opslagtanks aanwezig.<br />

Deze hebben de originele bodemprofielen ter plaatse tot grote diepte verstoord.<br />

Selectieadvies geen vervolgonderzoek<br />

Selectiebesluit conform selctieadvies<br />

Literatuur Van der Feest en Koopmanschap 2005<br />

Diepte bouwvoor ondergrond verstoord tot in de C-horizont<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats Sterksel<br />

Onderzoeksmelding nr. 14843<br />

Jaartal 2005<br />

Coördinaten 170436 / 373365<br />

Toponiem ?????<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder Archeopro<br />

Toelichting<br />

Selectieadvies geen aanleiding tot vervolgonderzoek<br />

Selectiebesluit<br />

Literatuur<br />

Diepte bouwvoor<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats Sterksel<br />

Onderzoeksmelding nr. 14881<br />

Jaartal 2005<br />

Coördinaten 170774 / 373523<br />

Toponiem Averbodeweg 2<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Proefsleuvenonderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder RAAP Archeologisch Adviesbureau<br />

Toelichting Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden bewoningssporen aangetroffen van boerderijen<br />

en/of schuren die dateren uit de Late Middeleeuwen tot heden.<br />

Verder bevinden zich in het plangebied sporen van laatmiddeleeuwse grachten die Sterksel<br />

hebben omgracht. Uit historisch onderzoek blijkt dat het plangebied<br />

midden in de oude kern van Sterksel ligt, waar tot op heden niet of nauwelijks onderzoek is<br />

uitgevoerd. De middeleeuwse kern van Sterksel met omgrachting<br />

staat niet op de Cultuurhistorische Waardenkaart en niet in ARCHIS aangegeven als<br />

eenheid, terwijl de vroegste ontstaansgeschiedenis (Volle Middeleeuwen) van<br />

het dorp Sterksel in dit gebied verborgen zit. Het is daarom aan te bevelen de<br />

middeleeuwse grachten en de middeleeuwse<br />

bebouwing buiten het plangebied door middel van een inventariserend veldonderzoek in<br />

kaart te brengen en vervolgens de onderzoeksgegevens te gebruiken om de<br />

oude kern van Sterksel een hoge <strong>archeologische</strong> en cultuurhistorische status te geven zodat<br />

deze niet verloren gaat.<br />

Selectieadvies bescherming/behoud<br />

Selectiebesluit Er is voor gekozen <strong>archeologische</strong> resten op bepaalde plaatsen te behouden in<br />

74


situ en in andere delen definitief op te graven of tijdens een <strong>archeologische</strong><br />

begeleiding te laten <strong>onderzoeken</strong>.<br />

Literatuur Hoegen 2006<br />

derzoek (Raap Notitie 1248), Amsterdam<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 14 to 44 cm onder maaiveld<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats Sterksel<br />

Onderzoeksmelding nr. 15583<br />

Jaartal 2006<br />

Coördinaten 170822 / 373533<br />

Toponiem Averbodeweg 4<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Proefsleuvenonderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder RAAP Archeologisch Adviesbureau<br />

Toelichting Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn in plangebied Averbodeweg 4 in<br />

Sterksel in de <strong>gemeente</strong> <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong> zijn <strong>archeologische</strong> resten van goede<br />

kwaliteit uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd aangetroffen. Het gaat om<br />

bewoningssporen die dateren uit de periode 15e eeuw t/m 19e eeuw (en<br />

jonger). De meeste sporen concentreren zich langs de Averbodeweg en<br />

bestaan uit Paalsporen van laat- en postmiddeleeuwse gebouwen, (afval)<br />

kuilen en de grote poel waaraan hoeve Ten Poel haar naam dankt. Verder zijn<br />

de resten van een aantal greppels waargenomen die mogelijk deel uitmaken<br />

van de erfgrens tussen hoeve De Kan en hoeve Ten poel. Ten zuiden van het<br />

kanaal is een grote greppel gevonden. Dit is vermoedelijk de binnenste gracht<br />

van de dubbele gracht die rond de Laatmiddeleeuwse kern van Sterksel heeft<br />

gelopen.<br />

Selectieadvies bescherming/behoud<br />

Selectiebesluit conform het selectieadvies<br />

Literatuur Van Dijk 2006<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 14 to 44 cm onder maaiveld<br />

75


Afbeelding 21 overzichtsplattegrond met advies na het uitvoeren van het Proefsleuvenonderzoek aan de<br />

Averbodeweg( Bron: Van Dijk 2006)<br />

76


Afbeelding 22 Het Proefsleuvenonderzoek aan de Averbodeweg( Bron: Van Dijk 2006)<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats Sterksel<br />

Onderzoeksmelding nr. 19786<br />

Jaartal 2006<br />

Coördinaten 170780 / 373507<br />

Toponiem Averbodeweg 2<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Archeologische begeleiding<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder RAAP Archeologisch Adviesbureau<br />

Toelichting Het onderzoek heeft bewoningssporen opgeleverd uit de Volle en Late<br />

Middeleeuwen, evenals uit de Nieuwe Tijd. Deze sporen bevinden zich op het<br />

hoofd- en achtererf van twee historisch bekende boerderijen, te weten hoeve<br />

Ten Poel en hoeve In de Kan. De hoofderven worden door een gracht<br />

afgescheiden van de achtererven en de achtererven worden begrensd door<br />

de dubbele vierkante omgrachting rond de laatmiddeleeuwse kern van Sterksel.<br />

Op de hoofderven is de concentratie grondsporen het grootst. Op het<br />

hoofderf van hoeve Ten Poel zijn de hoeve zelf, een moestuin, twee<br />

bijgebouwen, zes waterputten, enkele waterkuilen en een poel waaraan de<br />

hoeve haar naam dankt aangetroffen. Het hoofderf van hoeve In de Kan<br />

bevatte resten van de hoeve zelf, twee bijgebouwen, drie waterputten en een<br />

waterkuil. De poel vormde lange tijd de grens tussen beide erven en werd op<br />

een gegeven moment vervangen door een aantal greppels. De oudste<br />

77


vondsten die waarschijnlijk wijzen op bewoning ter plaatse dateren uit de<br />

11de-12de eeuw, maar de eerste bewoningssporen stammen uit ca. 1150-<br />

1350.<br />

Opmerkelijk is de plaatscontinuïteit van met name het hoofdgebouw van de<br />

hoeven en ook de functionele continuïteit van diverse elementen. Bijzonder is<br />

bijvoorbeeld het gegeven dat de potstal in de hoeven Ten Poel en In de Kan in<br />

gebruik is geweest van respectievelijk de 14de eeuw tot 1900 en de 14de-<br />

15de eeuw tot circa 1830. Hiermee wordt het beeld bevestigd dat het<br />

potstalsysteem in de Late Middeleeuwen is ontstaan. Pas vanaf circa 1800<br />

traden er veranderingen op in de ruimtelijke indeling van de hoeven.<br />

Naast de grote hoeveelheid grondsporen met een grote tijdsdiepte heeft het<br />

onderzoek ook kwalitatief goede ecologische informatie opgeleverd, waarmee<br />

een behoorlijk compleet beeld is verkregen van de agrarische bestaanswijze,<br />

functies van de bijgebouwen, watervoorziening, erfinrichting, de vegetatie op<br />

de erven en directe omgeving enz. De combinatie van de <strong>archeologische</strong><br />

gegevens met de eveneens rijke historische informatie, met name afkomstig<br />

van de abdij van Averbode die eeuwenlang eigenaar was van Sterksel<br />

versterkt en vergroot het beeld aanzienlijk. De onderzoeksresultaten<br />

benadrukken de noodzaak om de omgrachte kern van Sterksel een hogere<br />

<strong>archeologische</strong> en cultuurhistorische status te geven dan tot op heden het<br />

Selectieadvies n.v.t.<br />

Selectiebesluit n.v.t.<br />

Literatuur van Dijk 2010<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 30 -50 cm onder maaiveld<br />

Afbeelding 23 Opgraving Averbodeweg( Bron: Van Dijk 2010)<br />

78


GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats Sterksel<br />

Onderzoeksmelding nr. 22540<br />

Jaartal 2007<br />

Coördinaten 170798 / 373526<br />

Toponiem Averbodeweg 4<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Opgraving<br />

Motief Wetenschappelijk onderzoek<br />

Uitvoerder RAAP Archeologisch Adviesbureau<br />

Toelichting Het onderzoek heeft bewoningssporen opgeleverd uit de Volle en Late<br />

Middeleeuwen, evenals uit de Nieuwe Tijd. Deze sporen bevinden zich op het<br />

hoofd- en achtererf van twee historisch bekende boerderijen, te weten hoeve<br />

Ten Poel en hoeve In de Kan. De hoofderven worden door een gracht<br />

afgescheiden van de achtererven en de achtererven worden begrensd door<br />

de dubbele vierkante omgrachting rond de laatmiddeleeuwse kern van Sterksel.<br />

Op de hoofderven is de concentratie grondsporen het grootst. Op het<br />

hoofderf van hoeve Ten Poel zijn de hoeve zelf, een moestuin, twee<br />

bijgebouwen, zes waterputten, enkele waterkuilen en een poel waaraan de<br />

hoeve haar naam dankt aangetroffen. Het hoofderf van hoeve In de Kan<br />

bevatte resten van de hoeve zelf, twee bijgebouwen, drie waterputten en een<br />

waterkuil. De poel vormde lange tijd de grens tussen beide erven en werd op<br />

een gegeven moment vervangen door een aantal greppels. De oudste<br />

vondsten die waarschijnlijk wijzen op bewoning ter plaatse dateren uit de<br />

11de-12de eeuw, maar de eerste bewoningssporen stammen uit ca. 1150-<br />

1350.<br />

Opmerkelijk is de plaatscontinuïteit van met name het hoofdgebouw van de<br />

hoeven en ook de functionele continuïteit van diverse elementen. Bijzonder is<br />

bijvoorbeeld het gegeven dat de potstal in de hoeven Ten Poel en In de Kan in<br />

gebruik is geweest van respectievelijk de 14de eeuw tot 1900 en de 14de-<br />

15de eeuw tot circa 1830. Hiermee wordt het beeld bevestigd dat het<br />

potstalsysteem in de Late Middeleeuwen is ontstaan. Pas vanaf circa 1800<br />

traden er veranderingen op in de ruimtelijke indeling van de hoeven.<br />

Naast de grote hoeveelheid grondsporen met een grote tijdsdiepte heeft het<br />

onderzoek ook kwalitatief goede ecologische informatie opgeleverd, waarmee<br />

een behoorlijk compleet beeld is verkregen van de agrarische bestaanswijze,<br />

functies van de bijgebouwen, watervoorziening, erfinrichting, de vegetatie op<br />

de erven en directe omgeving enz. De combinatie van de <strong>archeologische</strong><br />

gegevens met de eveneens rijke historische informatie, met name afkomstig<br />

van de abdij van Averbode die eeuwenlang eigenaar was van Sterksel<br />

versterkt en vergroot het beeld aanzienlijk. De onderzoeksresultaten<br />

benadrukken de noodzaak om de omgrachte kern van Sterksel een hogere<br />

<strong>archeologische</strong> en cultuurhistorische status te geven dan tot op heden het<br />

Selectieadvies n.v.t.<br />

Selectiebesluit n.v.t.<br />

Literatuur van Dijk 2010<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 30 -50 cm onder maaiveld<br />

79


Afbeelding 24 Metaalvondsten Averbodeweg<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats Sterksel<br />

Onderzoeksmelding nr. 25989<br />

Jaartal 2007<br />

Coördinaten 170879 / 373553<br />

Toponiem Averbodeweg<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Bureauonderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder Geo-logical<br />

Toelichting<br />

Selectieadvies<br />

Selectiebesluit<br />

Literatuur<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 30 -50 cm onder maaiveld<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats Sterksel<br />

Onderzoeksmelding nr. 25991<br />

Jaartal 2007<br />

Coördinaten 170876 / 373554<br />

Toponiem Averbodeweg 6<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Bureauonderzoek<br />

80


Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder RAAP Archeologisch Adviesbureau<br />

Toelichting De gespecificeerde verwachting op basis van de tijdens het bureauonderzoek<br />

verzamelde gegevens luidt dat het plangebied door de ligging op een<br />

dekzandrug en de aanwezigheid van hoge enkeerdgronden een hoge<br />

<strong>archeologische</strong> verwachtingswaarde heeft voor wat betreft resten uit de<br />

periode van de Late Steentijd tot en met de Nieuwe Tijd. Op basis van<br />

historische informatie is de verwachting met name hoog voor het aantreffen<br />

van resten uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. Wat betreft de vroege<br />

en Midden Steentijd is de <strong>archeologische</strong> verwachtingswaarde laag,<br />

aangezien er in of nabij het plangebied geen sprake is van een overgang van<br />

droge naar zeer natte gronden. Zoals uit archeologisch onderzoek direct ten<br />

westen van het plangebied is gebleken kunnen bewoningssporen in de vorm<br />

van gebouwresten met name aan de Averbodeweg worden verwacht. In het<br />

noordelijke gedeelte van het plangebied, achter de boerderij, zijn naar<br />

verwachting vooral (afval-)kuilen en greppels aanwezig. Ook kunnen hier<br />

resten van de omgrachting rond Sterksel worden aangetroffen. Het<br />

booronderzoek bevestigt de op het bureauonderzoek gebaseerde hoge<br />

<strong>archeologische</strong> verwachting ten aanzien van de aanwezigheid van resten uit<br />

de late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd.<br />

Selectieadvies Voor het gehele plangebied wordt een inventariserend veldonderzoek in de<br />

vorm van proefsleuven aanbevolen, indien het terrein in de toekomst verstoord<br />

wordt door nieuwbouw. Voor het inventariserend veldonderzoek gelden de<br />

minimumeisen voor proefsleuvenonderzoek.<br />

Selectiebesluit Het booronderzoek bevestigt de op het bureauonderzoek gebaseerde hoge<br />

<strong>archeologische</strong> verwachting ten aanzien van de aanwezigheid van resten uit<br />

de late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd.<br />

Literatuur Keijers 2008<br />

Diepte bouwvoor n.v.t.<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats Sterksel<br />

Onderzoeksmelding nr. 28671<br />

Jaartal 2008<br />

Coördinaten 170810 / 373502<br />

Toponiem Averbodeweg<br />

Onderzoeksnaam SAVE11<br />

Onderzoekstype Opgraving<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder RAAP Archeologisch Adviesbureau<br />

Toelichting Het onderzoek heeft bewoningssporen opgeleverd uit de Volle en Late<br />

Middeleeuwen, evenals uit de Nieuwe Tijd. Deze sporen bevinden zich op het<br />

hoofd- en achtererf van twee historisch bekende boerderijen, te weten hoeve<br />

Ten Poel en hoeve In de Kan. De hoofderven worden door een gracht<br />

afgescheiden van de achtererven en de achtererven worden begrensd door<br />

de dubbele vierkante omgrachting rond de laatmiddeleeuwse kern van Sterksel.<br />

Op de hoofderven is de concentratie grondsporen het grootst. Op het<br />

hoofderf van hoeve Ten Poel zijn de hoeve zelf, een moestuin, twee<br />

bijgebouwen, zes waterputten, enkele waterkuilen en een poel waaraan de<br />

hoeve haar naam dankt aangetroffen. Het hoofderf van hoeve In de Kan<br />

bevatte resten van de hoeve zelf, twee bijgebouwen, drie waterputten en een<br />

waterkuil. De poel vormde lange tijd de grens tussen beide erven en werd op<br />

een gegeven moment vervangen door een aantal greppels. De oudste<br />

vondsten die waarschijnlijk wijzen op bewoning ter plaatse dateren uit de<br />

11de-12de eeuw, maar de eerste bewoningssporen stammen uit ca. 1150-<br />

1350.<br />

Opmerkelijk is de plaatscontinuïteit van met name het hoofdgebouw van de<br />

hoeven en ook de functionele continuïteit van diverse elementen. Bijzonder is<br />

bijvoorbeeld het gegeven dat de potstal in de hoeven Ten Poel en In de Kan in<br />

gebruik is geweest van respectievelijk de 14de eeuw tot 1900 en de 14de-<br />

81


15de eeuw tot circa 1830. Hiermee wordt het beeld bevestigd dat het<br />

potstalsysteem in de Late Middeleeuwen is ontstaan. Pas vanaf circa 1800<br />

traden er veranderingen op in de ruimtelijke indeling van de hoeven.<br />

Naast de grote hoeveelheid grondsporen met een grote tijdsdiepte heeft het<br />

onderzoek ook kwalitatief goede ecologische informatie opgeleverd, waarmee<br />

een behoorlijk compleet beeld is verkregen van de agrarische bestaanswijze,<br />

functies van de bijgebouwen, watervoorziening, erfinrichting, de vegetatie op<br />

de erven en directe omgeving enz. De combinatie van de <strong>archeologische</strong><br />

gegevens met de eveneens rijke historische informatie, met name afkomstig<br />

van de abdij van Averbode die eeuwenlang eigenaar was van Sterksel<br />

versterkt en vergroot het beeld aanzienlijk. De onderzoeksresultaten<br />

benadrukken de noodzaak om de omgrachte kern van Sterksel een hogere<br />

<strong>archeologische</strong> en cultuurhistorische status te geven dan tot op heden het<br />

Selectieadvies n.v.t.<br />

Selectiebesluit n.v.t.<br />

Literatuur van Dijk 2010<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 30 -50 cm onder maaiveld<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats Sterksel<br />

Onderzoeksmelding nr. 29321<br />

Jaartal 2008<br />

Coördinaten 170876 / 373553<br />

Toponiem Averbodeweg 6<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder RAAP Archeologisch Adviesbureau<br />

Toelichting Het archeologisch vooronderzoek bestond uit een bureauonderzoek en een<br />

veldonderzoek. Het veldonderzoek is beperkt gebleven tot een verkennend<br />

booronderzoek.<br />

Het plangebied ligt in de oude kom van Sterksel. Vooral langs de Averbodeweg<br />

zijn tijdens recent archeologisch onderzoek behoudenswaardige<br />

<strong>archeologische</strong> resten aangetoond. Ten aanzien van het plangebied wordt dan<br />

ook vervolgonderzoek in de vorm van proefsleuven aanbevolen.<br />

Selectieadvies proefsleuven in noordelijke en zuidelijke deel van plangebied<br />

Selectiebesluit conform het selectieadvies<br />

Literatuur Keijers 2008<br />

Diepte bouwvoor <strong>archeologische</strong> laag op 30-50 cm onder maaiveld<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats Sterksel<br />

Onderzoeksmelding nr. 15876<br />

Jaartal 2006<br />

Coördinaten 170501 / 373512<br />

Toponiem Beukenlaan 6<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder Oranjewoud BV<br />

Toelichting Op grond van het geraadpleegde historische kaartmateriaal, blijken beide<br />

plangebieden zich buiten de historische dorpskern van Sterksel te bevinden,<br />

maar in het toenmalige akkergebied direct ten zuidwesten van de historische<br />

17e eeuwse kern. Ze liggen in een gebied gelegen aan de oostelijke rand van<br />

het akkercomplex Weiakkers.<br />

In lijn met ontwikkelingen van historische dorpskernen in de Kempen en<br />

Peelland gaat Sterksel terug tot in de Volle, mogelijk zelfs Vroege<br />

82


Middeleeuwen. Het is goed mogelijk dat de kern van Sterksel zich in de loop<br />

der tijd mogelijk verplaatst heeft van de hoge dekzandrug (tegenwoordig<br />

Weiakkers) naar de huidige locatie ten noordoosten van de dekzandrug. Deze<br />

verplaatsing van de hoge dekzandruggen naar de flanken daarvan is een<br />

kenmerkend verschijnsel van de historische dorpskernen in Kempen en<br />

Peelland.<br />

Tijdens het veldwerk zijn in het plangebied 10 boringen gezet met een 12 cm<br />

Edelmanboor tot een diepte van maximaal 2,0 m onder het maaiveld. In het<br />

plangebeid Beukenlaan nr. 6 zijn zes boringen uitgevoerd. In het plangebied<br />

Winters vier. In geen van de boringen zijn <strong>archeologische</strong> indicatoren<br />

aangetroffen. In het plangebied Beukenlaan 6 is in twee boringen een intact<br />

bodemprofiel aangetroffen. De boringen in het plangebied Winters bevatten<br />

geen intact bodemprofiel en waren 2 ondergrondse opslagtanks aanwezig.<br />

Deze hebben de originele bodemprofielen ter plaatse tot grote diepte verstoord.<br />

Selectieadvies vervolgonderzoek in de vorm van proefsleuven<br />

Selectiebesluit conform selectieadvies<br />

Literatuur Van der Feest en Koopmanschap 2005<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 100- 120 cm onder maaiveld<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats Sterksel<br />

Onderzoeksmelding nr. 18097<br />

Jaartal 2006<br />

Coördinaten 170501 / 373512<br />

Toponiem Beukenlaan 6 vervolgonderzoek<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Proefsleuvenonderzoek<br />

Motief Overige grondwerkzaamheden<br />

Uitvoerder Oranjewoud BV<br />

Toelichting In totaal zijn vier sleuven aangelegd op het terrein van de basisschool te<br />

Sterksel. Aan de westzijde van het plangebied is een mogelijke rand van een<br />

middeleeuwse akker aanwezig, maar deze zal geen of slechts beperkte<br />

aanvullende informatie kunnen leveren dan reeds nu is verkregen.<br />

Selectieadvies geen vervolgonderzoek<br />

Selectiebesluit<br />

Literatuur Koopmanschap &Teekens 2006<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 100- 120 cm onder maaiveld<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats Sterksel<br />

Onderzoeksmelding nr. 17454<br />

Jaartal 2006<br />

Coördinaten 170318 / 373382<br />

Toponiem Kanhoeve II<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Infrastructurele werkzaamheden<br />

Uitvoerder Grontmij<br />

Toelichting Uit het onderzoek is gebleken dat het plangebied een hoge kans heeft op het<br />

aantreffen van <strong>archeologische</strong> waarden. Verspreid over het plangebied zijn<br />

intacte podzolprofielen waargenomen. Van de 29 gezette boringen vertoonden<br />

slechts 4 boringen een duidelijk verstoorde bodemopbouw. Er werden echter<br />

geen <strong>archeologische</strong> indicatoren aangetroffen.<br />

Selectieadvies Archeologische begeleiding bij aanleg ontsluitingsweg, mogelijk gevolgd door<br />

het uitvoeren van een proefsleuvenonderzoek in het wijdere gebied. PvE 21<br />

februari 2007: 4 proefsleuven.<br />

Selectiebesluit Proefsleuvenonderzoek. Archeologisch conceptadvies Provincie Noord-<br />

83


Brabant, mevr. drs. M. Barwasser, 18 oktober 2006.<br />

Literatuur Norde & de Haan 2006<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 80-100 cm onder maaiveld<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats Sterksel<br />

Onderzoeksmelding nr. 22059<br />

Jaartal 2007<br />

Coördinaten 170318 / 373384<br />

Toponiem Weiakker<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Proefsleuvenonderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder Grontmij<br />

Toelichting Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden in totaal 37 sporen, verspreid over<br />

werkput 1 en 4, aangetroffen, bestaande uit 33 paalkuilen, 1 kuil en 3<br />

greppels. Een deel van de paalsporen maakt deel uit van een woonerf met een<br />

huisplattegrond en mogelijk bijgebouwen. Het vondstmateriaal bestond uit 3<br />

fragmenten aardewerk, 1 fragment vuursteen, 1 fragment natuursteen en een<br />

fragment verbrande klei. Op basis van het aangetroffen vondstmateriaal en de<br />

huisplattegrond wordt het nederzettingsterrein gedateerd in de late<br />

Middeleeuwen. Uit het veldonderzoek blijkt verder dat er een vrij dik<br />

akkerpakket in het plangebied aanwezig is met een dikte van 80 tot 100 cm, die<br />

de <strong>archeologische</strong> waarden heeft beschermd tegen bodemverstorende<br />

Selectieadvies vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving<br />

Selectiebesluit opgraving met zoekgebieden<br />

Literatuur Schutte 2007<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 80-100 cm onder maaiveld<br />

Afbeelding 25 Huisplattegrond uit de IJzertijd, opgraving Weiakkers( Bron: Vanneste 2008)<br />

84


GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats Sterksel<br />

Onderzoeksmelding nr. 28359<br />

Jaartal 2008<br />

Coördinaten 170318 / 373388<br />

Toponiem Weiakkers<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Opgraving<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder ADC ArcheoProjecten<br />

Toelichting Tijdens het <strong>archeologische</strong> onderzoek op de Weiakkers te Sterksel zijn<br />

bewoningssporen uit de Late en Midden IJzertijd, de Vroege en de Volle<br />

Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd aangetroffen. De sporen bevinden zich<br />

gemiddeld op een meter diepte en zijn pas zichtbaar onder het dikke esdek. Het<br />

gaat daarbij om 2156 sporen, waaronder verkleuringen van paalgaten, kuilen,<br />

waterputten, waterkuilen, greppels, lagen, natuurlijke verstoringen en<br />

dergelijke. In totaal zijn 42 structuren herkend die dateren in de IJzertijd. Het<br />

gaat om 6 huisplattegronden, 33 spiekers, 2 kuilen, één vierkante<br />

(graf)structuur en een palencluster. De huizen zijn gelegen op de koppen van<br />

de dekzandrug; het grafmonument ligt op de flank van de dekzandrug in het<br />

zuiden van het plangebied. In het westen van het plangebied is verder een<br />

cluster bewoningssporen uit de Vroege Middeleeuwen ontdekt. Het gaat om<br />

twee erven. Het westelijke erf, erf A, bestaat uit een huisplattegrond en een<br />

bijgebouw. Van het oostelijke erf, erf B, is naast een compleet huisplattegrond<br />

en een bijgebouw ook nog een volledige waterput onderzocht. Beide erven zijn<br />

gelegen op de flank van een dekzandrug. Ten zuiden van de Vroeg<br />

Middeleeuwse erven zijn jongere structuren opgegraven die deel uitmaken van<br />

een erf uit de Volle Middeleeuwen, erf C.<br />

Selectieadvies n.v.t.<br />

Selectiebesluit n.v.t.<br />

Literatuur Vanneste 2008<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 80-100 cm onder maaiveld<br />

Afbeelding 26 Graanschuurtje, opgraving Weiakkers( Bron: Vanneste 2008)<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats Sterksel<br />

Onderzoeksmelding nr. 23757<br />

85


Jaartal 2007<br />

Coördinaten 170911 / 373075<br />

Toponiem Pastoor Thijssenlaan 58<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder Synthegra BV<br />

Toelichting Uit het bureauonderzoek blijkt dat in het onderzoeksgebied hoge zwarte<br />

enkeerdgronden ofwel oude akkergronden aanwezig zijn, in de hier gelegen<br />

dekzandvlakte aan de rand van het beekdal van de Sterkselse Aa. Op de<br />

Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) heeft het plangebied<br />

een hoge indicatieve <strong>archeologische</strong> waarde, vanwege de aanwezigheid van<br />

een enkeerdgrond. In het plangebied zelf zijn geen <strong>archeologische</strong><br />

monumenten of vindplaatsen aanwezig; in de wijdere omgeving echter wel.<br />

Het betreft vooral vindplaatsen uit de prehistorie en Middeleeuwen.<br />

Het inventariserend veldonderzoek werd uitgevoerd door middel van het zetten<br />

van 11 boringen met een 15 cm boor, waarbij de inhoud van relevante<br />

bodemlagen op een 4 mm zeef werd gezeefd. De boringen werden<br />

onregelmatig verspreid over het 0,7 ha (7000 m²) grote terrein geplaatst. Uit het<br />

booronderzoek blijkt dat in het plangebied dekzand met oorspronkelijk een<br />

veldpodzolbodem voorkwam, die is opgehoogd met een humeus plaggendek<br />

van 20 tot 150 cm. Het A/C profiel toont aan dat de oorspronkelijke<br />

podzolbodem in het plangebied voor een groot deel is opgenomen in de<br />

akkerlaag. Alleen in het noordoostelijke deel van het plangebied is nog een<br />

gedeeltelijk intacte podzolbodem aanwezig.<br />

Selectieadvies Proefsleuvenonderzoek in het noordelijke deel van het plangebied omwille van<br />

de deels intacte bodem. Hier kunnen nog vindplaatsen van jager-verzamelaars<br />

voorkomen. Het zuidelijke deel vertoonde een verstoord bodemprofiel.<br />

Selectiebesluit Archeologische begeleiding<br />

Literatuur van der Zee 2007<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 30-90 cm onder maaiveld<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats Sterksel<br />

Onderzoeksmelding nr. 26420<br />

Jaartal 2008<br />

Coördinaten 170720 / 373544<br />

Toponiem Pastoor Thijssenlaan<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder RAAP Archeologisch Adviesbureau<br />

Toelichting Het booronderzoek had een karterend karakter, waarmee het naast het<br />

vaststellen van de gaafheid van het bodemprofiel tot doel had vindplaatsen op<br />

te sporen aan de hand van <strong>archeologische</strong> indicatoren in de boorkern. Het<br />

booronderzoek wordt geschikt geacht voor het opsporen van de meest<br />

vondstrijke nederzettingsterreinen uit de periode IJzertijd t/m Late<br />

Middeleeuwen. Er zijn met een Edelmanboor van 15 cm diameter 4 verspreide<br />

boringen gezet, waarbij de inhoud gezeefd is op een 5 mm zeef. Uit het<br />

booronderzoek bleek dat in het gebied inderdaad een esdek aanwezig is. Dit<br />

heeft een dikte van 50 tot 80 centimeter. In een groot deel van het plangebied<br />

ligt onder het esdek nog een restant van een humuspodzol met bewaarde B-<br />

en/of BC-horizont. Alleen het oostelijk deel van het terrein blijkt tot 95 cm diepte<br />

te zijn verstoord. In het plangebied zijn geen <strong>archeologische</strong> indicatoren<br />

aangetroffen. Op grond van het ontbreken van aanwijzingen voor de<br />

aanwezigheid van waardevolle <strong>archeologische</strong> resten en vanwege de<br />

beperkte omvang van het plangebied, wordt ten aanzien van het plangebied<br />

geen vervolgonderzoek aanbevolen.<br />

Selectieadvies Vanwege de verwachte lage ensemblewaarde, de lage gaafheid in het<br />

86


oostelijke deel van het plangebied en aangezien verwacht wordt dat de oude<br />

gracht grotendeels onder het wegdek ligt, wordt verwacht dat er geen<br />

behoudenswaardige arch. resten aanwezig zijn.<br />

Selectiebesluit Proefsleuvenonderzoek of <strong>archeologische</strong> begeleiding<br />

Literatuur Keijers 2008<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 50-80 cm onder maaivled<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats Sterksel<br />

Onderzoeksmelding nr. 37066<br />

Jaartal 2009<br />

Coördinaten 170755 / 371647<br />

Toponiem Pastoor Thijssenlaan<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Bureauonderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder Archaeological Research en Consultancy<br />

Toelichting Samenvatting en conclusie De onderzoekslocatie ligt waarschijnlijk voor het<br />

grootste deel in een dekzandvlakte. Het westelijk deel is hoger gelegen en ligt<br />

op een dekzandrug. Over het zuidelijke en oostelijke terreindeel loopt eveneens<br />

een smalle dekzandrug. De onderzoekslocatie grenst in het oosten aan een<br />

zijdal van de Sterkselse Aa. Op basis van de onderzoeksgegevens mag<br />

worden geconcludeerd dat er op de locatie een hoge tot middelhoge trefkans<br />

bestaat op <strong>archeologische</strong> sporen.<br />

Selectieadvies vervolgonderzoek in de vorm van een verkenend booronderzoek<br />

Selectiebesluit conform het selectieadvies<br />

Literatuur Thijs 2009 Geldermalsen<br />

Diepte bouwvoor n.v.t.<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats Sterksel<br />

Onderzoeksmelding nr. 38168<br />

Jaartal 2009<br />

Coördinaten 170754 / 371647<br />

Toponiem Pastoor Thijssenlaan<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Overige grondwerkzaamheden<br />

Uitvoerder ADC ArcheoProjecten<br />

Toelichting op de meeste plaatsen in het plangebied is de bodem tot op grote diepte<br />

verstoord. Blijkens de bijgevoegde plattegrond vallen deze verstoringen echter<br />

mee. De ondergrond ter hoogte van de boringen 5,7,15,22-26,35,39,46 en 47<br />

wordt wel als kansrijk aangemerkt. Toch wordt, vanwege het fragmentarische<br />

karakter, geen vervolgonderzoek aanbevolen<br />

Selectieadvies Buro de Brug: geen vervolgonderzoek noodzakelijk<br />

Selectiebesluit Archeologische begeleiding<br />

Literatuur van Dijk & Oudhof 2009<br />

Diepte bouwvoor c-horizont vanaf 40 cm onder het maaiveld<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats Sterksel<br />

Onderzoeksmelding nr. 25820<br />

Jaartal 2007<br />

Coördinaten 171021 / 373770<br />

Toponiem Ten Brakeweg 8<br />

87


Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder Archeopro<br />

Toelichting In het bureauonderzoek is gekeken naar historisch kaartmateriaal vanaf de<br />

negentiende eeuw, bodemkaart en meerdere databases zoals aanwezig in<br />

Archis. Vastgesteld is dat op basis van deze gegevens <strong>archeologische</strong> resten<br />

vanaf het neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen mogen worden<br />

verwacht. Het plangebied maakt deel uit van een (hoger gelegen deel) van een<br />

dekzandlandschap.<br />

Het veldonderzoek, karterende fase, heeft bestaan uit het plaatsen van negen<br />

boringen. Hiervan zijn de nummers 1 tot en met 6 zoveel mogelijk verspreid<br />

over het plangebied gezet en werden boring 7, 8 en 9 geplaatst waar de<br />

nieuwbouw is voorzien. In het plangebied zijn op meerdere plaatsen en op<br />

wisselende diepten, restanten van een BC, een BE en een B-horizont<br />

aanwezig. Als bovendek is een grijs humusarm zand met daarin brokken<br />

donkerbruin humusrijk zand en brokken moerig materiaal aangetroffen. Het<br />

moerig materiaal houdt mogelijk verband met een voormalige strooisellaag. De<br />

onderzoekers stellen op basis van het aangetroffen bodemprofiel dat het<br />

plangebied van oorsprong een geaccidenteerd en grillig verloop heeft gekend.<br />

Dit is in meer recenter tijd genivelleerd op basis van het grijze, humusarme<br />

zandpakket. De onderliggende podzolgronden (vermoeden niet in het rapport<br />

opgenomen) zijn vermoedelijk van laat middeleeuwse origine. De boringen zijn<br />

gezet door middel van een guts met een diameter van 2 centimeter en zijn<br />

nageboord met een boor met een diameter van 15 cm. De opgeboorde grond is<br />

gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 4 mm.<br />

Er zijn geen <strong>archeologische</strong> indicatoren aangetroffen in het opgeboorde<br />

materiaal.<br />

Selectieadvies geen vervolgonderzoek<br />

Selectiebesluit vervolgonderzoek in de vorm van een <strong>archeologische</strong> begeleiding<br />

Literatuur Exaltus & Orbons 2007<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 60-120cm onder maaiveld<br />

88


Afbeelding 27 Booronderzoek ten Brakeweg 8 ( Bron: Exaltus en Orbons 2007)<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats Sterksel<br />

Onderzoeksmelding nr. 26419<br />

Jaartal 2008<br />

Coördinaten 171614 / 374299<br />

Toponiem Albertlaan, Providentia<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder RAAP Archeologisch Adviesbureau<br />

Toelichting Het plangebied ligt in een dekzandlandschap met stuifduinen en vennen. Voor<br />

de hogere gronden geldt op basis van de verwachtingskaart van de <strong>gemeente</strong><br />

<strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong> een middelhoge <strong>archeologische</strong> verwachting voor vindplaatsen<br />

van landbouwers en voor de randen van de vennen een hoge verwachting<br />

voor vindplaatsen van jager-verzamelaars. Uit het veldonderzoek zijn geen<br />

<strong>archeologische</strong> indicatoren naar voren gekomen. Wel komen plaatselijk zones<br />

met een intact podzolprofiel voor. Eventuele kleine vuursteenvindplaatsen<br />

kunnen hier intact bewaard zijn gebleven.<br />

Selectieadvies nader karterend booronderzoek in de zones met een hoge verwachting voor<br />

vindplaatsen van jager-verzamelaars in combinatie met een (relatief) intacte<br />

podzolgrond. Verder extensieve begeleiding van de werken met het oog op<br />

eventueel voorkomen van grafheuvel<br />

Selectiebesluit waarderend vooronderzoek<br />

Literatuur Ellenkamp 2008<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 20 - 80 cm onder maaiveld<br />

89


Afbeelding 28 Plangebied Albertlaan/ Providentia ( Bron: Ellenkamp 2008)<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats Sterksel<br />

Onderzoeksmelding nr. 28861<br />

Jaartal 2008<br />

Coördinaten 171495 / 374618<br />

Toponiem Albertlaan, Providentia<br />

Onderzoeksnaam vervolg 26419<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder RAAP Archeologisch Adviesbureau<br />

Toelichting In het bureauonderzoek stelt de firma RAAP vast dat het plangebied is gelegen<br />

in een dekzandgebied waar meerdere uitgestoven laagtes en lage landduinen<br />

aanwezig zijn. Voor de uitgestoven laagtes geldt een lage verwachting op het<br />

aantreffen van <strong>archeologische</strong> resten. Voor de hogere randen van de vennen<br />

geldt een hoge <strong>archeologische</strong> verwachting, vanwege de aantrekkelijkheid van<br />

de hogere randen rondom de vennen voor jager-verzamelaars groepen. Deze<br />

zones zijn door RAAP begrensd tot een straal van 250 meter rondom de<br />

vennen. Er zijn tijdens het verkennende booronderzoek dekzanden<br />

aangetroffen waarin in veel gevallen haarpodzolgronden gevormd zijn. Op<br />

enkele plaatsen bleek de bodem (deels) verstoven te zijn en restte enkel nog<br />

de C-horizont. Ook waren enkele laagten aanwezig, die als vennen zijn<br />

aangemerkt. Het selectieadvies was om daar waar intacte of relatief intacte<br />

podzolgronden binnen de zone van 250 meter rond de voormalige vennen<br />

voorkomen een vervolgonderzoek door middel van een booronderzoek uit te<br />

voeren. Dit booronderzoek zou dan moeten worden uitgevoerd in een<br />

verspringend grid van 12,5 bij 10 meter om vuursteensites met een middelgrote<br />

variant op te kunnen sporen. Uit het veldonderzoek blijkt dat bodemprofielen<br />

waar mogelijk nog gave vuursteenvindplaatsen kunnen voorkomen en<br />

bodemprofielen waar eventuele vindplaatsen van jager-verzamelaars een lage<br />

informatiewaarde hebben, op korte afstand sterk kunnen verschillen. In<br />

deelgebied 2 t/m 8 en de westelijke uitbreiding van deelgebied 2 zijn relatief<br />

intacte bodemprofielen aangetroffen onder een ophogingpakket dat vooral<br />

bestaat uit stuifzand. Aan de rand van het Turfven en Peelven zijn natte en<br />

lemige bodems aangetroffen die lijken te wijzen op een oude natte venbodem.<br />

Ook hier is sterk opgehoogd. Het lijkt er dan ook op dat de vennen deels zijn<br />

dicht dichtgestoven of bewust zijn opgehoogd tijdens de ontginningen. Tijdens<br />

het karterende booronderzoek zijn geen <strong>archeologische</strong> indicatoren<br />

aangetroffen in de boringen. Het is derhalve onwaarschijnlijk dat zich in het nu<br />

90


onderzochte deel van het plangebied vuursteensites met een middelgrote<br />

Selectieadvies geen vervolgonderzoek, De rest van het plangebied houdt echter zijn hoge<br />

verwachting voor vindplaatsen van jagers-verzamelaars.<br />

Selectiebesluit conform het selectieadvies<br />

Literatuur Keijers 2008<br />

Diepte bouwvoor veel verschil<br />

Afbeelding 29 Plangebied Albertlaan/ Providentia op een kaart uit het midden van de 17 de eeuw ( Bron: Keijers<br />

2008)<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats Sterksel<br />

Onderzoeksmelding nr. 28863<br />

Jaartal 2008<br />

Coördinaten 171638 / 374482<br />

Toponiem Albertlaan, Providentia<br />

Onderzoeksnaam vervolg 26419<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder RAAP Archeologisch Adviesbureau<br />

Toelichting In het bureauonderzoek stelt de firma RAAP vast dat het plangebied is gelegen<br />

in een dekzandgebied waar meerdere uitgestoven laagtes en lage landduinen<br />

aanwezig zijn. Voor de uitgestoven laagtes geldt een lage verwachting op het<br />

aantreffen van <strong>archeologische</strong> resten. Voor de hogere randen van de vennen<br />

geldt een hoge <strong>archeologische</strong> verwachting, vanwege de aantrekkelijkheid van<br />

de hogere randen rondom de vennen voor jager-verzamelaars groepen. Deze<br />

zones zijn door RAAP begrensd tot een straal van 250 meter rondom de<br />

vennen. Er zijn tijdens het verkennende booronderzoek dekzanden<br />

91


aangetroffen waarin in veel gevallen haarpodzolgronden gevormd zijn. Op<br />

enkele plaatsen bleek de bodem (deels) verstoven te zijn en restte enkel nog<br />

de C-horizont. Ook waren enkele laagten aanwezig, die als vennen zijn<br />

aangemerkt. Het selectieadvies was om daar waar intacte of relatief intacte<br />

podzolgronden binnen de zone van 250 meter rond de voormalige vennen<br />

voorkomen een vervolgonderzoek door middel van een booronderzoek uit te<br />

voeren. Dit booronderzoek zou dan moeten worden uitgevoerd in een<br />

verspringend grid van 12,5 bij 10 meter om vuursteensites met een middelgrote<br />

variant op te kunnen sporen. Uit het veldonderzoek blijkt dat bodemprofielen<br />

waar mogelijk nog gave vuursteenvindplaatsen kunnen voorkomen en<br />

bodemprofielen waar eventuele vindplaatsen van jager-verzamelaars een lage<br />

informatiewaarde hebben, op korte afstand sterk kunnen verschillen. In<br />

deelgebied 2 t/m 8 en de westelijke uitbreiding van deelgebied 2 zijn relatief<br />

intacte bodemprofielen aangetroffen onder een ophogingpakket dat vooral<br />

bestaat uit stuifzand. Aan de rand van het Turfven en Peelven zijn natte en<br />

lemige bodems aangetroffen die lijken te wijzen op een oude natte venbodem.<br />

Ook hier is sterk opgehoogd. Het lijkt er dan ook op dat de vennen deels zijn<br />

dicht dichtgestoven of bewust zijn opgehoogd tijdens de ontginningen. Tijdens<br />

het karterende booronderzoek zijn geen <strong>archeologische</strong> indicatoren<br />

aangetroffen in de boringen. Het is derhalve onwaarschijnlijk dat zich in het nu<br />

onderzochte deel van het plangebied vuursteensites met een middelgrote<br />

Selectieadvies geen vervolgonderzoek, De rest van het plangebied houdt echter zijn hoge<br />

verwachting voor vindplaatsen van jagers-verzamelaars.<br />

Selectiebesluit conform het selectieadvies<br />

Literatuur Keijers 2008<br />

Diepte bouwvoor veel verschil<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats Sterksel<br />

Onderzoeksmelding nr. 28864<br />

Jaartal 2008<br />

Coördinaten 171778 / 374339<br />

Toponiem Albertlaan, Providentia<br />

Onderzoeksnaam vervolg 26419<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder RAAP Archeologisch Adviesbureau<br />

Toelichting In het bureauonderzoek stelt de firma RAAP vast dat het plangebied is gelegen<br />

in een dekzandgebied waar meerdere uitgestoven laagtes en lage landduinen<br />

aanwezig zijn. Voor de uitgestoven laagtes geldt een lage verwachting op het<br />

aantreffen van <strong>archeologische</strong> resten. Voor de hogere randen van de vennen<br />

geldt een hoge <strong>archeologische</strong> verwachting, vanwege de aantrekkelijkheid van<br />

de hogere randen rondom de vennen voor jager-verzamelaars groepen. Deze<br />

zones zijn door RAAP begrensd tot een straal van 250 meter rondom de<br />

vennen. Er zijn tijdens het verkennende booronderzoek dekzanden<br />

aangetroffen waarin in veel gevallen haarpodzolgronden gevormd zijn. Op<br />

enkele plaatsen bleek de bodem (deels) verstoven te zijn en restte enkel nog<br />

de C-horizont. Ook waren enkele laagten aanwezig, die als vennen zijn<br />

aangemerkt. Het selectieadvies was om daar waar intacte of relatief intacte<br />

podzolgronden binnen de zone van 250 meter rond de voormalige vennen<br />

voorkomen een vervolgonderzoek door middel van een booronderzoek uit te<br />

voeren. Dit booronderzoek zou dan moeten worden uitgevoerd in een<br />

verspringend grid van 12,5 bij 10 meter om vuursteensites met een middelgrote<br />

variant op te kunnen sporen. Uit het veldonderzoek blijkt dat bodemprofielen<br />

waar mogelijk nog gave vuursteenvindplaatsen kunnen voorkomen en<br />

bodemprofielen waar eventuele vindplaatsen van jager-verzamelaars een lage<br />

informatiewaarde hebben, op korte afstand sterk kunnen verschillen. In<br />

deelgebied 2 t/m 8 en de westelijke uitbreiding van deelgebied 2 zijn relatief<br />

intacte bodemprofielen aangetroffen onder een ophogingpakket dat vooral<br />

bestaat uit stuifzand. Aan de rand van het Turfven en Peelven zijn natte en<br />

92


lemige bodems aangetroffen die lijken te wijzen op een oude natte venbodem.<br />

Ook hier is sterk opgehoogd. Het lijkt er dan ook op dat de vennen deels zijn<br />

dicht dichtgestoven of bewust zijn opgehoogd tijdens de ontginningen. Tijdens<br />

het karterende booronderzoek zijn geen <strong>archeologische</strong> indicatoren<br />

aangetroffen in de boringen. Het is derhalve onwaarschijnlijk dat zich in het nu<br />

onderzochte deel van het plangebied vuursteensites met een middelgrote<br />

Selectieadvies geen vervolgonderzoek, De rest van het plangebied houdt echter zijn hoge<br />

verwachting voor vindplaatsen van jagers-verzamelaars.<br />

Selectiebesluit conform het selectieadvies<br />

Literatuur Keijers 2008<br />

Diepte bouwvoor veel verschil<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats Sterksel<br />

Onderzoeksmelding nr. 28865<br />

Jaartal 2008<br />

Coördinaten 171848 / 374224<br />

Toponiem Albertlaan, Providentia<br />

Onderzoeksnaam vervolg 26419<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder RAAP Archeologisch Adviesbureau<br />

Toelichting In het bureauonderzoek stelt de firma RAAP vast dat het plangebied is gelegen<br />

in een dekzandgebied waar meerdere uitgestoven laagtes en lage landduinen<br />

aanwezig zijn. Voor de uitgestoven laagtes geldt een lage verwachting op het<br />

aantreffen van <strong>archeologische</strong> resten. Voor de hogere randen van de vennen<br />

geldt een hoge <strong>archeologische</strong> verwachting, vanwege de aantrekkelijkheid van<br />

de hogere randen rondom de vennen voor jager-verzamelaars groepen. Deze<br />

zones zijn door RAAP begrensd tot een straal van 250 meter rondom de<br />

vennen. Er zijn tijdens het verkennende booronderzoek dekzanden<br />

aangetroffen waarin in veel gevallen haarpodzolgronden gevormd zijn. Op<br />

enkele plaatsen bleek de bodem (deels) verstoven te zijn en restte enkel nog<br />

de C-horizont. Ook waren enkele laagten aanwezig, die als vennen zijn<br />

aangemerkt. Het selectieadvies was om daar waar intacte of relatief intacte<br />

podzolgronden binnen de zone van 250 meter rond de voormalige vennen<br />

voorkomen een vervolgonderzoek door middel van een booronderzoek uit te<br />

voeren. Dit booronderzoek zou dan moeten worden uitgevoerd in een<br />

verspringend grid van 12,5 bij 10 meter om vuursteensites met een middelgrote<br />

variant op te kunnen sporen. Uit het veldonderzoek blijkt dat bodemprofielen<br />

waar mogelijk nog gave vuursteenvindplaatsen kunnen voorkomen en<br />

bodemprofielen waar eventuele vindplaatsen van jager-verzamelaars een lage<br />

informatiewaarde hebben, op korte afstand sterk kunnen verschillen. In<br />

deelgebied 2 t/m 8 en de westelijke uitbreiding van deelgebied 2 zijn relatief<br />

intacte bodemprofielen aangetroffen onder een ophogingpakket dat vooral<br />

bestaat uit stuifzand. Aan de rand van het Turfven en Peelven zijn natte en<br />

lemige bodems aangetroffen die lijken te wijzen op een oude natte venbodem.<br />

Ook hier is sterk opgehoogd. Het lijkt er dan ook op dat de vennen deels zijn<br />

dicht dichtgestoven of bewust zijn opgehoogd tijdens de ontginningen. Tijdens<br />

het karterende booronderzoek zijn geen <strong>archeologische</strong> indicatoren<br />

aangetroffen in de boringen. Het is derhalve onwaarschijnlijk dat zich in het nu<br />

onderzochte deel van het plangebied vuursteensites met een middelgrote<br />

Selectieadvies geen vervolgonderzoek, De rest van het plangebied houdt echter zijn hoge<br />

verwachting voor vindplaatsen van jagers-verzamelaars.geen<br />

vervolgonderzoek, De rest van het plangebied houdt echter zijn hoge<br />

verwachting voor vindplaatsen van jagers-verzamelaars.<br />

Selectiebesluit conform het selectieadvies<br />

Literatuur Keijers 2008<br />

Diepte bouwvoor veel verschil<br />

93


GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats Sterksel<br />

Onderzoeksmelding nr. 28866<br />

Jaartal 2008<br />

Coördinaten 171602 / 374162<br />

Toponiem Albertlaan, Providentia<br />

Onderzoeksnaam vervolg 26419<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder RAAP Archeologisch Adviesbureau<br />

Toelichting In het bureauonderzoek stelt de firma RAAP vast dat het plangebied is gelegen<br />

in een dekzandgebied waar meerdere uitgestoven laagtes en lage landduinen<br />

aanwezig zijn. Voor de uitgestoven laagtes geldt een lage verwachting op het<br />

aantreffen van <strong>archeologische</strong> resten. Voor de hogere randen van de vennen<br />

geldt een hoge <strong>archeologische</strong> verwachting, vanwege de aantrekkelijkheid van<br />

de hogere randen rondom de vennen voor jager-verzamelaars groepen. Deze<br />

zones zijn door RAAP begrensd tot een straal van 250 meter rondom de<br />

vennen. Er zijn tijdens het verkennende booronderzoek dekzanden<br />

aangetroffen waarin in veel gevallen haarpodzolgronden gevormd zijn. Op<br />

enkele plaatsen bleek de bodem (deels) verstoven te zijn en restte enkel nog<br />

de C-horizont. Ook waren enkele laagten aanwezig, die als vennen zijn<br />

aangemerkt. Het selectieadvies was om daar waar intacte of relatief intacte<br />

podzolgronden binnen de zone van 250 meter rond de voormalige vennen<br />

voorkomen een vervolgonderzoek door middel van een booronderzoek uit te<br />

voeren. Dit booronderzoek zou dan moeten worden uitgevoerd in een<br />

verspringend grid van 12,5 bij 10 meter om vuursteensites met een middelgrote<br />

variant op te kunnen sporen. Uit het veldonderzoek blijkt dat bodemprofielen<br />

waar mogelijk nog gave vuursteenvindplaatsen kunnen voorkomen en<br />

bodemprofielen waar eventuele vindplaatsen van jager-verzamelaars een lage<br />

informatiewaarde hebben, op korte afstand sterk kunnen verschillen. In<br />

deelgebied 2 t/m 8 en de westelijke uitbreiding van deelgebied 2 zijn relatief<br />

intacte bodemprofielen aangetroffen onder een ophogingpakket dat vooral<br />

bestaat uit stuifzand. Aan de rand van het Turfven en Peelven zijn natte en<br />

lemige bodems aangetroffen die lijken te wijzen op een oude natte venbodem.<br />

Ook hier is sterk opgehoogd. Het lijkt er dan ook op dat de vennen deels zijn<br />

dicht dichtgestoven of bewust zijn opgehoogd tijdens de ontginningen. Tijdens<br />

het karterende booronderzoek zijn geen <strong>archeologische</strong> indicatoren<br />

aangetroffen in de boringen. Het is derhalve onwaarschijnlijk dat zich in het nu<br />

onderzochte deel van het plangebied vuursteensites met een middelgrote<br />

Selectieadvies geen vervolgonderzoek, De rest van het plangebied houdt echter zijn hoge<br />

verwachting voor vindplaatsen van jagers-verzamelaars.<br />

Selectiebesluit conform het selectieadvies<br />

Literatuur Keijers 2008<br />

Diepte bouwvoor veel verschil<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats Sterksel<br />

Onderzoeksmelding nr. 28867<br />

Jaartal 2008<br />

Coördinaten 171503 / 374034<br />

Toponiem Albertlaan, Providentia<br />

Onderzoeksnaam vervolg 26419<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder RAAP Archeologisch Adviesbureau<br />

Toelichting In het bureauonderzoek stelt de firma RAAP vast dat het plangebied is gelegen<br />

in een dekzandgebied waar meerdere uitgestoven laagtes en lage landduinen<br />

aanwezig zijn. Voor de uitgestoven laagtes geldt een lage verwachting op het<br />

aantreffen van <strong>archeologische</strong> resten. Voor de hogere randen van de vennen<br />

94


geldt een hoge <strong>archeologische</strong> verwachting, vanwege de aantrekkelijkheid van<br />

de hogere randen rondom de vennen voor jager-verzamelaars groepen. Deze<br />

zones zijn door RAAP begrensd tot een straal van 250 meter rondom de<br />

vennen. Er zijn tijdens het verkennende booronderzoek dekzanden<br />

aangetroffen waarin in veel gevallen haarpodzolgronden gevormd zijn. Op<br />

enkele plaatsen bleek de bodem (deels) verstoven te zijn en restte enkel nog<br />

de C-horizont. Ook waren enkele laagten aanwezig, die als vennen zijn<br />

aangemerkt. Het selectieadvies was om daar waar intacte of relatief intacte<br />

podzolgronden binnen de zone van 250 meter rond de voormalige vennen<br />

voorkomen een vervolgonderzoek door middel van een booronderzoek uit te<br />

voeren. Dit booronderzoek zou dan moeten worden uitgevoerd in een<br />

verspringend grid van 12,5 bij 10 meter om vuursteensites met een middelgrote<br />

variant op te kunnen sporen. Uit het veldonderzoek blijkt dat bodemprofielen<br />

waar mogelijk nog gave vuursteenvindplaatsen kunnen voorkomen en<br />

bodemprofielen waar eventuele vindplaatsen van jager-verzamelaars een lage<br />

informatiewaarde hebben, op korte afstand sterk kunnen verschillen. In<br />

deelgebied 2 t/m 8 en de westelijke uitbreiding van deelgebied 2 zijn relatief<br />

intacte bodemprofielen aangetroffen onder een ophogingpakket dat vooral<br />

bestaat uit stuifzand. Aan de rand van het Turfven en Peelven zijn natte en<br />

lemige bodems aangetroffen die lijken te wijzen op een oude natte venbodem.<br />

Ook hier is sterk opgehoogd. Het lijkt er dan ook op dat de vennen deels zijn<br />

dicht dichtgestoven of bewust zijn opgehoogd tijdens de ontginningen. Tijdens<br />

het karterende booronderzoek zijn geen <strong>archeologische</strong> indicatoren<br />

aangetroffen in de boringen. Het is derhalve onwaarschijnlijk dat zich in het nu<br />

onderzochte deel van het plangebied vuursteensites met een middelgrote<br />

Selectieadvies geen vervolgonderzoek, De rest van het plangebied houdt echter zijn hoge<br />

verwachting voor vindplaatsen van jagers-verzamelaars.<br />

Selectiebesluit conform het selectieadvies<br />

Literatuur Keijers 2008<br />

Diepte bouwvoor veel verschil<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats Sterksel<br />

Onderzoeksmelding nr. 30089<br />

Jaartal 2008<br />

Coördinaten 170934 / 373619<br />

Toponiem Ten Brakeweg 1<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder RAAP Archeologisch Adviesbureau<br />

Toelichting De gespecificeerde verwachting op basis van de tijdens het bureauonderzoek<br />

verzamelde gegevens luidt dat het plangebied door afwezigheid van een zg.<br />

gradiëntzone (hooggelegen en goed ontwaterd naar laaggelegen natte<br />

gebieden) een lage verwachting voor de periode jagers-verzamelaars<br />

(Paleolithicum – Mesolithicum). Ook voor de periode van de landbouwers<br />

(vanaf het Neolithicum) lag het plangebied niet ideaal. Het gebied is matig<br />

ontwaterd, waardoor het pas na de ontginning geschikter werd voor<br />

akkerbouw. Op grond hiervan heeft het gebied een middelhoge verwachting<br />

voor de periode van de landbouwers. Historisch gezien ligt het gebied net<br />

buiten de buitenste, oude omgrachting van Sterksel. De AHN lijkt dit te<br />

bevestigen, ter hoogte van het plangebied is geen depressie (lees: gracht)<br />

vastgesteld. Op grond van oud kaartmateriaal lag de oude, oostelijke<br />

toegangspoort tot het oude Sterksel meer oostelijk.<br />

Tijdens het veldwerk zijn in het plangebied 5 karterende boringen gedaan met<br />

een 15 cm Edelmanboor tot een diepte van maximaal 1,2 m onder het maaiveld.<br />

De boringen zijn zoveel als mogelijk verspreid over het plangebied gezet.<br />

Gezien de beperkte omvang van het plangebied en het gevraagde aantal<br />

boringen conform de leidraad karterend booronderzoek, kan volgens de<br />

95


uitvoerder van een karterend (i.p.v. een verkennend) booronderzoek worden<br />

gesproken. Het huis op nr. 1 ligt op een duidelijk zichtbare verhoging, dit blijkt<br />

een uitloper van ten noorden aanwezige hoger gelegen gronden, mogelijk is<br />

deze verder door mensenhanden opgehoogd te verbetering van de<br />

grondwaterstand. De bodem bestaat uit een zwak humeuze donkerbruingrijze<br />

bovengrond van ca. 35 cm (A-Horizont). Onder deze laag is in boringen 1 t/m 4<br />

de gele C-horizont aangeboord. Boring 5 was verstoord . Alleen in boring 4<br />

werden resten van de B-horizont in de bouwvoor waargenomen. In de<br />

boringen zijn geen <strong>archeologische</strong> indicatoren aangetroffen.<br />

Selectieadvies Op basis van het bureauonderzoek was de kans gering dat <strong>archeologische</strong><br />

resten in het gebied aanwezig zouden zijn. Het karterend booronderzoek heeft<br />

ook geen aanwijzing opgeleverd voor de aanwezigheid van een<br />

<strong>archeologische</strong> vindplaats ter plaatse. Geen vervolgonderzoek.<br />

Selectiebesluit conform het selectieadvies<br />

Literatuur Peeters 2008<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 30-40 cm onder maaiveld<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats Sterksel<br />

Onderzoeksmelding nr. 42384<br />

Jaartal 2010<br />

Coördinaten 170750 / 373608<br />

Toponiem Dreef 1<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Bureauonderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder Econsultancy BV<br />

Toelichting Het booronderzoek werd uitgevoerd door middel van het zetten van 5 boringen<br />

met een 7- cm- edelmanboor verspreid over het plangebied. De ondergrond<br />

(de C-horizont) bleek te bestaan uit dekzand. Hierboven lag direct een<br />

verstoorde akkerlaag of bouwvoor van 60 tot 120 cm dik. Archeologische<br />

indicatoren zijn volgens zeggen niet ontdekt.<br />

Geconcludeerd wordt dat de bodem verstoord is en dat derhalve de<br />

<strong>archeologische</strong> verwachting naar beneden kan worden bijgesteld.<br />

Selectieadvies geen vervolgonderzoek<br />

Selectiebesluit conform het selectieadvies<br />

Literatuur Schutte 2010<br />

Diepte bouwvoor c-horizont op 70-90 cm onder maaiveld<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats Sterksel<br />

Onderzoeksmelding nr. 42595<br />

Jaartal 2010<br />

Coördinaten 170750 / 373608<br />

Toponiem Dreef 1<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Booronderzoek<br />

Motief Bouwwerkzaamheden<br />

Uitvoerder Econsultancy BV<br />

Toelichting Volgens het bureauonderzoek zou het plangebied in de 19e eeuw en daarvoor<br />

gelegen zijn in heidegebied, ten noordoosten van de oude omgrachte kern van<br />

Sterksel. Feitelijk ligt het net ten noorden van deze omgrachting, later het<br />

Sterksel kanaal. De landschappelijke ondergrond is niet bekend, vanwege de<br />

ligging in de kern, maar deze bestaat naar verwachting uit een dekzandrug met<br />

een enkeerdgrond.<br />

Zowel de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) als de<br />

Cultuurhistorische Waardekaart van de provincie Noord-Brabant (CHW) kent de<br />

96


onderzoekslocatie een hoge tot middelhoge archeologie waarde toe. Er zijn<br />

geen <strong>archeologische</strong> monumenten, waarnemingen en onderzoeksmeldingen uit<br />

het plangebied bekend. In de omgeving echter wel veelvuldig. Het gaat om<br />

vindplaatsen die wijzen op bewoning vanaf de latere prehistorie tot en met de<br />

Nieuwe tijd. Vooral de nabijheid van de oude kern Sterksel met omgrachting,<br />

waar grootschalig archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden, maakt<br />

duidelijk dat we hier vooral sporen uit de late Middeleeuwen en Nieuwe tijd<br />

kunnen verwachten. Het verwachtingsmodel dat aan de hand van het bureauonderzoek is<br />

geformuleerd bestaat eruit dat de verwachting voor alle tijdsperioden<br />

middelhoog is.<br />

Selectieadvies geen vervolgonderzoek<br />

Selectiebesluit conform het selectieadvies<br />

Literatuur Schutte 2010<br />

Diepte bouwvoor n.v.t.<br />

Aalst (<strong>gemeente</strong> Waalre/ <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>)<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats Aalst<br />

Onderzoeksmelding nr. 33439<br />

Jaartal 2009<br />

Coördinaten 163395 / 378278<br />

Toponiem Geldrop, Aalsterhut, profiel A2<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Archeologische inspectie<br />

Motief Overige grondwerkzaamheden<br />

Uitvoerder BAAC BV<br />

Toelichting BAAC project A08-0480. Documentatie van profiel ontstaan door<br />

graafwerkzaamheden langs de A2. Bij het zetten van een aantal boringen<br />

langs dit profiel: rode oker in boring. Hier een metervak uitgegraven met als<br />

resultaat: houtskoolvlek, rode oker vlek, vuurstenen afslag. Daarop metervak<br />

uitgebreid tot 4x4 meter. Hieruit kwam veel vuursteenafval tevoorschijn.<br />

Waarschijnlijk Ahrentsburg-cultuur. De werkzaamheden in deze werkput 1<br />

dienen in een latere fase nog te worden afgerond.<br />

Selectieadvies In uitwerking. Wordt uitgewerkt samen met BAAC project A09-0116 (OM<br />

34359), A09-0210 (OM36537) en A09-0386 (OM38989).<br />

Selectiebesluit<br />

Literatuur<br />

Diepte bouwvoor<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats Aalst<br />

Onderzoeksmelding nr. 34359<br />

Jaartal 2009<br />

Coördinaten 163343 / 378466<br />

Toponiem Aalsterhut-<strong>Leende</strong>rheide, verbreding A2<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Proefsleuvenonderzoek<br />

Motief Infrastructurele werkzaamheden<br />

Uitvoerder BAAC BV<br />

Toelichting BAAC project A09-0116. Naar aanleiding van onderzoeksmelding 33439<br />

(BAAC project A08-0480) is besloten om parallel aan de A2 tot aan de<br />

noordelijke grens van het monument sleuven te trekken. Hierin zijn op vaste<br />

afstanden 2x2 metervakken uitgezet die laagsgewijs zijn uitgegraven. Er werd<br />

bij het zeven o.a. enkele brokjes en vlekken rode oker en vuursteen afval<br />

aangetroffen, waarschijnlijk toe te schrijven aan de Ahrentsburg-cultuur.<br />

Werkput 1 uit het voorafgaande onderzoek (BAAC project A08-0480) en de<br />

97


zone hier direct omheen zijn in deze fase niet onderzocht; de opgraving<br />

hiervan vindt in een later stadium plaats.<br />

Selectieadvies In uitwerking. Wordt uitgewerkt samen met A08-0480 (OM 33439), A09.0210<br />

(OM 36537) en A09.0386 (OM 38989).<br />

Selectiebesluit<br />

Literatuur<br />

Diepte bouwvoor<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats Aalst<br />

Onderzoeksmelding nr. 36537<br />

Jaartal 2009<br />

Coördinaten 163388 / 378302<br />

Toponiem Aalsterhut-<strong>Leende</strong>rheide, verbreding A2<br />

Onderzoeksnaam Fase 7<br />

Onderzoekstype Proefsleuvenonderzoek<br />

Motief Infrastructurele werkzaamheden<br />

Uitvoerder BAAC BV<br />

Toelichting BAAC project A09-0210 Het blootleggen van een 140 m lange en circa 10<br />

meter brede zone tussen de A2 en het profiel. Hier waren al eerder<br />

proefputten aangelegd (BAAC project A09-0116). Doel: Gericht zoeken naar<br />

sporen (okervlekken, vuursteenconcentraties, houtskoolconcentraties). De<br />

zone rond de nog op te graven werkput 1 is met rust gelaten. Resultaten: twee<br />

okervlekken die al eerder waren gedocumenteerd, twee stukken vuursteen.<br />

Selectieadvies Het onderzoek dient nog te worden uitgewerkt, samen met OM 34359 (BAAC<br />

project A09-0116), OM 33439 (BAAC project A08-0480) en OM 38989 (BAAC<br />

project A09.0386).<br />

Selectiebesluit<br />

Literatuur<br />

Diepte bouwvoor<br />

Valkenswaard (<strong>gemeente</strong> Valkenswaard/ <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>)<br />

GEMEENTE <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong><br />

Plaats Valkenswaard<br />

Onderzoeksmelding nr. 14051<br />

Jaartal 2003<br />

Coördinaten 162724 / 374012<br />

Toponiem Visvijvers Valkenswaard<br />

Onderzoeksnaam<br />

Onderzoekstype Bureauonderzoek<br />

Motief Overige grondwerkzaamheden<br />

Uitvoerder Oranjewoud BV<br />

Toelichting<br />

Selectieadvies Op basis van het bureauonderzoek is geadviseerd dat bij bodemverstorende<br />

activiteiten binnen de hoge en middelmatige archeologisch<br />

verwachtingsgebieden eerst een archeologisch booronderzoek uitgevoerd<br />

moet worden. Bevoegd gezag heeft het advies overgenomen<br />

Selectiebesluit Conform het selectieadvies<br />

Literatuur Marinelli en La Feber 2003<br />

Diepte bouwvoor n.v.t.<br />

98


Literatuur<br />

Berkhout, M., 2008: Archeologisch Bureauonderzoek & Inventariserend Veldonderzoek (IVO), verkennende fase.<br />

Kapelstraat <strong>Heeze</strong>. Gemeente <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong> (Becker & Van de Graaf bv), Noordwijk<br />

Berkhout, M., 2008:Archeologisch Bureauonderzoek & Inventariserend Veldonderzoek (IVO), d.m.v. boringen.<br />

Hulsbroeken, <strong>Leende</strong>, Gemeente <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong> (Becker en van de Graaf rapport), Noordwijk,<br />

Berkhout M., 2009: Archeologisch Bureauonderzoek & Inventariserend Veldonderzoek (IVO), d.m.v. boringen. Paaldijk,<br />

<strong>Leende</strong>. Gemeente <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong> (Becker & Van de Graaf), Noordwijk<br />

Berkmortel, B.J.H.M. van den, D.T.P. Hagens & S.M. Koeman, 2009: Bureauonderzoek en verkennend veldonderzoek<br />

d.m.v. boringen. Molenschut te <strong>Leende</strong>, <strong>gemeente</strong> <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong> (Synthegra Rapport S090362), Valkenswaard<br />

Berkmortel, B.J.H.M. van den, D. Hagens & H. Kremer, 2010: Bureauonderzoek en verkennend veldonderzoek d.m.v.<br />

boringen, <strong>Heeze</strong>renbosch te <strong>Heeze</strong> (Synthegra Rapport S100169), Valkenswaard<br />

Boer, E. de, 2006: <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong> (NB) - <strong>Leende</strong>, Halfeindschestraat. Archeologisch vooronderzoek. Ecologische<br />

quickscan in het kader van de Flora- en faunawet (BILAN rapport 2006.59), Tilburg<br />

Boer, E. de, 2006: <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong> (NB), Boschhoven; archeologisch vooronderzoek (BILAN rapport 2006.40), Tilburg<br />

Boer, E. de, 2006: <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong> (NB), Strijperstraat, Archeologisch vooronderzoek (Bilan Archeologie rapport 2006/27),<br />

Tilburg<br />

Boer, E. de, 2008: <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong> (NB) – <strong>Leende</strong>, Oostrikkerstraat 8. Archeologisch bureau- en inventariserend<br />

veldonderzoek (karterende fase) (BILAN rapport 2008), Tilburg<br />

Boer, E. de, 2009: Bureauonderzoek <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong> (NB) – <strong>Heeze</strong>, Jan Deckersstraat 13-15. Archeologisch<br />

bureauonderzoek ( BILAN-rapport), Tilburg<br />

Boer, E. de, 2009: <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong> (NB) - <strong>Heeze</strong>, Kapelstraat 74. Archeologische bureau- en inventariserend<br />

veldonderzoek (karterende fase) (BILAN-rapport 2009/126), Tulburg.<br />

Broertjes, J.P. & Laarhoven, J.P.J. van, 2001: de Kerkhof, een noodonderzoek van een Middeleeuws Kerkterrein<br />

Romeinse site: LP-VD-91, In: 15 jaar archeologisch onderzoek in Geldrop, <strong>Heeze</strong> en <strong>Leende</strong>: een themauitgave van de<br />

Heemkronijk bij het 40-jarig bestaan van Heemkundekring “De Heerlijkheid <strong>Heeze</strong>-leende-Zesgehuchten”, Geldrop, 32-38.<br />

Broertjes, J.P., 2011: Verslag archeologisch onderzoek aanbouw Martinuskerk in <strong>Heeze</strong>.Geldrop<br />

Coolen, J., 2006: Plangebied Breedvennen, <strong>gemeente</strong> <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>; archeologisch vooronderzoek: een inventariserend<br />

veldonderzoek, waarderende fase (proefsleuven), Raap-rapport 1419, Weert<br />

Coolen, J., 2008 :Plangebied Huisvenseweg Gemeente <strong>Heeze</strong> <strong>Leende</strong> Archeologisch vooronderzoek: een<br />

inventariserend veldonderzoek, waarderende fase (proefsleuven) (RAAP-Rapport 1755), Weert<br />

Coolen, J., 2009: Onderzoeksgebied Breedvennen. Gemeente <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>. Archeologisch onderzoek: een opgraving<br />

(RAAP-Rapport 1777), Weert<br />

Deville, T., 2008: Archeologisch vooronderzoek: Bureauonderzoek en verkennend veldonderzoek d.m.v. boringen. De<br />

Kluis te <strong>Heeze</strong>, <strong>gemeente</strong> <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong> (Synthegra rapport), Valkenswaard<br />

Dijk, X. van, 2004: Plangebied Sterkselseweg te <strong>Heeze</strong>, Gemeente Heenze-<strong>Leende</strong>, een inventariserend archeologisch<br />

onderzoek (RAAP-NOTITIE 574), Weert<br />

Dijk, X.C.C. van, 2006: Averbodeweg 4 te Sterksel, <strong>gemeente</strong> <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>. Archeologische vooronderzoek: een<br />

inventariserend veldonderzoek (proefsleuven)( raap rapport 1345), Weert<br />

Dijk, X.C.C. van, 2007: Plangebied Huisvenseweg te <strong>Heeze</strong>, <strong>gemeente</strong> <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>. Archeologisch vooronderzoek:<br />

een bureau- en inventariserend onderzoek (karterende fase), (Raap-rapport), Weert<br />

99


Dijk, X.C.C. van, 2008: Plangebieden Groote Heide en Weerterbergen, <strong>gemeente</strong>n <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>, Weert, en Nederweert;<br />

archeologisch vooronderzoek: een karterend en waarderend veldonderzoek (Raap-rapport 1639), Weert<br />

Dijk, X. C. C. van, 2009: Plangebied Julianastraat 21A. Gemeente <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>. Archeologisch (voor)onderzoek:<br />

proefsleuven en opgraving (RAAP-Rapport 1847), Weert<br />

Dijk, K.M. van & J.W.M. Oudhof, 2009: IVO-B Pastoor Thijssenlaan Sterksel, <strong>gemeente</strong> <strong>Heeze</strong>- <strong>Leende</strong> (Buro de Brug<br />

Rapporten), Amsterdam<br />

Dijk, X.C.C. van (red.) 2010: Een biografie van hoeves Ten Poel en In de Kan. Archeologisch onderzoek van twee<br />

boerderijerven uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd in Sterksel, <strong>gemeente</strong> <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong> (RAAP-Rapport 2155), Weert<br />

Dijk, X.C.C. van, 2011: Over boeren en akkers; een archeologisch proefsleuvenonderzoek en opgraving in de<br />

Breedvennen in <strong>Leende</strong>, <strong>gemeente</strong> <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong> (Raap-rapport 2287), Weert<br />

Eimerman, E & Geurds, A., 2010: Aanleg van werkputten rond boorlocaties tussen Aalst en Valkenswaard, in het kader<br />

van de verbreding van de rijksweg A2 & een onderzoek naar de laat-glaciale meerafzettingen bezuiden de Aalsterhut,<br />

<strong>gemeente</strong>s Waalre, Valkenswaard en <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong> (N-B.) (ARC-rapport 2010-235), Groningen<br />

Ellenkamp, G.R., 2006: Plangebied Breedvennen te <strong>Leende</strong>, <strong>gemeente</strong> <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>; archeologisch vooronderzoek:een<br />

bureau- en inventariserend veldonderzoek (raap-notitie 1565), Weert<br />

Ellenkamp, G.R., 2008: Providentia te Sterksel, <strong>gemeente</strong> <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>. Archeologisch vooronderzoek: een<br />

bureauonderzoek en verkennend booronderzoek (RAAP-notitie 2666), Weert<br />

Emaus, A.A.G., ea, 2003: Inventariserend veldonderzoek Irislaan te <strong>Leende</strong> (Synthegra rapport 2003-151), Valkenswaard<br />

Exaltus, R. en J. Orbons, 2006: <strong>Heeze</strong>: <strong>Leende</strong>rweg-Pastoor van de Voortlaan, <strong>gemeente</strong> <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong> (ArcheoPro<br />

archeologisch rapport nr. 605), Maastricht<br />

Exaltus, R. & J. Orbons, 2007: Schoolstraat, <strong>Heeze</strong>,<strong>gemeente</strong> <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>, inventariserend veldonderzoek (IVO);<br />

bureauonderzoek en karterend booronderzoek. (ArcheoPro Archeologisch rapport nr. 751), Maastricht<br />

Exaltus, R. & J. Orbons, 2007: Ten Brakeweg, Sterksel <strong>gemeente</strong> <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>. Inventariserend Veldonderzoek (IVO);<br />

bureauonderzoek en karterend booronderzoek. (ArcheoPro archeologisch rapport nr. 765), Maastricht<br />

Exaltus, R. & J. Orbons, 2008: Oude Stationsstraat, <strong>Heeze</strong>, <strong>gemeente</strong> <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>. Inventariserend veldonderzoek<br />

(IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek (ArcheoPro rapport nr.875), Maastricht<br />

Exaltus R. & J. Orbons, 2008: Broekerstraat, <strong>Leende</strong>. Gemeente <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>. Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O);<br />

Bureauonderzoek en karterend booronderzoek ( ArcheoPro Archeologisch Rapport nr. 857), Maastricht<br />

Exaltus, R & J. Orbons, 2008: De Kluis, Ginderover <strong>gemeente</strong> <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>, inventariserend veldonderzoek (IVO);<br />

bureauonderzoek en karterend booronderzoek (ArcheoPro Rapport 756), Maastricht<br />

Exaltus, R & J. Orbons, 2008: Jan de Deckersstraat, <strong>Heeze</strong>. Gemeente <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>. Inventariserend Veldonderzoek<br />

(IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek ( ArcheoPro Archeologisch rapport Nr. 820), Maastricht<br />

Exaltus, R & J. Orbons, 2009: Kattenstraat, <strong>Leende</strong> Gemeente <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong> Inventariserend veldonderzoek (IVO-O);<br />

Bureauonderzoek en karterend booronderzoek (ArcheoPro Archeologisch Rapport 8105), Maastricht<br />

Feest, N.J.W. van der & H.J.L.C. Koopmanschap, 2005: Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek locatie<br />

Winters en Beukenlaan 6 te Sterksel (Oranjewoud Archeologisch Rapport 2005/73), Oosterhout<br />

Gaauw, P.G. van der, 1989: Aanvullende <strong>archeologische</strong> inventarisatie "Strabrechtse Heide" (Raap rapport 31), Weert<br />

Glind, M. van de, 2009: <strong>Leende</strong> (Gem. <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>), Irislaan tegenover nr. 4. Definitief onderzoek (BAAC rapport), „s-<br />

Hertogenbosch<br />

Hanemaaijer M. & A.G. de Boer, 2009: Archeologisch bureauonderzoek: <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>, <strong>Leende</strong>, Dorpsstraat 40. Een<br />

Bureauonderzoek (ADC Rapport 1660), Amersfoort<br />

100


Hensen, G., 2006: Inventariserend veldonderzoek, deel karterend, Strijperstraat 19A te <strong>Leende</strong> (Synthegra Archeologie<br />

rapport 176183), Valkenswaard<br />

Hoegen, R.D., 2006: Plangebied Averbodeweg 2 te Sterksel : <strong>gemeente</strong> <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong> archeologisch vooronderzoek:<br />

een proefsleuvenonderzoek (Raap rapport 1319), Weert<br />

Houbrechts, S., L. Valckx, S. Koeman & D. Hagens, 2008: Bureauonderzoek en verkennend veldonderzoek d.m.v.<br />

boringen. Oostrikkerstraat 5 te <strong>Leende</strong>, <strong>gemeente</strong> <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong> (Synthegra rapport S083370), Valkenswaard<br />

Janssens, M., 2007: Plangebied locatie Brandweer. Gemeente <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>; archeologisch vooronderzoek: een<br />

bureauonderzoek en visuele inspectie (RAAP notitie 2347), Weert.<br />

Janssens, M., 2008: Plangebied Spoorlaan te <strong>Heeze</strong>. Gemeente <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>. Archeolgisch vooronderzoek: een<br />

bureau- en inventariserend veldonderzoek (karterende fase) (RAAP-Notitie), Weert<br />

Janssens, M., 2009: Plangebied Nieuwendijk te <strong>Heeze</strong>, <strong>gemeente</strong> <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>; archeologisch vooronderzoek:een<br />

bureauonderzoek en een Programma van Eisen voor een <strong>archeologische</strong> begeleiding in beekdalcontext (RAAP rapport),<br />

Weert<br />

Janssens, M., 2009: Plangebied Spinner te <strong>Heeze</strong>. Gemeente <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>. Archeologisch vooronderzoek: een<br />

bureauonderzoek met (beperkt) verkennend booronderzoek (RAAP-notitie), Weert<br />

Janssens, M., 2010: Plangebied Schoolstraat 2 te <strong>Heeze</strong>, <strong>gemeente</strong> <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>. Archeologisch vooronderzoek: een<br />

bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) (RAAP notitie), Weert<br />

Kalisvaart, C.C., 2007: <strong>Leende</strong>, plangebied tegenover Irislaan 4, Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek<br />

(karterende fase) (BAAC-rapport V-07.0438), „s-Hertogenbosch<br />

Kalisvaart, C.C., 2011: Gemeente <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>. plangebied De Bulders te <strong>Heeze</strong>. Inventariserend veldonderzoek<br />

(karterende fase), (BAAC rapport V-10.0474), „s-Hertogenbosch<br />

Keijers, D.M.G., 2005: Plangebied <strong>Heeze</strong>rweg te Sterksel, <strong>gemeente</strong> <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>; archeologisch vooronderzoek: een<br />

bureau- en inventariserend veldonderzoek (raap notitie 1184), Weert<br />

Keijers, D.M.G., 2008: Pastoor Thijssenlaan 4 te Sterksel, <strong>gemeente</strong> <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>. Archeologisch vooronderzoek: een<br />

bureauonderzoek en karterend booronderzoek (RAAP-notitie 2592), Weert<br />

Keijers, D.M.G., 2008: Plangebied Averbodeweg 6 te Sterksel, <strong>gemeente</strong> <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>; archeologisch vooronderzoek:<br />

een bureauonderzoek en verkennend booronderzoek.(Raap notitie 2861), Weert<br />

Keijers, D.M.G., 2008, Plangebied Providentia te Sterksel, <strong>gemeente</strong> <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>; archeologisch vooronderzoek: een<br />

karterend booronderzoek (Raap rapport 1736), Weert.<br />

Keijers, D.M.G., 2009: Plangebied Bergerhof te <strong>Heeze</strong>, Gemeente <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>. Archeologisch vooronderzoek: een<br />

bureau-en inventariserend veldonderzoek (Raap- notitie ), Weert<br />

Kerkhofs, P.R.W., 1992: Veldverkenning in het bestemmingsplan (Archeologische Werkgroep en Heemkundekring <strong>Heeze</strong><br />

-,<strong>Leende</strong> in samenwerking met het I.P.P., <strong>Heeze</strong> - <strong>Leende</strong>.<br />

Kerkhofs, P.R.W. & Laarhoven J.P.J., 2001: noodonderzoek van een Romeinse site: LP-VD-91, In: 15 jaar archeologisch<br />

onderzoek in Geldrop, <strong>Heeze</strong> en <strong>Leende</strong>: een themauitgave van de Heemkronijk bij het 40-jarig bestaan van<br />

Heemkundekring “De Heerlijkheid <strong>Heeze</strong>-leende-Zesgehuchten”, Geldrop, 39-48.<br />

Kluiving, S. J., 2008: Archeologisch bureauonderzoek. Locatie Irislaan, <strong>Leende</strong> (<strong>gemeente</strong> <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>) (Geo- Logical -<br />

reeks 24), Delft<br />

Kluiving, S.J. & R.A. Lelivelt, 2008: Archeologisch bureauonderzoek Burgemeester Coxlaan (<strong>gemeente</strong> <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>)<br />

(Geo- Logical – reeks 33), Delft<br />

Kluiving, S.J., 2008: Archeologisch bureauonderzoek, Locatie Julianastraat, <strong>Leende</strong> (<strong>gemeente</strong> <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>) (Geo-<br />

Logical -reeks 26), Delft<br />

101


Kluiving, S.J., 2009: Archeologisch bureauonderzoek Centrumplan <strong>Leende</strong> (<strong>gemeente</strong> <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>) (Geo- Logical),<br />

Delft<br />

Koeman, S. M., E. J. N. Rondags & L. Valckx, 2008: Bureauonderzoek en karterend booronderzoek d.m.v. boringen. St.<br />

Nicasiusstraat te <strong>Heeze</strong>. Gemeente <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong> (Synthegra Rapport P0503157), Valkenswaard<br />

Kooi, M. & C. Verbeek, 2009: <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong> – <strong>Heeze</strong> (NB), Aangelagen. Inventariserend veldonderzoek d.m.v.<br />

proefsleuven (Bilan rapport), Tilburg<br />

Koopmanschap, H. & P.C. Teekens, 2006: Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven op de<br />

Beukenlaan 6 te Sterksel (oranjewoudrapport 2006.70), Oosterhout<br />

Koopmanschap, H. & A. Poelstra, 2007: Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek aan de Nieuwendijk 58 te<br />

<strong>Heeze</strong> (<strong>gemeente</strong> <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>) (Archeologische rapporten Oranjewoud 2007/37), Oosterhout<br />

Kortlang, F.P., 2006: Bureauonderzoek en Advies Archeologie Plangebied Geldropseweg 102, Perceel A 4450 te <strong>Heeze</strong>-<br />

<strong>Leende</strong> (ArchAeO-Rapport 0604), Eindhoven<br />

Krol, T.N., 2010: Archeologisch bureau- en booronderzoek aan Zevenhuizen 8, <strong>Leende</strong>, <strong>gemeente</strong> <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong> (NB)<br />

(MUG publicatie 2010-66), Leek<br />

Krol, T.N., 2010: Archeologisch bureau- en booronderzoek Oudenmolen 5 te <strong>Heeze</strong>, <strong>gemeente</strong> <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong> (NB)<br />

(MUG publicatie 2010-85), Leek<br />

Laarhoven, J.P.J. van, 1992: <strong>Leende</strong>: Breedvennen, een proefsleuvenonderzoek. (Archeologische Werkgroep en<br />

Heemkundekring <strong>Heeze</strong>,<strong>Leende</strong> in samenwerking met het I.P.P., <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>.<br />

Leuvering, H. & E. J. N. Rondags, 2008: Bureauonderzoek en karterend veldonderzoek d.m.v. boringen. Binnenhof te<br />

<strong>Heeze</strong>. Gemeente <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong> (Synthegra bv), Valkenswaard<br />

Marinelli, M.G./ D. la Fèber 2003: Inventariserend archeologisch onderzoek (fase I)<br />

ter behoeve van het Belvedère project Visvijvers Noord-Brabant te Valkenswaard, (Oranjewoud rapport 15902-110341),<br />

Oosterhout<br />

M. Mostert & C. Verbeek, 2009: <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong> (NB) – <strong>Heeze</strong>, De Kluis. Inventariserend veldonderzoek d.m.v.<br />

proefsleuven (Bilan rapport), Tilburg<br />

Mientjes, A.C. ( 2005 ) , Kempenhaeghe Sterkselseweg te <strong>Heeze</strong>, <strong>gemeente</strong> <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>. Een inventariserend<br />

archeologisch onderzoek (Raap notitie 1110), Weert<br />

Moonen, B. J., 2008: Plangebied D’n Toversnest te <strong>Heeze</strong>, <strong>gemeente</strong> <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>; archeologisch vooronderzoek: een<br />

bureau- en inventariserend veldonderzoek (karterende fase) (RAAP-Notitie 2836), Weert<br />

Moonen, B.J., 2008: Plangebied Centrumplan <strong>Leende</strong>. Gemeente <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>. Archeologisch vooronderzoek: een<br />

bureauonderzoek en veldinspectie (RAAP-Notitie 2836), Weert<br />

Moonen, B.J., 2010: Plangebied Rulselaan te <strong>Heeze</strong>, <strong>gemeente</strong> <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>. Archeologisch vooronderzoek: een<br />

bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (karterende fase) ( RAAP-notitie), Weert<br />

Mostert, M., 2007: <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong> (NB) – Boschhoven; Proefsleuvenonderzoek (BILAN rapport 2007.59) Tilburg<br />

Mostert, M., 2007: <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong> (NB), Strijperstraat, Proefsleuvenonderzoek (Bilan Archeologie rapport 2007/58),<br />

Tilburg<br />

Mostert, M., 2010: <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong> (NB) – <strong>Heeze</strong>, Sint Nicassiustraat. Inventariserend veldonderzoek d.m.v. proefsleuven<br />

(Baac-Bilan rapport), „s-Hertogenbosch<br />

Nijdam, L.C., 2008: Geldropseweg achter nr. 126 te <strong>Heeze</strong> (<strong>gemeente</strong> <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>). Een bureauonderzoek en<br />

inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek (ADC rapport 1538), Amersfoort<br />

Nijdam, L.C., 2008: <strong>Heeze</strong> (<strong>gemeente</strong> <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>), Aangelagen. Een inventariserend veldonderzoek in de vorm van<br />

een verkennende booronderzoek (ADC Rapport 1522), Amersfoort<br />

102


Norde, E. & L. de Haan, 2006: Archeologisch onderzoek Kanhoeve II te Sterksel, <strong>gemeente</strong> <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>,<br />

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek – verkennende fase (Grontmij Archeologische Rapporten 299),<br />

Eindhoven<br />

Nutte, G.M.L. De, 2010: Plangebied Kreijlse Bossen te <strong>Heeze</strong>, <strong>gemeente</strong> <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>. Archeologisch vooronderzoek:<br />

een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, karterende fase (RAAP notitie 2010), Weert<br />

Peeters, M. M. 2008: Plangebied Julianastraat te <strong>Leende</strong>. Gemeente <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>. Archeologisch vooronderzoek: een<br />

bureau- en inventariserend veldonderzoek (karterende fase) (RAAP-Notitie 2939), Weert<br />

Peeters, M. M., 2008: Plangebied de Geestakkers en de Kluis te <strong>Heeze</strong>. Gemeente <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>. Archeologisch<br />

vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennende/karterende fase) (RAAP-notitie 2614),<br />

Weert<br />

Peeters, M.M., 2008: Plangebied Ten Brakeweg te Sterksel, <strong>gemeente</strong> <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>; archeologisch ooronderzoek: een<br />

bureau- en inventariserend veldonderzoek (karterende fase) (Raap-rapport), Weert<br />

Peeters, M.M., 2009: Plangebied Boschhoven-Loofvennen te <strong>Leende</strong>, <strong>gemeente</strong> <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>; archeologisch<br />

vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (karterende fase) (RAAP-notitie), Weert<br />

Peeters, M.M. & E.J.N. Rondags, 2009: Plangebied De Poortmannen te <strong>Heeze</strong>, Gemeente <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>. Archeologisch<br />

vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (karterende fase) ( RAAP-notitie 3249), Weert<br />

Peeters, M.M., 2010: Plangebied Merellaan te <strong>Leende</strong>, <strong>gemeente</strong> <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>; archeologisch vooronderzoek: een<br />

bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) (RAAP-notitie), Weert<br />

Putten, M. van 2008: Gemeente <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>; Plangebied de Bulders te <strong>Heeze</strong>; bureauonderzoek en inventariserend<br />

veldonderzoek (verkennende fase)( Baac rapport V-08.0072), „s-Hertogenbosch<br />

Rondags, E., 2007: Inventariserend veldonderzoek, deel karterend Ven 10a te <strong>Heeze</strong> (Synthegra Archeologie Rapport<br />

P050275), Valkenswaard<br />

Rondags, E., 2008: Bureauonderzoek en verkennend veldonderzoek d.m.v. boringen. Nieuwendijk te <strong>Heeze</strong>, <strong>gemeente</strong><br />

<strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong> (Synthegra Rapport P0503075), Valkenswaard<br />

Rondags, E.J.N., 2010: Plangebied Rulselaan te <strong>Heeze</strong>, <strong>gemeente</strong> <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>; archeologisch vooronderzoek: een<br />

inventariserend veldonderzoek (proefsleuven) (RAAP-notitie), Weert<br />

Schutte, A.H., 2007: Archeologisch onderzoek plangebied Kanhoeve II <strong>gemeente</strong> <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>. Inventariserend<br />

veldonderzoek d.m.v. proefsleuven (Grontmij <strong>archeologische</strong> rapporten 454), Eindhoven<br />

Schutte, A.H., 2007: Archeologisch onderzoek langebied Weiakkers, <strong>gemeente</strong> <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong> (grontmij rapport),<br />

Eindhoven<br />

Schutte, A.H., 2010: Archeologisch bureau- en inventariserend veldonderzoek: Archeologisch bureauonderzoek en<br />

verkennend booronderzoek. Dreef 1 te Sterksel, <strong>gemeente</strong> <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong> (Econsultancy Rapport), Swalmen<br />

Soepboer, W., 2006: Gemeente <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>, plangebied Langstraat 3 te <strong>Leende</strong>; bureauonderzoek en inventariserend<br />

veldonderzoek (karterende fase)(BAAC 06.165), „s-Hertogenbosch<br />

Sprengers, N.H.A, 2009: Onderzoeksgebied Groote Heide te <strong>Heeze</strong> <strong>gemeente</strong> <strong>Heeze</strong> leende. Archeologisch<br />

vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) (RAAP notitie 3046), Weert<br />

Stiller, D.R. 2008: Aangelagen, <strong>Heeze</strong> (<strong>gemeente</strong> <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>). Archeologisch bureauonderzoek (Hazenberg & Van<br />

Spréw AMZ Publicaties 2008-2)<br />

Thijs, W.J.F., 2009: Een archeologisch bureauonderzoek voor een locatie langs de Pastoor-Thijssenlaan te Sterksel,<br />

<strong>gemeente</strong> <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong> (NB) (ARC Rapport 2009-202), Groningen<br />

Valckx, L., S. M. Koeman & E. Rondags, 2008: Bureauonderzoek en karterend veldonderzoek d.m.v. boringen.<br />

Voordenweg te <strong>Leende</strong>, <strong>gemeente</strong> <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong> (Synthegra Rapport S083336), Valkenswaard<br />

103


Valckx, L.F.M., J.H.F. Leuvering & S. Houbrechts, 2009: Bureauonderzoek en verkennend veldonderzoek d.m.v.<br />

boringen, Beemden Zuid te <strong>Heeze</strong> (= Synthegra-rapport, S083403), Valkenswaard<br />

Vanneste, H., 2008: Bewoning langs de Sterkselse Aa: erven uit de Midden en Late IJzertijd en de Vroege en Volle<br />

Middeleeuwen. Een <strong>archeologische</strong> opgraving (ADC rapport 1939), Amersfoort<br />

Velde, E. Van de, D. T. P. Hagens & J. H. F. Leuvering, 2009: Bureauonderzoek en karterend veldonderzoek d.m.v.<br />

boringen. Rulselaan te <strong>Heeze</strong> <strong>gemeente</strong> <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong> (Synthegra Rapport S090291), Valkenswaard<br />

Venne, A.C. van de, 2007: <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>, Langstraat 3. Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven<br />

(Baac rapport 07.0023), „s-Hertogenbosch<br />

Verhoeven, M.P.F., 2004: Plangebied Strijperstraat, <strong>gemeente</strong> <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong> (Raap-notitie 577), Weert<br />

Verhoeven, M.P.F., 2008: Valkenswaardseweg te <strong>Leende</strong>, <strong>gemeente</strong> <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong> Archeologisch vooronderzoek: een<br />

bureauonderzoek en een karterend booronderzoek (Raap-notitie), Weert<br />

Verhoeven, M & M.A.H. Lipsch, 2009: Plangebied Harry Weijershof te <strong>Leende</strong>, <strong>gemeente</strong> <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>; archeologisch<br />

vooronderzoek:een bureau- en inventariserend veldonderzoek (karterende fase) (Raap -Notitie 3067), Weert<br />

Verhoeven, M., 2010: Plangebied Merellaan te <strong>Leende</strong>, <strong>gemeente</strong> <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>; een archeologisch<br />

proefsleuvenonderzoek (Raap-Rapport 2132), Weert<br />

Verhoeven, M.P.F., 2010: Onderzoeksgebied Kasteel <strong>Heeze</strong>-Rietbeemden, <strong>gemeente</strong>n <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong> & Geldrop-Mierlo;<br />

een cultuurhistorisch bureauonderzoek, veldinspectie en verkennend booronderzoek (RAAP-rapport 2063), Weert<br />

Verhoeven, M.P.F., 2010: Plangebied Groote Heide, <strong>gemeente</strong> <strong>Heeze</strong>-leende. Archeologisch vooronderzoek: een<br />

bureauonderzoek en verwachtingskaart (RAAP-Rapport 2020), Weert<br />

Vos, S. De., 2007: <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong> (NB), Oostrikkerstraat. Archeologisch vooronderzoek (BILAN rapport 2006/28), Tilburg<br />

Wemerman, P. & I. Hesseling, 2010: Inventariserend veldonderzoek d.m.v. proefsleuven. Voordenweg 2 te <strong>Leende</strong>.<br />

Gemeente <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong> (= Synthegra Rapport S100278), Valkenswaard<br />

Wemerman, P. & I. Hesseling, 2011: Archeologische begeleiding, protocol opgraven. Voordenweg te <strong>Leende</strong>. Gemeente<br />

<strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong> (= Synthegra Rapport S100351), Valkenswaard<br />

Zee, R.M. van der, 2007: Bureau- en inventariserend veldonderzoek, deel karterend, Pastoor Thijssenlaan 58 Sterksel<br />

(<strong>gemeente</strong> <strong>Heeze</strong>-<strong>Leende</strong>) (Synthegra Archeologie Rapport P0502288), Valkenswaard<br />

104

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!