24.09.2013 Views

Folder: een kind helpen - Slachtofferhulp Nederland

Folder: een kind helpen - Slachtofferhulp Nederland

Folder: een kind helpen - Slachtofferhulp Nederland

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Een <strong>kind</strong> <strong>helpen</strong><br />

<strong>Slachtofferhulp</strong><br />

H E L P T<br />

na <strong>een</strong> misdrijf of<br />

<strong>een</strong> verkeersongeluk<br />

na <strong>een</strong> misdrijf of<br />

verkeersongeluk<br />

0900-0101<br />

(lokaal tarief)


Een misdrijf of <strong>een</strong> verkeersongeluk kan <strong>een</strong> diepe<br />

indruk bij <strong>kind</strong>eren achterlaten. Zij hebben net als<br />

volwassenen tijd nodig om dat te verwerken.<br />

Deze folder geeft antwoord op vaak gestelde vragen.<br />

• Hoe reageren <strong>kind</strong>eren op <strong>een</strong> ingrijpende gebeurtenis?<br />

• Wat is verwerken?<br />

• Wat kunt u doen?<br />

• Wat kunt u doen als het niet beter gaat?


Hoe reageren <strong>kind</strong>eren?<br />

Ieder <strong>kind</strong> reageert anders. De volgende reacties zijn normale reacties op <strong>een</strong><br />

abnormale gebeurtenis.<br />

Doen<br />

• Ze lopen weg<br />

• Ze staan aan de grond genageld<br />

• Ze huilen<br />

• Ze schreeuwen<br />

• Ze worden kwaad<br />

• Ze kunnen niets meer zeggen<br />

• Ze doen alsof er niets aan de hand is<br />

Voelen<br />

Kinderen kunnen zich machteloos voelen. Dat kan gepaard gaan met onrust en<br />

angstgevoelens. Dit kan zich uiten in de vorm van lichamelijke reacties zoals<br />

zweten, hartkloppingen of kortademigheid.<br />

Denken<br />

Veel <strong>kind</strong>eren vertellen achteraf dat ze dachten dat het ging om <strong>een</strong> grap, <strong>een</strong><br />

droom of <strong>een</strong> film.


Verwerken<br />

Ieder <strong>kind</strong> verwerkt <strong>een</strong> misdrijf of <strong>een</strong> verkeersongeluk op zijn/haar eigen<br />

manier.<br />

Op het ene moment zal het <strong>kind</strong> sterk aan de gebeurtenis terugdenken. Ze<br />

beleven de gebeurtenis opnieuw. Op het andere moment zal het <strong>kind</strong> zich<br />

er juist voor afsluiten. Ze willen er niet meer aan denken.<br />

Dit kan tot de volgende reacties leiden:<br />

Herbeleven<br />

• Hevig schrikken, huilbuien, woedeaanvallen<br />

• Dromen, nachtmerries en slapeloosheid<br />

• Telkens opnieuw de gebeurtenis voor je zien, net als in <strong>een</strong> film<br />

• Angst en <strong>een</strong> gevoel van onveiligheid<br />

• Niet all<strong>een</strong> durven zijn<br />

• Naspelen van de gebeurtenis<br />

Afsluiten<br />

• Momenten waarop het <strong>kind</strong> doet alsof er niets is gebeurd<br />

• Lusteloosheid<br />

• Onverschilligheid<br />

• Interesseverlies<br />

Door de gebeurtenis steeds maar weer opnieuw te beleven, probeert het<br />

<strong>kind</strong> die te begrijpen en het gevoel van controle te herstellen. Doordat de<br />

herbeleving afgewisseld wordt met afsluiting, kan het <strong>kind</strong> als het ware even<br />

op adem komen.<br />

Het is goed <strong>een</strong> <strong>kind</strong> hiervoor de ruimte te geven.


De manier van verwerken hangt ook samen met<br />

de ontwikkelingsfase waarin het <strong>kind</strong> zich bevindt:<br />

Baby’s hebben behoefte aan regelmatige zorg en <strong>een</strong> zo snel mogelijk<br />

herstel van het normale ritme. Ze kunnen hun ongemak uiten door <strong>een</strong><br />

verandering in hun eetgedrag, huilgedrag en slaapritme.<br />

Peuters en kleuters stemmen hun gedrag af op dat van de ouders.<br />

Peuters en kleuters uiten hun gevoelens niet zozeer met woorden, maar<br />

door te spelen, tekenen en te knutselen. Het komt voor dat ze <strong>een</strong><br />

tijdelijke terugval hebben in hun ontwikkeling. Zij gaan bijvoorbeeld<br />

opnieuw bedplassen, vertonen vastklampend gedrag of willen zich niet meer<br />

all<strong>een</strong> aankleden. Daarnaast kunnen <strong>kind</strong>eren op die leeftijd heel druk zijn,<br />

huilerig zijn of dwarsliggen.<br />

Kinderen van de basisschool begrijpen al beter wat er gebeurd is.<br />

Fantasie speelt <strong>een</strong> belangrijke rol om de realiteit <strong>een</strong> plaats te geven. Met<br />

vriendjes en vriendinnetjes spelen ze bijvoorbeeld na wat er gebeurd is.<br />

Kinderen van deze leeftijd kunnen bezorgd zijn voor hun ouders waardoor ze<br />

vinden dat zij zelf sterk moeten zijn: ‘mama en papa hebben het al heel<br />

moeilijk dus ik moet niet zeuren’. Ze kunnen hun gevoelens onderdrukken<br />

en zich onafhankelijk opstellen. Dat kan zich uiten in opstandig, ‘moeilijk’<br />

gedrag. Vaak voorkomende klachten zijn buikpijn, hoofdpijn, verandering in<br />

het eetpatroon, verminderde concentratie, slechtere schoolresultaten, slaapproblemen<br />

en terugval in de ontwikkeling.<br />

Jongeren zoeken vooral contact met leeftijdsgenoten. Ze willen graag<br />

onafhankelijk zijn van hun ouders. Daarom is het soms moeilijk te<br />

accepteren dat ze de zorg van hun ouders in deze moeilijke situatie toch<br />

nodig hebben.<br />

Veel voorkomende klachten zijn misselijkheid, vermoeidheid, buik- en<br />

hoofdpijn, nachtmerries, prikkelbaarheid, <strong>een</strong>zaamheid, eetstoornissen.<br />

Soms zoeken jongeren hun toevlucht in <strong>een</strong> andere vrijetijdsbesteding of<br />

grijpen naar alcohol en drugs.


Wat kunt u doen?<br />

Tijd nemen voor <strong>een</strong> <strong>kind</strong> is misschien wel het belangrijkste advies dat u<br />

kunt krijgen. Kijk goed naar wat er in <strong>een</strong> <strong>kind</strong> omgaat. Luister goed en geef<br />

in begrijpelijke taal antwoord op vragen. Door <strong>een</strong> nare gebeurtenis kan <strong>een</strong><br />

<strong>kind</strong> het vertrouwen in zijn omgeving kwijt zijn. Het is daarom belangrijk dat<br />

het vertrouwen in u als ouder of verzorger blijft bestaan.<br />

• Probeer zo snel mogelijk de draad van het normale leven weer op te<br />

pakken; naar bed zoals gebruikelijk en gewoon weer naar school of naar<br />

de sportclub.<br />

• Nodig het <strong>kind</strong> uit om te praten over wat er gebeurd is. Maar dring niet<br />

aan als het <strong>kind</strong> dat niet wil.<br />

• Geef eerlijk antwoord op alle vragen. Als u dingen verzwijgt, gaan <strong>kind</strong>eren<br />

er zelf over fantaseren. Dat is vaak erger dan de pijnlijke waarheid.<br />

• Stimuleer het <strong>kind</strong> om gevoelens te uiten. Verdriet hebben mag!<br />

• Spelen is de taal van <strong>kind</strong>eren. Laat het <strong>kind</strong> naspelen wat er gebeurd is,<br />

erover tekenen of knutselen.<br />

• Sta het <strong>kind</strong> tijdelijk toe dat het zich anders gedraagt en wellicht<br />

onhandelbaar is. Natuurlijk mag u wel grenzen stellen.<br />

• Vraag <strong>kind</strong>eren wat ze nodig hebben.<br />

• Steun het <strong>kind</strong> met geduld en begrip en probeer <strong>een</strong> gevoel van<br />

geborgenheid en veiligheid te geven.


• U kunt de pijn van het <strong>kind</strong> niet wegnemen. U kunt het wel leren hoe ermee<br />

om te gaan.<br />

• Leg mensen in de omgeving zoals de leerkracht, ouders van vriendjes en<br />

familieleden uit wat er gebeurd is.<br />

• Laat het <strong>kind</strong> vlak na <strong>een</strong> ingrijpende gebeurtenis niet onnodig lang all<strong>een</strong>,<br />

tenzij het <strong>kind</strong> zelf all<strong>een</strong> wil zijn.<br />

• Bij <strong>een</strong> overlijden is het goed dat het <strong>kind</strong> afscheid kan nemen van de overleden<br />

persoon. Het <strong>kind</strong> laten deelnemen aan de uitvaart kan <strong>een</strong> manier zijn.<br />

Het is belangrijk dat het <strong>kind</strong> hierover zelf kan beslissen.<br />

Let op uzelf<br />

Ook voor u zelf kan het belangrijk zijn om er met iemand over te praten. U staat<br />

er echt niet all<strong>een</strong> voor. Mogelijk kunt u bij vrienden of familie terecht en in<br />

ieder geval bij <strong>een</strong> medewerker van <strong>Slachtofferhulp</strong> <strong>Nederland</strong>.<br />

Als het niet beter gaat?<br />

Het is normaal dat <strong>kind</strong>eren na <strong>een</strong> ingrijpende gebeurtenis <strong>een</strong> tijdje uit hun<br />

doen zijn. Dat is niets om u zorgen over te maken. Als het <strong>kind</strong> na zo’n twee of<br />

drie maanden nog niet de oude is, is het verstandig gespecialiseerde hulp te<br />

zoeken. Praten met de huisarts of contact opnemen met Stichting GGZ is <strong>een</strong><br />

mogelijkheid. Ook kunt u aankloppen bij <strong>een</strong> instelling voor Maatschappelijk<br />

Werk in de regio of bij Stichting Jeugdzorg.


Wat kunnen wij voor u doen?<br />

• Met u praten over hetg<strong>een</strong> u of uw <strong>kind</strong> is overkomen.<br />

• U emotioneel ondersteunen en u informeren over hoe<br />

u uw <strong>kind</strong> emotioneel kunt ondersteunen.<br />

• U informatie geven over de rechtszaak.<br />

• U begeleiden bij het spreekrecht (indien u hiervoor in<br />

aanmerking komt).<br />

• U informatie en advies geven over de schadevergoeding<br />

of over verzekeringen.<br />

• U <strong>helpen</strong> bij het invullen van formulieren, bijvoorbeeld<br />

voor de verzekering of de schadevergoeding.<br />

• U <strong>helpen</strong> bij het inventariseren van de schade.<br />

Wie <strong>helpen</strong> wij?<br />

<strong>Slachtofferhulp</strong> <strong>Nederland</strong> is er voor slachtoffers van <strong>een</strong><br />

misdrijf, verkeersongeluk, ramp of calamiteit. Daarnaast<br />

zijn wij er ook voor nabestaanden, familieleden, getuigen<br />

en betrokkenen.<br />

Wilt u <strong>een</strong> afspraak maken?<br />

Deze folder bevat algemene informatie. Voor advies en<br />

hulp gericht op uw specifieke situatie kunt u bellen met<br />

0900-0101. U wordt automatisch doorgeschakeld naar<br />

het dichtstbijzijnde regiokantoor.<br />

Op www.slachtofferhulp.nl kunt u het adres van het<br />

regiokantoor vinden. Ook kunt u via de website uw<br />

vraag stellen.<br />

<strong>Slachtofferhulp</strong> <strong>Nederland</strong> helpt u direct aan de telefoon<br />

of maakt <strong>een</strong> afspraak met u voor <strong>een</strong> persoonlijk gesprek<br />

bij u thuis of op <strong>een</strong> bureau. Alles wat u vertelt, wordt<br />

vertrouwelijk behandeld. De hulp is gratis.<br />

<strong>Slachtofferhulp</strong> <strong>Nederland</strong> heeft ruim 75 bureaus.<br />

<strong>Slachtofferhulp</strong> <strong>Nederland</strong> werkt volgens <strong>een</strong> privacy- en klachtenreglement.<br />

0900-0101 (lokaal tarief)<br />

www.slachtofferhulp.nl<br />

februari 2006 • Vormgeving: CARTA - grafisch ontwerpers bv, Utrecht • Druk: Stolwijk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!