Berging - Hof te Duiven

hofteduiven.nl

Berging - Hof te Duiven

Hof te Duiven, 12 ruime gezinswoningen

36

Start bouw

De start van de bouw zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden, maar niet voordat

tenminste 70% van de woningen onherroepelijk is verkocht en alle benodigde

vergunningen, ontheffingen en dergelijke zijn afgegeven en niet meer voor beroep

of schorsing vatbaar zijn.

Betalingen tijdens de bouw

na ondertekening van de koop-/aannemingsovereenkomst krijgt de koper, elke

keer als er een bouwtermijn is vervallen, een factuur. Bij de financiële afhandeling

van deze facturen zijn in principe drie situaties mogelijk:

1. De koper betaalt de factuur uit eigen middelen.

2. De koper heeft voor de financiering van de woning een hypotheek afgesloten en

zowel de hypotheekakte als de ”akte van levering” voor de grond zijn reeds

gepasseerd. in dat geval wordt de factuur door de koper ondertekend en

opgestuurd naar de hypotheekverstrekker die de betaling verzorgd.

3. De koper heeft een hypotheek afgesloten, maar de aktes zijn nog niet

gepasseerd. in dat geval heeft de koper automatisch uitstel van betaling.

De vervallen termijnen worden pas betaald bij het passeren van de aktes bij de

notaris. De koper is dan wel de in de koop-/aannemingsovereenkomst

vermelde rente verschuldigd.

Proef- en droogstoken

om de verwarmingsinstallatie optimaal te laten functioneren, te testen en de

woning enigszins droog te stoken, wordt de installatie gestookt voordat de woning

wordt opgeleverd. Door het proef- en droogstoken van de verwarmingsinstallatie

kan het zijn dat de beginstand van de stadswarmte- en elektriciteitsmeter op de

eerste afrekening niet overeenstemmen met de meterstanden die zijn genoteerd

bij de oplevering van de woning. Voor het proef- en droogstoken, voorafgaand aan

de oplevering, is namelijk ook stadswarmte en elektriciteit verbruikt.

energiekosten

De aanleg- en aansluitkosten van de stadswarmte-, water- en elektra-installatie

zijn bij de koop- en aanneemsom inbegrepen. De meters worden op naam van de

koper aangevraagd. De kosten voor ingebruikstelling zijn voor rekening van de

koper, evenals de kosten van het totaalgebruik van stadswarmte, water en elektra

in de woning tot de dag van de oplevering, tot een maximum bedrag van j 150,inclusief

BTw. De meerkosten zijn voor rekening van de aannemer.

energieleverancier

Per 1 juli 2004 heeft de consument de vrijheid zelf een energieleverancier voor

elektra te kiezen. om te voorkomen dat er bij de oplevering geen energie beschikbaar

is, zal de aannemer een energieleverancier voor alle aansluitingen kiezen. na

de oplevering kan de koper zelf beslissen om elektriciteit door een ander energiebedrijf

te laten leveren.

Schoonmaken

De gehele woning wordt “bezemschoon” opgeleverd. Het sanitair, de tegelwerken

en de beglazingen worden “gezeemd” opgeleverd.

oplevering van de woning

minimaal twee weken voor de oplevering wordt de koper schriftelijk op de hoogte

gebracht van de definitieve datum en het tijdstip van oplevering. op de datum van

oplevering inspecteren de koper, samen met de door hem of haar ingeschakelde

inspecteur van Vereniging eigen Huis, en een vertegenwoordiger van de aannemer,

de nieuwe woning. eventuele gebreken of onvolkomenheden worden vastgelegd in

een “proces-verbaal van oplevering” of “opleveringsverklaring”. Deze wordt door

de koper en de aannemer ondertekend. indien aan alle betalingsverplichtingen is

voldaan, krijgt de koper vervolgens de sleutels van de woning overhandigd, waarmee

de oplevering een feit is.

De genoteerde gebreken of onvolkomenheden worden door de aannemer, binnen

drie maanden vanaf de datum van oplevering verholpen.

onderhoudstermijn

De eerste maanden na de oplevering dient rekening te worden gehouden met

kleine onvolkomenheden. De woning is gebouwd van natuurlijke materialen.

materialen die nog kunnen gaan “werken” door verandering van het vochtgehalte,

de temperatuur en/of door uitzetting en krimp van de fundering en vloeren. Dit

betekent bijvoorbeeld dat er in hoeken bij stucwerk of aansluitingen op andere

materialen kleine haarscheurtjes kunnen ontstaan. Deze worden meestal veroorzaakt

door het uit de woning wegtrekkende vocht en zijn op zich niet ernstig. ook

kunnen deuren gaan klemmen omdat het hout moet wennen aan de gewijzigde

temperatuur en vochtigheidsgraad. Dit soort kleine onvolkomenheden kunnen niet

worden voorkomen.

gedurende de eerste drie maanden na de oplevering van de woning kan de koper

alle eventuele onvolkomenheden noteren en aan het eind van deze periode

indienen bij de aannemer. Deze beoordeelt vervolgens welke van deze punten

voor herstel in aanmerking komen (beschadigingen door eigen toedoen komen

bijvoorbeeld niet hiervoor in aanmerking). Deze periode wordt de onderhoudstermijn

genoemd.

Hof te Duiven, 12 ruime gezinswoningen

Similar magazines