Onderzoeksprojecten (2240 - 2260 van 2667)

researchportal.be

Onderzoeksprojecten (2240 - 2260 van 2667)

www.researchportal.be - 15 Aug 2013 14:49:40

Onderzoeksprojecten (2240 - 2260 van 2667)

Zoekfilter: Classificaties: MENSWETENSCHAPPEN (H)

Tekstanalyse en zelflerende systemen voor prosodie.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Doel van dit project is empirisch te onderzoeken of een natuurlijk klinkende prosodie kan worden gegenereerd op basis van twee

methodes die recent succesvol zijn gebleken in andere taalverwerkingsdomeinen: (a) robuuste analyse van tekst met behulp van technieken uit

information retrieval en information extraction, en (b) geavanceerde zelflerende en meta-lerende systemen.

Organisaties:

• Linguistiek

• Centrum voor Computerlinguïstiek en Psycholinguïstiek (CLiPS)

Onderzoekers:

• Etienne Gillis

• Walter Daelemans

Tekst en muziek in transformatie en interactie. Een onderzoek naar de relatie tussen de vroeg-20ste-eeuwse Duitse poëzie

en Arnold Schönbergs vrij-atonale compositietechniek.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Doel van het project is een analyse van de relatie tussen enerzijds de compositietechnische strategieën in de vrij-atonale werken van

Arnold Schönberg en anderzijds de kenmerken van de hiermee verbonden Duitstalige poëzie. Aan de hand van een grondige analytische studie

van zowel de muziekpartituur als de getoonzette gedichten (vorm, structuur, inhoud) zal nagegaan worden op welke manier bepaalde aspecten van

de contemporaine poëzie mogelijk richtinggevend geweest zijn voor de muzikale compositie.

Organisaties:

• Instituut Joodse Studies

Onderzoekers:

• Vivian Liska

• Tanja Mortelmans

Tekstkritische uitgave van de dichtbundel Clair-obscur van Jean Cocteau.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Het uitgangspunt van het huidige project is tweeledig. In eerste instantie heeft de kritische uitgave van de Oeuvres poétiques complètes

van Jean Cocteau (1999) ons informatie op het vlak van de tekstvarianten opgeleverd die niet in de tekstkritische publicatie zijn opgenomen

wegens plaatsgebrek. Aangezien de huidige publicatiepolitiek van de meeste uitgeversconcerns zich concentreert op de zogenaamde "significante

varianten", die voornamelijk betrekking hebben op inhoudelijke of thematische aspecten van de poëzie, worden de overige varianten van

bijvoorbeeld linguïstische, metrische of visuele aard, achterwege gelaten. Door deze selectie ontstaat ~en onvolledig en vertekend beeld van de

poëtische genesis. In de tweede plaats heeft het internationaal colloquium "Editer la poésie", dat we in samenwerking met de ULB in oktober 2003

georganiseerd hebben, de noodzaak aangetoond van een nieuw type tekstkritische uitgave voor poëzie. De aandacht dient niet alleen gericht te

worden op alle registers van de dichtkunst waarbij varianten kunnen optreden (fonetische klankmatrijzen, metrum, morfo-syntaxis, spatialisatie,

typografische componenten, ...), maar ook op de verschillende "campagnes d'écriture" of schrijffases waarbij recurrente veranderingen optreden die

het geheel van deze registers beheren en die bijgevolg belangrijke informatie kunnen opleveren voor de interpretatie van de teksten. Op deze

manier is het niet de eindtekst maar de evolutie tussen de verschillende tekstversies onderling die garant staat voor de betekenis. Het doel van dit

project is het samenstellen van een volledig nieuw type tekstkritische uitgave voor poëzie. Dit vergt een complementaire en interdisciplinaire

aanpak. Allereerst is er het technische luik. Hier staat de aanmaak van een digitale databank centraal. Deze beschrijving verschaft toegang tot alle

gedichten in al hun versies: van het eerste klad tot de uiteindelijke drukversie, en maakt een studie van alle registers van de poëtische creatie

mogelijk. Het tekstkritische luik biedt vervolgens een inzicht in de complexe evolutie van de poëtische creativiteit. Dit gebeurt via een analyse van

het geheel van de informatie die vrijkomt op basis van de studie van de varianten en hun onderlinge interactie. De ontwikkeling van de technische

en de tekstkritische aanpak verlopen niet alleen parallel, de synergie die hierbij vrijkomt moet een verruimende rol spelen in de globale uitwerking

van het project.

Organisaties:

• Taal- en Letterkunde

Onderzoekers:

• DAVID GULLENTOPS

Tekstreductie bij live ondertiteling met spraakherkenning.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Schrijven met spraakherkenning is een erg waardevolle en snelle methode gebleken om live televisieprogramma's van (intralinguale)

ondertitels te voorzien. Toch zorgen de vaak erg hoge spreeksnelheid van het te ondertitelen bronmateriaal en de beperkte leessnelheid van de

kijkers ervoor dat er ingekort en aangepast moet worden. Dit onderzoek gaat op zoek naar de ideale reductiegraad voor de ondertiteling van live

programma's. Aan de hand van twee opeenvolgende experimenten worden zowel productie als receptie van real-time ondertitels belicht.

Organisaties:

• Management

Onderzoekers:

• Luc Van Waes

• Mariëlle Leijten

Tekstreductie bij live ondertiteling met spraakherkenning.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Schrijven met spraakherkenning is een erg waardevolle en snelle methode gebleken om live televisieprogramma's van (intralinguale)

ondertitels te voorzien. Toch zorgen de vaak erg hoge spreeksnelheid van het te ondertitelen bronmateriaal en de beperkte leessnelheid van de

kijkers ervoor dat er ingekort en aangepast moet worden. Dit onderzoek gaat op zoek naar de ideale reductiegraad voor de ondertiteling van live

programma's. Aan de hand van twee opeenvolgende experimenten worden zowel productie als receptie van real-time ondertitels belicht.

Organisaties:

• Management

Onderzoekers:

• Luc Van Waes


Teksttheatraliteit. Een geïntegreerde benadering op basis van retorische narratologie en opvoeringsanalyse

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Dit project vertrekt van de vaststelling dat proza-adaptaties erg populair zijn in het hedendaagse theater. Ook andere innovatieve

performance praktijken vallen op (scenische lezingen, installaties, sociale immersie-projecten enz.). Dit project wil de intersectie onderzoeken van

het narratieve en het theatrale, zowel vanuit theoretisch oogpunt als met betrekking tot de hedendaagse opvoeringspraktijken.

Organisaties:

• Taal- en Letterkunde

Onderzoekers:

• Inge ARTEEL

• JOHAN CALLENS

Tektonische landschappen van Minoïsch Kreta: een geoarcheologisch onderzoek.

K.U.Leuven

Abstract: Dit onderzoek heeft tot doel de relatie te onderzoeken tussen de tektonisch actieve landschappen op Kreta (Griekenland) en de

"Minoïsche" bewoners tijdens de Late Bronstijd. Vooreeerst legt de studie zich toe op de patronen van schade op archeologische sites van het LM

IIIB (1300-1200 BC). Hun betekenis als mogelijk indicator voor paleo-aardbevingen zal worden nagegaan. Uiteindelijk zal de ruimtelijke relatie

tussen Minoïsche archeologische sites en de tektonische geomorfologie (bv. breuktrappen, kloven, kliffen) worden onderzocht.Achter deze dubbele

objectieven ligt het idee dat de interactie tussen mens en omgeving op verschillende tijd- en ruimteschalen werkt, waardoor de focus komt op de

verschillende processen die hierin een rol kunnen spelen. Een meer holistische aanpak zal ons helpen een beter begrip te ontwikkelen van de

associatie tussen bloeiende beschavingen en uiterst seismisch actieve omgevingen: de schade op korte termijn tengevolge van aardbevingen of

tsunamis kan op lan

Organisaties:

• Afdeling Geologie

Onderzoekers:

• Manuel Sintubin

"Telkens weer roept Gij uw volk bijeen". Een historisch, liturgisch en systematisch-theologisch onderzoek naar de

theologie van het samenkomen voor liturgische vieringen

K.U.Leuven

Abstract: Bijbelse en patristische bronnen die over de eucharistie en andere liturgische vieringen spreken veronderstellen steeds de act van

samenkomen en hangen daar een groot gewicht aan. In de loop der tijden heeft dit specifieke aandachtspunt aan betekenis verloren - indien niet in

de praktijk dan zeker toch in de theologische reflectie. Daarom is het interessantom hier (opnieuw) bij stil te staan en om het concept zelf van

liturgische samenkomst in al zijn rijkdom te onderzoeken. Want de verzamelde gemeenschap is niet zomaar een formele of louter externe

voorwaarde voor deliturgie; ze is er een essentieel deel van. Heel specifiek is de doelstelling van dit onderzoek om de intrinsieke bijdrage van de

act van het samenkomen tot de liturgische theologie te verkennen. Om dezel doelstelling waar te maken is het eerst en vooral noodzakelijk om de

bronnen uit de traditie te bespreken die expliciet melding maken van de liturgische samenkomst. Ten tweede is het nodig om stil te staan bij de

liturgis

Organisaties:

• Onderzoekseenheid Pastoraaltheologie

Onderzoekers:

• Joris Geldhof

• Sojan Joseph Karottu

Tensionele ruimte en creativiteit

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Dit onderzoek beoogt wat men een archeologie van de 'tensionele' ruimte zou kunnen noemen in de literatuur en de poëzie in het

bijzonder, maar ook in de creatieve en artistieke expressievormen in het algemeen. Het eerste jaar wordt het concept ruimte bestudeerd volgens de

fenomenologie en meer bepaald in het werk van Husserl, Heidegger, Bachelard, Merleau-Ponty en Ingarden. Het tweede jaar komen de

taalopvattingen i.v.m. ruimtebeleving aan de orde in de semiotische theorieën van Eco, Greimas en Fontanille. Het derde jaar wordt het onderzoek

naar de 'tensionele ruimte' toegepast en de kenmerken ervan bepaald aan de hand van het poëtisch werk van Verhaeren, Maeterlinck en Cocteau.

Het laatste jaar worden de resultaten van de vorige studies vergeleken met een analyse van de 'tensionele' ruimtelijkheid in de kunstkritiek van

Verhaeren, in de illustraties van Minne en Spilliaert van het werk van Maeterlinck en in het grafisch werk van Cocteau.

Organisaties:

• Esthetica, Verbeelding en Creatie

Onderzoekers:

• DAVID GULLENTOPS

Tentoonstellingsproject Bijbel van Anjou/Napels - 1340 - een koninklijk handschrift ontsluierd. Restauratie van het

handschrift Anjou-Bijbel.

K.U.Leuven

Abstract: Coördinatie en communicatie van en rond het tentoonstellingsproject Bijbel van Anjou/Napels - 1340 - een koninklijk handschrift ontsluierd

in museum M te Leuven en een verdere restauratie van handschrift 'Anjou-Bijbel'.

Organisaties:

• Kunstwetenschap

Onderzoekers:

• Jan Van der Stock

Tepe Düzen: an interdisciplinary and archeometric study of an indigenous Pisidian urban site

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Archeologie

Onderzoekers:

• Patrick Degryse

• Marc Waelkens

• Kim Vyncke

TERENCE. ICT call 5: systeem voor dove kinderen voor assimilatie leerstof.


K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• OE Instituut voor Mediastudies

Onderzoekers:

• Dirk De Grooff

Terminale sedatie: praktijk, perspectieven en ethische analyse

Universiteit Gent

Abstract: Terminale sedatie (TS) hoewel moreel omstreden, komt steeds frequenter voor. Het project bestudeert TS door analyse van beschikbare

databases (SENTIMELC, EURELD en IWT-SBO MELC de beschrijving van de feitelijke rechtvaardigingen voor TS-praktijkvarianten en de

systematische ethische analyse ervan (in het licht van informed consent, proportionaliteit, surrogaatbeslissingen, de doctrine van het dubbel effect

en van doen en laten, etc.)

Organisaties:

• Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap

Onderzoekers:

• Sigrid Sterckx

Terminology Extraction for Semantic Interoperability and Standardization

Hogeschool Gent

Abstract: De dynamiek van document- en termencreatie vereist een flexibele en accurate terminologie-extractie, die per domein on-the-fly termen

kan extraheren. Terminologie-extractie kan eenvoudigweg omschreven worden als de extractie van termen uit eentalige of meertalige documenten.

Een eenduidig en gecentraliseerd terminologiebeheer leidt tot een efficiënte productie en distributie van meertalige inhoud. Daarnaast is het ook

onontbeerlijk voor indexering en “intelligent informatiebeheer”. Alhoewel de opbouw van

bedrijfsterminologielijsten en vertaallijsten heel tijds- en arbeidsintensief is, zijn er nauwelijks grootschalige inspanningen. Bovendien blijken die

manueel geconstrueerde lijsten vaak te generiek of te specifiek en zelden

up-to-date. Automatische terminologie-extractie biedt hier de oplossing.

Het TExSIS project wil een volautomatisch terminologie-extractiesysteem bouwen dat “on the fly” termen extraheert uit mono- en multilinguale

documenten. De ondersteunde talen zijn Nederlands, Frans, Duits en Engels, Dergelijke terminologie-extractie is onontbeerlijk voor een eenduidige

communicatie, kan geïntegreerd worden in systemen voor computerondersteund vertalen of automatische vertaling en in intelligente zoeksystemen

en systemen voor intelligent informatiebeheer.

Organisaties:

• Departement Vertaalkunde

• Vakgroep Taaltechnologie

Onderzoekers:

• Veronique Hoste

• Marjan Van de Kauter

Termwise: De ontwikkeling van terminologische hulpbronnen.

K.U.Leuven

Abstract: Het TermWise Kennisplatform is een multidisciplinaire samenwerking tussen (toegepaste) linguïstenen computerwetenschappers van de

K.U.Leuven-Associatie, gefinancierd door hetIndustrieel Onderzoeksfonds en met de expliciete doelstelling omgebruikersgeoriënteerde

toepassingen te ontwikkelen op basis van bestaandfundamenteel wetenschappelijk onderzoek. In het bijzonder wil het platformsoftware

ontwikkelen die professionele taalgebruikers, zoals vertalers entekstschrijvers, zal helpen om effectiever om te gaan met gespecialiseerdeteksten.

Deze teksten, bv. medische of juridische teksten, zijn immersdoorspekt met domeinspecifiek jargon en terminologie. Een diepgaande kennisover de

typische woorden en uitdrukkingen in een bepaalde discipline isonontbeerlijk om hoogstaande vertalingen of teksten af te leveren,

maarhelaasbieden de momenteel beschikbare hulpbronnen onvoldoende ondersteuning inverschillende opzichten. Daarom zal het kennisplatform

computationelealgoritmen voor kennisvergaring to

Organisaties:

• Kwant.Lexicol.& Variatieling.

Onderzoekers:

• Dirk Geeraerts

• Marie-Francine Moens

• Dirk Speelman

• Frieda Steurs

• Kris Heylen

• Herman Crauwels

• Hendrik Kockaert

Termwise Xtract: Implementing a Contextualized Term Model for Automaticterm Extraction

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Kwant.Lexicol.& Variatieling.

Onderzoekers:

• Dirk Speelman

• Dirk De Hertog

Territoriality sits uncomfortably with some core liberal principles. Liberal nationalism tries to solve this uncomfortable

situation by turningto the nation. The question I will ask is whether the nation is a territorial entity and whether it has

territor

K.U.Leuven

Abstract: Territoriality sits uncomfortably with some core liberal principles. Liberal nationalism tries to solve this uncomfortable situation by turningto

the nation. The question I will ask is whether the nation is a territorial entity and whether it has territorial rights.

Organisaties:

• OE Centr. Ethiek, Soc. & Pol. Filosofie

Onderzoekers:

• Helder De Schutter

• Piet Goemans


TeTRRA : Technology Transfer & Recruiting in Rural Areas

Universiteit Hasselt

Abstract: Doel van het project is het actief in het werk stellen en verbeteren van de technologie- en kennistransfer en de samenwerking tussen

hogescholen, universiteiten en MKB's in de landelijke gebieden binnen de EMR. In dit kader zou enerzijds de uitwisseling tussen wetenschap en

economie / bedrijven versterkt worden. Anderzijds zullen contacten en netwerken tussen de bedrijven opgebouwd en verdiept worden. Door het

systematische sturen van netwerkactiviteiten zou het economische en technologische prestatievermogen van de MKB's en de ontwikkeling van

toepassingsgerichte kennis met name in landelijke gebieden duidelijk verbeterd worden. Daarnaast worden bedrijven intensief geadviseerd en

begeleid in de realisatie van innovatieve ideeën tot nieuwe producten, diensten of processen. Bovendien worden randvoorwaarden en structuren

ontwikkeld waarmee een verbetering van de lokale tewerkstelling van hoogopgeleide medewerkers bereikt wordt en hun vertrek naar urbane

agglomeraties vermeden kan worden. In het kader van dit project gaat een grote tal van bedrijven direct participeren.

Organisaties:

• Niet onderzoeksgroep gebonden projecten

Onderzoekers:

• Ann BIJNENS

Text Mining met heterogene databanken. Een toepassing op de optimale ontdekking van genetische varianten relevant

voor ziekten.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Het project introduceert een methodologie voor "text mining" met heterogene informatiebronnen en de toepassing ervan in moleculaire

genetica en kennismanagement. Bestaande tekstanalyse en graaf-gebaseerde data mining technieken zullen worden uitgebreid om deze

methodologie mogelijk te maken. De methodologie wordt toegepast in een biomedische toepassing (ordening van kandidaat ziekte veroorzakende

genen) en een kennismanagement toepassing (bepalen van profiel van personen op basis van www informatie).

Organisaties:

• Centrum voor Computerlinguïstiek en Psycholinguïstiek (CLiPS)

Onderzoekers:

• Jurgen Del-Favero

• Peter De Rijk

• Jan Paredaens

• Walter Daelemans

Textmining uit biologische tekst (BioMinT).

Universiteit Antwerpen

Abstract: Het doel van het BioMinT project is de ontwikkeling van generieke text mining software die (1) verschillende types van informatievragen

interpreteert, (2) relevante documenten uit de biologische literatuur zoekt, (3) de gezochte informatie uit deze documenten extraheert, en (4) het

resultaat presenteert als de vuller van velden in een database of als een gestructureerd rapport. Het consortium bestaat uit biologen (University of

Manchester, Zwitsers instituut voor Bio-informatica) en data / text mining groepen (CNTS Universiteit Antwerpen, PharmaDM, Oostenrijks instituut

voor AI, Geneve AI Lab).

Organisaties:

• Linguistiek

• Centrum voor Computerlinguïstiek en Psycholinguïstiek (CLiPS)

Onderzoekers:

• Walter Daelemans

More magazines by this user
Similar magazines