Nieuwe kinderopvang Kobbe p. 7 - Gemeente Zwijndrecht

zwijndrecht.be

Nieuwe kinderopvang Kobbe p. 7 - Gemeente Zwijndrecht

Tankslag

10

Week van de

amateurkunsten

14

Sportlaureaten

© 3D-architecten (voorheen DGD-architecten)

Nieuwe kinderopvang Kobbe p. 7

JANUARI 2009


Gelieve alle briefwisseling

te richten aan:

College van burgemeester en schepenen

Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht

gemeentebestuur@zwijndrecht.be

Gemeentediensten

administratief centrum

Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht

t 03 250 48 00, f 03 250 48 09

gemeentebestuur@zwijndrecht.be

openingstijden

elke werkdag 9.00-12.00 u.

dinsdagavond 17.30-19.30 u.

woensdagnamiddag 14.00-16.00 u.

Je kunt ook vooraf een afspraak

maken.

burgemeester

Burgemeester Willy Minnebo is in principe

elke werkdag aanwezig in het administratief

centrum. Als je hem wenst te spreken, maak

je best vooraf telefonisch een afspraak met

het kabinet op 03 250 48 14.

colofon

Gemeentelijk informatieblad,

verschijnt 11x per jaar.

redactieadres

Dienst Communicatie

Gemeente Zwijndrecht

Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht

t 03 250 49 20, info@zwijndrecht.be

v.u.

Willy Minnebo

Reynerslaan 29, 2070 Zwijndrecht

publicatie van

activiteiten

Erkende verenigingen die activiteiten

organiseren die toegankelijk zijn

voor het publiek, kunnen deze gratis

aankondigen in het gemeentelijk

informatieblad. Voor de voorwaarden en

afsluitdata kan je contact nemen met de

communicatiedienst in het administratief

centrum.

2

Administratief centrum

Beleids- en projectmanagement

03 250 48 00

projecten@zwijndrecht.be

Bevolking

03 250 48 30

bevolking@zwijndrecht.be

Burgerlijke stand

03 250 48 40

burgerlijke.stand@zwijndrecht.be

Communicatie

03 250 49 20

communicatie@zwijndrecht.be

Contractbeheer

03 250 48 60

contractbeheer@zwijndrecht.be

Cultuur

03 250 49 50

cultuurdienst@zwijndrecht.be

Duurzaamheid

03 250 48 07

duurzaam@zwijndrecht.be

Financiën

03 250 48 20

financien@zwijndrecht.be

Jeugd

03 250 49 80

jeugddienst@zwijndrecht.be

Kinderopvang

03 250 49 60

kinderopvang@zwijndrecht.be

Middenstand en lokale economie

03 250 48 15

middenstand@zwijndrecht.be

Personeel

03 250 48 50

personeelszaken@zwijndrecht.be

Secretariaat

03 250 48 10

secretariaat@zwijndrecht.be

Sociale Zaken

03 250 49 30

sociale.zaken@zwijndrecht.be

Vrijetijdsbalie

03 250 49 65

vrijetijdsbalie@zwijndrecht.be

Departement

Grondgebiedszaken

Laarstraat 90

Gis - geografisch

informatiesysteem

03 250 48 75

gis@zwijndrecht.be

Milieu

03 250 49 00

milieudienst@zwijndrecht.be

Openbare werken

03 250 48 70

openbare.werken@zwijndrecht.be

Ruimtelijke ordening en

stedenbouw

03 250 48 80

ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

Andere diensten

Bibliotheek

Binnenplein 1, 03 250 49 40

bibliotheek@zwijndrecht.be

Filiaal

John Tulpinckstraat 2, 03 252 56 81

Buitenschoolse kinderopvang

kinderopvang@zwijndrecht.be

Kobbe, Dorpstraat 118

03 252 83 36

Kozze, Pastoor Copaan 48-50

03 254 14 49

Jeugdcentrum Den Trechter

Dorp Oost 42

03 250 49 55

jeugdcentrum@dentrechter.be

OCMW

Dorp Oost 45

03 250 18 18

ocmw-zwijndrecht@publilink.be

Ontmoetingscentrum ’t Waaigat

Kerkplein 1

03 250 49 90

waaigat@zwijndrecht.be

Politie

Pastoor Coplaan 222

03 250 64 10

Sportcentrum Zwijndrecht

Sporthal,

Fortlaan 10

03 250 49 70

sportdienst@zwijndrecht.be

Sportpark De Wallen,

Heirbaan, 03 252 62 69


Column van de

burgemeester

2009

Bij de jaarwisseling is het vanzelfsprekend dat wij elkaar het beste wensen. Gezondheid en geluk

gaan hierin voorop. Vandaag echter wordt werk hebben of behouden een belangrijke factor. De

afgelopen maanden daverde de financieel-economische wereld op zijn grondvesten. En het is

allesbehalve voorbij.

Vele duizenden landgenoten zagen hun spaargelden verschrompelen. Managers met te hoge

lonen en veel te hoge opzegvergoedingen (waarom word je riant uitbetaald voor foute beslissingen?)

zijn de oorzaak dat in vele gezinnen een domper wordt gezet op de feestvreugde. De

respectievelijke regeringen in ons land wacht een zware taak om op deze toestand een passend

antwoord te geven.

Het zal alleszins niet volstaan om de mensen te paaien met beloften die niet kunnen worden

waargemaakt.

De financiële impact op gemeentelijk vlak is van een andere orde dan mondiaal of nationaal. Toch

is een gemeentebestuur genoodzaakt rekening te houden met deze externe invloeden. Vlaanderen

telt 308 gemeenten en alle hebben de voorbije jaren ondervonden dat de ruimte om te werken

krapper werd, ook wij. Vandaar dat er een strakkere opvolging van inkomsten en uitgaven zal

worden gehanteerd, zonder de dienstverlening aan onze bevolking in het gedrang te brengen.

Besturen is niet altijd eenvoudig. Vooral als er keuzes moeten gemaakt worden. Sommigen willen

dat het algemene belang ondergeschikt wordt gemaakt aan het persoonlijke. Dat kan natuurlijk

niet. Resultaat: een boze en misnoegde burger. Een goede communicatie is daarom noodzakelijk.

Een open en transparant beleid kan veel ongenoegen voorkomen.

Kerst en Nieuwjaar is een periode van feesten, gezelligheid en geschenken. Zeker in West-Europa

waar ondanks de perikelen een meerderheid het nog naar wens heeft. Laten we dat koesteren. In

vele landen is dit niet zo, Afghanistan, Irak, Congo, Soedan, Palestina zijn gebieden waar moord

en vernieling de bovenhand halen. Laten we dat in deze dagen niet vergeten en ons inzetten om

daar verandering in te brengen.

Met mijn beste wensen voor een gezond en gelukkig 2009

Willy Minnebo

burgemeester

3


Beslist

Uit de gemeenteraad

De belangrijkste beslissingen uit de gemeenteraadszittingen

van 6 en 27 november

6 november

Financiën

De gemeenteraad komt in november

een tweede keer samen om een aantal

grotere financiële dossiers te kunnen

bespreken.

Deze periode van het jaar wordt steeds

de gemeentebegroting aan de gemeenteraad

voorgelegd. Recenter is dat deze

nu wordt vergezeld van een beleidsnota.

De werking van de gemeente is daarin

geformuleerd in doelstellingen en actiepunten.

De bedragen van de begroting

zijn gekoppeld aan deze actiepunten. In

2009 voorziet de gemeente ongeveer 30

miljoen euro uitgaven, waarvan meer dan

7 miljoen euro investeringen.

Sluitingsdagen

eindejaarsperiode

De gemeentediensten en de bibliotheek

zijn tijdens de eindejaarsperiode gesloten

op:

• woensdagnamiddag 24 december

• donderdag 25 december (Kerstmis)

• vrijdag 26 december

• De bibliotheek is ook op zaterdag

27 december gesloten.

• woensdagnamiddag 31 decemberdonderdag

1 januari (Nieuwjaar)

• vrijdag 2 januari

4

• De bibliotheek is ook op zaterdag

3 januari gesloten.

Ter gelegenheid van de begroting heeft

de gemeente de vele subsidiereglementen

grondig onder de loep genomen.

Een aantal subsidies wordt geschrapt,

van een aantal andere wordt het bedrag

aangepast.

Om een gezond financieel beleid te

voeren, moet de gemeente een financieel

meerjarenplan opstellen. Dat is zo

voorzien in het gemeentedecreet. De

gemeenteraad keurt het meerjarenplan

tot 2012 goed. Het bevat voor elk jaar

een raming van de ontvangsten, de uitgaven

en het jaarresultaat.

De gemeenteraad keurt ook de tweede

begrotingswijziging van politie en

gemeente goed.

Sport

De gemeenteraad past het retributiereglement

voor deelname aan sportkampen

aan.

• Voortaan worden de tarieven

bepaald volgens de kostprijs van

de activiteiten. Hierbij wordt een

gemiddelde gehanteerd tussen de

goedkope en de duurdere activiteiten.

• Ouders van jongeren tot 12 jaar die

aan een sportkamp deelnemen

kunnen tot 11 euro per dag fiscaal

in mindering brengen.

• De korting voor het tweede en de

volgende kinderen vervalt.

• Deelnemers met een omniostatuut

krijgen een korting van 50 %.

Milieu

De gemeenteraad keurt het gemeentelijk

milieujaarprogramma goed. Dit

document bevat de acties uit het milieubeleidsplan

en uit de samenwerkingsovereenkomst

met de Vlaamse overheid

die de gemeente in 2009 zal uitvoeren.

Mobiliteit

De gemeenteraad keurt de lastvoorwaarden

goed voor het opstellen van een

nieuw mobiliteitsplan. Hiervoor zal de

gemeente zich door een gespecialiseerd

bedrijf laten bijstaan.

Kinderopvang

In december starten de werken aan

de nieuwe kinderopvang Kobbe in de

deelgemeente Burcht. Dit is een gezamenlijk

project van de gemeente en de

Zwijndrechtse Huisvestingsmaatschappij.

Behalve kinderopvang omvat het project

ook de bouw van acht sociale huurappartementen.

De gemeenteraad wijzigt op

vraag van de huisvestingsmaatschappij

een passage in de samenwerkingsovereenkomst.

Personeelszaken

Het gemeentedecreet dat de werking

van de lokale overheid regelt, schrijft een

rechtspositieregeling voor het gemeenteen

provinciepersoneel voor. Deze rechtspositieregeling

vervangt het vroegere

statuut en het reglement op het contractueel

personeel. De gemeenteraad keurt

de rechtspositieregeling goed en geeft

aan het college van burgemeester en


Jubilarissen

Titel (2 de niveau)

Diamanten bruiloft

schepenen een mandaat voor de aanstelling

van de leden van het managementteam.

27 november

Ruimtelijke ordening

De Vlaamse overheid werkt aan de

afbakening van het grootstedelijk gebied

Antwerpen. In het ontwerp dat nu

voorligt, zitten een aantal aspecten die

bijzonder nadelig zijn voor de gemeente

Zwijndrecht. De bedreigingen bevinden

zich vooral in de deelgemeente Burcht.

Zo wordt in het gebied tussen de E17 en

Heirbaan/Kruibeeksesteenweg bijkomend

woongebied voorzien. Momenteel

is de zone ingekleurd als woonuitbreidingsgebied.

De gemeente heeft eerder

beslist om verdere verstedelijking in de

gemeente tegen te gaan door het niet

aansnijden van woonuitbreidingsgebieden.

Wanneer deze gronden in woongebied

komen te liggen, verliest de

gemeente deze mogelijkheid en kan ze

het bebouwen moeilijker tegenhouden.

Aan de westelijke zijde van Zwijndrecht,

in de omgeving van de Schaarbeekstraat,

wordt ruimte voorbehouden voor bijkomende,

risicovolle industrieterreinen. Hier

zouden zich ook Sevesobedrijven kunnen

vestigen. Ook aan de zuidelijke grens,

op Petroleum-Zuid zouden dergelijke

risicoactiviteiten kunnen opgestart worden.

Het gevolg is dat grote delen van de

deelgemeente Burcht binnen de veiligheidscontouren

van deze industrieterreinen

komen te liggen. De gemeenteraad

bekrachtigt het bezwaarschrift tegen het

GRUP Afbakening Grootstedelijk Gebied.

De gemeente kan drie percelen grond

aankopen in het gebied Gavers. Met deze

percelen kan ze een fietspad realiseren

dat aansluit op het fietspad langsheen

de spoorweg richting Sint-Niklaas. De

gemeenteraad gaat ermee akkoord dat

de gemeente over een mogelijke verkoop

onderhandelt met de eigenaars.

De Vlaamse overheid voert een studie uit

over landbouw, natuur en bos in de regio

Waasland. Hiermee wil men de natuurlijke

en agrarische structuur afbakenen

en de landbouwgebieden herbevestigen.

Het verslag van dit onderzoek bevat

gunstige elementen voor de gemeente

Zwijndrecht. Zo worden alle agrarische

gebieden herbevestigd, behalve het Vliet

en een strook langsheen de E34 die

later mogelijk als buffer wordt gebruikt.

Daarnaast komen er geen serreconcentratiegebieden

in Zwijndrecht en worden

het fort van Zwijndrecht en de Half

Maan-Defensieve dijk opgenomen voor

de latere opmaak van een gewestelijk

ruimtelijk uitvoeringsplan.

Overheidsopdrachten

De gemeenteraad keurt de procedure

goed voor de aankoop van een gesloten

bestelwagen voor de sportdienst en voor

de overname van de huidige bestelwagen.

Deze aankoop is geraamd op

24 700 euro.

De gemeente werkt aan een bosaanplanting

in het gebied Polderstraat-Neerstraat.

Een aantal percelen werd eerder

reeds bebost. Andere percelen, die recent

werden aangekocht, zullen nu bebost

Achilles Bonnaerens

Joanna Van Landeghem

Gehuwd: 24.12.1948

Neerstraat 95

Gouden bruiloft

Georges Van Vlierberghe

Maria Hollanders

Gehuwd: 12.12.1958

Laarstraat 47

Martin Van Bogaert

Francine Baekelant

Gehuwd: 27.12.1958

Brouwerstraat 41

Lucien Stuer

Irène Janssens

Gehuwd: 30.08.1958

Statiestraat 183

5


Beslist

worden. Dit gebeurt in samenwerking

met de Vereniging voor Bos in Vlaanderen.

Omdat het aanplanten en het onderhoud

bijzonder arbeidsintensief zijn,

zal de gemeente dit werk uitbesteden.

Het gaat om een terrein van ongeveer

21 000 m². De totale kosten zijn geraamd

op 22 385 euro. De gemeente zal bij de

Vereniging voor Bos in Vlaanderen een

subsidie aanvragen.

De tennisterreinen aan De Wallen zijn

aan renovatie toe. Twee terreinen worden

grondig vernieuwd en bij twee

andere wordt de toplaag weer opgeschikt.

De kostprijs van de werken zal

ongeveer 14 278 euro bedragen.

De verwarmingsketel van het Oud

Gemeentehuis is twintig jaar oud en

wordt vervangen door een zuinigere

condensatieketel. Daarbij wordt de

bestaande schoorsteen uit dienst genomen

en vervangen door een nieuwe. Dit

hoort bij het renovatieproject voor dit

gebouw.

De gemeenteraad beslist om deel te

nemen aan een initiatief van de stad Sint-

Niklaas voor de samenaankoop van maaltijdcheques.

Hierdoor kan de gemeente

de maaltijdcheques voor het personeel

voordeliger aankopen bij de leverancier.

De kinderopvang Kozze krijgt een nieuwe

tuin. Hierbij wordt rekening gehouden

met de strenge voorschriften voor speeltuigen.

De kostprijs van deze werken zullen

ongeveer 10 043 euro bedragen.

6

De trekkenwand van het ontmoetingscentrum

‘t Waaigat vertoont slijtage en

beantwoordt niet meer aan de nieuwe

veiligheidsnormen. Daarom zal hij waar

nodig worden aangepast. Een trekkenwand

is een installatie met kabels,

katrollen en touwen, die gebruikt wordt

om doeken en decors te bedienen op het

podium. De kostprijs van deze werken

wordt geraamd op 15 000 euro.

Afval

Het politiereglement van de gemeente

bevat een aantal bepalingen over

huisvuilophaling. De gemeenteraad past

het reglement aan met de bepaling dat

restafvalzakken voortaan nog slechts

20 kg mogen wegen. Deze beslissing

wordt genomen om ergonomische

redenen in het belang van de

huisvuilophalers. De textielophalingen

zullen vanaf 2009 gebeuren door

een bedrijf dat door IBOGEM wordt

aangeduid.

Verkeer

Er komt een nieuwe oversteekplaats voor

voetgangers in de Pastoor Coplaan aan

het kruispunt met de Boomgaardstraat.

Veel kinderen die schoollopen in de Sint-

Martinusschool steken op deze plek de

Pastoor Coplaan over.

De parkeerplaats voor schoolbussen in de

Kloosterstraat wordt omgevormd in een

kus- en rijdzone. De Sint-Martinusschool

organiseert geen schoolvervoer meer. Nu

zal iedereen van deze zone gebruik kunnen

maken om kinderen aan de schoolpoort

af te zetten.

Zitdagen Fonds voor

Arbeidsongevallen

Voor alle informatie over de regeling van

een arbeidsongeval kan je terecht tijdens

de zitdagen die het Fonds voor Arbeidsongevallen

inricht. Een sociaal assistent

staat tot je beschikking en geeft informatie

over de wetgeving op de arbeidsongevallen

in de privésector en helpt je om de

schadevergoeding te verkrijgen waarop je

recht hebt.

Voor onze regio kan je met al je vragen

terecht op volgende plaatsen:

Antwerpen

Maritiem Huis

Olijftakstraat 7-13

t 03 220 75 27

elke vrijdag van 9 tot 12 u.

Tijdens de maanden juli en augustus:

éénmaal per maand

Sint-Niklaas

Stadhuis

Grote Markt

t 03 760 90 00

elke tweede maandag van de maand van

13.30 tot 16 u.

niet in juli en augustus

Er zijn geen zitdagen tussen Kerstmis en

Nieuwjaar.

MEER INFO

Fonds voor Arbeidsongevallen

Troonstraat 100

1050 Brussel

t 02 506 84 72

www.faofat.fgov.be


Kinderopvang

Nieuwe kinderopvang in Burcht

Titel (2 de niveau)

Een baken in de nieuwe wijk Mouterij

De behoefte aan kwalitatieve en betaalbare

kinderopvang neemt snel toe. De

gemeente wil hierop inspelen met een

totaal nieuw gebouw in Burcht. De

nieuwe kinderopvang zal de huidige

kinderopvang Kobbe in de Dorpstraat

vervangen en biedt plaats aan een vijftigtal

kinderen.

Het is ondertussen al twaalf jaar geleden

dat de gemeente in Burcht startte met de

buitenschoolse kinderopvang Kobbe. In

die twaalf jaar is Kobbe, samen met het

Zwijndrechtse broertje Kozze, een begrip

geworden. Kobbe staat voor Kinderopvang

Burcht en Kozze voor Kinderopvang

Zwijndrecht.

De nieuwbouw werd al enkele jaren geleden

aangekondigd. Wel, de kogel is door

de kerk. Op 15 december startten de

werken. 520 kalenderdagen later, op 9

april 2010 en midden in de paasvakantie,

zal de nieuwe Kobbe ingespeeld worden.

Ik hoor je al denken dat dit bijzonder

lang is. Dat komt doordat de bouw van

de Kobbe gekoppeld is aan de bouw van

nieuwe appartementen in de Kerkstraat.

Beide projecten worden binnen deze termijn

samen uitgevoerd.

Sommige mensen gaan het oude

gebouw wellicht missen, de herinneringen

en de huiselijke sfeer. De oude

Kobbe is voor veel mensen een gebouw

met een ziel. Het nieuwe gebouw zal er

echter ook mogen zijn.

Nieuwe Kobbe

De nieuwe Kobbe wordt gebouwd op de

hoek van de Kerkstraat, de Seefhoeklaan

en de Mouterij. De tuin is gericht naar

de Kerkstraat. Het gebouw werd ontworpen

op maat van de kinderen. Aan

het uitzicht zal je duidelijk de bestemming

merken. Het zal als een baken in

de nieuw in te richten wijk Mouterij een

prachtige plaats krijgen.

Het meest opvallend aan het gebouw

zullen de drie gekleurde blokken zijn.

Deze blokken krijgen de hoofdkleuren

rood, geel en blauw. Eén van die blokken

wordt zeker de tienerkamer, andere

mogelijke bestemmingen zijn: een autokamer,

een poppenkamer, een kleuterkamer.

Op de benedenverdieping wordt een

heel grote ruimte voorzien met tafels en

stoelen waar de kinderen hun vieruurtje

en hun boterhammen kunnen opeten.

Dit gedeelte zal ook bruikbaar zijn om

te knutselen en voor gezelschapsspelen.

Ook iets ruiger spel zal hier kunnen

plaatsvinden. Er wordt op de benedenverdieping

tevens een rust- en zithoek

voorzien. Via een grote glaspartij zal je

kunnen uitkijken op de tuin. Een tuin die

groter zal zijn dan de huidige.

Het nieuwe gebouw zal zonder twijfel

een andere sfeer oproepen dan de huidige

Kobbe. Het zal een nog speelsere en

meer kindvriendelijke sfeer krijgen. Voor

een nieuwe ziel zullen de begeleiding en

de kinderen binnen de kortste keren wel

zorgen.

7

© 3D-architecten (voorheen DGD-architecten)


Milieu

Tankslag

Nieuwe inschrijvingsperiode

Vorig jaar kon je inschrijven op

een initiatief van de gemeente om

tegen voordelige voorwaarden je

oude stookolietank te laten verwijderen.

Deze actie wordt nu herhaald.

Je kan nog inschrijven tot

31 maart.

Oude brandstoftanks vormen een bedreiging

voor het milieu. Zeker als ze in de

grond liggen te roesten, vaak nog met

olie erin. Vroeg of laat komt die olie in

de bodem terecht. Dit heeft ernstige

gevolgen voor het milieu. Vandaar dat de

8

milieuwetgeving oplegt dat elke tank die

definitief buiten gebruik wordt gesteld,

eerst geledigd, gereinigd en uiteindelijk

verwijderd moet worden. De gemeente

gaat op zoek naar de leverancier met de

voordeligste voorwaarden.

Vorig jaar sloegen de gemeente en

IGEAN milieu & veiligheid hiervoor de

handen in elkaar. IGEAN milieu & veiligheid

ging op zoek naar een erkende

firma die tegen de beste voorwaarden

met een gezamenlijke tankslagactie oude

stookolietanks kon ledigen, reinigen en

verwijderen. De firma Mourik uit Antwerpen

kon daarbij de beste voorwaarden

voorleggen. Hierdoor kon de gemeente

aan haar inwoners de voordelen van deze

gemeenschappelijke actie aanbieden.

Hoe werkt het?

1.

2.

3.

Je stelt je kandidaat bij de gemeente

en/of IGEAN milieu & veiligheid.

Als geïnteresseerde krijg je een

invulformulier met handleiding toegestuurd

waarop de nadere gegevens

m.b.t. de stookolietank moeten

vermeld worden. Dit formulier kun

je ook rechtstreeks downloaden van

de website www.igean.be onder de

rubriek Nieuws.

Dit formulier vul je in en maak je via

de post of via e-mail over aan IGEAN

milieu & veiligheid.

Deze tankslagactie krijgt nu een vervolg.

Tot einde maart 2009 krijgen tankbezitters

die hun stookolietank willen of moeten

verwijderen opnieuw de mogelijkheid

om in te schrijven.

Deze globale aanpak heeft zeker voordelen.

De kostprijs ligt lager en je moet niet

zelf de hele administratieve procedure

doorlopen. Zo bundelen we de krachten

voor een beter leefmilieu.

MEER INFO

Milieudienst

Laarstraat 90

t 03 250 48 85

milieudienst@zwijndrecht.be

of

IGEAN milieu & veiligheid

Doornaardstraat 60,

2160 Wommelgem

de heer P. Vernimmen

t 03 350 08 13

milieu@igean.be

4.

5.

6.

Aan de hand van deze concrete

gegevens wordt het officiële document

opgemaakt, waarmee je een

order kan plaatsen bij Mourik.

De oude stookolietank wordt na

afspraak geledigd, gereinigd en

verwijderd of opgevuld door Mourik

overeenkomstig de afgesproken

voorwaarden.

De uitvoering is voorzien voor de

periode mei-juni 2009.


Programmatie ‘t Waaigat

Persepolis Titel (2 de niveau) (film)

woensdag 14 januari om 20 u.

Het verhaal van Persepolis begint in 1978

in Teheran, Iran. Marjane, enig kind van

progressieve ouders, houdt van frietjes

met ketchup en Bruce Lee is haar

grote idool. Wanneer de Sjah van zijn

troon wordt gestoten, volgt het strenge

fundamentalistische bewind waaronder

duizenden mensen worden opgesloten

of geëxecuteerd. Plots moet Marjane een

hoofddoek dragen. Haar ouders sturen

haar naar een internaat in Wenen. Daar

wordt ze geconfronteerd met strenge

nonnen, clichés over Iran, een ongelukkige

liefde en een bijna fatale longontsteking.

Op de rand van de waanzin keert

ze terug naar Iran, waar ze zich tussen de

religieuze fanatici evenmin thuis voelt. Ze

laat nooit na om haar stem te laten horen

over de hypocrisie waar ze dagelijks

getuige van is.

Deze tekenfilm in zwart-wit is gebaseerd

op de gelijknamige striproman

van Satrapi. De film straalt bedrieglijke

onschuld uit, deels veroorzaakt door

de vormgeving, deels door het vrolijke

onstuimige hoofdpersonage Marjane.

Hoewel met humor verteld, schetst

Persepolis de trage teloorgang van

een land, het aan diggelen vallen van

dromen, het verlies van vrijheid en de

moeilijke overgang van de kinder- naar

de volwassenenwereld.

De film werd meerdere malen bekroond.

Regie: Marjane Satrapi, Vincent

Paronnaud

Stemmen: Sean Penn, Catherine

Deneuve, Gena Rowlands, Iggy Pop

Plaats: Studio Rubens, Statiestraat 86

Kaarten: 3 euro (vvk), 4 euro (kassa)

Kroniek van een karakter

(theater)

BAFF / Tom Van Bauwel

zaterdag 24 januari om 20 u.

Uit de vele brieven die Jeroen Brouwers

aan verschillende correspondenten

schreef, selecteerden Tom van Bauwel en

Johan Vandenbroucke enkele verhaallijnen.

Ze componeerden de brieffragmenten

opnieuw tot één lange brief aan

een vriend die in de loop van de jaren

op de hoogte wordt gehouden van alle

mogelijke voor- en tegenspoed.

De voorstelling Kroniek van een karakter

laat een man zien die oprecht en onverbloemd

vertelt over zijn leven en liefdes,

obsessies en ergernissen. Uit een

mozaïek van brieffragmenten komt het

beeld tevoorschijn van een door het

leven gelouterde dertiger die soms weemoedig

en melancholisch, maar vaak ook

humoristisch reflecteert op zijn bestaan

en zijn persoonlijkheid.

Door de meesterlijke en spontane toon

van Brouwers’ brieven en door de unieke

combinatie van levenslust, hartstocht

en chagrijn, biedt de voorstelling een

ontroerend relaas. Zelfs sombere onderwerpen

worden op een verrassend lichte

manier belicht. De acteerprestatie van

Tom Van Bauwel verleent de tekst een

bijzondere zeggingskracht.

Tekst: Jeroen Brouwers

Spel en regie: Tom Van Bauwel

Dramaturgie: Johan Vandenbroucke

Kaarten: 5 euro (vvk), 7,50 euro (kassa)

MEER INFO EN KAARTEN

OC ’t Waaigat

Kerkplein 1

2070 Zwijndrecht

t 03 250 49 90

f 03 250 49 99

waaigat@zwijndrecht.be

www.waaigat.be

Openingstijden

di: 13.30 - 19.30 u.

wo, do, vr: 13.30 - 17 u.

za: 10 - 13 u.

9


Cultuur

Bervoets’ Burchtse

jaren op dvd

Waar het hart van vol is,

loopt de van over

Naar aanleiding van de Bervoetstentoonstelling

maakten de gebroeders

Goeyvaerts in samenwerking met Paul

Ilegems een film over Fred Bervoets.

Deze film is een klein pareltje en leert

ons Fred Bervoets misschien beter

kennen dan een geleerd boek. De film

wordt uitgegeven op een beperkt aantal

dvd’s.

In deze film wandelt Bervoets doorheen

Burcht en vertelt ronduit over zijn

jeugdjaren. Op zijn Freds heeft hij het

over het licht van de Schelde, de John

Tulpinck Kunstkring, zijn atelier bij

Maenhout, de familie Van Goethem,

de kerk en zijn vader. Fred gaat eveneens

kijken naar de pastorij, het Dammeke

en hij gaat op bezoek bij tante

Simone. Al deze verhaaltjes geven

een goed beeld van de jonge Fred

die als een buitenbeentje in de kleine

Burchtse gemeenschap rondwandelt.

Dat Fred een aardig stukje kan improviseren

op het kerkorgel, dat moet je

gehoord hebben!

Deze bijzondere dvd met een duurtijd

van 37 minuten eindigt aan de poort

van de Antwerpse academie, waar de

Burchtse periode als het ware definitief

wordt afgesloten. Je kunt een exemplaar

reserveren aan de Vrijetijdsbalie,

Binnenplein 1. De kostprijs bedraagt

10 euro. Het bedrag kan je storten op

rekeningnummer 091-0001255-23 van

de gemeente Zwijndrecht, met als melding

Bervoetsdvd.

Heb je een passie voor kunst en

cultuur? Beschik je over creatief

talent en de drang om je kunstzinnig

te uiten? Komt jouw kunst recht uit

het hart? Dan is de WAK iets voor

jou!

Wij dagen je uit om in een tentoonstelling

te laten zien wat jouw hart sneller

doet slaan. Alles kan en alles mag: olieverf,

aquarel, foto’s, collages, sculpturen,

tekeningen, kalligrafie, textiel, film,

gemengde technieken.

Een belangrijke voorwaarde is dat je werk

onder de noemer Van harte te plaatsen

is. Dit thema verwijst naar liefde, toewijding,

passie en vriendschap. Kunst als uitlaatklep

van het hart: emoties, zielenroerselen,

frustraties en verlangens kunnen

uitmonden in verrassende creaties. Laat

zien waaraan je je hart hebt verloren.

De tentoonstelling loopt van zaterdag

25 april tot en met zondag 10 mei in

OC ‘t Waaigat.

Inschrijven

Wie vroeger al een keer deelnam aan

de tentoonstelling, zal een inschrijvingsformulier

in de brievenbus krijgen.

Nieuwkomers kunnen hun gegevens

aan de cultuurdienst bezorgen.

Kan je je creatieve ei niet kwijt in een

tentoonstelling? Laat het ons weten,

samen vinden we misschien een mogelijkheid

om jouw creatie tijdens de WAK

te tonen. Dit kan vanalles zijn: een

concert, workshop, dans of theater.

Na Herr Seele, zal Annabelle Van Nieuwenhuyse

in 2009 meter van de WAK

zijn. Ze is fotografe van opleiding maar je

kent haar vooral van tv-programma’s als

Voetzoeker, Studio Ket en Couleur Café.

Je hoort haar ook op FM Brussel.

Je kunt inschrijven tot 2 maart.

MEER INFO

cultuurdienst

t 03 250 49 52

cultuurdienst@zwijndrecht.be

www.wak.be

10


Titel (2 de niveau)

BIBgeheimen

De bibliotheek van Zwijndrecht leent nu

ook digitaal muziek uit. Met DigiLeen

kan je elk nummer een

week lang thuis op je

pc beluisteren.

Je kon in de bibliotheek

al langer muziek

ontdekken die je misschien

niet direct zou

kopen. Vanaf nu kan

dat ook van bij je thuis.

De muziekafdeling

werd in één klap uitgebreid

met 10 000 digitale

albums en meer

dan 169 000 nummers.

Met DigiLeen kan je

per week 100 nummers

downloaden en

(enkel) beluisteren op je eigen pc. Je

hoeft ze niet tijdig terug te brengen naar

de bibliotheek, want de muziekbestanden

worden na zeven dagen automatisch

gewist. Het enige wat je moet doen

om digitaal muziek te lenen is de gratis

software installeren. Opgelet: je kunt de

muziek niet overzetten op een mobiele

drager en ze is slechts één keer te lenen.

DigiLeen biedt kwaliteitsvolle kleinere

labels in nichegenres van de muziek:

klassiek, jazz en wereldmuziek. Genres

die je ook niet direct op internet of in de

doorsnee platenzaak vindt. Een muzikale

schat dus voor wie net op zoek is naar de

meest recente uitvoering van de Actus

Tragicus van Johann Sebastian Bach, of

wil ontspannen bij jazz van Chet Baker,

of wil uitproberen of fusion uit Noord-

Amerika echt zijn ding is.

Op de webcatalogus van de bibliotheek

vind je alle albums die je digitaal

kan lenen. Kijk daarvoor op de website

www.zwijndrecht.be en surf naar de

bibliotheekcatalogus via de snelkoppeling

bibliotheek online.

Openingstijden bibliotheek Zwijndrecht

maandag 10 - 12 u. en 17 - 20 u.

dinsdag 10 - 12 u. en 17 - 20 u.

woensdag 10 - 17 u.

Benny De Potter en Pieter De Decker

onthullen in januari enkele speciale

BIBgeheimen.

Na enkele nachten stiekem observeren

blijkt dat er in de bibliotheek meer

beweegt dan enkel boekenwurmen.

Wat gebeurt er met de bibliotheek als

iedereen naar huis is? Waarom liggen

er soms papierrestjes tussen de

boekenrekken? Hoe geraken al die boeken

terug op de juiste plaats? Wie zorgt

ervoor dat alle kreuken uit het papier

geraken?

Met foto’s en potlood en papier tonen

Benny en Pieter wat er op die verborgen

momenten in de Zwijndrechtse bibliotheek

gebeurt. Benny de Potter en Pieter

De Decker zijn beiden illustrator-vormgever,

net afgestudeerd aan Sint-Lucas

in Antwerpen. Naast BIBgeheimen, een

werk speciaal voor deze tentoonstelling

gemaakt, tonen zij ook nog enkele van

hun andere werken. De tentoonstelling

is heel de maand januari te bezichtigen

tijdens de openingstijden van de bibliotheek.

MEER INFO EN BEELDMATERIAAL

www.pieterdedecker.com

www.de-po.be

donderdag 10 - 12 u. en 14 - 17 u.

vrijdag 10 - 12 u. en 17 - 20 u.

zaterdag 10 - 13 u.

11


Wase dichters, lezing

door Frank Pollet

F. Ost en anderen

De Antwerpse periode van Alfred Ost

Gedichtendag

donderdag 29 januari om 20 u.

Nieuw boek over deze tekenaar

Op 14 februari zal het exact 125 jaar

geleden zijn dat Alfred Ost in Zwijndrecht

werd geboren. Dat laten we niet onopgemerkt

voorbij gaan. Die dag opent in het

administratief centrum een tentoonstelling

met werk van Alfred Ost. Rode draad

doorheen de tentoonstelling zal het zeer

verscheiden werk zijn dat Ost tussen

1918 en 1945 in Antwerpen maakte.

de wereldtentoonstelling in Antwerpen.

Ook zijn ontgoochelingen als een

mogelijke benoeming aan de academie

in het water valt, zijn bittere woede als

er sprake is van een verbouwing aan de

kerk van Hoogstraten.

Al deze verhalen worden geïllustreerd

met vele afbeeldingen waarmee Alfred

Ost zelf zijn verschillende gemoedsinstellingen

in beeld bracht.

Frank Pollet is geboren in Sint-Niklaas. Hij

was een aantal jaren leraar aan een middelbare

school. Momenteel werkt hij als

zelfstandig auteur. Daarnaast doceert hij

enkele uren literaire creatie aan de academies

van Aalst en Lier.

Frank is actief als dichter, journalist, liedjesschrijver,

toneelauteur, eindredacteur

van ISEL Magazine, en als jeugdschrijver.

In 2005 en 2006 gaf hij in onze bibliotheek

enkele zeer gesmaakte auteurslezingen

voor leerlingen van het zesde

leerjaar.

In 2006 publiceerde Frank bij uitgeverij

‘t Oneindige Verhaal het boek Vreemdsoortig

gebied. 31 Wase dichters. Deze

bloemlezing is het vertrekpunt voor de

lezing van de Gedichtendag in de hoofdbibliotheek.

Ook enkele Zwijndrechtse

dichters komen aan bod. De toegang is

gratis.

Fernand Ost, neef van de kunstenaar,

boog zich over de biografie van Alfred

en schreef een origineel werk over deze

lange periode met heel wat successen,

maar ook met zware ontgoochelingen.

Heel wat thema’s komen hierbij aan bod:

zijn liefde voor de opera, zijn eigen invulling

van het begrip volkskunstenaar, zijn

permanent streven naar een museum,

zijn liefde voor Mona, zijn geestdriftig

enthousiasme voor gebeurtenissen zoals

Gemakkelijk lezen voor iedereen

Zo’n 15 procent van de mensen heeft

problemen met lezen. Veelal omdat ze

op school een achterstand hebben opgelopen

of omdat ze anderstalig zijn.

De bibliotheek biedt deze mensen een

speciale collectie boeken aan.

Het gaat hierbij om hertalingen van

bestaande romans en verhalen in een

zeer eenvoudige taal, gedrukt in een

groot lettertype en met een beperkt aantal

bladzijden. Het zijn spannende, leuke

en vooral makkelijk te lezen boeken.

Het boek telt ongeveer tweehonderd

bladzijden en is uitvoerig geïllustreerd

met een honderdtal foto’s. Tot 13 februari

bedraagt de voorverkoopprijs 17,50

euro. Nadien wordt dit 20 euro. Je kunt

het boek bestellen aan de vrijetijdsbalie.

Het bedrag kan je storten op het rekeningnummer

068-2313292-63 van het

Alfred Ostgenootschap, Binnenplein 1.

Er is een reeks romans van hedendaagse

auteurs als Herman Brusselmans, Kader

Abdollah, Kristien Hemmerechts, Yvonne

Kroonenberg. Ook een aantal klassiekers

zijn hertaald: Moby Dick, Romeo en Julia,

Frankenstein, Robinson Crusoe. Daarnaast

is er een reeks eenvoudig geschreven

verhalen voor adolescenten.

MEER INFO

Bibliotheek

t 03 250 49 40

bibliotheek@zwijndrecht.be

12


Informatie

Titel (2 de niveau)

Open Gezondheidsraad

dinsdag 27 januari om 20 u.

Grootschalig onderzoek naar milieu

en gezondheid in Vlaanderen

In opdracht van de Vlaamse overheid

voerde het Steunpunt Milieu en Gezondheid

tussen 2002 en 2006 de eerste fase

van het Vlaams Humaan Biomonitoringsonderzoek

uit. Medisch milieudeskundige

Liesbeth Van Peer maakt je tijdens

deze Open Gezondheidsraad wegwijs in

de opzet van het onderzoek, de eerste

resultaten met specifieke aandacht voor

het Antwerpse havengebied, de concrete

acties en de belangrijkste plannen voor

de toekomst.

In deze studie werd bij enkele honderden

Vlamingen de gehaltes aan vervuilende

stoffen in het lichaam gemeten en

werd nagegaan of deze stoffen bepaalde

gezondheidseffecten veroorzaken. Er

werden drie leeftijdsgroepen onderzocht:

moeders met hun pasgeborenen,

jongeren van 14 en 15 jaar en volwassen

mannen en vrouwen tussen 50 en

65 jaar. Daarnaast werd gemeten in acht

aandachtsgebieden in Vlaanderen met

elk een kenmerkende en verschillende

milieubelasting. Zwijndrecht werd ondergebracht

onder het typegebied Antwerps

havengebied.

Intussen werden alle resultaten van deze

eerste campagne bekendgemaakt bij

een ruim publiek en werd een faseplan

opgestart om de biomonitoringsresultaten

te vertalen naar concrete beleidsmaatregelen.

Een nieuwe campagne

loopt van 2008 tot 2011 en bouwt verder

op de eerste cyclus. Naast een algemene

meetcampagne over heel Vlaanderen zal

er deze keer ook aandacht geschonken

worden aan welgekozen gebieden waar

ongerustheid bestaat over (lokale) milieufactoren

en hun invloed op de gezondheid

van de inwoners.

De Open Gezondheidsraad vindt plaats

in het administratief centrum van de

gemeente. De toegang is gratis.

e-Gov award voor

gemeentelijke website

De website van de gemeente kreeg

op donderdag 4 december een e-Gov

Award van Agoria, de federatie van de

Belgische technologische industrie. De

gemeente krijgt de award in de categorie

“Gebruiksvriendelijkheid op lokaal

niveau”.

Agoria beoordeelt elk jaar een groot aantal

Belgische e-governmentinitiatieven.

Dit jaar was het thema “De ontwikkeling

van e-government op lokaal niveau”.

Er zijn tien verschillende categorieën

waarin men een dossier kon indienen. De

projecten worden enerzijds beoordeeld

op het vlak van innovatie, integratie en

voorbeeldfunctie en anderzijds op de

concrete resultaten en impact. De jury

bestaat uit achttien permanente leden

uit de academische wereld, de overheid

en het bedrijfsleven. Zwijndrecht

werd samen met de gemeenten Neerpelt

en Berloz genomineerd in de categorie

“Gebruiksvriendelijkheid op lokaal

niveau”. Uiteindelijk werd Zwijndrecht als

winnaar gekozen.

Zwijndrecht Zwomert …

www.zwijndrecht.be

www.ocmw.zwijndrecht.be

www.dentrechter.be

Ook in 2009 biedt de gemeente een

uitgebreid programma met vrijetijdsactiviteiten

voor kinderen aan. Hier

alvast enkele data om te noteren:

Inschrijvingen krokusvakantie:

maandag 9 februari 17.30-19.30 u.

Zomervakantie 2009:

Speelpleinwerking open van 6 tot en

met 24 juli en van 3 tot en met 21

augustus

Kobbe en Kozze gesloten 13 tot en

met 24 juli

13


Sport

Gemeente huldigt sportlaureaten

Vrijdagavond 21 november bracht de

gemeente Zwijndrecht hulde aan haar

sportlaureaten. Ruim honderdtachtig

sportievelingen slaagden erin zich op

sportief vlak competitief te onderscheiden.

Burgemeester Willy Minnebo en

sportschepen Kris Herremans ontvingen

de kampioenen in OC ’t Waaigat.

Opmerkelijke prestaties

Hoewel elke deelnemer uiteraard het

beste van zichzelf heeft gegeven, werden

er ook deze keer enkele zeer opmerkelijke

prestaties geleverd. Tia Hellebaut

werd Olympisch kampioen in het hoogspringen

met een Belgisch record van

2,05 m. In Valencia kroonde ze zich tot

wereldkampioen indoor op de vijfkamp.

Tevens werd ze Belgisch kampioen vijfkamp

indoor, verspringen in- en outdoor

en veroverde ze de zilveren spike. Hans

Van Alphen nam tijdens de Olympische

spelen deel aan de meerkamp maar

moest helaas geblesseerd opgeven. Zijn

prestaties in 2007 werden bekroond met

de gouden spike. Gino De Keersmaeker

werd vijfde in het discuswerpen op de

Paralympics en twaalfde in het kogelstoten.

Op de Belgian Paralympic Championships

werd hij in beide disciplines Belgisch

kampioen. Sami Loussif behaalde goud

op het internationaal A-tornooi Open

Hamburg in de categorie fighting heren

-77kg (jiujitsu). Ook op de Europacup

in Polen en Slovenië, het Belgisch

kampioenschap te Borgerhout en het

Vlaams kampioenschap te Malle veroverde

hij de gouden medaille.

Alle laureaten

Op www.zwijndrecht.be vind je een fotoverslag

en de lijst met titels per laureaat.

Atletiekvereniging Atletica ‘84

Tia Hellebaut, Sandra Onzia, Christel

Moenssens, Judy Claes, Sofie Van Roeyen,

Marijke Lequesne, Naomi Jubitana,

Sanne Verhees, Wendy Van Leuven,

Sonja Caluwé, Sarah De Cock, Frie Janssens,

Katrijn Madou, Shana Schippers,

Phaedra Van Beveren, Hans Van Alphen,

Dirk De Herdt, Kristof Van Lysebetten,

Mark Van Mensel, Jannick Van Campenhout,

Nicolaas Pinter, Tahiri Oussama

Bakkali, Bart Pauwels, Gorik De Herdt,

Randy Vercammen, Jirky Vercauteren,

Yente Viaene, Nick Vochten, Jannick

Corthals, Michael Corthals, Sven De

Gendt

Atletiekvereniging ‘t Swin

Isabel Van Hul, Joanna Bakkers, Joke

De Langhe, Leen Leysen, Dorien Van

Tichelen, Monique Verstrepen, Nassira El

Azimani, Miranda Van Dievoet, Kathleen

Vriesacker, Annick Bracke, Renilde Rens,

Machteld Van der Reyssen, Erwin Leysen,

Guido Thomaes, Pieter Sommer, Ronny

Van Honste, Patrick Boschmans, Sander

Van Mulder, Toon Rombauts, Cisse Da

Silva, Kris Van Heysbroeck

14

Meerkamper Hans Van Alphen nam samen

met Tia Hellebaut en Gino De Keersmaeker

deel aan de Belgische afvaardiging in

China.


Titel (2 de niveau)

2007-2008

Atletiek Volharding/Antwerp Players

Gino De Keersmaeker

Badmintonclub ‘t Fortje Zwijndrecht

Shreya Surana, Tim Van Herbruggen,

Jannes Van Houtven, Shanice Graff,

Stijn De Langhe, Nikki Graff, Stevie Van

Overtveldt, Stijn Van Herbruggen, Birgit

Janssens, Jan Bonheur, Heidi De Greef,

Wendy De Greef, Geert Verbist, Patrick

Van Nieuwenhuyse, Bart Vandenbrande,

Kris Van Hove, Ruben Van Eetvelt, Bart

Van Tilborgh, Tom Thierens, Ronny De

Langhe, Pieter Vincke, Wim Van Hove,

Patrick Van den Bempt, Bart Verhees,

Dries Van Robbroeck, Tom Thierens

The BMX Stars

Jari Waeyenberghe

Ippon Zwijndrecht

Sami Loussif, Vanessa Van de Vijver,

Elena Torfs, Charis Gravensteyn,

Brenda Huysmans, Shannon Gravensteyn,

Ellen Wuyts

Insurex Sobabee Zwijndrecht

Benny Schenck, Paul Van Daele, Walter

Van Bogaert, Stefan Van Campenhout,

Marc Rombout, Rob Gielen, Wim Van

der Stock, Herbert Dobbeleir, Jan De

Wachter, Jos Combe, Stijn Schenck

Duivenbond Burcht

François Lambrechts, Gert Huyghe,

Franky Van Vooren, Leon Deckers

Duivenmaatschappij Vereniging

Zwijndrecht

Ronny Heyndrickx, Lucien Van Puymbroeck,

Dirk De Cock, Jozef De Cock,

Ernest Braem, Roger Van Raemdonck

Liggendewipmaatschappij

De Daltons

Diana Robbé

Liggendewipmaatschappij De Kemels

Katia Fasseel, Ann Genyn, Dave Feyen,

Marc Bruystens, Gino Heyrman, Mandy

Heyrman, Jeffrey Heyrman, Gregory

Genyn

Liggendewipmaatschappij ’t Heiken

Shirley Vercauteren, Andy Vercauteren,

Bianca Smet, Anita Soens, Geoffrey Pot,

Marc Schiettecatte, Martin Smet

Liggendewipmaatschappij Sporting

Patricia Weemaes, Willy Meersman

Liggendewipmaatschappij

Zwijndrecht West

Rita Van Beveren

Zwijndrechtse Politiehond

Luc Moorthamer met Embro, Patrick

Mees met Ygo

Kringgroep 12 Vrasene

Alfons Smet met Castaar Von Castelfarm

Verbroedering Zwijndrecht

1e Elftal: Najim Aissa, Wim Cloostermans,

Joeri De Pauw, Frederik De Schrijver, Lars

De Smet, Davy Duerinck, Nico Duym,

Ben Hellemans, Tim Janssens, Michel

Lepage, Nico Maes, Sven Martens,

Zoran Meyntjens, Frits Petit, Koen Van

Cauteren, Jordy Van de Perre, Jonas Van

de Velde, Patrick Van Goey, Johan Van

Gremberghe, Tim Verhulst

Trainers: Kris Penen, Jozef Pelgrims

D-Miniemen: Colo Ignacio, Seppe Van

Mele, Ellen Gielis, Brian Van Eerdewegh,

Jordi Hiel, Alejandro Castro Suarez,

Lennert Steingueldoir, Johan Torfs, Tor

Dierks, David Vergauwen, Levi Geudens,

Sam Amssoms, Maxim Van Damme,

Dennis T’Syen, Olivier Offerhaus, Julie

Hardeel

Trainers: Wim Van Aert, Richard

Amssoms, Alain T’Syen

Tafeltennisclub TTK Zwijndrecht

Pieter De Witte, Yves Thomas,

Wim Andries, Eric Brack

Tennisclub Beckhand Beveren

Lydia Buyssens, Frans Van Lierop,

René Van Haute

Tennisclub Borgerweert

Theo Buyssens, Roger De Groote

Tennisclub General Motors Belgium

Paul Huger, Mariëtte De Cleen

15


Sport

Panathlonverklaring over ethiek in de

jeugdsport

Squashen voor

jongeren

Sport en beweging hebben een positieve

invloed op de algemene ontwikkeling

van kinderen en jongeren. De provincie

streeft er daarom naar om de integriteit

van de jongeren in de sport te bewaren

en ervoor te zorgen dat ouders hun

kinderen onbezorgd naar de sportclub

kunnen sturen.

Het provinciebestuur en de Provinciale

Sportraad ondertekenden de Panathlonverklaring

inzake de Rechten van het

Kind in de Sport. De provincie Antwerpen

heeft alle schepenen van sport en

sportraadvoorzitters opgeroepen om

het voorbeeld van de provincie te volgen

en in naam van hun stad of gemeente

ook de Panathlonverklaring te ondertekenen.

De gemeente Zwijndrecht en

de Sportraad gingen op de uitnodiging

in en ondertekenden

op vrijdag 21

november samen met

64 Antwerpse gemeenten

en steden de Panathlonverklaring in het

Provinciehuis.

Met deze verklaring verbinden de

gemeente en de Sportraad zich ertoe om

zich in te zetten om positieve waarden in

de jeugdsport na te streven, om discriminatie

uit de jeugdsport te weren, om

de psychische en fysieke gezondheid

van sportende kinderen te beschermen

en om sponsoring te bekijken in overeenstemming

met de doelstellingen van

jeugdsport.

De volledige tekst van de verklaring vind

je op www.zwijndrecht.be.

Nog nooit gesquasht? Dan is dit je kans.

Als je secundair onderwijs volgt, of in het

zesde leerjaar zit, kan je gratis kennismaken

met deze sport. Stuur even een

berichtje naar de sportdienst.

Er zijn vier veldjes gereserveerd in Health

City Zwijndrecht en een doorwinterde

squashspeler zal je de technieken bijbrengen.

We verwachten je op woensdagnamiddag

4, 11, 18 februari en 4 maart.

Het juiste tijdstip verneem je later. Denk

eraan dat je sportschoenen geen strepen

mogen afgeven en dat je van squash erg

kan zweten. Breng dus een T-shirt, short

en douchegerief mee.

MEER INFO

sportdienst

Fortlaan 10

t 03 250 49 74

sportdienst@zwijndrecht.be

Scholenveldloop

rechtzetting

In het novembernummer verscheen een

artikel over de scholenveldloop. Hierin

verscheen een foutieve uitslag. De juiste

uitslag is:

1. De Krinkel

2. Sint-Anna Goethe

3. Het Laar

4. Sint-Martinus

16


Sport Titel Overdag

(2 de niveau)

Lessenreeks 2

Sportkaderopleidingen

2009

In januari start de tweede lessenreeks

Sport Overdag. Tijdens deze lessen

krijgen volwassenen onder deskundige

begeleiding de kans kennis te maken

met verschillende sporttakken en tegelijk

hun conditie te verbeteren. De lessen

vinden plaats op vrijdagnamiddag in het

sportcentrum en bij Health City. Ditmaal

ligt de klemtoon op lichaamstraining

en relaxatie met onder meer spinning,

figuurtraining, bodyvive, stepaerobic en

yoga.

Folders met het gedetailleerde programma

vind je in het sportcentrum, het

Programma

16 januari aerobic (sporthal)

administratief centrum en op de website

www.zwijndrecht.be. Bij de sportdienst

kan je voor 25 euro tienbeurtenkaarten

kopen die gelden voor alle lessenreeksen.

Je kunt ze ook volgend seizoen nog

gebruiken.

MEER INFO

sportdienst

Fortlaan 10

t 03 250 49 74

sportdienst@zwijndrecht.be

De nieuwe brochure sportkaderopleidingen

2009 ligt voor je klaar in de sporthal.

Deze brochure van de Vlaamse Trainersschool

bevat een overzicht van het opleidingsaanbod

2009. De Vlaamse Trainersschool

(VTS) richt zich hiermee in de

eerste plaats tot de vele vrijwilligers die

in sportclubs actief zijn.

Sportbeoefenaars en ouders van kinderen

of jongeren die aan sport doen,

hechten veel belang aan goed opgeleide

en kwaliteitsvolle trainers en begeleiders.

Het is de missie van de Vlaamse Trainersschool

om zo veel mogelijk trainers zo

goed mogelijk op te leiden. Een team van

experts bewaakt permanent de kwaliteit

van de aangeboden opleidingen.

MEER INFO

www.bloso.be/vts

23 januari figuurtraining (Health City)

30 januari yoga (sporthal)

6 februari spinning (Health City)

13 februari algemene bewegingsgymnastiek (sporthal)

20 februari bodyvive (Health City)

6 maart stepaerobic (sporthal)

13 maart squash (Health City)

20 maart capoeira (sporthal)

27 maart body balance (Health City)

17


Eerlijke handel

Drie jaar

Fairtradegemeente

In juni 2005 werd Zwijndrecht als een

van de drie eerste gemeenten in Vlaanderen

erkend als Fairtradegemeente. Om

deze titel te behalen moest aan een aantal

criteria voldaan worden: de verkoop

van fairtradeproducten in vier winkels

en twee horecazaken en het gebruik van

deze producten in ten minste één bedrijf

en één organisatie. Ondertussen is het

aantal deelnemende winkels, horecazaken,

bedrijven en organisaties verviervoudigd.

In een aantal winkels en horecazaken

kan je producten uit de eerlijke handel

krijgen:

Winkels - Bakkerij De Dycker-Beeldens,

Bakkerij Van Brempt Zwijndrecht, Bakkerij

Glenn Van Brempt Burcht, Beenhouwerij

Gerrit, Carrefour, Drankencentrale P.

Van Kemseke, Drankencircus Carpentier,

Keurslager Smits, Lidl, Oxfam Wereldwinkel,

Prima Heyrman-Vermeulen, Slagerij

Cole

Horecazaken - Studio Rubens, De Oude

Kroon, Ontmoetingscentrum ‘t Waaigat,

‘t Fakkeltje, Feestzaal De Roos

Ook organisaties, scholen en bedrijven

gebruiken fairtradeproducten:

Organisaties - Basisschool Het Laar,

Bibliotheek, Jeugdhuis Den Trechter,

KSA Vlaamse Kerels, Kerkfabriek Heilig

Kruis, Natuurpunt WAL, Scouts en gidsen

Zwijndrecht, sp.a, Pasar, Werkgroep

Broederlijk Delen

Bedrijven - Algemene Aannemingen

Heyrman, Dredging International,

Ibogem, ING Zakenkantoor Bernaers-

Rogier, Interieurinrichting Henri Janssens,

KBC Zwijndrecht.

MEER INFO

www.fairtradegemeenten.be

18

Fair trade verbetert

levensstandaard boeren

Fair trade verbetert het leven van de boeren

in de ontwikkelingslanden. Dat blijkt

uit een onderzoek, onder leiding van

prof. Ruerd Ruben van de Radboud Universiteit

Nijmegen. Dit onderzoek peilde

naar de impact van twintig jaar fair trade

op boeren in Peru, Costa Rica, Ecuador

en Ghana.

Fairtradeboeren zijn gemiddeld kapitaalkrachtiger,

investeren meer in hun bedrijf

en organiseren zich beter dan niet-fairtradeboeren.

De onderzoekers constateren

een positieve impact van fair trade

op de levensstandaard van de boeren.

Hun productie en netto-inkomen liggen

gemiddeld hoger.

Ook niet-fairtradeboeren

profiteren

Een ander positief effect is een sterk verbeterde

(zelf)organisatie in coöperaties

en vakbonden en een betere onderhandelingspositie.

De fairtradeboeren

wonen gemiddeld in betere huizen en

hun kinderen gaan vaker naar school.

Ook voor de niet-fairtradeboeren levert

fairtrade voordelen op. Zij genieten mee

van verbeterde sociale en collectieve

voorzieningen en van de betere arbeidsvoorwaarden.

Geen significante verschillen

Opvallende verschillen in inkomen en

huishoudelijke uitgaven tussen fairtradeen

niet-fairtradeboeren werden door de

Nijmeegse onderzoekers niet vastgesteld.

Zij wijzen daarbij op de hoge voedselprijzen

tijdens hun onderzoek.

Schaalvergroting

Twintig jaar geleden richtte Solidaridad

op verzoek van koffiecoöperatie Uciri in

Mexico het keurmerk Max Havelaar op.

Eerlijke prijzen en gegarandeerde afzet

moesten leiden tot duurzame productie,

een beter en stabieler inkomen en een

hogere levensstandaard voor koffieboeren

in ontwikkelingslanden. In 2008 is

Fair Trade een wereldwijde beweging met

een waaier aan fairtradeproducten en

een jaaromzet van ruim 2,5 miljard euro.

De toekomstige uitdaging ligt vooral in

volume- en schaalvergroting. Fairtradekoffie

heeft in Europa nog altijd een

marktaandeel van maar 1,2 %. Betrokkenheid

van kleinhandelaars en grote

multinationals is één van de mogelijkheden

om dat marktaandeel op te schalen.

De studie van de Radboud Universiteit

wordt als wetenschappelijke publicatie

uitgebracht The Impact of Fair Trade

(ISBN: 978-90-8686-083-8.)

Bron: Agripress 2008-10-23

Het is nog steeds mogelijk om aan te

sluiten bij de fairtradecampagne.

Neem contact met de coördinator van

de campagne in Zwijndrecht, Jan Van

Broeckhoven, t 0496 26 26 18 of

jan.van.broeckhoven@atv.be of met de

dienst Sociale Zaken, t 03 250 49 32 of

sociale.zaken@zwijndrecht.be.


Activiteitenkalender

Datum Organisator Activiteit Plaats en uur Extra info

januari Bibliotheek Tentoonstelling: BIBgeheimen heel de maand januari

tijdens de openingstijden

van de bibliotheek.

Werken van Benny de Potter en Pieter De

Decker, beiden illustrator/vormgever, net

afgestudeerd aan Sint-Lucas Antwerpen

za 03.01 KWB + Gezinsbond Zwijndrecht

Gezelschapsspelenavond (elke

eerste zaterdag van de maand)

Cafetaria van rusthuis

De Regenboog om

19.30 u.

Prijs: leden KWB en Gezinsbond 1 euro, nietleden

1,50 euro. Wil je een bepaald spel?

Een week vooraf laten weten aan G. Buytaert

- 03 755 84 14 of kwb@zwebsite.be

zo 04.01 Wandelclub De Stormvogels

Zondagnamiddagwandeling:

Verrassend Merksem

Vertrek om 13.30 u.

aan tram 3 halte: Oude

Prijs: leden gratis, niet-leden 1 euro. Info:

Dolf Goossens - 03 252 55 06

Bareellei Merksem

do 08.01 Markant Nieuwjaarsreceptie met optreden

‘t Crisisorkestje

De Regenboog om 20 u. Voor alle leden en partner.

Veerle Van Wetteren - 0496 61 86 55

za 10.01 VZZ Vreugdevuur Terrein Schuttershof (A.

Borinstraat) vanaf 19 u.

wo 14.01 KAV Zwijndrecht Demo bloemschikken met Max

Havelaarbloemen

Oud Gemeentehuis om

19.30 u.

Dit alles kadert in het fairtradeproject van de

wereldwinkel. Prijs: leden 5 euro, niet-leden

8 euro. Chris Van Berlo - 0494 42 09 19 of

03 252 65 91

wo 14.01 OC ‘t Waaigat Persepolis (Film) Studio Rubens om 20 u. Kaarten: 3 euro (vvk), 4 euro (kassa)

do 15.01 KAV Burcht Handtas of toilettas in patchwork

(29.01 - 12.02 en 05.03)

Kerkstraat 50 om

19.30 u.

Prijs: leden 15 euro, niet-leden 20 euro.

Annie Van de Merlen - 03 252 49 09.

vr 16.01 OKRA Zwijndrecht Bezoek aan kasteel van

Wissekerke (Basel)

vertek om 13 u. aan de

sporthal

Prijs: leden 1,50 euro, niet-leden 3 euro.

Ward Present - 03 252 50 92

vr. 16.01 Sportdienst Sport overdag: aerobic (sporthal) Sporthal om 13.30 u.

zo 18.01 Pasar GRSA van Rode sluis tot Sas van

Gent - 16 km.

vertrek om 10 u. parking

sporthal, carpooling

Prijs: leden 0,50 euro, niet-leden 1 euro.

Luc Van Walle - 0486 20 15 97

mogelijk

ma 19.01 KVLV Algemene vergadering met voordracht:

zaaltje cafetaria sporthal Prijs: 4 euro. G. De Schepper - 03 252 71 46

Hou je lever gezond om 13.30 u.

di 20.01 Soc. Gepensioneerden Schieting 55+ Ons Huis om 13.30 u. Prijs: 3,50 euro inleg

Burcht

do 22.01 Gemeente Gemeenteraadszitting Oud Gemeentehuis om

20 u.

do 22.01 Velt Den Bumpt Demonstratie bereiden kruidenbalsem

(lippenbalsem, handcrème,…)

‘t Fakkeltje om 20 u. Prijs: leden gratis, niet-leden 2,50 euro.

Mevr. Melis - 03 254 17 74

door André Verschoren

vr. 23.01 Sportdienst Sport overdag: figuurtraining Health City om 13.30 u.

za 24.01 OC ‘t Waaigat Kroniek van een karakter (theater)

BAFF / Tom Van Bauwel

OC ‘t Waaigat om 20 u. Kaarten: 5 euro (vvk), 7,50 euro (kassa)

Gedrukt op 100 % kringlooppapier, chloorvrij gebleekt.


Activiteitenkalender

Datum Organisator Activiteit Plaats en uur Extra info

zo 25.01

zo 25.01

Symphonisch Saxofoonorkest

van Zwijndrecht

Wandelclub De Stormvogels

Concert

Begeleide natuurwandeling op

de Nederlandse grens (De Klinge)

Blauwe Zaal van De

Singel in Antwerpen

om 15 u.

Vertrek om 13.30 u. aan

de kerk van De Klinge

(B) of carpooling op de

parking van de sporthal

om 12.30 u.

di 27.01 Gezondheidsraad Open Gezondheidsraad Administratief Centrum

(Ostzaal) om 20 u.

di 27.01 OKRA Zwijndrecht Concert: Fascination Koningin Elisabethzaal

in Antwerpen om

14.30 u.

do 29.01 Bibliotheek Gedichtendag Bibliotheek Zwijndrecht

om 20 u.

do 29.01 Rust-Roest Algemene ledenvergadering Muzieklokaal in de

M.Vergauwenstraat om

14 u.

vr 30.01 Sportdienst Sport overdag: yoga Sporthal om 13.30 u.

Info: Paul Van de Voorde - 03 219 86 09 of

paul.vande.voorde@skynet.be

reservatie 03 219 86 09 en 03 254 00 10

Prijs: leden gratis, niet-leden 1,50 euro.

Mylène Leysens - 03 219 53 93.

Grootschalig onderzoek naar milieu en

gezondheid in Vlaanderen. Toelichting door

Liesbeth Van Peer

Prijs: leden 17 euro, niet-leden 22 euro.

N. Coppens - 03 254 11 79.

Wase dichters: lezing door Frank Pollet

Een woordje van de voorzitter, diavoorstelling

over de werking van het voorbije jaar,

jaarprogramma 2009. Voorstelling van

boeken van medelid Hedwig Van De Velde.

Info: René Bolsens - 03 252 85 32

Wekelijks

Elke do OKRA Burcht Wandelen Vertrek Kerkplein Burcht Leon Gyselinck - 03 252 79 05

om 13.15 u.

Elke do OKRA Burcht Krea-vrouwen Kerkstraat 50 om 13 u. Alice Maris - 03 252 71 15

Elke ma Markant Wekelijke fietstocht (afhankelijk

van weersomstandigheden)

Vertrek om 13.30 u. aan

de sporthal

Maria De Bock - 03 252 95 08

Elke wo OKRA Zwijndrecht Turnen en volksdansen Turnzaal De Krinkel om Elisabeth Van Raemdonck - 03 252 88 39

14 u.

Elke vr OKRA Zwijndrecht Zangrepetitie Oud Gemeentehuis om Marie-Louise Smet - 03 252 17 29

16.30 u.

Elke wo OKRA Zwijndrecht Hobby-club Oud Gemeentehuis om Alida Braem - 03 252 80 51

14 u.

Elke do OKRA Zwijndrecht Kaarten Houtmere om 13 u. Marcel Reyns - 03 252 89 37

Elke di OKRA Zwijndrecht Wandelen Vertrek kerkplein Zwijndrecht

om 13.30 u.

Etienne Verhelst - 03 253 14 22

Gedrukt op 100 % kringlooppapier, chloorvrij gebleekt.

More magazines by this user
Similar magazines