Koninklijke kilometers

refdag.nl

Koninklijke kilometers

WandelingWelkom in koninklijk Den Haag, de op twee na grootste gemeente van Nederlandmet circa 475.000 inwoners. Den Haag heeft al meer dan 400 jaar nauwe bandenmet het Huis van Oranje. Sinds 1981, met de komst van Koningin Beatrix en haargezin, is Den Haag weer Koninklijke Residentie.U begint de wandeling 'Koninklijke Kilometers' (circa twee uur) op het Plein, dat opWillem van Oranje was niet alleen stadhoudervan Holland, Zeeland en Utrecht, hij was ooklid van de Raad van State en de Orde van hetGulden Vlies. Hij kwam in opstand tegen hetbeleid van de zoon van Keizer Karel V, Philips IIen werd leider van de opstand tegen Spanje. In1584 werd hij in opdracht van Philips II in Delftvermoord. Door zijn vastberaden optredentegen de Spanjaarden kreeg Willem de Zwijgerde titel Vader des Vaderlands.Mauritshuis (1633-1644, bouwmeesters J. vanCampen en P. Post). Het werd in de 17 e eeuwgebouwd voor Johan Maurits van Nassau, gouverneurvan Nederlands Brazilië. Omdat dekosten voor de bouw werden betaald uit deopbrengsten van de uit Brazilië geïmporteerdede kaart staat aangegeven met een #. Geadviseerd wordt om de route vanaf hetkaartje te lopen. Leuk is het om de wandeling te onderbreken voor een bezoek aanhet Haags Historisch Museum of te genieten van een heerlijk kopje koffie of drankjein een van de typisch Haagse etablissementen.PleinVroeger de kooltuin van het grafelijk kasteel werdhet veld in 1663 openbare wandelruimte en laterhet paradeplein waar het appèl voor de wachtgeslagen werd. Het Plein kent nog enkele belangrijkegebouwen; zoals op nr. 4 het Ministerie vanDefensie, het voormalige logement voor deafgevaardigden van Rotterdam. Boven het rechterdeeldraagt dit pand het Wapen vanRotterdam. Het voormalig logement van deafgevaardigden van Amsterdam vindt u op nr. 23met op de gevel het wapen van Amsterdam, thansin gebruik door de Tweede Kamer. De voorgevelvan het nieuwe complex van de Tweede Kamerder Staten Generaal (bouwjaar 1988-1992, architectPi de Bruin), is grotendeels tussen de oudeBinnenhofbebouwing en de Lange Poten gelegen.Naast dit complex op nr. 2a vormt het voormaligeMinisterie van Justitie (bouwjaar 1876-1883,bouwmeester C.H. Peters) één van de mooisteuitingen van de neorenaissance in ons land.Samen met de nieuwbouw van de Tweede Kameren het oude Ministerie van Koloniën op nr. 1(bouwjaar 1859-1861, bouwmeester W.N. Rose)maken deze gebouwen deel uit van het regeringscentrumen zijn hier enkele politieke partijengehuisvest.1Standbeeld Willem IMidden op het Plein, waaronder een parkeergarageis gelegen, staat het 4.30 meter hogebronzen standbeeld van stadhouder prinsWillem I, beter bekend als Willem de Zwijger(1843, Louis Royer). Hij werd in 1533 geboren inDuitsland op slot Dillenburg als Graaf vanNassau. In 1544 erfde hij het soevereine vorstendomOranje in Zuid-Frankrijk (vandaar denaam Oranje-Nassau) en de familiespreuk ‘jemaintiendrai’, die nog steeds wordt gehandhaafd.Op de rechterkant van het standbeeld ishet Oranjewapen en de tekst ‘je maintiendrai’te lezen.23Plein 23Voormalig logement voor de afgevaardigdenvan Amsterdam bij de Staten Generaal en deStaten van Holland (bouwjaar 1737-1741, bouwmeesterDe Moucheron). Het wapen vanAmsterdam boven het middendeel stamt noguit deze tijd. Na jaren in ballingschap te hebbengeleefd tijdens de Franse overheersingkeerde in 1813 de familie van Oranje-Nassau inNederland terug. Van 1814 tot 1820 bewoondende moeder van Koning Willem I, samen methaar dochter Louise van Brunswijk, in de wintermaandendit pand. In afwachting van hetgereedkomen van een geheel nieuw te bouwenpaleis aan het Korte Voorhout namen inhet pand van 1825 tot 1828 prins Frederik (tweedezoon van Koning Willem I) en zijn vrouwprinses Louise van Pruisen hun intrek. De volgendetien jaar stond het huis ter beschikkingvan prinses Marianne, gehuwd met prinsAlbert van Pruisen. Zij verbleef hier maar zelden.1839 bracht de laatste vorstelijke bewonernaar het Plein: erfprins Willem III nam met zijnbruid Sophie van Wurtemberg zijn intrek. Hierwerden ook hun eerste twee zonen, Willem enMaurits, geboren. In 1849, toen Willem III zijnvader opvolgde, verhuisde het gezin naar hetNoordeinde. Van 1912 tot 1984 had het de functievan Ministerie van Buitenlandse Zaken.Daarna was het lange tijd het onderkomen vande rijksdienst voor de beeldende kunst. Nu is inhet trotse gebouw een dependance van deTweede Kamer gehuisvest.Mauritshuis.Naast de Litéraire Sociëteit De Witte staat éénvan de mooiste musea van ons land, het4suiker, werd het gebouw ook wel het "suikerpaleisje"genoemd. In 1822 schonk koningWillem I zijn privé-collectie schilderijen aan destaat, welke werd ondergebracht in hetMauritshuis. Sindsdien heeft het de functievan "Koninklijk Kabinet van Schilderijen".Torentje van de Minister PresidentAls u linksaf richting Binnenhof loopt ziet urechts een middeleeuws torentje, het kantoorvan de minister president. Gebouwd in de 14 eeeuw als zomerhuisje voor Philips de Goede,heeft het de tussenliggende eeuwen gefungeerdals strategisch hoekpunt met echteschietschijven, tot café en later gevangenis.Rond 1560 vond een ingrijpende verbouwing2 3Den Haag, koninklijke stad aan zeewww.denhaag.com

More magazines by this user
Similar magazines