13.07.2015 Views

Examen VWO 2013

Examen VWO 2013

Examen VWO 2013

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

LEARNING OBJECTIVESIn this session we will:1) Outline an example of best practice for the medicationmanagement process.2) Describe process improvement assumptions andrequired supporting technology requirements.3) Describe how to identify and select Key PerformanceIndicators (KPIs) that align with organizational strategicinitiatives.4) Describe the methodology used tomeasure improvements in medicationmanagement process.n this session, we will provide an example of a best practice for themedication management process. The workflow will be discussed at the“policy” and activity level and reflects the processes in place at WFUBMC.We will describe the process changes that were implemented and thetechnology used to support the medication management process.Before presenting that process we will describe an approach to identify andselect key performance indicators that align with organizational strategicinitiatives and can demonstrate, after measurement, that those initiatives havebeen advanced.Finally, we will discuss the methodology used to measure, pre and postimplementation, the slected KPIs. Gains made in the KPI values demonstrateprocess improvements and thereby, the advancement of your strategies andinitiatives.2


Voor het vervolg van de opgave gaan we uit van de formule:N 12,50,999878 tHierin is N de gemeten radioactiviteit van het voorwerp in cpm per gramen t is de historische leeftijd volgens de C14-methode van het voorwerp injaren.De punten in de figuur stellen de metingen aan de voorwerpen voor. Hetpunt "Ptolemy" hoort bij een stuk hout van een doodskist van eenEgyptische mummie. Deskundigen schatten dat deze doodskist uitongeveer 200 voor Chr. dateert. Voor dit hout werd in 1949 eenradioactiviteit van 9,5 cpm per gram gemeten.4p 13 Bereken het verschil tussen de historische leeftijd volgens deC14-methode en de schatting van de deskundigen.VW-1026-f-13-2-o 9 / 14 lees verder ►►►


12 balkenOp de binnenplaats van het museum Catharijneconvent in Utrecht staateen kunstwerk van Max Bill. Zie foto 1.foto 1Het kunstwerk is opgebouwd uit 12 balken. Deze balken hebben alledezelfde afmetingen: 42 bij 42 bij 210 cm. Elke laag van het kunstwerkbestaat uit twee horizontale, evenwijdig geplaatste balken.Op foto 2 zie je het vooraanzicht van het kunstwerk.foto 2Op de uitwerkbijlage staat het vooraanzicht afgebeeld.6p 14 Teken op de uitwerkbijlage een zijaanzicht en het bovenaanzicht van ditkunstwerk.Het kunstwerk past precies in een doos van 210 bij 210 bij 252 cm.4p 15 Bereken welk percentage van de inhoud van zo’n doos ingenomen wordtdoor de 12 balken.VW-1026-f-13-2-o 10 / 14 lees verder ►►►


Het kunstwerk is geplaatst op een verhoging van 20 cm. In foto 1 zie jedat de foto van bovenaf is genomen. Foto 3 is van een andere hoogtegenomen. Deze foto staat op de uitwerkbijlage.foto 34p 16 Onderzoek op welke hoogte in cm de foto is genomen.VW-1026-f-13-2-o 11 / 14 lees verder ►►►


Luchtverversing in klaslokalenUit CO 2-metingen blijkt dat in 80% van de klaslokalenvan basisscholen de CO 2-concentratie te hoog is. DeCO 2-concentratie wordt gemeten met een CO 2-meter (ziefoto). Als de CO 2-concentratie te hoog is, kunnengezondheidsklachten als hoofdpijn, vermoeidheid enconcentratieproblemen ontstaan. Het Ministerie van OCWheeft ‘Het Frisse Scholenproject’ in het leven geroepen metals doel scholen te stimuleren minder energie te verbruikenen het binnenmilieu te verbeteren.fotoDe CO 2-concentratie wordt figuur 1gemeten in ppm. De afkorting ppm3000staat voor parts per million,oftewel het aantal deeltjes per 2500miljoen. Zodra de leerkracht en2000leerlingen van een basisschool‘s ochtends het lokaal1500binnenkomen, gaat de1000CO 2-concentratie omhoog. Iedere15 minuten meet de CO 2-meter de500concentratie. In figuur 1 zie je hoede CO 2-concentratie gedurende dedag verloopt. Deze figuur staatook vergroot afgedrukt op de uitwerkbijlage.Concentratie CO 2 (ppm) in klaslokaal08:00 9:30 11:00 12:30 14:00 15:30 17:00Afhankelijk van de CO 2-waarde brandt op de CO 2-meter een groen, oranjeof rood lampje. Dit betekent het volgende:Groen: CO 2-waarde < 1000. Er is voldoende ventilatie. Als het haalbaaris, streef je naar een waarde van 800 ppm. Lager hoeft niet, want dan kaner onnodig energieverlies zijn.Oranje: 1000 ≤ CO 2-waarde < 1400. Er wordt matig geventileerd. Het isnu wel aan te raden om op zoek te gaan naar een manier om de klasbeter te ventileren.Rood: CO 2-waarde ≥ 1400. Er is onvoldoende ventilatie. Er is een reëlekans op gezondheidsklachten en negatieve effecten op leerprestaties zijnte verwachten.Voor het klaslokaal van de basisschool van figuur 1 is te berekenen hoelang daar de verschillende lampjes hebben gebrand vanaf binnenkomstvan de leerlingen om 8:00 uur tot 15:15 uur als de schooldag voor deleerlingen ten einde is.4p 17 Bereken hoeveel procent van de schooldag er geen groen lampje brandt.Gebruik de figuur op de uitwerkbijlage.tijdstipVW-1026-f-13-2-o 12 / 14 lees verder ►►►


Uit verschillende onderzoeken is duidelijk geworden dat een verhoogdeCO 2-concentratie de leerprestatie van leerlingen negatief beïnvloedt. Infiguur 2 zijn de gegevens uit een aantal onderzoeken weergegeven. Degemiddelde CO 2-concentratie in deze onderzoeken is 1500 ppm. Hoeweldit boven de norm is, stellen de onderzoekers bij deze waarde deprestatie-index op 100%. Dit betekent dat in klaslokalen waarbij wel aande norm is voldaan, de relatieve prestatie groter is dan 100%. In figuur 2is te zien dat bij een hogere CO 2-concentratie de relatieve prestatieafneemt.figuur 2130relatieveprestatie(%)12011010090807000 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000CO 2 -concentratie (ppm)In figuur 2 is de grafiek van y c x 0,159 getekend, waarbij c eenconstante is. Deze grafiek past redelijk bij de meetgegevens van deverschillende onderzoeken.Door de waarde van c te bepalen is het mogelijk om met behulp van deformule te onderzoeken vanaf welke CO 2-concentratie de relatieveprestatie onder de 80% uitkomt.5p 19 Toon aan dat c ongeveer gelijk is aan 320 en bereken met de formulevanaf welke CO 2-concentratie de relatieve prestatie onder de 80%uitkomt.3p 20 Schrijf de formule y c x 0,159 als een breuk en beredeneer daarmee datde grafiek dalend is.einde •VW-1026-f-13-2-o 14 / 14 lees verder ►►►

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!