13.07.2015 Views

Zieker kan het niet... - Désirée Röver

Zieker kan het niet... - Désirée Röver

Zieker kan het niet... - Désirée Röver

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Zieker</strong> <strong>kan</strong> <strong>het</strong> <strong>niet</strong>...Vaccinatie misleiding en manipulatie van <strong>het</strong> allerlaagste allooidoor de overheid op www.ikbengeenwatje.nldoor <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong>, medisch research journalist © 2013“...Wij zullen slim moeten zijn in <strong>het</strong> toedienen van <strong>het</strong> gif, want ze zien veel.Met grappige plaatjes en leuke deuntjes zullen we hen aanleren dat <strong>het</strong> gif goed is.Degenen tegen wie zij opkijken, zullen hen helpen.En wij nemen die vervolgens in onze dienst om ons gif te helpen verspreiden.Ze zullen onze producten toegepast zien in films,waardoor ze eraan gewend rakenzonder zich ooit de ware effecten daarvan te realiseren…”.Uit: Het geheim convenant van de Illuminatihttp://www.noonehastodietomorrow.com/occult/media/443?task=viewscreenshot 15 maart 2013 (gewijzigd 19 maart 2013 (zie pag. 5))De website www.ikbengeenwatje.nl bevat informatie van <strong>het</strong> RIVM en manipuleert metzeer bedenkelijke middelen 9-, 12- en 13-jarigen tot <strong>het</strong> zich laten inspuiten metrespectievelijk de herhaalvaccinaties DTP-BMR, en <strong>het</strong> HPV-vaccin.De site wordt gesponsord door <strong>het</strong> Centrum voor Jeugd en Gezin.In de scroll-down tekst worden deze jonge kinderen met plaatjes en suggestieve tekstjesaangespoord om te verschijnen op de komende DTP-BMR- en HPV-vaccinatiedag in hunomgeving.De praktische wervingsmethode bestaat uit beloning met een gekleurd polsbandje datgehoorzaam groepsgedrag bevestigt en al even zichtbaar de weigerende eenling isoleert.Deze overheidscampagne, die duidelijk is beïnvloed door de grandioze mislukking van deHPV-campagne voor 13- tot 16-jarige meisjes in 2009, is ronduit een uiterst scha(n)delijkeemotionele en sociale manipulatie.<strong>Zieker</strong> <strong>kan</strong> <strong>het</strong> <strong>niet</strong>… <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> © 2013 www.desireerover.nl 1


De realiteit is dat kinderen<strong>niet</strong> TEGEN deze desbetreffende ziekten worden GEVACCINEERD,maar MET al deze ziekten worden GEÏNJECTEERD…Alle vaccins, en de de BMR-vaccins <strong>niet</strong> in <strong>het</strong> minst, veroorzaken ontstekingen in darmenen hersenen, terwijl vetzuren (celmembranen) met epigenetische codes worden verstoord.Ook de RIVM-informatie over de vaccins zelf, die vanaf de website <strong>kan</strong> wordengedownload, staat bol van <strong>niet</strong> door enige wetenschap ondersteunde claims, halvewaarheden, misleidingen en manipulaties.In de taal en vormgeving van ikbengeenwatje.nl is de handtekening te herkennen van eenspeciaal daarvoor ingehuurd reclamebureau.Op een onsmakelijk glijerige manier worden kinderen over de vaccinaties ‘voorgelicht’ metde gebruikelijke valse RIVM-opgetogenheid over de effectiviteit, en loze sussendestellingen die iedere ontluikende kritiek in de kiem moeten smoren:“EEN PRIKWat is dat eigenlijk, een ‘vaccinatie’? Dat is gewoon een prik.Hierdoor verklein je de <strong>kan</strong>s op nare ziektes.”ZO GEPIEPT“Het is zo gepiept.Doe je ogen dicht, tel tot vijf en <strong>het</strong> is klaar, zo kort duurt <strong>het</strong> maar!”Wat betreft de ware ongewenste negatieve gevolgen (‘bijwerkingen) van deze vaccins, staanin de aan te klikken ‘2013 Brochure DTP-BMR’ alleen maar effecten genoemd als een rodeen/of gezwollen prikplek, koorts en hangerigheid.Het bijgevoegd advies om bij koorts paracetamol te geven, is in <strong>het</strong> geval van besmettingmet virussen, vragen om regelrechte moeilijkheden, want koorts houdt de vermeerderingvan virussen tegen. Koorts dempen is daarom erg dom.Over de werkelijke negatieve gevolgen van de DTP-, BMR-, en HPV-vaccins wordt nergensgesproken, terwijl <strong>het</strong> bij de DTP-BMR-vaccins gaat om exact dezelfde vaccins die in 2009,drie dagen na zijn vaccinaties, <strong>het</strong> leven kostten aan Freek Hagoort uit Barendrecht.Het oorzakelijk verband tussen zijn vaccinaties en zijn overlijden worden, zoals wereldwijdgebruikelijk, door alle officiële instanties tot op de dag van vandaag steevast ontkend.Wel zijn in de bovengenoemde DTP-BMR-brochure de volgende disclaimers opgenomen:“Als kinderen vlak na een inenting een ziekte krijgen, lijkt <strong>het</strong> alsof dat door de prikkomt, maar dat is bijna nooit zo. De stoffen waarmee geprikt wordt en debijwerkingen van de prikken zijn goed onderzocht. Ze veroorzaken geen blijvendeproblemen.”Nee, de dood is geen probleem wanneer je <strong>het</strong> verband met de vaccins ontkent!En een schepje er bovenop:“Als uw kind ineens heel erg ziek wordt of als de klachten langer dan 2 dagen duren,overleg dan met de huisarts. Misschien is er dan iets heel anders aan de hand dan eenbijwerking.”<strong>Zieker</strong> <strong>kan</strong> <strong>het</strong> <strong>niet</strong>… <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> © 2013 www.desireerover.nl 2


Hoe misleidend deze valse informatie in feite is, laat een overmaat aan medische literatuurzien. Die bewijst keer op keer:• vaccinatie onderdrukt <strong>het</strong> immuunsysteem,• vaccinatie levert geen immuniteit op, maar maaktjuist extra gevoeligheid voorziekten,• vaccinatie geeft een overbelasting aan zowel gifstoffen, gebruikt tijdens en na <strong>het</strong>productieproces, als aan onbekende microbiële-, en DNA- en RNA-besmettingenvanuit de weefselculturen van andere species waarop de virale en bacteriëlecomponenten van de vaccins werden gekweekt. Plus de producten van DNArecombinanttechnieken die entiteiten opleveren nog nooit in de natuur vertoond...Voor alle ouders die bij hun baby’s en kinderen zich <strong>het</strong> afschuwelijk verband hebben zienafspelen tussen vaccinatie en de gevolgen daarvan (en in heel veel gevallen de gezondheidvan hun kind vóór de desbetreffende vaccinatie(s) met videofilms kunnen aantonen),bestaat er geen enkele twijfel dat vaccins te vaak dodelijk en beschadigend zijn.Interessant is dat de meldingen van dergelijke negatieve effecten vaak worden genegeerdof gebagatelliseerd, of zelfs dat ouders worden beschuldigd van de vaccinschade als zoudenzij hun kind hebben mishandeld (Shaken Baby Syndrome).De waarheid van de HPV-vaccins is nog grimmiger, wereldwijd zijn er vele gevaccineerdemeisjes overleden, en er zijn er nog veel meer die voor hun leven ernstig neurologischbeschadigd raakten.Het inzetten van <strong>het</strong> motto “Ik ben geen watje” om kinderen emotioneel voor <strong>het</strong> blok tezetten om op de vaccinaties in te gaan, en de belonende armbandjes wanneer ze zich alsmak vee braaf hebben laten volspuiten, vormen een emotionele blackmail van <strong>het</strong> allerallerlaagsteallooi.Dit is een agenda, nooit wetenschappelijk bewezen, voortgestuwd op de regie van de angst:• de angst voor gemakkelijk te beheersen ziekten,• en de angst voor <strong>het</strong> buiten de groep te vallen.Angst zet de mens in zijn vecht/vlucht mechanisme. Helder nadenken is dan onmogelijk!Kinderen van 9, 12 en 13 jaar zijn absoluut <strong>niet</strong> in staat tot <strong>het</strong> nemen van eenweloverwogen, rationele informed consent beslissing… ook <strong>niet</strong> over wel of <strong>niet</strong>vaccineren.a. Hun frontale cortex is nog <strong>niet</strong> volgroeid. Deze ‘office manager’ in de hersenen is pasvolwassen rond de leeftijd van 25 jaar. Jonge kinderen missen dus <strong>het</strong> benodigdeoverzicht. Hun ‘beslissing’ zal dan ook vooral emotioneel zijn ingegeven, bijvoorbeelddoor <strong>het</strong> verwerven van een armbandje;b.De informatie vanuit de overheid is vooral emotioneel gericht (angst), en is feitelijkvooringenomen, want verregaand onvolledig. Een halve waarheid is een hele leugen!Dat bij overheidsdienaren en gezondheidsautoriteiten <strong>het</strong> geestelijk gehalte, de integriteit,en de bereidheid tot <strong>het</strong> werkelijk onderzoeken van gezichtspunten en bewijzen buiten huneigen denkkader te wensen over laat, zal dankzij deze onsmakelijke campagne nu ookduidelijk zijn aan alle ouders die na deze vaccinatiecampagne zitten opgescheept metkinderen met vaccinatieschade, lees: een veranderd of verwoest levenspotentieel.Sommige lessen zijn (te) duur...<strong>Zieker</strong> <strong>kan</strong> <strong>het</strong> <strong>niet</strong>… <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> © 2013 www.desireerover.nl 3


De teksten op de website http://www.ikbengeenwatje.nl :(screenshot gewijzigde versie, download 19 maart 2013)IK BEN GEEN WATJE!Binnenkort is <strong>het</strong> zover. De vaccinaties komen er aan.Scroll naar beneden en zie wat jou te wachten staat!EEN PRIKWat is dat eigenlijk, een ‘vaccinatie’?Dat is gewoon een prik.Hierdoor verklein je de <strong>kan</strong>s op nare ziektes.DA’S TOCH ENG?Het monster onder je bed, <strong>het</strong> spook in de kast.Ooit was je misschien bang voor deze sprookjesfiguren.Maar nu toch <strong>niet</strong> meer?ZO GEPIEPTZo is <strong>het</strong> ook met vaccinaties. In <strong>het</strong> echt is <strong>het</strong> namelijk zo gepiept.Doe je ogen dicht, tel tot vijf en <strong>het</strong> is klaar,zo kort duurt <strong>het</strong> maar!JIJ BENT ER TOCH OOK?Straks is <strong>het</strong> zo ver.Samen met alle andere kinderen in Nederland krijg jij je prik.Je bent er toch bij, want…IK BEN GEEN WATJE (Tekst inmiddels verwijderd)Nodig je klasgenootjes uit om mee te gaan naar de vaccinatiedagen krijg een cool bandje.<strong>Zieker</strong> <strong>kan</strong> <strong>het</strong> <strong>niet</strong>… <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> © 2013 www.desireerover.nl 4


De DTP- en BMR-vaccinsProducenten, ziekteverwekkers, stammen, cultuurbodems en anderestoffen gebruikt tijdens productieproces, adjuvantia en hulpstoffenIn deze tabellen staat exact wat volgens de fabri<strong>kan</strong>ten de diverse vaccins aan gifstoffenbevatten. Wat daar <strong>niet</strong> bij staat, zijn de onbekende besmettingen vanuit de dierlijke enzelfs menselijke weefselcultuurbodems. Deze vreemde gifstoffen, metalen, eiwitten,vreemd DNA en RNA besmetten onze organen, weefsels en cellen, èn ons genoom...DTPvoor > 5 jr envolwassenen(zwangeren?)DTP-NVI2 dec 1993RVG 176415 jan. 2012ProducentaangepastBMRPriorixRVG 22052BMRM-M-RVAXPRO5 mei 2006EU/1/06/337Difterie toxoïd* <strong>niet</strong> minder dan 5 IETetanus toxoïd* <strong>niet</strong> minder dan 20 IEPoliovirus geïnactiveerdtype 1 (Mahoney)** 40 D-antigeen eenhedentype 2 (MEF 1)** 4 D-antigeen eenhedentype 3 (Saukett)** 7,5 D-antigeen eenheden*) geadsorbeerd aan aluminiumfosfaat totaal 1,5 mg Al 3+**) gekweekt op Vero-cellen (apenniercellenLevend verzwakt bofvirus1 (RIT-4385-stam,verkregen uit de Jeryl Lynn-stam)<strong>niet</strong> minder dan 1x103 CCID50*Levend verzwakt mazelenvirus1 (Schwarz-stam)<strong>niet</strong> minder dan 103,0 CCID50 *Levend verzwakt rubellavirus2 (Wistar RA 27/3-stam)<strong>niet</strong> minder dan 103,0 CCID50 *1 gekweekt in kippenembryocellen2 gekweekt in menselijke diploïde (MRC-5)-cellen(cellen van een geaborteerde baby)3 Cell Culture Infective Dose 50%Mazelenvirus¹ Enders’ Edmonston stam (levend,verzwakt)<strong>niet</strong> minder dan 1x10³ CCID50*Bofvirus¹ Jeryl Lynn [Level B] stam (levend,verzwakt)<strong>niet</strong> minder dan 12,5x10³ CCID50*Rubellavirus² Wistar RA 27/3 stam (levend, verzwakt)<strong>niet</strong> minder dan 1x10³ CCID50*i.p.v. menselijke albumine als een celcultuur componentwordt nu een menselijk albumine gebruikt, recombinantuitgedrukt in gistcellen: Recombumin, of rHA(zie p. 10)* 50% cel cultuur infectieuze dosis.1 geproduceerd in kippenembryocellen.² geproduceerd in WI-38 humane diploïdelongfibroblasten (cellen van een geaborteerde baby)2-fenoxyethanolformaldehydenatriumchloridekaliumchloridemagnesiumsulfaatfenolroodcalciumchloridesporen van:neomycinestreptomycinepolymyxine BBilthoven Biologicals BVaminozuren (zie lijstBiopharma,)lactosemannitolneomycinesulfaatsorbitolGlaxoSmithKline BVGlaxoSmithKline BiologicalsS.A. (GSK)sorbitol (E420)natriumfosfaatkaliumfosfaatsucrosegehydrolyseerd gelatineMedium 199 met zoutenvan HanksMinimum essentieel medium,Eagle (MEM)mononatrium L-glutamaat(MSG, E621)neomycinefenolroodnatriumbicarbonaatzoutzuur (aanpassen pH)natriumchloride (aanpassenpH)SANOFI PASTEUR MSDSNC<strong>Zieker</strong> <strong>kan</strong> <strong>het</strong> <strong>niet</strong>… <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> © 2013 www.desireerover.nl 5


HPVCervarixBiopharmainfo: p. 7020 sep 2007EU/1/07/419Humaan papillomavirus1 type 16-L1-eiwit2,3,4 20 Humaan papillomavirus1 type 18-L1-eiwit2,3,4 20 1 Humaan papillomavirus = HPV2 ondersteund door AS04 adjuvanssysteem. Dit bevat:3-O-desacyl-4’- monofosforyllipide A (MPL)3 50 3 geadsorbeerd op gehydrateerd aluminiumhydroxide(Al(OH)3) 0,5 milligram Al3+ in totaal4 L1-eiwit in de vorm van <strong>niet</strong>-besmettelijke virusachtigedeeltjes (VLP’s) door recombinante DNA-technologiegeproduceerd met gebruik van een Baculovirusexpressiesysteem waarbij Hi-5 Rix4446 cellen gebruiktworden, afkomstig van Trichoplusia ni.natriumchloride (NaCl)natriumdiwaterstoffosfaatdihydraat(NaH2PO4.2 H2O)Stoffen vermeld bij Biopharma:3-deacylated monophosphoryllipid AAS04 adjuvansmonophosphoryl lipid Acasamino-acids (caseïneeiwitten)GlaxoSmithKline BiologicalsS.A. (GSK)Voor een uitgebreide toelichting op de effecten van alle RVP-vaccins en huninhoudsstoffen, zie www.desireerover.nl onder ‘Vaccinaties’.N.B. De AS04 formule in Cervarix is een fabrieksgeheim van GlaxoSmithKline, <strong>niet</strong> alleonderdelen van dit adjuvans worden door de producent vermeld.Kudde-immuniteit: <strong>het</strong> verwarren van natuurlijke immuniteitmet vaccinatiegraad en vaccinatie-effectenDoor de millennia heen hebben mensen gezien dat <strong>het</strong> doormaken van een natuurlijkeinfectieziekte in de meeste gevallen effectieve bescherming bood tegen <strong>het</strong> opnieuwdaarmee te worden besmet (uitzonderingen zijn o.m. tuberculose, syfilis, en de ziektevan Lyme).Ook zag men dat wanneer een bepaald percentage van de bevolking de desbetreffendeziekte had doorgemaakt, er een natuurlijke immuniteit ontstond, waardoor in depopulatie als geheel de ernst en <strong>het</strong> vóórkomen van die bewuste ziekte afnam.Dit is de oorspronkelijke, en enig ware betekenis van <strong>het</strong> woord ‘kudde-immuniteit’,een term die A.W. Hedrich in 1933 bedacht tijdens zijn studie naar de uitbraken vanmazelen in de regio Boston.Hedrich ontdekte dat wanneer 68% van de kinderen mazelen had doorgemaakt, deuitbraken stopten. Deze begonnen weer wanneer in de bevolking <strong>het</strong> percentage metnatuurlijke immuniteit voor mazelen onder die 68% kwam.A.W. Hedrich, Estimates of the child population susceptible to measles, 1900-1930, Am J Hyg.1933,17:613-630.In mei 2011 kregen volledig gevaccineerde Nederlandse studentenineens massaal de bof...!<strong>Zieker</strong> <strong>kan</strong> <strong>het</strong> <strong>niet</strong>… <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> © 2013 www.desireerover.nl 6


http://www.ikbengeenwatje.nl/wp-content/uploads/2013/02/Brochure-DTP-BMR.pdfInformatie over DTP- en BMR-prikkenVoor kinderen van 9 jaarRijksvaccinatieprogrammaMet de inentingen van <strong>het</strong> Rijksvaccinatieprogramma kunt u uw kind beschermen tegen ernstigeinfectieziekten.Het programma wordt door de overheid gratis aangeboden aan alle kinderen in Nederland. Inentenis <strong>niet</strong> verplicht.Inenten beschermtInenten is belangrijk om uw kind te beschermen tegen ernstige infectieziekten. Inenten is <strong>niet</strong>verplicht. De meeste ouders doen <strong>het</strong> wel. In deze folder leest u welke prikken uw kind krijgtaangeboden rond de leeftijd van 9 jaar, tegen welke ziekten wordt ingeënt en hoe de prik werkt.Ook leest u meer over de <strong>kan</strong>s op bijwerkingen en wat u daartegen kunt doen.Wanneer krijgt uw kind de prikken?Uw kind krijgt deze prikken rond de leeftijd van 9 jaar. Ouders of verzorgers krijgen via de post eenoproep voor de inenting. De prik wordt verzorgd door een organisatie voor de jeugdgezondheidszorg(JGZ) in uw regio. Bijvoorbeeld de GGD of <strong>het</strong> Centrum voor Jeugd en Gezin.De ziektenDeze prikken beschermen tegen 6 ziekten die ernstige gevolgen kunnen hebben.Difterie is een ernstige keelontsteking. Die <strong>kan</strong> ervoor zorgen dat een kind stikt. Ook kunnen harten zenuwstelsel beschadigd raken.Door tetanus kunnen de kaakspieren verkrampen. De ziekte <strong>kan</strong> ook de slik- enademhalingsspieren aantasten.Polio (kinderverlamming) <strong>kan</strong> ervoor zorgen dat een kind verlamd raakt.Door bof kunnen kinderen hersenvliesontsteking krijgen. Heel soms zorgt de bof – bij jongens ofbij meisjes – voor onvruchtbaarheid.Mazelen <strong>kan</strong> een kind behoorlijk ziek maken met zeer hoge koorts of huiduitslag. Maar ookernstige complicaties als oorontsteking, bronchitis, long- en hersenontsteking komen voor.Rodehond is vooral gevaarlijk tijdens de zwangerschap. Als een zwangere vrouw rodehondoploopt, is er <strong>kan</strong>s dat haar kind een afwijking krijgt. Bijvoorbeeld doofheid, blindheid,hartafwijkingen of verstandelijke achterstand. Aan al deze ziekten kunnen kinderen overlijden.De prikkenUw kind krijgt twee prikken, in elke arm een. De DTP-prik beschermt uw kind tegen drie ernstigeinfectieziekten: difterie, tetanus en polio. De prik is een herhalingsprik. Kinderen hebben al vijfDKTP-prikken gehad toen ze 2, 3, 4 en 11 maanden waren en op de leeftijd van 4 jaar. In de loopvan de tijd is de afweer iets afgenomen. Vandaar dat een herhaling rond 9-jarige leeftijd nodig is.De BMR-prik beschermt uw kind tegen drie ernstige infectieziekten: bof, mazelen en rodehond.Kinderen hebben al een BMR-prik gehad toen ze ongeveer 14 maanden waren. Rond de leeftijdvan 9 jaar wordt de BMR-prik herhaald. Deze 2e BMR-prik is nodig omdat bij ongeveer 5% van dekinderen de eerste prik <strong>niet</strong> goed aanslaat. Met de twee prikken samen zijn kinderen langdurigbeschermd.Zijn er bijwerkingen?Uw kind <strong>kan</strong> een paar uur na de DTP-prik wat last krijgen van de inenting. Meestal begint dat opde dag van de prik. Vaak zijn de klachten binnen 2 dagen weer over. Uw kind <strong>kan</strong> lichte koortskrijgen of wordt hangerig. De prikplek <strong>kan</strong> rood, gezwollen of pijnlijk worden. Dat <strong>kan</strong> een paar<strong>Zieker</strong> <strong>kan</strong> <strong>het</strong> <strong>niet</strong>… <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> © 2013 www.desireerover.nl 7


dagen duren, maar gaat vanzelf weer over. Kinderen van 9 jaar kunnen soms flauwvallen uit angstvoor de prik. Het is dan oppassen dat zij <strong>niet</strong> met hun hoofd ergens tegenaan stoten.De BMR-prik geeft tijdens <strong>het</strong> prikken vaak even een branderig gevoel. Bijwerkingen beginnen bijde BMR-inenting pas na 5-12 dagen na de prik omdat de virussen tijd nodig hebben om zich tevermeerderen.Als kinderen vlak na een inenting een ziekte krijgen, lijkt <strong>het</strong> alsof dat door de prik komt, maar datis bijna nooit zo. De stoffen waarmee geprikt wordt en de bijwerkingen van de prikken zijn goedonderzocht. Ze veroorzaken geen blijvende problemen.Wat kunt u doen?Soms voelen kinderen zich even <strong>niet</strong> lekker na de prik. Dan moet u uw kind gewoon even latenʻuitziekenʼ. Soms is de bovenarm stijf of gevoelig. De klachten rond de prikplek hebben geenbehandeling nodig. Heeft uw kind veel last of pijn van de ingeënte arm? Of heeft uw kind koorts?Dan kunt u paracetamol geven. Lees dan altijd de bijsluiter.Als uw kind ineens heel erg ziek wordt of als de klachten langer dan 2 dagen duren, overleg danmet de huisarts. Misschien is er dan iets heel anders aan de hand dan een bijwerking.Heeft uw kind een bijwerking na de prik? Meld dit dan bij de arts of verpleegkundige die deinenting geeft. De arts of verpleegkundige meldt de bijwerking bij Lareb, <strong>het</strong> NederlandsBijwerkingen Centrum. De bijwerkingen worden daar geregistreerd en nader onderzocht. U kuntook zelf een melding doen op www.lareb.nl. Soms neemt Lareb contact met u op, als ze meerinformatie nodig hebben over de bijwerking.RijksvaccinatieprogrammaMet de inentingen van <strong>het</strong> Rijksvaccinatieprogramma kunt u uw kind beschermen tegen ernstigeinfectieziekten.Het programma wordt door de overheid gratis aangebodenDit is een publicatie van:Rijksinstituut voor Volksgezondheid en MilieuPostbus 1 | 3720 BA Bilthovenwww.rivm.nl/rijksvaccinatieprogrammawww.facebook.com/rvp.vaccinatiesjuni 2012<strong>Zieker</strong> <strong>kan</strong> <strong>het</strong> <strong>niet</strong>… <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> © 2013 www.desireerover.nl 8


http://www.ikbengeenwatje.nl/meer-informatie/Samen gezonderIeder jaar organiseert <strong>het</strong> Centrum voor Jeugd en Gezin vaccinatiedagen voor kinderen van 9 jaarom de laatste prikken tegen DTP en BMR te geven. Meisjes worden in <strong>het</strong> jaar dat zij 13 worden, 3keer uitgenodigd voor een prik tegen <strong>het</strong> baarmoederhals<strong>kan</strong>ker virus. Je ontvangt automatisch eenbrief met een uitnodiging van Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het doelvan vaccineren is om ernstige ziekten te voorkomen en we proberen er uiteindelijk samen voor tezorgen dat niemand de ziekte meer krijgt.DTP/BMRDeze afkorting staat voor: difterie, tetanus, polio (DTP) en bof, mazelen en rode hond (BMR). Dezevaccinaties zijn de laatste van een serie die is gestart op babyleeftijd. De eerdere prikken kreeg jetijdens de bezoeken aan <strong>het</strong> consultatiebureau. Inmiddels is <strong>het</strong> consultatiebureau een onderdeel van<strong>het</strong> Centrum voor Jeugd en Gezin. De DTP/BMR-vaccinaties worden tegelijk gegeven. Voor <strong>het</strong>afweersysteem van <strong>het</strong> lichaam is dat geen probleem.In de brochure vind je extra informatie over de DTP/BMR-vaccinatie.• Brochure DTP BMRBaarmoederhals<strong>kan</strong>kerDe afkorting HPV staat voor humaan papilloma-virus. Het virus dat baarmoederhals<strong>kan</strong>ker <strong>kan</strong>veroorzaken. Jaarlijks krijgen ongeveer 600 vrouwen baarmoederhals<strong>kan</strong>ker. Gemiddeld sterven elkjaar 200 vrouwen aan deze ziekte. Baarmoederhals<strong>kan</strong>ker krijg je alleen na infectie met <strong>het</strong> humaanpapillomavirus. Twee HPV-varianten (HPV 16 en HPV 18) veroorzaken zo’n 70% van alle gevallenvan baarmoederhals<strong>kan</strong>ker. Hiertegen kunnen meisjes zich laten inenten. In <strong>het</strong> jaar dat meisjes 13jaar worden, krijgen zij de vaccinatie aangeboden. Er zijn drie prikken nodig. Het is belangrijk omde serie af te maken om zo goed mogelijk beschermd te zijn. En omdat <strong>het</strong> vaccin <strong>niet</strong> tegen alletypen beschermt, blijft <strong>het</strong> belangrijk dat vrouwen van 30 jaar en ouder later ook mee doen met <strong>het</strong>bevolkingsonderzoek baarmoederhals<strong>kan</strong>ker, <strong>het</strong> uitstrijkje. Hiermee wordt onderzocht of eenvrouw baarmoederhals<strong>kan</strong>ker heeft. Het uitstrijkje is een aanvulling op de HPV-inenting.In <strong>het</strong> mini-magazine en de veelgestelde vragen vind je extra informatie over de HPV-vaccinatie.• Mini-magazine• Veelgestelde vragenBijwerkingenSoms kun je last krijgen na een prik. Het merendeel van de bijwerkingen die optreden na vaccinatiezijn lokale bijwerkingen. Het gaat dan om roodheid, zwelling en pijn op de plaats van de prik. Bijde meeste vaccinaties verschijnen de bijwerkingen op dezelfde dag en duren ze <strong>niet</strong> langer dan 24uur (tot maximaal 48 uur).Vragen?Voor vragen over vaccinaties of waar en wanneer je de prik kunt halen, kun je mailen naar:info@ikbengeenwatje.nl. Je kunt ook bellen via: 010 – 20 10 110.<strong>Zieker</strong> <strong>kan</strong> <strong>het</strong> <strong>niet</strong>… <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> © 2013 www.desireerover.nl 9

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!