13.07.2015 Views

help de bijen! - Natuur & Milieu

help de bijen! - Natuur & Milieu

help de bijen! - Natuur & Milieu

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Bijen hebben het moeilijk in ons land. Natuur & Milieu wil ze daarom samen met bedrijvenen organisaties de helpende hand bieden Door in Nederland in bedrijfstuinen, parken enop daken zo veel mogelijk Bijenhotels te plaatsen. een bijenhotel is een veilige nestelplek,voor bijen en een milieuvriendelijk sieraad voor uw bedrijf. Koop of sponsor een bijenhotelen versterk de biodiversiteit in Nederland.Foto: Hania BerdysNoeste werkers Bijen. We kunnen niet zonder ze. Want zonder bijengeen bloemen, planten, groenten en fruit. Het zijn de bijen die met hun noestearbeid planten bestuiven zodat deze zich kunnen voortplanten. Maar onze bijendreigen uit te sterven door milieuvervuiling, het verdwijnen van planten enbloemen en het verminderen van nestgelegenheid.Natuur & Milieu roept de bijensterfte een halt toe. Samen met het bedrijfslevenhelpen we de bijen aan nestgelegenheid. Het robuuste en duurzame Natuur &Milieu Bijenhotel geeft de bijen een veilig huis. Help de bijen en zet het Bijenhotelop het dak of in de tuin van uw bedrijf.Rosse metselbijDe vele gezichten van de bij Bijen zijn er in vele soortenen maten. Wereldwijd leven er 18.000 verschillende soorten waarvan 300 inNederland. Daaronder bevinden zich de bekende honingbijen, maar ook velesoorten wilde, solitair levende bijen zoals de metselbijen, behangersbijen enwolbijen. De wilde bij, vooral actief van eind maart tot eind augustus, is ergbelangrijk voor de bestuiving van wilde bloemen en planten.De bijen verdwijnen Helaas hebben de wilde bijen het erg moeilijk.In sommige delen van Nederland zijn ze nauwelijks meer te vinden. Dat komtonder meer omdat nectar- en stuifmeelrijke planten en bloemen zijn verdwenenen omdat het voor bijen steeds moeilijker wordt een geschikte nestplaats tevinden. Wilde bijen nestelen graag op braakliggende terreinen, in rieten daken,stijlwanden, braambermen, lemen muren en houten constructies. Plekken die inNederland steeds schaarser worden.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!