13.07.2015 Views

help de bijen! - Natuur & Milieu

help de bijen! - Natuur & Milieu

help de bijen! - Natuur & Milieu

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Natuur & Milieu is een onafhankelijke organisatie die zich met hart en ziel inzet voor schone energie, slimme mobiliteit,gezond voedsel en een mooie natuur. Steun ons en ga naar www.natuurenmilieu.nlUitgave: Natuur & Milieu, Utrecht, december 2011 | Tekst: Natuur & Milieu | Eindredactie: NB Communicatie | Beeld: Natuur & MilieuFoto voorzijde: (pluimvoetbij) Albert de Wilde | Ontwerp: De Hondsdagen, Utrecht | Deze brochure is mede mogelijk gemaakt door ZabawasDruk: Drukkerij Groenewoud bv | Deze brochure is duurzaam geproduceerd in waterloos offset.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!