13.07.2015 Views

help de bijen! - Natuur & Milieu

help de bijen! - Natuur & Milieu

help de bijen! - Natuur & Milieu

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Bijenhotel bEen iets kleiner, maar even uitgebreid en effectiefBijenhotel met een omvang van 2,40 x 1,80 x 0,80 meter.Dit hotel heeft twee stalen funderingen. Bijenhotel B teltnegen balken en is beschikbaar vanaf € 5.250,- *.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!