13.07.2015 Views

Maart 2013, Oosterhout - Thuisvester

Maart 2013, Oosterhout - Thuisvester

Maart 2013, Oosterhout - Thuisvester

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Magazinemaart <strong>2013</strong>


-2PaginaInhoudsopgaveWelkom thuis 3In de steigers: St. Antoniusstraat 4Nieuwe manier van huurwoningen toewijzen 6Nieuw lid Raad van Toezicht: Bram Heijnsbroek 8Heeft u recht op huurtoeslag? 10Uit de regio 11Fijn wonen doen we met elkaar 15Aan het woord: Cor van Hoof, voorzitter VvE wooncomplex Oudenbosch 16Dit gaat <strong>Thuisvester</strong> voor u doen in <strong>2013</strong> 18Voedselbank Etten-Leur start tijdelijk spreekuur in Sprundel 20Buurtkanjer Jac van den Broek uit St. Willebrord: “Als ik kan helpen, dan doe ik dat!” 22Het jaar <strong>2013</strong> is alweer een paar maanden gaande. Vanaf het begin zijn we volop aan deslag gegaan om de doelstellingen uit ons jaarplan te realiseren. Kansen grijpen waar hetkan. Welke kansen we voor u willen grijpen, leest u verderop in deze uitgave van Thuisinfo.Het volledige Jaarplan <strong>2013</strong> vindt u online op jaarplan.thuisvester.nl.Met trots stellen wij een nieuw lid van de Raad van Toezicht aan u voor. Sinds 1 januarizet Bram Heijnsbroek zijn kennis en expertise in om ervoor te zorgen dat wij zo goedmogelijk inspelen op uw woonwensen. Wat zijn ambitie als toezichthouder is, vertelt hijin deze editie.Boordevol nieuwsVerder staan we in Thuisinfo stil bij de nieuwe manier van woningen aanbieden, stellenwe één buurtkanjer voor en vertelt de voedsel- en goederenbank hun belangrijke verhaal.Sinds kort vinden in onze woonwinkel in Sprundel ook intakes plaats van de VoedselbankEtten-Leur.Vind je plekOm zo veel mogelijk woningzoekenden te bereiken, staat ons volledige koopwoningaanbodook op de website vindjeplek.nl. Hier mogen uitsluitend woningcorporaties hunhuur- en koopwoningen aanbieden. Neemt u er gerust eens een kijkje.Veel leesplezier!Directie en medewerkers van <strong>Thuisvester</strong>3Pagina


“Het is geen appartement,het is een paleisje”Wie door de St. Antoniusstraat in <strong>Oosterhout</strong> rijdt, zal het nieuwe stijlvolle woongebouw niet snelover het hoofd zien. In dit pand heeft <strong>Thuisvester</strong> begin dit jaar 24 huurappartementen gerealiseerden daarnaast vier grondgebonden huurwoningen. Op de begane grond opende supermarktNettorama haar deuren. Thuisinfo sprak bewoner van het eerste uur Joop van der Avoird (67).4PaginaU bent de allereerste bewoner, hoeheeft u dat voor elkaar gekregen?“Ik woonde al 26 jaar hiertegenover in De Besterd,maar die flat had geen lift en daaromwilde ik graag verhuizen. Toen ik in de krantlas over de plannen van <strong>Thuisvester</strong> op de St.Antoniusstraat, heb ik meteen de volgendedag gereageerd en kreeg ik de woning aangeboden.Later heb ik iedereen die wilde gaankijken naar mijn nieuwe plek een tasje meegegeven.Daardoor was ik snel verhuisd en deeerste die hier sliep.”Wat trok u zo aan in het gebouw?“Het is geen gewone flat, maar een prachtigblok: speels inspringend met inpandige balkonsen fraaie stenen. En ik ben niet de enigedie dat vindt. Als ik zeg dat ik hier woon, zegtiedereen: oh, in die mooie flat. Dat is tochhartstikke leuk.”En hoe is het vanbinnen?“Het is geen appartement, het is een paleisje.Ik heb een grote berging, royale douche, zwevendetoiletten, twee slaapkamers, een prachtigbalkon, woonkamer met een open keukenen een brede hal. De entree van het gebouwzelf is ook schitterend, net zoals de panoramaruitdie uitzicht geeft over de hele straat. Dekleuren spreken mij enorm aan: hard blauw,oranje en geel. Helemaal waar ik van hou. Ikvoelde me meteen thuis.”Heeft u al kennisgemaakt met uwnieuwe buren?“Jazeker, er zijn vier appartementen op dezeetage en we waren meteen één grote familie.De mensen zijn allemaal zo aardig, het is nu alJoop hier en Joop daar. Het voelt echt als eenwarm bad. Ik ga hier nooit meer weg.”5PaginaEnthousiaste reacties op modern woongebouw met[ supermarkt aan de St. Antoniusstraat in <strong>Oosterhout</strong>]Thuisinfo Magazine maart <strong>2013</strong>


Nieuwe manier vanhuurwoningen aanbiedenVanaf 2 april van dit jaar komt er – in overleg met huurdersorganisaties – een nieuwe manier omhuurwoningen aan te bieden. <strong>Thuisvester</strong> gaat over op één werkwijze voor al haar werkgebieden.Op dit moment krijgen woningzoekenden in Raamsdonksveer met andere regels te maken danin <strong>Oosterhout</strong>. En in Rucphen en Zundert gelden weer andere voorwaarden. Aan die verschillenmaken we per 2 april een einde.6PaginaDuidelijkheid voor alles: van drie verschillendemodellen naar één helder systeem. Vanaf2 april kunt u via www.thuisvester.nl op zoeknaar een geschikte huurwoning in ons helewerkgebied.euro. Reeds ingeschreven woningzoekendendie geen inschrijfgeld hebben betaald in hetverleden, betalen dit alsnog bij het ondertekenenvan het huurcontract, in de vorm vanadministratiekosten.7PaginaVan punten naar inschrijfduurBij de nieuwe manier van aanbieden bepaaltde inschrijfduur de volgorde. Hoe langer u alswoningzoekende staat ingeschreven, hoe eerderu aan de beurt bent voor een passende woning.Tot nu toe werd in de gemeenten <strong>Oosterhout</strong>,Rucphen en Zundert met een puntensysteemgewerkt. De opgebouwde punten worden per 2april omgezet naar inschrijfduur. Alle ingeschrevenwoningzoekenden hebben hierover eenbrief ontvangen. In de gemeente Geertruidenberghoefden woningzoekenden zich niet inte schrijven, hier was de leeftijd of woonduurleidend. Inwoners van de gemeente Geertruidenbergworden via de huis-aan-huiskrant uitgenodigdzich in te schrijven. Zij krijgen (tijdelijk)de kans om gebruik te maken van eenovergangsregeling met betrekking tot hun inschrijfduur.Inschrijfgeld gelijkVanaf 2 april betaalt iedere woningzoekendedie zich inschrijft bij <strong>Thuisvester</strong> eenmalig 22Online reageren via Mijn ThuisVanaf april kunt u als woningzoekende bij<strong>Thuisvester</strong> reageren op alle woningen in onswerkgebied. Dit kan heel eenvoudig online opwww.thuisvester.nl. U kunt direct reageren viade website nadat u bent ingelogd op Mijn Thuis.Mijn Thuis is uw persoonlijke pagina op onzewebsite. Op Mijn Thuis treft u op een veiligafgeschermde plek, uw persoonlijke gegevensbij elkaar aan. Deze gegevens kunt u hier nietalleen inzien, maar ook online wijzigen. Tevenskunt u uw zoekcriteria ingeven en reageren opvrijkomende woningen. U wordt nog geïnformeerdover uw inloggegevens. Heeft u geeninternet? Dan helpen wij u graag in één vanonze woonwinkels.Voor de duidelijkheid: alle reeds ingeschrevenwoningzoekenden bij <strong>Thuisvester</strong> behoudenhun opgebouwde rechten. U hoeft zich nietopnieuw in te schrijven. Bent u ingeschrevenbij meerdere vestigingen, dan geldt de inschrijvingmet de langste inschrijfduur.Thuisinfo Magazine maart <strong>2013</strong>


Nieuw lid Raad van Toezicht:Bram Heijnsbroek8PaginaSinds januari <strong>2013</strong> is de Raad van Toezicht van <strong>Thuisvester</strong> op voordracht van onze huurders versterkt meteen nieuw lid: Bram Heijnsbroek (35). Geboren en getogen in de regio Breda en expert in het financieren van(maatschappelijk) vastgoed. Samen met de andere leden controleert en toetst hij of <strong>Thuisvester</strong> haar bestdoet om goed in te spelen op de woonwensen van huurders en andere belanghouders.Tegen de stroom in is Bram Heijnsbroek met zijn vijfendertigjaar nog vrij jong voor zijn rol als toezichthouder.“Ik denk juist dat mijn leeftijd een voordeelis”, vertelt hij. “Misschien heb ik daardoor wel eenheel andere kijk op allerlei zaken.”Maatschappelijk vastgoedBram Heijnsbroek heeft veel ervaring in de vastgoedsector.Zo heeft hij na zijn studie aan de universiteitvan Maastricht, gewoond en gewerkt in Spanje.“Ik hield me bezig met de financiering van vastgoedin Spanje en Nederland. In Nederland had ik daarbijde focus op rijksmonumenten en serviceresidenties.Daarna heb ik bij een gemeente gewerkt. Nu adviseerik al jaren maatschappelijke organisaties hoeze hun vastgoed kunnen financieren. Vooral scholen,ziekenhuizen, sportcomplexen, cultuurinstellingen,gemeenten en ook woningcorporaties.”Huurders eerstVoordat de financieringsexpert toezichthouder werd,kende hij <strong>Thuisvester</strong> al van naam. “De corporatiekomt over als een betrokken organisatie, die goedbekend staat in de regio. De houding ‘huurders eerst’sprak mij erg aan. Zoals ik het nu zie, is <strong>Thuisvester</strong>een sociale verhuurder die geen onverantwoorderisico’s neemt. Ook in de toekomst kunnen zij nieuweinitiatieven blijven ontwikkelen die goed zijn voorde huurders.”Frisse blikBram Heijnsbroek woont samen in Bavel met Annemieke.Als hij niet aan het werk is, staat hij graag opde tennis- of squashbaan. Ook houdt hij van reizenen van wandelen met zijn hond. “Mijn ambitie alstoezichthouder? Het bestuur kritisch blijven volgen,met daarbij de doelstellingen van <strong>Thuisvester</strong> en dehuurdersorganisatie steeds in mijn achterhoofd. Indeze sector staat een hoop te gebeuren de komendetijd. Ik heb er erg veel zin in om daar met een nieuwe,frisse blik naar te kijken.”9PaginaThuisinfo Magazine maart <strong>2013</strong>


Uit de regioKijk op www.toeslagen.nl of kom naar onze woonwinkelHeeft u recht op huurtoeslag?Is de huur die u moet betalen in verhouding tot uw inkomen te hoog? Dan kunt u huurtoeslagaanvragen. Deze toeslag is een bijdrage van de overheid in uw huurkosten. Of u hier recht op heeft,hangt onder andere af van uw inkomen, vermogen, leeftijd, gezinssamenstelling en huurprijs.10PaginaU kunt zelf bellen naar de Belastingdienst via0800-0543 om te vragen of u recht heeft ophuurtoeslag. Ook kunt u bij de Belastingdienstde aanvraag- en wijzigingsformulieren opvragen.Houd wel uw burgerservicenummer (BSN)bij de hand. De Belastingdienst vraagt hierom.U kunt natuurlijk ook een bezoek brengen aanhet regiokantoor in Breda.Maak een afspraakHeeft u hulp nodig bij het invullen van dehuurtoeslagaanvraag of -wijziging? Of wiltu een proefberekening om te zien of u rechtheeft op huurtoeslag? Kom dan naar een vanonze woonwinkels. Wij helpen u graag. Brengwel uw persoonlijke DigiD mee én de laatstepaar loonstroken of uitkeringsspecificaties.Aangezien wij alle tijd voor u willen nemen,is het verstandig om van tevoren een afspraakte maken.11Pagina“We zijn hartstikke tevreden”Als alles volgens plan verloopt, zijn de groot-onderhoudswerkzaamheden in Hameldonk enSchapendonk in Raamsdonksveer binnenkort klaar. Sommige bewoners kregen te maken metlekkages in deze nog redelijk nieuwe woningen. Een ongewenste situatie en daarom heeft<strong>Thuisvester</strong> er voor gekozen om 72 huurwoningen en 22 appartementen integraal op te knappen.Ook de woning van meneer en mevrouw Hoornaar onderging een metamorfose. “De werkzaamhedenhebben drie weken geduurd en in de tussentijd konden we hier gewoon blijven wonen.”Hun woning kreeg nieuwe dakkapellen en dakramen.Ook kwam er overal isolerend hr++-glasen werden de badkamer en het toilet vernieuwd.“In de keuken zijn de tegels vervangen”,vertelt mevrouw Hoornaar. “We konden zelf dekleur kiezen. Verder hebben we gekozen vooreen luxe designradiator en extra hangtoiletin de badkamer. Hiervoor betalen we nu ietsjemeer huur, maar we wilden dit graag. Allewerkzaamheden zijn heel netjes gedaan, duswe zijn hartstikke tevreden.”Thuisinfo Magazine maart <strong>2013</strong>


Meepraten over de werkzaamheden in Sandoel?Uit de regioHalverwege dit jaar starten er in de wijk Sandoel in Raamsdonksveer groot-onderhoudswerkzaamheden. Hierworden 353 huurwoningen van <strong>Thuisvester</strong> opgeknapt. Van nieuwe dakpannen, vloerisolatie en kozijnen methr++-glas tot een nieuwe badkamer, toilet en keuken. Ook krijgen bewoners de kans om veel voorkomendepersoonlijke woonwensen gelijktijdig mee uit te laten voeren tegen een redelijke huurverhoging.12PaginaDe werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd invijf jaar. Aan het eind van deze periode volgen nog 28woningen in deze wijk met een andere onderhoudsingreep.Uitgangspunt van <strong>Thuisvester</strong> is dat hetgroot onderhoud in overleg met de bewoners wordtgerealiseerd. Daarom komt er een bewonersgroep.Via deze bewonersgroep Sandoel kunnen ideeënen wensen van huurders kenbaar gemaakt worden,zodat deze – waar mogelijk – meegenomen kunnenworden voordat het onderhoud definitief start.Meepraten?Heeft u, als bewoner van deze woningen, interesseom mee te praten over wat er moet gebeuren bijde onderhoudswerkzaamheden en heeft u zich nogniet opgegeven? Meld u dan vóór 31 maart aan bijhuurdersvereniging Raamsdonk/Raamsdonksveer viainfo@hvr-radd.nl of bel naar 0162 76 90 30. U kuntnatuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met<strong>Thuisvester</strong> via 0162 51 33 91 om uw belangstellingkenbaar te maken.13PaginaIn Memoriam Ruud JanssonOp 9 december 2012 overleed RuudJansson, zeer gewaardeerd voorzittervan de Huurders Vereniging <strong>Oosterhout</strong>.Ruim 35 jaar zette hij zich in voor dehuurders in <strong>Oosterhout</strong> en was hij zeerbetrokken bij zijn omgeving. Zijn inzetwerd onderstreept met een gemeentelijkeen Koninklijke onderscheiding. Wijherinneren Ruud als een zeer socialeman met een warme persoonlijkheid.Familie, vrienden en collega’s hebbenop 14 december 2012 afscheid van hemgenomen.Thuisinfo Magazine maart <strong>2013</strong>


Uit de regio14PaginaDe Albert Schweitzerflat in <strong>Oosterhout</strong> wordt helemaal opgeknapt. De bewoners konden al genietenvan een tweede lift en een nieuwe fietsenberging. Nu wordt ook de binnenkant flink aangepakt.Niet alleen in het woongebouw, maar ook in de ontmoetingsruimte op de begane grond.Voordat de onderhoudswerkzaamheden begin<strong>2013</strong> van start gingen, zijn alle huurders vande ruim vijfenveertig woningen uitgenodigdvoor een informatiebijeenkomst. Zo wisten zijprecies wat <strong>Thuisvester</strong> wilde gaan doen. Allegangen worden opgeknapt, de verlichting vervangenen het trappenhuis geschilderd.Thuisinfo Magazine maart <strong>2013</strong>In het nieuwDoor het gebruik van verschillende kleurenwordt elke verdieping herkenbaar en de uitstralingheel fris. Daarbij ondergaat de ontmoetingsruimteook een metamorfose doornieuwe vloerbedekking, meubels en gordijnen.Later dit jaar wordt de buitenkant nog geschilderd.Dan is het plaatje helemaal af.Fijn wonen doen we met elkaar!Een goed huis, een gezellige wijk en een prettig contact onderling. Dé ingrediënten om fijn te wonen.Vaak betekenen buren dan ook veel voor elkaar. Ze letten bijvoorbeeld op elkaars huis en verzorgende planten als iemand er een tijdje niet is. Ook kloppen ze bij elkaar aan als ze hulp nodig hebben.Ook <strong>Thuisvester</strong> vindt een goed contact belangrijk.Daarom gaan wij vriendelijk en respectvol met alonze klanten om. Want een prettig woonklimaatwordt vooral bepaald door de manier waarop wemet elkaar omgaan.Eigen gewoontesNederland is niet zo groot. Dit betekent dat bijnaiedereen directe buren heeft. U hoort en ziet zevaak. Niet iedereen is hetzelfde en soms kunnenuw eigen gewoontes voor overlast zorgen, zonderdat u het zelf in de gaten heeft. Denk bijvoorbeeldaan harde muziek, tikkende hakken op laminaat,’s avonds laat een gaatje boren, slaandedeuren, gillende kinderen, stinkende vuilniszakkenof blaffende honden.Spreek buren aanErvaart u (over)last van uw buren? Spreek ze daardan eerst zelf vriendelijk op aan. Vaak wetenmensen helemaal niet dat hun gedrag voor irritatiezorgt. Komt u er samen niet uit? Meld uwklacht bij <strong>Thuisvester</strong>. Dat kan zowel schriftelijkals telefonisch, of kom langs in onze woonwinkel.Wij kijken dan welke aanpak het beste is.Op www.thuisvester.nl kunt u de folder ‘Overlast, hoe ga ik hier mee om?’[ downloaden. Hierin staan tips die u helpen de overlast op te lossen. ]15Pagina


Huurders en kopers wonen in één complex“Iedereen is hier gelijk”16PaginaSteeds meer appartementen van <strong>Thuisvester</strong> zijn onderdeel van een gebouw met huur- en koopwoningen.In zo’n gemengd wooncomplex zorgt niet <strong>Thuisvester</strong> voor het beheer, maar de Vereniging van Eigenaren(VvE). Cor van Hoof is voorzitter van de VvE van een gemengd wooncomplex in Oudenbosch. “Het contacttussen huurders en eigenaren is vanaf het begin goed gegaan.”17PaginaHet woongebouw in Oudenbosch telt acht zorgappartementen,twaalf huurwoningen en acht koopwoningen.Alle eigenaren samen, verenigd in de VvE,zijn verantwoordelijk voor onderhoud en beheer. Ook<strong>Thuisvester</strong> is – als eigenaar van de huurwoningen –lid van deze vereniging.Snel kennismakenVolgens meneer Van Hoof is een snel eerste contactbelangrijk voor een goede sfeer. “Op een barbecuemaakten we kennis met elkaar. Vlak daarna hebbenwe gezamenlijk afspraken gemaakt om het hiergezellig en mooi te kunnen houden. Iedere bewoneris medeverantwoordelijk voor alle spullen, zowelhuurders als eigenaren. De sfeer zat er direct in endan blijft het ook goed gaan.”Extra activiteitenAlle woningeigenaren samen, dus ook <strong>Thuisvester</strong>,betalen via de VvE de kosten voor het onderhoud enbeheer van het gebouw, de algemene ruimten en deinstallaties. De VvE beslist zelf welk onderhoud moetplaatsvinden aan de gemeenschappelijke ruimtenen voorzieningen. Meneer van Hoof: “Als bewonersdoen we ook dingen zelf, zoals het verven van devloer in de parkeerkelder. En moet de binnentuinzomerklaar gemaakt worden, dan vragen we iedereenom te helpen. Gezellig, met een wijntje en eenbroodje.” Naast een vaste bijdrage aan de VvE voorde eigenaren – en servicekosten voor de huurders– betalen alle bewoners vrijwillig contributie. “Vandit potje organiseren we leuke activiteiten. Nieuwehuurders of kopers zijn vrij om te bepalen of ze hieraanmee willen doen.”ReparatieverzoekIn een gemengd wooncomplex is en blijft <strong>Thuisvester</strong>het aanspreekpunt voor alle huurderszaken, zoalsreparatieverzoeken. “Onze bewonerscommissie praatregelmatig met <strong>Thuisvester</strong> over wat er nog moetgebeuren aan het gebouw”, aldus de voorzitter. “Ditverloopt prima. Het is hier gewoon geweldig wonen.”Thuisinfo Magazine maart <strong>2013</strong>


Dit gaat <strong>Thuisvester</strong> voor u doen in <strong>2013</strong>Kansen grijpen waar het kanNet zoals vorig jaar komen huurders in <strong>2013</strong> op de eerste plaats. Onze belangrijkste taak is en blijft hetbieden van voldoende, betaalbare huurwoningen in een prettige woonomgeving, voor hen die op ons zijnaangewezen. <strong>Thuisvester</strong> presenteert het jaarplan via jaarplan.thuisvester.nl. Alle gemaakte afspraken metde huurdersverenigingen willen we nakomen. Daarom kijken wij, ondanks forse bezuinigingsplannen, vooralnaar wat wél kan. Want samen met huurders en belanghouders wil <strong>Thuisvester</strong> kansen grijpen.Zo starten we nieuwe initiatieven die onzeservice verbeteren, zoals een feestelijke bijeenkomstvoor huurders die al lang een woningvan ons huren. Ook krijgt u meer keus inkeukeninbouwapparatuur en gaat er met hulpvan <strong>Thuisvester</strong> een BoodschappenPlusbus rijdenin Zundert. In Raamsdonksveer komt ereen klussendienst. Verder maken we een overzichtvan alle in onze woningen aanwezigeWmo-voorzieningen. Zo kunnen we aangepastewoningen beter toewijzen aan mensen diedeze ook echt nodig hebben.ren en besteden we aandacht aan het voorkomenvan legionella en brand. In <strong>Oosterhout</strong>worden ruim 500 badkamers en toilettengerenoveerd en knappen we de entrees vande flatgebouwen aan de Oudenhove op. Inde Prinsessenbuurt in Raamsdonksveer loopteen grote renovatie aan 86 huurwoningenen in de wijk Sandoel starten we met onderhoudswerkzaamheden.In Sprundel kijken weof alle seniorencomplexen goed toegankelijken afsluitbaar zijn. En we starten een duurzaamproefproject in Zegge.18PaginaOnline Jaarplan<strong>2013</strong>Betaalbaar wonenOm wonen betaalbaar te houden, blijven wewoningen tegen verschillende huurprijzenaanbieden, maken we woningen energiezuinigeren bieden we steeds meer (huur)woningente koop aan via de regelingen SlimmerKopen of de Starterslening. Uiteraard blijvenwe huurders ook actief en persoonlijk helpenbij een eventuele betalingsachterstand.Structureel onderhoudFlink investeren in het onderhoud van helestraten of buurten, liefst door vaste bedrijven.Dat gaat <strong>Thuisvester</strong> ook weer doen. Zogaan we asbest zorgvuldig en veilig verwijde-Bouwen wat nodig isWaar mogelijk helpen wij mensen om zo langmogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen.Ook ondersteunen we voedselbanken, wordenactieve huurders beloond en starten we met eenproef om in elke kerngemeente vijf woningente verhuren aan arbeidsmigranten. Ondanks allebezuinigingen en de problematische woningmarktlevert <strong>Thuisvester</strong> in <strong>2013</strong> 14 starterswoningen,187 zorgwoningen, 74 huurwoningenen 52 koopwoningen op. Zoals beloofd.Meer weten?Kijk op www.jaarplan.thuisvester.nl voor hetvolledige Jaarplan <strong>2013</strong>.19PaginaGeplande investeringen in onderhoud in <strong>2013</strong> (in euro)Kansen grijpen waar het kan<strong>Oosterhout</strong>RaamsdonksveerRucphen/ZundertTotaal onderhoud12,7 miljoen3,6 miljoen5,4 miljoen21,7 miljoenThuisinfo Magazine maart <strong>2013</strong>


ThuisinfoMagazineHoofdkantoor en woonwinkel <strong>Oosterhout</strong>Mathildastraat 52 n 4901 HC <strong>Oosterhout</strong> n Tel: 0162 49 11 00Openingstijden: Maandag t/m donderdag 8.30 tot 17.00 uurVrijdag van 8.30 tot 12.00 uurWoonwinkel GeertruidenbergPrins Hendrikstraat 41 n 4941 JT Raamsdonksveer n Tel: 0162 51 33 91Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 tot 12.30 uur12.30 tot 17.00 uur op afspraak, vrijdagmiddag geslotenWoonwinkel RucphenRucphensebaan 52 n 4714 RE Sprundel n Tel: 0165 38 02 00Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.00 tot 12.00 uur12.00 tot 16.30 uur op afspraak, vrijdagmiddag geslotenWoonwinkel ZundertSt. Bavostraat 18 n 4891 CJ Rijsbergen n Tel: 0165 38 02 00Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.00 tot 12.00 uur12.00 tot 16.30 uur op afspraak, vrijdagmiddag geslotenWebsite: www.thuisvester.nl n E-mail: info@thuisvester.nlVolg <strong>Thuisvester</strong> op Facebook en Twitter!Like us onFacebookColofon‘Thuisinfo’ is een uitgave van <strong>Thuisvester</strong>.De redactie staat altijd open voor opmerkingen, vragen of ideeën.Het adres is: Redactie ‘Thuisinfo’ n Postbus 75 n 4900 AB <strong>Oosterhout</strong>,of communicatie@thuisvester.nlOplage: 15.000 exemplaren (2.000 Geertruidenberg, 8.000 <strong>Oosterhout</strong> en 5.000 Sprundel)Coördinatie en eindredactie: Tamara Luijs, <strong>Thuisvester</strong>Tekst: Maer TexxT, BredaVormgeving: Rakàta, ’s-HertogenboschDruk: OCC dehoog media partners, <strong>Oosterhout</strong>Fotografie: Riesjard Schropp, Breda

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!