13.07.2015 Views

Onderhoud en reparaties - Thuisvester

Onderhoud en reparaties - Thuisvester

Onderhoud en reparaties - Thuisvester

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Onderhoud</strong> <strong>en</strong> <strong>reparaties</strong>


Wat doet <strong>Thuisvester</strong> <strong>en</strong> wat doe ik zelf?<strong>Onderhoud</strong> <strong>en</strong> <strong>reparaties</strong>Iedere woning heeft onderhoud nodig. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> kan er af <strong>en</strong> toe iets kapotgaan. Veel onderhoud <strong>en</strong> <strong>reparaties</strong> neemt <strong>Thuisvester</strong> voor haar rek<strong>en</strong>ing.Voor andere zak<strong>en</strong> b<strong>en</strong>t u zelf verantwoordelijk. Welke dat zijn <strong>en</strong> wat <strong>Thuisvester</strong>voor u kan betek<strong>en</strong><strong>en</strong>, leest u in deze brochure. Heeft u na het lez<strong>en</strong>ervan nog vrag<strong>en</strong>? Onze medewerkers help<strong>en</strong> u graag verder.Als u zelf verandering<strong>en</strong> heeft aangebracht aan uw woning die gerepareerdmoet<strong>en</strong> word<strong>en</strong>, moet u dit zelf do<strong>en</strong> <strong>en</strong> zijn de kost<strong>en</strong> voor uzelf. Hetzelfdegeldt voor schades die zijn ontstaan door uw toedo<strong>en</strong> of tijd<strong>en</strong>s werkzaamhed<strong>en</strong>die u zelf heeft verricht of waarvoor u opdracht gegev<strong>en</strong> heeft. Heeftu e<strong>en</strong> schade die is ontstaan door nalatigheid, bevriezing, doorbor<strong>en</strong> of uitwaai<strong>en</strong>?Dan geldt helaas hetzelfde.Hoe kunt u e<strong>en</strong> reparatie- of onderhoudsverzoek meld<strong>en</strong>?Achterin deze folder <strong>en</strong> vindt u e<strong>en</strong> alfabetische lijst met de meest voorkom<strong>en</strong>deonderhoudswerkzaamhed<strong>en</strong>. Bov<strong>en</strong>aan iedere kolom kunt u zi<strong>en</strong> wieverantwoordelijk is voor het reparatie- of onderhoudsverzoek. Als <strong>Thuisvester</strong>verantwoordelijk is kunt u dat op verschill<strong>en</strong>de manier<strong>en</strong> doorgev<strong>en</strong>:OnlineVult u via www.thuisvester.nl onder de knop ‘Ik b<strong>en</strong> huurder’/‘reparatieverzoek’het Reparatieverzoekformulier in. We nem<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> één werkdag contactmet u op.<strong>Onderhoud</strong> <strong>en</strong> <strong>reparaties</strong>Welk onderhoud verzorgt <strong>Thuisvester</strong> <strong>en</strong> wat verzorgt u zelf?Wij vind<strong>en</strong> het belangrijk dat u prettig woont. Daarom zorg<strong>en</strong> wij ervoor datuw woning goed bewoonbaar blijft. Wij verzorg<strong>en</strong> bijvoorbeeld het onderhoudvan het buit<strong>en</strong>schilderwerk van uw woning <strong>en</strong> reparer<strong>en</strong> klemm<strong>en</strong>debuit<strong>en</strong>deur<strong>en</strong> <strong>en</strong> ram<strong>en</strong>. <strong>Thuisvester</strong> vraagt u om de woning netjes te houd<strong>en</strong><strong>en</strong> dagelijks onderhoud <strong>en</strong> kleine <strong>reparaties</strong> zelf te verzorg<strong>en</strong>. Om het u noggemakkelijker te mak<strong>en</strong> voert <strong>Thuisvester</strong> de meeste zog<strong>en</strong>aamde kleine herstelling<strong>en</strong>voor u uit. Wettelijk gezi<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> deze werkzaamhed<strong>en</strong> door uuitgevoerd word<strong>en</strong>.Deze extra service krijgt u gratis van <strong>Thuisvester</strong>.TelefonischnOosterhout telefoonnummer 0162 49 11 49nRucph<strong>en</strong> <strong>en</strong> Zundert telefoonnummer 0165 38 02 00nGeertruid<strong>en</strong>berg , telefoonnummer 0162 51 33 91De medewerkers besprek<strong>en</strong> direct de mogelijke oplossing met u.WoonwinkelDe medewerkers van onze woonwinkels help<strong>en</strong> u ook graag verder. U kuntuw verzoek persoonlijk met h<strong>en</strong> besprek<strong>en</strong>. Zij informer<strong>en</strong> u direct over deafhandeling van uw verzoek.We lat<strong>en</strong> u na ontvangst van uw verzoek wet<strong>en</strong> wie de reparatie komt uitvoer<strong>en</strong><strong>en</strong> wanneer hij of zij contact met u opneemt voor het mak<strong>en</strong> van e<strong>en</strong>afspraak. Wij sprek<strong>en</strong> met u e<strong>en</strong> tijd af met e<strong>en</strong> speelruimte van 2 uur.2 3


Hoe meldt u e<strong>en</strong> storing aan uw verwarming?Ook storing<strong>en</strong> aan uw verwarmingsinstallatie kunt u via bov<strong>en</strong>staande telefoonnummersbij ons meld<strong>en</strong>. Dit kan ook buit<strong>en</strong> kantoorur<strong>en</strong>. Uw warmtestoringmoet zo snel mogelijk verholp<strong>en</strong> zijn. Als de minimale buit<strong>en</strong>temperatuurminder dan 5 grad<strong>en</strong> Celcius is, stell<strong>en</strong> wij alles in het werk om u binn<strong>en</strong>vier uur te help<strong>en</strong>. Calamiteit<strong>en</strong> vorm<strong>en</strong> hierop altijd e<strong>en</strong> uitzondering.Tip: zelf CV-storing<strong>en</strong> oploss<strong>en</strong>Is er e<strong>en</strong> storing aan de verwarmingsinstallatie? Lees dan eerst hetinstructieboekje van de ketel <strong>en</strong> controleer onderstaande zak<strong>en</strong>. Misschi<strong>en</strong>lost u de storing dan direct zelf op!nIs de waterdruk hoog g<strong>en</strong>oeg? Zo niet, vul dan water bij.nStaat de gaskraan op<strong>en</strong>? Zo niet, draai deze dan op<strong>en</strong>.nMoet de installatie word<strong>en</strong> ontlucht? Zo ja, ontlucht deze dan.nIs de waakvlam aan? Zo niet, steek deze dan aan.nZit de stekker in het stopcontact?Heeft u e<strong>en</strong> reparatie of storing gemeldmaar intuss<strong>en</strong> zelf opgelost? Meld dit danzodat de monteur niet onnodig hoeft te kom<strong>en</strong>.Wat gebeurt er als mijn woning beschadigd raaktdoor brand of lekkage?In dit geval nem<strong>en</strong> wij meestal de kost<strong>en</strong> voor onze rek<strong>en</strong>ing. Let op, wantde schade aan uw inboedel betaalt u wel zelf. Het is aan u om e<strong>en</strong> pass<strong>en</strong>deinboedelverzekering af te sluit<strong>en</strong>, zodat u niet onverwachts met zeer hogekost<strong>en</strong> wordt geconfronteerd.Wat als e<strong>en</strong> reparatie nodig is op het gebied van water,gas of elektriciteit?<strong>Thuisvester</strong> heeft ge<strong>en</strong> contract<strong>en</strong> met de nutsbedrijv<strong>en</strong>. Is er bijvoorbeeldstoring in het lever<strong>en</strong> van water, gas <strong>en</strong> elektriciteit, dan vrag<strong>en</strong> wij u contactop te nem<strong>en</strong> met het bedrijf dat deze di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> aan u levert. Problem<strong>en</strong>met uw inpandige installatie kunt u aanmeld<strong>en</strong> bij onze medewerkers. Indi<strong>en</strong>blijkt dat de oorzaak u te verwijt<strong>en</strong> is, zijn wij helaas g<strong>en</strong>oodzaakt de kost<strong>en</strong>aan u door te belast<strong>en</strong>. Het staat u ook vrij om in die gevall<strong>en</strong> zelf e<strong>en</strong> erk<strong>en</strong>dinstallateur te b<strong>en</strong>ader<strong>en</strong>.<strong>Thuisvester</strong> hoort graag of u tevred<strong>en</strong> b<strong>en</strong>t!Wij will<strong>en</strong> graag wet<strong>en</strong> of uw onderhoudsverzoek goed is behandeld. Daaromstur<strong>en</strong> wij huurders steekproefsgewijs na het afhandel<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> reparatieverzoeke<strong>en</strong> <strong>en</strong>quête met <strong>en</strong>kele vrag<strong>en</strong>. Als u zo’n <strong>en</strong>quête ontvangt, vrag<strong>en</strong>wij u vri<strong>en</strong>delijk deze in te vull<strong>en</strong> <strong>en</strong> aan ons terug te stur<strong>en</strong>. Zo wet<strong>en</strong> wij ofu tevred<strong>en</strong> b<strong>en</strong>t, of dat er misschi<strong>en</strong> punt<strong>en</strong> voor verbetering zijn.<strong>Onderhoud</strong> <strong>en</strong> <strong>reparaties</strong>Tip: verzeker u teg<strong>en</strong> glasbreuk!U kunt zich via ons voor e<strong>en</strong> laag bedrag verzeker<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> glasbreuk.Ontstaat er glasbreuk, dan kom<strong>en</strong> de kost<strong>en</strong> hiervan voor onze rek<strong>en</strong>ing.Natuurlijk loss<strong>en</strong> we het probleem ook snel op. U kunt ook zelfe<strong>en</strong> glasverzekering afsluit<strong>en</strong>, maar de kost<strong>en</strong> daarvoor zijn over hetalgeme<strong>en</strong> e<strong>en</strong> stuk hoger. Neemt u voor meer informatie contact op metde medewerkers van onze woonwinkels of kijk op www.thuisvester.nl.<strong>Thuisvester</strong> neemt e<strong>en</strong> aantal werkzaamhed<strong>en</strong>van u over om u te ontzorg<strong>en</strong><strong>en</strong> nog prettiger te lat<strong>en</strong> won<strong>en</strong>.]4 5


E<strong>en</strong> overzicht: wie doet wat?In de tabell<strong>en</strong> staan de meest voorkom<strong>en</strong>de onderhoudswerkzaamhed<strong>en</strong> ope<strong>en</strong> rijtje. Zo ziet u direct wie verantwoordelijk is voor welk onderhoud:<strong>Thuisvester</strong> of uzelf. Hieronder volgt e<strong>en</strong> toelichting op deze tabell<strong>en</strong>:Het onderhoud dat <strong>Thuisvester</strong> voor u verzorgt. In kolom TWij zorg<strong>en</strong> voor de <strong>reparaties</strong> <strong>en</strong> vernieuwing<strong>en</strong> die noodzakelijk zijn. Ookzijn hier de werkzaamhed<strong>en</strong> opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> die <strong>Thuisvester</strong> van u overneemt omu te ontzorg<strong>en</strong> <strong>en</strong> nog prettiger te lat<strong>en</strong> won<strong>en</strong>. D<strong>en</strong>k bijvoorbeeld aan hetonderhoud aan de buit<strong>en</strong>kant van de woning, woninggebond<strong>en</strong> installaties<strong>en</strong> aan het standaard leidingwerk.Het onderhoud dat voor uw rek<strong>en</strong>ing is, vindt u terug in kolom HAls huurder zorgt u voor de zog<strong>en</strong>aamde kleine herstelling<strong>en</strong>. De ev<strong>en</strong>tueelhieraan verbond<strong>en</strong> kost<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> voor uw rek<strong>en</strong>ing.De extra di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing voor als u 55 jaar of ouder b<strong>en</strong>t <strong>en</strong> voor m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>met e<strong>en</strong> beperking vindt u terug in kolom EAls u 55 jaar of ouder b<strong>en</strong>t of als u e<strong>en</strong> beperking heeft kunt u voor dezewerkzaamhed<strong>en</strong> in kolom E e<strong>en</strong> beroep do<strong>en</strong> op <strong>Thuisvester</strong>.Belangrijke telefoonnummers:<strong>Thuisvester</strong> Geertruid<strong>en</strong>berg: tel. 0162 51 33 91<strong>Thuisvester</strong> Oosterhout: tel. 0162 49 11 49<strong>Thuisvester</strong> Rucph<strong>en</strong>/Zundert: tel. 0165 38 02 00Heeft u nog vrag<strong>en</strong>?Neemt u dan contact op met onze medewerkers in onze woonwinkels.Zij beantwoord<strong>en</strong> uw vrag<strong>en</strong> graag.ExtraHuurder<strong>Thuisvester</strong>HHHHHHHHHTTTTTTTTTTTTTTOmschrijvingAAanrecht (zie keuk<strong>en</strong>)Afvoer<strong>en</strong>Reparaties aan dakafvoer<strong>en</strong>/dakgot<strong>en</strong>Schoonmak<strong>en</strong> van dakafvoer<strong>en</strong> <strong>en</strong> got<strong>en</strong>Ontstopp<strong>en</strong> van afvoer<strong>en</strong> van wastafels, douche, gootste<strong>en</strong> <strong>en</strong> toilet e.d.(niet zijnde het sifon) zoals de woning standaard wordt verhuurdOntstopp<strong>en</strong> van afvoersifons (prev<strong>en</strong>tief regelmatig zelf zeep- <strong>en</strong> haarrest<strong>en</strong> verwijder<strong>en</strong>)Reparatie van afvoersifonsVervang<strong>en</strong> van afvoersifons, afvoerputt<strong>en</strong>, douche plugg<strong>en</strong> e.d.Afzuigkapp<strong>en</strong> (zie v<strong>en</strong>tilatie)Ant<strong>en</strong>nePlaatsing uitsluit<strong>en</strong>d na schriftelijke toestemming van <strong>Thuisvester</strong>Plaatsing, onderhoud, verzekering <strong>en</strong> herstel van schade na verwijder<strong>en</strong>Anti-inbraakstripp<strong>en</strong><strong>Onderhoud</strong> t.g.v. normale slijtageBBalkons <strong>en</strong> balustrades (ook in trapp<strong>en</strong>huiz<strong>en</strong>)<strong>Onderhoud</strong> <strong>en</strong> reparatieSchoonmak<strong>en</strong>BeglazingVervang<strong>en</strong> van gebrok<strong>en</strong> beglazing in gevels van geme<strong>en</strong>schappelijke ruimt<strong>en</strong>(zie ook ruit<strong>en</strong>). U kunt hiervoor gebruik mak<strong>en</strong> van het collectieve glasfondsBehangVerwijder<strong>en</strong> van behang, herstel van ondergrond bij schade als gevolg van verwijder<strong>en</strong>,aanbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van behang <strong>en</strong> andere wandafwerkingReparatie ondergrond t.g.v. los stucwerk <strong>en</strong>/of ernstige scheurvormingBestratingOphog<strong>en</strong> <strong>en</strong> reparer<strong>en</strong> van geme<strong>en</strong>schappelijke bestrating<strong>en</strong> <strong>en</strong> pad<strong>en</strong>Ophog<strong>en</strong> <strong>en</strong> reparer<strong>en</strong> van door u zelf aangebrachte bestrating<strong>en</strong>Ophog<strong>en</strong> van (tuin)pad<strong>en</strong> <strong>en</strong> terrass<strong>en</strong>, aan de voor- <strong>en</strong> achterzijde, t<strong>en</strong>zij het e<strong>en</strong>gevolg is van problem<strong>en</strong> met de waterhuishouding of andere verzakking<strong>en</strong>BevriezingHerstel van schade, t<strong>en</strong> gevolge van bevriezing van water- <strong>en</strong> c.v.-leiding<strong>en</strong>,radiator<strong>en</strong>, toestell<strong>en</strong> e.d., die de huurder redelijkerwijs had kunn<strong>en</strong> voorkom<strong>en</strong><strong>en</strong> die tot de normale zorgplicht van huurder behor<strong>en</strong>BoilerBoiler, gebrek<strong>en</strong> meld<strong>en</strong> bij installatiebedrijf waarvan de boiler is gehuurdIndi<strong>en</strong> boiler origineel bij de woning hoortBrandblusmiddel<strong>en</strong>In de geme<strong>en</strong>schappelijke ruimt<strong>en</strong>Briefkast<strong>en</strong> in geme<strong>en</strong>schappelijke ruimt<strong>en</strong><strong>Onderhoud</strong> <strong>en</strong> reparatie van c<strong>en</strong>trale briefkast<strong>en</strong> <strong>en</strong> slot<strong>en</strong>Briev<strong>en</strong>bus in voordeurVastzett<strong>en</strong>, tochtwering herstell<strong>en</strong>Buit<strong>en</strong>trapp<strong>en</strong>, betonn<strong>en</strong> wand- <strong>en</strong> vloerdel<strong>en</strong>Periodiek onderhoud <strong>en</strong> <strong>reparaties</strong><strong>Onderhoud</strong> <strong>en</strong> <strong>reparaties</strong>6 7


ExtraHuurder<strong>Thuisvester</strong>EHHHHHHHHHTTTTTTTTTTTOmschrijvingB (vervolg)Buit<strong>en</strong>verlichting<strong>Onderhoud</strong> <strong>en</strong> <strong>reparaties</strong> aan installaties t.b.v. verlichting op galerij<strong>en</strong> <strong>en</strong>geme<strong>en</strong>schappelijke trapp<strong>en</strong>huiz<strong>en</strong>, portiek<strong>en</strong>, gang<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>en</strong>treeruimt<strong>en</strong> inclusiefvervanging van bestaande armatur<strong>en</strong>Vervanging van lamp<strong>en</strong>, starters e.d. in buit<strong>en</strong>verlichting op galerij<strong>en</strong>, niet op<strong>en</strong>bare parkeerplaats<strong>en</strong><strong>en</strong> geme<strong>en</strong>schappelijke trapp<strong>en</strong>huiz<strong>en</strong>, portiek<strong>en</strong>, gang<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>en</strong>treeruimt<strong>en</strong>.<strong>Thuisvester</strong> vervangt deze <strong>en</strong> br<strong>en</strong>gt de kost<strong>en</strong> middels de servicekost<strong>en</strong> in rek<strong>en</strong>ing bij huurders<strong>Onderhoud</strong> <strong>en</strong> <strong>reparaties</strong> aan installaties die standaard tot de woning behor<strong>en</strong>t.b.v. buit<strong>en</strong>verlichting van individuele woning<strong>en</strong>Vervanging van lamp<strong>en</strong>, starters e.d. van buit<strong>en</strong>verlichting van de individuele woningCC<strong>en</strong>trale verwarmingsinstallatie/individuele ketelinstallatie<strong>Onderhoud</strong>, reparatie, keuring<strong>en</strong>, verhelp<strong>en</strong> van storing<strong>en</strong>Bijvull<strong>en</strong> <strong>en</strong> ontlucht<strong>en</strong> van C.V.-installatieHerstel van schade aan C.V. <strong>en</strong> toebehor<strong>en</strong> door de verkeerde bedi<strong>en</strong>ing/gebruik(zie ook waterleiding<strong>en</strong>)Vervang<strong>en</strong> van slangwartels, vulslang <strong>en</strong>/of sleutelsDDakconstructie/dakbedekking<strong>Onderhoud</strong> <strong>en</strong> reparatie aan dakconstructies <strong>en</strong>/of dakbedekkingReparaties aan dakconstructies/dakbedekking t.g.v. betred<strong>en</strong> van dak<strong>en</strong> door bewonersof opslaan van spull<strong>en</strong> op het dak door bewonersDeurbell<strong>en</strong>Reparatie aan geme<strong>en</strong>schappelijk deurbell<strong>en</strong>tableau/intercominstallatieReparatie van originele individuele bel <strong>en</strong> belinstallatie.Deur<strong>en</strong>Buit<strong>en</strong>deur<strong>en</strong> aan buit<strong>en</strong>zijde schilder<strong>en</strong>, reparer<strong>en</strong> of vervang<strong>en</strong>Herstell<strong>en</strong>, afstell<strong>en</strong> van scharnier<strong>en</strong> of vervang<strong>en</strong> van hang- <strong>en</strong> sluitwerk van buit<strong>en</strong>deur<strong>en</strong>Vervang<strong>en</strong> na uitwaai<strong>en</strong> of op<strong>en</strong> waai<strong>en</strong> van deur<strong>en</strong>Schade aan deur<strong>en</strong> t.g.v. sleutelverlies of kwijtrak<strong>en</strong>Binn<strong>en</strong>deur<strong>en</strong>Schilder<strong>en</strong>Vervang<strong>en</strong> na uitwaai<strong>en</strong> of op<strong>en</strong> waai<strong>en</strong> van deur<strong>en</strong>Deur<strong>en</strong> in geme<strong>en</strong>schappelijke ruimt<strong>en</strong> <strong>en</strong> trapp<strong>en</strong>huiz<strong>en</strong> schilder<strong>en</strong>, reparer<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of vervang<strong>en</strong>,inclusief het onderhoud<strong>en</strong>, herstell<strong>en</strong> <strong>en</strong> vervang<strong>en</strong> van het daarbij behor<strong>en</strong>de hang- <strong>en</strong> sluitwerkDeurdrangerReparatie, afstell<strong>en</strong> <strong>en</strong> vervanging van deurdrangers op toegangsdeur<strong>en</strong> ingeme<strong>en</strong>schappelijke ruimt<strong>en</strong>.Deurop<strong>en</strong>er, elektrische<strong>Onderhoud</strong> <strong>en</strong> reparatie aan elektrische deurop<strong>en</strong>ersExtraHuurder<strong>Thuisvester</strong>HHHHHHHHHTTTTTTTTTTOmschrijvingEElektraleiding<strong>en</strong><strong>Onderhoud</strong> van elektraleiding<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> <strong>en</strong> buit<strong>en</strong> de woning standaard tot de woning behor<strong>en</strong>dElektrische installatiesReparatie aan de originele elektrische installatie <strong>en</strong> groep<strong>en</strong>kastReparatie van originele bij de standaard woning behor<strong>en</strong>de wandcontactdoz<strong>en</strong>,schakelaars <strong>en</strong> individuele deurbelinstallatiesReparatie aan zelf aangebrachte elektrische installatiedel<strong>en</strong>Vervang<strong>en</strong> van zekering<strong>en</strong>Wijziging<strong>en</strong> aan de elektrische installatie mog<strong>en</strong> <strong>en</strong>kel door e<strong>en</strong> erk<strong>en</strong>d installateur word<strong>en</strong>aangelegdEntreeportal<strong>en</strong>Reparaties in geme<strong>en</strong>schappelijke <strong>en</strong>treeportal<strong>en</strong> <strong>en</strong> toegangshall<strong>en</strong>Erfafscheiding<strong>en</strong>Aanbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong>/wijzig<strong>en</strong> van erfafscheiding<strong>en</strong><strong>Onderhoud</strong> van zelf aangebrachte erfafscheiding<strong>en</strong>Reparatie <strong>en</strong> onderhoud aan erfafscheiding<strong>en</strong> standaard tot de woning behor<strong>en</strong>dReparatie <strong>en</strong> onderhoud aan erfafscheiding<strong>en</strong> niet standaard tot de woning behor<strong>en</strong>dFFilters (zie v<strong>en</strong>tilatie)Fundering<strong>en</strong>Herstel van fundering<strong>en</strong>GGalerij<strong>en</strong>Schoonmak<strong>en</strong> van galerij<strong>en</strong> (<strong>Thuisvester</strong> laat dit uitvoer<strong>en</strong> <strong>en</strong> br<strong>en</strong>gt de kost<strong>en</strong> middelsde servicekost<strong>en</strong> in rek<strong>en</strong>ing bij de bewoners)<strong>Onderhoud</strong> <strong>en</strong> reparatie aan galerij<strong>en</strong>Gaskran<strong>en</strong>Reparatie <strong>en</strong> vervanging van originele tot de woning behor<strong>en</strong>de gaskran<strong>en</strong>Gasleiding<strong>en</strong><strong>Onderhoud</strong> <strong>en</strong> reparatie aan gasleiding<strong>en</strong> in de woning, voor zover die tot de(oorspronkelijke) uitrusting behor<strong>en</strong><strong>Onderhoud</strong> <strong>en</strong> reparatie van door bewoner zelf aangebrachte leiding<strong>en</strong>Gasleiding<strong>en</strong> mog<strong>en</strong> <strong>en</strong>kel door e<strong>en</strong> erk<strong>en</strong>d installateur word<strong>en</strong> aangelegdGeiserGebrek<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> huurgeiser of e<strong>en</strong> geiser in eig<strong>en</strong>dom meldt u bij de verhuurder van degeiser of deg<strong>en</strong>e waarmee u e<strong>en</strong> onderhoudscontract heeft afgeslot<strong>en</strong>Geme<strong>en</strong>schappelijke ruimt<strong>en</strong>Het schoonmak<strong>en</strong> van de hal, trapp<strong>en</strong>huis, lift, geme<strong>en</strong>schappelijke gang<strong>en</strong>(<strong>Thuisvester</strong> voert het onderhoud uit <strong>en</strong> br<strong>en</strong>gt de kost<strong>en</strong> middels de servicekost<strong>en</strong> inrek<strong>en</strong>ing bij de bewoners)Gevel<strong>Onderhoud</strong> <strong>en</strong> reparatie aan de buit<strong>en</strong>gevel zoals herstel metsel- <strong>en</strong> voegwerk <strong>en</strong> de uitvoeringvan buit<strong>en</strong>schilderwerk.Glas (zie ruit<strong>en</strong>)Gro<strong>en</strong>voorzi<strong>en</strong>ing (zie tuin<strong>en</strong>)<strong>Onderhoud</strong> <strong>en</strong> <strong>reparaties</strong>8 9


ExtraHuurder<strong>Thuisvester</strong>HHHHHHTTTTTTTTTTTTTTTTOmschrijvingHHang- <strong>en</strong> sluitwerkIn geme<strong>en</strong>schappelijke ruimt<strong>en</strong> <strong>en</strong> trapp<strong>en</strong>huiz<strong>en</strong> onderhoud <strong>en</strong> reparatie van hang- <strong>en</strong> sluitwerkPlanmatig vervang<strong>en</strong> van hang- <strong>en</strong> sluitwerk weg<strong>en</strong>s veroudering/normale slijtageHerstell<strong>en</strong> van het standaard bij de woning behor<strong>en</strong>de hang- <strong>en</strong> sluitwerk in de woning alsgevolg van normale slijtage <strong>en</strong> afstell<strong>en</strong> van scharnier<strong>en</strong>Herstell<strong>en</strong> van het standaard bij de woning behor<strong>en</strong>de hang- <strong>en</strong> sluitwerk aan de woning alsgevolg van normale slijtage <strong>en</strong> afstell<strong>en</strong> van scharnier<strong>en</strong>Hekk<strong>en</strong>Planmatig onderhoud <strong>en</strong> reparatie van hekk<strong>en</strong> <strong>en</strong> hekwerk in geme<strong>en</strong>schappelijke trapp<strong>en</strong>huiz<strong>en</strong>Planmatig onderhoud <strong>en</strong> reparatie van overig hekwerk t.b.v. geme<strong>en</strong>schappelijk gebruikIInbraakschadeVoor zover niet vall<strong>en</strong>d onder de opstalverzekering van <strong>Thuisvester</strong>Intercom/deurop<strong>en</strong>er<strong>Onderhoud</strong> <strong>en</strong> reparatieVervanging tgv normale slijtageKKast<strong>en</strong>/ kastwand<strong>en</strong>Reparatie aan standaard vaste kast<strong>en</strong>Keuk<strong>en</strong>Reparatie of vervanging van origineel keuk<strong>en</strong>blok <strong>en</strong> aanrechtblad t.g.v. slijtagebij normaal gebruikReparatie of vervanging van originele bij de keuk<strong>en</strong> behor<strong>en</strong>de hangkastjes t.g.v. slijtagebij normaal gebruik<strong>Onderhoud</strong>, reparatie <strong>en</strong> vervanging van zelf aangebrachte of bijgekochte extrakeuk<strong>en</strong>elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> -onderdel<strong>en</strong>Reparatie van hang- <strong>en</strong> sluitwerk van origineel bij de woning behor<strong>en</strong>de keuk<strong>en</strong>kastjesinclusief het afstell<strong>en</strong> van deurtjes zodat ze in e<strong>en</strong> lijn hang<strong>en</strong>Kozijn<strong>en</strong>/gevelkozijn<strong>en</strong> binn<strong>en</strong>zijdeSchilderwerkKran<strong>en</strong> (zie sanitair)LLekkagesReparer<strong>en</strong> van lekkages aan origineel bij de woning behor<strong>en</strong>de leiding<strong>en</strong>, vloer<strong>en</strong>,gevels <strong>en</strong> dak<strong>en</strong>Reparer<strong>en</strong> van lekkages die het gevolg zijn van vorstschade, die de huurder had kunn<strong>en</strong>voorkom<strong>en</strong>.Reparer<strong>en</strong> van lekkages aan of t.g.v. voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> die de huurder zelf heeft aangebrachtLeuning<strong>en</strong>/leuningdragersReparatie aan leuning<strong>en</strong> <strong>en</strong> leuningdragers van binn<strong>en</strong>trapp<strong>en</strong> t.g.v. normale gebruiksslijtageLift<strong>en</strong><strong>Onderhoud</strong>, reparatie, keuring<strong>en</strong>, opheff<strong>en</strong> van liftstoring<strong>en</strong>LuchtroostersReparer<strong>en</strong> van luchtroosters niet behor<strong>en</strong>d bij de woninggebond<strong>en</strong> mechanische v<strong>en</strong>tilatieSchoonmak<strong>en</strong> van luchtroosters niet behor<strong>en</strong>d bij de woninggebond<strong>en</strong> mechanische v<strong>en</strong>tilatieExtraHuurder<strong>Thuisvester</strong>EHHHHHHHHTTTTTTTTTTTOmschrijvingMMetselwerk (zie gevel)Mechanische v<strong>en</strong>tilatie (zie v<strong>en</strong>tilatie)OOngedierteBestrijding van ongedierte zoals wandluiz<strong>en</strong>, kakkerlakk<strong>en</strong>, wesp<strong>en</strong>, bij<strong>en</strong>, mier<strong>en</strong>, torr<strong>en</strong>,kevers, vlooi<strong>en</strong>, ratt<strong>en</strong>Bestrijding van ongedierte dat de constructie kan aantast<strong>en</strong> zoals de houtworm, de houtboktor,zwam <strong>en</strong> faraomier. Ev<strong>en</strong>tueel met behulp van de Milieudi<strong>en</strong>stWij verzoek<strong>en</strong> u vri<strong>en</strong>delijk om de aanwezigheid van ongedierte dat de constructie aantast<strong>en</strong> ratt<strong>en</strong> direct aan <strong>Thuisvester</strong> te meld<strong>en</strong> i.v.m. mogelijk schadelijke gevolg<strong>en</strong> voor u, dewoning <strong>en</strong> de volksgezondheidPPlafondsHet onderhoud <strong>en</strong> reparatie van plafonds in geme<strong>en</strong>schappelijke ruimt<strong>en</strong>Reparatie van plafondconstructies <strong>en</strong> loszitt<strong>en</strong>d stucwerk, ev<strong>en</strong>tuele gipsplat<strong>en</strong>daaronder begrep<strong>en</strong>Reparaties aan plafonds <strong>en</strong> stucwerk, ev<strong>en</strong>tuele gipsplat<strong>en</strong> daaronder begrep<strong>en</strong>Hier wordt bedoeld kleine beschadiging<strong>en</strong>, gat<strong>en</strong>, plugg<strong>en</strong>, kleine krimpscheur<strong>en</strong>, <strong>en</strong>z.<strong>Onderhoud</strong> <strong>en</strong> <strong>reparaties</strong> van door huurder zelf aangebrachte (vaste) plafondafwerking<strong>en</strong> zoals betimmering<strong>en</strong>, sierpleister, <strong>en</strong>z.Schilder<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of saus<strong>en</strong> van plafonds (zie sauswerk)RRam<strong>en</strong>Planmatig schilderonderhoud van ram<strong>en</strong> aan buit<strong>en</strong>zijde <strong>en</strong> reparer<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of vervang<strong>en</strong>(volg<strong>en</strong>s planning)Reparatie van hang- <strong>en</strong> sluitwerk of vervanging t.g.v. normale slijtagePlanmatig schilderonderhoud aan ram<strong>en</strong> in geme<strong>en</strong>schappelijke ruimt<strong>en</strong> <strong>en</strong> trapp<strong>en</strong>huiz<strong>en</strong>(binn<strong>en</strong> <strong>en</strong> buit<strong>en</strong>), reparer<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of vervang<strong>en</strong> inclusief onderhoud/reparatievan ev<strong>en</strong>tueel hang- <strong>en</strong> sluitwerkReg<strong>en</strong>pijpReparatie <strong>en</strong> vervanging uitgaande van normale slijtageSchoonhoud<strong>en</strong> <strong>en</strong> ontstopp<strong>en</strong> van hemelwaterafvoer/reg<strong>en</strong>pijpRioleringReparaties aan riolering<strong>en</strong>/putt<strong>en</strong> <strong>en</strong>z.Ontstopp<strong>en</strong> van de riolering t.g.v. normaal gebruikRuit<strong>en</strong>Herstel van alle ruit<strong>en</strong> in de woningIndi<strong>en</strong> de huurder deelneemt aan het collectieve glasfonds van <strong>Thuisvester</strong> wordtde schade rechtstreeks opgelostReparer<strong>en</strong>/vervang<strong>en</strong> van zelf aangebrachte ruit<strong>en</strong> <strong>en</strong> van sierglas, glas in lood,gekleurd glas, <strong>en</strong>z.Rookmelders (origineel bij woning behor<strong>en</strong>d)Batterij<strong>en</strong> rookmelder vervang<strong>en</strong>Batterij<strong>en</strong> rookmelder vervang<strong>en</strong>Storing<strong>en</strong> rookmelders (niet zijde de batterij)<strong>Onderhoud</strong> <strong>en</strong> <strong>reparaties</strong>10 11


ExtraHuurder<strong>Thuisvester</strong>EEEHHHHHHHHHHTTTTTTTTTTTTTOmschrijvingSSanitair algeme<strong>en</strong>Vervanging van wastafels/ fonteintjes inclusief planchett<strong>en</strong> <strong>en</strong> spiegels bij normaal gebruikt.g.v. slijtage <strong>en</strong>/of volg<strong>en</strong>s planningHerstel of vervanging van stortbakk<strong>en</strong> bij normaal gebruik t.g.v. slijtage <strong>en</strong>/of volg<strong>en</strong>s planning<strong>Onderhoud</strong> <strong>en</strong> tuss<strong>en</strong>tijds vervang<strong>en</strong> van doucheslang, handdouche, opsteekhaak<strong>en</strong> koppelstukk<strong>en</strong><strong>Onderhoud</strong> <strong>en</strong> tuss<strong>en</strong>tijds vervang<strong>en</strong> van doucheslang, handdouche, opsteekhaak<strong>en</strong> koppelstukk<strong>en</strong>Vastzett<strong>en</strong> of vervang<strong>en</strong> van toiletpot bij normaal gebruik t.g.v. slijtage <strong>en</strong>/of volg<strong>en</strong>s planningVervanging van ligbad <strong>en</strong> douchecabines t.g.v. normale slijtage (indi<strong>en</strong> het tot het gehuurdebehoort <strong>en</strong>/of volg<strong>en</strong>s planning)Reparatie van het sanitair zoals hierbov<strong>en</strong> beschrev<strong>en</strong> (inclusief het vervang<strong>en</strong> van kraanonderdel<strong>en</strong> <strong>en</strong> kran<strong>en</strong>)Ontkalk<strong>en</strong> van straalverdelers van kran<strong>en</strong>Vastzett<strong>en</strong> van stop <strong>en</strong> ketting van wastafel of fonteintjeSanitair > ToiletVastzett<strong>en</strong> van bestaande zitting <strong>en</strong>/of deksel aan toiletpotIndi<strong>en</strong> er sprake is van normale slijtage vervang<strong>en</strong> van de standaard tot de woningbehor<strong>en</strong>detoiletbril <strong>en</strong> dekselSanitair > DoucheReparatie <strong>en</strong> vervanging van glijstang, opsteekhaak t.g.v. normale slijtageReparatie <strong>en</strong> vervanging van doucheslang <strong>en</strong> handdoucheReparatie <strong>en</strong> vervanging van doucheslang <strong>en</strong> handdoucheSauswerkSaus<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of schilder<strong>en</strong> van plafonds <strong>en</strong> wand<strong>en</strong>Schakelaars <strong>en</strong> stopcontact<strong>en</strong> (zie elektrische installaties)SchilderwerkSchilderwerk in geme<strong>en</strong>schappelijke ruimt<strong>en</strong> <strong>en</strong> aan de buit<strong>en</strong>zijde van de woning(volg<strong>en</strong>s planning)Het schilderwerk binn<strong>en</strong> de woningSchoorst<strong>en</strong><strong>en</strong>Reparer<strong>en</strong> van schoorst<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> v<strong>en</strong>tilatiekanal<strong>en</strong> bij normaal gebruikVeg<strong>en</strong> van schoorst<strong>en</strong><strong>en</strong> voor zover deze voor huurder bereikbaar zijnVoor het plaats<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> op<strong>en</strong> haard of van e<strong>en</strong> allesbrander is uitdrukkelijke schriftelijktoestemming van <strong>Thuisvester</strong> nodigVeg<strong>en</strong> <strong>en</strong> schoonmak<strong>en</strong> van schoorst<strong>en</strong><strong>en</strong> van geme<strong>en</strong>schappelijke verwarmingsinstallaties<strong>en</strong> van individuele verwarmingsinstallaties in gestapelde bouw (volg<strong>en</strong>s planning)Schotelant<strong>en</strong>neHet plaats<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> schotelant<strong>en</strong>ne is toegestaan onder bepaalde voorwaard<strong>en</strong><strong>en</strong> uitsluit<strong>en</strong>d na schriftelijke toestemming van <strong>Thuisvester</strong>Schur<strong>en</strong> <strong>en</strong> berging<strong>en</strong><strong>Onderhoud</strong> <strong>en</strong> <strong>reparaties</strong> aan schur<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of berging<strong>en</strong> die de huurder zelf heeft geplaatstReparer<strong>en</strong> van vloer<strong>en</strong> in origineel bij de woning behor<strong>en</strong>de schuur of bergingReparer<strong>en</strong> <strong>en</strong> vervang<strong>en</strong> van het dak van origineel bij de woning behor<strong>en</strong>de schuur of bergingBuit<strong>en</strong>schilderwerk van e<strong>en</strong> schuur of berging, behor<strong>en</strong>d tot het gehuurdeBinn<strong>en</strong>schilderwerk van e<strong>en</strong> schuur of berging, behor<strong>en</strong>d tot het gehuurdeExtraHuurder<strong>Thuisvester</strong>HHHHHHHHHHHTTTTTTTTTOmschrijvingSleutelsWord<strong>en</strong> e<strong>en</strong>malig verstrekt bij verhuur van de woningBijmak<strong>en</strong> van sleutels(indi<strong>en</strong> het gecertificeerde sleutels betreft gaat dit via <strong>Thuisvester</strong>)Slot<strong>en</strong> (zie hang- <strong>en</strong> sluitwerk)Stuc- <strong>en</strong> tegelwerkHerstell<strong>en</strong> van origineel tot de woning behor<strong>en</strong>d stuc- <strong>en</strong> tegelwerk als het loskomtvan de ondergrond t.g.v. normale slijtageKleine dagelijkse <strong>reparaties</strong> aan stuc- <strong>en</strong> tegelwerk door beschadiging<strong>en</strong>, gat<strong>en</strong>,plugg<strong>en</strong>, krimpscheurtjes <strong>en</strong>z.Herstell<strong>en</strong> van stucwerk na beschadiging, na onzorgvuldig verwijder<strong>en</strong> van behangTTegelwerk (zie ook stuc- <strong>en</strong> tegelwerk)Reparer<strong>en</strong> <strong>en</strong> vervang<strong>en</strong> van wand- <strong>en</strong> vloertegels na verwijtbare beschadiging door huurderPlanmatig vervang<strong>en</strong> van tegelwerkHet legg<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> tegelvloer in grondgebond<strong>en</strong> woning<strong>en</strong>, w.o. plavuiz<strong>en</strong>, natuurste<strong>en</strong> etc.is onder voorwaard<strong>en</strong> toegestaan. Br<strong>en</strong>g e<strong>en</strong> goede isoler<strong>en</strong>de ondervloer aan <strong>en</strong> leg detegels los van de woningscheid<strong>en</strong>de wand<strong>en</strong>, waardoor contactgeluid<strong>en</strong> maximaal word<strong>en</strong>gedempt. In appartem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>complex<strong>en</strong> word<strong>en</strong> regels gesteld aan het gebruik van e<strong>en</strong> tegelvloer.Dit di<strong>en</strong>t altijd vooraf schriftelijk te word<strong>en</strong> aangevraagd bij <strong>Thuisvester</strong>.Telefoon- <strong>en</strong> internet voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>Timmerwerk<strong>en</strong><strong>Onderhoud</strong> <strong>en</strong> <strong>reparaties</strong> van plint<strong>en</strong> <strong>en</strong> aftimmerlatt<strong>en</strong> bij normaal gebruik<strong>Onderhoud</strong> <strong>en</strong> <strong>reparaties</strong> van zelf aangebrachte plint<strong>en</strong>, aftimmerlatt<strong>en</strong> <strong>en</strong> wand- ofplafondbetimmering<strong>en</strong>Tochtstripp<strong>en</strong><strong>Onderhoud</strong> <strong>en</strong> vervanging in de woning van origineel tot de woning behor<strong>en</strong>de tochtstripp<strong>en</strong>Toilet (zie sanitair)Trapp<strong>en</strong><strong>Onderhoud</strong> <strong>en</strong> reparatie in geme<strong>en</strong>schappelijke ruimt<strong>en</strong> aan trapp<strong>en</strong>Reparaties aan (hout<strong>en</strong>) binn<strong>en</strong>trapp<strong>en</strong> als gevolg van normale slijtage bij normaal gebruik<strong>Onderhoud</strong> <strong>en</strong> reparatie van zelf aangebrachte vaste trap afwerking<strong>en</strong> inclusief leuning<strong>en</strong> e.d.Tuin<strong>en</strong>Planmatig herstel/ophog<strong>en</strong> van geme<strong>en</strong>schappelijke (tuin) pad<strong>en</strong> <strong>en</strong> bestrating<strong>en</strong>.Volg<strong>en</strong>s planningOphog<strong>en</strong>/onderhoud van zelf aangebrachte extra bestrating<strong>en</strong>Kleine <strong>en</strong> dagelijkse <strong>reparaties</strong>/onderhoud aan pad<strong>en</strong> <strong>en</strong> terrass<strong>en</strong> <strong>en</strong> aanhorighed<strong>en</strong>behor<strong>en</strong>d tot het gehuurdeGro<strong>en</strong>voorzi<strong>en</strong>ing/onderhoud van geme<strong>en</strong>schappelijke tuin<strong>en</strong>, mits de tuin <strong>en</strong>kel toegankelijkis voor de bewoners (<strong>Thuisvester</strong> voert het onderhoud uit <strong>en</strong> br<strong>en</strong>gt de kost<strong>en</strong>middels de servicekost<strong>en</strong> in rek<strong>en</strong>ing bij de bewoners)Gro<strong>en</strong>voorzi<strong>en</strong>ing/onderhoud van geme<strong>en</strong>schappelijke tuin<strong>en</strong>, die ook toegankelijk zijnvoor derd<strong>en</strong>Aanleg <strong>en</strong> beheer van de tuin behor<strong>en</strong>d bij het gehuurde<strong>Onderhoud</strong> <strong>en</strong> <strong>reparaties</strong>12 13


ExtraHuurder<strong>Thuisvester</strong>HHHTTTTTTTTTTOmschrijvingVV<strong>en</strong>sterbank<strong>en</strong><strong>Onderhoud</strong> <strong>en</strong> reparatie van v<strong>en</strong>sterbank<strong>en</strong> die tot het gehuurde behor<strong>en</strong> t.g.v. normale slijtageV<strong>en</strong>tilatie<strong>Onderhoud</strong> <strong>en</strong> reparatie van mechanische v<strong>en</strong>tilatie bij gestapelde bouwReparatie aan v<strong>en</strong>tilatiekanal<strong>en</strong><strong>Onderhoud</strong> <strong>en</strong> reparatie aan v<strong>en</strong>tilatie- <strong>en</strong> ontluchtingsroosters inclusief vervang<strong>en</strong> <strong>en</strong>schoonhoud<strong>en</strong> van ev<strong>en</strong>tuele filters<strong>Onderhoud</strong> <strong>en</strong> reparatie aan afzuigkapp<strong>en</strong> die standaard tot het gehuurde behor<strong>en</strong>Schoonhoud<strong>en</strong> <strong>en</strong> vervang<strong>en</strong> van filters van afzuigkapp<strong>en</strong>Verlichting (zie buit<strong>en</strong>verlichting)Vloer<strong>en</strong>Reparaties van constructievloer<strong>en</strong>Reparaties <strong>en</strong> onderhoud aan vloer<strong>en</strong> in geme<strong>en</strong>schappelijke ruimt<strong>en</strong>VloerafwerkingReparaties aan de origineel bij de woning behor<strong>en</strong>de hout<strong>en</strong> vloer<strong>en</strong>, cem<strong>en</strong>t dekvloer<strong>en</strong><strong>en</strong> tegelvloer<strong>en</strong> t.g.v. normale slijtageAanbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong> (volg<strong>en</strong>s voorschrift<strong>en</strong> van <strong>Thuisvester</strong>) <strong>en</strong> reparatie <strong>en</strong> onderhoud van zelfaangebrachte (vaste) vloerafwerkingVlizotrap<strong>Onderhoud</strong> <strong>en</strong> herstel van de vlizotrap origineel bij de woning behor<strong>en</strong>dVochtBestrijd<strong>en</strong> van vocht <strong>en</strong> schimmel als gevolg van verwijtbaar onvoldo<strong>en</strong>de v<strong>en</strong>tilatie <strong>en</strong>/ofverwarming van de woningBestrijd<strong>en</strong> van vocht <strong>en</strong> schimmel t.g.v. bouwtechnische gebrek<strong>en</strong>ExtraHuurder<strong>Thuisvester</strong>HHTOmschrijvingZZolderHoutworm- <strong>en</strong> boktorbestrijdingBeschadiging dakisolatieHerstell<strong>en</strong> op<strong>en</strong> gewaaide dakram<strong>en</strong>E - Extra di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing voor huurders van 55 jaar <strong>en</strong> ouder, <strong>en</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> beperkingH - Huurder di<strong>en</strong>t dit zelf uit te voer<strong>en</strong>T - <strong>Thuisvester</strong> voert uit<strong>Onderhoud</strong> <strong>en</strong> <strong>reparaties</strong>HHHHTTWWand<strong>en</strong> <strong>en</strong> wandafwerkingReparatie <strong>en</strong> onderhoud in geme<strong>en</strong>schappelijke ruimt<strong>en</strong>Het aanbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> onderhoud<strong>en</strong> van behang of sauswerk<strong>Onderhoud</strong> <strong>en</strong> reparatie aan door huurder zelf aangebrachte vaste wandafwerking<strong>en</strong>als tegels, betimmering<strong>en</strong>, textiel, <strong>en</strong>z.Bij ev<strong>en</strong>tuele herstelwerkzaamhed<strong>en</strong> door de verhuurder word<strong>en</strong> vooraf afsprak<strong>en</strong> gemaakt metde huurder over de aanwezige wandafwerkingWastafels (zie sanitair)Waterleiding<strong>en</strong><strong>Onderhoud</strong> <strong>en</strong> reparatie van origineel bij de woning behor<strong>en</strong>de warm- <strong>en</strong> koud waterleidingeVoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> aanbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong> ter voorkoming van bevriezingReparaties aan warm- <strong>en</strong> koud waterleiding<strong>en</strong> als gevolg van bevriezing, die redelijkerwijs waste voorkom<strong>en</strong> door huurderWijziging<strong>en</strong> aan de waterinstallatie mog<strong>en</strong> <strong>en</strong>kel door e<strong>en</strong> erk<strong>en</strong>d installateur word<strong>en</strong> aangelegdWC (zie sanitair)Witt<strong>en</strong> (zie behang)WMO aanpassing<strong>en</strong> (conform de individueel gemaakte afsprak<strong>en</strong> )14 15


Adresgegev<strong>en</strong>s <strong>Thuisvester</strong>Hoofdkantoor <strong>en</strong> woonwinkel OosterhoutMathildastraat 52 n 4901 HC Oosterhout n Tel: 0162 49 11 00Website: www.thuisvester.nl n E-mail: info@thuisvester.nlWoonwinkel Geertruid<strong>en</strong>bergPrins H<strong>en</strong>drikstraat 41 n 4941 JT Raamsdonksveer n Tel: 0162 51 33 91Website: www.thuisvester.nl n E-mail: info@thuisvester.nlWoonwinkel Rucph<strong>en</strong>Rucph<strong>en</strong>sebaan 52 n 4714 RE Sprundel n Tel: 0165 38 02 00Website: www.thuisvester.nl n E-mail: info@thuisvester.nlWoonwinkel ZundertSt. Bavostraat 18 n 4891 CJ Rijsberg<strong>en</strong> n Tel: 0165 38 02 00Website: www.thuisvester.nl n E-mail: info@thuisvester.nlVolg <strong>Thuisvester</strong> op Facebook <strong>en</strong> Twitter!april 2013<strong>Onderhoud</strong> <strong>en</strong> <strong>reparaties</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!