13.07.2015 Views

download pdf

download pdf

download pdf

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ZESDE JAARGANG — Nr 42. PRIJS ; 60 CENTIEMEN ZATERDAG 15 OCTOBER 1938LICHTENOCTOBERuitaani 7. 5.41 17.2 52 z 5.43 17.20ï Ivl 5.44 ! 7.1 84 1) 5.46 i 7.1 6■> w 5.48 17.146 1) 5.49 17.127 V 5.51 17.098 7. 5.53 17.079 Z 5.54 17-0510 M 5.56 17.0311 D 5.57 17.0112 W 5.59 16.5913 D 6.01 16.5714 V 6.02 16.5515 Z 6.04 16.5216 Z 6.06 16.5017 M 6.07 16.4818 D 6.09 16.4619 W 6.10 16.4420 D 6.12 16.4221 V 6.14 16.4022 z 6.16 16.38 — *23 z 6.17 16.3624 M 6.19 16.3425 D 6.21 16.3226 W 6.23 16.3027 D 6.24 16.2828 V 6.26 16.2629 z 6.28 16.2530 Z 6.29 16.2331 M 6.31 16.21H E T V I S S C H E R / J B I A DW/ - W, Jj| _________^ llWTT' »iïï* _ ^^ I y f «^ IM- !gp^ W0g J M 0 M ^ ^ S M Q M SE T E N S C H A P . N I J V E R H E I D . H A N D E L _HOOG-WATEROCTOBER1 Z 4.38 17.062 Z 5.36 18.083 M 6.41 19.204 D 7.54 20.285 W 8.59 21.256 D 9.52 22.127 V 0.35 22.538 Z 11.13 23.299 Z 11.48 — .—10 M 0.06 12.2411 D 0.44 13.0212 W 1.24 13.4313 D 2.07 14.2614 V 2.56 15.1615 z 3.48 16.1016 z 4.45 17.1317 M 5.54 18.2818 D 7.19 19,. 5319 W 8.37 21.0720 D 9.38 22.0421 V 0.29 22.5222 Z 11.10 23.3023 Z 11.48 — .—24 M 0.06 12.2625 D 0.44 13.0226 W 1.21 13.4027 D 2.00 14.2028 V 2.40 15.0129 Z 3.20 15.4330 Z 4.05 16.2731 M 4.52 17.18BU R E E L : S P A A R Z A A M H E ID ST R A A T , 28 O O S T E N D E .Telefoon Bureel 73910 Postcheckrekening 1070.9$Drukkerij 73758VF.RSCH1|NT ELKEN ZATERDAGZ o u o n z e Z e e k u s td a l e n fIn een Duitsch tijdschrift bestemd voor debouw.ngenieurs, is een buitengewoon belangrijkartikel verschenen over de kustandejaaewaarvan de daling door den schrijver van ditartikel, ,K.ruger, wordt bewezen.Men weet dat destijds ingenieur Van Ryaseiberghe,toen hij te Oostende verbleef enzijn nieuwe uitvinding om de getijen na tegaan en te meten alhier toepaste, ook studiënheeft doen verschijnen over de dalingvan onze kust.Deze theorie werd echter later bevochtenen het is trouwens duidelijk dat men evengoedbeweren kan, dat de zee wegens hetontbreken van degelijke dijken, de landerijenblank zet als dat het land zeli zou dalen.Waar het op aankomt is op een regelmatigekontrool van de zeekust, zoodat steedskan worden nagegaan of de strook die onderden zeespiegel ligt, verbreedt of vernauwt.Men weet dat aan onze kust, moesten dedijken en duinen weggenomen worden, hetwater zou spoelen tot bij Gistel en bij Bruggeover heel het Poldergebied, waarvan dovruchtbaarheid trouwens te danken is aandeze overstroomingen welke in vroegereeeuwen zijn geschied.De huidige strook grond, die beneden devijf meter ligt, waar het zeewater stroomonzou, moesten er geen dijken zijn om legente houden, is iets breeder dan het eigenlijkepoldergebied en dit ook zou kunnen aangevoerdworden als een bewijs van de dalingvan onze kust.Maar het is vooral op sommige plaatsenvan Oost-Friesland, dat deze daling kon vastgesteldworden.De vraag is echter nog of alleen het bewerktland daalt ofwel gansch de Noordzeekustmet de duinen erbij.Het bewerken van den aardbodem kanechter moeilijk een daling veroorzaken, wantde planten en dieren welke er leven, doentoch ook een bezinksel ontstaan, welke denbodem verhoogt, tenzij dan dat het vruchtbareslijk, dat de planten doet leven en doordeze planten, dieren en menschen aan denbodem ontnomen worden een daling zou verwekkendie belangrijker is dan de aanvoervan de levende wezens.Om een eenvoudige vergelijking te gebruiken,kan men wijzen op> het feit, dat kamerplantende aarde waarin ze geworteld zijn,zoodanig verbruikt hebben, dat de pot waarinze zitten met nieuwe voedzame aarde moetaangevuld woiden.Yvat er ook van zij, de vaststellingen diegedaan werden op de kust bij de jade, bewijstweij degelijk dat de kust aan allerleibewegingen onderworpen is geweest.ln \i ZZ hield de Nederlander NicolaasHartsoeker zich reeds bezig met het vraagstuken hij berekende dat de Nederlandenieder eeuw met een voet daalden.Len Nederlandsch hoogieeraar, met nameLulots, die eveneens in de eerste heirt van deI öe eeuw ieelde, gaf in 1744 een geschriftuit waarin hij poogde te bewijzen, dat dedaling van de kust van Katwijk, 24 cm. pereeuw bedroeg.Ook de Abbé Marin, die te Nieuwpoort ophel; einde van het Oostenrijksch bewind, eenprioraat bestuurde en een proefschrift bij deKeizerlijke Academie indiende over onzekust, toonde aan hoe Oostende omringd doorhaar vestingen, wegens den algemeenen achteruitgangvan de kust, een vooruitgeschovenpunt was geworden die, om in de algemeenerichtingslijn te blijven, had moeten 200 m.achteruitgeschoven worden.Op het laatste van de 1Öe eeuw, werdechter de theorie betreffende de daling vande Noordzeekust verworpen om haar vastheidte aanvaarden.Men kon toen echter moeilijk uitleggen hoeer zooveel turf (dering) te vinden is in denondergrond van de moeren, terwijl toch dezeplantaardige stof zich slechts heeft kunnenvormen in open lucht en in elk geval niet inzoutig water.ln 1788 schreef J. N. Teetens, leeraar inde Wiskunde te Kiel, een studie waarin hijbeweerde, dat het turf van de Polders voortkwamvan planten, die daar niet gegroeidwaren maar, door de hoogwatergetijen weggeruktvan de hoogten, die in Noord WestDuitschland zoowel als bij ons, «geesten» genoemdworden. Vandaar het woord: «Geestemünde»en bij ons Gistel. «Geest» bedoeltsteeds een hooger gelegen grond in tegenstellingmet «Polder» of «Moere».XPRODUKTENGAS-OLIE — ESSENCEPETROLEUMSPREKEN VOOR ZICH ZELF.Zooals Gistel op een hoogte ligt van 5 m.boven den waterspiegel, zoo ligt Moere ineen diepte van twee tot drie meter vol kleinegrachten of «leetjes».De uitlegging van professor Tetens is echterniet aan te nemen.In 1856 schreef de Nederlandsche geoloogStaring dat Holland niet meer daalt en hijlegde het bestaan van turf uit door de waterplantendie destijds in de moerassen zoudenzijn gegroeid.ßij hun dood zouden deze planten op dehbodem gevallen zijn en door slijk overdekt.In 1929 ech(er, heeft Polak een studielaten verschijnen over de plantkundige vormingvan de Hollandsche dering en weerlegdede thesis van Staring.In 1879 heeft een gekend ingenieur, LudwigFranciuc, geschreven dat de turf gevormdwerd door afval van zeeplanten-.Nochtans is dergelijke vorming nooit vastgesteldgeworden, tenzij bij uitzondering opde Hollandsche kust.De Berlijnsche geoloog Schucht heeft gemeendde daling van de kust te kunnen uitleggen,door een saraenpersing van de turflagen'die in den ondergrond van de Poldersbestaan.Maar deze lagen bestaan niet overal ensoms zijn zelfs zeer dun en het is duidelijkdat men op deze wijze geen algemeene dalingkan uitleggen.Er bestaat echter een theorie welke beur- !telinpsche dalingen en rijzingen van de kustaanneemt en we stellen ons voor in een voï- \gend artikel dienaangaande eenigen uitleg teverstrekken.G E B R U IKT E X A C OGas-OlieBenzine en Olieom Uw onkosten te verminderen.D E P O T O O S T E N D E :I --- T E L E F O O N 71462 --- |Een P rop agan distdie zijn rol ve rstaa tWe hebben reeds dikwijls de gelegenheidgehad te wijzen op de nuttige en vooral practische manier waarop het Gentsch propagandakomiteitte werk gaat om de gedachtevan een grooter vischverbruik bij de bevolkingvan Gent en omstreken te doen ingangvinden.Thans heeft dit propagandakomiteit zijnwerkzaamheden voor de inrichting van eenvijfde vischweek aangevangen. Opnieuw zaleen receiptenboekje uitgegeven worden weltke kosteloos op 500 exemplaren zal uitgedeeldworden en een gansch nieuw programmavan feestelijkheden is op touw gezet.1hans reeds werd de heer Terreyn, eereoorzittervan dit komiteit, door het Gentschschoolkomite.it met het bestuur van* de« Ouders en Vriendenbond » van de stadsschoolder Lourdesstraat verzocht een reeksvoordrachten in te richten.De eerste voordracht gaat door op 19 Octoberom 7 uur ’s avonds* in de stedelijkeschool van de Lourdesstraat, een zeer grooteen vélkrijke werkerswijk.Een oproep werd. gedaan in al de Gentscheweekbladen.Op 20 October wordt een voordracht, gepaardmet practische proeven, gegeven aande toekomstige huishoudsters en ook voor demoeders die de leergangen volgen.Dat noemen we propaganda, waarvoor weden heer Terreyn slechts kunnen gelukwenschen.4 ♦ ♦ ♦ » ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ *- T*»MEKANIEKE TOUW- GAREN- ♦EN NETTENFABRIEKENN. V. I>R E E D E R IJK A A I, O O S T E N D E *Aile benoodigdheden voor vZeevaart. Zeevisscherij en— Opeabare Werken —.Mazout «Purfina» a ,Diesel Motoren «Suizen»^f*Bestuurder-Eigenaar :P. V A N D E N B E R G H EHandelsregister 5327Onze Vischuitvoer naarEngelandT u sschen kom st van G ou ve rn eu r B a ils inEngeland en van B u rgem ee ster Mos eauxbij M in ister M a rck . — Een Vergadering*Verleden week meldden we de stopzettingvan onzen uitvoer van visch naar Engelanden hoe het Zeewezen niets gedaan heeft omdergelijke schadelijke stopzetting te vermijden.Integendeel, het bleef lamlendig toezienzooals het een besluit door de garnaalcommissiemeer dan een maand geleden genomenom het stelsel van den invoer van garnaal tewijzigen, nog nooit ten uitvoer gebrachtheeft.Goeverneur Baels, door de betrokkenvischhandelsvereeniging met als voorzitterCamiel Willems op de hoogte gesteld, heeftzich onmiddellijk tot het bevoegd Engelsch« Ministry of Fishery » gewend, welke hemhet nieuws bevestigt en tevens meldt, dat hetonderscheid welke tusschen rechtstreekschenaanvoer door Belgische schepen en die vande Belgische vischhandelaars, moeilijk zal temaken zijn.De heer Goeverneur Baels zal het hierbijniet laten en heeft zich onmiddellijk met hetZeewezen in verbinding gesteld om zelf meteen afvaardiging naar Engeland af te reizenen te trachten een oplossing te bekomen.De vischhandelsvereeniging zond Vrijdagavondook volgend telegram naar BurgemeesterMoreaux:« Gezien uitputting Belgische uitvoer vischnaar Engeland, bidden de vereenigde vischhandelaarsU dringende voetstappen 'bij ZijnExcellentie Marck, Minister van Zeewezen,aan te wenden om een dringend onderhoudte bekomen ten einde oplossing dezer neteligezaak te bespreken.Houden afvaardiging onzer vereeniging tenallen tijde ter uwer beschikking. »C. Willems.Op te merken valt dat de vischhandelaarsreeds) een telegram naar den Minister gestuurdhadden waarop niet geantwoord werd.Zaterdag morgen ontbood BurgemeesterMoreaux den heer Velthof, bestuurder dervisschershaven, met wien hij overlegde water te doen stond.Hij stelde zich hierop telefonisch in verbindingmet Minister Marck, die het eenswas om Maandag een afvaardiging te ontvangen.’s Namiddags had bestuurder Velthof metde belanghebbenden een langdurig gesprek,waarin hiernavolgende nota opgesteld werd:Door de Regeering werden in 1932, nood-, gedwongen, beschermingsmaatregelen getroffenten voordeele van de Belgische visscherij-De reeders hebben alsdan de verbintenisaangegaan de Belgische markt regelmatig tespijzen. Zekere reeders zijn echter aan hunneverplichtingen tekort gekomen en hebbentalrijke vangsten in Engeland gelost.Deze vangsten bestonden uit alle soortenvisch, zoowel fijne als gewone, en zelfs vischzonder waarde# door de vischmeelfalbriekenopgekocht.Zoo komt het dat het contingent van55.000 Cwt. toegestaan aan Belgie nu reedsuitgeput is, alswanneer dit quantum feitelijkuitsluitend door de verzenders had dienenverbruikt te worden en deze hoeveelheid danook, zooals vorige jaren, voor den handelvoldoende is.Op 3 Octoer 1.1. liet men ons weten datons contingent uitgeput was, zoodat wij gedurendede laatste drie maanden van hetjaar — de drie beste maanden voor visscherijen vischhandel -- niet naar Engelandzullen kunnen uitvoeren. Zulks zal een geweldigenweerslag hebben op de marktprijzente Oostende, waarvan alle reeders envisschers -- ook de onschuldigen -- slachtofferszullen zijn. De handel zal er ook geweldigonder lijden al hebben de verzendershoegenaamd geen schuld aan dezen toestand.Wij hopen stellig dat de Regeering de noodigemaatregelen zal weten te treffen om tebeletten dat, in het vervolg, deze ongelukkigetoestand zich nog zou kunnen voordoen.Indien wij U, Heer Minister, een onderhoudgevraagd hebben, dan is het om samennaar de middelen uit te zien om nog te reddenwat te redden valt.Er blijft nog op het contingent haring van16.000 Cwt. een belangrijke hoeveelheid dieniet zal uitgeput worden. Het ligt in onzebedoeling U te vragen een afgevaardigde vanUw Beheer te willen aanduiden om ons naarLonden te vergezellen ten einde van het EngelschVisscherij Departement te bekomendat dit beschikbaar kwantum haring in anderevisch omgezet zoude worden, wat onzevischuitvoer tot het einde van het jaar zoumogelijk maken.Wij zijn de medewerking beloofd van deLondon Fish Trades Association die ons totbij de Engelsche overheden zal vergezellenom onze vraag te helpen steunen. »BIJ MINISTER MARCKMaandagnamiddag, te 15.45 uur, ontvingMinister Marcq in zijn kabinet BurgemeesterMoreaux, schepen Vroome, directeur Velthofen een afvaardiging van de vischhandelaarsbestaande uit den heer Camiel Willems, FransRau, Frans Cloet, Victor Osterwind en JozefDurand., A B O N N E M E N T E N sB IN N E N L A N D . — Een jaar 25 fr. ; 9 maanden 20 fr. : 6 maanden15 fr. ; 3 maanden 10 fr. ; B U IT E N L A N D 3 gulden of 50 fr.DeenPlechtige Uitreiking vanPremies, LeerbeurzenPrijzen aan Schippers enVisschersjongensNaar aanleiding van de gemeente- iS .A .l.l. (iVl. Dumortier) 150veiK.ezingen van iö Octooer, gaat juies baeis1UUdeze piecntigheid sieciits op 23 Octoberjuies verpoucke (laarzen) 1U0Door Burgemeester Moreaux werd er opgewezen welke de oorzaak was van deze uitputtingbruikdoor.W e willen van de gelegenheid ge­ndvokaat JJe VesteleUiobus, Denderleeuw5050maken, om al wie het met de vis- Wiltried en Lucien JansDOHij meldde hoe tengevolge van de lageprijzen hier ter markt, tengevolge van de scherij goed meent en in t bijzonder VVwe Aug. Vanhauter, Mechelen 25Fransche devaluatie, enz..., de reeders zich |met onze jeugdige scheepsjongens, er Pierre Vanaamme, Brugge : Zakuurwerkvoor den leerling van de vis­verplicht zagen soms in Eng oland te verkoopenom loonender prijzen e bekomen.op attent te maken, dat er, zooals elkjaar, één lijs? in omloop gebracht schersschool van Zeebrugge, die denAnderzijds heeft de uit lefening van deSpaansche methode op c1“ mooie meiden- wordt, om geldelijken steun bijeen te besten uitslag behaald heelc.visscherij hieraan ook veel schuld, daar de brengen tot het schenken van prijzen Froid Industriel • 100,—reederij we^Jke deze metho* le beoefent, regelmatigzijn visch op Engeland verkocht.onder den vorm van zeegoed aan onze Henri Debra, Zeebrugge 300,—scheepsjongens.Oostendsche Reederij 100,—Den minister werd voorgesteld dus onmiddellijkmet het betrokken Engelsch ministerie Sedert enkele jaren heeft «Het Visscherijblad»de moeite niet ontzien, het Vischverbruik in de GentschePropaganda Com. to.t bevorderen vante onderhandelen en een afvaardiging daarheente sturen.gelden in te zamelen om aan de jongens Agglomeratie 100,—Minister Marck beloofd s zijn bureelen onmiddellijkte raadplegen on hen reeds ’s an­extra nuttige prijzen te kunnen schenken,dank zij de milde giften van tal­Firma Camiel Willems 150.—Dr. Lefèvre, Oostende 25,—derendaags een antwoord te laten geworden.EN DE OPLCSSING?rijke personen. Dit jaar zouden we nog Rouzée Honoré 0.350 fr. 50.—Zooals altijd hebben de bureelen er een een duwtje meer willen doen en doen Dekindt Henri 0.294 20.—oplossing op gevonden. Deze is : Vrijdagmorgenwerd voor 10.30 uur een commissie-dan ook een warmen oproep in de eersteplaats tot de schippers zelf, die elk Allary Arthur 0.293 20.—Allary Leon 0.88 20.—zitting belegd, waar men de zaak eens temeer grondig zal bespreken en... op de lange jaar toch belangrijke premies ten geschenkekrijgen, zonder zich daarvoor Van Roose Jerome 0.87 20.—Broucke Alfons 0.222 20.—baan schuiven.Ondertusschen onderg iat visscherij enveel moeite te moeten geven ! Dat is Deschepper Frans 0.54 20.—vischhandel hierdoor grool nadeel en dit allesis de schuld van het Zeevezen, waar ambtenaarsde zeevisscherij in handen hebben en gens een aangenamen dag.W ed. Vanhove Leopold 0.112 25.—voor elk een kleintje en voor de jon­Vansteene Pierre 0.303 25.—er niets van kennen of voor voelen.Vanaf deze week zal « Het Visscherijblad» de lijst publiceeren der Vanderwal Frederik 0.160 30,—Vanhove Raphael 0 .112 25.—DE OVERZETOIENSTBurgemeester Moreaux maakte er gebruik milde schenkers.Asaert Edouard 0.350 25.—van om den minister te wijzen op wat met De giften mogen gestort worden op Verleene Karel 0.21725,—Äden veerdienst is geschieh en drong aan bijden minister, opdat hij i amen met minister postcheckrekening 1070.98 van den h. Van Roose Jerome 0.87 20,— •Balthazar naar een oplof iing zou zoeken. Vandenberghe Prosper, met de vermelding: premie scheepsjongens.De minister vroeg of de stad Oostendedeze dienst niet zou kunn m uitbaten, waarop Aan allen dank bij voorbaat.de heer Burgemeester zic h bereid verklaardedit voorstel te onderzoekt n, maar er op wees« Het Visscherijblad ».dat voor het varen in de îiavengeul zelf daarvoorde toelating van het verkeerswezen diendebekomen te worden.De minister beloofde zaak onmiddellijkte zullen onderzoeken.Hopen we dat dit tot d m zoo gewenschtenuitslag zal leiden en danken we GoeverneurBaels en Burgemeester Moreaux voor hun actiefoptreden, waar men in het Zeewezengansch onze zeevisscherij aan zijn lot overlaat.O p a l l eb e v a a r b a r ewe g e n i n B e l g i ëv i n d t uSTANDARD GASOLIESTANDARDA merican Petroleum C ompany n . v.101, Frankrijklei, Antwerpenle re w ien eereto e k o m tln verband met de opstand aan boord vanhet stoomvisschersvaartuig 0.104 en dedramatische redding van twee visschers welkeer op volgde, hebben wij bij onwetendheidden naam niet vernoemd van den voornaaimstenredder der twee drenkelingen.De man in de boot v/as niemand andersdan Wardje Logghe, die na een vlugge enbuitengewone krachtinspanning, niet •alleener in gelukte beide drenkelingen aan boordte halen, maar ze ook de eerste ; orgen toediende.De kranige schipper verdient dan ookrechtvaardigheidshalve hiervoor ail i lof.GEBRUIKTShelllPRODUCTENGij zult tevreden d i nG IF T E N W E L K E O N S R EEDST O E K W A M E NProvincie West-Vlaanderen fr. 2.000Gouverneur Baels ■fç 200Kursaal Oostende " 250Jul. Poll, voorz. Onderzoeksraad 100Ct. Couteaux, bestuurder Rijksmarineschool100Geryl Julien 0.102 15,—Martinsen Henri 0.303 20,—Vereecke Remi 0.316 20,—Gonzales Georges 0.346 20,—Belpaeme Isidoor 0.147 25,—Zonnekeyn Arthur 0.158 20,--Coulier Engel 0.198 25,—Brys Edouard 0.107 20,—Lambregt Henri (zoon) 25,—Nassei Frans 0.224 20,—Zwertvaegher Arthur 0.114 • 20,—-Mayor René 0,157 20,—De Schandelijke Verkeersregeling met denieuwe VisschershavenH E E F T B R U G G E N E N W E G E N D A N Z O O W E IN IG V E R A N T ­W O O R D E L IJK H E ID S G E V O E L ! ? — T U SSCH E N K O M S T V A N BU R ­G E M E E S T E R M O R E A IIX BIJ M IN IS T E R M A R C K E N H E T TRAM-B E H EER. — E E N T R A M R E G E L IN G W E L K E N IE M A N D V O L D O E T .In ons vorig nummer wezen we op dezenschandelijken toestand waardoor duizendenmenschen thans verplicht zijn een tram tenemen, waarvan «Ie regeling nog altijd evenonvoldoende is, als vroeger.Sn Bruggen en Wegen slaapt men of wilmen van geen herstelling van dezen veerdienstweten omdat er andere machten misschiener achter schuilen, die een volledigeafzondering van dit werkzaam kwartier wenschenzien tot stand te komen om er dangemakkelijker gronden te verkoopen en demenschen te verplichten daarheen te gaanwonen.Het is ten andere onbegrijpelijk hoe eenuitbater met wien men een kontrakt heefttot 1 Maart 1940, dezen dienst laat staan,nadat in alle opzichten de uitbating op zijnvoorstel gewijzigd en verduurd werd, in zooverredat, waar men vroeger 25 centiemenbetaalde per overzet en één frank 25 ct. perweekabonnement, men er nu 70 centiemen^ betaalde, en 4 fr. per weekabonnement.En zeggen dat het verkeer er onmisbaaris !Dat deze uitbater het laat steken en menzich eenvoudig er bij bepaalt hem een procesaan te doen, getuigt eens te meer vanden onwil van den plaatselijken dienst vanBruggen en Wegen, die er onmiddellijk hadvoor moeten zorgen, dat het verkeer nietonderbroken werd.HET VERKEER PER TRAMDiezelfde dienst meldt dan maar eenvoudigweg, dat ze dc trammaatschappij hieropgewezen heeft en... daarbij blijft het.En zeggen dat het Beheer van Bruggen enWegen aan dezen dienst de som van 70 duizendfrank betaalt om slechts ’s morgens tweetrams en ’s namiddags er eene te zien loopen.’s Zondags is hiervan zelfs geen sprake endit alles mag gebeuren.Dinsçlag waren we er ooggetuige van hoede tram van 12 uur, slechts te 12 uur 20 arriveerdeen men er slaags geraakte om er opte geraken.De volgende tram kwam te 12.55 uur omal diegenen welke overgebleven waren en dieer reeds EEN VOL UUR stonden te wachten,op te nemen.Betaalt men die trams nog niet duur genoeg,zonder de menschen dan nog op dergelijkewijze voor den aap te houden ?Maar inderdaad, het zijn maar de kleinebedienden en werkmenschen, welke die moetennemen.Anderen rijden er heen per auto en voelener de ongemakken niet van.WAAR ZIJN NU DE POLITIEKERS EN DEPERS ?Nu de politiekers en de lokale bladen eensde gelegenheid hebben om voor de 3 à 4duizend menschen welke eiken dag overkomen,iets te doen, hoort noch leest men niemand.Men heeft te veel werk met de kiescampagneen straks wanneer een regelinggetroffen is, zullen ze dan wel weten te vertellen,dat het dank aan hen is, dat er eenregeling getroffen is.BURGEMEESTER MOREAUX OP DE BRESGelukkig heeft onze burgervader zelf ingezien,dat aan zoo’n wantoestand een eindemoet gesteld worden en heeft hij niet alleenhet trambestuur op dien ongelukkigen toestandgewezen, maar heeft hij Maandagnamiddaghieromtrent ook een onderhoud gehadmet minister Marck, waarin op dezenschandelijken toestand gewezen werd en demogelijkheid werd overwogen deze dienstdoor de stad zelf te zien uitbaten.De minister beloofde zijn collega van OpenbareWerken hieromtrent te raadplegen ennaar een oplossing te zoeken.’t Is te hopen dat het hier bij geen ministerieelebeloften zal blijven en dat aan dezenwantoestand WAARAAN ALLEEN HETBEHEER VAN BRUGGEN EN WEGENSCHULD HEEFT, een einde zal gesteld worden.Wij zullen voor hst herstellen van dezendienst in ’t belang van de visschersbevolkingonze werking voortzetten wat men er ookmoge over denken.


2 « H E T V IS S C H E R IJ B L A D »B A N K V A N B R U S S E LN A A M L O O Z E V E N N O O T S C H A PBIJH U IS O O S T E N D E — 3, W A P E N P L A A T SB U R E E L :V IS C H M IJN : B E S T U U R S G E B O U WAlle Bankverrichtingen — Voordeelige interesten voor geldbeleggingenBlankenbergeDE VERKIEZINGENGroote kiesstrijd bestaat er niet voor degemeenteverkiezingen, maar natuurlijk zijner toch eenige bneljes uitgekomen waarinde kandidaten der oppositiepartijen beknibbelenen beloven.Beknibbelen is gemakkelijk, en beloven nogveel gemakkelijker! Maar de mensch, diezich niet rechtstreeks met politiek bezighoudtoverweegt al eens • en ziet wat een bestuurgedaan heeft, bijzonderlijk voor wat zijn vakaangaat. Zoo moet men vaststellen dat hethuidig bestuur toch veel dingen verwezenlijktheeft die ten goede kwamen aan devisscherij. Kursussen voor motoristen werdeningericht in de stedelijke vakschool en premieswerden toegekend aan de lavers. Eensnieuwe aanlegplaats in beton vervangt devermolmde debarcadère en de haven is nudegelijk verlicht. Baggerwerken houden zoogoed mogelijk de diepte in de geul, en zoode nieuwe haven er niet kwam, is het de foutvan het gemeentebestuur niet.Blankenberge’s bevolking leeft kalm deverkiezingscampagne mee.ZONDAGDIENST DER APOTHEKERSDe apotheek Pamelard, Kerkstraat, zalZondag 16 October, den geheelen dag openzijn.IN DE BRANDWEERVerleden Zondag iegde de heer Fr. VanMierop, die tot onderluitenant bevelhebberbenoemd werd, zijn eed af in tegenwoordigheidvan den Gemeenteraad en van al demanschappen. De h. Burgemeester Pauwelswenschte de nieuwe bevelhebber geluk enbedankte de eere-bevelhebber Van Kersschaevervoor de diensten bewezen aan het korpsen aan de stad. Onderluitenant Huys, terzelfdertijdebenoemd, werd insgelijks in zijnnieuwen graad aangesteld.GILD ST. SEBASTIAANDe Sirefeesen hadden, zooals gewoonte,veel bijval. Mevr. Eug. Van Kersschaever-Rau stekte den Eerevogel af en werd totSirinne aangesteld en h. Maur. Danneels, dieden hooggaai afschoot werd tot Sire uitgeroepen.Zij kregen de teekens van hunnenieuwe waardigheid uit de handen van hoofdmanC. Declercq.Een toertje in de stad bracht veel leventrots het zoo slechte weder. Ter gelegenheidvan de Sirefeesten werden negentien confratersgehuldigd die méér dan vijf en twintigjaar lid zijn van het Gild. Daarbij bemerkenwij de heeren Th. Claeys, lid sedert 1880;L. Vanheule, lid sedert 1884; Ferd. Vanhecke,lid sedert 1885 en L. Marrannes, lidsedert 1885. Dat begint te tellen!GEMEENTERAADIn de jongste zitting van den Raad werdenplan, lastenboek en bestek voor het te bouwennieuw stadhuis besproken en eindelijkgoedgekeurd met 7 stemmen tegen 4. Hetbestek voor het grof werk beloopt tot fr.2.1 70.496.Plan, lastenboeken en bestek voor het verplaatsender monumenten worden met 9stemmen goedgekeurd tegen 2. Er wordt dusbeslist dat het monument der gesneuveldesoldaten, dat niet bestand is tegen de zeeluchten reeds geheel zwart wordt en afbrokkelt,zal vervangen worden door de bronzen groep« Moedersmart » van beeldhouwer Charlier.«Moedersmart», dat een grijpend beeld vande droefheid geeft, en typisch is voor Blankenberge,zal opgesteld worden in de plaatswaar «Conscience» nu staat, en «Conscience»zal plaats nemen op het De Langheplein,einde Van Maerlantstraat.Bij hoogdringendheid wordt de aankoopgestemd van het huis en erf van Mevr.Mauer, om het doortrekken toe te laten vande straat tusschen de Marie-Josélaan en deStationstraat (gestemd met 10 stemmen).CINEMA’SPALLADIUM. — Dagblad actualiteiten. --«De Vogelventer», lustige film uit Tyrol metLil Dagover en Wolf Albach-Retty. -- « DePlichtige», drama met Pierre Blanchar enMadeleine Ozeray.Kinderen toeg.COLISEE, — Journal. — «Slim Avocat»,met Slim Summerville. —r- «Nuits de Feu»,met Victor Francen en Gaby Morlay.NieuwpoortGEMEENTEVERKIEZINGENLiberalen: Houvenagler L., Fryns K., DansercoerV., Dumon P., Deseck P., SymoensEdw., Zwaene(poel L., Oilevier Em., DobbeiaereL., De Meyere R., Braet L.Sociaiiisten: Gaelens Cyriel, Bendels Leontine,Allerwerelt Prosper, Gonzales julien,Maes Maurits, Allewerelt Gustaaf, MortierElisa, Declercq Edouard, Provoost Augusta,Sezier Maria.MUSEUMDe heer J. Dillen uit Brussel schonk aanhet Stedeiijk Museum twee catalogussen vanoude munten, zes oude almanakken van begin17e eeuw en drie oude Romeinsche munten.HET GRCOT ANKERPiet volgend opschrift zal gehecht wordenaan het groot anker dat op het kerkpleinligt: «Opgevischt door visscher A. Maes,schip Nieuwpoort 26, metend 3 Ton, tusschende lichtschepen Westhinder en Ruytingen,11 mijlen N.W.-waarts Nieuwpoort»ONGEVALVerleden Vrijdag kwam Bendels Albert perrijwiel aangereden. Daar het regende was ^ijover zijn stuur gebogen en zag een aankomendeauto niet waarop hij dan ook botste.Hij liep twee hoofdwonden op en is gelukkiglijkaan het herstellen.BILJARTPRÏJSKAMPZondag a.s. 16 Oktober, heefi; in het Café«Zannekm», Kokstraat, een groote bijartwedstrijdplaats, ingericht door uen biljartclub«Hoop van Zege» met steun van hetstadsbestuur. Aanvang te I 6 u. 500 fr. prijzen.r kUSKAMF IN HET KAARTENZelfde dag groote liefdadigheidsprijskampin het kaarten (bieden). De prijskamp is ingerichtdcor de maatschappij «Voor Allen»met steun van het stadsbestuur. Prijzen:Z00 fr. Aanvang te 16 uur in «Ons Huis».AANVGER VAN HARINGSedert Dinsdag is de visscherij op de panharingbegonnen en van den eersten dag loonendgewefest. |De schepen brachten goede vangsten binnenen de prijzen gingen van 62 tot 38 ct.per stuk.Gezien het minder gunstig weder was deaanvoer den Woensdag verminderd. De prijzenwaren ook lager en schommelden tusschen48 en 28 centiemen.BIJ DE VISSCHERSN.48 «Dora», schipper Marcel Calcoen, enN.43 «Leonie», schipper Devogel Henri, hebbenieder een kor gescheurd en gedeeltelijkverloren.— -N.37 «Desiré», uitgevaren ter haringvangst,werd de netten voor de steven dooreen stoomboot doorgeloopen. Gelukkiglijkkonden de netten teruggevonden worden■,vant, onverminderd dé v/aarde van de néttenen toebehoorten, zou een vischvangstvan ongeveer 5000 fr. verloren zijn gegaan.DIEFSTALBij Karel Vandenberghe, wonende in eenbarak op het koersplein, zijn onbekenden gedurendezijn afwezigheid binnengedrongenen hebben er kleedingstukken ontvreemd,ook een som geld bestaande uit 6 briefjesvan 100 franken en 8 van 50 franken. Klachtwerd door Vandenberghe bij den heer politiekommissarisingediend, die een onderzoekheeft ingesteld.H U I S D E B R ÀSpecialiteit vanGARNALENMOSSELENVISCHGEPELDEGARNALENZtïfïBRU(ïGE~l>UINKERKËTe!. ZEEBRUGGE 44033*De Belangen van het H azegraste OostendeNu er weer sprake is van de urbanisatiewerken,en voor- en tégenstanders van dedemping der handelsdokken zich met allerleiargumenten bekampen, willen we even wijzenop het feit dat deze wijk niet alleen veelverloren heeft doordat het centraal stationafgeschaft werd ten, voordeele van het Zeestation,maar ook doordat de handelsdokkensinds jaren feitelijk niet meer voor den handeldienen en dat de verhuizing van de visschershavendeze kommen, welke reeds doorde handelsschepen verlaten waren, den genadeslagheeft gebracht.Ook de yachten waarop men gerekend hadom de handelsschepen en de treilers te vervangen,verkiezen thans te gaan ankerendichtbij de yachtclub, zoodat de dokkenmeestal verlaten zijn.Een andere reden van den achteruitgangvan het Hazegras is zijn afzondering doorhet station en de sporen die het ook aanden Westkant gansch van de stad afscheiden.Hieraan zal dcor de totale afschaffing vanhet oud station ongetwijfeld een einde komen,al moet er voor gezorgd worden datde autobaan, welke de plaats van de sporenzal innemen, zoo gebouwd worde dat dedoortocht langs dien kant niet verijdeld weze.We meenen dat de bouw van prachtigevilla’s en wooncomplexen langs deze nieuwebaan het beste middel zal wezen om de vereenigingvan het Hazegras met dç Hospitaalwijkte bewerken.De Vrijhavenstraat ligt in dezelfde richtingals de Hospitaalstraat en ook de Lijndraaierstraatzou kunnen verbonden wordenBELGISCHE REEDERS,♦ ♦ ♦ ♦met de Leffinghestraat, zoodat het drukkeverkeer asn Petit Paris grootendeels zou kunnenvermeden wor.den door het af te le.denlangs de Leffinghestraat en haar voortzettingin de Lijndraaierstraat, waardoor deze wijkweer meer leven zou winnen.Maar de bloei van het Hazegras zal onzesinziens het best bewerkt worden door de afzonderingwelke de dokken veroorzaken tevernietigen, want het is duidelijk dat dezewijk van den Zuidkant waar het Maria Hendrikaparkis niet veel moet verwachten envan den Oostkant, waar de spoorlijnen ïiggen,evenmin.Haar bloei kan alleen verzekerd wordendoor den uitgang van het station op zulkewijze te richten, dat de reizigers evenzeerden weg langs de Kapellestraat als die langsde Visscherskaai kunnen nemen.Slechts de demping van het eerste dok kanzooiets toelaten en dit is wel de hoofdredenwaarom we steeds deze demping hebbenvoorgestaan.Op oude plannen van Oostende, ziet mendat er vroeger een grachtje liep doorheen destad.Deze scheiding belemmerde heel zeker hettoen nochtans weinig belangrijke noch drukkeverkeer en evenals men de oude havendie ten Noorden van de stad lag eens heeftgedempt en omstreeks 1870 de stadsgrachtendie onze stad afzonderen, zoo moet menthans de scheiding tusschen het Hazegras ende oude stad zien te overbruggen.P. Vanderiberghe.G IJ W O R D T D O O R D E B E LG ISC H E B E V O L K IN G G EST E U N D W E E S T ER E R K E N T E LIJK V O O R . — S T E IIN TO O K D E BELG ISC H E N IJV E R H E ID E N BESTELTSLECHTS DE DIESELMOTORENC a s jr < e !$ v a n siAutobanden in DépôtOud gekende firma C. S O E N E Nopvolger: l u l e s D e f e v e r131, T H O U R O U T S C H E S T E E N W E G , 131 O O S T E N D ETELEFOON 73034O C C A SÏEBA N D E N IN A LLE M A T E NDe Slechte T ram regelin g m et deVischm ijn te OostendeIn een ander artikel wezen we reeds opdeze gebrekkige regeling.Een lezer zendt ons thans hiernavolgendein :Mijnheer de Bestuurder,Wij hebben met veel aandacht uwe perscampagneten voordeele van een betere verbindinggevolgd en t is spijtig te moetenvaststellen, dat gij de eenige persoon zijt dieU steeds zoo belangloos voor ons opoffert.Hierna geven we U de huidige bestaandeuurrooster op.Trtejm Nr. 3 (gebarreerd) Oostende Kaai —VischmijnVertrek der trams aan de Kaai Statie: 6.—6.30 6.45 7.— 7.10 7.20 7.30 7.367.42 7.48 7.49 7.51 7.56 8.— 8.068.15 en verder ieder 15 minuten tot 12 uurdan ieder 30 minuten tot 21 uur.Vertrek der trams van de Vischmijn: 6.156.45 7.— 7.15 7.30 7.45 7.54 8.—8.04 8.06 6.08 8.15 8.18 8.30 en verderieder 15 minuten tot 12.15 uur, danieder 30 minuten tot 21.15 uur.Zooals ge zult bemerken op de hierbovengegevenrooster zijn er tusschen 7.42 en 8. I 5verscheidene trams welke elkander kortnaeen volgen. Deze trams zijn gezet om hetvolk welke van het binnenland komt te vervoeren.Dikwijls moeten er nog menschenwachten.Waarom zou het niet mogelijk zijn omdrie trams te laten loopen (in plaats vantwee) vanaf 6.30 tot 8.30, alsook tusschenI I uur en 12 u\ir of als er lang verkochtwordt in de vischmijn zelfs tot 1 uur?Ook nog: er komen na den noen toch ookvele personen naar de vischmijn. Ware hetniet mogelijk van twee trams te laten loopentot 14.15 u. bij voorbeeld of wel gansch dennamiddag door?Weet ge dat de ontvangers op de tramiedere reis op een rapport moeten aangevenhoeveel menschen er tot de vischmjn meerijdenen hoeveel personen er met de tramnaar stad rijden van de vischmijn?Alles wat de tram kan, is tellen hoeveelpersonen er gebruik maken van de tram engevolg van deze telling trams bijvoegen ofafschaffen, maar er worden er meer afgeschaftdan bijgevoegd.Het wjare beter dat de Trammaatschappijde personen deed tellen welke na eerst opeen tram gewacht te heibben te voet of perauto verder trekken.Dit geldt niet alleen voor de tram naar deVischmijn, maar voor alle trams, zoowelVuurtoren, Sas of Stadstram.Ken1; U de leuze van de tram hier te Oostende:Het volk van Oostende moet ter beschikkingstaan* van de tram in plaats datde tram moet ter beschikking staan van hetvolk.Nog iets om te eindigen: Verleden winterwas er s morgens ieder 12 minuten eentram, nu sinds dezen zomer is er slechts smorgens ieder 15 minuten een tram. En deoverzet is afgeschaft. De tram had beloofdmeer trams te laten loopen, waar zijn ze ?Wat ze gedaan hebben is slechts s avondsde trams 2 uur later laten loopen t.t.z. vroegerwas de laatste tram om 19.. 15 u., nu isde laatste om 21.15 u.En bedankt voor de opname. A. D.NOTA DER RED. --(Wij zijn liet ten volleeens met den verzender en kunnen er slechtsbijvoegen dat er zelfs ’s Zondags geen tramloopt.D r K assel overledenWe w:sten reeds lang dat Dr Nassel zeïfi'iekelijk was, doch dat hij aan een ongeneesbarekwaal leed, die hem zoo spoedig2 ou wegmaaien, hadden we niet durven denk«M\-Helaas, zelf zij die door hun groote medischestudies bekwaam zijn, om eigen kwalenmet nog meer scherpte en zekerheid,waar te nemen, dan die van hun klienten,weten soms geen middelen er tegen en voorhen is deze vaststelling dan dubbel pijnlijkomdat ze zich niet zooals hun zieken allerleiillusies maken over de natuur zelf van hunkwalen.Dr Nassel heeft tot op het laatste oogenblikmeer aan het leed van anderen gedachtdan aan zich zelf, aldus getrouw aan de leervan Hem, die getoond heeft dat men metgelatenheid het noodlot moet verdragen.Hij zal immer de gedachtenis nalaten vaneen mensch met een breeden geest,die ganschzijn wetenschap ten dienste gesteld had vande visschers met wie hij op een ruwe entoch eerlijke manier wist om te gaan.Aan zijn bedroefde familie bieden weonze innige deelneming.Scheveningsche logger vergaanV an de 1 4 opvarenden elf geredPlet was guur herfstweer en de Z.uid-Westenwind joeg de golven hoog op tegen öehavenhoofden. Velen wilden Z-ondaginiddaggenieten van het machtige schouwspel, datae wilde golven bieden, en de visschersbevolkingvan Scheveningen trotseerde de windenregenvlagen om hun familieleden, die aanboora van hanngloggers lange weken de zeehadden bevaren, een vroolijk welkom van dehavenhoofden af toe te roepen.Om î 2 uur ongeveer kwam er een loggerin zicht, onmiddellijk gevolgd door een tweeden,die koers zetten naar de haven om methoog water binnen te loopen.De wind had een kracht van 6 à 7 en menvreesde het weer niet, want in de afgeloopen Iweek waren verschillende loggers bmnenge- ( deze vraag een antwoord geven, want menkomen toen de wind het water feller op- i beschikte niet over communicatiemiddelen.zweepte dan vandaag het geval was.In bange spanning stonden allen daar. Burgemeestermr. S. J. R. de Monchy en wet­De Sch. 102 was om ongeveer 1 uur aan |de Zuidzijde van de haven aangekomen en j houder ir. L. J. M. Feber kwamen zich terde schipper zette zijn logger in den juisten * plaatse van de reddingspogingen op de hoogtestellen.koers om de rustige haven binnen te loopen, jna een reis van ruim 4 weken, waarop 38 ‘ Om 2 uur maakte de « Zeemanshoop »last haring was gevangen. Voor den haven- , zich gereed om de geredden in veilige haveningang evenwel werd de stroom te sterk, delogger liep zeer sterk uit zijn roer en naderdede gevaarlijke Noorderpier. Nog dachtmen van den wal af, dat de logger zonderongelukken deze manoeuvre zou volbrengen,toen twee geweldige golven vlak achtereenhet schip totaal uit de koers brachten envoordat de bemanning zich kon herstellensloeg de Sch. 102 aan de buitenzijde van deNoorderpier op de zbazaltblokken welke dezeewering vormen.De schok kwam hevig aan, want het wasvan den wal af te zien, dat de logger watermaakte en dat de bemanning een geweldigenstrijd zou moeten voeren om het leven tebehouden.Hoog over de bruine zeilen van de visischersboot spatte het schuim uiteen en metiederen slag kwam het schip dieper te liggenen gevaarlijker voor de 14 opvarenden.DE REDDINGOogenblikkelijk werden de verschillendereddingsdiensten gewaarschuwd. De bemanningvan de reddingboot der Noord-Zuid-Hol-landsche Reddingsmaatschappij « Zeemanshoop» spoedde zich naar de eerste binnenhaven,waar de boot gemeerd ligt en na kortentijd voeren de redders onder leiding vanschipper M. Bruin uit om te trachten de opvarendenvan den logger aan boord te nemen.Inmiddels waren op het Noorderhavenhoofdook alle voorbereidingen getroffen omvan den kant af reddingspogingen te ondernemen.Drie leden van de bemanning van deSch. 102 sprongen overboord en bereiktenhet strand, daarbij geholpen door vier mannen,die zich onmiddellijk na de stranding tewater hadden begeven. Deze drie werden gered,maar één van hen, de- ongeveer 40-jarigeJan Bruin, overleed in het ziekenhuis.M ilfo r d H a v e nDe «Zeemanshoop» zwoegde tegelijkertijdtegen de geweldige deining op en in angstigespanning keken de duizenden toe zonder datzij in staat waren d®. manschen aan boordde helpende hand te kunnen reiken.Aan boord van den logger wachtten nogei( mannen op hun redding. 1wee van henwaren in den achtermast geklommen om zoovoor de mokerslagen van de golven bevrijdte blijven en zij moesten voor hun reddinglangs het verbindingstouw tusschen de mastennaar voren klimmen, want de reddingboothad zich tusschen de pier en den logge rmgewrongen en was gereed de opvarendenaan boord te nemen.Hoevelen het er waren? Niemand kon opte brengen. Maar de kleine boot had degrootste moeite zich tegen den stroom en degolven te handhaven. Telkens weer sloegende zeeën over het dek : het was inderdaad eenv orsteling om het bestaan van velen !Van het Noorden van de haven voer dereddingboot ver naar het Zuiden en daardraaide het schip voor den wind om binnente komen. Het was precies drie uur toen de«Zeemanshoop» de visscherskaven binnenvoer,waarbij de duizenden, die het angstigetafereel hadden bijgewoond, juichten om degeweldige prestatie van schipper Bruin enzijn stoere mannen.Bij de loods van de Noord-Zuid-HollandscheReddingsmaatschappij zorgde de Haagschepolitie voor een afzetting en daar kwamende opvarenden van den logger aan wal,doodelijk vermoeid en verkleumd van de kou,maar gelukkig, omdat zij aan den greep dergolven ontsnapt waren.Wij telden 9 koppen, zoodat nog 2 ledenvan de bemanning vermist werden: d^ «jongste»Hendrik Roeleveld en de «afhouder»Cornelis Bruin, die waarschijnlijk in devischnetten verward is geraakt en zoo eenprooi der golven werd.De bemanning van de reddingboot bestonduit: M. Bruin, schipper, A. Toet. J. Dijkhuizen,Otto Klaassen, Gi'nbert Groen, C,Grootveld, en A. P. Kamp, monteur. De bootvoer onmiddellijk door naar de helling terreparatie, want tweemaal was het schip inbotsing met den gestranden logger erekomen.Twee auto’s van den gemeentelijken geneeskundigendienst vervoerden de crererM~ndeels naar huis, deels naar he* ziekenhuisaan den Zuidwal. De 15-jarige Evert Groenwerd opgenomen in het Roode-Kruii z’ekenhuis.Tegen de haven lag de Sch. 102onder de golven, welker kracht verminderde,omdat de vloed afnam.P. H a n c o c k an d SonsReeders en VischafslagersScheep- en- Motor ReparatiënEigene Werkhuizen en drooge dokkenNetten en Touwwerk voor de Spaansche Visscherij altijdin magazijn.Beste Mazout en Motor Olie aan voordeelige priizen.Telegrams : Hancoq Milford Haven. Telefoon Milford Haven 64DE ACCUMULATOREN TU DORMET LOODEN PLATEN ZIJNDE SPAARZAAMSTELAGE INKOOPPRIJSHOOGE PRESTATIEGERING ONDERHOUDBATTERIJENÏIÏÜDOREen Visscher vertelt over zijnReis naar Portugal(vervo’g)DONDERDAGWe schrijven reeds Dondeidag, kwart navier uur in den namiddag. We vangen nogaltijd geregeld dezelfde hoeveelheid visch ineen sleep. Moest het zoo voortgaan, ik geloofdat we een recordvangst zouden aanboord hebben tegen dat de tijd daar is omnaar huis te gaan. We zijn hier op ons gemakhoor! Wij hébben nu in den tijd dat we. Z'.jn dan net van die scheepjes uit een speel*! goedwinkel die men in een badkuip iaat va-1ren.Dit alles, met op het achterplan een helderblauwehemel, en op sommige plekkenkleine witte wolken. Het is iets eenigs, eenindrukwekkend schouwspel!Maar als het dan plots stormt en de luchtverdonkert, dan schijnen die bergen ons alswoeste en sombere heerschers toe, die daarsterk en onverschillig, de woede van de onstuimige/oor onze boei visschen nog niet éénmaal gescheurden grillige zee, op hunne hoogegeweest.klippen laten botvieren. De branding slaatW ’hebben voor het oogenblik een goed dan hoog tegen de rotsen op, maar de stadleven, maar ik geloof dat het niet lang1meer zelf ligt er veilig boven. Ook dàt is ietszal duren, want onze barometer teekent grootsch en machtig!storm. Nu, dat kan weinig kwaad, zoolangwe maar veel visch vangen, ’t Is dat wat wenoodig hebben, en door de storm kan deprijs van de visch wel opgaan.’t Ware slechter moesten we veel gescheurdenetten hebben.Op het voordek zijn ze bezig met spelen.Er is een van onze bemanning die gewedHet laat ons toe te zien, wat wij als kleineen nietige menschen tegen die ontketendenatuurelementen zouden kunnen verrichten'.Niets! hoegenaamd n’ets!| Wii zijn echtervisschers en laat ons alle dichterlijke ontboezemingenterzijde laten. Ons werk laat hetons eigenlijk niet toe, want moesten wij erons veel mede ophouden, waar zou het naarheeftmet een Portugees, dat hij hem zoo i toe gaan? Wij moeten soms dagen en nachtengoed kan binden dat hij zich onmogelijk zalkunnen losmaken. Zij hebben hem ingesjordals een worst, terwijl de Giraffe de waterdarmheeft opengezet. Daarna hebben zijhem met de waterdarm een flink nat pak bezorgd.Nooit heb ik een mensch gezien dieIzoo kwaad was als die man, toen hij uit zijnboeien verlost werd. De schoonste grap wasechter dat hij zich niet op onze bemanningop dek staan en van het letterkundigverzet, dat wij hier op Portugal nog een weinigkunnen genieten, zou er niet veel overblijven.Daarom zullen' wij ons liever bij onzendagelijkschen arbeid houden, en meegaandezal ik maar mijn pen neerleggen om eenweinig te gaan eten.(wordt voortgezet)wilde wreken, maar op de matrozen van dePortugeesche boot. ’k Dacht dat hij een beroerteging krijgen van gramschap, toen zijhem bovendien nog uitlachten. Wat die mantoen allemaal uitgekraamd heeft, is voor mijeen raadsel. De woorden « Carel yor » eri«Fille d’aboute» waren niet van de lucht. Hijdreigde dan al de Soldade’s en Carabineiro’sop ons dak te zenden, terwijl het ons zouverboden worden nog op Portugal te komenvisschen. Razend is hij dan in de boot gekropen,D uitschland b ou w tSu p e rtraw le rs------ «o »------DE FALKENSTEIN EN DE JAN MAYENMETEN 670 TON !om er niet meer uit te komen.We hebben hier soms veel plezier met die Aan de Deschimag, Werk Seebeck in Wegastenaan boord, en de dagen vervliegen sermunde, werd indertijd opgedragen denog zoo snel. De Giraffe heeft ons vandaag bouw van acht supertrawlers. Hiervan is inmiddelsde eerste, de halkenstein, aan detweemaal getrokken. Spijtig dat zijn filmrolopgebruikt is, we zouden anders die Portugeezenook gefotografeerd hébben. Misschien fischerei A.G. overgedragen en is dezer dagenopdrachtgeefster, de Norddeutsche Hochsee­toekomende reis, wie weet? Het ware hier de tweede, de Jan Mayen, van stapel genochtanseen plezier om foto’s te maken, loopen.want er zijn hier veel interessante dingen te Deze trawlers zijn van een bijzonderenzien, die voor ons, als dagelijksche toeschouwers,toch nog altijd dezelfde bekoring uitschetrawlervloot en dus al weer grooter danbouw en zijn thans de grootste van de Duitoefenen.Laten \ye slechts een voorbeeld nemenaan een zicht dat wij hier dagelijks zien. De Falkenstein en de Jan Mayen hebbende Gustav Hugo Deiters.Daar wij op 29 vadem visschen, zijn we ongeveer3,5 tot 4 mijl van de kust verwijderd. breedte van 8,6 m. en een hoogte van 5,1 m.een lengte (over alles) van 62,6 m., eenWe zien Oporto, die een mooie stad is, op Met hun bruto-inhoud van 670 ton zijn zeeen met groen bezaaide berg liggen. De zon thans dus de grootste der Duitsche trawlervloot.(De grootste Nederlandsche trawlers,schittert-op de witgekalkte, platgedakte hui-,zen, hun «Casa’s», en het doet pijn aan de de Haarlem en de Delft, meten 445 ton). Deoogen er lang naar te staren. Hier en daar triple-exipansie stoommachine met turbineziet men afgeteekende lijnen, die bosschen of voor afgewerkten stoom is 1250 P.K. enhoven in mooie perceelen grond verdeelen. geeft den trawler een vaart van 13 mijl. DeHet zijn waarschijnlijk druivenvelden, waar vangcapaciteit bedraagt 5000 manden. Bijde voortreffelijke vruchten gekweekt worden den bouw is er op gerekend, dat eventueelom daarna in wi;n omgewerkt te worden. een installatie tot het fabriceeren van visch-Een weinig meer naar het Noorden ziet meel ingebouwd kan worden. In het achterschipbevindt zich een groote traankokerijmen de vuurtoren, d e bij nacht juist dezelfdestralenbundels uHzendt als Oostende. en de1 bunkerruimte is zoo groot, dat deHet doet mij dan dikwijls denken aan onze actiestraal van de trawlers 40 dagen bedraagt,hetgeen beteekent, dat zij de visch­goede stad. Somtijds ziet men witte rookpluimenuit het groene veld opstijgen, die gronden bij Groenland en Newfoundland gemakkelijkkunnen bewerken. De trawlerszich langzaam naar boven kronkelen. Ik denkr’^t het van die landelijke spoortreintjes zijn, zijn natuurlijk met de modernste hulpmiddelenuitgerust.die zich als een slang door de velden heenspoeden.De brug heeft een bijzonderen vorm, inHet is een eenig schouwspel dat, als men het belang van de navigatiemogelijkheden.het eenmaal gezien heeft, niet licht wordt Plierdoor hebben de schepen niet alleen eenvergeten. Daarbij nog gevoegd dat aan den model gekregen dat min of meer afwijkt vanvoet van het gebergte, in de nabijheid van het normale, maar heeft men ook een practischeruimteverdeeling gekregen.de stad, op 1 miil afstand, eenige kruisersaan het oefenen zijn en daarbij onophoudelijkenorme hoeveelheden rook en damp bestaande bemanning is uitstekend gezorgdVoor de huisvesting van de uit 27 koppenhemelwaarts zenden. Men ziet dan dikwijls, In het voorlogies bevinden zich wasch-, badendouchè-inrichting met warm en koud wa­wanneer zij eenige schoten lossen, de kruitdamp;in witte ballen langzaam door het ter. Plet nautische en technische personeel,luchtruim stijgen. Een weinig meer zeewaartsziet men de eigenaardig gevormde bracht. Door een telefoonverbinding is dekok, enz., zijn in het achterschip onderge­zeiltjes van de vis3cherssloepen, die op de bemanning voor en achter steeds met dekalme zee ronddobberen of visschen. Het brug verbonden.


M a r k t b e r i c h t e nOOSTENDEVrijdag 7 October 1938.0.89 Kanaal 12 d. 18.825,—0.215 Witte Bank 14 d. 20.116,500.254 Witte Bank M d. 18.013,—0 . 19ö Kanaal 9 d. 9,.080,—O.I14 Oost 10 d. 6.535,—SS.O. 160 Vervolg gisteren 7,50De 0.87 en 0.217 van het Kanaal zullenmorgen markten. De aanvoer van heden bestaathoofdzakelijk uit tongen, ieksoorten,kabeljauw, gullen, roggen en knorhaan. Devraag naar alle soorten is zeer levendig ende afzet bijgevolg zeer bevredigend.Zaterdag 8 October 1938.0.87 Kanaal 12 d. 21.632,500.217 Kanaal 13 d. 16.515,—0.277 Nauw van Kales 10 d. 11.360.—0.186 Nauw van Kales 12 d. 9.240,—0.207 Nauw van Kales 7 d. 1.750,—De aangevoerde visch is heden zeer klein,goede hoedanigheid en veel soorten leverend.Gezien de geringe aanvoer die voor toekomendeweek. verwacht wordt, is de vraagnaar alle soorten* en vooral voor fijne vischzeer levendig. Geen haring werd ter marktgevoerd.Maandag 10 October 1938.0.36 Nauw van Kales0.128 Nauw van Kales0.244 Nauw van Kales0.2 74 Kanaal0.200 Kanaal0 . 102 Kanaal0.310 Kanaal0 . 112 Kanaal0.22 7 Kanaal0 . 179 Kanaal0.318 Kanaal0.229 Kanaal0.350 Kanaal0.324 Kanaal0.224 Spanje0.288 Spanje55.0.97.Fladen55.0. 158 Fladen0.305 Kanaal0.137 Nauw van Kales55.0. 164 Witte zee3 d.13 d.14 d.12 d.14 d.14 d.15 d.13 d.14 d.12 d.12 d.13 d.15 d.12 d.20 d.20 d.12 d.13 d.12 d.4 d.22 d.830,—8.412,—13.245,5018.099,—25.125,—23.360,—22.660,—18.055,—24.067,5027.796,—16.11 5,—10.405,—29.550,—21.002,5064.419,—63.335,—46.558,—42.844,5022.070,—4.530,—112.540,50De aanvoer visch heden ter vischmijn van 'Oostende gelost is absoluut niet in verhoudinggeweest met hetgeen men normaal van,21 vangsten zou mogen verwachten; immersalle vaartuigen, alhoewel eene normale zeereisachter den rug hebbende, zijn met kleinevangsten teruggekeerd, het slechte weder dervorige week heeft immers, eene normale visscherijniet mogelijk gemaakt. Toch kan dekeuze en verzorging zeer bevredigen, alhoeweleen tekort aan rondevisch soorten wordtopgemerkt. De Spaansche visscherij mag opmooie vangsten tongen bogen; de aanvoerroggen is voldoende gezien deze soorten nuovervloedig door de Kana?lvisscherij wordengeleverd. Dank zij de berichten als zou deinvoer naar Engeland toch mogelijk zijn opeen vergunning afgeleverd door den bestemmelingkonden de groote sorteeringen tqjjpgen zoowel als de kleinere zeer rendeerenaworden afgezet aan prijzen bestendig stijgend.De Fladenvisscherij, gezien de langdurigheidder- zeereis, kon geen verzorgde haringter markt voeren; de bekomen prijzenechter laten klaarblijkend uitschijnen dat devraag zeer levendig zal zijn.Wat de vangst van de Witte zee aangaatdient onmiddellijk te worden gezegd dat niettegenstaande de lange reis, de verkochtevisch van zeer goede verzorging was en heellevendig werd ingemijnd; deze visscherij levertin hoofdzaak roode boonen, veel schelvischen totten, veel kabeljauw (doch eerderklein van stuk), gullen en koolvisch in manden;voeg daarbij wat iek, heilbot en lengen.Woensdag 11 October 1938.0.164 Overschot0.276 Kanaal55.0.262 Ysland0.239, SpanjeB.2 Kanaal0.176 Kanaal55.0.80 Ysland55.0. 15 7 Flader.0.289 Kanaal0.240 Noord0.295 Kanaal0.327 KanaalO. I 89 Witte BankH.77 WestDank zij twee I w a r (5.490,—12 d. 17.675,—18 d. 148.088.5019 d. 74.543,—12 d. 15.898,—12 d. 13.532,—18 d. 144.548.5010 d. 62.113.5012 d. 34.992.505 d. 6.460,—12 d. 40.1 11,5012 d. 19.110,—11 d. 11.340,—8 d. 16.910,—_Yslandsche vangstenten zoowel voor fijne, gewone en kleinvisch.Yslandsche visscherij weet, dank zij de zeergroote en keusrijke vangsten, zeer rendeerendebesommingen te boeken; hetzelfde kangezegd worden voor de Spaansche vangst dieveel tongen, buitengewoon duur verkocht,heeft buitgemaakt. Daar voor morgen nietveel visch verwacht wordt, zal de dure stemmingheel zeker aanhouden. Alhoewel def iaden visscherij geen zulke zware vangstenmeer levert, zijn deze reizen zeer rendeerendte meer daar de haring goed verzorgd engroot van stuk is.Woensdag 12 October 1938.0.85 Kanaal 12 d. 23.370,—0.290 Kanaal 12 d. 32.808,—0.286 Spanje 18 d. 76.699,—0.81 Kanaal 12 d. 22.145 —0.346 Spanje 18 d. 58.710,—0.338 Witte Bank 10 d. 12.085,—0.132 Witte Bank 10 d. 5.925 —55.0. 146 Fladen 9 d. 53.526,—0.86 Fladen 7 d. 48.830,—0.116 Noord 4 d. 6.655,—De aanvoer van heden valt ongelukkig genoegin de lijn van een geringe verwachting.Immers slechts 7 vaartuigen met door denband geringe vangsten zijn heden ter markt.Bijna alle soorten die in groote hoeveelhedenworden af genomen ontbreken; het hoeft danook geen verder betoog om te doen uitschijnendat voor alle soorten ongelooflijke prijzenworden gegeven. Deze week zal zeker envast zeer ongunstige uitdagen geven voor devischhandel; de eenige schuldige aan dezenkleinere aanvoer is ontegensprekelijk hetslechte weder.Van de Fladenvisscherij zijn twee vaartuigenmet groote verzorgde vangsten teruggekomen;de haring wordt aan goede prijzeningemijnd, namelijk 85 à 80 fr. de mand. Deberichten als zou de export naar Engelandvoorloopig toch niet meer mogelijk zijn,heeft een heel ongunstigen invloed gehad opdeze sorteeringen tongen die voor den uitvoergeschikt zijn.Donderdag 13 October 1938.55.0. 104 Fladen ‘ 9 d. 18.320,—0 . 118 Fladen 7 d . 30.950,—0.281 ,Kust 2 d. 2.355,—0.187 Kust 2 d. 4.640,—Voor heden werd toch meer verwacht dan2 onbelangrijke versehe vischvangsten; dehandel zal deze week zeker en vast in slechteschoenen steken. Wat de haringvisscherij betreftwerden twee mooie vangsten goede h a ­ring aangebracht; de prijzen zijn sinds een3-tal dagen in dalende lijn.OPBRENGST VAN DEN VERKOOP GEDU­RENDE DE VERLOOPEN WEEK.Donderdag 6 Oct.Vrijdag 7 Oct.Zaterdag 8 Oct.Maandag 10 €)ct.Dinsdag 11 Oct.Woensdag 12 Oct.fr. 255.309,—74.863,—61.593,50618.946,—615.054,50345.133,—fr. 1.970.899,—British Ropes LtdLONDONto*-Consortium der Beste F.n^dsche--- S taaldraadfabrieken-----De Wareldberoemde StalenKorrefouwen «Bulivant», «EIHs», enz.--- o---Agenten en Depothouders voorOostende en de Belgische Kust •OSTEND STORES & R0PEW 0RKSN. V.l'E E D E R lJk^sA Ï — OOSTENE)HGEWICHT EN PRIJZEN DER GARNAALGEDURENDE DE VERLOOPEN WEEK3002 kg. 4,00— 8,20geen aanvoer1166 kg. 4,30— 8,10Vrijdag 7 Oct.Zaterdag 8 Oct.Zondag 9 Oct.Maandag 10 Oct.Dinsdag 1I Oct.Woensdag 12 Oct.Donderdag 6 Oct.2121 kg.3809 kg.2714 kg.231 kg.3.90-2,80-3,30-6.90--6,50-4,70-4,80-8.00Samen :Inzendingen van binnen-kgr. 4.483.400en buitenland:kgr. 87.800Uit ter hand verkoop:1 Hoogzeetreiler kgr. 400is de aanvoer van heden niet buitengewoongering te noemen; immers zijn er maar 10 \BERICHT AAN DE VISSCHERSvaartuigen met versehe visch ter markt gekomen.Ronde vischsooiten, die gisteren niet kustwachters te zien afkomen, gebruikt deOm goed de «Koolzakken» anders gezegd dein voldoende mate aangeboden werden, zijn verrekijkers van denu in overvloedige partijen beschikbaar. Er, |dient daaronder te worden verstaan dat witte . S C IÏE N — G E R O O K T E NV IS C H E N G A R N A A LVischhandel in t groot en t kleinV IS U iM lJ N , 2 - M E C H E L E NTel. 789ALTONAWEEK VAN 3 TOT 8 OCTOBER 1938Toevoeren:NoordzeetreilersI JslandtreilersBarentinhamtreilersBarentzeetreilerHoogzeetreilersRiviervisscherskgr 3.842.700293.100I 78.500138.00027.0004.10027 Riviervisschers 1.100Haringinvoer :2 Treilers van Noorwegen met 144.000 kg.Tengevolge van den lang aanhoudendenstorm cp alle vangplaatsen, bleven de treilertoevoerengedurende de laatste drie dagenbijna heélemaal uit.De aanlandingen waren daardoor niet toereikend.Ook de van Hoogzee- en kleine vaartuigenaangebrachte waar was niet voldoende.Van Noorwegen traden 2 treilers aan metin kisten verpakte haring.De van binnen- en buitenland ingezondenwaar, bestaande uit schollen, dorsch, grootepartijen haringhaai en verscheidene soorten, zoetwatervisch vonden gewillige afname.Dinsdag18.00— 15,0ö13.00— 12,0011,00— 10,0010.00— 9,0024.00— 27,0028.00— 29,0030.00— 31,0026.00—24.00— 25,007.00— 8,0010.00— 7,006.00—3.25—5.00— 3,—7.00— 5,—4.00—3.25— 3,—2.50—4.00— 2___4.50— 2,501.50—2.00—4.00— 3,503.00—10,00— 7,—5.00— 5,503.50— 3,—6.50— 5,—4.25— 3.753.25— 3,—2.25— 2,—2.50— 2,—5.00— 3,—3.50— 3,—8.00—6.00— 7,—5.50— 6,—5.00— 4,504.00— 3___9.00— 6,—5.00— 4,—2.50—1,50—2,50— 1,505.25— 3,—1,00—1,00—5,50— 3,5'ft6,50— 5,—4,00—2,50—1.50—2.25— 1,25. 16,00— 12,—14,00— 10,—Woensdag16.00— 14,—13.00— 1I,—11,00— 10,—10.00— 8,—22,00— 16,—24.00— 2 524.00— 25,—25.00— 23,—25.00— 26,—6,00—3,50—3.25— 4.253,00—5,00— 3,—5.00— 3,—2,00—2,50— 2.255.00— 4,—3.75— 3,5014,00— 9,—6,00—4,00—4,00—5.00— 4,—4,00— 3,—7,00— 6,506,50—5,00— 4.2512,00— 8,006,00— 5,—3.25—2,00—4.00— 3,—6,00— 4,—2,00—2,00—7,00— 4,—7,50—4,50—4,00— 3,—2,00—4,50— 3,501,75— 1.25Donderdag25,00—7.00—6.00—3.00—6.00—31,00-4,00-4,50—4.25—2,00—3.25—1,00—8,—6,504.252,750,75U M U ID E NGedurende de week van 6-12 Octoberkwamen aan de Rijksvischhallen 42 stoomtrawlers,19 motors en 1 Deen hun ladingenversehe visch en haring verkoopen.De aanvoer van alle vischgronden wasvanwege het slechte weer kleiner en zeereizenvan langer duur.De groote booten kwamen alle met vangstenbestaande uit veel kleine -schelvisch enmakreel ter markt; deze werden buitgemaaktop de Lengbank, Pats en het Noorden.De tusschenbooten, komende van de WitteBank, hadden alle kleine vangsten en devoornaamste soorten zijn tarbot en kleineschol. Tongen worden door deze schepenniet aangevoerd.De motors hadden alle slechte vangsten;de zeelui hebben tengevolge van het slechteweer niets kunnen doen.Haringvisscherij geeft dagelijks groote aanvoervan haring. De haring is de laatste dagenvan puike kwaliteit. Is er export danwordt flink geld betaald, maar is deze erniet dan is het droevig gesteld met de verkoopprijzen,j Alle trawlers hebben tengevolge van dehooge prijzen Joonende zeereizen verkregen.De baringbooten maken eveneens bevredigendebesommingen, daar hun groote vangstenen korte reizen meehelpen tot deze resultaten.Verwachting volgende week: 45 stoomtrawlersen 30 motors.Donderdag 6 October 1938.De aanvoer van heden was ruim voldoende;de vraag was groot uitgezonderd de verseheharing. De groote trawlers brachtenveel makreel en schelvisch mede en de tusschenbootenveel schol en tarbot. De verkoopprijzenwaren hoog.Ym. 31 Klaverbank 2000Ym. 24 Doggersbank 1000YmYmRo.Ro.3000,—1833,—115 Groote Bank 600 2900,—384 Gr. Visschersbank 930 2401,—15 Zand 120 149971 Zand 160 1775,— ^ w-125 WestRo. 8 Noorden 790 302 7,—Ro. 7 Noorden 1050 2640,---------Ro. 165 Witte Bank 195 1638,—Ro. 26 Pats 650 2643,—Ro. 177 Witte Bank 175 1826,—Kw. 74 Witte Bank 100 2487,—Ym. 201 Ameland 50 712,—Vrijdag 7 October 1938.De versehe aanvoer bestond uit een 50kisten schol aangevoerd door een Deenschesnurrevaarder, voorts 2 booten met verseheharing; voor vasten120 fr. de 100 kilo.Ym. 9 DoggersbankYm. 25 KlaverbankE. 404 Denemarkenharing werd betaald;14001400502764,—4207,—1031,—Zaterdag 8 October 1938.Slechts 1 stoomtrawler met een gebrokenreis. Vangst: kleine schelvisch en makreel.De 4 motors hadden geen vangst tengevolgevan het stormweer. Vischprijzen zeer hoog.Ym. 19 Gr. Visschersbank 400 2446,--Kw. 108 West 15 191,—Kw. 177 West 25 650,—Kw. 75 West 10 316,—Kw. 5 1 West 15 31 1Slechts 10 stoomtrawlers en 8 motors zijnter markt met 2 vangsren versehe haring,welke uitmunten in kwaliteit en gehalte. Deverkoopprijzen waren dan ook zeer vast. Deaanvoer van versehe visch was voor de soortenschelvisch, wijting en makreel voldoende,maar met de aanvosr van platvischsoortenen witte kabeljauw was het droevig gesteld.Vischprijzen zeer duur.Ym. 73 KlaverbankYm. 39 KlaverbankYm. 94 Gr. VisschersbankYm. 6 NoordenYm. 60 DoggersbankYm, 37 LengbankYm. 58 PatsYm. I NoordenYm. 72 Witte BankYm. 15 NoordenYm. 204 WestKw. 155 WestKw. 166 WestKw. 107 WestKw. 62 WestKw. 112 WestKw. 46 WestKw. 105 West1700 6537,—1700 4787,—500 3361,—775 4461,—350 2650,—720 35 78,—630 3473,—840 4373,—180 2761 —1000 4815 —20 294,—25 421,—15 293,—15 361,—25 449,,——20 394,—15 343,—10 286,—Stoom m achienen -M otoren -Stoom ketelsIndustrielle des PêcheriesSamenwerkende VennootschapReederijkaai (rechtover ie Slipways) en 33,Lijndraaiersstraat, 33Alle mekanieke vermakingen eu constructiesAlle smids-, piaai-, koper- on zinkwerk voor schepenLevering van aile Lenoodigdheden :Oiien, Verven. Kettingen, Ciiikfcels. Katoen, Carbure, enz., en7,Tel. 71741 en 72781 Postcheck 99136 Handelsregister 95■ES FRSGOR!FERES DU LITTORALI J sG E M A A L D E N IN BLO K K ENN. VGroote koelkam ersvoor bew aring vanvisch, eierenbevroren vleeschenz.BREEDENSCHE WEG, 42 - TELEFONEN 707 . 105(3Dinsdag 11 October 1938.2 haringbooten landden met schoone levendevangsten versehe haring; de prijzentuimelden in mekaar omdat er geen exiportwas; verder 2 booten met makreel en schelvischen 5 booten van de Witte Bank meitarbot, schol en wat kabeljauw. De verkoophoog.Ro. 46 Lengbank 550 41 04,—Ro. 49 Pats 750 4662,—Kw. 103 Witte Bank 55 1282,—Kw. 76 Witte Bank 176 1859,—Kw. 159 Witte Bank 150 2042,—Kw. 179 Witte Bank 125 1524,—Kw. 29 Witte Bank 150 2357,—Kw. 12 Klaverbank 2000 3360,—Kw. 17 Klaverbank 2000 3186,—Sch. 200 Eng. wal 400 739,—Kw. 70 Eng. wal 300 537,—Woensdag 12 October 1938.11 stoomtrawlers en 3 motors spijsden demarkt met een groote verscheidenheid vanalle soorten versehe visch en haring. Devraag was zeer groot, zoodat alle soortenversehe visch tegen hooge prijzen werdenafgezet.Ym. 116 LengbankYm. 117 LengbankYm. 64 Witte BankYm. 77 OostYm. 4 DoggersbankYm. 88 Witte Bankj Ym. 75 Witte Bank■Ym. 106 Witte Bankt Ym. 82 KlaverbankRo. 15 Lengbank! Kw. 114 West\Kw. 35 WestGENT700 5000,—700 4080,—395 1820,—350 2820,—135 1760,—110 1890,—75 1540,—120 1500,—200 2400,—395 3430,—25 350,—35 630,—30 640,—2--8 Oct. 1938. -— Garnalen 10--12;griet 11; kabeljauw 13; makreel 5--6; pladijs8— 10; paling 16--22; schelvisch 7— 9;rog 6— 9; tarbot 11--14; tong 20— 23; zeepost8 fr. per kgr.BRUSSEL3— 8 Oct. 1938. -- Griet 10— 15; zeeduivel 7--10; kabeljauw 14--18; gullen 10—12; zeezalm 5— 6; zeepaling 4— 5; zonnevisch5— 6; schelvisch 5--10; schaat 6--10;knorhaan 3— 4; haring 2— 3; latour 6— 8;schar 4— 6; leng 2--4; wijting 2--4; heek4— 6; pladijs 4— 8; rog 3— 8; roobaard 4—6; vervroren zalm 15--20; klipvisch 2--4;forel 10— 16; tarbot 10— 16; pieterman 10— 15; tong 15— 23 fr. iper kg.VISCHMIJN.3— 8 Oct. -- Baars 2.33; zeeduivel 4.84;kabeljauw 6.5 7; gullen 3.62; zeezalm 2.23;zonnevisch 5.35; schelvisch 3.88; zeepaling1.4 7; knorhaan 1.51; versehe haring 1.07;oesters 4.60; latour 5; schar 2.42; leng 3.96;makreel 2.63; wijting 3.06; heek 3.44; kabeljauw1.31; pladijs 3.60; rog 4.09; roobaard2.85; vervroren zalm 7.80; klipvisch3.36; tong 16.50; tonijn 1.56; tarbot 9.09;pieterman 6.92 fr. per kg.#9ë'ê$IDonderdagTirbot ...........................................................51.00— 24,—Griet ............................................................... 28,00— 17,50Gioote tongen .................................................. 1,60-- 1.32Gr. mid. tongen .............................................. 1,70-- 1,26Ki. mid. tongen .............................................. 1.60-- 1,26Kl. tongen .................................................. 1.40— 1.10Kl. tongen {gr. slips) ............................ ........ 0.88-- 0.80Kl. tongen (kl. süps) ................................... 0,42-- 0.34Gr schol ........................................................... 39,00--32,--Mid. schol ........................................................ 33,50— 24,—Zet schol ........................................................... 24,50— 20,—Kl. schol ...........................................................28,00— 16,—Kl. schol II ...................................................... 22;00— 7,50Kl. schol III ...................................................... 9,50— 4.70Tongschar .................................................... 38,00— 18,—Rog .............................................................. 20,00— 12,50Vleet ............................................................... 2,00— 0,30PoontjesKabeljauwGr. GullenKl. GullenWijtingGr. schelvisch............. 86,00— 2 7,—. 18,50— 9,—..........13,00— 3.10................. 4.70— 1,50.......................................48,00— 38,—Gr. mid. schelvisch ......................................... 38,00 18,Kl. midd. schelvisch .................................... 26,00 12,50Kl. schelvisch ..................................................17,50 10,50Braadschelvisch ............................................14,00 4.50Heilbot ........................................................... 1,80— 0.60Leng ............................................................... 1,75— 0.68Koolvisch .......................................................... 20,00— 8,—Makreel ........................................................14,00— 0,90Wolf ...............................................................16,50— II,—Schartong ........... ........................................2 1,50-— 8,5 0Zalm ....................................................................................Steur ....................................................... ............................Gr. roode ptoon .....................................................................Mid. roode poon ...................................................................Kl. roode poon .....................................................................Schar ........................................................... ! 6,50— 6,--Bot ........................................................................................Hammen ......................................................1^.50-- 7.20Lom ...................................................... ;...............................Haring .......................................................... 3.70— 1.15Kreeft ...............................................*...........Gr. Heek ..........................................................Mid. Heek ......................................................A li## inpiimsredtiid. F.*.n çnild«Mi i* on-ïjevwer Ié fr.BLANKENBERGEStaat van verkoop van versehe visch in demijn van Blankenberghe gedurende het tijdperkvan 6 tot 12 October 1938:Maandag 10 October 1938 fr. 240,60Dinsdag 11 October 1938 555,90Woensdag 12’October 267,10Enkel garnaalopbrengst.Geen aanvoer van visch door storm.ZEEBRUGGEZaterdag 8 October 1938.Groote tongen 17— 18; bloktongen 20—21; fruittongen 24--25; sch. kleine tongen25— 26; kleine tongen 10— 18; pieterman10.50— 11; groote platen 6.50--7; middenplaten6--7; platjes 6— 6.50; scharren 4—5; rog 2.50— 4; tarbot 12— 16; griet 12—15; garnalen 4.50--7.60 fr. per kg.Maandag 10 October 1938.Groote tongen 20; bloktongen 20— 21;fruittongen 23--24; sch. kl. tongen 24--25;kleine tongen 12— 21; pieterman 12--13;groote platen 6.75— 7.25; middenplaten 6.75— 7.25; platjes 6--6.25; scharren 4.50— 5;rog 4— 6; tarbot 18— 22; griet 18— 22; garnalen4— 6.90 fr. per kgr.Dinsdag 11 October 1938.Garnalen 1.70— 5.90 fr. per kgr.Woensdag 12 October 1938.Groote tongen 24; bloktongen 25; fruittongen28; sch. kl. tongen 29«; kleine tongen10— 26; groote platen 7.50— 8; middenplaten7— 8.50; platjes 7--7.50; scharren 5—6; rog 4— 6; tarbot 18--25; griet 18--24;garnalen 1— 3.10 fr. per kg.Donderdag 13 October 1938.Groote tongen 24; bloktongen 25; fruittongen28; sch. kl. tongen 29; kleine tongen10--28; pieterman 12; groote platen 7.50—8.50; middenplaten 7.50— 8.50; platjes 7--7.50; scharren 5--6; rog 4— 7; tarbot 18--25; griet 18— 24; garnalen 1.50--3 fr. iperkgr.DUINKERKEDonderdag 6 October 1938.Slechts enkele partijen garnaal werden verkochtaan 10— 11 fr. per kgr.Vrijdag 7 October 1938.De volgende prijzen werden genoteerd:tong 28— 30; tarbot 18--20; pladijs 7--8;schar 8— 9; roobaard 7— 8; rog 5— 6; garnaal5— 8; mosselen 2 fr. per kgr.Zaterdag 8 October 1938.40 kgr. garnaal werd verkocht aan 1Iper kgr.Maandag 10 October 1938.Een twintigtal kgr. garnaal werden verkochtaan 9— 10 fr. per kgr.Dinsdag 11 October 1938*Weinig aanvoer. Men noteerde: tarbot 18— 20; tong 28— 30; pladijs 8; schar 9--10;roobaard 9— 10; wijting 4— 5; pieterman12; rog 5— 6; garnaal 6— 7 fr. per kgr.Woensdag 12 October 1938.De volgende prijzen werden genoteerd:pladijs 8; tong 25— 30; tarbot 16— 20;schar 9; rog 4.50— 5; wijting 4; garnaal6.50— 7 fr. per kgr.F R O ID IN D U S T R IE !IJSREBDERIJKAAI, 36, OOSTENDEM O D E R N EFABRIEKTELEFOON 72291Handelsregister Nr 9)Postcheckrek. 323890Dagelijksche voortbrengst : 250.000 kilos HOFLEVERANCIERZaterdag65,00— 38,—34,50— 24,—2.45— 1.952.40— 1.902.65— 2.302,00— 1,801.10— 1.020.62— 0,5828,00—36.00—23.00— 16,—10.00— 4.8045.00— 22,—Maandag70.00— 26,—2.30— 2,—2.40— 1,902.45— 1.801.70— 1,501.10— 1.040.76— 0.5340.00— 30,—3 1,00— 25,—30.00— 19,—26.00— 8,5012,50— 5,50.39,00— 23,—2.80— 2.364.60— 2.40 ...................... 10,00— 5.5090,00— 5 I,— 76.00— 35,—2 1,00— 22.00— 16,50• 19,00— 11,50 16,50— 7,—6,30— 6,— 9,00— 4.7036.00— 26,—20.00— 18,509,30— 7,201.28— 0,981,00—19,50— 13,506,00— 3,6528.00— 18,—Dinsdag56.00— 22,5034.00— 25,—1,90— 1,702,00— 1,602.40— 1,601,70— 1,221.14— 1,020.70— 0rf5030.00— 25,—33.0— 24,—2 1,50— I 8,—20.00— 10,—11.00— 7___45.00— 25,—Woensdag6 1,00— 24,—40.00— 24,—2,00— 1,801.90— 1,752,05— 1,701.00— 1.351.08— 1,—0.72— 0,6236.00— 26,—29.00— 21,—26k00— 20,—24.00— 15,5021.00— 10,5010.00— 4.4040.00— 21,50"4,00— 1.33 " 3,50— 0.428,00— 5,—70.00— 42,—8,501— 6,—90.00— 48,—21.00— 16,50 26.00— 19,—; lift,50— 6,— 22.00— 7,5010.00— 5,50 9.00— 5,—45.00— 39,— 31.00— 25,—42.00— 34,-27.00— 18,5017,50— I 3,—9.20— 6.701.34— 0,761,83— I,—25.00— 16,5013.50— 2.2018.50— 1 430.00— 16,—8,50- 12,00— 8,—15,50— 12,5027.50— 17,—16.00— 13,—10.50— 7.801.26— 0,661,12— I,—2 1,00— 18,—3.90— 2.7028.00— 17,—8,00—9,00— 6,5016,'00—3,90- 5,00— 1,50 3.45— 1,2036.00— 2130.00— 17,5018,00— 12,—10.50— 7,301,16— 0,701.80— 0.6540.00— 20,—13.50— 3.7519.00— 17,5031.00— 15,—13.00— 8,—16.00— 5.8015.50— 8,50"'2.76— 1,751.55— 1.53per bO kg.>per kjj.»»>>>per 5'0 kg.»>»>>>p. 20 atuksper Ftukper 50 kg.p. 125 kg.per 50 kg.perperP>>>>»>kgstuk125 kg.per 50 kg.»>F«r kg.>per 50 kg.>>>>»»>per atukp. 125 kg.»fr.>&»ij


6« HET VISSCHERIJBLAD »#B urgerlijke S tan dO O S T E N D EGEBOOR TEN1 Oct. — Jenny Degrave van Alfons enIvonne Verstraete, Leffingesfcr. 203.3. Jacques Debrock van René en YvonneDubois, Frans Musinstr. 22. — WillyMarchelidon van Alfred en Madeleine Vantorre,Ed. Hammanstr. 53. — Micheline Melisvan Willy en Jenny Borgers, Ad. Buylstr.56. — Chantai Cattrysse van Henri en MariaCoppin» woont te Middelkerke.4. Albert Vandenberghe van Firmin enMartha Adam, Torhoutstw. 201.5. Michel Breemersch van Jérôme enAdrienne Lootens, woont te Oudenburg. —Erna Brackx van Leopold en Maria Vantyghem,woont te Breedene.6. Roger Vandenberghe van Octaaf en AngelaDekeyser, Leffingestr. 148.7. — Robert Soenen van Marcel en BlancheLuca, Poststr. 5. -- Yvette Laforce vanGerard en Germana Rycx, Kaaistr. 55. --IVera Deprez van Andreas en Rachel Deprez,woont te Middelburg.iK IN K H O E S T !op enkele dagen genezen door deremedie Halewyck.SPEEN L IJD E R S !U kunt genezen.Gebruikt de speenremedie Halewyck,Beide verkrijgbaar :Pharmacie N b U S, O ST E N D Eoud huis E. jrtaiewycK12, Wapenpla,ats, U u s m N U bJLex. /3 104ä I fcKl' UL V Ai-LU*»30 Sept. — L-amiel Steinkiste, / i j., ong.,woont te Slype. *I Oct. — Albertus Ferier, 59 j., echtg.Bertha François, tld. H»mmanstr. DU. — /citons1ratsaert, I maand, tSoonenstr. 5.Z. — Maria Vanden broeck, 49 j., echtg.Hendrik Marchand, iNieuwp. stw. U. —Kosalia Dehondt, ô4 j., wed. August jr'i.erloot,1orhoutstw. 32 7.3. — Louisa Devos, 73 j., gesch. van JozefMaquet, Ed. Cavellstr. ID. -- Simonne Uewitte,13 j. woont te Westende.4. Melania Smissaert, J5 j., wed. AlfonsLambersy, Ooststr. 5 b.5. Filips Deputter, 75 j., echtg. EüsaVerheyde, Muscarstr. 21.6. — Rosalia Vandaele, 69 j., wed. CornelisLambein, Werkzaamheidstr. 93. —Francisca Vanneuville, 1 maand, Ed. Hammanstr.5. -- Karel Vanstechelman, 66 j.,echtg. Lazarie Decroos, woont te Loo. —Gustaaf Vandamme, 68 j., echtg. Maria Vancouillie,Koninginnelaan 36.7. — Jan Vermeire, 73 j., wed. Elodia Desomville,Werfkaai, 6. -- R«ekmd Deckmyn,1 maand, A. Liebaertstr. 10.8. — Stefania Vandenbrande, 76 j., wed.Jan Marcus, Amsterdamstr. 76.HUWELIJKEN8 Oct. — Arthur Vanhoeck, meubelmaker,en Ethel Smith. -- Louis Reniers, bediendeen Louise Passchyn. — Gaston Delplancq,korporaal bij t leger en Germaine Rosseel.—— Raymond Strubb«, schrijnwerker en IvonneGoes. -- Maurice Heernaert, schilder enMaria Brackx. -- Georges Mycke, uurwerkmakeren Edith Deprez. — Frans Bossier,drukker en Ludovica Vanhove. — JozefGhesquière, tandarts en Simonne Vandeweghe.*HUWELIJKSAFKONDIGINGENGebrecht Emiel, muzikant en Doom Agnes,Aartshertoginnestr. 41. — Vanleke Georges,glaswerker, Nieuwpoortstw. î 27 en D’HontAnna, Vooruitgangstr. 2. -— Willaert André,ibeenhouwersgast, Christinastr. 29a en GoesMaria, Oostendsche Haardstr. 47. -- TheysGeorges, visscher, gesch. v. Angèle Eerebouten Eerebout Angèle, ge»«h. v. Theys Georges,Nieuwstr. 27. — Milh Albert, autogeleideren Dits Marie, Vindictivelaan, 26. —Pauwels Albert, loodgieter, Warschaustr. 24en Volbrecht Irma, Wittenonnenstr. 29. —Dœuvre Louis, loodgieter, E. Beernaertstr. 71en Vanhoeck Maria, Langestr. 113. — BraeraFerdinand Staatsbeambte en Huysseune Albertine,de Smet de Naeyerlaan, 72.BÊBF*'“H e t V is s c h e rijb la d ,,is v e r k r ijg b a a r in alleO :Ob o e k w in k e lsH E Y S TGEBOORTEN« Vandierendonck Georgette d.v. Gustaaf enDe Vlieghe Irma, Polderstraat 67. — UtterwulgheAndré, z.v. Louis ei* De Groote Joanna,Pannestraat 92. — Desmedt Pierre z.v.Leon en de Vos Maatje, Knockestr. 33T.HUWELIJKENr Boereboom Georges, haarkapper met DeMeulefiaere Irma, z.b., beiden te Heist.HUWELIJKSAFKONDIGINGj Gydé Walther, timmerman met DebruyckerHenriette, z.b., beiden te Heist.OVERLIJDENSDhondt Bernard, rustend landbouwer, oud65 jaar, echtgenoot van Coornaert Victorina,Panneslag 40. -- Vantorre Regina, z.b., oud46 jaar, echtg. van Savels Gustaaf, Pannestraat15. — Vandierendonck Roland, oud2 j., z.v. Leon en Debaene Zulma, Kursaalstraat27.BLA N K E N B E R G EGEBOORTENCallier Gustaaf z.v. Karel en Waeghe Lydia,Slachthuisstr. 78. — De Langhe Fernand,z.v. Karel en Van Cleven Leontina, Groene -straat 13. — Bil Godeïieve, d.v. Theophileen Verpoorter Paula.iSTERFGEVALLENj Geene.HUWELIJKENj Becker Guillaume, fabriekopziener, Bruggei met Verbeure Ivonne alhièr. — Arents; Emiel, visscher met Sandelé Simonne, beiden1alhier. — Monbalieu Bernard, metser metDestickere Germana, beiden alhier. — SandeléAlbert, visscher met D’hondt Margareta,i beiden alhier. — Bisschop Alexander, metiVan Mierop Marguerite, beiden alhier. —Damas Marcel, verkooper, Schaerbeek metCattoor Leonie, alhier.HUWELIJKSAFKONDIGINGFNDelatere Isaac, onderwijzer, Knocke en DeKlerck Magdalena, alhier. — Lindquist Stig,pelshandelaar, Elsene eil Bruggc-'ian Maria,alhier. — Laporte Karel, briefdrager alhieren Caty Paula, Uitkerke (huwelijk te Uitkerke).A LLE SLA CH VAN V E R M A K IN G E NGrauwe, witte en rieten M A N D E N hüCH. DESMIDT-SLEYTERBERICHT AANZEEVARENDENN E D E R L A N DIjsselmeer. Mededeelingen.a) Op 52 gr. 35 mn. 6 sec. Nb. en 5 gr.46 mn. 3 7 sec. El. (0 gr. 53 mn. 35 sec. Él.A ’dam), dicht benoorden den Keteknond, ligteen hoop steenen waarop 23 dm. minstediepte, gedekt door een groene stompe ton.b) Op 52 gr. 39 min. 25 sec. Nb. en 5 gr..35 min. 22 sec. El. (0 gr. 42 min. 20 sec.El. A ’dam) ligt nabij Urk een wrak, gedektdoor een groene stompe ton.c) Het mistsein van Schotlands Noordpuntis wederom hersteld op de oude periode (elke40 sec. 2 stooten).SCHOTLANDE.kust. Firth of Forth. Scheepvaarthinder •nissen. Lichtboeien.Ligging lichttoren Oxcars plm. 56 gr. 1min. Nb. en 3 gr. 17 min. Wl. In verbandmet schee;pvaarthindernissen zijn gelegd op(afstanden en richtingen i.o.v. bovengenoemdelichttoren) :a) 0,6 zm. 291 gr. een roode lichtboei,toonende een wit schitterlicht met een periodevan 6 seconden;b) 0.52 zm. 25 7 gr. een zwarte lichtboei,toonende een rood schitterlicht met een periodevan 6 seconden;c) 1,4 zm. 258 gr. een zwarte lichtboei,toonende een rood groepschitterlicht, elke 12sec. een groep van 2 schitteringen.De lichtboeien worden zoo noodig verlegdin verband met het vorderen van het uitleggenvan de scheepvaarthindernissen. Schepenbestemd voor of vertrekkende uit de l irth ofForth moeten de lichtboeien sub. a en bhouden beN. de lichtboei sub. c koersen.N. V. CATS PAPIERROTTERDAM« R A Y G U Y H O U S E », 22, Place de Brouckère — BRUSSELTelefoonnummers 12.65.63 — 12.01.10L E V E R A N C IE R S van de BESTE K W A L IT E IT PAKPA PIERZ O O W E L B E D R U K T ALS O N B E D R U K T , V O O R H E T IN-P A K K E N V A N V ISC H , KIPPERS, G E R O O K T E SPROT —« P A P IE R A F R O L M A C H IN E S »VERDONCK- MINNFBREUKM EESTERS-ORTHOPEDÎSTENS PEC IA LE B R E U K B A N D E N Z O N D E R STAAL en Z O N D E RE LAST IEK W E L K E ïvÏEN D A G E N N A C H T D R A A G '’.' ZON-D E R O N G E M A K . B U IK B A N D E N V O O R D A M L i ENH E E R E N D IE D E N BU IK O P IiO Ü D E N E N A LLE LENDEN------ P IJN E N O N M ID D E L L IJK V E R W IJD E R E NK U N S T B E E N E NIN D U R A L U M INDE M O D E R N S T E EN DESTERK STE T O T H E D E NELA ST IEKEK O U S E NALLE KINDER- ENZ IE K E N A K JIK E L E N —O R T H O P E D IS C H E K Q RSETSom scheefgegroeide kinderen teruy----- recht te brengen -----—A LLE T O E S T E L L E N V O O R M IS ­V O R M D E B E E N E N E N V O E T E N— voor V E R L A M M IN G— en B E E N D E R Z IE K T E —S prekelijk te Oostende. H . Serruysl., 7Ieder werkdag van 8 tot 18 uur.Z E L F D E H U IS T E B R U G G E : Z U 1D Z A N D S T R A A T . 25BRM A R T 0U ÿ m : M A Â d P U N , D A R M P IJ NO V E R G E V E N ,A F G A N GK R A M P , B U I K P I J N . . .Eenige lepels zijn voldoend«1 om onmiddellijk eengroote verlichting te bekomen Eisch bij uwenapotheker het echt© p^j&stiïlottd middel Mortou,en weiger volstrekt elk zoogezegd evenarend productPRIJS 7,50 fr. de ,leschla elke apotheek en ap Martou 7ksteenweg, BrusselM B b b bSbcIci B a lVlaomscheBESTEL UW OESTERSEN KREEFTEN BIJA. Rau & ZoonO O S T E N D E (Vuurtoren) Tel. 71048MEN BRENGT TEN HUIZE%£**&IV ischknechten - Visschers, jjReeders en V ischhandelaars #K oopt u w R IJ W IE L in het ®HUI* GENTIL MARES !2 8 , K e r k s t r a a l , O O S T E N D EBijhuis : 32, de Sm et de N aeyerlaan, 32BLANKENBERGEB O L N E S D ieselm otorenworden uitgevoerd met :Kruiskoppen en leibanen — Dubbeie spoelluchtaanvoerMet en zonder toerenreductor in de a.sk'idim)Lan ƒ brandstofverbruik.Laag smeerolieverbruikZeer geringe slijtage. — Betrouwbaar.Uiterst gemakkelijk te bedienen.N. V. M A C H IN E F A B R IE K “ B O L N E S „voorheen J. H. van CA PPELLENB O LN ES (bij Rotterdam) i el. Rotterdam 10398 £Agent voor de Belgische kust :W IL L Y L O R E N Z E N Café « De Kust »Tel. 72060Congolaan, 19. OostendeEusrène Rau & Zonen It/ !. OOSTSTR A A T, 7 ! OOSTENDE, TEL. 205HARINGROOKERIJaj»AiS 9ADAb§ bG. M A D E L E IN 'B U Y S .Gebreveteerde BandagistAdolf Buylstraat, 53 — O O S T E N D E(Hoek Marie-Josépiaats en Madrids traat)Spreekdraad 73740N. B. Stilstand der autobus Brugge-QosiendeI Alles naar maat volgens bet geval enj voorschrift der geneesheexen.Begeeft zich op verzoek ten huizei langs gansch de kust.**£♦*>♦»*❖♦t4ViSCHCONSERVENeI«a®®«®##®©®®®®®®®®®®®®®®»®®®®®A dolfV E R R E C A SVischmijn Z E E B R U G G E , tel.lIOBRU G G E, tel. 319.59V E R K O O P IN ’T G R O O T vanTer;in fi:

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!