13.07.2015 Views

download pdf - Vlaams Instituut voor de Zee

download pdf - Vlaams Instituut voor de Zee

download pdf - Vlaams Instituut voor de Zee

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ZESDE JAARGANG — Nr 18 PRIJS : 60 CENTIEM EN ZATERDAG 30 APRIL 1938,LICHTENA i R ILuitaan1 V 5 21 18.142 z 5 18 18.133 z 18.174 M E 14 18.195 D &.12 18.2d€ W 5 10 18.227 D & 07 18.238 V & 05 18.259 z ! 3 18.2710 z ; .1 18 .281 1 M ')9 i 8.3012 D 4.')ó 18.3213 W 4. >4 18.3314 D 5,32 ï 8.3515 V 4.50 18.3616 z 4 48 18.3817 z 4 46 18 .4018 M 4 44 18.4119 D 4 42 18.4320 W 4 40 18.4421 D 4 38 18.4622 V 4 36 18.4823 z 4 34 18.49Z‘l z 4 32 1 8 .5 !25 M 4 30 18.5226 D 4 28 18.5427 W 4 26 18.56>8 D 4 25 18.5729 V 4 22 18.5930 Z 4 20 19,0013 f-re f.bel Eeeflhet we: «mlijt u urvolgent<strong>de</strong> zon.H E T V I S S C H E R U h a dHOOG­WATER.WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL _A P R IL1 V 0.04 12.222 Z 0.40 13.013 Z 1,20 13.434 M 2,03 14.305 D 2 50 15.206 W 3.41 16.167 D 4,31 17.218 V 5.52 18.389 Z 7,15 20.0210 Z 8,3 7 21 ,1 211 M 9.4» 22.062 D 10.29 2 2 ,5 *13 W 11.19 11.2614 D 1 1.4» -----\ i V 0 .0 ) 12,2 116 Z #.38 12 »617 Z 1,12 13 .SS18 M 1.51 14.1»19 D 2,30 14,5»20 W 3.12 15.3212 D 3.54 16.1722 V 4.42 17.0923 Z 5.36 18.0*14 Z 4.41 19 .1825 M 7.5 J 20 .2 826 D 8.59 21 ,1 827 W 9.54 22 ,1 828 D 10.41 2).0229 V 11.22 2 ) 4 230 Z — — — .—Vanaf 18Maacttat 1Octobar tat»-nan <strong>de</strong> «urwarkeu«en land aan m r'«ter.BUREEL : SPAARZAAMHEIDSTRAAT, 28 OOSTENDE.Telefoon Bureel 1910 Postcheckrekening 1070.93Drukkerij 2438VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAGBestuur<strong>de</strong>r-Eigenaar :P. VANDENBERGHEABO NNEM ENTEN tBINNENLAND. — Eea j»ar 25 fr. ; 9 maan<strong>de</strong>n 20 fr. ; 6 maan<strong>de</strong>n15 fr. ; 3 maan<strong>de</strong>n 10 fr. ; BUITENLAND 3 gul<strong>de</strong>n of 50 fr.De Verplaatsingvan het NarinedokIs <strong>Zee</strong>brugge <strong>de</strong>Millioenenkolk ?Voor onze Visschershaven is <strong>de</strong> n a -' zou kunnen hersteld wor<strong>de</strong>n, vermitsbijheid van het marinedok een hin<strong>de</strong>r- 1<strong>de</strong> werkhuizen er bestaan, tenzij menpaal op <strong>de</strong>n weg van <strong>de</strong> aanstaan<strong>de</strong> j er eenvoudig een tijdok van make, dieuitbreiding <strong>de</strong>r haveninstellingen en<strong>voor</strong>al <strong>voor</strong> <strong>de</strong> vergrooting vanhettijdok dat nooit zal voldoen<strong>de</strong> zijn omonze zeilsloepen en garnaalbooten tebevatten, <strong>de</strong>n dag waarop <strong>de</strong>ou<strong>de</strong>visscherskom zal gebezigd wor<strong>de</strong>ndoor <strong>de</strong> yachten en <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> h|n<strong>de</strong>ls-dokken zullen ge<strong>de</strong>mpt zijn.Nu heeft men ons verzekerd, dat <strong>de</strong>directie van het <strong>Zee</strong>wezen zelf hetmarinedok te klein begint te vin<strong>de</strong>n,<strong>voor</strong>al daar s'eeds nieuwe mailbootenbijkomen.De Zinnia zal weldra trouwens ookvervangen wor<strong>de</strong>n door waarschijnlijkeen grooter eenheid en dan is er noghet gemis aan droogdokken, dat aanonze Staatsmarine heel duur komt testaan omdat <strong>de</strong>ze schepen dannaarGent of Antwerpen moetenopvaren<strong>voor</strong> dikwijls heel kleine herstellingen,die evengoed ter plaatse zou<strong>de</strong>n kunnenverricht wor<strong>de</strong>n, had men hierslechts twee droge dokken ; één vangroote afmetingen <strong>voor</strong> <strong>de</strong> mailbootenen <strong>de</strong> aviso en een kleiner <strong>voor</strong><strong>de</strong>sleep- en loodsbooten.Aan <strong>de</strong>n ingang van het marinedokis er daarbij nog een groot gebrek, namelijkaan een volledige sluis !Thans is er daar slechts een hoofdvan een sluis met het gevolg, dat menmoet wachten tot hoog w ater omschepen in of uit te latien.Moest er ooit iets aan <strong>de</strong> <strong>de</strong>uren haperen,dan zou het dok spoedig leegloopen, wat onmetelijk veel scha<strong>de</strong> zouberokkenen, aan <strong>de</strong> daaringemeer<strong>de</strong>schepen.Een half tijdok zooals dit, verzandtook veel spoediger doordat hetzeewaterbij het openen <strong>de</strong>r sluizen, vrijin het dok binnenspoelt en daartotrust gekomen, zand en slijk laat zakken.W ij hebben in vroeger nummersreeds dikwijls gesproken over een nij-verheidshaven, op te richten op <strong>de</strong>gron<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> reusachtige en totaalnuttelooze spuikom. W ij meenen te weten,dat <strong>de</strong> heer ingenieur Delmer, se-cretaris-generaal van het beheer vanBruggen en W egen, een gunstig adviesheefa uitgebracht nopens het ontwerpdat <strong>de</strong> heergouverneur Baels,se<strong>de</strong>rt kort heeft ter studie gelegd enwaarbij <strong>de</strong> bouw van een twee<strong>de</strong> marinedok<strong>voor</strong>zien wordt in het W estelijkge<strong>de</strong>elte van <strong>de</strong> bestaan<strong>de</strong> spuikom.Het ontwerp zou eigenlijk een dubbelesluis moeten <strong>voor</strong>zien met eenzwaaikom waarachterhet leigenlijkedok van het <strong>Zee</strong>wezen zougelegenzijn. Ten Zui<strong>de</strong>n van dit dok en in verbindinger mee, zou<strong>de</strong>n twee droogdokkenmoeten gebouwd wor<strong>de</strong>n,waarvanhet water zou kunnen uitgepomptwor<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> Noord Ee<strong>de</strong>.Aan <strong>de</strong>n Oostkant van <strong>de</strong> bestaan<strong>de</strong>spuikom zou er nog plaats genoegoverblijven om <strong>de</strong>sgevallend daar eenkom te bouwen <strong>voor</strong> <strong>de</strong> nijverheidsha-ven.W a t ons <strong>voor</strong>al in dit plan bevalt,is <strong>de</strong> mogelijkheid later het huidigemarinedok ter beschikkinggesteld tezien vanl <strong>de</strong> visschersvloot,die daarhet bestaan<strong>de</strong> tijdok zou kunnen vergrooten,wat nog veel nuttiger zou wezenen trouwens reeis herhaal<strong>de</strong>lijkdoor ons <strong>voor</strong>gesteld en door <strong>de</strong> gar-naalvisschers gevraagd werd.©yGEBRUIKTFXACOGas-OlieBenzine en Olieom Uw onkosten te vermin<strong>de</strong>ren.D E PO T O O STEN D E :TELEFOON 462nen vian <strong>de</strong> verzandin g.W ij h e bben in « H e t V is sc h e rijb la d » van20 Ja n u a ri 1934 <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> teekeningen g e p u ­bliceerd m et d it verschil,dat <strong>de</strong> toestandsindsdien n o g verergerd is, zo o dat <strong>de</strong> clichébetreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong> h av en in 193 7 <strong>de</strong> toestand nogw a n h o p ig e r to o n tr d an <strong>de</strong> k a a rt van 1930<strong>de</strong>ed verm oe<strong>de</strong>n.O n s a rtik e l h a d ‘echter niet <strong>voor</strong> doel diew e inig bem oedigen<strong>de</strong> vaststellingen zon<strong>de</strong>rm eer k e n b a a r te m a k e n en er slechts het b e ­sluit u it te tre kk en , dat het' m oest gedaanz ijn m et <strong>de</strong> g eldverspilling v o o r baiggerwer-ken. H e t is fe itelijk aa,n het verslag over <strong>de</strong>b e g ro o tin g v a n het m inisterie v a n O ipenbareW e rk e n(d o o r kamerTid D esm idt opgesteld)te wijten,,, d a t <strong>de</strong> a a n d a c h t gevestigd w erds* oo-e u itg av en d o o r <strong>de</strong>ze baggerwer-ke n j*eeischt o m o p da noo<strong>de</strong>lo o sheid vanc.eze m illioenenvergen<strong>de</strong> o n d e rn e m in g .K a m e rlid D esm idt heefttevens gewezen___op het v a stlo o pe n <strong>de</strong>r b u n k e rs c h e p e n , waar-I s c h ijn lijk m e t <strong>de</strong> b e d oelin g o p het in gebreln« Le Soir » het veelgelezen Brusselschke b lijv e n van <strong>de</strong>n S taat te w ijzen.d s g b la d t is een artik e l verschenen, dat veelMaiar het gevolg is cpw erw acht heel an-o p h e f g e m aakt heeft o m d a t het <strong>de</strong> h av en<strong>de</strong>rs u itg eval.en en velen hebben er het bevan Z eebru g ge <strong>voor</strong>stelt als een m llio e n e n - slu it u it getrokken,, dat <strong>de</strong> hav en van Z e e ­k o lk , w a a ra a n geen offers m eer te brengenbru gge een m isbaksel is, dat n u al geld gezijn .H e t blad p u b liceert te rzelvertijd verschei<strong>de</strong>nec lic h é ’s, die <strong>de</strong>n v o o r u itg a n g aantoo-W aarom verbie<strong>de</strong>n <strong>de</strong> Gemeentebesturenvan Berchem en Borgerhout<strong>de</strong>n Vischverkoop ?E ven v o o r net ter pers gaan, w o rd t onseen sch rijv e n toegest.uurd van dc S y ndik aleK a m e r <strong>voor</strong> V is c h h a n d e l in Belgie w elke o mh ie rn a v o lg e n d e m e ldt. W ij h open d at b ij <strong>de</strong>bevoeg<strong>de</strong> a u to rite ite n o n m id d e llijk eenk rach td ad k ie actie op to u w zal gezet w o r­<strong>de</strong>n om d it o n z in n ig besluit te doen o p h o u ­<strong>de</strong>n.M 'jn h e e r,W ij zijn zoo v rij U te verzoeken ons eenp iaats te w illen verleenen in «H et Visscherij-b ’ad» om uw e lezers o p <strong>de</strong> h oogte te stellenv a n een e rg e rlijk beslur-t dat g e n o m en w erdd o o r <strong>de</strong>n C e ïneenteraa d van B o rg e rh o u t end o o r d'e v a n B erchem -bij-A ntw erpen.D o o rbei<strong>de</strong>n w erd verbod opgelegd aan <strong>de</strong> visch-han<strong>de</strong>laars'-m arktkram ers om geduren<strong>de</strong><strong>de</strong>m a a n d e n M ei tot S eptem ber in b e gre p e n nogversehen visch te v e rk o open o p <strong>de</strong> openbarearkten v a n bei<strong>de</strong> v o o rnoem <strong>de</strong> gem eenten,z.ulks w erd in B erchem in <strong>de</strong> laatste z itting in<strong>de</strong>rhaast besloten o m d a t o o k <strong>de</strong> beenhouwers v a n <strong>de</strong> m a r k t gew eerd w er<strong>de</strong>n, a l­hoew el <strong>de</strong> heer M a rc k m in iste r van V e r ­keerswezen <strong>de</strong> g e m een tera ad v a nB erchemverzocht het verbod n ie t toe te passen.D it is <strong>de</strong>s te 'ergerlijker d a a r tevoren w erdv e ik la a rd , dat <strong>de</strong> verzorg ng en k w a lite it <strong>de</strong>rop <strong>de</strong> B erchem sche m a rk t te k o o p gestel<strong>de</strong>visch niets te w enschen overliet.E r w erd vo lstrek t geen re kening m ee geho u d e n dat <strong>de</strong> v a n <strong>de</strong> m a r k t geweer<strong>de</strong> visch ­h a n d e la a rs geen an<strong>de</strong>re b ro o d w in n in g hebbente rw ijl <strong>de</strong> b eenho u w ers m eestal thuiseenw inkel hebben.O n n o o d ig te zeggen d a t _zu lks een ergescha<strong>de</strong>post beteekent v o o r onze n a tio n a le visscherij.Een tw aa lftal h a n d e laa rs die e]k een4 à 5-tal dagen m a rk te n , beteekent een 50à 60 verk o opdag e n die ve rlo re n gaan. D a t ditI h ü IS DEBRA:Specialiteit vanGARNALENMOSSELENVISCHGEPELDEGARNALENZEEBRUGGE-DUINKERKETel. ZEEBRUGGE 44033Aan <strong>de</strong> Inzen<strong>de</strong>rsvan ArtikelsM e<strong>de</strong>w erkers z jn vera n tw o or<strong>de</strong>lijkv o o ri.'unne a rtike ls -- V a n ongeteeken<strong>de</strong> inzena?.:igenw o rd t geen rekening gehou<strong>de</strong>n --O o k <strong>de</strong> n ie t o p g e n o m e n inzendingen w o r­<strong>de</strong>n niet teruggegeven.alles d o o r <strong>de</strong> vischwi.nkelszal ingew onnenw or<strong>de</strong>n is volstrekt niet te verw achten. M enm a g ver<strong>de</strong>r niet u it het oog verliezen datm eer<strong>de</strong>re gem eenten zinnens z ijn een besluitin dien zin te treffen, w ellich t m et <strong>de</strong> s c h ijn ­b aar lo ffe h jk e bedoeling d| m id<strong>de</strong>nstan<strong>de</strong>rs-w inkeliers h u n n e r gem eente te h e lpen. B u i­ten het feit d at <strong>de</strong> m a rk te n zeer bevor<strong>de</strong>rlijkz ijn vo o r <strong>de</strong>n h a n d e l, bie<strong>de</strong>n ze m eeren an<strong>de</strong>re m o g e lijk h e d e n d a n <strong>de</strong> verk o op inw inkels en w or<strong>de</strong>n ze vo o r een g root g*e<strong>de</strong>el-te ook d o o r een a n d e r klienteel bezocht.D e h u lp <strong>de</strong>r hoogere besturen w erd reedsh e rh a a ld e lijk ingeroepen en het is te verwa ch ten dat spoedig <strong>de</strong> gem eenten on<strong>de</strong>r-v n d e n dat <strong>de</strong> w et van 15-5-1870 w a a rb ij hetverbo<strong>de</strong>n w o rd t <strong>de</strong>n v is ch han<strong>de</strong>l op eeniger-lei w ijze te v e rh in<strong>de</strong>ren, of te belem m erenn o g v a n kracTit is en m o et toegepast w or<strong>de</strong>n.Z eer spoedig zou een .on<strong>de</strong>rcom m rssie van<strong>de</strong>n H oo g e re n R a a d vo o r <strong>Zee</strong>visscherij m o e ­ten w o rd e n sam engesteld, gelast m et het o p ­lossen <strong>de</strong>zer m arktkw estie en het is te v o o r­zien dat <strong>de</strong> genom en besluiten niet k u n n e ng e h a n d h a a fd blijven.D it is van het grootste belang <strong>voor</strong> <strong>de</strong>nviscfihan<strong>de</strong>l en ganschb ijzo n d e r v o o r onzen a tio n a le visscherij.M et d a n k <strong>voor</strong> p ’aatsing, bie<strong>de</strong>n w ij U <strong>de</strong>verzekering onzer h oo g ac h tin g .S y ndik ale K a m e r vo o r vischhan<strong>de</strong>lG ew estelijke af<strong>de</strong>eling : A n tw e rp e nU A N D A R »GAS-OI' Î £ c .'Heel <strong>de</strong> wereld Joorberoe nd en qeprezem.American Petroleum CompanyMEKANIEKE TOUW- GAREN-; EN NETTENFABRIEKEN ------nrPRODUKTENGAS-OLIE — ESSENCEPETROLEUMSPREKEN VOOR ZICH ZELF.N. V.►REEDERIJKAAI, OOSTENDEAlle benoodigdhe<strong>de</strong>n <strong>voor</strong><strong>Zee</strong>vaart, <strong>Zee</strong>visscherij en— Openbare Werken —Mazout «Purflna»Diesel Motoren «Suizen»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®Voeg gekost heeft aan <strong>de</strong>n Staat.D it is tro u w e n s o o k het besluit van <strong>de</strong>nBrusselschen dag b lad sch rijver, die er opw ijst hoe, In g e n ie u r D em ey zich a ltijd v e r­zet heeft tegen <strong>de</strong> u itv o e rin g v a n het o n t­w erp en d ik w ijls in verh a n d elin g e n <strong>de</strong> a a n ­dacht heeft g e trokken op <strong>de</strong> enorm e h o e ­veelhe<strong>de</strong>n zan d en s lijkw elke ie<strong>de</strong>r ja a rzou<strong>de</strong>n k o m e n liggen achte r <strong>de</strong> pier, tot zelfs<strong>de</strong> w eg n a a r <strong>de</strong> vaiart zou z ijn versperd.P ierre D e m e y heeft fce O osten<strong>de</strong> bew ezen,<strong>de</strong> t h ijeen ju is te n k ijk h a d op <strong>de</strong> zakenv a n haventbouw , w a n thet is e ig e n lijk aanh em te d a n k e n dan onze halven in 1890 geredw erd. M en m oet w eten, dat in <strong>de</strong>n loop<strong>de</strong>r eeuw en d o or hei bezigen v a n spuikom -m e n er zich vo o r onze h av en geul grooteza n d b a n k e n gevorm d h ebben, die steedsm eer u itb re id in g n a m e no m d a t telkens <strong>de</strong>spu islu izen openston<strong>de</strong>n, en groote hoeveelhe<strong>de</strong>n zan d en s lijk u it <strong>de</strong> geul w eygesieurdwer<strong>de</strong>n* om zich “een ein d ver<strong>de</strong>r tegen <strong>de</strong>b e s p a n d e b a n k o p te h oopen.D e toestand w as om streeks 1880 zoo erggew or<strong>de</strong>n, d a t m en zelfs; <strong>de</strong> spuisluizen nietm eer d u rfd e bezigen en dat <strong>de</strong> m ailb o ote nb u ite n g in g e n gaan liggen om daar <strong>de</strong> passagierso p te w a ch te n, d aar zij m et laag w a ­ter niet weg! k o n d e n , alhoew el zij nochtanszeer w einig d ie p g a n g h ad<strong>de</strong>n.Een reusachtige zan d b a n k v a n een k ilo ­m eter breedte vorm <strong>de</strong> toen een cirkel rondonze hiaiven van aa,n M a ria k e rk e tot aanBree<strong>de</strong>ne.D e toestand was zoo h ac h e lijk , dat <strong>de</strong>meeste zeelie<strong>de</strong>n onze h av en als veroor<strong>de</strong>eldbeschouw <strong>de</strong>n en er zelfs een o ntw erp bestondom een nie u w e haven te graven te Bree<strong>de</strong>ne,die d o o r een vaartm et Plasschendalezou verb o n<strong>de</strong>n geweest zijn .D a n is In g e n ie u r D e m e y gekom en en heeftbew ezen, d at het volstaan zou een geul tebaggeren aan <strong>de</strong>n W e stk a n t, v ó ó r M a r:aker-ke e,n d an eveneens een geul a a n <strong>de</strong>n O o s t­k a n t, v ó ó r Bree<strong>de</strong>ne om aldus een stroominL,te doen o n tstaan, die niet alleen <strong>de</strong>ze geulenin stand zou h o u d e n ,m a a r zelfs <strong>de</strong> ree<strong>de</strong>zou u itd ie p e n !Z ijn <strong>voor</strong>stel ontm oette veel tegenstand eno n g e lo o f o m d a t m e n o v e rtu ig d was, dat diegeul even g a u w zo u verzan<strong>de</strong>n als ze gegraven w erd.D it ko s te lijk b ag g erw erkw erd nochtansu itgevoerd, m a a r op het o o genblik zelf, datreeds <strong>de</strong> ontw e rp e n vo o r een hav en te H eysta a n v a a rd w aren. Bij <strong>de</strong> besp reking in K a ­m e r en S enaat w a rener n o g velen zooalsM inister W oeste, die in <strong>de</strong> m e e n in g verkeer<strong>de</strong>n,dat er toch m et <strong>de</strong> h av en van O o s te n ­<strong>de</strong> niets aan te vange,n was.D e Sm et <strong>de</strong> N ay er h a d goed het te genovergestel<strong>de</strong>te bew eren en te w ijze n op <strong>de</strong>p ra c h tig e u itslag en pas b e k o m e n d o o r In g e ­n ie u r D em ey. D e in d r u k was verw ekt en <strong>de</strong>v o o rspe llingen van<strong>de</strong> h o o fd ig e n ie u r over<strong>de</strong> v e rza n d in g v a n <strong>de</strong> hav en v a n Z eebruggeschrikte <strong>de</strong> regeering niet af, d aar <strong>de</strong> O o s t­endsche h av en to ch im m ers a a n hetzelf<strong>de</strong> geva ar blootgesteld scheen.W j hebben <strong>de</strong>ze geschiedkundige feitenw illen laanw ijzen o m u it te leggen hoe hetontw e rp v a n <strong>Zee</strong>,brugge is verw eze n lijk t gewor<strong>de</strong>n, hoe fo u te n z ijn b egaa n die nietm eer te herstellen zijn , m a a r ons besluitis toch, zooals in Ja n u a ri 1934, dat m en b e ­ter zou doen eens te luisteren n a a r een van<strong>de</strong> schitterendste leerlingien van in g e n ie u r D e ­m ey, n a m e lijk in g e n ie u r V a n M ierlo, die se<strong>de</strong>rtja re n reeds <strong>voor</strong>speld heeft, w at er zougebeuren en die m e n n o o it heeft w ille n ge-looven o m d a t m en in z ijn a fk e u rin g <strong>de</strong> v ijand sc hap m een<strong>de</strong> te v in d e n van ie m a n d diesteeds <strong>de</strong> O ostendsche hav en genegen is g e ­weest.O o k te O o ste n<strong>de</strong> was m en n a <strong>de</strong>n o o rlogv a n zins een groote fo u t te begaan, n a m e lijkv a n zin een groote fo u t te begaan, n a m e lijkj <strong>voor</strong>stel dat n o ch tans d o o r velen ver<strong>de</strong>digdw as gew or<strong>de</strong>n, en dat d o o r in g e n ie u r V a nj M ie rlo uitgelegd w erd als zeer gevaarlijki <strong>voor</strong> <strong>de</strong> toekom st v a n onze haven.W ij wenscKen slechts <strong>de</strong> B rugsche Z e e h a ­ven te zien bloeien en zien d a n o ° k m etv e rtrouw en u it n a a r <strong>de</strong> p o g in g e n v a n m e n ­schen als in g e n ie u r V a n M ie rlo , die niet a l­leen bekw a am z ijn o m <strong>de</strong> regeeringi te w e e r­h o u d e n v a n grooteen n u ttelo o ze w erken,m a a r tevens ook om; in <strong>de</strong> m a te van hetm o g elijk e <strong>de</strong> gedane d w a lin g e n te herstellen.EEN ANDERE KLOKD e ijverige ver<strong>de</strong>diger v a n <strong>de</strong> hav en vanZ eebru gge, P. V a n d a m m e , k o nn a tu u r lijkhet a rtik e l v a n «L e S o ir» niet laten v o o rb ijgaa n zon<strong>de</strong>r eens een a n d er g eluid te latenh o o re n en h et zeer g e d ocum enteerd artikeldat a a n z ijn vlug'ge pen is o ntsnapt, strekthem d a n ook zeer ter ‘eere.H ij w eet heel goed <strong>de</strong> h av en van <strong>Zee</strong>-bru gge vo o r te stellen als v a n n a tio n a a l belang z ijn d e en som m ig e a rg u m e n te n , die h ijbezigt, z ijn tro uw ens hee| w aar<strong>de</strong>vol, w atw eer eens bew ijst, dat m e n <strong>de</strong> zaken a ltijda a n alle k a n te n m o et ^bekijken en »er steeds<strong>voor</strong>- en n a <strong>de</strong>elen z ijn , die w elisw aar nieta ltijd tegen e lk a a r opw egen, m a a r over <strong>de</strong>welke ie<strong>de</strong>reen een verschillen<strong>de</strong> opin ie h e b ­ben k a n .De O.II8 «Baltic,, vertrokkenNa een uitsteken<strong>de</strong> proefreis, heeft <strong>de</strong>0 . 118 « B altic » van <strong>de</strong> ree<strong>de</strong>rij B ru net verle<strong>de</strong>nw eek <strong>de</strong> h av en verla ten m et bestem ­m in g n a a r het K a n a a l v a n Bristol.D e « B altic » is een onzer m o<strong>de</strong>rnste vis-schersvaartuigen gebouw d o p <strong>de</strong> geken<strong>de</strong>w erven <strong>de</strong>r firm a Boel en Z o n e n te T em scheen is v a n hetzelf<strong>de</strong> type) als <strong>de</strong> 0 .8 6 <strong>de</strong>rfirm a Pêcheries à V a p e u r, eveneens op <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong>w erven gebouw d.Dei B altic w elke u itslu ite n d m et Belgischm a te ria a l en door Belgischewerkkra/chtenverv aard ig d w erd, heeft een lengte van 40,50m ., een breedte v a n 7 m en een diepte van4 m eter. H e t v a a rtu ig is voiorzien v a n eenp rac htige m o to r C arels van 650 P .K . en op275 toeren d raaien d. Z ijn snelheid bedraagtI 2,5 0 à 13 m ijl.M e t v a a rtu ig is daarenboven n o g <strong>voor</strong>zienv a n een m o to r v a n 100 P .K . v o o r electriachew in c h en 25 P .K . v o o r <strong>de</strong> electrische in ­stallatie er aangebra c h t door het w elgekendh uis O p d e d ry n c k G ebroe<strong>de</strong>rs.H e t v is c h ru im heeft een in h o u d van 150k u biek e imeter, te rw ijl er een traan amcltin-s la lia tie en centralev e rw a rm in g is aangebracht.In een w oord het v a a rtu ig ia op <strong>de</strong> m o ­<strong>de</strong>rnst m o g e lijk e w ijze u itg e rust en «trekttot eere v a n <strong>de</strong> scheepsbouw ers, in g e n ie u rC h ild s k y en <strong>de</strong> ree<strong>de</strong>rij ze-f, die n ie ts pnver-let heeft gelaten o m eens te meer mee teg aa n m et <strong>de</strong>n v o o ru itg a n g <strong>de</strong>r m o d e rn e te c h ­niek.jfTerug van Ysland-«01O n ze k n a p p e m e<strong>de</strong>w erker <strong>de</strong> heer Je f V a nW y nsb e rg he is Z o n d a g n a m id d a g v a n zijnreis n a a r Ijs la n d teruggekeerd. H ij <strong>de</strong>ed <strong>de</strong>reis a a n b o ord van <strong>de</strong> 0 . 163 en w erd bijzijn teruyikeer door <strong>de</strong>n vrie n d A rsè ne B lo n ­dé opgew ach t.D e heer V a n W y n s b e rg h e zal over z ijn reisin ons v o lg end n u m m e r een interessante reporta g e neerp e nnen, w elke heel zeker doora’le visschers g raa g zal gelezen w or<strong>de</strong>n.Een knappe ReddingM a a n d a g is sch ip p er Ja n L a m b re c h t m et<strong>de</strong> 0 .2 3 7. « N elly S u zanne » <strong>de</strong> haven vanO osten<strong>de</strong> b in nengevaren, k o m e n d evan <strong>de</strong>v isscherijgron <strong>de</strong>n op S p anje. D in s d ag 19A p r il w aren zij in het Z .W .va,n V ia n n aaan het visschen, toen zij ’s avonds ro n d 7 30u u r een k le in visschersvaartuig o ntw aard e n,dat i,n n o o d verkeer<strong>de</strong>. H et sch ip je was dooreen ru k w in d om geslagen en d o or het b le k e nv a n <strong>de</strong> m ast, w erd een lek g em aakt, w a a r­d o or het snel begon te zinken.Deze b e m annin g ,w elke u it <strong>de</strong>n schipperen drie le<strong>de</strong>n bestond, w er<strong>de</strong>n u it h u n hache-h jk e n toestand gered en geduren<strong>de</strong> gansch<strong>de</strong>n n a c h t a a n b o ord verzorgd.VerkrijgbareBoeken bijHet VisscherijbladP rijs1. Belgische V is s c h e rija lm a n a k 1938. fr. Î 02. De laatste V la am sch e Y slandvaar<strong>de</strong>radoor J. F illia e rt 203. T one <strong>de</strong> S tie rm a n , door K . J o n c k ­heere en C . L o o ntiens 10D eze boeken z ijn v e rk rijg b a a r o p hetadres van het b lad of k u n n e n o pgestu u rdw or<strong>de</strong>n aan onze lezers m its storting; vandit bedrag p lus één fr a n k verzendingskosteno p p o s tch e ck re k e n in g 1070.98 v a n <strong>de</strong>nh. V a n d e n b e rg h e Prosper, O osten<strong>de</strong>.Frankrijk heeft eentekort aan VisschersSinds eenigen tijd^ on<strong>de</strong>rv in d e n <strong>de</strong> Fran*sc-he ree<strong>de</strong>rs grootem o e ilijk h e d e n b ij h»etsam enstellen v a n <strong>de</strong> b e m a n n in g v o o r h u nM et <strong>de</strong> h u lp v a n <strong>de</strong> b e m a n n in g heeft <strong>de</strong> visschersvloot.sch ip p er dit klein sch ip je dat vol w ater stondgelicht en het lek zooveel m o d e lijk gedicht;<strong>de</strong> m ast en zeil opgepik t. Z ij hebben hets chipje veilig tot <strong>voor</strong> V ia n n a gebracht, waarzij <strong>de</strong> loodsvlag geheschen hebben. Eenk le in loods'bootj'e is tot b ij <strong>de</strong> 0 .2 3 7 gekome n en zij hebben d & Portugeezen overgezet.H et loodsbootje is d an te ru g j^ a a r V ia n ­n a gevaren het schipje op sleeptouw' n e ­m en<strong>de</strong>.D a a r n a is <strong>de</strong> 0 .2 3 7 te ru g n a a r <strong>de</strong> visscherijvertrokken.A a n b o ord van dit v a a rtu ig 'bevon<strong>de</strong>n zich,benevens <strong>de</strong>n k n a p p e n sch ip p er : P ierre X a n<strong>de</strong>w al, s tu u rm a n ; A n d r é D e c e u n in c k , m a c h i­nist; H e n ri D eschepper, m atroos; R e né Lu-syne m atro o s; E u g ène L am b re c h t, jo n g e n ;H e rm a n D u y c k , jongen.W ij h open dat <strong>de</strong>ze<strong>de</strong> b e trokken overheidbeoor<strong>de</strong>eld w or<strong>de</strong>n.GEBRUIKTiShellPRODUCTENOl] m it tevre<strong>de</strong>n iJJn.In <strong>de</strong> « C o u rrie r M a ritim e <strong>de</strong> F ran ce »p ubliceert <strong>de</strong> keeri A n d r é M érienne, v o o r­a a nstaan<strong>de</strong> ree<strong>de</strong>r v a n F é e a m p > een artikelw elke ee,n w are a la rm k re e t ia. W a n t Hij enz ijn collega's vragen zich m e t angst af, w aarzij <strong>de</strong> elem enten v a n d a a nzu llen h a ls n om<strong>de</strong> b e m a n n in g te vorm e n vo o r <strong>de</strong> haringvis-sch e rij, w elke in Juli- O ogsteen aa n v a n gM ernt.H e t is geen loonkw estie: <strong>de</strong> b e m a n n in gw ordt goed betaald. D o c h in N o rm a n d ie , dieeertijds b ijn a u itslu ite n d m et visschers wasbevolkt, v in d t m e n er geen m eer.Sinds twee ja a r heeft het grootste ge<strong>de</strong>elte<strong>de</strong>r visschers vaarw el gezegd aan <strong>de</strong> visscherijen z ijn v e rtro k k e n <strong>de</strong> eene om m et( <strong>de</strong> k o o p v a a rd ijsc h e p e n te vaqen, w a a r ze hetm oedige d aa d door et z.°° lastig h ebben, <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re om een be-n a a r behooren zal tre k k in g aan <strong>de</strong> S poorw egen te beklee<strong>de</strong>n.D e jo ngere generatie kiest een plaats in <strong>de</strong>industrie' o f w o rd t « g arç o n d ’h ôte l ». N ie ­m a n d w il zich n o g in <strong>de</strong> visscherij begeven.K an h ie ra a n iets g edaa nw or<strong>de</strong>n ? M enw end<strong>de</strong> reeds voetstapp en aan b ij <strong>de</strong> bevoeg<strong>de</strong>overheid : H et <strong>Zee</strong>w ezen. D o c h <strong>de</strong>zes c h ijn t b e la n g rijk e r v raag s tu k k e n op te lossente hebben !D e ree<strong>de</strong>rs z ijn w a a rlijko n tm o e d ig d enaarzelen h u n visch netten, w elke ook steedsin p r ijs s tijg en , in gereedheid te brengjen,tegen het a a n s ta a n d haringseizoen. Z e doenslechts <strong>de</strong> h o o g s tn o o d ig e herstellingen a a rh u n ou<strong>de</strong> b ooten (g e m id d e ld e n oud e rd o m :31 ja a r te F é c a m p ), er in p laats v a n ze doorn ie uw e te vervangen v erk oopen ze <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>o p <strong>de</strong>n vreem <strong>de</strong>.« A ls d it zoo <strong>voor</strong>tg aat, zoo eindigt <strong>de</strong>heer M érienne z ijn artiel, zal F ra n k rijk b in ­n e n k o rt nieta an<strong>de</strong>rste v e rb ru ik e n hebbtnd an h a rin g afkom stig v a n H o lla n d , N oorw e­gen, E n g e la n d , of D u its c h la n <strong>de</strong>n zal m e n<strong>de</strong>ze twee m aal d u u rd e r betalen »,


« HET VISSCHERIJBLAD »B A N K VAN BRUSSELDe Vindictive-Her<strong>de</strong>nking te'NAAMLOOZE VENNOOTSCHAPBIJHUIS OOSTENDE — 3, W APENPLAATSBUREEL :VISCHMIJN : BESTUURSGEBOUWAlle Bankverrichtingen — Voor<strong>de</strong>elige interesten <strong>voor</strong> geldbeleggingen.W aarom verkoopen onzeVisschersvaartuigen in Engeland ?V erle<strong>de</strong>n w eek w er<strong>de</strong>n onshierom terncénkele v in g e rw ijzin g e n to egestu u rd en zetter we zelf het in voege brengen vaneenstelsel van v e rg u n n in g e n vo o ru it.A n d e re n z*jn <strong>voor</strong>staan<strong>de</strong>rs vian <strong>de</strong> ophef-fin g van <strong>de</strong>contingenteeringsm aatregelen,m a a r <strong>de</strong>ze vergeten d at h ie rd o o r groote*cna<strong>de</strong> zo u b e ro k k en d w o rd e n én aan<strong>de</strong>visscherij' én vo o ra l ook a a n <strong>de</strong>n kusth an <strong>de</strong>l.E en <strong>de</strong>r<strong>de</strong> categorie is v a n oor<strong>de</strong>eldateen regeeringstaks op <strong>de</strong> m a zo u t zou m o e ­te n geheven w o rd e n op diegenen w aarv anHet bew ezen is, dat ze in E n g e la n d v e rk o o ­p e n .V er<strong>de</strong> r bereik ten ons <strong>de</strong>ze w eek <strong>de</strong> gege-yetis v a n <strong>de</strong>n B elgischen aanvoer in Ein geland. D eze bedraagt to t op 15 A p r il k&». :1 .3 06 .60 0 Ïcg7 a ld a a r m a g ingev oerd wor-W e ten <strong>de</strong> dat aan Belgie vo o r het ja a r 193853 d u iz è n d cw t is toegestaan en dat er du3re-eds 1.4 1 3 .4 0 0 kg. Belgische visch in E n ­g e land àân g e v o e rd w as, zoo stellen we vastdat v o o r <strong>de</strong> rest v a n het ja a r n o g slechts1 .4 1 3 .4 0 0 k'g. a ld a a r m a g ingfcvoerd w o r ­<strong>de</strong>n.O f echter een doeltreffen<strong>de</strong> m aatregelk a n gevon<strong>de</strong>n w o rd e n om <strong>de</strong>n v e rk o op doorBelgische visschersvaartuigen in E n g e la n d tebeletten, is een zaak w elke niet zoo gemak-Iceiijlc te b e antw o o rd e n valt.A lle e n o n d e rh a n d e lin g e n , gevolgd v a n eenregeling tusschen <strong>de</strong> bei<strong>de</strong> betrokken regee-rin^.en k u n n e n d a a rv a n iets in h u is brengenO f het an<strong>de</strong>rszinal gew enscht is n aPa-schen tot S eptem ber streng op te tre<strong>de</strong>n te'«L.genover diegenen w e k e inE n g e la n d ver-k o o p e n , valt ook te b e tw ijfelen , d aar b ij <strong>de</strong>nm 'n ste naanvo er v a n b e la n g <strong>de</strong> p rijze n <strong>de</strong>rvisch zoo la a g zijn , dat ze niet als lo o nendvo o r <strong>de</strong> ree<strong>de</strong>rij k u n n e n w or<strong>de</strong>n beschouw d.W o e n sd a g wa3 dit ten an<strong>de</strong>re m a a r ai tebest m e rk b a a r en <strong>de</strong> p ra c h tig e v a n js tm ooie m ei<strong>de</strong>n door <strong>de</strong> 0 .3 0 0 en 0 .3 0 6w erd o p n ie u w aan sp o tp rijze n af gezet.D ergel jk e vaststellingen z ijn niet vanaard om <strong>de</strong> ree<strong>de</strong>rs te bew egen h ier steedsm et verlies te k o m e n verk o open, w a n t alleswel overw ogen, m o eten <strong>de</strong> v isch prijze n eerstle n d e e re n d g e m a a k t w o rd e n <strong>voor</strong>aleeraan<strong>de</strong> re e ^e rijen v e rp lic h tin g e n als <strong>de</strong>ze op teleggen.A n d e rzijd s is het n u ttig <strong>de</strong> ree<strong>de</strong>rs tew ijzen op h et £jroot gevaar w elke zij thansjo o p en zoo veelvuldig in E n g e la n d te verkoo p e n en dit vo o ra l in <strong>de</strong>n V asten zooalsthans het geval is geweest.M oest in d e rg e lijk e m ate vo o rt op E n g e ­la n d gevaren w or<strong>de</strong>n, d an m o g en zij er zichaan verw ach ten dat v a n a f A u g u s tu s <strong>de</strong> in ­voer n a ar Eng*e’a n d zal m oetenstopgezetw o id e n , w at <strong>voor</strong> h en <strong>de</strong> ernstigste gevolgenzou m e<strong>de</strong>brengen tij<strong>de</strong>ns een p erio<strong>de</strong> w a arer v a n levering aan scholen, p ensio naten enkloosters geen sprake k a n zijn .In ’t b e lang v a n ree<strong>de</strong>rs en visch han<strong>de</strong>laarsdient stellig een regeling getroffen, m a a r w elkehet d o elm atigst en m in st sch a<strong>de</strong>lijk zalz ijn , is een v raag w a a ro p w ij het an tw o o rdo o rïo o p ig liever s c h u ld ig blijv e n .P. V .Oosten<strong>de</strong>i Ie *R E E D E R S !Voor UweTcricbtins ais bsoril Radio's issr <strong>de</strong>vis^clirrsvan 3 t o t 2 . 0 0 0 mBalierlfen EDISON me- IO J. waarborgw«ndt U totCAZAUXZand<strong>voor</strong>dsche Steenweg, 7 (Conterdam) Tel. 1870Bijhuis : Leffingheätraat, 174 (hoek Ste-Catharineplaats)Waschmaohienen “Falda,, t,fmo?orFr;«begrePeHet Proces tegen De <strong>Zee</strong>wachtD e Z e e w a ch t, die het <strong>de</strong>n heer Van<strong>de</strong>n-berghe P rosper,m a a r niet k a n vergeven,d at h ij v ijf ja a r gele<strong>de</strong>n een V issc h e rijb lad•tic h tte en <strong>de</strong> Belgische visschers daarm eeeen ze e l groote dienst bewees, heeft <strong>de</strong> o n b e ­sch aam dh e id sindsdien zoover gedreven, dath ij <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> p ersoon in alles en overal op<strong>de</strong> ergerlijk ste m a n ie r a a n v a lt ein zich beroepe n d nog n o o it gestraft te z ijn geweest, hetsoms wetens en w illens zoo ver d rijft d at m etalle m o ije lijk e m id<strong>de</strong>le n w ó rd t g etrach t eerroov e n d o p te tre<strong>de</strong>n, zich n u en dan eens verschu ile n d a c h te r <strong>de</strong> gezeg<strong>de</strong>n« v a n die of genepersoon of feiten.O n z e lezers zu llen zich h e rrin n e re n dat H etV is sc h e rijb lad o nlangs tot 1 fr. boete v e r­oor<strong>de</strong>eld w erd o m d a t het eenvoudig een a r­tikel v a n zes regels h a d o verg enom en u it« L ’E c h o d ’O sten<strong>de</strong> », w a a rin gem eld w e idd a t <strong>de</strong> heer C oens, bestu urd e r <strong>de</strong>r s c h o u w ­b u rg , « een h a n d e la a r in tooneelvertoonm -gen w as >.De heer vre<strong>de</strong>rechter K esteloot heeft ge-meend| dat d it k re n k e n d w as v o o r <strong>de</strong>n heerCoens.In <strong>de</strong> p le id o o ie n w elken a a r aanle id in gh ie rv an p laats h ad d e n , zou m eester Van<strong>de</strong>-m ale fcjezegd h e bb e n dat, M ijn h e e r V an<strong>de</strong>n-bergbe, een « o n e e rlijk e m a n » w as, o m dath ij gew eigerd h a d een sch rijv e n van M . Coensin te lasachen, w a a rin H e t V is scherijb lad erken<strong>de</strong>dat in d e rd a a d het artik e l v a n <strong>de</strong>€ E c h o d ’O sten<strong>de</strong> » k ren k e n d was en w ij hetten atelligstel afke u rd e n.M et dit sch rijv enop te n e m e n , zou<strong>de</strong>n we een k o n fra te r die"v e rv olgd w erd, o n m id d e llijk veroor<strong>de</strong>eld h e b ­ben, zoodat ons o ptre<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> eerste plaatsdan n ie t lo y a a l zou geweest zijn , in plaatsvan laCan <strong>de</strong> g rillen v a n <strong>de</strong>n heer C oens tev oldoen.De <strong>Zee</strong>wacht heeft <strong>de</strong> w o o rd e n van <strong>de</strong> tegenpartijn a tu u r lijk in z ijn b la d zoo wetente verdraaien dat <strong>de</strong> lezers er van <strong>de</strong>n i n ­druk moesten h ebben, dat w ij in d e rd a a doneerlijk w aren. D e heer V an<strong>de</strong>nberg h eheeft hierop <strong>de</strong> heer E lle b o u d t, bestuur<strong>de</strong>rvar. dit blad, ter v e ra n tw o o rd in ggeroepenomdat <strong>de</strong> k w aad w illigebedoelingen w elkemen had ge.en tw ijfe l overlieten.DE PLEIDOOIENZaterdag w erd dit proces vo o r <strong>de</strong>n heervre<strong>de</strong>rechter A . V a lc k e gepleitM E E S T E R V A N D E B R O E L E <strong>voor</strong> <strong>de</strong>n h.V an<strong>de</strong>njberghe, schetste <strong>de</strong> feiten zooals h ie r­boven aangegeven.In een zeer interessant p le id o o i, <strong>de</strong>ed h iju its c h ijn e n hoe <strong>de</strong> w eergave v a n <strong>de</strong> feiten in<strong>de</strong>s Z e e w a ch t <strong>de</strong>rm ate o n n a u w k e u rig w aren,d a t slechts h ét persoonl jk aanvalle n d e te genover<strong>de</strong>n heer\ V a n d e n b e rg h e ,breedvoerigw erd v o o ru it^èzét en u it z ijn v erh and g e ­tro k k e n .Ju is t <strong>de</strong> m aterieele w eergave v a n <strong>de</strong> w o o r­<strong>de</strong>n. : « H et is een o n e e rlijk m a n » a h eenabstractie w eergegeven, stellen <strong>de</strong> v e ra n t­w o o rd e lijk h e id v a n <strong>de</strong> Z eew a ch t en zijn o p ­zettelijke bedoelingen, V a n d e n b e rg h e also n e e rlijk te d oen doorgaan, vast, d aar <strong>de</strong>zew oor<strong>de</strong>n in het p le id o o i een gansch an<strong>de</strong>red ra a g k ra c h t h ad<strong>de</strong>n, d an d o or D e Z eew ach tgepubliceerd. D a a r b ij heeft een ad v o kaa tvolgons aanlegger <strong>voor</strong> <strong>de</strong> re ch tb ank in g e ­volge art. 452 v a n het strafw etboek, eenbepaal<strong>de</strong> im m u n ite it, in z ijn u itin g e n , im m u ­n ite itdie strikt p e rso o n lijk is V O O R H E TD O E L E N IN H E T M ID D E N D O O R D E W E TV O O R Z IE N .D e p ub lica tie B U IT E N <strong>de</strong> re ch tb ank, vanw o o rd e n en geschriften ter zittin g u itg e s p ro ­ken, valt in h e t gem een recht, d aar zijslechts ter zittin g van <strong>de</strong> re ch tb ank m o ch tenu itg esp ro ken of v o o rg ebracht w or<strong>de</strong>n totvo o rlich tin g ' van <strong>de</strong> re c h tb a n k zelf.Deze p ub lica tie in dit b la d irad een an<strong>de</strong>rdoel en d ra a g k ra c h t. D a a rb ij is <strong>de</strong> p u b lic a ­tie zooals zij d o o r <strong>de</strong> Z e e w a ch t w erd o p ­g e nom en en als zo u dus <strong>de</strong> aanlegger oneerlijkzijn , een abstracte vo o ru itze ttin g , die<strong>voor</strong> <strong>de</strong>n aanlegger als m ensch en als a m b ­te naar <strong>de</strong> zw aarste stoffelijk e gevolgen kanhebben.V er<strong>de</strong>r w ijst <strong>de</strong> achtbare spreker op <strong>de</strong>bcd o è lin g e n van <strong>de</strong> Z e e w a ch t in zijn v o l­gend n u m m e r, w a a rin h ij het gerecht belee-digd m eent te zien, d aar <strong>de</strong> w oor<strong>de</strong>n ten o p ­zichte v a n V a n d e n b e rg h e o p n ie u w ook <strong>voor</strong>het gerecht k re n k e n d zijn d a a i4 dit artikelspreekt van het gerecht als « SCH U T T E L ­D O E K » en « C O M P E N S A T IE K A S » te ziengebruiken.D E O P E N B A A R H E ID D E R D E B A T T E NM eester V a n d e Broele v e rv oigt ver<strong>de</strong>r :A a n g e zie n <strong>de</strong> o p e n b a a rh e id (p u o li^ ité )<strong>de</strong>r <strong>de</strong>batten (a r t. 68 en v,olbi. B rp ig en art97 g ro n d w e t) of beter <strong>de</strong>r rechtszittingen,u itd ru k k e lijk d och sléchts slaat op <strong>de</strong> verplic h tin g , in algem eenen regel, het p u b lie ktoe te laten <strong>de</strong> zittin g e n bij te w onen terre c h tb a n k zelf, d och geenszins het r e c h t toeke n t op <strong>de</strong> o p e n b a a rm a k in g (p u b lic a tio n )<strong>de</strong>r <strong>de</strong>batte n; dat <strong>de</strong>ze o p e n b a a rm a k in g , vervan algem een en o n v o o rw a a rd e lijk te zijn ,in bepaal<strong>de</strong> yevalle n d o or strenge s tra fm a a t­regelen verbo<strong>de</strong>n w o rd t(e ch tsc he id ing iart.253 B .W .) alh oew el o o k <strong>de</strong>ze zittin g en zelfo p e n b a a r z ijn ; dat <strong>de</strong> o p e n b a a rm a k in g in <strong>de</strong>an<strong>de</strong>re gev-ailen, w a ar zij k a n toegelatengeacht w or<strong>de</strong>n en is, on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> gew one enp e rso o n lijk e v e ra n tw o o rd e lijk h e idvan <strong>de</strong>np u b lic ist geschiedt; dat dit logisch is en overeenkom stig <strong>de</strong> w etgeving en d aarenbovenn o o d zakelijk , on<strong>de</strong>r m eer ingevolge b o v e n ­verm eld p rin c iep <strong>de</strong>r p e rso o n lijk e en relatieveim m u n ite it <strong>de</strong>r raadslie<strong>de</strong>n, u itslu ite lijk terz ittin g en v o o r <strong>de</strong> re c h tb a n k zelf;A a n g e zie n in d ie n <strong>de</strong> rech tsp ra ak <strong>de</strong> p u b licatie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>batten a a n v a ardt,dit niet k a nz ijn ingevolge <strong>de</strong> o p e n b a a rh e id <strong>de</strong>r zittingenen <strong>de</strong>batten — w at m isschien wel eens teno nrechte beslist is — d och dat <strong>de</strong> p u b licatiedoor <strong>de</strong> regelen van het gew one recht m oetv e ra n tw o ord zijn en d a a re n b o v e nvolstrektob je ctie f en m oreel m oet v e ra n tw o ord zijn,in ac h t nem e n d dat zij d o or geen enkel im ­m u n ite it ge<strong>de</strong>kt is;A a n g e zie n D E V R IJ H E ID D E R P E R SG E E N M IS B R U IK V A NEEN R E C H T K A NW O R D E N O M E E N P E R S O O N IN Z IJNE E R S T E EN A L G E M E E NM E N S C H E L IJK E! E E R G E V O E L E N S T E K R E N K E N ;A a n g e z ie n <strong>de</strong> p u b lic a tie d o o r verw eer<strong>de</strong>rin <strong>de</strong>ze o m stan dig h e<strong>de</strong>n eerkrenken<strong>de</strong> enscha<strong>de</strong>volj is.O m <strong>de</strong>ze re<strong>de</strong>n v o lh a rd t <strong>de</strong>aanlegger in z ijn eisch <strong>voor</strong> eerherstel.D E B E W E R IN G E N V A N D E T E G E N P A R T IJM eester K esteloot w ijst op <strong>de</strong> lan ge lo o p ­b a a n v a n M ijn h e e r E lle b o u d t als jo u rn a lis ten op het feit dat h ijno-j n o o it gestraftw erd.H ij m eent d a t <strong>de</strong> <strong>de</strong>batten gepubliceerdw er<strong>de</strong>n, zooals ze plaats h ad d e n en is o v e r­tu ig d dat M. E lle b o u d t <strong>de</strong> bedoeling niet h adaa n le g g er te k ren ke n.De pers heeft volgens hem het recht en<strong>de</strong> p lic h t het p u b lie k vo o r te lich te n hoe o n ­a a n g e n a a m het soms ook m oge zijn.D o o r <strong>de</strong> te g e n p a rtij w erd volgen*ï hemniet bew ezen, dat <strong>de</strong> intensie bestond a a n ­legger te k ren k e n . In tegen<strong>de</strong>el reeds vroegerw erd M . E lle b o u d t door aanlegger zelfaangevallen. D a a ro m v raagt h ij <strong>de</strong> v rijs p ra a kvan <strong>de</strong>n heer E lle b o u d t na n o g m aals o p <strong>de</strong>v rijh e id van <strong>de</strong> pers gewezen te hebben.D e u itsp ra a k w erd op 7 M ei gesteld.; ;T er h e rin n e rin g van onze lezers, laten wijh ie rn a het v o liedig p ro g ra m m a v o lg e r van<strong>de</strong> feesten w elke d it ja a rzu llen in g e ric h tw o î <strong>de</strong>n ter gelegenheid v a n <strong>de</strong> tw intigstev e rja rin g van <strong>de</strong>n E ngelschen a a n v a l opO osten<strong>de</strong>, d o o r H .M .S . « V in d ic tiv e ».Z a te rd a g 7 M ei. — G roote v e rlic h tin g van<strong>de</strong> estaca<strong>de</strong>. S c h ijn a a n v a l v a n H .M .S . V in ­dictive. N abootsen van <strong>de</strong> v e rd e d ig in g , a a n ­val en b lo k k a d e bij m id<strong>de</strong>l van vuurw erk.Z o n d a g 8 M ei. Te 9.45 u u r : N eerleggenvan bloem en door een a fv a a rd ig in g v a n <strong>de</strong>stad o p <strong>de</strong> gravenvan E ngelsche soldaten(k e r k h o f S tu iv e rsstra a t). Te 10 u u r W a p e n ­plaats. S am e n ste üin g v a n <strong>de</strong>n stoet m et overhe<strong>de</strong>n,m u zie k k a p e l van het 3e lin e re g ia ie n taan ko p . Bezoek a a n het V indictiv e-meino-; rial, v o o rh av en. D e leerlin gen van hetschoolschip « Ibis » v o rm e n <strong>de</strong> h a a 1 r o n d ­om <strong>de</strong>n steven v a n het schip.V eld m a rsc hN eerleggen v a n bloem en. U tv o e rin g v a n <strong>de</strong>E ngelsche n a tio n a le h y m n e « Last post ».t< ru g keer lan gs <strong>de</strong> Sm et <strong>de</strong> N ay e rlaan, brug.V id ic tiv e la a n , V isccherckaai,e n<strong>de</strong> estaca<strong>de</strong>D e leerlin gen van <strong>de</strong>M a rin esch o o l v o rm e n<strong>de</strong> haag.V eld m a rsc h . H er<strong>de</strong>nkin gsre<strong>de</strong>. N a a m af roepin g v a n <strong>de</strong> gesneuvel<strong>de</strong> m arin ie rs en soldaten.W e rp e n v a n bloem en op <strong>de</strong> plaats,w a ar <strong>de</strong> V in d ic tiv e zonk. U itv o e rin j van <strong>de</strong>E ngelsche n a tio n a le h y m ne. TeVugkeer langs<strong>de</strong> A lb e rt I P ro m e nad e .V la an <strong>de</strong>re n straat.W a p e n p la a ts . D é filé <strong>voor</strong> <strong>de</strong> overhe<strong>de</strong>n. O f­ficieele o ntvangst o p het stadhuis.Te 12-13 u u r : op <strong>de</strong> W a p e n p la a ts , C o n ­cert d o or <strong>de</strong> S tadsharm onie.A lgem e e n e b e v la ggin g v a n <strong>de</strong> stad, havenen booten.Te 20-21 u u r W a p e n p la a ts : C o n ce rt doorhet 3e linie.D e 20e/ v e rja rin g van <strong>de</strong> b lo k k a d e onzerhav en zal n a a r w e vern em en op grootschew ijze gesclïié<strong>de</strong>n en een grooten b ijv a l genietenbij^ h e t E ngelsch p ub lie k .D e officieele feestcom m issie heeft in d e r­d aa d reeds brieven o n tv a n gen van verschei<strong>de</strong>neE ngelsche overheidspersonen o. a. vanSir R o g e r 'tfCeyes, v a n <strong>de</strong>n M ayer van D over,van L t C^oîonei H ig be m rn , v a n M r T. Dono-\f.n, "C n a 'rm a n van <strong>de</strong> Z eebru g ge 1918 A s ­sociation, v a n <strong>de</strong> <strong>voor</strong>zitters van <strong>de</strong> v o o r­n aam ste af<strong>de</strong>eiingen v a n <strong>de</strong> B ritish Legion(L o n d e n , A n tw e rp e n , Brussel en le p e r ).V a n <strong>de</strong>n ïvi nister vc-nL an d sv e rd e d ig ’n ^en <strong>de</strong>n heer G o u v e rn e u r v a n W est-V laan<strong>de</strong>renw erd eveneens toezegging bekom en. DeM a y o r v a n D o v e r was d o or <strong>de</strong> u itn o o d ig in gzoo Je v ïe id dat h ij u it eigen b ew eging v o o r­stel<strong>de</strong> m et nog an<strong>de</strong>re le<strong>de</strong>n van het Sche-i pencollege te k o m e n en zelfs inofficiee1k o s tu u m aan <strong>de</strong> h e rd e n k ’n g sp lech tig h e<strong>de</strong>ncieel te nem en.V er<strong>de</strong>re toetredingen z ijn reedsb e lo oidvanw ege an<strong>de</strong>re E ngelsche stadsoverhed : n.V a n n u ar s het re ds zeker dat <strong>de</strong> k r u i­ser H . M . S. FauTkner n a ar O osten<strong>de</strong> zal ko-j m en ter gelegenh eid v a n <strong>de</strong> V indictive-dayen dat h ij h ie r verschillen<strong>de</strong> dagen zal vertoeven.Deze k ru ser is het lei<strong>de</strong>rschip van<strong>de</strong> H o m m e F lo ttilia en m eet 1460 ton. Z ijnc o m m a n d a n t is <strong>de</strong> k a p ite in C . S. D aniel.H e t siadsbgstuur is ook in o n d e rh a n d e lin ­gen m et het N\, V\ Ets V a n H ey ghen. u itG&nt, o p d a t ae «R o y a l D a ffo d i’l» ook naarO osten<strong>de</strong> k o m e geduren<strong>de</strong> <strong>de</strong> h e rd en k .i^s-p ech tighe<strong>de</strong>n. M en z a l z ch h e rin n eren datd it sch ip een g root aan<strong>de</strong>el h °e ft gehad inhet w ëtsiagen v a n <strong>de</strong> rit op Z eebru gge. daarhet <strong>de</strong> V in d ic tiv e geduren<strong>de</strong> <strong>de</strong> landingspo-g ’ngen m et z ijn boeg tegen <strong>de</strong>n m u u r a a n ­duw <strong>de</strong>. O n la n g s w erd dit schip d o o r <strong>de</strong>G entsche firm a aangekoch t om te B rugge af-getakeïd te w or<strong>de</strong>n. V a n z ijn laatste reis u itE n g e la n d w ordt n u gebruik g e m aakt om zijnro e m rijk verle<strong>de</strong>n m e<strong>de</strong> m et <strong>de</strong>ze van <strong>de</strong>V in d ic tiv e te h er<strong>de</strong>nken.F ilm m aatschappijen, zullen <strong>de</strong> p le c h tig h e ­<strong>de</strong>n opn em en.Openstaan<strong>de</strong> BetrekkingenK O N IN K L IJ KM U Z IE K C O N S E R V A T O R IU MT E L U IKD e directie van het K o n in k lijk M u ziek co n­serv ato rium te L u ik w o rd t van I Septem ber1938 af vacant.D e ca n d idate n w or<strong>de</strong>n verzocht h u n a a n ­vraag, m e t een uittreksel u it h u n geboorteakte,<strong>voor</strong> 15 M ei 1938 te zen<strong>de</strong>n aan <strong>de</strong>nM inister v a n O p e n b a a r O n d e rw ijs , fce Brussel.K O N IN K L IJ K W E E R K U N D IG IN S T IT U U TO P E N S T A A N D E B E T R E K K IN GA a n het K o n in k lijk W e e rk u n d ig In s titu u t iseen betrekking’ v a n h e lper te begeven.V ereischte v o o rw a ard e n : Belg z ijn ; A a n<strong>de</strong> m ilitie w e tte n v o ld a a n h e bb e n; M in d e r d an35 ja a r o ud z ijn (4 5 ja a r <strong>voor</strong> oudstrij<strong>de</strong>rsen g e lijk gestei<strong>de</strong>n) ; V r ij zijn v a n ziekten o lgebreken die m et <strong>de</strong>n dienst onvere e nig b aarz ijn ; H o u d e r z ijn van een g eho m o lo geerd ge-,i.üigschrift v a n m idd e lb a re studie,n van <strong>de</strong>nhoogTeren g raad, A a n v a n js w e d d e 1 1,000 fr.In <strong>de</strong>n lo o p van M ei 1938 zal een vergelijke n d exam en in g e ric h t w or<strong>de</strong>n. (H e t p ro ­g ra m m a k a n b ij het K o n in k lijk W e e rk u n d igIn stitu ii? K in g ia a n , 3 U k k el III b e k o m e n w o r­d e n ). D e aa n v rag e n om to ela titn g to t hetexam en m oeten, gesteld op het door het postb e stu ur m its een recht v a n 20 fr a n k af tele v e ie n fo rm u lier, gerichtw or<strong>de</strong>n totM inisterie van O p e n b a a r O n d e rw ijs , d ire c­tie van H . O . W . Leuvensche weg, 42 v teBrussel.N A T IO N A L E D IE N S T V O O R A R B E ID S B E ­M ID D E L IN G EN W E R K L O O S H E IDK U N S T L A A N ,5 1 , B R U S S E LD e n a tio n a le D ienst v o o r A rb e id s b e m id d e ­lin g en W e rk lo o sh e id rich t e erlang in zijnzetel, te Brussel, een w e d strijd in m et hetja a r o u d z ijn ; 4 ) V a n o n b e ris p e lijk gedra;>z ijn ; 5 ) V r ij z ijn v a n g e brekkig he<strong>de</strong>n of phy-sieke letsels, o n vereenig baar m et <strong>de</strong> uitoefenin g van het arnjbt.O m <strong>de</strong>el te k u n n e n nem e n aan <strong>de</strong>n wed-‘ ïr jd m a g <strong>de</strong> candidaat <strong>de</strong>n le e ftijd van 30ja a r niet bereikt hebben. De b eschikkin genvan ar .kels T en 4 van <strong>de</strong> w et v a n 3 Au-gu lus1919, z ijn v a n toepassing.E n k e l <strong>de</strong> c a ndida te n, in het bezit van hetci]?T n a v s n m aatschslppelijk assistent of vancoij_.ulën!:nzake beroepskeuze, k u n n e n 5an<strong>de</strong>n v /'d s trijd <strong>de</strong>elnem en.De aan . ragen om to e la tin g tot <strong>de</strong>n wed-s tr ijd i m oeten to ekom en b j <strong>de</strong>n N ationale nD ie n i <strong>voor</strong> A rb e id s b e m id d e lin g en W erkloos-neid,' ^ e e n e directie dienst <strong>voor</strong> het per-soneeït K u n s tira n . 5 1,te Brusse’, u-terüjkop 2 M ei 1938. Z ij m oeten vergezeld gaanvan een gel jk v o rm ig verk laard afschrift <strong>de</strong>rh .e rboven verm el<strong>de</strong> dip lo m a's,evena's vaneen levensbericKt, w a a rin on<strong>de</strong>rm e e r aa ngedu id w o rd e n : d ? specialiteit, het o n<strong>de</strong>rw erpv zn <strong>de</strong> thes s, en <strong>de</strong> w a arg e n o m e n b etrekkingen.D e aa n v ragen dienen gesteld o p een b i j ­zo n<strong>de</strong>r fo rm u lier, afgeleverd d o o r <strong>de</strong> postkfin to re n tegen een in sc h rijv in g sre ch tvan20 frank.E X A M E N Z IT T IJD V O O RB IB L IO T H E C A R IS S E NH et M inisterie van O p e n b a a rO n d e rw ijsis <strong>voor</strong>nem ens eerlangte A n tw e rp e n eene x am enzitt jd vo o r bibliothecarissen in terichten. Deze zittijdm a a k t geen w edstrijdu it tot to e k e n n in g v a n een o p e n b a ar am bt,doch enkel een exam en m et het oog op hetu itre ik e n <strong>de</strong>r akte v a n b e k w a a m h e id tot heta m b t van b ü b ’iothecaris eener d o or <strong>de</strong>n Staatc o g op <strong>de</strong> aanw e rv in g van bedien<strong>de</strong>n, aan-nrken<strong>de</strong> openbare b ib lio th e e k , T ot d it ex___gesteld b ij <strong>de</strong>n D 'enst vo o r a rb e id sb e m id d e • w or<strong>de</strong>n to e g e la t:n <strong>de</strong> cand daten van Belgischen a tio n a lite it, bei<strong>de</strong>r k u n n e , w elke m in ­stens 19 ja a r o ud zijn .H et bedrag van het in sc hrijvingsre ch t 35frank m oet o n v e rw ijld o p p o s tch e k re k en in g71835 gestort w or<strong>de</strong>n. D e belanghebben <strong>de</strong>nw o rd e n verzocht <strong>de</strong> bew eegre<strong>de</strong>nen d 'c r stor-t n g o p dé feeerz:j<strong>de</strong> v a n het b u lle tiin on<strong>de</strong>r<strong>de</strong> r u b r iïk :: « M e<strong>de</strong><strong>de</strong>eling » te vem el<strong>de</strong>n.D ere ve rm e ld in g geldt als in sc h rijv in g .WEKT Di GAL VANUWE LEVEROP-Zon<strong>de</strong>r calomelen s morgens zult gijmonter en frisch uit het bed springen.De lever moet eiken dag één liter galln <strong>de</strong> ingewan<strong>de</strong>n uitstorten. Wanneer<strong>de</strong> gal niet vrij toevloeit, kan uw voedselniet verteren; het be<strong>de</strong>rft. Kwa<strong>de</strong> gassendoen uw lichaam zwellen; U lijdt,aan^ verstopping. Uw organisme wordtvergiftigd en U is zwaarmoedig en terneergeslagen.U wordt een zwartkijker.Een laxeermid<strong>de</strong>l is een noodhulp.Een gedwongen stoelgang bereikt hetdoel niet. Alleen <strong>de</strong> KLEINE CARTERSPILLEN <strong>voor</strong> <strong>de</strong> LEVER kunnen hetvrij toevloeien van <strong>de</strong> gal verzekeren.Wat U er weer bovenop zal helpen. HetZijn zachte plantenuittreksels, die werkelijkop verrassen<strong>de</strong> wijze het toe-‘ loeien van <strong>de</strong> gal bevor<strong>de</strong>ren. Eischte Kleine Carters Pillen <strong>voor</strong> <strong>de</strong> Levecn alle apotheken : fr. 12.50.ling.D e te begeven b e tre k k in g e n zijn als volgcver<strong>de</strong>eld :Brussel, 3 (m a n n e n , tw e e ta lig ) ; A n tw e r­p en, 2 (m a n n e n , V la a m s c h s p re k e n d ) ; 1(v r o u w V la a m s c h s p re k e n d ) ; C h a rle ro i 1(m a n , F ra n sc h s p re k e n d ) G ent 1 (m a n ,V la a m s c h s p re k e n d ) Bergen 1 (m a n , fransçh-spre k e n d ) ; I (v ro u w , F ran sc h s p re k e n d ) ;L euven 1 (m a n , V la a m s c h s p re k e n d ) : M e­chelen 1 (m a n , V la a m s c h s p re k e n d ).D e a a n w e iv in g e n geschie<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>r het regime v a n <strong>de</strong> bedien<strong>de</strong>narbeidsovereenkorm t(w et van 7 A u g u s tu s 1 9 2 2 ).D e aanvangsw ed<strong>de</strong> is bepaald op 12,000fra n k e n vo o r <strong>de</strong> cand d ate n die <strong>de</strong>n leeftijdvan 21 ja a r bereikt h e bb e n; 9,6 0 0 frank<strong>voor</strong> diegenen m in d e r d an 21 ja a r.D e aangestel<strong>de</strong>n b ij <strong>de</strong>n D ienst v o o r A r ­b eidsbem id<strong>de</strong>lin g die 2 1 ja a r o u d z ijn , k u n ­nen n a een ja a r d enst agent van îe klassew or<strong>de</strong>n. H u n w ed<strong>de</strong> w o rd t d a n grebracht op16,500 frank .D e m ax im u m w e d d e <strong>voor</strong>zien v o o r do ag e n ­ten v a n 1e k ’asse is beipaald op 3 0 .0 0 0 frs.n a a c h ttien ja a r dienst.D e w ed<strong>de</strong>n volgen <strong>de</strong> s c h om m e lin g e n van<strong>de</strong>n in<strong>de</strong>x.O m <strong>de</strong>el u it te make,n v a n het personeelvan <strong>de</strong>n N . D . A . W . m oet m e n :1) V a n Belgische n a tio n a lite it z ijn ; 2 ) V r ijzijn van m ilita ire n dienst; 3 ) T en m inste 18BELGISCHE REEDERS,GIJ W O R D T DOOR DE BELGISCHE BEVOLKING GE-S ÏÜLIND. W EEST ER ERKENTELIJK VOOR. — STEUNTOOK DE BELGISCHE NIJVERHEID EN BESTELTSLECHTS DE DIESELMOTORENCc5sJT€5lS van GeulOostendsche BelangenOP D EN OPEXSe<strong>de</strong>rt Z a te rd a g is m en b e gon nen m et <strong>de</strong>o p s p u itin g ten Z.ui<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> C o n g o la a n . Deeerste s iijk k o g is dien o ch te n d d o o r <strong>de</strong> zu i­gers le eggepom pt c m het s lijk op te s p u ­wen over <strong>de</strong> tr a m lijn n a ar <strong>de</strong> g ro n d e n tenN oord-Oosten van <strong>de</strong> O p e x w ijk.D a a r h et niet m o g e h jk was, zooals <strong>voor</strong> aegro n<strong>de</strong>n ten iNoor<strong>de</strong>n va,n <strong>de</strong> C o n g o aan heiw ater te laten !erug*oopen n a a r <strong>de</strong> v io tk o iuvan <strong>de</strong> visschershaven heefc m en een geuigegraven d o o r <strong>de</strong>n d ijk va,n <strong>de</strong> s p u ik o m , z o o ­dat het w ater langs g in <strong>de</strong>r w egloopt.N u <strong>de</strong> d a m tusschen *et bestaan<strong>de</strong> d o k enbet verleng<strong>de</strong> ge<strong>de</strong>elte w eggebroken is, heeft<strong>de</strong> tra m h a lte aan <strong>de</strong>n h oek v a n <strong>de</strong> re e<strong>de</strong>rijkaai en <strong>de</strong> Liefkernore& traat niet veel n u tm eer en er is d a n o o k sprake v a n <strong>de</strong> verplaa ts in g v a n <strong>de</strong>ze h alte n a a r <strong>de</strong>n h oek vand • Jaco.b^nstraat, dus ju is t w a a r <strong>de</strong> vlotkome in d ig t en <strong>de</strong> scheepsw erven beginnen. E r istrouw ens nogj, een naite aan oen h oek Vcm<strong>de</strong> K ortstraat en <strong>de</strong>ze twee h alte n zood cht bij elkaar v in d e n we to ta a l overbodig.L)e h alte a a n <strong>de</strong>n h oek v a n <strong>de</strong> Jacob-senstraat, zou tro uw ens no- n u ttig z ijn v o o i<strong>de</strong> b e v o lk in g van <strong>de</strong>n O p e x , o m d a t zij diem et een tra m « door&treepte drie » <strong>de</strong> U po;,w ijk willen, bereiken en bij <strong>voor</strong>bee d dichi.bij <strong>de</strong> St. A n to n iu s s tra a t w o n e n , <strong>voor</strong><strong>de</strong>elzo u d e n hebben at te sta pp e n aan <strong>de</strong> Jacob-senstraat, tenm inste in d ie n <strong>de</strong>ze straat heeiem a a l geplaveid was,w at <strong>voor</strong> het ge<strong>de</strong>eltetusschen <strong>de</strong> V ic to ria la a n en <strong>de</strong> ile e d e rijk a a in o g niet het geval is. De p la v e iin g van di.ge<strong>de</strong>elte zo u tevens zeer n u ttig z.jrr vo o r henüie o p <strong>de</strong> O p e x w ijk w onend, zich langs dienweg n a a r h u n sch ip w ille n begeven.M en is thans o o k bezig m et het ope nbre ­ken v a n <strong>de</strong> p la v e iin y in <strong>de</strong> tram l-jn -n <strong>de</strong>F o rtstraat o m d a a r <strong>de</strong> s p o o rlijn te verlengenw elke zal gebezigd w or<strong>de</strong>n om h et zan d wei.te voeren, u itgegraven laichter het F ort N a ­p oleon.De k ruis in g v a n <strong>de</strong> spoor- en <strong>de</strong> tra m lijn ,zal d aar o p een b ijzo n d e rew ijze geregeldw o r<strong>de</strong>n, o p d a t er n im m e r een o p o n th o u dzou ontstaan.D e s p o o rw e g m aatsch ap p ij heeft op <strong>de</strong> nij-verh ë id sgro n d e n tusschen <strong>de</strong> N a p o le o n en <strong>de</strong>V ic to ria la a n , reeds drie s p o o rlijn e n geleg<strong>de</strong>n <strong>de</strong>ze w eek zijn er groote hoevee he<strong>de</strong>ndw arsliggers g ebracïit om tenm inste n o g driesporen b ij te m ak e n , zo o dat d a a r een heelrangeerstation zal ontstaan.W e k u n n e n niet n a late n te betreuren,dat <strong>de</strong> tr a m lijn d aar een heele b o ch t m a a k tro n d vage gro n d e n , te rw ijl er ten Z u id e n van<strong>de</strong> C o n g o la a n een heel d ic h t b e v o ik te w ijk is,die veel m eer zou verdienen d o o r een tr a m ­lijn te w o rd e n o m rin g d . O n ze s dunkens zouer Ljem akkelijk m id<strong>de</strong>l z ijn om een lijn teleggen i,n <strong>de</strong> S tan ley laan en <strong>de</strong> <strong>voor</strong>haven-laa n en h ie rd o o r zou <strong>de</strong> u itb re id in g van <strong>de</strong>zenieuw e w ijk ten zeerste w o rd e n bespoedigd.D a a rv o o r zou <strong>de</strong> bestaan<strong>de</strong> w eg langs <strong>de</strong>R e e d e rijk a a i niet m oeten afgeschaft w or<strong>de</strong>nm a a r m e n zou te ru g k eeren langs <strong>de</strong> Napo-Ie o nla an, w a ar vroeger <strong>de</strong> lijn gel « J e n heeften d o o rg a a n langs <strong>de</strong> S tan leylaan, die er <strong>de</strong>v e rle n g in g van is.ALFONS EN DE N IEUW EVISSCHERSHAVEN.W a t w ij over <strong>de</strong> laakbare h o u d in g van <strong>de</strong>nvroegeren schepen van o penbarew erken,gezegd h ebben, toen we er op gewezen h e b ­ben, dat door <strong>de</strong> w eigering <strong>de</strong> nieuw e vischmijn over te nem e n <strong>de</strong> stad geduren<strong>de</strong> v ijfja a r enorm e w insten heeft verloren en tevenseen k a p ita a l v a n m eer d an 30 m illio e nongfjhezigd w erd gelaten, k a n A lfo n s n a tu u r ­lijk niet s likken en n a z ijn gew one sch eldwoord e n , die z ijn gem :s a a n argum e n te nm oeten verd u ik e n , k o m t h ij <strong>voor</strong> <strong>de</strong>n d-~g m eteen arm zalige en n ie t aa n v a ardb a re d ro g re ­<strong>de</strong>n : n a m e lijk dat, in d ie n <strong>de</strong> sluizen h a d ­<strong>de</strong>n m oeten in vallen, <strong>de</strong> stad m illio e n e n h adm oeten betalen.W ij b e g rijp e n niet hoe h ij z ijn lezers <strong>voor</strong>zu lke s n u lle n d u rft h o u d e n w a n tie<strong>de</strong>reenweet toch dat, in d ie n ooit zu lk een ongevalh a d m o e te n gebeuren m et <strong>de</strong> sluizen,hetv o lsto nd <strong>de</strong> <strong>de</strong>uren te doen sprin g e nomvan het vlo td o k een tijd o k te m a k e n , h etgeenniet het m inste o p o n th o u d vo o r<strong>de</strong>vloot zou hebben vero o rza akt en in elk gevaln im m e r a a n le id in g zou hebben gegeventot v raag o m s ch a<strong>de</strong>verg o eding tegenover <strong>de</strong>stad.M a ar o m dit h ypoth etisch in vallen van <strong>de</strong>sluizen te d u rv e n inroepen, m oet <strong>de</strong>oud-schepen w el w einig a rgum e n te n bezittenverm its h ij h ie rb ij vergeet dat geduren<strong>de</strong> a 1die ja re n w a a ro p h ij gew acht heeft op datin v a lle n of er a lth a n s v o o r gevreesd, blevend aar in stellin gen die m eer d a n 30 m illio e nhad<strong>de</strong>n gekost, o n L'ebezigd en verw ekten <strong>de</strong>nm d ru k dat O osten<strong>de</strong> geen n ie uw e visschers-naven n o o d ig h a d en <strong>de</strong> regeering tot grooteen n u tte 1ooze u itg av en h a d gedw ongen.D e gem eenteverkiezingen hebben d e np rachtbeheer<strong>de</strong>r w an<strong>de</strong>len yezon<strong>de</strong>n en hetis het socialistisch-liberaalschepencollegedie het aa n g e d u rfd heeft <strong>de</strong> v e rh u izin g naar<strong>de</strong> nieuw e v is c h m ijn a a n te vangen.A l <strong>de</strong> sch el<strong>de</strong>rijen en v is ch w ijfp raatje s vanA lfo n s k u n n e n d aar niets a a n veran<strong>de</strong>ren.Z ijn scheldw oor<strong>de</strong>n w aren in <strong>de</strong>n beginnen o g a l geestig en w ij hebben er zelf o m ge-lachen zooals het ons verh eugd een visch-w ijf eens te h oore n schel<strong>de</strong>n o p h a a r p latO ostendsch.M a a r ten lam je laatste w o rd t het tochm a a r een beetje e e n ton ig en Fons zal er ietsan<strong>de</strong>rs m oeten op v in<strong>de</strong>n o f h ij zal zijn geho o r verliezen.HET COMPLEX V A N HETPALACE HOTELO nze k o n fra te r « Le P h are » -meldt datd-i zask van het P alace H ote l, w aarover z.oo-vüel geschreeuw d w erd, n o g niet effen is en<strong>de</strong> i één van <strong>de</strong> v oornaam ste ontw erpers van<strong>de</strong> tra n s fo rm a tie p la n n e n thans <strong>de</strong> m o g e lijk ­h e id o n <strong>de</strong>rzoekt om <strong>de</strong> kosten er van te vermin d e re n en te brengen van I 8 op tien mil-lioen.E i zou afgezien w or<strong>de</strong>n van <strong>de</strong>n b o u w vaneen sch aatsbaan en van <strong>de</strong> in ric h tin g van*56 fransche a p p arte m e n te n .H et hotel zou ver<strong>de</strong>eld w or<strong>de</strong>n in drie <strong>de</strong>e-len, w a arv an het ge<strong>de</strong>elte op <strong>de</strong>n Z e e d ijk ,een luxehotel zou w or<strong>de</strong>n, te rw ijl <strong>de</strong> twee an ­<strong>de</strong>re hotels zou<strong>de</strong>n w or<strong>de</strong>n van twee<strong>de</strong> k la s ­se.E r zou geen w a a rb o rg van <strong>de</strong> stad m eern o o d ig zijn.D it nieuw s zou som m ige m enschen k u n ­nen verheuyen, die er niet aan d e nken, dathet P alace in 192 7 in N ovem ber gekoch tw erd d o o r het to en m a lig e stadsbestuur <strong>voor</strong><strong>de</strong>n p rijs v a n tw ea7f m illio e n en h alf cp a a n ­ra<strong>de</strong>n en op a a n d rin g e n v a n <strong>de</strong>n to en m a lig e nSchepen van O p e n b a re W e rk e n , M . Elleboud-die in z ijn b lad bew eer<strong>de</strong> dat het een spotprijs was <strong>voor</strong> zu lk een schoon com plex.\< V er<strong>de</strong>elt het d o o r zeven », zoo schreef h ij,« en ge hebt <strong>de</strong> w a ar<strong>de</strong> in gioudlram t ». n e twas, h a d m e n hem w ille n ge.ooven, absoluu t vo o r niets. N u staat m e n d aar m et Uienkem el e,n het o n iw e rp er drie hoteis v a n t;*m ak e n , k a n onze in s te m m in g slechts oeko-m en indoen aan <strong>de</strong> stad te n m in ste <strong>de</strong>n m ie ­rest uitgekeerd w o rd t van <strong>de</strong> m illio e n e n aan<strong>de</strong>n a a n k o o p besteed. A n d e rs zo u m enoii-zes inziens beter doen <strong>de</strong>n boel te verk oopen<strong>voor</strong> het in e e n v a lt zooals het fam eus « ka-n o n h o te l ».M et <strong>de</strong> vele m illio e n e n die <strong>de</strong> ex-Suhepend o o r <strong>de</strong> stad heeft d o e n verliezen d o o r tew eigeren <strong>de</strong> nieuw e visschershaven u it te b a ­ten is het n o g een p ra c h tig geschenk tem eerw aarv oor <strong>de</strong> kiezers h em m o g e n erk e n te lijkz ijn .* * *DE W ERKEN AAN DE OUDEVISCHMIJN.zij.n reeds zoover gevor<strong>de</strong>rd, dat ei van <strong>de</strong>v is c h m ijn niet veel m eer o v e rb iijft en d.ep laats w eldra zal k u n n e n gebezigd w or<strong>de</strong>nals w erf vo o r <strong>de</strong> firm a C itra v o , die niet a l­leen <strong>de</strong> a fb ra a k v a n <strong>de</strong> m ijn , m a a r o o k <strong>de</strong>nbouw v a n een k a a im u u r v o o r <strong>de</strong> «car-ferries,»aa n v a a rd heeft.N a <strong>de</strong> h o u te n p ale n te hebben ingeslagenw o rd t th a n s ' <strong>de</strong> reusachtige h e im a c h in e o p ­gesteld, w aarm ee <strong>de</strong> betonnen p alen in <strong>de</strong>ng ro n d m o e te n geslage'n w or<strong>de</strong>n.Deze p a le n zijn veel lan ger en om zich eengedachte te v o rm e n van <strong>de</strong>n a a rd v a n dirw erk, heeft m e n slechts te g aa n k ijk e n la n js<strong>de</strong> h o u te n a fslu itin g bij <strong>de</strong>n steiger van <strong>de</strong>veerboot v/aar latjes genageld zijn , die eenteekenin g verbeel<strong>de</strong>n v a n <strong>de</strong> w erken.M en ziet er <strong>de</strong> h o u te n p a le n a h ebeeld d.eeerst in <strong>de</strong>n g ro n d z ijn geslagen en dan ver<strong>de</strong>rn a <strong>de</strong> h av en geul <strong>de</strong> groote betonn en p a ­le, w a a rv a n er één in schuinsche ric h tin g isingebeid.V e rd e r is <strong>de</strong> im ailboot afgebeeld w a a r­van een a u to k o m t afgere<strong>de</strong>n n a a r <strong>de</strong> k a ai.Deze afb e e ld in g van <strong>de</strong> w erk en w o rd t o n ­g e lu k k ig niet genoeg bekeken, d a a r er geenu itle g g in g e n b ij staan en het gem is h ie ra anis w a a rs c h ijn lijk te w ijte n aan <strong>de</strong> taalkw estie.Technisch Nieuws<strong>voor</strong> <strong>de</strong> VisschersV ele visschers-ree<strong>de</strong>rs zu lle n zich in <strong>de</strong>nlaatsten tijd al w el afgevraagd h ebben, hoehet k o m t dat <strong>de</strong> d e ch argen v a n schepen z o o ­als : 0 .1 9 2 , 0 .3 1 1 , 0 .1 6 4 , 0 .3 0 9 enz. b ijn ao n h o o rb a a r z ijn ,in tegenstelling m et heto n a a n g e n a a m g e rucht o p h u n eigen vaartui-g e n *D e o o rza a k h ie rv an is te v in d e n in hetfeit, d at <strong>de</strong> bovengenoem <strong>de</strong> schepen u itg e ­rust z ijn m et <strong>de</strong> onovertrefbare g e lu id d e m p e r« B U R G E S S » d o o r <strong>de</strong>v/elke <strong>de</strong> gassenv rij u itg e late n w or<strong>de</strong>n. D eze u itla a t gebeurtzon<strong>de</strong>r te gendru k op <strong>de</strong>n m o to r, hetgeen <strong>de</strong>w e rk in g v a n <strong>de</strong>zen laatste a a n z ie n lijk verbetert.Visschers-ree<strong>de</strong>rs ; <strong>de</strong> o p le g tijd <strong>voor</strong><strong>de</strong>schepen is aa ngebro ken.L a a t U niet o v e rtu ig e n , m a a r o v e rtu ig t Uzelf m et <strong>de</strong> u itslag en <strong>de</strong>rbovengenoem <strong>de</strong>schepen n a te gaan.“ BURGESS99w o rd t zon<strong>de</strong>r grocte o nkoste n geplaatst op<strong>de</strong> u itla a t <strong>de</strong>r m o to r. H e t is n ie t -alleen eenverbetering, m a a r èen noodzakelijkh eid^AanbestedingenU IT S L A G E N A A N B E S T E D IN G E N22 A p r il. — Te 1 1 u u r <strong>voor</strong> <strong>de</strong>n h.V erschoore, hoofd-ing.-bestuur<strong>de</strong>r v a n B ru g ­gen en W egen , L an gestraat,69, O osten<strong>de</strong>o n d e rh o u d en verb e te ring v a n <strong>de</strong>w erk en<strong>de</strong>r K u st en <strong>de</strong>r havens van O o ste n<strong>de</strong>,N ie uwp o o rt en B lankenberge.I e perceel : G ebr. V a n H uele, O osten<strong>de</strong>,2.541.79,6,50 ; A . J. D e G roote en H . Cat-tryysse id. 2 .6 6 7 .1 4 1 .4 6 ; A . C asteleyn, G istel,2.732.33^2 ; L. V olle m a ere, Bree<strong>de</strong>ne :2 .7 4 8 .2 8 7 ,4 0 .2e perceel : M . en j . B raet, N ie u w p o o rt1 .1 46.722,05 ; P r. H e n d ry c k x en L. Braet,.V eurn e 1.449.791 fr3 e perceel : E n tre p r. F. H anssens en Z n ,Brugge,1 .9 6 1 .9 5 4 ,1 4 ; C h . A rits , B iank;n-ber^e, 1.9 9 2 .7 5 6 ,4 5 ; A . j. D e G ro o te enH . Catrysse 2.63 7.580.38.A A N G E K O N D IG D E A A N B E S T E D IN G E N .6 M ei. — Te 11 u u r., v o o r 'd e n h. Claeys,.hoofding.-best. van B ru ggen en W e g /e n ,V rijda g m a rk t, 12, B ru gge, aa n le g van een v oetpa d langs <strong>de</strong> a fslu itin g <strong>de</strong>r R ijk s n o r m a a l­school <strong>voor</strong> o n<strong>de</strong>rw ijzers te B lan kenberg e.——Bestek z. N r (N e d .)6 M ei. -- Te 11 u. vo o r <strong>de</strong>n h. Claeys,,hoofding.-best. van B ru ggen en W egen , V r ijda g m a rk t, 12, Brugge, verb o u w in g en ge-s c h ik tm a k in g v a n <strong>de</strong> slaapzalen in <strong>de</strong> R ijk s ­n o rm a a lsc h o o l te B lankenberge. Bestek. nr(N e d .), p la n p rijs 8 fr.I 1 M ei. -- Te 1 I u u r in <strong>de</strong> M agdalenazaal,St Jansstraat, Brussel, optre k k e n vaneen telefoongebouw , steenw eg Ieper-M eenente G eluveld. B ijz. lastkoh, n r 3-955, p rijs21.75 fr.13 M ei. — Te 1 1 u u r <strong>voor</strong> <strong>de</strong>n h. Ser-ruys, hoofdinger-best, bij <strong>de</strong>n C entralen.D ienst v o o r E .E . <strong>de</strong> B e rlaim ontstraat, 30, teBrussel, aanlegfgen v a n een, electrische lift-in stalla tie ^'in <strong>de</strong> nieuw e wo,ning <strong>de</strong>r R ijk s ­w ach tk aze rn e te B lan kenberge en w ijzig in g<strong>de</strong>r bestaan<strong>de</strong> in ric h tin g e n . Bestek z. nr..(N e d .) p la n , p rijs 3 fr.1 Ju li. — Te 11 u ., v o o r <strong>de</strong>n h. V ersc h o o ­re, hoofding.-best. van B ru ggen en W egen,.L an gestraat, 69, O osten<strong>de</strong>, h e rb ouw e nvan<strong>de</strong> b ru g in <strong>de</strong>n zeedijk te B la n k e n b e r g e .--Bestek n r 3 7 van 1938 (N e d .), p rijs 10 fr. ;p lan, p rijs 30 fr.6 M ei. Te 6 u u r 's av., ten f lem eenteliuizete Bissegem, door <strong>de</strong> S. M . «A lle n <strong>voor</strong> Eén_E én vo o r allen» a ld a a r, bouw en v a n 22 w erkm an sw o n in g e n . S tu k k e n ter inzage of te:koop, p rijs 8Ü fr. b ij bouw m . M . D el rue, 1,H oogstra at, W evelgem . A a n g . inschr. 5 M eiv o o r 12 u . aan h. H . D e Backer, b u rg e ­meester, zaakvoer<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r S M ., Bissegem.2 M ei. — T e li) u. b o u w e n v a n hoogstens15 en m instens 5 w o o n b lo k k e n <strong>voor</strong> troepenallen <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong>, op een te rre in langs <strong>de</strong> <strong>Zee</strong>-laa n te L o m b a rtzijd e , R a m in g ru im 6 .0 0 0 .0 0 0fr.(v o o r 5 bloTcken). L astk, nr 890, prijs25 fr., plans 75 fr. L o x um stra at, 16, Brussel(ter inzag e 2 7, H ooistraat, Brur g e ) . --A a n g e t. in s c h rijv . 30 A p ril.Autoban<strong>de</strong>n in dépôtOud geken<strong>de</strong> firma C. SOENENOpvolger: Jules Hefievcr131, THOUROUTSCHE STEENW EG , 131 — OOSTENDETELEFOON 1034-------------- - OCCASIEBANDEN IN ALLE M A T E N ----------------« g g e a w rffl«— » » ai t


HET VISSCHERIJBLADIBMARKTBERICHTENOOSTENDE* 2 2 ,8 6 5 ,—z ijnalle2 4 .7 0 0 ,—2 0 .6 7 0 ,—2 7 .6 9 8 ,—18.383,—15 .3 8 0 ,—11.1 10,—S S .0 .80 Y sland 18 d.0 .8 6 Kan&al 14 d.0 .3 0 9 K a n a a l 15 d.O , l 66 K a n a a l 10 d.0 .5 4 K a n a a l 14 d.0 .2 9 6 K a n a a l 12 d.0 ,2 76 K a n a a l 1 1 d.0 .3 6 K a n aal 1 1 d.0 .2 4 5 K an aa l ! 1 d.0 ,3 1 2 N oord 9 d.0 .3 2 9 W itte B ank 14 d.0 .2 9 3 K an aal 12 d.SS.O , 163 Y s'a nd 17 d,0 .2 4 3 K an aa l 1 1 d.0 .3 2 3 K an aal 14 d.0 ,1 5 5 K a n a a l 1 1 d.V rijd a g 22 A p r il 1938.0 .3 0 2 K a n a a l 10 d.G ezien <strong>de</strong>n w einigen aanvoersoorten heel d u u r.Z a te rd a g 23 A p r il 193S.0 .3 4 0 K a n a a l 13 d.0 .2 4 6 K a n a a l 12 d.0 .2 3 6 K a n a a l 13 d.0 . 14 1 Nioord 8 d.0 .2 2 5 K a n a a l 12 d0 .2 2 0 K a n a a l 12 d.S-'eciits 6 m o to rv a a rtu ig e n m et k ie ’ne v a n g ­sten z ijn ter m a rk t ; <strong>de</strong> aanvo er is v o ld o e n ­<strong>de</strong> gezien <strong>de</strong> g eringe vraag. De kw alite it <strong>de</strong>zervangsten is d a a rb ij niet al te w el verzorg d ; <strong>de</strong> keus is beperk t. T ongen en tarbotz ijn d u u r doch v ertoonen n e i^ n g tot daling.A n d e re soorten, m e t u itzo n d e rin g van kabeljau w en iek, z ijn slap.M a a n d a g 25 A p r il 1938.8 7 .8 4 0 ,—60.096 503 0 ,4 6 0 ,—15 .8 3 5 ,—2 3 .2 6 1 ,—2 7 .8 5 4 ,—14.995,—12.030,—16,280,—15 .8 0 3 ,—26.2 19 5031.69,5,—3 2 .3 7 5 ,___13 .3 6 5 ,—I 6 ,5 2 2 ,—24.1 60,—D e twee ÏJsïandsche vangsten z ijn nietvolledig gelost ; <strong>de</strong> 0 .3 4 5 en 0 .2 3 2 zullenm o rg e n verkoopen. D e a a n v o e r is m a a r m id ­d e lm a tig en zooals alle M a a n d a g e n laat <strong>de</strong>h oedanig h e id van som m ig e vannsten lew enschen over. De IJslandsche booten h ebbenallebei m ac h tig veel k a b e lja u w b u itg e ­m a a k t, d a a r b ij veel koolvisch, m in d e r schelvischen w e r-J'g w ijtin g en roo<strong>de</strong> p ö o n ë n . —D e vangsten van het K a n s a l z ijn m id d e ’m atigd och ietw at uitgebre <strong>de</strong>r da,n vorige week.D e aanvo er <strong>de</strong>zer v a a rtu ig e n bestaat <strong>voor</strong>alu it rogsoorten en Schotsche schol ; er is tek o rt aan ron<strong>de</strong> visch en w ijt ng. D e vangstvan <strong>de</strong> W itte B ank is m a a r m id d e lm a tig inaanvoer van tongen, iek soorten en to ngen.E r w erd echter ee.n 70tal m a n d e n k le inè iekb u itg e m a ak t die scn.oonen afzet bekw am en,lie d e n was er een n ijp e n d te k o rt aan wij-L’ng, posten, ieksoorten, to ngen engrootetarbot.D insdag 26 A p r il 1938.5 5 .0 .8 0 .overschot 2 6 .6 3 5 ,—5 5 .0 . 163 overschot 7 3 .8 0 0 ,—0 ,3 4 5 K a n a a l 14 d. 27.'9^8,500 .2 3 2 K an aal 12 d. 17.327,—5 5 .0 . 149 C ly<strong>de</strong> 13 d. 3 8 .0 0 6 ,5 00 ,1 9 2 K an aal 12 d. 2 1 .1 0 1 ,—0 .3 1 0 K an aa l 14 d. 19.855,—0 2 9 0 K an aal 12 d. 2 2 .3 8 0 ,—0 .2 3 5 K an aal l i d . 15 .12 5,—0 .2 3 7 S p anje 1 8d. 5 6 .7 6 5 ,—0 2 5 4 W itte B ank 13 d 2 2 .8 1 2 ,5 0N .53 N o ord 6 d. 11,315,—0 .1 7 5 K a n a a l 11 d. 2 2 .9 3 8 ,—0 .2 3 1 S p anje 18 d. 5 2 .8 6 j ,--0 .3 0 8 K a n a a l 11 d. 2 1 .3 1 5 ,—0 .3 1 5 K a n a a l 13 d. 17.315,___0 .2 4 1 S p anje 18 d. 54 .65 7,—0 .1 7 9 C ly<strong>de</strong> 12 d. 2 7.5 15,—D e U .z V lverk o opt m o rg e n . D e aanvoervan he<strong>de</strong>n is ietw at ru im e r dan gisteren ; h ijis beter verzorgd en <strong>de</strong>versehe:<strong>de</strong>nhe<strong>de</strong>nz jn grooter. D e Y slandsche booten hebbennog heel w at k a b e ljja u w ter m a rk t gebracht,d a a rb ij w at w ijtin g schelvisch en lengen.D e vangsten v a n het K a n a a l en v a n <strong>de</strong>W itte B ank hebben <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong>sam enstellingais,-Ma an dag.. D e om v.ang<strong>de</strong>r C ly<strong>de</strong>vangstenneem t sterk af en w eldra zal <strong>de</strong>ze visscherijopgegeven w or<strong>de</strong>n <strong>voor</strong> m eer ren<strong>de</strong>eren<strong>de</strong>.De Spaansche v a a rtu ig e n hebben heel veelto ngen en een flinke p a rtij rogsoorten bu t-g e m aakt ; an<strong>de</strong>re soorten w or<strong>de</strong>n slechts ino n b e la n g rijk e p a rtijtje s aangevoerd. V a n bij<strong>de</strong>n aanvanp- w er<strong>de</strong>n alle soorten, m et u i t ­zo n d e rin g ecTiter van <strong>de</strong> Y slandschevisch,aa n <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> p rijz e n als gisteren afgezet. — -R o n d hasf-m arkt o n<strong>de</strong>rg ingen b ijn a alle va-rieteiten een gevoelige in zin k in g .W o e n sd a g 27 A p r il 1938.0 .2 9 1 K a n a a l 12 d. 16.275,—5 5 .0 . 15 7 C ly<strong>de</strong> 14 d. 34.701 500 .3 5 0 K a n a a l 12 d. 19.315,’--5 5 .0 . 158 N oor<strong>de</strong>n 12 d. 2 8 ,5 1 8 500 .3 1 7 K a n a a l 14 d. 15 .57 5,—0 .8 2 K a n a a l 13 d. 2 0 ,6 4 5 ,—0 ,3 0 7 K a n a a l 13 d. 17.7 90,—0 .3 00 Z . W est Ie rla n d 12 d. 1 97,500 .3 0 6 Z . W e st Ie rla n d 12 d. 2 5 ,1 9 5 ,--0 .1 1 6 N o o rd 7 d. 10 3 9 5 ,—0 25 K a n a a l 13 d 14.260 —0 .2 8 1 W est 5 d. 6 .9 5 9 ,—0 .3 3 6 Nauw* van Kales 5 d. 5 ,6 7 0 ,—0 .2 8 9 N au w v a n K ales 8 d. 17,064,—0 .2 1 5 N a u w van Kales 7 d. 13 ,5 4 0 ,—0 .2 4 0 W est 7 d. 11.265,—E e n re<strong>de</strong>lijke yroote p a rtij vischworcitaangebo<strong>de</strong>n ; <strong>de</strong> k w a lite it is beter dan gisteren; <strong>de</strong> keus is voldoen<strong>de</strong>. V angsten vanIe rla n d leveren veel m o o ie m'ei<strong>de</strong>n zoow elgroote als kleine sorteering.Deze soortenw or<strong>de</strong>n heel k a lm b e w e rk t en <strong>de</strong> afzetprij-zen z ijn m a a r p o /e r. V a n g st van het N o o r ­<strong>de</strong>n is klein in o m v a n g , heel veel verschei<strong>de</strong>nhe<strong>de</strong>nw o rd e n echter ter m a r k t gebracht.Deze vangst bestaat vo o ra l u it k a b e lja u w ,koolvisch, w o lven, to n g s c h a r en totten. Devraag was h e <strong>de</strong> n heel k a lm en alle soortenw aren g o e d k o o p e r d an g'isteren en <strong>de</strong> b e so m ­m in gen z ijn heel klein.D o n d e rd a g 2 8 A p r il 1938.0 .3 3 5 K a n a a l0 . 152 O ost0 .2 70 K a n a a l0 .1 3 7 N au w van K ales 8 d.B.24 O ost0 .6 6 O ostH .Ó 3 W estN .4 3 W est0 .2 2 6 W estH .8 2 N au w van KalesT ien m o to rv a a rtu ig e n m et goed verzorg<strong>de</strong>doen k le in e vangsten z ijn ter m ark t. D e aan-vcer overtreft <strong>de</strong> v ra a g en alie soorten wor-<strong>de</strong>r k a lm bew erkt. T ongen w aren goedkooprrettegenstaan<strong>de</strong> <strong>de</strong>n geringen aanvoer.O P B R E N G S T V A N DUN V f R K O O P P E RM U GEDURENDE <strong>de</strong> VERLOOPEN WEEK15 d. ! 1.280,—7 d. 8 ,9 0 0 .—12 d. 9.9 2 8 ,—8 d. 7.5 62 ,507 d. 6 .3 2 0 ,—7 d. 7.715,—6 d. 10.650,—6 d. 8 4t>5 —7 d. 11.050,—7 d 6 ,8 4 0 ,—D o n d e rd a g 2 1 A p r i!V r ijd a g 22 A p r ilZ a te rd a g 23 A p r ilM a a n d a g 25 A p r ilD nsdag 26 A p r ilW oensdag' 2 1 A p r il1.806,—2 3 .7 8 1 ,—120.7 75,—45 1.732,—5 5 2 .7 2 7 .5 02 7 8 .8 7 0 .5 01.4 29.692 —G E W IC H T EN FR1JZEM DER GARNAALGEDURENDE DE VERLOOPEN WEEK5605 kg. 1.90— 5,—4377 kg. 3 .7 0 — 4 .7U4 751 kg. 3 .1 0 — 4.101907 kg. 3 .0 0 — 5,503491 kg. 3 .7 0 — 4.70D o n d e rd a g 7 T "A p r il 5682 kg. 4 ,5 0 — 6,10V r ijd a g 22 Apri).Z a te rd a g 23 A iprilj Z o n d a g 24 A p r aM a a n d a g 2*3 A p r ilD insdag 2~6 A p r ïi\Koensda^: 2 7 A p r il 4 4 24 k g .3 .8 0 — 4.80\ .schtactoor in alle soorten/E tS C IïE N — GERQOKTENV lhC Ii E N GARNAALVischhan<strong>de</strong>l in t groot en t kleinV ISU iM lJN , 2 - MECHELENTel. 789VerwachtingenZ a te rd a g 30 A p r il. — 0 .2 8 0 van hetN oor<strong>de</strong>n m et 1100 kg. to n g e n en m ixed.M a a n d a g 2 M ei. — 0 .8 8 v a n <strong>de</strong> C ly<strong>de</strong>m et 1000 k a b e lja u w e n , 150 b. g u lle n , 50 b.kools, 50 kools, 5 b. gutvisch, 80 b. stekkers,3TT b. rog, to ta a l 10 »bakken. 0 .8 1van het /Kanaal van Bristol m et 130 b. vischen 40 0 kg. tongen. O . 164 van het N oor<strong>de</strong>n0 . 135 van het K a n a a l van Bristol. SS .O . 161van <strong>de</strong> N oordzee m et 4 Y2 b a k k e n : k a b e l­ja u w , schelvisch, wijting» en m ixed.D-nsdag 3 M ei. — 0 .8 9 Y s la n d m et 3 5 00k a b e ljau w e n , 400 b. g ulle n , 150 kools, 3 5b. schelvisch, 30 b. b o on e n , 70 b. m ixed.Totaal 12 b a k k e n . 0 .3 2 8 v a n h et K a n a a l v.B ristol S S ,0 ,147 v a n Y s la n d m et 3 0 00 k a ­beljau w e n , 800 kools, 4 0 0 b, g ulle n , 60 b.schelvisch, 50 b. m ixed. 50 b. b o on en, to ­taal 13 b a k k e n . 0 .2 8 5 van S p anje m et 3 %b a k k e n visch. 0 . 1 12 van het K a n a a lvanBristolW o e n sd a g 4 M ei. S S .0 .9 7 v a n <strong>de</strong> N o o r d ­zee m et 550 k a b e lja u w e n , 120 b. totten, 40b. p latvisch, m ixed. SS .O . 159 van <strong>de</strong> N o o rd ­zee niet zeker verw acht. 0 .2 8 7 v a n <strong>de</strong> W it ­te Ba.nk. 0 .8 7 v a n het K a n a a l v a n Bristol m et150 b. visch en 300 kg. tongen.V er<strong>de</strong> r w o rd e n v e r w a c h t:10 vaartu ig e nvan <strong>de</strong> W itte B a n k . 0 .6 5 , 0 .1 1 4 , 0 .1 7 6 ,0 .2 2 5 , 0 .2 6 7 , 0 .1 £5 , O 2 72 0 .2 78, 0 .3 0 30 .3 2 6 , 0 .3 2 7 , v a n het K a n a a l van Bristol.2 v a a rtu ig e n van S p anjemVoor uw®Electrische Inrichtingen______en alleElectrische Toestellenhet geken<strong>de</strong> huisD. & 0. 0PDEDRYNCKGediplomeer<strong>de</strong> ElectriekersNieuwpoortsteenweg, 195 - Tel. 1093Visscherskaai, 17, Tel. 2003, Oosten<strong>de</strong>ANTWERPEN22 A p r il 1938. -- G rie t 10 ; kabeljau w7— 10 (n e tto ) ; 5 (b r u to ) ; p la d ijs 3 ,5 0 —12 ; rog 7— 8 ; ro o b aa rd 8 ; vleet 12 ; schelvisch/ --TO ; S;cotsche schol 4-- 8 ; steenpost5 ; w ijtin g 5 ; h a rin g 4 ; m ak re e l 5—6,50 ; geep 8 ; p a lin g 18— 21 fr. p e r kg.British Ropes LtdLONDON- —«o»------Consortium <strong>de</strong>r Best* Engelsche------Staaldraadfabrleken ----------De Wereldberoemd« StalenKorretouwen «Bulivant», «Ellis», enz,---- o -----Agenten en Depothou<strong>de</strong>rs <strong>voor</strong>Oosten<strong>de</strong> en <strong>de</strong> Belgisch« Kust :OSTEND STORES & R0PEW0RKSN. V.Ï'EEDERIJK/\AI — OOSTENDEGENT17— 23 A p r il 19,38. — G a rn a a l 8 ; g'riét14 ; k a b e lja u w 9— 12 ; p lad ijs 10 ; p a lin g16— 24 ; schelvisch 9 ; rog 6— 9 ; tarb o t1 5 18 ; to n g 2.2-- 25 ; w ijtin g 6 ; zeepost8 ; zonnevisch 8 fr. per kg.fr. per kg.VISSCHERS 1Weet U 4ai SDE BESTE GASOILIHET BESTE MAZOUTî <strong>voor</strong>VISSCHERSVAARTUIGEN[GEFABRICEERD wordt door O»Belgian Cracking Cy !die nooit <strong>de</strong> belangen van <strong>de</strong>rkooper uit het oog verliest.Al hare prcxÊucten komen <strong>voor</strong>tvan <strong>de</strong> Belgische Werkhuizente Langerbrugge.BESTEL BIJ DE » . C. C.BRUSSELiVISCHMIJN16— 23 .Aipril 1938. — ■Z e e d u iv el 5.15 ;k e b e ïja u w 3.32 ; g ullen 3.25 ; m o o ie m e i­<strong>de</strong>n 1,82 ; zonnevisch 4 ,7 9 ; schelvisch 5.96zeepalin g 4,34 ; versehe s p ie rin g 5.8 8 ; k n o rhaan 2,6 9 ; la to u r 9,25 ; schar 4,12 ; ieng1.59 ; w ijtin g 3 ,1 2 ; heek 3.2 8 ; konings-visch 4,93 ; p la d ijs 4 (95 ; ro g 6.53 ; orphies7,02 ; ro o b a a rd 4 .0 0 ; verv roren zalm 13,29;to n g 16 53 ; ta rb o t 1 1,80 ; p ie te rm a n 13,05 ;fr. per kg.VI3CHMARKT18— 23 A p r il 1938. — G riet 10— 18 ;zeed livel 8-- 12 ; k a b e lja u w 5—10 ; g ullen5— 7 ; m ooie m ei<strong>de</strong>n 6-- 4 ; ze e palin g 3-- 5 ;zonnevisch 6'— 9 ; schelvisch 4— 9 ; schaat4-- 10 ; k n o rh a a n 3— 4 ; la to u r 9-- 1 1; schar4-- 7 ; leng/ 3-- 4 ; w ijtin g 2-- 5 ; heek 4—7 ; orphies 7-- 9 ; p la d ijs 4-- 10; rog 3--8 ; voobaard 4-- 6 ; verv roren zalm 18--25 ; klip visch 2-- 4 ; forel 18-- 20 ; tarfcot10-- 23 ; p ie te rm an 14— 16 ; to n g 13-- 2 7fr. [ er kg.7.50—6.00__3 00—4 .0 0 —6.5 0—3 .5 0 —4 .5 0 —4 ,* 0 —3 50—3 .5 0 —1 5 0 —2TÛ0—3.5 0—3 .0 0 —6.00—4 u (T—2 ,8 0 —3 00—2, 00—1.50—3.0 0—1,25—3 .0 0—1.50—7.00—7.00—6/50—........................... .......................................................................... 6, 00—(to tte n ) ...................................... 4 ,0 0 —9.0 0—6, 00—3.0 0—4 00—6 50—3 .5 0— r4 .0 0 —4 0 0 —3 .0 0 —H,00—1.00—2 ,0 0 —3.25—2 .5 0 —7,00___3.50—2.5 0—3.0 0—2 . 00—2,505 —3 —1,501.532,502 —5,—3 —2 —2—1,506 ,0 0 — 4,— 5 00—2 50— 3 ,0 0 —10,0 0— 6,— ! 2 ,0 0 —1.50— 1,50—3 ,0 0 — 2 — 3 ,0 0 —3,0 0—1,50— 1,00—1,25— 1,00—4 00— 2 — 4 ,5 0 —5 ,5 0— 4,50 6 ,0 0 —3,00— 4 ,0 0 —6.502.502 —5,—4 —3 —2—2.5 a3 —2.505,—3 —2 .5 01,752,—2 .5 01—2 —1 256,—4 —2 —6—I —2 —2 —5__3 —1,50Dinsd.17,00—13,00—12 0 0 —9.0 0—12.00___13.0 0—17.00—19.00—18.00—*g13,—12,—1 1,—8 —13,—13—' V -19,—7.00— 6 —5.00— 4,503 ,0 0 —4 ,0 0 — 2 —6,0 0 — 5 —3 ,0 0—3.8 0 — 3 004 ,0 0 — 2 —3,0 0— 2,—3,0 0 — i ,501,00—2 00— l.5'03 00— 2,503 00— 2 —5 ,5 0 — 4,503,0 0 — 2,5,12,0 0 —! ,7 5 — 2 —1,50— 1 ,2 )1,25—3,0 0 — 2,—1,00— 1,252 ,7 5 — 2 ,—1,25___ 1 —7,50—6 ,0 0 — 7—7 50— 7,—6 ,0 0 —3 00—7,00— 6,—4 ,0 0 — 3 —2 ,0 0—14.00___ 7 —1,00—3,0 0— 2 —3 ,0 0____ 2,—1,00—1,00—4 ,5 0 — 2,—6,0 0— 5 —3 ,0 0 —3 0 0 —2 ,0 0 — 1,5016,00— ;18,—28 A P R IL 1938W o ensdagD o n d e rd a g1 8,0 0— 14,— 15,00— 13 —13,0 0— 1 1,00 1 1,00— iU —12,00— 9,— 10,00—12,00— 8,— 8 0 0 — 9»—12,00— 13___ 10,00— 12,—14.00— 16,— 12,00— 13,—17,00— I S ­ 13.00—I S ,00— 14,00— 16—19,0‘0— 14 ,0 0 — 16,—6,0 0 —8,0 0 — 6 — 6 ,5 0 — 6,—5.0 0 — 5,5 0—2,5 0 — 2 ,0 0 —3,5 0— 1.50 .......... ......7,50— 5,— 5 00— 3,503,310— 3,— 2 ,5 0 —3 ,5 0 — 3 00—3,5 0— 2,0 0 3,50— 2,—3,0 0— 2,— 2 ,5 0 — 1,503 ,0 0— 1 50 2 .5 0 — 1,501 O'O— 1,00—2 ,0 0 — 1,50 1,00—3 ,0 0 — 2,50 2,0 0 —2 ,5 0 — 1,50 1,00—4 ,5 0 — 4,—3 ,0 0— 2,50 " 2 ,50—2 ,0 0 —R ijS P E R K IL O G R A M T O E G E K E N D A A N DE VERSCHILL&NDB SOORTEN VISCHZ a te rd a gM a a n d a gT u rb o t — G roote ta rb o t ......................................... i 8.0 0--- 14.00 18.00-- 14.—M id . ta rb o t ....................................^2,0 0 -------13,— 13 ,0 0-- 11,---K lin e ta rb o t .......................................... 11,00— 10,— 1~2,00— I I , —Barbues — G rist ....................................................................................... 9 .0 0 — 8,00Soles — A lle rg ro o te to ngen .............................. 13,00---17.— 12.00— 15.—G roote to n gen ...................................... 18.00— 1 6 .0 0 — 17.—M id d . groote to n g e n . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 , 0 0 — 19,— 17,00— 19.—V o o rk le in e to n g e n .............................. 20,00'— 2 2 ,--- 2 0 ,0 0 — 21,--K le in e to n gen ....................................... 2 2 .0 0 — 2 3 ,— 2 0 ,0 0 — 22,--C arrelets — G r. p la d ijs (s c h o l) .................... 6,5 0— 5,— ............................M id. p la d ijs ................................ 8 ,5 0 — 7,--D e jd e slag p lad ijs ......................... 6,0 0— 5.—K lein e g ladijs .......................L im an<strong>de</strong>* -- Schar .......................................L im a n d e s soles — G roote to ngsch a r ..K lein e tongsch ar ..Soles d ’Ecosse — G r. Schotsche scholK l. Schotsche schol ..Flottes -- S chaten .......................................Raies — G roote rog ..................................K le in e ro g ..................................T acauds — Steenposten ............................M erlans — G r. w ijtin g .............................K le in e w ijtin g ....................C a b illa u d b lanc — W itte k a b e lja u w ..G r. g u lle n ...........K l. g ullen ..............C a b illa u d d'Isla n<strong>de</strong> -- Ysl. k a b e lja u wG r. g ullenK l. g u lle n ..............Sébastes — K lip v is ch ..................................C h a rb o n n ie r -- K o olvisch .......................Lïeus -- v la sw ijtin g ..................................1 ingues — L engen .......................................Eglefins — G r. schelvisch .......................G r. m id. schelvisch .......K l. m id. schelvisch .........K l. schelvisch .......................BraadschelvischC o lin s ■— G r. m ooim eisjes ..M id . m ooim eisjes ..................K l. m ooim eisjes .......................V ives — P ie te rm a n n e n ............................G ro n d in s — < K n o rh a a n ............................G ro n d in s rouges — Engelsche soldatenR c ultsts — R o o b a a rd .................................Em issoles -- Z e e h a a i .................................Roussettes -- Z e e n o n d e n .................D orées — Z o n n e v is ch ..................................L.ottes — G r. zeeduivel (steert) .......K l. zeeduivel ............................C c ngres — G r. zeepalin g ............................................................... 3 ,0 0 —K l. ze e palin g ................................... ............................. 2 ,0 0--M a q u e re a u x — M a üre e l ...................................................................... 3,00—H arengs -- H a r in g ............ ..................................................................................................E sturgeons — Sseur ............................................. ....... .....................................................F létans — G r. h e ilb o t .......................................................................................................K l. h e ilb o t ............................................. .............................12,00— 14,___F.crevisse« — K reeftjes ......................................... ............................. ............................IJMUIDENIn <strong>de</strong> w eek v a n 21 tot 27 A p r il kw am e n30 stoom treilers, 1 D een en 56 m otors h u nvangsten versehe visch aan <strong>de</strong>Rijksviach-h alle n v e rk o open.D e vangsten v a n <strong>de</strong> stoom treilerslietena a n versch ei<strong>de</strong>nheid niets te w enschen over;groote vangsten h a d d e n <strong>de</strong> N o ordb o o te n. —V oora] <strong>de</strong> tw ee groote treilers E rin en D elftb rac h ten vangsten m e<strong>de</strong> v a n 1600 à 1800b e nnen. H e t grootste ge<strong>de</strong>elte v a n <strong>de</strong> v a n g ­sten bestond u it m ak re e l, ongeve*er 1000b e n n e n , m a a r het overige u it veel verschei<strong>de</strong>nheido.a. schelvisch, totten, w ittin g , k a ­beljau w , k oolvisch en g ulle n .O o k <strong>de</strong> vangsten v a n <strong>de</strong> G ro o te B a nk geveneen rijk e verschei<strong>de</strong>nheid. V elew ittek a b e lja u w en als b ijv angst, ta rb o t, to n g s ch a ischol, h e ilb o t, totten en w ijtin g .D e vangsten van <strong>de</strong> m o to rs b lijv e n <strong>voor</strong>to n g e n k le in. V o o r schol en w ijtin g bevredigend.B u ite nlan dsch e aanvoer : 1 D een. H oew elhet c o n tin g e n t reeds la n g was u itg e p u t m o c h td it « c h ip to ch verïcoopen, d aar he{ m etmotorschacfef w as ïn n n e n g e lo o p e n .D e v is ch p rijze n w aren <strong>de</strong> geheelew eekb evredigend. T e g e n W o e n sd a g viel <strong>voor</strong> velesoorten een d a lin g a a n te stippen.V erw achting- toeE om en<strong>de</strong> w eek : 25 s to o m ­treilers en 50 m otors.Don<strong>de</strong>rdag 21 April 1938.S v a a rtu ig e n k o m e n d e van <strong>de</strong> vischgron-<strong>de</strong>n G ro o te en W itte B a n k fcrachtent ru imv oldoen<strong>de</strong> versehe visch aan <strong>de</strong> m a rk t. A liesoorten versehe visch w er<strong>de</strong>n aan hoogep rijze n afgezet.Y m . 115 G roote B a n k 300 31.84,Y m . 83 W itte B ank 85 1259,—Y m . 60 G ro o te B a nk 2 7,Y m . 59 G roote 766,Y n. I 12 G ro o te B a nk 300 2 6 0 9 ,—Y m . 48 G ro o te B a nk 250 27 00 ,K w . 40 W e t 15 176 —E. 329 D e n e m a rk e n 50 697,Vrijdag 22 April 1938.Slechts 2 m o to rv a a rtu ig e n w a re n a a n <strong>de</strong>m a r k t m et geringe vangsten platvisch. G e­zien <strong>de</strong>n k le inen aa nvoer,was <strong>de</strong> versehevisch zeer duur.R o . 1 W est 20 2 3 3 ,—K w . 34 W e st 20 2 4 6 ,—Zaterdag 23 April 1938.I stoom treiler k o m e n d e v a n <strong>de</strong> G rooteB a n k m et k aB eljau w , zeew olf, totten en veleplatvisch <strong>voor</strong>ts 5 m o to rsch e p en m et b e ­schei<strong>de</strong>n tongvangsten. V is c h p rijz e n : re<strong>de</strong>-IStoommachien«n- Motoren - StoomketelsINDUSTRIELLE DES PECHERIESSamenwerken<strong>de</strong> VennootschapRee<strong>de</strong>rijkaai (rechtover <strong>de</strong> Slipways) en 33, Lijndraaiersatraat, 33Alle mekanieke vermakingen en constructiesAlle smids-, plaat-, koper- en zinkwerk <strong>voor</strong> schepenLevering van alle bcnoodigdhetien :Oliën, Verven, Kettingen, Chik«ks!s, Katoen, Cacbure, enz., en*.Tel. 741 en 1781 W iiO HaaftMst.eidSterLES FRIGORIFEÜES DU LITTORALi J SGEMAÀLD EN IN BLOKKENN. VGroote koelkam«rg<strong>voor</strong> bewaring vanvisch, eier®nbevroren vleeschenz.BREEDENSCHE WEG, 42 -TELEFONEN 707 . 1050K w .Kw.K w .35 W est 25 4 7 2 ,—155 W est 25 4 1 9 ,—24 W est 45 5 2 0,—74 G roote B ank . 70 1613,—78 G roote B ank 55 13 73,—69 W est 30 4 2 0 ,—23 W est 20 3 5 8,—138 W est 45 561,—1 14 W est 35 442 —177 W est 25 311 —2 7 W est 20 2 8 4 —112 W est 25 3 5 5 ,—154 W est 30 3 76,—108 W est 30 3 5 8___91 W est 30 3 6 1 ,—45 W est 30 3 2 8 ,—59, W est 35 398,—51 W est 40 513,—52 W est 30 31 4 ,—225 G ro o te B ank 80 1555,—Y m . 29 G ro o te B ank 1 10 13 0 2,—K w . 103 W itte B ank 70 737,—R o . y W itte B ank 45 777.—Sch. 15 G ro o te B ank 55 1 144,—K w . 107 W est 25 275 —K w . 178 W est 30 4 0 0 —Maandag 25 April 1938.8 vangsten v a n <strong>de</strong> B a nk alle m et veelw itte k a b e lja u w en <strong>de</strong> beken<strong>de</strong> platvisch, !g io o te vangst v a n het N o or<strong>de</strong>n bestaan<strong>de</strong> u itm akreel, scKelvisch, w ijtin g en koolvisch en39 m otors v a n <strong>de</strong> G ro o te en W itte B a nk enW est m e t veel schol en w ijtin g m a a r beschei<strong>de</strong>ntongvangstenV is c h p rijze n vast.Y m . 12 N o o r<strong>de</strong> n 1655 8 4 5 6 ,--Y m . 95 G ro o te B a n k 2 0 0 2 0 0 8 ,—Y m . 8 K o ra a lb a n k 720 2 9 4 3 ,--Y m . 94 G ro o te B ank 170 2 4 5 1 ,—Y m . 99 G ro o te B a nk 175 1861,--Y m . 130 G ro o te B a n k 345 2 6 9 6 ,—'lm . 44 G ro o te B a n k 300 2 6 1 8 ,—Y m . 26 G ro o te B ank 620 4 6 7 5 ,—Y m . 70 G roote B a nk 155 1487,—Y m . 204 W est 30 3 1 5 ,—K w . 175 W est 30 332,—K w . 162 W e st 35 351,—K w . 89 W e st 25 296,—w. 38 W e st 30 386,—Kw .K wK w .K w .K w .K w .K w .K w .K w .Kw .Kw .K w .Kw.Kw .86 W itte B ank3 W est166 W est169 W est46 W est1 I 0 W est95 W est19 W est124 W est173 W est158 W est33 W e st130 W est62 W est4535203035353035402535303020739.-461 -28 0,-361,-307,-399,-301,-39 1,-394,-35 1,-4 1 5 ,—338 -3 8 7 -30 7 ,-Dinsdag 26 April 1938.1 vangst v a n het N o or<strong>de</strong>n bestaan<strong>de</strong> u iteen groote vangst m akreel e n watschel-viscïV, zwartei koolvisch, en g ulle n , 4 v a n g ­sten van cfe? T îâ n î bestaan<strong>de</strong> u it veel w ittek a b e lja u w m et <strong>de</strong> beken<strong>de</strong> platvischsoortenV is c h p rijze n iets b iilijk e r d an <strong>de</strong>n M a andag.Y m . t G roote B ank 355 2 8 4 9 ,—Y m . 6 N oor<strong>de</strong>n 1200 5 D 1 I,--Y m . 384 G roote B ank 45 0 2 4 8 5 ,—Y m . 46 G roote B a nk 350 2 5 5 1 ,—Y m . 77 G ro o fe B a nk 45 65 7,—Woensdag 27 April 1938.D e aanvoer is he<strong>de</strong>n ru im voldoen<strong>de</strong> en<strong>de</strong> verschei<strong>de</strong>nhéïd liet niets tewenschenover. I groote m ak reelvangst van het N o o r­<strong>de</strong>n en 1 vangst v a n <strong>de</strong> K o ra a lb a n k m etkleine m ak re e l. D e rest v a n <strong>de</strong> s to o m tre i­lers k w a m e n v a n <strong>de</strong> B a nk m et h u n beekn<strong>de</strong>vangsten. W itte k a b e lja u w was zeerover-overvloedig.D e m o to rv angste n : w e in ig tongen, v o l­doen<strong>de</strong> schol en w ijtin g . V ia c h jrijz e n overalle soorten g enom en goedkooper, <strong>voor</strong>al<strong>voor</strong> m ak re e l en w itte kabeljau w .Y m . 87 G roote B a nk 160 1310,___Y m . 96 G ro o te B ank 21 0 1500,___\m . 71 G ro o te B a nk 505 2 4 0 0 ,___Y m . 98 G roote B ank 320 2 0 4 0 ___'lm . 15 K o ra a lb a n k 1400 2 3 2 0 i___Y m . 17 N oor<strong>de</strong>n 1865 6 5 7 0 ,___Y m . 3 7 G ra o te B ank 555 30 0 0 ,___Y m . 82 G roote Bank 365 2 3 0 0 ,__K w . 18 W est 30 2 3 0 ,___K w . 42 W est 45 5 6 0 ,___K w . 22 W est 40 44o'___K w . 104 W est 45 470.'___K w . 134 W est 40 430 ___K w . 41 W est 50 4 8 0 i___K w 44 W est 45 4 4 0 ___K w . 161 W est 60 62öt___■ B R IC H T A A N D l V I S 9 C H B » IO m g o a é i » snaUra g a m g d <strong>de</strong>Jtu»tw«oJiteT» to d a n • (« k r a ik t d*ta rrs k ljk a rs t m iLUNETTERIE BELGE• 4 , X A P B L U M T R A A T , 3 4 — O O S T H W D F(tM k t v r e r A» Q n m i » C e ntéo )AÄe v m i w i i n f « « aan da g«nmdif*ta prijzenG re o te k « u i t u B t r a n a t t »BLANKENBERGEO p b re n g st v a n <strong>de</strong>n v e rk o o p van visch in<strong>de</strong> v is c h m ijn v a a B lan kenberg egeduren<strong>de</strong><strong>de</strong> w eek v a n 21 to t 27 A p r il 1938.D o n d e rd a g 21 A p r il 531.6 0V r ijd a g 22 A p r il 1.62 f,9 0Z a te rd a g 23 A p r il 4.754^80M a a n d a g 25 A p r il 2 8 .0 4 3 ,7 0D in sd ag 26 A p r il 1.460,50W o e n sd a g 2 7 A p r il 3 .9 2 7 ,—G em id<strong>de</strong>l<strong>de</strong> p rijs v a n <strong>de</strong> visch : T a rb o t :19— 21 ; giriet 14— 16 ; g fo o te to ngen 10— 12 ; b lo k to n g e n 13— 15 ; fruitto n g e n 18— 20 ; k le in e to n g e n 12— 13 ; groote p la ­ten 5— 6 ; IcTetne p la te n 6-- 7 ; k leine v u c li4— 6 ; schar 4— 6 ; p ie te rm a n 10— 12 ;w ijtin g 2— 3 ; rog 3— 4 ; g a rn a a l 5— 7 fr.per kg.ALTONAV1SCHMARKTEN ALTONA-HAMBURGWEEKOVERZICHT VAN 11 TOT 16 APRILT oevoeren :8 N oordzeetreilers kg. 3 6 1 .2 0 03 Y slandtreilers 2 1 8 .1 0 05 N oorsche k u sttreilers 76 2.7 009 H oogzeetreiler* 15.2001 I riviervisschers 60 0Te zamen kg. 1.35 7.800Inzendingen van Binnen- en Buitenland :kg. 85.300Uit ter hand verkoop :15 riviervisschers kg. 700Haringinvoer ;I treiler van Engeland kg. 98.3255 treilers van Noorwegen 1.062.350'Ie zamen 1.160.675De markt ken<strong>de</strong> een levendig«belangstelling<strong>voor</strong> versehe visch. Rooioonen warenre<strong>de</strong>lijk in aanbod. De toevoerenuit<strong>de</strong> kleinvisscherij waren niet toereikend. —Grcotere aanlanding van Yslandtreiler»en1longzeevaartuigen zou<strong>de</strong>n gemakkelijken afzetgevon<strong>de</strong>n hebben.WEEKOVERZICHT VAN 18 tot .23 APRIL1 oevoeren :3 Noordzeetreilers kg. 171.7004 Yslandtreilers 580.9005 Noorsche kusttreilers 698.7009 Hoogzeetreiler« 10.2009 riviervisschers 400SamenUit ter hand verkooip :10 riviervisschersHaringinvoer :1 tieiler van Engeland5 treilers van Noorwegenkg. 1.461.900kg- 300kg. 254.000568.400Samen kg., (J22.400De gedrukte kooplust, die altijd na Paschenopvallend is. liet zich ook op <strong>de</strong> visch-markt voelen. De groote aanlandingen van<strong>de</strong> Noorsche kust kon<strong>de</strong>n moeilijk aan <strong>de</strong>nman gebracht wor<strong>de</strong>n.De aanlanding van treilers en booten uit<strong>de</strong> Noordzee had<strong>de</strong>n beter mogen zijn.FROIDINDUSTRIELREHDERIJKAAI, 36, 003T B N D BMODERNEFABRIEKT«*rtbran(*t iISO.000 kilosTELEFOON 4 9 1Han<strong>de</strong>laregiaCtr N r 9)Poatchtckrek. 323290HOFLEVERANCIERT'.ÏÏO—2 ,5 0 —1 00—1,500,753 50—5 ,0 0 — 4 ,5 03,00— 2 —1,00—12,00— 7,—1,00—2 .0 0 —1,00—0 .7 5 —4 ,0 0 — 2 —5,5 0— 4,0 03 ,0 0 —2 00—1 00—3 ,0 0 —..........1,00—2 00—0 .7 5 —0 .7 5—4 ,5 0— 3,3 ,0 0 —T rrb o t ...........................G riet ................................G io o te to n gen ................G r. m id. to n gen ...........K l. m id . to ngen ...........K l. to ngen ................K l. to ngen {dr- «ftps) .K l. to ngen (k l. slips)G r. schol ...........................M id. «chol .......................Z e t schol ...........................K l. «chol ...........................K i. schol II .....................K l. schol 111 ......................T on g sch ar ...................R o g ................................V leet ................................P oontjes ....................K a b e lja u w ....................G r. G u lla n .........................K l. G u lle n .....................W ijtin g ...........................G r. schelvisch ................G r. m id. achelvisch ___K l.m idd, schalvischK l. schelvi»ch ................B raadachelvisch .........H e ilb o t ...........................L eng ................................K o o lris c h ...........................M akreel .......................W o lf ................................S c h a rto n g .....................Z a lm ..............................S teur ..............................G r. roo<strong>de</strong> pioon ...........M id. ro od» p o o n .........K l. roo<strong>de</strong> p o o n ...........S c har ........... .........Bot ..................................H a m m e n .....................L o m ................................H aring, ...........................K reeft ...........................G r. H ee k ...........................M id. H » * k .......................Don<strong>de</strong>rdag Zaterdag Maandag.4 2 .0 0 — -18— 4 7,00— 17,50 3 9 ,5 0 — 2 0 —.3 9 ,0 0 — -23,— 2 9 .0 0 — 16— 3 8 .0 0 — 15,—. 1,22— 1.14 1,04— 0.96 1,02— 0,76. 1,21 — 1 16 1, TO— 'TT95 1,02— 0.91. 1,26— 1.23 1.16 — 1.02 1.12— 1—1,18— 1.12 1,08— 1,02 1.02— 0,96. 1,08— 1— 0 ,9 8 — 0,90 0.9 2— 0,84. 0 60— 0,38 0.5 6— 0,36 0 .5 4— 0,423 1,00— 2 3 —2 4 .0 0 —3 6 .0 0 — 31 —2 6 ,0 0 —4 1 ,0 0 — 14.50.3 1.00— 18— 2 6 ,0 0 — 9.50 2 6 ,0 0 — 10 —.2 3 ,0 0 — 8.20 15,00— 5.60 17,00— 7.90. 1 1,00— 4,50 7,00— 2,60 13,00— 3 —.2 3 .0 0 — 13 — 2 1 ,0 0 — 17,— 2 6 ,0 0 — 10,—. 17.00— 17,—. 1,50— 0,25' 0 ,5 0 — 2 .5 0— i ,20. 8 ,0 0 — 4,50 4 .6 0 — 2 60 12,00— 2 5C.4 3 .0 0 — re.5 o 4 0 .0 0 — 15)50 34 .0 0 — 14,’50.1 6 ,0 0 — 12 — 1 5 ,5 0 - 1 1 —.1 6 ,0 0 — 8 — " 7'50— 6,20 17,50— 4.90. 8 .8 0— 4.40 4 ,5 0— 1,— 7,70— 3 —.2 0 ,0 0 — TT— 1 6 ,0 0 - 1 2 —Dinsdag35,00__ 23Woensdag45.00— 20,—30.00— 12,501,06—1,00—1,040,840,6Ü0.800,920 ,8 00 .7 00,44............................................................ 14 0020 ,0 0 — 15,— ............................ 15 00-.16. O'O. 17.00.. 1 32—. 2.30—16,00—. 8 00—18730—18,50—13,—2.501,140,548,—6.508,—8,—1,04—2,1 7—0,850.787,50—10,00—7 —6,—.3 2 ,0 0 —36 .00—34 .0 0 —.1 1 ,0 0 — 3.600 .8 2—j 3,50— 10 —8,0 0— 2,507.40— 4.7012,—1 1__15.00— 1 1—14.00— 8,—1,20— 1,—1,65— 0.7018.00— 7,—9 ,5 0 — 4.801 1,50— 6.402 5 .0 0 — 12,—8,5 0— 2,603 1,0 0 —4 2 .0 0___36,—3 1,00— 14,502 1 .0 0 — 8,506.0 0 — 4,—2 6 .0 0 — 1 317.00— 9___2,T4— 0,287.00— 3 303 5 .0 0 — 12,5011,50— 8,5 013,01»— 7,—7,50— 4,5014.00— 1 I,—1 3 .0 0 — 10,—12.00— 6,70T T 6 — 0.721,6-3— 0,502 q:TTÖ— 6,506 ,6 0 — 3,3012.00— 6,6023,TT0— 1 1.—0 ,7 2 —0 ,9 0 —1,10—0 ,9 8 —0 .8 2 —0,56-3 6 .0 0 — 14,—2 6 .0 0 — 14,—2 8 .0 0 — 12.—2 1 ,0 0 — 8,—14.50— 5 505 .5 0— 1,702 1 .5 0 — I I,—15.00— 9.502 .5 0 — 0,607.00— 3,—32 00—10.0 0—16,00—7.00—perper8,907,—5__2 50- 12,15,00— 14,-14.00—1 1.00—12,00—7.20—1.40—15,00—6,1 0—8,50—15,00—9 —6,505 304,—0.353 801,208^5046 .0 0 — 4 3 ,—.3 6 ,0 0 —13,00—8 00—8 ,0 0 —1.40—7.505.50î iroo—6,5 0—7,0-0—8,—9 .5 0 — 2,7 01 1,00— 7 508 .5 0 — e!—7.00— 4,5 049 ,0 0 — 45 —AN«. in gul<strong>de</strong>n aangeduid. Een gul<strong>de</strong>n is o n^oJeer 16 ft.: « k , .>K i.»>»>»per 50 kg.»»»»»>p. 20 stuksper «tukper 50 kg.P. 125 kg.Her SV kg.» » »»»>>per k*.per »tukp. 123 kg.per 30 kg.>»per k »»f i 50 kg.>>»>»>»per stukP. 123 h »>


« HET VISSCHERIJBLAD »,N. V.SC H EEPSB O U W VVERVENJos. BOEL & Zonen:CJ TEMSCHE qW ERVEN GESTICHT IN 1829BOUWEN: MOTORTREILERS. CABOTEURSZEESLEEPBOOTEN, PA SSAGIERSCHEPEN, EN Z.MODERNE DWARSHELLING VAN 130 M.Telegramadres : Bodwerf Temsche Telefoon : 10 en 157Han<strong>de</strong>lsregister : St. Niklaas 101801NIEUWPOORTD eze w eek w erd er veel en schoone vischaangevoerd. w a arv an to n g e n en rog <strong>de</strong>vo o rnaam ste soorten u itm a a k te n .G oe<strong>de</strong> p rijze n w er<strong>de</strong>n b e k o m e n , inhetb ijzo n d e r vo o r platvisch. O o k was er veelen schoone g a rn a a l op <strong>de</strong> m a r k t w elke goe<strong>de</strong>en m id d e lm a tig e p rijze n noteer<strong>de</strong>.T on<strong>de</strong>n g ro o t« 13— 18 ; m idd. 14-- 22 ;v o c rk le in e 16-- 24 ; k leine 9— 12 ; tarbot12— 18 ; kleine 8— 12 ; griet 8— 12 ; p la ­ten : groote 5 ,5 0 — 7 ; m idd.5— 6 ; kleine1,5.0-- 3 ; schar 3— 4 ,5 0 ; p ie te rm an 9— t I :ro s 4— 5 ; kleine rog 1,50-- 2,50 fr. per kg.DUINKERKED o n d e rd a g 21 A p r il 1938.G een visch.V r ijd a g 22 A p r il 1938.B epetk te aanvoer H oo g e p rijze n. 1 o n g :2 8— 30 ; ta rjjo t 18-- 20 ; w ijtin g 6— 7 ; pladijs 7— 8 ; sch ar 8— 9 ; rog 5— 6 ; garn aal6 .5 0 — 7,50 fr. per kg.Z a te rd a g 23 A p r il 1938.M en noteer<strong>de</strong> hooge p rijz e n . -- T o n g 26--28 ; tarbot-griet 14— 17 ; p la d ijs 7 ; schar8 ; w ijtin g 4— 5 ; p ie te rm an 10— 12 ; garnaal 5— 7 fr. per kg.M a a n d a g 25 A p r il 1938.D e volgen<strong>de</strong> p rijz e n w er<strong>de</strong>n genoteerdT o n g 22-- 23 ; tarbot-griet^ 13— 14 ; p la ­dijs 5— 6 ; p ie te rm an 10 ; g arn aal 6— 7,50fr. per kg.D in s d a g 2 6 A p r il 1938.Levendige m a rk t. M en noteer<strong>de</strong> :T ong24— 26 ; tarbot-griet 14— 16 ; schefr 6 ;p la d ijs 7 ; p ie te rm an 10 ; rog 4— 4,50 ;g a rn a a l 5— 6 fr. p e r kg.W o e n sd a g 27 A p r il 1938.G evoelige d a lin g <strong>de</strong>r v is ch prijzen. — to n g20 ; tarbot-griet 12— 14 ; p ladijs 5 ; schar6 ; rog 3V5D— 4 ; p ie te rm a n 10 ; garn aal3 .5 0 — 4 fr. per kg.BOULOGNED o n d e rd a g 21 A p r il 1938.17 treilers^ 2 b o oten en eenige motor-b o oten hebben <strong>de</strong> hav en aangedaan.M enverk o ch t : T 84 kisten van 160 tot 130 ijleh a rin g e n l #5Cf— 1,75 ; 3.995 kisten van 25kg. m ak re e l 2,50-— 4 ; 2.6 8 0 kisten van 26kg. w ijtin g 3-- 4 ; 30 kisten van26 kgvla s w ijtin g 5,5 0 ; 263 kisten van26 kg.k a b e lja u w 3— 5 ; 324 kisten van26 kg.rrooie meidfen 2— T2 ; 82 kisten van 25 kg.schar 3— 7 ; 145 kisten van 26 kg. zo n n e ­visch 1,50-- 2 ; 92 kisten v a n 26 kg. k n o r ­h a a n I ; 180 kisten van 25 kgi. ro o b aard3— 5 fr. per kg.Z a lc rd a 23 A p r il 1938.2 treilers en enkele m o to rb o o te n hebben<strong>de</strong> m a r k t be<strong>voor</strong>raad. M en verk o ch t : 69kis*en van 26 kg. ijle tre ile rh a rin g 1,50 ;681 'risten van 26 kg. m akreel 3,5 0— 5 ;51 kcsten van 26 kg. w ijtin g 3— 5 ; 12 k is ­ten v a n 26 kg. koolvisch 4-5 ; 80 kisten v.26 kg. k a b e lja u w 3,5 0— 4 ,5 0 ; 38 kisten v.26 kg. zonnevisch 2 fr. p e r kg.M a a n d a g 25 A p r il 1938.B edrijvige m a r k t d o or 14 treilers bevo o r­raadM en verk o ch t : 500 kisten van 26 kg.ijle tre ile rh a rin g 1,50 ; 4 9 00 kisten var. 26ky. m ak reel I — 4 ,5 0 ; 470 kisten van 26kg. k oolvisch 3— 3,5 0 ; 30 kisten van 25kg. v la sw ijtin g 5,50 ; 530 kisten van 26 kg.k a b e lja u w 2 ,5 0 — 5.25 ; I I 74 kisten van 26kg. m ooie m ei<strong>de</strong>n 2-- 10,25 : 451 kislen v.26 kg. ro o b oonen 2— 7 ; 390 kisten van 25kg. schar 37 ; 249 kisten va.n 26 kg. rooba a id1,50-- 5,50 ; 325 kisten v a n 26 kg.zonnevisch 1,50-- 1 ,7 5 ; 110 kisten van 26kg. ze e palin g 4— 5,5 0 fr. per kg.D in sd ag 26 A p r il 1938.15 treilers en 4 b o oten <strong>de</strong><strong>de</strong>n <strong>de</strong> havenaan. M en v e rk o ch t : 621 kisten van 26 kg.ijle tre ile rh a rin g 1,50; 6000 kisten van 26kg. m akreel 1,50— 2; 1868 kisten van 26kg. w ijtin g 1-- 4,5 0 ; 151 kisten van 26 ko-,koolvisch 3,5 0 ; 10 kisten van 25 kgvlaswijtin g 5,25 ; 439 kisten van 26 kg.” k a b e l­ja u w 2 ,5 0-- 4 ; 913 kisten van 26 kg. m ooiem ei<strong>de</strong>n 2-- 9,5 0 ; 193 kisten van 25 kg. ro o­boon e n 2 ,2 5-- 5,5 0 ; 220 kisten van 25 kg.schar 2-— 7 ; 178 kisten van 26 kg. roobaard5 ; 2 14 kisten van 26 kg. zonnevischft JU—1,75 rr. p e r kg.W o e n sd a g 2 7 A p r il 1938.17 treilers he,bben <strong>de</strong> m a rk t be<strong>voor</strong>raadE r w erd v e r k o c h t; 514 kisten van 26 kV 7 ■ill i: - kisten van 25 k g schari —k,sten van 26 kg. roobaard I__5 ; 2 75 kisten v a n 26 kg. zonnevisch 1___2fr. per kg.ZEEBRUGGEZ a te rd a g 23 A p r il 1938.C r. to ngen 13— 14 ; b lo k to n g e n 15__l 6 -5C>; fru itto n g e n 18— 19,50 ; sch. kl. to n ­gen 22 23 ; k leine lo n g e n 9 ,5 0-- 21 • p ie ­term an 14-- 14,50 ; schar 4 ,5 0 — 5 ; gr.’ pla-5 .5P — 6 : m idd. platen 6— 6 .5 0 ; platjes5.50— 6 ; ro g 3-- 5 ,5 0 ; tarb o t 18___25-griet16— 2 2 ; gftrnaal 3 ,6 0 — 5 ,5 0 fr. perkgM a a n d a g 25 A p r il 1938.(Tr tongen 13,20— 1 3 .5 0 ; b lo tto n g e n :14 25— 14,75 ; fiu itto n g e n 19-- 20 ; sch. klto n gen 2 0 ,5 0 — 21 ; kleine to ngen 8— 17 ■p ie te rm a n 12,50 ; schar 3 ,2 5 — 3,75 ; grootep la te n 5 ; m idd. p laten 5,50 ; platjes 4 ,5 0__5 ; rog 2 ,5 0 — 4 ; tarbot 15— 18 ; griet 14—1/ ; g arn aal 3 ,4 0 — 5 fr. per kg.D in s d a g 26 A p r il 1938.G r to ngen 11,50— 1 2 ; b lo kto ngen 12___?n : or,U,tt? I?gen 17’50— 19 ! kl. tongen20— 22 ; kl. to n gen 8— 1 8 ; p ieterm an 12— 13 ; K h a r 4 ,5 0 — 5 ; gr. p la te n 5,50 ; m idp laten 5 ,5 0 — 6 ; p latjes 5.2 5— 5.75 ; roe2 ,5 0-- 4 ; tarb o t 15-- 1 8 ; griet 14___ 17-g a rn a a l 3 ,4 0— 4 .8 0 fr. per kg.W o e n sd a g 27 A p r il 1938., , G/A '0 ,5 0 — 1 1 ,5 0 ; b lo k to n gen :1 1,50— 12 ; fru itto n g e n 14,50— 15,50 • schk . to n gen 15— 1 6 ,5 0 ; kl. to n fe n 7___13-p .e te rm a n 12 ; schar 3 ,5 0— 4 ; gr. p laten7 „ 5-2 : m id d - p late n 6— 6,5 0 ; platjes :• -- 6 : r° g 2 ,5 0 — 3,50 ; tarb o t 14___18 :grret 14—17 ; g arn aal 3 ,5 0 — 5.30 fr. per ks?'D o n d e rd a g 28 A p r il 1938.G r to ngen 9,5 0-- 1 0 ; b lo k to n g e n 10—1 ; fru itto n g e n 12,50— 13 ; sch. kl. tongeno o en' ' . to n * en 6~ 11 : pieterm anyy ,50 ; gr. p la te n 4 ; m idd. platen 4 75__5 ; p latjes 4 ,5 0-- 5 ; rog 2 ,5 0 — 3,50 ; ta r­bot 15-- 18 ; griet 14— 18 ; garn aal 3 .8 0 —5 .2 0 fr. p e r kg.Ons NieuwMengelwerkV a n a f volgen<strong>de</strong> v/eek zal ons b lad esn van<strong>de</strong> jongst© m e ngelw e rke n van onzen gelief<strong>de</strong>nvo ik ssc h rijv r A . H ans w eerjjeven. H etis :Grietje van <strong>de</strong>nVisscherW ij z ijn o v e rtu ig d d at dit p ra c h tw e rk bijonze lezers g ro o t sukseszal hebben. W ek o m e n er in ons volgend n u m m e r op terug.Waarheen IThe International Paint& Compositions O LtdLONDONC I N E M A SVOLKSBOND* Z o n d a g 1 M ei om 1.45 en 5 u u r ( ’s avondsgeen v e rto o n in g ). B ro ad w a y G o n d o lie r m etD ic k Pow e 1 en Jo a n B lon<strong>de</strong>l ; B allerina m etH arv ey . K in d e re n a tijd toegelaten.RIALTO01g(a T ch e k o w a in « M a n ja ». 2. « Zetel47 » m et R a im u , Fran çoise R osay en H e n riG arat.RBX-CTNE.« K itty » m et V io le t Loran e.« W o lv e n on<strong>de</strong>r e lkaar » m et Jules BerryRenée S. C yr.RÏQ-CIHHR o b e rt M ac W a d e in « C a p p y R ick xk o m t te ru g ». — Lisset L a n v in en P a u l B erna rd in K in d e re n v a n P arijs ».K in d . toeg.ROXY (qew*zen O êio n )« C h ineesch k w a rtie r » m et V ale rie H o b ­son. — 2. « D e G evangenen » m e t U rsulaG ra bby.ÖDSTE PALACEB ig B roadcast 193 7 m u z kale com edie m etaqk B euny, G ra cie A lle n , L eopo ld S tokow s­k i "en z îjn orkest. 2. — D a m e van M alaccam et E dw ig e F e uillère en P. R . W ille n .K in d e re n toegelaten. B n n e n k o rt : T aiaka-nava.FO R U MD e W itte E ngel, het w o n d e rb aa r leven vanFlorence N ig h tin g a le . 3. — L au re l en H a r ­dy : « t Is dus u w bree<strong>de</strong>r ».B in e n k o rt G re ta G a rb o in: M arie Wa-lew ska, m et C h arle s Boyer.STUDIACÎ D e reis o m <strong>de</strong> w ereld in 60 m in u te n . K in ­<strong>de</strong>ren a ltijd toegtelaten.CAMEOJam es C a gney in « O p s ta n d e n » — Ber-v.al L a rq u e y in : R o m a rin .K in d , niet toeg.IALLERLEIZ a te rd a g 7 M ei. Estaca<strong>de</strong>. V indictive-day.S c h ijn a a n v a l v a n H . M . S. V in d ictiv e .I Z o n d a g 8 M ei. Te 9.45 u u r, V indictive-I day. N eerleggen van bloem en op het k e rk ­h o f <strong>de</strong>r S tuiverstraat.Te 10 u u r, Bezoek aan het V indictiv e-m e­m o ria l.i Te 12 u u r, C o n ce rt op <strong>de</strong> W ap e n p la a ts .Te 20 u u r, C o n ce rt op <strong>de</strong> W ap e n p la a ts ,d o o r <strong>de</strong> m u zie k k a p e l van het 3e linieregi-m ent.OP HET SPORTPLEINZ o n d a g 1 M ei. Te 15 u u r A lb e r t ['ark,j V o e tb a lm a tc h A . S. O . — R . C . Brus-sel.i z.o n a a g Î 5 M ei te 15 u u r, A lb e r t ParkI V o e tb a lm a tc h A . S. O . — W ezel Sport.OOSTENDE------- o--------! D E 0 .2 2 4 Z W A A R V E R O O R D E E L D .i W o e n sd a g m oest <strong>de</strong> sch ip p er van <strong>de</strong> 0 .2 2 4! «Charles-D enise» vo o r <strong>de</strong> R e c h tb a n k ver*[sch ijn e n om in Spaansche territo riale wate-I ren gevischt te hebben.D e sch ip p er w erd tot 14 du .zend eskudo?.o f 1 9d u ize n d Belgische franks veroor<strong>de</strong>eld.<strong>Zee</strong>brugge-HeistÂL.LE SOORT SCHEEPSVERWEN)s Wereldbekend* «Copperpeints <strong>voor</strong>Honten Schepssö e « Trawlers Compositions Paints >1* en 2* kous <strong>voor</strong> Stalen SchepenDe Speciale Verf « Galvex *— vcor Bronze Scfrro«ven —kgaalm en Depothou<strong>de</strong>rs ;OSTEND STOKES A ROPEWQRKfcN . V .Aankondigings-pr ijzenNieuwpoortZ o n d e r a a n d u id in g v a n plaats of van b la d ­zij<strong>de</strong> : 1,50 fr. <strong>de</strong> regel. -- O p le g <strong>voor</strong>overeen te k o m e n plaatsen — G roote p rijs ­v e rm in d e rin g <strong>voor</strong> h e rh a ald sinlasschingen.V onnisse n ; 3 fr. per regel. -- R e c h te rlijkeerherstel 4 fr. <strong>de</strong> regel. -- Bij het m eten<strong>de</strong>r regels w o rd t steeds een regel me<strong>de</strong>ge-teld <strong>voor</strong> <strong>de</strong> sch eidingslijn.A a n k o n d ig in g e n z ijn steeds V O O R O P tebetalen ; zij d ienen o p ons bureel te z ijn<strong>de</strong>n D o n d e rd a g o ch te n d o m <strong>de</strong>n Z a te r d a g .te k u n n e n verdchijnen. A an k o n d ig in g s w ijzi-gin gen <strong>de</strong>n W o e n sd a g m id d a g . N otarieelek u n n e n nog[ ingela sc ht b ij a a n k o m s t <strong>de</strong>nV r ijd a g o c h te n d ténallerlaatste.H A N D ELSH U IS T E HUUR,geheel of ge<strong>de</strong>eltelijk, 43, Noord-Ee<strong>de</strong>-straat, öpex. — T e bevragen Nieuw-poortsteenweg, 41, Oosten<strong>de</strong>.Ongewone Vangstin het KanaalSinds vier ja a r o n d e rv o n d e n <strong>de</strong> visschersvan <strong>de</strong> kust van D orset groote scha<strong>de</strong> aanh u n netten, w elke vero o rza akt w er<strong>de</strong>n dooreen^ze e m onste r w a arv an m e n <strong>de</strong>afkom stnie t kent.N a een s trijd van een h a lf u u r is <strong>de</strong> En-gé^sche visscher,Fred F arn e er in gelukthet m onster door m essteken af te m ak e n .H et Ïevenldöze beest lig t n u op het strandte C h ic k e re ll en E lijït een! m iserie.N ooitte voren o ntm oette m e n d e rg e lijk exem p laaren en v ra a g t zich a ft v/aar het dier v a n d aa nko m t.H e t ia negen m eter lan g, heeft een enorme k o p , w elke op dat van een z w ijn g e lijk ten een staart v a n drie m eter lan g.H ij is d o n k e rg rijs van kleur, en heeft geenru g v in n e n , w at b e w ijst d a t h ij niet tot<strong>de</strong>famiTë~cFer h a a ie n b ehoort.üe Aanval van <strong>de</strong>Britsche Vloot op<strong>Zee</strong>brugge herdachtO'p Sint-Jorisdag van 1917 w aag<strong>de</strong> eensm al<strong>de</strong>el <strong>de</strong>r E ngelsche vloot, on<strong>de</strong>rle id ingvan a d m ira a l Keyes, e^n a a n v a l op Z e e b ru g ­ge, om <strong>de</strong> D u its ch e on<strong>de</strong>rzeebooten b u itendienst te stellen. H e t doel w erd b e reik t en<strong>de</strong> D u itsch e d u ik bo o te n , die b in n e n <strong>de</strong> havenlagen, w er<strong>de</strong>n geblokkeerd.D it feit w erd Z o n d a g laatst te Z e e b ru g ­geh e rdac ht. T a lrijk e p e rso o n lijk h e d e n w o o n d e n<strong>de</strong> p le c h tig h e id b ij.O m10 u u r w erd in <strong>de</strong> p aro ch iale kerkeene m is o pg edra gen ter nagedach tenis van<strong>de</strong> gesneuvel<strong>de</strong> soldaten. D a a rn a h a<strong>de</strong>enb lo e m e n h u ld e plaats op <strong>de</strong> E ngelsche b e g raa f­plaats.C o m m a n d e r M ac K enzie, algem een afg e ­v a ardig <strong>de</strong> van <strong>de</strong> « Im p e ria l W a rG ravesC o m m is sio n » en een a fv a a rd ig in g van o u d ­strij<strong>de</strong>rs te K n o c k e leg<strong>de</strong>n b loem en neer aan<strong>de</strong>n voet van het e e nvo u d ig ge<strong>de</strong>nkteeken.D e «Last Post» w erd geblazen, gevolgd vanhet E ngelsch volkslied.D a a r n a h ad een o p to c h t plaats n a a r hetEngelsch ge<strong>de</strong>nkteeken, dat zich aan <strong>de</strong>n in ­g ang van <strong>de</strong>n h a v en dam bevindt.In <strong>de</strong> stoet b e m erken w ij : afvaard ig ingenvan Belgische, Engelsche^ F ransche, Italiaan-sche oud-strij<strong>de</strong>rs ; v o o ra ansta an<strong>de</strong> p erso o n­lijk h ed e n , w a a ro n d e r <strong>de</strong>n heer Baels, g o u ­vern eur van W est-V laan<strong>de</strong>ren ; kolo n e l DeW ild e , <strong>de</strong>n h. Fischer, k o n sul generaal vanG root-B ritanje te A n tw e rp e n ; <strong>de</strong>n h. Tem-p !e rt Britsche k o n sul te O osten<strong>de</strong> ; <strong>de</strong> b u r­gemeesters van Brugge, B lankenberge, K n o ­cke en Heist-aan-zee, alsm e<strong>de</strong> schepen Rye-la n t van Brugge.A a n <strong>de</strong>n voet van het ge<strong>de</strong>nkteeken w er<strong>de</strong>ngebe<strong>de</strong>n <strong>voor</strong>gelezen, w a arn a <strong>de</strong> «LastP ost» geblazen w erd.D o o r <strong>de</strong>n heer Baels w erd een b lo e m e n ­h ul<strong>de</strong> g ebracht nam ens <strong>de</strong> provincie. D oorverschillen<strong>de</strong> a fv a ard ig in g e n vàn vereenigin-gen w erd hetzelf<strong>de</strong> gedaan.D e p le ch tig h e id eindig<strong>de</strong> na hetspelenvan het Engelsch en Belgische volkslied.R E K L A A M S T O E T .H et s ch oon w e<strong>de</strong>r en het u itb a a n van <strong>de</strong>reus «Ja n T u rp ijn »* h a d d e n veel v o lk n a ar<strong>de</strong> stad gelokt.24 m a a ts c h a p p ije n en h an<strong>de</strong>lsfirm as n a m e n<strong>de</strong>el aan d e n stoet. D e stoet was veel m in ­<strong>de</strong>r d a n vorige ja re n en het p u b lie k schonkd an ook gansch h a a r a a n d a c h t aan <strong>de</strong> reus.O p <strong>de</strong> m a r k t voer<strong>de</strong> h ij z ijn dansen u it op<strong>de</strong> to nen v a n « ’t R e u sje k o m t».H et is te h o p e n d at er v o o r to ekom en dja a r m eer sam e n w e rk in g zal bestaan. De in ­richters vercSênen door ie<strong>de</strong>reengesteundte w or<strong>de</strong>n. Z o n d e r sam e n w e rk in g za! <strong>de</strong> Re-kla am sto e t uitsterven_ dus n o g iet;, te m in<strong>de</strong>r vo o r onze stad.* * *O N G E V A L L E N .P o ttie r K a m ie l en H a u te k ie t G a sto n b ' <strong>de</strong>nv a n N ie u w p o o rt re<strong>de</strong>n Z o n d a g laatstpe-.*m o to en si<strong>de</strong>-car n a a r Steene.O n o o rw e äontm oette n zij een ben<strong>de</strong> koeien die i.os op<strong>de</strong> b a a i I epen, p o ttie r tra c h ïte <strong>de</strong>ze t : o n t­w ijk e n d o o r een zw e n k in g m a a r w erd dooreen koei geraokt. D e m o to w ipte o m en be.eem a n n e n w er<strong>de</strong>n ten gron<strong>de</strong> geslingerd. H a u ­tekiet b e k w a m erge w o n d e n aan h o o fd enarm , te rw ijl P o ttie r aan <strong>de</strong> h a n d gekwetszw erd.— E en a u to c a m io n van <strong>de</strong>n aannem e r H.Pylyser van O o std u in k e rk e vo'g<strong>de</strong> <strong>de</strong>n elektrischen tra m N ieuw p oort- O osten<strong>de</strong> om <strong>de</strong>P a lin g b ru g over te rijd en . Twee a u to s k w a ­m e n u it tegenovergestel<strong>de</strong> ric h tin g . -- Devoer<strong>de</strong>r <strong>de</strong>ze w illen<strong>de</strong> v e rm ijd e n , k w a minbotsing m et <strong>de</strong> h o u te n pale i die <strong>de</strong> e'ectri-sche d ra<strong>de</strong>n over <strong>de</strong> b ru g dragen. E r wa:ienkel stoffelijk e scha<strong>de</strong>.—*- H e n ri P yson varen<strong>de</strong> m et z ijn visschers-vaartuicj P.4 «M ich ei- M ina» w erd bij hetin h a 'e n van het net m et <strong>de</strong> h a n d in <strong>de</strong> .vinchgevat. D e d u im w erd verpletterd.— W ij vern em en d at onze s y m p athie kestadsgenoot L eon V a n a c k e r, se<strong>de</strong>rt lan g?ja r e n beke nd om z ijn o n schuldige fratsen,een lich te val gedaan heeft en n a ar hetgasthuis is overgebracht.■K* *E E R S T E H . M IS.O p Î M ei w o rd t E. H . Jozef D eclevere,u t N ie u w p o o rt d o o r Z . E . M g r. L a m iro y , totprîester gew ijd. O p 3 M ei zal h ij z ijn eersteH . m is opd ra g e n .E. H . D eclievere is benoem d tot bew akera a n <strong>de</strong> H oo g e re A fd e e ü n o v a n het Sijozef,C ollege te Isegem .* * *D E R E K L A A M V E R K O O P .W ij v e rn em en dat er op W o e n sd a g laatstreeds 132.000 loten v e rk o ch t w aren, D eliefhebbers v a n schoone p rijz e n m oeten zichhaasten w a n t <strong>de</strong> tre k k in g heeft plaats m o r ­gen Z o n d a g om 15 u u r in <strong>de</strong> stadshaHe.N IE U W E V IS C H M IJ N .In zittin g v a n 22 <strong>de</strong>zer heeft <strong>de</strong> G e m e e n ­teraad van N ie u w p o o rt <strong>de</strong> beslissing van 29N ovem ber 193 7, <strong>de</strong> nieuw e v is c h m ijn aan<strong>de</strong> n ie uw e k a a i te b o u w e n > in g e tro k k e n enheeFt besloten <strong>de</strong>ze m ijn aan <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> k a aite b o u w e n volgens <strong>de</strong>n w ensch v a n <strong>de</strong> vis-'schers en van vele N ie u w p oortenaars.Deze v is c h m ijn zal b e g in n e n over <strong>de</strong> Oos-ten<strong>de</strong>straat en in <strong>de</strong> ric h tin g van <strong>de</strong> nieuw ebru g. “H e t p la n v a n <strong>de</strong>n heer F., Sehoup ,stadsbouw m eester w erd door <strong>de</strong>n G em eenteraadaanvaard.D e m ijn zal langs <strong>de</strong> k a a i gebouw d w o r­<strong>de</strong>n. heeft eén lengte van 100 m eter. Dep a k h u iz e n zu ile n een u itg a n g hebben ïangsi<strong>de</strong> straat m et in het m id d e n <strong>de</strong> groote uit-g angs p o o rt v a n <strong>de</strong> verk o ophalle .L a n y s <strong>de</strong>n k a n t v a n <strong>de</strong> b ru g w o rd teensoort p a v iljo e n a a n g e b rac h t, w a a rin <strong>de</strong> k a n ­toren zu llen o n d e rg e bracht w or<strong>de</strong>n v a n <strong>de</strong>m ijn b e s tu u rd e r, w atersch o ut, afslagers en ookeen p la a ts v o o r <strong>de</strong>n v e rk o o p <strong>de</strong>r stalensprot, enz.E r zu llen ook m o d e rne Wr. C .’s vo o r d a ­m es en h eeren z ijn . H e t b u re eïg e b o u w zalb e k ro o n d z ijn ryet een toren van 1 1 m eterhoogte.M e n <strong>voor</strong>ziet het a a n b re n g e n vandrie s renen ïn <strong>de</strong>n toren, een vo o r <strong>de</strong> m ijn (een vo o r <strong>de</strong> 16ra!ndweer en een <strong>de</strong>r<strong>de</strong> in gevalvan lu c h ta a n v a l in o orlogstijd.D e gevel zal een heel <strong>de</strong>coratief u itzic h th ebben. E en fries .alle soorten v a n visschenverbeel<strong>de</strong>nd zal ro n d o m het gebouw en b o ­ven <strong>de</strong> p a k h u iz e n loopen. Boven <strong>de</strong> grootep o o rt het w apen van N ie u w p o o rt eneenz nnebeeld ui t<strong>de</strong> w erk zaam h e d e n van <strong>de</strong>n visscher.D e b ouw k osten w or<strong>de</strong>n geraa m d opfr.9 0 0 .0 0 0 ,— tot één m illio e n frank.* # *V E R K O O P V A N E IG E N D O M ,E r was veel b e langste lling b ij <strong>de</strong> o p e n ­bare lic ita tie v e rk o o p in g v a n een w o o n h u isgelegen langs <strong>de</strong> k a ai en een perceel grondgelegen in ae O o sten<strong>de</strong>straat en längs<strong>de</strong>ik a a i, eigendom v a n <strong>de</strong>n heer T h eophie! Dob-beiaere en W un<strong>de</strong>rs. H u is en gïrönd w er<strong>de</strong>naa n g e k o c h t d o or <strong>de</strong>n heer A . Brusselle van<strong>de</strong> w in c h fa b rie k «N e p tu n e » <strong>voor</strong> <strong>de</strong> somv a n 125.000 fr. m et 17 % v e rh o o g vermeer<strong>de</strong>rd.* * *B U R G E R L IJK E S T A N D .G E B O O R TEN. — K em el N oel, v a n A n d r éen C u y le M a<strong>de</strong>leine. V a n L oocke A d o lf venP rosper en Ö e jo n g h e Je a n n e . V a n M oortelD a n ie l van C a m ie l en V an<strong>de</strong>nabeele Y v o n n a .O V E R L IJ D E N S . — V a n d e P itte Z oé, wed.B raecke H e n ri, 77 ja a r. H u b re c h t A rth u rin eechtg. H am e rs K arei, 50 jaar.H U W Ê L IjK h N . -— S'loore -A m dré en Ver-c ouillie N elly. V an<strong>de</strong>nbussch e Pieter en Wy-bo Je a n n e . E v eraert M ich e l enV uv lstekeM a ria .Had men m etj||<strong>Zee</strong>roovers te doen?D e 0 .2 4 1 , sch ip p er D o rte n V ie re n ,wasop <strong>de</strong> vischvangst n a a r <strong>de</strong> P ortugeesche kustafgevaren, toen. zij <strong>de</strong>n 10 A p r ii op 6 m ijlvan <strong>de</strong> kust liggen<strong>de</strong>, twee kleine b o oten oph en zagen af varen, die hen lan yszij k w am e nliggen.In het eene b o otje w a ren er ongeveer 9m an , in het twee<strong>de</strong> zes of zeven m an .Z ijm a a k te n h u n n e b o oten vast e n sprongen alleaan boord, <strong>de</strong>n sch ip p er bevel gevend<strong>de</strong>k o rreboel op te w m d e n , w at <strong>de</strong> Belgischevisschers <strong>de</strong><strong>de</strong>n.D e P ortugeezen <strong>de</strong><strong>de</strong>n <strong>de</strong> Belgen vei.\aandat zij gepekt w aren om b in n e n <strong>de</strong> lim ite nte vin -hen. m n u r toen <strong>de</strong> P ortugeezen za-ge.i dat <strong>de</strong> Delgen geen gpesting had<strong>de</strong>n m ethen m ee te g a a n , spro ngen ze m et v ijf op<strong>de</strong> b ru g o n D o rte n aan te v a lle n # w aarv antwee gov/: p e nd m et een mes.H e OT5 spron-j <strong>de</strong> Belgische b e m a n n in g ,m e t zakm essen en h a m e r gew apend,toe,w a a ro p zij o p <strong>de</strong> v lu c h t sloegen. E en<strong>de</strong>rm a n n e n , die niet v 'u g g e n o e j verdw een,kreep-en schop, te rw ijl v ijf an<strong>de</strong>ren oveïb o ord int w ater sprongen om als rattenn a a r h u n boot te zw em m en.S chip p e r V ie re n , h a d h ij zijn tan<strong>de</strong>n nietg e to o n d t zou h et h ie r niet goedkoop v a n a fg ebracht hebben, w a n t alhoew el <strong>de</strong> P o rtu ­geezen v lu g b a n g z ijn . k o n m en h ie r z o n ­<strong>de</strong>rlinge toeren beleefd hebben.RechtskundigeKroniekRUILIN G V A N SC H EPEN ;R EG ISTRATIERECHTEN ;BELASTBARE STO F, E N Z .JA N O O S T E N D E . — C. D . k o c h teenzevental ja r e n gele<strong>de</strong>n een b o o t, w a arv an .aktev e rle d e n 'V o ó r notaris. Twee m a a n d gele<strong>de</strong>nheeft h ij <strong>de</strong>ze b o ot g e ruild tegeneenb oot v a n D . F., m its opleg d o o r D . F. v â n4 .0 0 0 fr.1) Bestaat er v e rp lic h tin g een nieuw e aktete doen v e rlijd e n ?2 ) W e lk is <strong>de</strong> belastbare stof en <strong>de</strong> m aatstaf v a n <strong>de</strong> registratierechtenA N T . — O p gebied van b u rg e rlijk rechtis het niet vereischt een ak te op te stellen.A n d e re p rin c iepen gel<strong>de</strong>n n o ch tans in fiscaalrecht : In gevolg e art.146 w et van ZJ a n u a ri 1926, m óe te n overd ra ch ten . vanbooten en schepen geregistreerd w or<strong>de</strong>n b in ­nen <strong>de</strong> drie m aanu* v a n a f a fslu itin g v a n h etcontra ct op straf v a n boete ; bij gebrék aanakte w elke <strong>de</strong> overdrach t zou vaststellen,m oet er b ij<strong>de</strong>n o n tvanger <strong>de</strong>r registratieeen ge<strong>de</strong>tailleer<strong>de</strong> en begrooten<strong>de</strong>aangiftevan <strong>de</strong> ove rd ra ch t neergelegd w or<strong>de</strong>n. A lleir.iich tinije n d a a ro m tre n t k u n t u b ij v o o r­n o e m d e n o n tv a n g e r in w in n e n .2 ) <strong>de</strong> registratierechten z ijn versch uldigdop <strong>de</strong> verk o o p w a ard e v a n <strong>de</strong> b o ot die<strong>de</strong>grootste verk o opw a ard e heeft v a n bei<strong>de</strong>n.M O N D ELIN G EO V ER EEN K O M STS T O P Z E T T IN G DER W E R K E NW E G E N S N IET-B ETA LIN GV . L. te M . — N a a a n een a a n n e m e r telefonischp rijs a a n b o d over een w erk te hebbeng edaan, vertrouw <strong>de</strong> <strong>de</strong>ze a a n n e m e r m ij m o n ­d e lin g <strong>de</strong> u itv o e rin g v a n het w erk toe ; ika a n v a ard<strong>de</strong> op v o o rw a ard e dat ik m ijn p rijs ­a a n b o d s c h rifte lijk zou v e rn ieuw en en h ij m ij<strong>de</strong> bestelling sch rifte h jk zo u bevestigen,w aarm ee h ij a k k o o rd ging. G ezien <strong>de</strong> d r in ­gendheid, v in g ik, v ó ó r <strong>de</strong> sch riftelijk e b e ­vestiging van het m o n d e lin g a k k c o r d <strong>de</strong> u it ­v o e rin g <strong>de</strong>r w erk en aan. Intusschen g a f ik<strong>de</strong>n a a n n e m e r s c h riftelijk bevestigingvanm ijn aa nbod, cîocK tot n o g toe heeft h ij m ijigfeen s ch riftelijke bevestiging <strong>de</strong>r bestellinglaten gew or<strong>de</strong>n. Ik berich tte <strong>de</strong>n aannem e rdat ik <strong>de</strong> w erk en s to p zette en niet ver<strong>de</strong>rdoorzette n o c h v o ltooi<strong>de</strong>, indie n h ij m ij geensom , op afb e ta lin g stortte. W e lk is m ijnrecht ?A N T W . — E ersten dient gezegd dat, a l­hoew el <strong>de</strong> a a n n e m e r u tot n o g toe geens ch riftelijk e b e v e s ^g in g van <strong>de</strong> bestelling g afh ij n o ch tans <strong>de</strong> bestelling n ie t m eerkano n tk e n n e n ; im m ers, u hebt <strong>de</strong> p lans van hetw erk in u w bezit, u hebt <strong>de</strong> w erken a a n g e ­v a n g e n en doorgezet zo n d e r protestn o c hsom m a tie van stopzetting vanw ege <strong>de</strong>n a a n ­n em er die u w s c h rifte lijk e 1 bevestiging s tilzwijgend a a n v a a rd heeft m et ze niet te pro-testeeren, aldus <strong>de</strong> h an<strong>de</strong>ls gebru ik e n .W a t n u *ae "door u gevraag<strong>de</strong>b e ta lin go p a fk o rtin g betreft, <strong>de</strong>nken w ij dat, indienu w bevestiging niet bedon gen w erd dat <strong>de</strong>a fb e ta lin gen zou<strong>de</strong>n geschie<strong>de</strong>n b ijsne<strong>de</strong>nv a n een b epaald bedrag en n a a rm a te<strong>de</strong>nv o o ru itg a n g <strong>de</strong>r w erken, u gehou<strong>de</strong>n zijt <strong>de</strong>w erken te v oltooienv o o ra leer betaling te: eischen ; is integen<strong>de</strong>el v o o rm e ld bedin g inj uw bevestiging geschreven, d an k u n t u <strong>de</strong>j w erken stopzetten en aan <strong>de</strong> R e c h tb a n k v ó ór’ <strong>de</strong>w elke u <strong>de</strong>n a a n n e m e r b ij <strong>de</strong>urwaar<strong>de</strong>rsex-i p lo o t d ag v aardt, b e talin g vragen overhetj reeds u itg evoerd ge<strong>de</strong>elte <strong>de</strong>r w erken enj <strong>voor</strong> het overige ge<strong>de</strong>elte v e rb re k in gvanhet c o n tra c t m et scha<strong>de</strong> en intresten (wer-. k e lijk e scha<strong>de</strong> m eer verlies van w in s t).G E M E E N T E R A A D .H e<strong>de</strong>n V r ijd a g a v o n d is <strong>de</strong> G em eenteraadvan H eist a n d erm a al bije e ngero e p en , om 17u u r ,-met <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> besp rekingen a a n <strong>de</strong>dagor<strong>de</strong> :î . C om m issie v a n O p e n b a re n O n d e rsta n d .Proces-verbaal van Kason<strong>de</strong>rzoek v o o r gfc>ed~k euring.2. K e rk fabrie k <strong>de</strong>r H . F am iiie te D u in b e r­gen. B eraaasfagïngen van 3-4-38 en beraad-s*ag’ngen van 12-4-38. A dvies.3. V erpacK tm g standgel<strong>de</strong>n ter m a rk t. —G o e dkeurin g.4. PoH tiereglem ent op h et kam peeren.5. A fgesloten terrassen. T ax everor<strong>de</strong>nin ,en p o litie v e ro rd e n in g op het b o uw e n ervan.G e h e im : B enoem ing v a n hetZom erper-soneel.W ij b rengen volgen<strong>de</strong> w eek vers'ag h ie r­over u it. D e dagor<strong>de</strong> niet zeer overlast z ijn ­<strong>de</strong> bestaat er <strong>de</strong>s te m eer h o o p dat <strong>de</strong> <strong>de</strong>b atten to t m in d e r fla u w geklets dan op <strong>de</strong>laatste zittin g zal a a n le id in g geven ! W ij h e b ­ben precies een cirk us in <strong>de</strong> stad aanw ezigent warei dus o verbodig <strong>de</strong> raadzaal eenste m eer in een concureer-en<strong>de</strong> in ric h tin g teh erschapen !...Heb gew ientigste p u n t san <strong>de</strong> dag o rd e is<strong>de</strong> b e n o e m in g van het dienstpersoneel <strong>voor</strong><strong>de</strong> ce’zo e n m aan<strong>de</strong>n. W ij h o p e n d a l <strong>de</strong> a a n ­w ijzin g e n d o o r <strong>de</strong>n H o te ü e rs b o iid gegevenbetreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong> keuze v a n zom erpersoneel ina a n m e rk in g zu ile n genom en w or<strong>de</strong>n.lie t belang- van het a'gem eene eischt datj ons Z om e rp e rêo neel een u itgelezen p loeg vorm e om goed fig u u r te m ak e n op <strong>de</strong> vreem <strong>de</strong>badgasten die h ier k o m e n v e rb lijven, en totw ier dienst zij aangesteld w or<strong>de</strong>n. N et v o o r­kom e n , beproef<strong>de</strong> beleefdheid, gedienstighei<strong>de</strong>n een beetje taa lk e n n is z ijn d a a rb ij hoofd-zaak.* * *E E N B E Z O E K A A N D E E N G E L S C H ED O O D E N V E L D E NW ie stof zou zoeken o m een o ntro erendF’aaschdag-verhaal te sch rijv en, zou er m aarm o e ilijk een a a n g rijp e n d e r k u n n e n vin<strong>de</strong>n,d an w at een onzer vrie n<strong>de</strong>n d it ja a r op P a ­schen beleef<strong>de</strong>.M ijn vrie nd b aa t au to re ize n u it doorheenhet gansche la n d enook d a a rb u ite n . N ogsteeds zijn <strong>de</strong> slagvel<strong>de</strong>n en <strong>de</strong> b e g ra a fp la a t­sen u it <strong>de</strong> o o rlog s jare n een groote aantrek-k e ’ijk h e id , v o o ra l <strong>voor</strong> <strong>de</strong> E ngelschen. M etd u ize n<strong>de</strong>n k o m e n <strong>de</strong> fa m iliele<strong>de</strong>nvan gesneuvel<strong>de</strong>nn o g ja a r lijk seens ne<strong>de</strong>rknielenop het st 11e g raf h u n n e r dierbare kin<strong>de</strong>renof van een betre urd fa m ilie lid .P aschen van dit ja a r b ra c h t a n d e rm a a l eena a n ta l <strong>de</strong>zer b e zo ekers... O n d e r an<strong>de</strong>re bemerkte m ijn vrie nd <strong>voor</strong>a l een zeer b e jaardoud e rlin g , m et sneeuw w itte h aren en onze-keren stap. E en jo n g e v ro u w hield h em o n ­<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n a rm : <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> m a n was b lin d _ He!zon<strong>de</strong>rl nge p aarliet zich in sc h rijv e n v o o ïeen reis n a a r K a m e rrijk , in N o ord- F rankrijkv/aar een u itg e b re id E ngelsch doo<strong>de</strong>nveldgelegen is. D e meeste <strong>de</strong>elnem ers aan <strong>de</strong>nto ch t tro k k e n n a a r <strong>de</strong> b e g raafp laats in kw estie.H ie r gebeur<strong>de</strong> iets gansch b ijzon<strong>de</strong>rs m et<strong>de</strong> ou<strong>de</strong> blin <strong>de</strong>. H ij liet zich d o o r <strong>de</strong> jo ngedam e van g ra f to t g raf lei<strong>de</strong>n en betasttee ig e n h a n d ig het eene n a het an <strong>de</strong>r, <strong>de</strong> h o n ­<strong>de</strong>r<strong>de</strong>n kruisjes d e d aar naast e lk a a r geplantstaan. D e jo n g e d a m e las <strong>de</strong> n a m e n die eropte lézen ston<strong>de</strong>n. P lotse’in g , is z ijn h a n d aanhet beven g egaan ; <strong>de</strong>g rijs aa rd heeft eenv o orw erp erkend dat op het kruis bevestigdstond en <strong>de</strong> jo n g e d am e heeft een n a a m gelezendie <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> m a n o p <strong>de</strong> k n ie e n heeftdoen z n k e n ... D e n a a m van z ijn zoon !...G e d u re n<strong>de</strong> gansch <strong>de</strong> reis e;'. v ooral aan <strong>de</strong>BlankenbergeN IE U W V A A R T U IG V O O RB L A N K E N B E R G E .M et genoegen h ebben w ij vern om e n dat <strong>de</strong>heer C . Giese één <strong>de</strong>r ijzeren F ransche vaar-tu 'g e n aa n g e k o c h t heeft. V ele visschers z u l­len <strong>de</strong>nken dat het gedurfd is, m et z u lk eenv a a rtu ig op B lankenberge te v a re n , m a a r ditis <strong>voor</strong>zeker een begin v a n <strong>voor</strong>spoed <strong>voor</strong>onze stad, 'w a n t, in d ie n die o n d e rn e m in glu kt, en die k a n lu k k e n , d an zullen er v o o r­zeker n o g m eer d e rg e lijk e booten kom e n . —Z o o zullen o o k onze goe<strong>de</strong> visschers, die nuop <strong>Zee</strong>bruggje varen, w e<strong>de</strong>r n a a r ons steedjek o m e n d a a r h ie r ook iets zal te verdienenz ijn . W ij w enschen het beste a a n B.2* e*L U C H T A A N V A L L E N .H e<strong>de</strong>n V r ijd a g n a c h t, 29 A p r ilg rijp e noefeningen p laats vo o r bescherm ingtegenlu c h ta a n v a lle n . M aatregelen z ijn genom endoor <strong>de</strong> ste<strong>de</strong>îijke overheid en <strong>de</strong> heer B u r­gemeester P auw els heeft <strong>de</strong> lei<strong>de</strong>rs v a n <strong>de</strong>verschillen<strong>de</strong> diensten v a n <strong>de</strong> stad inhettadhuis o n tb o<strong>de</strong>n o m <strong>de</strong> s c h ik k in g e n te nemen, in o vereenkom st m et <strong>de</strong> o n d e rric h tin ­gen v a n <strong>de</strong>n ïle e r G o u v e rn e u r <strong>de</strong>r P ro v in ­cie en van het A lg'em een C o m m is sa riaat <strong>voor</strong>b escherm ing tegen lu c h ta a n v a lle n . D e bevolkin g w o rd t verzocht <strong>de</strong> o n d e rric h tin g e n stiptna te leven, die zu llen gegeven w or<strong>de</strong>n d o or<strong>de</strong> overheid.E E N EN X n D E R .1 M E I V IE R IN G . — N aa r o u d gebruik zal<strong>de</strong> K o n . H a rm o n ie «D e N eptunes K in <strong>de</strong>ren»<strong>de</strong> ja a rlijk s c h e o p to c h t door <strong>de</strong> stad doen opM eiav on d, dus Z a te rd a g 30 A p r ilr te 7.30 u.D a a r n a zal <strong>de</strong> L ib e ra le V a k b o n d een feestav o n d in ric h te n in <strong>de</strong> groote zaal v a n O nsH uis. O p Z o n d a g zullen al <strong>de</strong> arbei<strong>de</strong>rs <strong>de</strong>rverschillen<strong>de</strong> S y ndikaten van alle g e zin d h e ­<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>n arbeidsdag' vieren.K L R M IS S E iN. -- O p 24 A p r il h a d <strong>de</strong> ja a r ­lijk sc h e Statiekerm is p laats, w a a rb ij verschei<strong>de</strong>nep rijs k a m p e n gegeven w er<strong>de</strong>n. —Z o n d a g 1 M ei is het Flora-K erm is.* * wW A A R H E E N ?Z o n d a g 1 M ei 19,38 Z a al St Pieterscolle-ge te19.30 u u r, o p v oering d o o r <strong>de</strong>n Stu-<strong>de</strong>ntenbonoV v a n S. O . S. « V ic trix » , d ia m ain 3 bedrijv e n .* « •Z C N D A ’G D IE N S T tfE R A P O T H E K E R SD e apotheek Segaert, V isschersstraat, zalZ o n d a g 1 Mei <strong>de</strong>n gansch en dag open zijn.* « 9C IN E M A 'S .F lA L L A D IU ovT. K erkstraat. — A c tu a lite i­ten. «D e K e ize r van C a lifo rn ie »(hoogsteon<strong>de</strong>rscheiding) in <strong>de</strong>n tw e e jaarlijk sc h e n prijsk a m p v a n V e n e tie ) m et Luis T renter, M isterF lo w m et Fernand G ravey, E dw ige F e u illère,L o u s Jouvet, K in d e re n niet toegelaten.C O L IS E E . Langestraat. — P ath t- Journal.«La voix du D ésert» m et N ora N ey en LineD am encep. «S éréna<strong>de</strong>» m et G race en G a ryG r a n t .to lk o n tro lle n h a d <strong>de</strong> arm e b lin <strong>de</strong> 2;ich b u i­tengew oo n b e k o m m e rd g etoond en scheeniets on<strong>de</strong>r z ijn bree<strong>de</strong>n m a n te l verborgen teh ou<strong>de</strong>n. H ie r <strong>voor</strong> het graf van z ijn k in do n tk n o o p te h ij integen<strong>de</strong>elzijn m an te l enh aal<strong>de</strong> er een soort zilveren bus u it te v o o r­s ch ijn. H ijopen<strong>de</strong> en strooi<strong>de</strong> m et sid<strong>de</strong>-<strong>de</strong> h a n d , <strong>de</strong>n in h o u d op het k leine za n d h e u ­veltje en liet zich toen m et bei<strong>de</strong> a rm e n ophet giraf ne<strong>de</strong>rvallen en begond <strong>de</strong> aar<strong>de</strong> teom w oelen, als w il<strong>de</strong> h ij het u itgestrooi<strong>de</strong> m et<strong>de</strong>n g ro n d verm e n g e n ! T oen h ij dien z o n ­<strong>de</strong>rlin gen arbeid v o ltro k k en had., -liet h ijzich w eer recht h e lp e n en zeg<strong>de</strong> m et echtE ngelsche k a lm te to t zijn jo n g e begeleidster :« Z ie zo o n u is <strong>de</strong> m oe<strong>de</strong>r te ru g b ij h aargelief<strong>de</strong>n z o o n ...Ik b e i o u d en zal geennieuw en P a asch d ag m eer k e n n e n ... A ls ikto ek o m en d ja a r het tijd e lijk e <strong>voor</strong> het eeuwigezal verw isseld h ebben, zult gij ook m ijnasch, o p Paschen o p ditzelf<strong>de</strong> g ra f kom e ns tro o ie n ... Z o o zu llen w ij o p n ie u w , en <strong>voor</strong>eeuw ig vereenigd b lijv e n « ...★* *G O U D E N B R U IL O F TW ij hebben in ons laatste n u m m e r reed?aa n g e k o n d ig d dat <strong>de</strong> geken<strong>de</strong> oud-visscher-ree<strong>de</strong>r en o u <strong>de</strong>rdom s<strong>de</strong>ken v a n en Heist-schen G em eenteraad,op 2 7 <strong>de</strong>zer m a a n d-Jjn gou<strong>de</strong>n b ru ilo ft zou h e rd ac h t w or<strong>de</strong>n.V a n m u zie k w o u h ij niet w eten, alhoew el« M a y to n » een <strong>de</strong>r v o ornaam ste bescherm-le<strong>de</strong>n v a n «. W ille n is K u n n e n » is. A llesheeft zich bepaald tot een intie m e vrien<strong>de</strong>n-ve rg a d ering op D o n d e rd a g a v o n d ,gehou<strong>de</strong>nin het « café d u G ra n d R e s ta u ra n t » Ursél-la a n . O n d a n k s het gebrek aan ru c h tb a a rh e idw aren een v rij a a n z ie n lijk a a n ta lvrie n d e nvan <strong>de</strong> ju bilaris se n sam e n g e k o m e n . W ij b e ­m e rkten Burgem eester D e M y ttenaere, oud-bur^em eester H e n ri D ebra, <strong>de</strong> G em eenteraadsle<strong>de</strong>n H . G o e tin c kD h a u w H eer Jos. Ver-heecke, ver<strong>de</strong>r vele vrien<strong>de</strong>n u it H eist enva !rijk e geburen. A a n <strong>de</strong>< ju bilaris se n w er<strong>de</strong>en p ra c h tig k u n s ts tu koverh andig d , w erkvanJ~KÛnstscnîi<strong>de</strong>r O c ta a f Sabbe, «een sceneuit Tret visschersleven » w a arto e « M a y to n »a ltijd heeft behoord.E en p a a r toesp rak enw er<strong>de</strong>n g eho u <strong>de</strong>n w a a ru it v o o ra l <strong>de</strong> grootegenegen heid bleek w elke <strong>de</strong> gevier<strong>de</strong>n door.e<strong>de</strong>reen toegedragen w o rdt. O n d e r het d r in ­ken v a n m e n ig giaasje, eindig<strong>de</strong> dit eenvou-d g m aa r roerend feestje, w a a ra a n <strong>de</strong> besteh e rin n e rin g zal b ew aa rd blijv e n .W o e n sd a g — eig e n lijk e ju b ile u m s d a g —w e rd ' aan het goud e nb ru ilo ftp a a r ta lrijk eblo e m s tu k k e n to e^e stuurd en v ooral fa m ilie ­bezoeken gebracht.W ij ook w enschen <strong>de</strong> gelukkige! o u d e rlin ­gen nog een la n g en <strong>voor</strong>spoedig s aam zijn.v * *C ÏR K ü S T E H E IS TD e geke<strong>de</strong> C irk u s T o n d e u rw elke h ierreeds verschei<strong>de</strong>ne m ale n is gekom en ensteeds een schoon succes behaal<strong>de</strong>, zal vanaf Z a te rd a g aa n sta an<strong>de</strong> o p n ie u w eeniije v o o r­stel! ngen h ou d e n . H et C irk u s lo k a a l is op-ges agen op <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> m a r k t en zal eenige d a­gen blijv e n . Te K n o k k e van w a a r da bezoekersju is t te ru g k o m e n ,hebben zij telkens<strong>voor</strong> b o m v o lle zalen gespeeld, w at wel <strong>de</strong>best reklam e zal zijn . A a n liefhebbers <strong>voor</strong>het w erk m et gedresseer<strong>de</strong> p aar<strong>de</strong>n, h on <strong>de</strong>n,apen, enz. ontb re ekt het h ie r n iet; jockeys,m u zik a 'e clow ns, ac ro b ate n enz. zijn er ookb j zoodat ie<strong>de</strong>reen z ijn g ad in g zal vin<strong>de</strong>n.Eerste <strong>voor</strong>stemng* : Z a te rd a g a v o n d 3t) A p r ilom 8 u u r ‘s avonds.Voor <strong>de</strong> VrouwtjesIN D E R A D IOH E T U U R V O O R D E V R O U W — D e u itzen d in g v a n H E T U U R V O O R D E V R O U Wd o o r het I.N .R . op Z a te rd a g 7 M ei, te 17.30u u r, <strong>voor</strong>ziet naast <strong>de</strong> gew one ru b rie k e n :brievenbus^ k e u k e n p ra a tje en w at m u zie k ookeen p aar belangw e k k e n d e vraaggesp rekken.H et eerste vraaggesprek dat gevoerd w ordtm et <strong>de</strong>n uitsteken<strong>de</strong>n k ’n<strong>de</strong>rarts D r P h ilip sbehan<strong>de</strong>lt <strong>de</strong>n o n g e lu k k ig ’en toestand <strong>de</strong>rvolks- en arbei<strong>de</strong>rsk in <strong>de</strong>ren geduren<strong>de</strong> h u nk le u te rja re n . D e ellendige w o o n v o o rw a a rd e iz ijn m a a r al te d ik w ijls o o rzaak van een bestendigenziekeU jken toestand, die héel begrijp e lijk n o o d lo ttig gevolgen <strong>voor</strong> <strong>de</strong>l v e r­<strong>de</strong>re o n tw ik k e lin g <strong>de</strong>r kleuters m et zichsleept.Een tw ee<strong>de</strong> vraaggesp rek w a a ro p <strong>de</strong> a a n ­dacht <strong>de</strong>r luisteraarsters w o rd t g»evestigd ishet p ra a tje m et <strong>de</strong> jo n g e Brugs.clje k u n s t-schil<strong>de</strong>res D o ra R o m m e la e re .A lh o e w e l D o ra R o m m e laere h aar eerste o n ­<strong>de</strong>rrich t in <strong>de</strong> sch ild e rk unst stellig th u is geno te n h eeft en o n d e r het toezicht van h aarva<strong>de</strong>r, <strong>de</strong>n beken<strong>de</strong>n k u n stsch il<strong>de</strong>r E n. R o m ­m elaere h a a r eerste sch il<strong>de</strong>rijen en etsenm aakte, k u n n e n we tochgeen enkel spoorvan atavism e in h aar k u nst bespeuren, D o raRom m elaiere’s ku n st is m ystisch en doet <strong>de</strong>n •ken a a n het bovenaardsche in <strong>de</strong> sch il<strong>de</strong>rijenvan Puvia <strong>de</strong> C h av annes, on<strong>de</strong>r wiens, invloed<strong>de</strong>ze jo g e V la m in g e o ngetw ijfe ld staat.V ervolgens zal n a d er kennis g e m aakt w o r­<strong>de</strong>n m e t een V la a m s c h e h u isn ijv e rh e id , w elkena ja r e n zieltogen, weer een perio<strong>de</strong> vanh e rople v in g dojorm aakte; we bedoelen <strong>de</strong>V la am s ch e K a n tn ijv e rh e id .H e t w o rd t dus een u u rtje vol interessantew etenw aardighe<strong>de</strong>n en vol afw isseling. V o l­gen<strong>de</strong> week geven we een interessante v ro u ­w e n ru b riek weer.ALLERLEIH E T A A N T A L A U T O ’S IN H E T L A N DV olg e n s <strong>de</strong> officieele statistieken is het a a n ­tal a u to ’s in Belgie in1937 gestehen m et15000 ten overstaan van het ja a r tevorenIn 1935 tel<strong>de</strong> m e n in ons la n d 197.400a u to ’s, in 1936 steeg het a a n ta l to t 2 0 7 .0 0 0om in 193 7 het getal 2 2 2 .4 0 0 te bereiken.D it laatste cijfe r m o etinge<strong>de</strong>eld w or<strong>de</strong>nals volgt : 13 6.0 00 p e rso n e n a u to ’s 3000 ta ­x i’s, 5 1 .2 0 0 autobussen; en to e ra u to ’s en13.600 v r a c h ta u to ’s v a n m eer dan 2.5 0 0 kg.In <strong>de</strong>ze cijfers z ijn <strong>de</strong> w agens van <strong>de</strong> geregel<strong>de</strong>o p enbare, d ie n stiijn e n niet m eegerekend,evenm in als <strong>de</strong> le g e rau to ’s.O p v a lle n d is het stijgen d a a n ta l a a n h a n g ­w agens, dat in een p a a r ja r e n tijds v e rd u b ­beld is.H E R K E N N IN G S T E E K E N .In E n g e la n d heeft m e n v o o r <strong>de</strong> zeevaren<strong>de</strong>nook w a t gevon<strong>de</strong>n. B ekend is, dat veelzee’ie<strong>de</strong>n o o rrin gen d rag en, o m d a t dit v o l­gens hen een m id<strong>de</strong>l tegen rheum a.tiek is.M en iis n u v a n p la n , aan <strong>de</strong>ze oorrin,Jend u n n e m etalen plaatjes te bevestigen, w a aro pn a a m en adres v a n <strong>de</strong>n drager gegraveerdstaan. H et doel h ie rv an is n a tu u r lijk <strong>de</strong>laangesipoei<strong>de</strong> lijk e n g e m a k k e lijk e r te h e r­kenn en .~E £E ?Konsulaat <strong>voor</strong> Duitschland Gevestigd 1836MEFF BROTHERSREED ERS EN VISCHAFSLAGERSABERDEENAgenten <strong>voor</strong> <strong>de</strong> <strong>voor</strong>naamste vreem<strong>de</strong> maatschappijen.Bijzon<strong>de</strong>re attentie aan alle vreem<strong>de</strong> schepen die in <strong>de</strong> haven komenTelegram : Meff Aber<strong>de</strong>en. Telefoon Aber<strong>de</strong>en 529Na bureeluren 78*50


« HET VISSCHERIJBLAD » SVI55CHER5 !V O O R UWE SCHÈEP5HER 5 TELLIM G EH EMNIEUW BOUW WEÜDT U TOT DE WERKHUIZENBELIAPD-CRIGhmCOOSTENDES.A?Oostendsch NieuwsA P O T H E E K D IE N S T .Z o n d a g 1 M ei. — D ienstdoen<strong>de</strong> gansch<strong>de</strong>n dag : A p o th e k e r Beuselinck, N ieuw p .Steenweg, 2. D ienstdoen<strong>de</strong> tot 12.30 u u r ;A po th ek ers D obbelaere, W itte N o n n e n stra at(b en D e/ang ( O p e x ).N achtdienst van 1 tot 7 M ei : A p o th e k e rDe ap otheek H ale w y c k b lijft eiken Z o n ­d ag m o rg e n van 8 tot 12,30 u u r open.* * *D E V E R J A A R D A G V A N D E S C H IP B R E U KV A N D E « C O M T E D E SM E T D E N A E Y E R ».T er gelegenheid v a n <strong>de</strong>n 23sten ve rja ardagv a n <strong>de</strong> s ch ip breuk van h et schoolschip«C o m te <strong>de</strong> Sm et <strong>de</strong> N aeyer» rich ten <strong>de</strong>V rie n d e n k rin g van <strong>de</strong> O ud- K a<strong>de</strong>tten »G e o r­ges Lecointe-K rin g» en <strong>de</strong> af<strong>de</strong>eling B rabantVL;n <strong>de</strong>n Belgischen Z e e v a artb o n d , tegen Z o ndag 8 M ei a. s. om 12 u u r aan het standbeeidv a n het Ja n - ja co b p le in te Brussel <strong>de</strong>ja a rlijk s c h e h e rd en k in g sp le ch tig h e id in.* * *V O O R D E V E R M IN K T E N .D e g ebrekkig en en v e rm in k te n die w e n ­schen n a a r B rugge te gaan ter gelegenheid<strong>de</strong>r H . Bloedprocessie, k u n n e n genieten vaneen vo o rb e h ou<strong>de</strong>n plaats. K a a rte nk u n n e na r n je v r a a g d w or<strong>de</strong>n n a 1 M ei a a n het secreta ria at van <strong>de</strong> _


6E S BBurgerlijke StandO OSTENDEGEBOORTEN15 A p r il. — A n it a H u n d h a u s e n v a n E r ­nest en E lza V an<strong>de</strong>zan<strong>de</strong>^ w o o n t te Bree<strong>de</strong>rie.— . A rie tte B ovit van F e rn an d en G a ­b rie la V a n d e n b e rg h e , N ieuw poortsteenw eg,10.I 7, — A n d r é V erschoore van G eorgesen E lisabeth V a n D a'm m et T orh outsch e st.35. Y vette C h a p e l van Ju lia n u s en Y v (onneM arest, M u scarstraat, 2. — Jo ze f B ou<strong>de</strong>ngenvan O sc ar en M a ria M us, Schip persstraat, 20.18. — M arie V a n m u lle m van V ic to r enO lg a V a n E eghem , T w ée Bruggenstraat^ 4.20. — G ilb e rt D e v rie n dt van V alère enIren a T u lp in , St. P a u lu ss traat, 39. R o b e rtaV a n h o o re n v a n A lfo n s en M a ria C h r.st aensw o o n t te Bree<strong>de</strong>ne.21. E ric V a n O y e van H e rm a n en F e r­n a n d a M o u re a u , R o g ie rla a n , 7. -— S uzannePluvier^ van Ju lie n « n W ilh e lm in a Panckoucke,Jo ze f II straat, 5a. Je n n y G u ilb e rt vanW illy en E isa V anm a ssen h o v e , K a a is tra a t, 4 7.M o n iq u e M assenhove van A lb e rt en H elenaV a n d e rp u tte t R om e stra at, 58. Jozef D e Lane,v a n O sc ar en Isabella D efran ce, Kiomngin n e la a n , 69.22. -- Ja c q u e lin e C o rn e a u van A lb e rteu E lisabeth V ig n e , IJze rw e g straat# 17. —O d e tte T riest van Ca'miel e n G a b rie lla Vanthu y n e ,1, R o e m e nie straa t, 4. -- Ja n Servaisv a n H e n ri en Louise M o lito r, Frans Musinstraat,50. -- Leo D eclerck v a n O sc ar enM a g d a le n a D e ja e g h e r, J. V erco ulliestra at,37. —— M a u ric e Struyve v a n Leo en A lic iaM us, H ofste<strong>de</strong>straat, 26.23. -- D in a B oey<strong>de</strong>n van E m iel en L u ­cia V an d a e le , N ie u w s tra a tt 16. — D a v id Bulteelvan Jo ze f e.n P a u la M ichils, W erkzaam -he id stra at, I 10.VISSCHERSDE POMMADENEOSDERMATIQUEGENEEST AIXE HUIDZIEKTENËifcon<strong>de</strong>r aan te bevalen tegenM OUW VRETERSTe verkrijgen In <strong>de</strong>A P C THBEK HALE WYCK12, W «pedpUats, tel. 1194, Oosten<strong>de</strong>OVERLIJDENS15. — Ja co b u s C a u lle t, 35 ja a r, echt. v.B ertha D é la u n o is , w o o n t te Bree<strong>de</strong>ne.17. — Kjareli G heselle> 80 ja a r, ong. Kongolaan. — H u b re c h t L e o n ard , 70 j. wed.M a r ia S u rp lis, echt. M a ria V erm eersch,w o o n t te M id d e lk e rk e . L u c ia a n Rousselle,,1 dag, w o o n t te Steene.18. A u g u s ta V a n P arys, 5 7 ja a r, wed.F re<strong>de</strong>rik D em eu,ninck, E d m . L ap o n s tra at, 10.M a ria V a n D ro o g e n b ro e ck , 66 ja a r, ongeh.P. P ypestraat, 12.19. — C y r illa Rosselle, 62 ja a r, echt. v.J è r o o m V an c ra e y n e s tf P ro f. V erco ullie str.,3 .T h e o d o o r T o<strong>de</strong>r, 5 j., w o o n t te Mont-sur-M a rc h . K a re l V a n d e r Espt, 46 ja a r, on^gteh.w o o n t te V la d slo o . M a u rits Schoolaert, 15 j.w o o n t te N ie u w p oo rt.22. — F evernie S n àu w a e rt, 68 jaar.w ed. G u s tà a f D e Jo n c k h e e re t echt. E m ielV erhie st S teenbakersstraat, 4b. M a ria V a n ­m u lle m , 4 dagen,- T w eebruggenstraat, 4.23. -- P a u lin a M aldéghen V 78 ja a r, wed.Basil B lom m aert, Ed. C a v eilstraat, 15. —L e o n ie D ew ispelaere, 82 ja a r, wed. C o n sta n tT hielt, T orh outsteenw eg, 283. — H u b e rtin aP u ype, 36 ja a r, echt. L e o p o ld V a n d e n b e r­ghe, B loem enstraat, 15.HUWELIJKEN19 A p r il. -- P ierre L o m b a e rt, o n d e rw ijzeren G a b rie lla C loet. — A lb e r t D h e llt,visscher^ en E lisabeth V a n A c k e r. — J é ­rô m e V a n h o n s e b ro u c k , b o rste lfa b rik a n t enJe a nne V a n d e V eegaete.23. -- Pierre M aeck , bedien<strong>de</strong> en Aibertîne A lla ry . V ic to r V ic to r, w e rk m a n en Colalie Jan-sseune. Ju lie n P ro c u re u r, schipperen A lic e V erbrakel. F ran s D eclerck, kok,en R a ch e l B allion. M arcel S u rveillant, paswerker, en R a ch e l D eckm y n.H U W E L IJK S A F K O N D IG IN G E N24 A p r il. — E echaute Georges, to lb e ­am b te . P asschynstraat, 56 en V a n d e n b ro e !eR e nild e , H . B orgersstraat, 9. Mjoyaert A c h ie lvo e rm a n en V an<strong>de</strong>nbussch e M a ria, Bree<strong>de</strong>nesteenweg, 38a. Peeters E m ile , postbedien<strong>de</strong>en Im m e rs M ariette, E. B eernaertstraat, 48.V an<strong>de</strong>nbussch e F lo rim o n d , w e rk m a n t Bree<strong>de</strong>nesteenw eg. 38a en M onstrey M argueriteG ro e n se lm ark t, 5. De G ra n d e M arcel, w e rk ­m a n , en S c ho o nvaert Ida, w erkster, V a n ­m assenhove R ené, aar<strong>de</strong>w erker en V an<strong>de</strong>casteeleIrm a , w erkster. D ecoster Pieter,beenhouw e r en M eulem eester M a ria. V iaen eC harles, electrieker en D eleu E lza, dienstmeid. G o d a rt M arcel, z. b. en C a u d ro n Eva,geschei<strong>de</strong>n van M ich el Jules. D e w u lf A lb ert,sergeant en D eja'egher S im onne.HEYSTHUWELIJKENDevos H en ri, k r a a n m a n en Bael E t e lla ,herbergierster, bei<strong>de</strong>n alhier.HUWELIJKSAFKONDIGINGENH eynen Joannes, ibedien<strong>de</strong> te A n tw e rp e nen Savels M a ria - A nto inette, w inkelierster teH eist.OVERLUDENSV a n d ie re n d o n c k Louisette 1 m aand.BLANKENBERÖEGEBOORTENM a e n h o u t L e o p o ld van Jules en S trubbeA d ria n a , U itk e rk e . A lle y n Rosette v a n G astonen V ersele B ertha. L u ik stra a t, 30. W illems O <strong>de</strong>tte v a n L o uis en N eut D e lp h in a ,L a n d d ijk , 5. H o e n ra e t Ju lia a n , v a n Pieteren D u y nslaeger, José, U itkerke.OVERLIJDENV a n d e P itte T heresia, 83 ja a r, wed. DeC o n in c k , Ja n W eststra at. 32.HUWELIJKEND iric q L ouis, electrieker m e t B ernaert J o ­a n n a, bei<strong>de</strong>n alhi'er.H U W E L IJ K S A F K O N D IG IN G E NG ry m o n p re z Jules, h otelier alh ie r e n RaesIda, K jortem ark (h u w e lijk te K o r te m a r k ).—V a n d a m m e Jo rd a n u s , geneesheer alh ie r enM a e n h o u t Estella, U itk e rk e (h u w e lijk teU itk e r k e ).Etabl. LEON VIAENE11LANKENBERGSCHE STEENW EG , 157 — BRUGGEtiechtstreeksche invoer van <strong>de</strong> v o°rnaamste papiertabrieken vanons land, van Zwe<strong>de</strong>n en Finlandßijion<strong>de</strong>re specialiteit van papier <strong>voor</strong> het inpakken van visch.Mo<strong>de</strong>rne verpakkingen <strong>voor</strong> kippers en gerookte sprot.Gamaaldoozen en zakken. — PapierafrolmachienenVerpakkingen met en zon<strong>de</strong>r druk.Thuisbestelling franco door onzen autocamion.Vraagt het bezoek van onzen agent. Tel. 333.22Huis van vertrouwen, gesticht in 1885. Han<strong>de</strong>lsreg. Brugge 2Diesel-Deutz ScheepsmotorenVALCKEGEBR., N. V., OOSTENDE« HET VISSCHERIJBLAD »VERDONCK - MINNPBREUKMEESTERS-ORTHOPEDISTENSPECIALE BREUKBANDEN ZONDER STAAL en ZONDERELASTIEK W ELKE M EN DAG E N N A C H T DRAAG'” Z O N ­DER ONGEM AK, BUIKBANDEN V O O R DAML 4 ENHEEREN DIE D E N BUIK O PH O U D E N E N ALLE LENDEN---------- PIJN E N ONM IDDELLIJK V E R W IJD E R E N -------------KUNSTBEENENIN DURALUM INDE M O D ERNSTE EN DESTERKSTE T O T H ED EN_ U IT G E V O N D E N —ELASTIEKE KOUSENALLE KINDER- ENZIEKENAK JIK ELEN -ORTHOPEDISCHE KORSETSom scheefgegroei<strong>de</strong> kin<strong>de</strong>ren teruy--------- recht te b r e n g e n ------------ALLE TOESTELLEN VOOR MIS­VORMDE BEENEN EN VO ETEN— <strong>voor</strong> VERLAMMING— en BEENDERZIEKTE —Sprekeüjk te Oosten<strong>de</strong>, H. Serruysl., 7Ie<strong>de</strong>r werkdag van 8 tot 18 uur.ZELFDE HUIS TE BRUGGE t ZUI DZANDSTRAAT . 25.V _____ - ' :tSWMl : MAAQPUN. DARMPIJN: / OVERGEVEN,AFGANGKRAMP, BUIKPIJN...Eenige lepels zijn voldoend»’ om onmid<strong>de</strong>llijk eengreote verlichting te bekomen Eisch bij uwenapetheker het e c h ts psjnstiUcnc» m id c-sl M a rto u ,en weiger volstrekt elk zoogezegd ever.srena productPRIJS7.50 fr. <strong>de</strong> fleschIn elke apotheek en ap M artou 74 Vlaam schesteenweq. BrusselBESTEL UW OESTERSLN KREEFTEN BIJA . R a u & Z o o nOOSTENDE (Vuurtorea) Tel. 480 § Vischkneehten - Visschers, §j• 1Ree<strong>de</strong>rs en Vischhan<strong>de</strong>iaars @mmKoopt uw R IJW IE L in hetHUIS GENTIL MARES2 . S , K e r k s l r a a i , O O S T E N D EBijhuis : 32, <strong>de</strong> Smet <strong>de</strong> Naeyerlaan, 32_ BLÂMKENBKRGE1BOLNES Dieselmotorenwor<strong>de</strong>n uitgevoerd met :Kruiskoppen en leibanen — Dubbeie spoelluchtaanvoerMei en zon<strong>de</strong>r toerenreducfor in tte .-«hkidiu-jLaag brandstofverbruik.<strong>Zee</strong>r geringe slijtage. — Betrouwbaar.Uiterst gemakkelijk te bedienen.Laag sinecroUeverbruik.N. V. MACmNËFABRIEK “ BOLNES „<strong>voor</strong>heen J. H. van CAPPELLENBOLNES (bij Rotterdam) Tel. Rotterdam 10393Agent <strong>voor</strong> <strong>de</strong> Belgische kust :WILLY LORENZEN Café « De Kust »Tel. 2020Congolaan, 19, Oosten<strong>de</strong>r miiiiy imiMiyii iiy.i .î i’v t t -T “ n n r r r ’*t îit t >im1i n iim r n in— minimEygèoe Rau & Zonen/ i . OOSTSTRAAT, 7 1OOSTENDE, TEL. 205HARINGROOKERIJ {gj VISCHCONSERVENLij<strong>de</strong>rs aan SPATADERS (Varices)W endt U <strong>voor</strong> Uwe ELASTIEKEKOUSEN ter trouw tot het gekawdHui«+AU PARA*#"G. MADELEIN-BUYSBreukmeesterADOLF BUYLSTRAAT, 53tHoek M arie-Joséplaats en M adridstr.)Spreekdraad 1740 >GROOTSTE KEUS DER KUSTAdolf VERRECASVischmijn ZEEBRUGGE, tel.110BRÜGGE, tel. 319.59rTfîn rinw inVERKOOL IN T GROOT vanGreaseproof PapierKoop goedkoop bifDE MEULHNARE Gebroe<strong>de</strong>rs46, COUPUREGANG, 46 GENT Telef. 320.36GREASEPROOF, PARCHEMIN VEGETAL, KOORDENSTEEDS IN VOORRAAD.N. V. CATS PAPIERROTTERDAM« RAYGUY HOUSE », 22, Place <strong>de</strong> Brouckère — BRUSSELTelefoonnummers 12.65.63 — 12.01.10LEVERANCIERS van <strong>de</strong> BESTE KWALITEIT PAKPAPIERZOOW EL BEDRUKT ALS ONBEDRUKT, VOOR HET IN ­PAKKEN V A N VISCH, KIPPERS, GEROOKTE SPROT —« P/iPIERAFROLMACHINES»0ii'.©MENGELWERK 28Se \éèIJsUiAsdoor JUUL FILL1AERTM ondgem e e n g in g het te C oxy<strong>de</strong> b.v. ro n ddat P astoor Lootens ald a ar <strong>de</strong> « tijd in y e n »vc o rzag en er zelf o n tv in g H ij was ja re n lang«<strong>de</strong> zien e r» v a n een heele visschersbevolkin g . H ij verk reeg « tijd in g » d o or viziioenenvan het v e rg a an v a n zu lk of zu lk v a artu igw a a ro p <strong>de</strong>ze en gene visscher gebleven was.M et alle m o g e lijk e v o o rzorgen b ra c h t h ij die« tijd in g » over aan <strong>de</strong> belanghebben <strong>de</strong> th u is ­blijvers. Z o n d e r het ziènersch ap v a n P astoo r L ootens te k o rt te doen, m eenen wetoch te m o g en verzekeren dat zulks alleenlijkals een aanpassing b ij bestaan<strong>de</strong> toestan<strong>de</strong>na a n te zien is. Pastoor Lootens h adheel z ijn leven m id d e n <strong>de</strong> visschers«j3evolkingg'esleten ; ken<strong>de</strong> h a a r d o e n in g , h a a r g e b ru i­ken, h a a r w enschen en w e n k en op en top.V o o r h em lag h a a r zieleleven bloot. Eerstals o n d e rp asto o r te O o std u in k e rk e van O c ­tober 1870 tot M ei 1888 en d an n a d ie n to tz i j n af3terven als p rsto o r te C oxy<strong>de</strong> h a d h ijg e n o e g z a m « o n d e rv in d n g k u n n e n o pdoeno m te w e t a n h oe h ij het a a n b o o rd m oestw etendheid, en *t d u in e n g e b ie d lag als eeneenzaam en verla ter oord b u ite n het bereikvan <strong>de</strong> w ereld.P a stoor L o tte n s was o n g e tw ijfe ld <strong>de</strong> eenigep ersoon van <strong>de</strong> streek die op <strong>de</strong> h oogtewas v a n alle gebeurtenissen. H ij w il<strong>de</strong> zicho p <strong>de</strong> h oogte h o u d e n v a n alles w at zijnvisschersbevolking aanbelang*<strong>de</strong> en h ij tro kgeregeld n a ar D u in k e rk e c m zich te documenieeren. ja r e n la n g w as h ij <strong>de</strong> eenigep ersoon op gansch <strong>de</strong> parochne die een d a g ­blad k o c h t en las. D it d ag b lad was eenF ransch d ag b lad u it t N o or<strong>de</strong>n dat alle in ­lic h tin g e n b e tre k k e lijk het w e<strong>de</strong>rvaren <strong>de</strong>rIJslandsche vlo o t bekend m a a k te on<strong>de</strong>r hetrioodïge v o o rb e h oud. Las h ij d a a rin tijd in ­gen van ra m p e n , v a n s ch ip b re u k e lin g e n ofv a n an<strong>de</strong>re ongevallen, h ij tro k n a a r D u in ­kerke w aar h ij bij ’t zeewezen specialevrien<strong>de</strong>n bezat die in h em als een soort«agent m é d ia te u r» zagen en hem op <strong>de</strong>h oogte b ra c h te n . E n zoo k o n h ij w eken enm aa n d e n , <strong>voor</strong>aleer het: s c h rik k e lijk nieuw sa m b te lijk w erd bevestigd in vele gevallen <strong>de</strong>zieleschokken CH. DESMIDT-SLEYTEKSt. Franciscusstraat. 22, OOSTENDEBERICHT AANZEEVARENDENNOORDZEEZ E E W A A R T S C H E S C H IE T O E F E N IN G E NT E G E N V L IE G T U IG E NZ eew aarsche schietoefeningen d o o r v lie g ­tu ig e n m e t k a n o n zu llen p laats Hel>ben :-n <strong>de</strong>streek v a n W esten<strong>de</strong>-M id<strong>de</strong>lkerke van 2 tot15 M ei 1938. t . '!ƒ)D é schietplaats bezet in <strong>de</strong> sector lig t in <strong>de</strong>plaatsing; b e p a ald d o or :51° 10’ 4 3 ” N.2° 4 7 ’ 4 5 ” E. v a n G reenw ich .D e schietsector k o m t overeen aato eenh oek v a n 1 10° w a a rv a n <strong>de</strong> m id d e llijn lo o d ­recht aan <strong>de</strong> kuist is en v a n straal g e h jk aan15 k m . ^D e schietoefeningen w a arv an s p ra ak zul'enu itg evo erd w or<strong>de</strong>n al <strong>de</strong> w erk dagen van 9tot 17 uren.D e gevaarlijk e streken hierboven aangedu id , zu lle n streng verbo<strong>de</strong>n zijn aan <strong>de</strong> z e e ­v a a rt op <strong>de</strong> v e rm el<strong>de</strong> dagen en uren.D e ,b e w a k in g <strong>de</strong>r schietstreek zal verzekerdzijn d o o r een zeevaartu ig van <strong>de</strong>n Staat.A a n <strong>de</strong> sch ietplaats zul'e n een roo<strong>de</strong> vlagen een b o lv o rm ig sig'naal aan la n d g e h e ­schen W or<strong>de</strong>n, een k w a rtie r vo o r het begin<strong>de</strong>r schietoefeningen.A a n b o o rd v a n het Staatszeevaartuig zalter g elijk er tijd een b o lv o rm ig signaal, m etd a a ro n d e r <strong>de</strong> vla g van <strong>de</strong> In te rn a tio n a leSeinco<strong>de</strong> geheschen w or<strong>de</strong>n.D eze sig nalen zu llen in g e h a a ld w or<strong>de</strong>n ophet ein<strong>de</strong> v a n het schieten.W A T E R S C H O U T S A M B T E N D E RK U S T H A V E N SD e W a te rs c h o u te n verbie<strong>de</strong>n aan zeevaren<strong>de</strong>n,in ’t algem een en aan <strong>de</strong> visschersin ’t bijzo n d e ij te varen in <strong>de</strong> streek verme ld in het h ierbovenstaand berich t, op <strong>de</strong>er in aanjje d uid e d ag en en uren.D e overtredin gen a a n dit ve rb o d z ijn o n ­d e rh evig aan <strong>de</strong> d o o r art. 55 v a n het T ü c h t­en S trafw etboek (w e t v a n 5 Ju n i 19 28)u itg e vaard ig<strong>de</strong> straffen en zullen aan <strong>de</strong>nP ro c u re u r <strong>de</strong>s K o n in g s aa ngekla agd w or<strong>de</strong>n.DUITSCHLANDN oordzee. Sylt. Schieoefeningen.V a n 20 tot 28 M e i w o rd e n dagelijks van0 6 0 0 tot 2 4 00 h. b eho u <strong>de</strong>ns Zon- en feestdagen,schietoefeningen gehou<strong>de</strong>n door eenb atterij i^Jeplaatst op het eiland Sylt. H etg e v a arlijk e gebied w o rd t begrensd door <strong>de</strong>p ara lle lle n van 55 gr. 10 m in. en 54 gr,50 m in., N b. en door <strong>de</strong>n m e rid ia a n van8 gr. 3 m in . El.V a n één u u r <strong>voor</strong> het begin <strong>de</strong>r oefeningenw or<strong>de</strong>n o p <strong>de</strong>n lich tto re n van R o te k liff ena a n <strong>de</strong>n seinm ast b ij <strong>de</strong> m arineseinpostW estellenbogen (n a b ij <strong>de</strong>n lic h tto re n W estL ist) 2 in te rn a tio n a le seinvlaggen B bovenelk a ar geheschen, ’s nach ts 3 lich te n :o o d ,w it, w it. Bij het ein<strong>de</strong> <strong>de</strong>r oefeningen w o r ­<strong>de</strong>n <strong>de</strong> vla g gen neergeihaald c.q. <strong>de</strong> lich te ngedoofd. H et te rre in is z o o la n g <strong>de</strong> seinenw er<strong>de</strong>n g edaan vo o r <strong>de</strong> scheepvaart verb o ­<strong>de</strong>n.NEDERLANDIjsselm eer. Z o m e rb e to n n in g .D e roo<strong>de</strong> belboei N o 1 K e te lm o n d en <strong>de</strong>groene lich tboei n a b ij <strong>de</strong> baggerstortp laatsbe-Zui<strong>de</strong>n S ;fS o kla ril z ijn w e<strong>de</strong>rom uitgeleg d > <strong>de</strong> w in te rb e to n n ’n y is opgenom en.Ijsselm eer. Z o m e rb e to n n in g .De roo<strong>de</strong> lich tb o e i N o 1 K etel-Roggebot,<strong>de</strong> R Z V S , lich tb o e i ’t Plar<strong>de</strong> en <strong>de</strong>; zw artebelboei N o 10 S p ie k z ijn w e<strong>de</strong>rom uitge-Icgd, <strong>de</strong> w in te rb e io n n in g is o pg enom en.Z W E D E NK attegat. L 'c h ts c h ip « V in g a » w o rd t lijd e ­lijk vervangen.L.igïjing p lm . 5 7 gr. N b en I 1 gr. 36 m in.EI. O m streeks 20 A p r il a s. w o rd t het lic h t­sch ip « V in g a » <strong>voor</strong> ongeveer 2 m aa n d e nverv angen d o o r een reservelichtschip, to o ­nen<strong>de</strong> eenzelf<strong>de</strong> lic h t en geven<strong>de</strong> als M .S.m et een sirene elke 30 s. één stoot. H et reserve lich tsc hip is niet uitgerust m et een O .M .S .en radicybaken.ENGELANDGEMERKTE W ALVISSCHENLzaH et E ngelsche expeditieschip W illia m Scoresbyis n a een reis v a n zes m a a n d e n in L o n ­<strong>de</strong>n teruggekeerd. H et sch ip heeft in <strong>de</strong> strekenb ij <strong>de</strong> Z u id p o c l ac h t h o n <strong>de</strong>rd walvisscheng evangen en ze, n a d a t <strong>de</strong>ze gem erktw aren, w eer over b o ord gezet. V o o r het v in ­<strong>de</strong>n v a n <strong>de</strong>ze visschen en het opgeven <strong>de</strong>rb ijzo n d e rh e d e n nopens <strong>de</strong> vangplaatsen w o r­<strong>de</strong>n prem ies uitgeloofd.O p <strong>de</strong>ze w ijze zal m en <strong>de</strong>n trek <strong>de</strong>r wa!-visschen trac hte n n a te gaan.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!