download pdf - Vlaams Instituut voor de Zee

vliz.be

download pdf - Vlaams Instituut voor de Zee

ZESDE JAARGANG — Nr 18 PRIJS : 60 CENTIEM EN ZATERDAG 30 APRIL 1938,LICHTENA i R ILuitaan1 V 5 21 18.142 z 5 18 18.133 z 18.174 M E 14 18.195 D &.12 18.2d€ W 5 10 18.227 D & 07 18.238 V & 05 18.259 z ! 3 18.2710 z ; .1 18 .281 1 M ')9 i 8.3012 D 4.')ó 18.3213 W 4. >4 18.3314 D 5,32 ï 8.3515 V 4.50 18.3616 z 4 48 18.3817 z 4 46 18 .4018 M 4 44 18.4119 D 4 42 18.4320 W 4 40 18.4421 D 4 38 18.4622 V 4 36 18.4823 z 4 34 18.49Z‘l z 4 32 1 8 .5 !25 M 4 30 18.5226 D 4 28 18.5427 W 4 26 18.56>8 D 4 25 18.5729 V 4 22 18.5930 Z 4 20 19,0013 f-re f.bel Eeeflhet we: «mlijt u urvolgentde zon.H E T V I S S C H E R U h a dHOOG­WATER.WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL _A P R IL1 V 0.04 12.222 Z 0.40 13.013 Z 1,20 13.434 M 2,03 14.305 D 2 50 15.206 W 3.41 16.167 D 4,31 17.218 V 5.52 18.389 Z 7,15 20.0210 Z 8,3 7 21 ,1 211 M 9.4» 22.062 D 10.29 2 2 ,5 *13 W 11.19 11.2614 D 1 1.4» -----\ i V 0 .0 ) 12,2 116 Z #.38 12 »617 Z 1,12 13 .SS18 M 1.51 14.1»19 D 2,30 14,5»20 W 3.12 15.3212 D 3.54 16.1722 V 4.42 17.0923 Z 5.36 18.0*14 Z 4.41 19 .1825 M 7.5 J 20 .2 826 D 8.59 21 ,1 827 W 9.54 22 ,1 828 D 10.41 2).0229 V 11.22 2 ) 4 230 Z — — — .—Vanaf 18Maacttat 1Octobar tat»-nan de «urwarkeu«en land aan m r'«ter.BUREEL : SPAARZAAMHEIDSTRAAT, 28 OOSTENDE.Telefoon Bureel 1910 Postcheckrekening 1070.93Drukkerij 2438VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAGBestuurder-Eigenaar :P. VANDENBERGHEABO NNEM ENTEN tBINNENLAND. — Eea j»ar 25 fr. ; 9 maanden 20 fr. ; 6 maanden15 fr. ; 3 maanden 10 fr. ; BUITENLAND 3 gulden of 50 fr.De Verplaatsingvan het NarinedokIs Zeebrugge deMillioenenkolk ?Voor onze Visschershaven is de n a -' zou kunnen hersteld worden, vermitsbijheid van het marinedok een hinder- 1de werkhuizen er bestaan, tenzij menpaal op den weg van de aanstaande j er eenvoudig een tijdok van make, dieuitbreiding der haveninstellingen envooral voor de vergrooting vanhettijdok dat nooit zal voldoende zijn omonze zeilsloepen en garnaalbooten tebevatten, den dag waarop deoudevisscherskom zal gebezigd wordendoor de yachten en de oude h|ndels-dokken zullen gedempt zijn.Nu heeft men ons verzekerd, dat dedirectie van het Zeewezen zelf hetmarinedok te klein begint te vinden,vooral daar s'eeds nieuwe mailbootenbijkomen.De Zinnia zal weldra trouwens ookvervangen worden door waarschijnlijkeen grooter eenheid en dan is er noghet gemis aan droogdokken, dat aanonze Staatsmarine heel duur komt testaan omdat deze schepen dannaarGent of Antwerpen moetenopvarenvoor dikwijls heel kleine herstellingen,die evengoed ter plaatse zouden kunnenverricht worden, had men hierslechts twee droge dokken ; één vangroote afmetingen voor de mailbootenen de aviso en een kleiner voordesleep- en loodsbooten.Aan den ingang van het marinedokis er daarbij nog een groot gebrek, namelijkaan een volledige sluis !Thans is er daar slechts een hoofdvan een sluis met het gevolg, dat menmoet wachten tot hoog w ater omschepen in of uit te latien.Moest er ooit iets aan de deuren haperen,dan zou het dok spoedig leegloopen, wat onmetelijk veel schade zouberokkenen, aan de daaringemeerdeschepen.Een half tijdok zooals dit, verzandtook veel spoediger doordat hetzeewaterbij het openen der sluizen, vrijin het dok binnenspoelt en daartotrust gekomen, zand en slijk laat zakken.W ij hebben in vroeger nummersreeds dikwijls gesproken over een nij-verheidshaven, op te richten op degronden van de reusachtige en totaalnuttelooze spuikom. W ij meenen te weten,dat de heer ingenieur Delmer, se-cretaris-generaal van het beheer vanBruggen en W egen, een gunstig adviesheefa uitgebracht nopens het ontwerpdat de heergouverneur Baels,sedert kort heeft ter studie gelegd enwaarbij de bouw van een tweede marinedokvoorzien wordt in het W estelijkgedeelte van de bestaande spuikom.Het ontwerp zou eigenlijk een dubbelesluis moeten voorzien met eenzwaaikom waarachterhet leigenlijkedok van het Zeewezen zougelegenzijn. Ten Zuiden van dit dok en in verbindinger mee, zouden twee droogdokkenmoeten gebouwd worden,waarvanhet water zou kunnen uitgepomptworden in de Noord Eede.Aan den Oostkant van de bestaandespuikom zou er nog plaats genoegoverblijven om desgevallend daar eenkom te bouwen voor de nijverheidsha-ven.W a t ons vooral in dit plan bevalt,is de mogelijkheid later het huidigemarinedok ter beschikkinggesteld tezien vanl de visschersvloot,die daarhet bestaande tijdok zou kunnen vergrooten,wat nog veel nuttiger zou wezenen trouwens reeis herhaaldelijkdoor ons voorgesteld en door de gar-naalvisschers gevraagd werd.©yGEBRUIKTFXACOGas-OlieBenzine en Olieom Uw onkosten te verminderen.D E PO T O O STEN D E :TELEFOON 462nen vian de verzandin g.W ij h e bben in « H e t V is sc h e rijb la d » van20 Ja n u a ri 1934 dezelfde teekeningen g e p u ­bliceerd m et d it verschil,dat de toestandsindsdien n o g verergerd is, zo o dat de clichébetreffende de h av en in 193 7 de toestand nogw a n h o p ig e r to o n tr d an de k a a rt van 1930deed verm oeden.O n s a rtik e l h a d ‘echter niet voor doel diew e inig bem oedigende vaststellingen zonderm eer k e n b a a r te m a k e n en er slechts het b e ­sluit u it te tre kk en , dat het' m oest gedaanz ijn m et de g eldverspilling v o o r baiggerwer-ken. H e t is fe itelijk aa,n het verslag over deb e g ro o tin g v a n het m inisterie v a n O ipenbareW e rk e n(d o o r kamerTid D esm idt opgesteld)te wijten,,, d a t de a a n d a c h t gevestigd w erds* oo-e u itg av en d o o r deze baggerwer-ke n j*eeischt o m o p da noodelo o sheid vanc.eze m illioenenvergende o n d e rn e m in g .K a m e rlid D esm idt heefttevens gewezen___op het v a stlo o pe n der b u n k e rs c h e p e n , waar-I s c h ijn lijk m e t de b e d oelin g o p het in gebreln« Le Soir » het veelgelezen Brusselschke b lijv e n van den S taat te w ijzen.d s g b la d t is een artik e l verschenen, dat veelMaiar het gevolg is cpw erw acht heel an-o p h e f g e m aakt heeft o m d a t het de h av enders u itg eval.en en velen hebben er het bevan Z eebru g ge voorstelt als een m llio e n e n - slu it u it getrokken,, dat de hav en van Z e e ­k o lk , w a a ra a n geen offers m eer te brengenbru gge een m isbaksel is, dat n u al geld gezijn .H e t blad p u b liceert te rzelvertijd verscheidenec lic h é ’s, die den v o o r u itg a n g aantoo-W aarom verbieden de Gemeentebesturenvan Berchem en Borgerhoutden Vischverkoop ?E ven v o o r net ter pers gaan, w o rd t onseen sch rijv e n toegest.uurd van dc S y ndik aleK a m e r voor V is c h h a n d e l in Belgie w elke o mh ie rn a v o lg e n d e m e ldt. W ij h open d at b ij debevoegde a u to rite ite n o n m id d e llijk eenk rach td ad k ie actie op to u w zal gezet w o r­den om d it o n z in n ig besluit te doen o p h o u ­den.M 'jn h e e r,W ij zijn zoo v rij U te verzoeken ons eenp iaats te w illen verleenen in «H et Visscherij-b ’ad» om uw e lezers o p de h oogte te stellenv a n een e rg e rlijk beslur-t dat g e n o m en w erdd o o r den C e ïneenteraa d van B o rg e rh o u t end o o r d'e v a n B erchem -bij-A ntw erpen.D o o rbeiden w erd verbod opgelegd aan de visch-handelaars'-m arktkram ers om gedurendedem a a n d e n M ei tot S eptem ber in b e gre p e n nogversehen visch te v e rk o open o p de openbarearkten v a n beide v o o rnoem de gem eenten,z.ulks w erd in B erchem in de laatste z itting inderhaast besloten o m d a t o o k de beenhouwers v a n de m a r k t gew eerd w erden, a l­hoew el de heer M a rc k m in iste r van V e r ­keerswezen de g e m een tera ad v a nB erchemverzocht het verbod n ie t toe te passen.D it is des te 'ergerlijker d a a r tevoren w erdv e ik la a rd , dat de verzorg ng en k w a lite it derop de B erchem sche m a rk t te k o o p gesteldevisch niets te w enschen overliet.E r w erd vo lstrek t geen re kening m ee geho u d e n dat de v a n de m a r k t geweerde visch ­h a n d e la a rs geen andere b ro o d w in n in g hebbente rw ijl de b eenho u w ers m eestal thuiseenw inkel hebben.O n n o o d ig te zeggen d a t _zu lks een ergeschadepost beteekent v o o r onze n a tio n a le visscherij.Een tw aa lftal h a n d e laa rs die e]k een4 à 5-tal dagen m a rk te n , beteekent een 50à 60 verk o opdag e n die ve rlo re n gaan. D a t ditI h ü IS DEBRA:Specialiteit vanGARNALENMOSSELENVISCHGEPELDEGARNALENZEEBRUGGE-DUINKERKETel. ZEEBRUGGE 44033Aan de Inzendersvan ArtikelsM edew erkers z jn vera n tw o ordelijkv o o ri.'unne a rtike ls -- V a n ongeteekende inzena?.:igenw o rd t geen rekening gehouden --O o k de n ie t o p g e n o m e n inzendingen w o r­den niet teruggegeven.alles d o o r de vischwi.nkelszal ingew onnenw orden is volstrekt niet te verw achten. M enm a g verder niet u it het oog verliezen datm eerdere gem eenten zinnens z ijn een besluitin dien zin te treffen, w ellich t m et de s c h ijn ­b aar lo ffe h jk e bedoeling d| m iddenstanders-w inkeliers h u n n e r gem eente te h e lpen. B u i­ten het feit d at de m a rk te n zeer bevorderlijkz ijn vo o r den h a n d e l, bieden ze m eeren andere m o g e lijk h e d e n d a n de verk o op inw inkels en w orden ze vo o r een g root g*edeel-te ook d o o r een a n d e r klienteel bezocht.D e h u lp der hoogere besturen w erd reedsh e rh a a ld e lijk ingeroepen en het is te verwa ch ten dat spoedig de gem eenten onder-v n d e n dat de w et van 15-5-1870 w a a rb ij hetverboden w o rd t den v is ch handel op eeniger-lei w ijze te v e rh inderen, of te belem m erenn o g v a n kracTit is en m o et toegepast w orden.Z eer spoedig zou een .ondercom m rssie vanden H oo g e re n R a a d vo o r Zeevisscherij m o e ­ten w o rd e n sam engesteld, gelast m et het o p ­lossen dezer m arktkw estie en het is te v o o r­zien dat de genom en besluiten niet k u n n e ng e h a n d h a a fd blijven.D it is van het grootste belang voor denviscfihandel en ganschb ijzo n d e r v o o r onzen a tio n a le visscherij.M et d a n k voor p ’aatsing, bieden w ij U deverzekering onzer h oo g ac h tin g .S y ndik ale K a m e r vo o r vischhandelG ew estelijke afdeeling : A n tw e rp e nU A N D A R »GAS-OI' Î £ c .'Heel de wereld Joorberoe nd en qeprezem.American Petroleum CompanyMEKANIEKE TOUW- GAREN-; EN NETTENFABRIEKEN ------nrPRODUKTENGAS-OLIE — ESSENCEPETROLEUMSPREKEN VOOR ZICH ZELF.N. V.►REEDERIJKAAI, OOSTENDEAlle benoodigdheden voorZeevaart, Zeevisscherij en— Openbare Werken —Mazout «Purflna»Diesel Motoren «Suizen»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®Voeg gekost heeft aan den Staat.D it is tro u w e n s o o k het besluit van denBrusselschen dag b lad sch rijver, die er opw ijst hoe, In g e n ie u r D em ey zich a ltijd v e r­zet heeft tegen de u itv o e rin g v a n het o n t­w erp en d ik w ijls in verh a n d elin g e n de a a n ­dacht heeft g e trokken op de enorm e h o e ­veelheden zan d en s lijkw elke ieder ja a rzouden k o m e n liggen achte r de pier, tot zelfsde w eg n a a r de vaiart zou z ijn versperd.P ierre D e m e y heeft fce O ostende bew ezen,de t h ijeen ju is te n k ijk h a d op de zakenv a n haventbouw , w a n thet is e ig e n lijk aanh em te d a n k e n dan onze halven in 1890 geredw erd. M en m oet w eten, dat in den loopder eeuw en d o or hei bezigen v a n spuikom -m e n er zich vo o r onze h av en geul grooteza n d b a n k e n gevorm d h ebben, die steedsm eer u itb re id in g n a m e no m d a t telkens despu islu izen openstonden, en groote hoeveelheden zan d en s lijk u it de geul w eygesieurdwerden* om zich “een ein d verder tegen deb e s p a n d e b a n k o p te h oopen.D e toestand w as om streeks 1880 zoo erggew orden, d a t m en zelfs; de spuisluizen nietm eer d u rfd e bezigen en dat de m ailb o ote nb u ite n g in g e n gaan liggen om daar de passagierso p te w a ch te n, d aar zij m et laag w a ­ter niet weg! k o n d e n , alhoew el zij nochtanszeer w einig d ie p g a n g h adden.Een reusachtige zan d b a n k v a n een k ilo ­m eter breedte vorm de toen een cirkel rondonze hiaiven van aa,n M a ria k e rk e tot aanBreedene.D e toestand was zoo h ac h e lijk , dat demeeste zeelieden onze h av en als veroordeeldbeschouw den en er zelfs een o ntw erp bestondom een nie u w e haven te graven te Breedene,die d o o r een vaartm et Plasschendalezou verb o nden geweest zijn .D a n is In g e n ie u r D e m e y gekom en en heeftbew ezen, d at het volstaan zou een geul tebaggeren aan den W e stk a n t, v ó ó r M a r:aker-ke e,n d an eveneens een geul a a n den O o s t­k a n t, v ó ó r Breedene om aldus een stroominL,te doen o n tstaan, die niet alleen deze geulenin stand zou h o u d e n ,m a a r zelfs de reedezou u itd ie p e n !Z ijn voorstel ontm oette veel tegenstand eno n g e lo o f o m d a t m e n o v e rtu ig d was, dat diegeul even g a u w zo u verzanden als ze gegraven w erd.D it ko s te lijk b ag g erw erkw erd nochtansu itgevoerd, m a a r op het o o genblik zelf, datreeds de ontw e rp e n vo o r een hav en te H eysta a n v a a rd w aren. Bij de besp reking in K a ­m e r en S enaat w a rener n o g velen zooalsM inister W oeste, die in de m e e n in g verkeerden,dat er toch m et de h av en van O o s te n ­de niets aan te vange,n was.D e Sm et de N ay er h a d goed het te genovergesteldete bew eren en te w ijze n op dep ra c h tig e u itslag en pas b e k o m e n d o o r In g e ­n ie u r D em ey. D e in d r u k was verw ekt en dev o o rspe llingen vande h o o fd ig e n ie u r overde v e rza n d in g v a n de hav en v a n Z eebruggeschrikte de regeering niet af, d aar de O o s t­endsche h av en to ch im m ers a a n hetzelfde geva ar blootgesteld scheen.W j hebben deze geschiedkundige feitenw illen laanw ijzen o m u it te leggen hoe hetontw e rp v a n Zee,brugge is verw eze n lijk t geworden, hoe fo u te n z ijn b egaa n die nietm eer te herstellen zijn , m a a r ons besluitis toch, zooals in Ja n u a ri 1934, dat m en b e ­ter zou doen eens te luisteren n a a r een vande schitterendste leerlingien van in g e n ie u r D e ­m ey, n a m e lijk in g e n ie u r V a n M ierlo, die sedertja re n reeds voorspeld heeft, w at er zougebeuren en die m e n n o o it heeft w ille n ge-looven o m d a t m en in z ijn a fk e u rin g de v ijand sc hap m eende te v in d e n van ie m a n d diesteeds de O ostendsche hav en genegen is g e ­weest.O o k te O o ste nde was m en n a den o o rlogv a n zins een groote fo u t te begaan, n a m e lijkv a n zin een groote fo u t te begaan, n a m e lijkj voorstel dat n o ch tans d o o r velen verdedigdw as gew orden, en dat d o o r in g e n ie u r V a nj M ie rlo uitgelegd w erd als zeer gevaarlijki voor de toekom st v a n onze haven.W ij wenscKen slechts de B rugsche Z e e h a ­ven te zien bloeien en zien d a n o ° k m etv e rtrouw en u it n a a r de p o g in g e n v a n m e n ­schen als in g e n ie u r V a n M ie rlo , die niet a l­leen bekw a am z ijn o m de regeeringi te w e e r­h o u d e n v a n grooteen n u ttelo o ze w erken,m a a r tevens ook om; in de m a te van hetm o g elijk e de gedane d w a lin g e n te herstellen.EEN ANDERE KLOKD e ijverige verdediger v a n de hav en vanZ eebru gge, P. V a n d a m m e , k o nn a tu u r lijkhet a rtik e l v a n «L e S o ir» niet laten v o o rb ijgaa n zonder eens een a n d er g eluid te latenh o o re n en h et zeer g e d ocum enteerd artikeldat a a n z ijn vlug'ge pen is o ntsnapt, strekthem d a n ook zeer ter ‘eere.H ij w eet heel goed de h av en van Zee-bru gge vo o r te stellen als v a n n a tio n a a l belang z ijn d e en som m ig e a rg u m e n te n , die h ijbezigt, z ijn tro uw ens hee| w aardevol, w atw eer eens bew ijst, dat m e n de zaken a ltijda a n alle k a n te n m o et ^bekijken en »er steedsvoor- en n a deelen z ijn , die w elisw aar nieta ltijd tegen e lk a a r opw egen, m a a r over dewelke iedereen een verschillende opin ie h e b ­ben k a n .De O.II8 «Baltic,, vertrokkenNa een uitstekende proefreis, heeft de0 . 118 « B altic » van de reederij B ru net verledenw eek de h av en verla ten m et bestem ­m in g n a a r het K a n a a l v a n Bristol.D e « B altic » is een onzer m odernste vis-schersvaartuigen gebouw d o p de gekendew erven der firm a Boel en Z o n e n te T em scheen is v a n hetzelfde type) als de 0 .8 6 derfirm a Pêcheries à V a p e u r, eveneens op dezelfdew erven gebouw d.Dei B altic w elke u itslu ite n d m et Belgischm a te ria a l en door Belgischewerkkra/chtenverv aard ig d w erd, heeft een lengte van 40,50m ., een breedte v a n 7 m en een diepte van4 m eter. H e t v a a rtu ig is voiorzien v a n eenp rac htige m o to r C arels van 650 P .K . en op275 toeren d raaien d. Z ijn snelheid bedraagtI 2,5 0 à 13 m ijl.M e t v a a rtu ig is daarenboven n o g voorzienv a n een m o to r v a n 100 P .K . v o o r electriachew in c h en 25 P .K . v o o r de electrische in ­stallatie er aangebra c h t door het w elgekendh uis O p d e d ry n c k G ebroeders.H e t v is c h ru im heeft een in h o u d van 150k u biek e imeter, te rw ijl er een traan amcltin-s la lia tie en centralev e rw a rm in g is aangebracht.In een w oord het v a a rtu ig ia op de m o ­dernst m o g e lijk e w ijze u itg e rust en «trekttot eere v a n de scheepsbouw ers, in g e n ie u rC h ild s k y en de reederij ze-f, die n ie ts pnver-let heeft gelaten o m eens te meer mee teg aa n m et den v o o ru itg a n g der m o d e rn e te c h ­niek.jfTerug van Ysland-«01O n ze k n a p p e m edew erker de heer Je f V a nW y nsb e rg he is Z o n d a g n a m id d a g v a n zijnreis n a a r Ijs la n d teruggekeerd. H ij deed dereis a a n b o ord van de 0 . 163 en w erd bijzijn teruyikeer door den vrie n d A rsè ne B lo n ­dé opgew ach t.D e heer V a n W y n s b e rg h e zal over z ijn reisin ons v o lg end n u m m e r een interessante reporta g e neerp e nnen, w elke heel zeker doora’le visschers g raa g zal gelezen w orden.Een knappe ReddingM a a n d a g is sch ip p er Ja n L a m b re c h t m etde 0 .2 3 7. « N elly S u zanne » de haven vanO ostende b in nengevaren, k o m e n d evan dev isscherijgron den op S p anje. D in s d ag 19A p r il w aren zij in het Z .W .va,n V ia n n aaan het visschen, toen zij ’s avonds ro n d 7 30u u r een k le in visschersvaartuig o ntw aard e n,dat i,n n o o d verkeerde. H et sch ip je was dooreen ru k w in d om geslagen en d o or het b le k e nv a n de m ast, w erd een lek g em aakt, w a a r­d o or het snel begon te zinken.Deze b e m annin g ,w elke u it den schipperen drie leden bestond, w erden u it h u n hache-h jk e n toestand gered en gedurende ganschden n a c h t a a n b o ord verzorgd.VerkrijgbareBoeken bijHet VisscherijbladP rijs1. Belgische V is s c h e rija lm a n a k 1938. fr. Î 02. De laatste V la am sch e Y slandvaarderadoor J. F illia e rt 203. T one de S tie rm a n , door K . J o n c k ­heere en C . L o o ntiens 10D eze boeken z ijn v e rk rijg b a a r o p hetadres van het b lad of k u n n e n o pgestu u rdw orden aan onze lezers m its storting; vandit bedrag p lus één fr a n k verzendingskosteno p p o s tch e ck re k e n in g 1070.98 v a n denh. V a n d e n b e rg h e Prosper, O ostende.Frankrijk heeft eentekort aan VisschersSinds eenigen tijd^ onderv in d e n de Fran*sc-he reeders grootem o e ilijk h e d e n b ij h»etsam enstellen v a n de b e m a n n in g v o o r h u nM et de h u lp v a n de b e m a n n in g heeft de visschersvloot.sch ip p er dit klein sch ip je dat vol w ater stondgelicht en het lek zooveel m o d e lijk gedicht;de m ast en zeil opgepik t. Z ij hebben hets chipje veilig tot voor V ia n n a gebracht, waarzij de loodsvlag geheschen hebben. Eenk le in loods'bootj'e is tot b ij de 0 .2 3 7 gekome n en zij hebben d & Portugeezen overgezet.H et loodsbootje is d an te ru g j^ a a r V ia n ­n a gevaren het schipje op sleeptouw' n e ­m ende.D a a r n a is de 0 .2 3 7 te ru g n a a r de visscherijvertrokken.A a n b o ord van dit v a a rtu ig 'bevonden zich,benevens den k n a p p e n sch ip p er : P ierre X a ndew al, s tu u rm a n ; A n d r é D e c e u n in c k , m a c h i­nist; H e n ri D eschepper, m atroos; R e né Lu-syne m atro o s; E u g ène L am b re c h t, jo n g e n ;H e rm a n D u y c k , jongen.W ij h open dat dezede b e trokken overheidbeoordeeld w orden.GEBRUIKTiShellPRODUCTENOl] m it tevreden iJJn.In de « C o u rrie r M a ritim e de F ran ce »p ubliceert de keeri A n d r é M érienne, v o o r­a a nstaande reeder v a n F é e a m p > een artikelw elke ee,n w are a la rm k re e t ia. W a n t Hij enz ijn collega's vragen zich m e t angst af, w aarzij de elem enten v a n d a a nzu llen h a ls n omde b e m a n n in g te vorm e n vo o r de haringvis-sch e rij, w elke in Juli- O ogsteen aa n v a n gM ernt.H e t is geen loonkw estie: de b e m a n n in gw ordt goed betaald. D o c h in N o rm a n d ie , dieeertijds b ijn a u itslu ite n d m et visschers wasbevolkt, v in d t m e n er geen m eer.Sinds twee ja a r heeft het grootste gedeelteder visschers vaarw el gezegd aan de visscherijen z ijn v e rtro k k e n de eene om m et( de k o o p v a a rd ijsc h e p e n te vaqen, w a a r ze hetm oedige d aa d door et z.°° lastig h ebben, de andere om een be-n a a r behooren zal tre k k in g aan de S poorw egen te bekleeden.D e jo ngere generatie kiest een plaats in deindustrie' o f w o rd t « g arç o n d ’h ôte l ». N ie ­m a n d w il zich n o g in de visscherij begeven.K an h ie ra a n iets g edaa nw orden ? M enw endde reeds voetstapp en aan b ij de bevoegdeoverheid : H et Zeew ezen. D o c h dezes c h ijn t b e la n g rijk e r v raag s tu k k e n op te lossente hebben !D e reeders z ijn w a a rlijko n tm o e d ig d enaarzelen h u n visch netten, w elke ook steedsin p r ijs s tijg en , in gereedheid te brengjen,tegen het a a n s ta a n d haringseizoen. Z e doenslechts de h o o g s tn o o d ig e herstellingen a a rh u n oude b ooten (g e m id d e ld e n oud e rd o m :31 ja a r te F é c a m p ), er in p laats v a n ze doorn ie uw e te vervangen v erk oopen ze de oudeo p den vreem de.« A ls d it zoo voortg aat, zoo eindigt deheer M érienne z ijn artiel, zal F ra n k rijk b in ­n e n k o rt nieta anderste v e rb ru ik e n hebbtnd an h a rin g afkom stig v a n H o lla n d , N oorw e­gen, E n g e la n d , of D u its c h la n den zal m e ndeze twee m aal d u u rd e r betalen »,


« HET VISSCHERIJBLAD »B A N K VAN BRUSSELDe Vindictive-Herdenking te'NAAMLOOZE VENNOOTSCHAPBIJHUIS OOSTENDE — 3, W APENPLAATSBUREEL :VISCHMIJN : BESTUURSGEBOUWAlle Bankverrichtingen — Voordeelige interesten voor geldbeleggingen.W aarom verkoopen onzeVisschersvaartuigen in Engeland ?V erleden w eek w erden onshierom terncénkele v in g e rw ijzin g e n to egestu u rd en zetter we zelf het in voege brengen vaneenstelsel van v e rg u n n in g e n vo o ru it.A n d e re n z*jn voorstaanders vian de ophef-fin g van decontingenteeringsm aatregelen,m a a r deze vergeten d at h ie rd o o r groote*cnade zo u b e ro k k en d w o rd e n én aandevisscherij' én vo o ra l ook a a n den kusth an del.E en derde categorie is v a n oordeeldateen regeeringstaks op de m a zo u t zou m o e ­te n geheven w o rd e n op diegenen w aarv anHet bew ezen is, dat ze in E n g e la n d v e rk o o ­p e n .V erde r bereik ten ons deze w eek de gege-yetis v a n den B elgischen aanvoer in Ein geland. D eze bedraagt to t op 15 A p r il k&». :1 .3 06 .60 0 Ïcg7 a ld a a r m a g ingev oerd wor-W e ten de dat aan Belgie vo o r het ja a r 193853 d u iz è n d cw t is toegestaan en dat er du3re-eds 1.4 1 3 .4 0 0 kg. Belgische visch in E n ­g e land àân g e v o e rd w as, zoo stellen we vastdat v o o r de rest v a n het ja a r n o g slechts1 .4 1 3 .4 0 0 k'g. a ld a a r m a g ingfcvoerd w o r ­den.O f echter een doeltreffende m aatregelk a n gevonden w o rd e n om den v e rk o op doorBelgische visschersvaartuigen in E n g e la n d tebeletten, is een zaak w elke niet zoo gemak-Iceiijlc te b e antw o o rd e n valt.A lle e n o n d e rh a n d e lin g e n , gevolgd v a n eenregeling tusschen de beide betrokken regee-rin^.en k u n n e n d a a rv a n iets in h u is brengenO f het anderszinal gew enscht is n aPa-schen tot S eptem ber streng op te treden te'«L.genover diegenen w e k e inE n g e la n d ver-k o o p e n , valt ook te b e tw ijfelen , d aar b ij denm 'n ste naanvo er v a n b e la n g de p rijze n dervisch zoo la a g zijn , dat ze niet als lo o nendvo o r de reederij k u n n e n w orden beschouw d.W o e n sd a g wa3 dit ten andere m a a r ai tebest m e rk b a a r en de p ra c h tig e v a n js tm ooie m eiden door de 0 .3 0 0 en 0 .3 0 6w erd o p n ie u w aan sp o tp rijze n af gezet.D ergel jk e vaststellingen z ijn niet vanaard om de reeders te bew egen h ier steedsm et verlies te k o m e n verk o open, w a n t alleswel overw ogen, m o eten de v isch prijze n eerstle n d e e re n d g e m a a k t w o rd e n vooraleeraande re e ^e rijen v e rp lic h tin g e n als deze op teleggen.A n d e rzijd s is het n u ttig de reeders tew ijzen op h et £jroot gevaar w elke zij thansjo o p en zoo veelvuldig in E n g e la n d te verkoo p e n en dit vo o ra l in den V asten zooalsthans het geval is geweest.M oest in d e rg e lijk e m ate vo o rt op E n g e ­la n d gevaren w orden, d an m o g en zij er zichaan verw ach ten dat v a n a f A u g u s tu s de in ­voer n a ar Eng*e’a n d zal m oetenstopgezetw o id e n , w at voor h en de ernstigste gevolgenzou m edebrengen tijdens een p eriode w a arer v a n levering aan scholen, p ensio naten enkloosters geen sprake k a n zijn .In ’t b e lang v a n reeders en visch handelaarsdient stellig een regeling getroffen, m a a r w elkehet d o elm atigst en m in st sch adelijk zalz ijn , is een v raag w a a ro p w ij het an tw o o rdo o rïo o p ig liever s c h u ld ig blijv e n .P. V .Oostendei Ie *R E E D E R S !Voor UweTcricbtins ais bsoril Radio's issr devis^clirrsvan 3 t o t 2 . 0 0 0 mBalierlfen EDISON me- IO J. waarborgw«ndt U totCAZAUXZandvoordsche Steenweg, 7 (Conterdam) Tel. 1870Bijhuis : Leffingheätraat, 174 (hoek Ste-Catharineplaats)Waschmaohienen “Falda,, t,fmo?orFr;«begrePeHet Proces tegen De ZeewachtD e Z e e w a ch t, die het den heer Vanden-berghe P rosper,m a a r niet k a n vergeven,d at h ij v ijf ja a r geleden een V issc h e rijb lad•tic h tte en de Belgische visschers daarm eeeen ze e l groote dienst bewees, heeft de o n b e ­sch aam dh e id sindsdien zoover gedreven, dath ij dezelfde p ersoon in alles en overal opde ergerlijk ste m a n ie r a a n v a lt ein zich beroepe n d nog n o o it gestraft te z ijn geweest, hetsoms wetens en w illens zoo ver d rijft d at m etalle m o ije lijk e m iddele n w ó rd t g etrach t eerroov e n d o p te treden, zich n u en dan eens verschu ile n d a c h te r de gezegden« v a n die of genepersoon of feiten.O n z e lezers zu llen zich h e rrin n e re n dat H etV is sc h e rijb lad o nlangs tot 1 fr. boete v e r­oordeeld w erd o m d a t het eenvoudig een a r­tikel v a n zes regels h a d o verg enom en u it« L ’E c h o d ’O stende », w a a rin gem eld w e idd a t de heer C oens, bestu urd e r der s c h o u w ­b u rg , « een h a n d e la a r in tooneelvertoonm -gen w as >.De heer vrederechter K esteloot heeft ge-meend| dat d it k re n k e n d w as v o o r den heerCoens.In de p le id o o ie n w elken a a r aanle id in gh ie rv an p laats h ad d e n , zou m eester Vande-m ale fcjezegd h e bb e n dat, M ijn h e e r V anden-bergbe, een « o n e e rlijk e m a n » w as, o m dath ij gew eigerd h a d een sch rijv e n van M . Coensin te lasachen, w a a rin H e t V is scherijb lad erkendedat in d e rd a a d het artik e l v a n de€ E c h o d ’O stende » k ren k e n d was en w ij hetten atelligstel afke u rd e n.M et dit sch rijv enop te n e m e n , zouden we een k o n fra te r die"v e rv olgd w erd, o n m id d e llijk veroordeeld h e b ­ben, zoodat ons o ptreden in de eerste plaatsdan n ie t lo y a a l zou geweest zijn , in plaatsvan laCan de g rillen v a n den heer C oens tev oldoen.De Zeewacht heeft de w o o rd e n van de tegenpartijn a tu u r lijk in z ijn b la d zoo wetente verdraaien dat de lezers er van den i n ­druk moesten h ebben, dat w ij in d e rd a a doneerlijk w aren. D e heer V andenberg h eheeft hierop de heer E lle b o u d t, bestuurdervar. dit blad, ter v e ra n tw o o rd in ggeroepenomdat de k w aad w illigebedoelingen w elkemen had ge.en tw ijfe l overlieten.DE PLEIDOOIENZaterdag w erd dit proces vo o r den heervrederechter A . V a lc k e gepleitM E E S T E R V A N D E B R O E L E voor den h.V andenjberghe, schetste de feiten zooals h ie r­boven aangegeven.In een zeer interessant p le id o o i, deed h iju its c h ijn e n hoe de w eergave v a n de feiten indes Z e e w a ch t derm ate o n n a u w k e u rig w aren,d a t slechts h ét persoonl jk aanvalle n d e te genoverden heer\ V a n d e n b e rg h e ,breedvoerigw erd v o o ru it^èzét en u it z ijn v erh and g e ­tro k k e n .Ju is t de m aterieele w eergave v a n de w o o r­den. : « H et is een o n e e rlijk m a n » a h eenabstractie w eergegeven, stellen de v e ra n t­w o o rd e lijk h e id v a n de Z eew a ch t en zijn o p ­zettelijke bedoelingen, V a n d e n b e rg h e also n e e rlijk te d oen doorgaan, vast, d aar dezew oorden in het p le id o o i een gansch andered ra a g k ra c h t h adden, d an d o or D e Z eew ach tgepubliceerd. D a a r b ij heeft een ad v o kaa tvolgons aanlegger voor de re ch tb ank in g e ­volge art. 452 v a n het strafw etboek, eenbepaalde im m u n ite it, in z ijn u itin g e n , im m u ­n ite itdie strikt p e rso o n lijk is V O O R H E TD O E L E N IN H E T M ID D E N D O O R D E W E TV O O R Z IE N .D e p ub lica tie B U IT E N de re ch tb ank, vanw o o rd e n en geschriften ter zittin g u itg e s p ro ­ken, valt in h e t gem een recht, d aar zijslechts ter zittin g van de re ch tb ank m o ch tenu itg esp ro ken of v o o rg ebracht w orden totvo o rlich tin g ' van de re c h tb a n k zelf.Deze p ub lica tie in dit b la d irad een anderdoel en d ra a g k ra c h t. D a a rb ij is de p u b lic a ­tie zooals zij d o o r de Z e e w a ch t w erd o p ­g e nom en en als zo u dus de aanlegger oneerlijkzijn , een abstracte vo o ru itze ttin g , dievoor den aanlegger als m ensch en als a m b ­te naar de zw aarste stoffelijk e gevolgen kanhebben.V erder w ijst de achtbare spreker op debcd o è lin g e n van de Z e e w a ch t in zijn v o l­gend n u m m e r, w a a rin h ij het gerecht belee-digd m eent te zien, d aar de w oorden ten o p ­zichte v a n V a n d e n b e rg h e o p n ie u w ook voorhet gerecht k re n k e n d zijn d a a i4 dit artikelspreekt van het gerecht als « SCH U T T E L ­D O E K » en « C O M P E N S A T IE K A S » te ziengebruiken.D E O P E N B A A R H E ID D E R D E B A T T E NM eester V a n d e Broele v e rv oigt verder :A a n g e zie n de o p e n b a a rh e id (p u o li^ ité )der debatten (a r t. 68 en v,olbi. B rp ig en art97 g ro n d w e t) of beter der rechtszittingen,u itd ru k k e lijk d och sléchts slaat op de verplic h tin g , in algem eenen regel, het p u b lie ktoe te laten de zittin g e n bij te w onen terre c h tb a n k zelf, d och geenszins het r e c h t toeke n t op de o p e n b a a rm a k in g (p u b lic a tio n )der debatte n; dat deze o p e n b a a rm a k in g , vervan algem een en o n v o o rw a a rd e lijk te zijn ,in bepaalde yevalle n d o or strenge s tra fm a a t­regelen verboden w o rd t(e ch tsc he id ing iart.253 B .W .) alh oew el o o k deze zittin g en zelfo p e n b a a r z ijn ; dat de o p e n b a a rm a k in g in deandere gev-ailen, w a ar zij k a n toegelatengeacht w orden en is, onder de gew one enp e rso o n lijk e v e ra n tw o o rd e lijk h e idvan denp u b lic ist geschiedt; dat dit logisch is en overeenkom stig de w etgeving en d aarenbovenn o o d zakelijk , onder m eer ingevolge b o v e n ­verm eld p rin c iep der p e rso o n lijk e en relatieveim m u n ite it der raadslieden, u itslu ite lijk terz ittin g en v o o r de re c h tb a n k zelf;A a n g e zie n in d ie n de rech tsp ra ak de p u b licatieder debatten a a n v a ardt,dit niet k a nz ijn ingevolge de o p e n b a a rh e id der zittingenen debatten — w at m isschien wel eens teno nrechte beslist is — d och dat de p u b licatiedoor de regelen van het gew one recht m oetv e ra n tw o ord zijn en d a a re n b o v e nvolstrektob je ctie f en m oreel m oet v e ra n tw o ord zijn,in ac h t nem e n d dat zij d o or geen enkel im ­m u n ite it gedekt is;A a n g e zie n D E V R IJ H E ID D E R P E R SG E E N M IS B R U IK V A NEEN R E C H T K A NW O R D E N O M E E N P E R S O O N IN Z IJNE E R S T E EN A L G E M E E NM E N S C H E L IJK E! E E R G E V O E L E N S T E K R E N K E N ;A a n g e z ie n de p u b lic a tie d o o r verw eerderin deze o m stan dig h eden eerkrenkende enschadevolj is.O m deze reden v o lh a rd t deaanlegger in z ijn eisch voor eerherstel.D E B E W E R IN G E N V A N D E T E G E N P A R T IJM eester K esteloot w ijst op de lan ge lo o p ­b a a n v a n M ijn h e e r E lle b o u d t als jo u rn a lis ten op het feit dat h ijno-j n o o it gestraftw erd.H ij m eent d a t de debatten gepubliceerdw erden, zooals ze plaats h ad d e n en is o v e r­tu ig d dat M. E lle b o u d t de bedoeling niet h adaa n le g g er te k ren ke n.De pers heeft volgens hem het recht ende p lic h t het p u b lie k vo o r te lich te n hoe o n ­a a n g e n a a m het soms ook m oge zijn.D o o r de te g e n p a rtij w erd volgen*ï hemniet bew ezen, dat de intensie bestond a a n ­legger te k ren k e n . In tegendeel reeds vroegerw erd M . E lle b o u d t door aanlegger zelfaangevallen. D a a ro m v raagt h ij de v rijs p ra a kvan den heer E lle b o u d t na n o g m aals o p dev rijh e id van de pers gewezen te hebben.D e u itsp ra a k w erd op 7 M ei gesteld.; ;T er h e rin n e rin g van onze lezers, laten wijh ie rn a het v o liedig p ro g ra m m a v o lg e r vande feesten w elke d it ja a rzu llen in g e ric h tw o î den ter gelegenheid v a n de tw intigstev e rja rin g van den E ngelschen a a n v a l opO ostende, d o o r H .M .S . « V in d ic tiv e ».Z a te rd a g 7 M ei. — G roote v e rlic h tin g vande estacade. S c h ijn a a n v a l v a n H .M .S . V in ­dictive. N abootsen van de v e rd e d ig in g , a a n ­val en b lo k k a d e bij m iddel van vuurw erk.Z o n d a g 8 M ei. Te 9.45 u u r : N eerleggenvan bloem en door een a fv a a rd ig in g v a n destad o p de gravenvan E ngelsche soldaten(k e r k h o f S tu iv e rsstra a t). Te 10 u u r W a p e n ­plaats. S am e n ste üin g v a n den stoet m et overheden,m u zie k k a p e l van het 3e lin e re g ia ie n taan ko p . Bezoek a a n het V indictiv e-meino-; rial, v o o rh av en. D e leerlin gen van hetschoolschip « Ibis » v o rm e n de h a a 1 r o n d ­om den steven v a n het schip.V eld m a rsc hN eerleggen v a n bloem en. U tv o e rin g v a n deE ngelsche n a tio n a le h y m n e « Last post ».t< ru g keer lan gs de Sm et de N ay e rlaan, brug.V id ic tiv e la a n , V isccherckaai,e nde estacadeD e leerlin gen van deM a rin esch o o l v o rm e nde haag.V eld m a rsc h . H erdenkin gsrede. N a a m af roepin g v a n de gesneuvelde m arin ie rs en soldaten.W e rp e n v a n bloem en op de plaats,w a ar de V in d ic tiv e zonk. U itv o e rin j van deE ngelsche n a tio n a le h y m ne. TeVugkeer langsde A lb e rt I P ro m e nad e .V la an dere n straat.W a p e n p la a ts . D é filé voor de overheden. O f­ficieele o ntvangst o p het stadhuis.Te 12-13 u u r : op de W a p e n p la a ts , C o n ­cert d o or de S tadsharm onie.A lgem e e n e b e v la ggin g v a n de stad, havenen booten.Te 20-21 u u r W a p e n p la a ts : C o n ce rt doorhet 3e linie.D e 20e/ v e rja rin g van de b lo k k a d e onzerhav en zal n a a r w e vern em en op grootschew ijze gesclïiéden en een grooten b ijv a l genietenbij^ h e t E ngelsch p ub lie k .D e officieele feestcom m issie heeft in d e r­d aa d reeds brieven o n tv a n gen van verscheideneE ngelsche overheidspersonen o. a. vanSir R o g e r 'tfCeyes, v a n den M ayer van D over,van L t C^oîonei H ig be m rn , v a n M r T. Dono-\f.n, "C n a 'rm a n van de Z eebru g ge 1918 A s ­sociation, v a n de voorzitters van de v o o r­n aam ste afdeeiingen v a n de B ritish Legion(L o n d e n , A n tw e rp e n , Brussel en le p e r ).V a n den ïvi nister vc-nL an d sv e rd e d ig ’n ^en den heer G o u v e rn e u r v a n W est-V laanderenw erd eveneens toezegging bekom en. DeM a y o r v a n D o v e r was d o or de u itn o o d ig in gzoo Je v ïe id dat h ij u it eigen b ew eging v o o r­stelde m et nog andere leden van het Sche-i pencollege te k o m e n en zelfs inofficiee1k o s tu u m aan de h e rd e n k ’n g sp lech tig h edencieel te nem en.V erdere toetredingen z ijn reedsb e lo oidvanw ege andere E ngelsche stadsoverhed : n.V a n n u ar s het re ds zeker dat de k r u i­ser H . M . S. FauTkner n a ar O ostende zal ko-j m en ter gelegenh eid v a n de V indictive-dayen dat h ij h ie r verschillende dagen zal vertoeven.Deze k ru ser is het leiderschip vande H o m m e F lo ttilia en m eet 1460 ton. Z ijnc o m m a n d a n t is de k a p ite in C . S. D aniel.H e t siadsbgstuur is ook in o n d e rh a n d e lin ­gen m et het N\, V\ Ets V a n H ey ghen. u itG&nt, o p d a t ae «R o y a l D a ffo d i’l» ook naarO ostende k o m e gedurende de h e rd en k .i^s-p ech tigheden. M en z a l z ch h e rin n eren datd it sch ip een g root aandeel h °e ft gehad inhet w ëtsiagen v a n de rit op Z eebru gge. daarhet de V in d ic tiv e gedurende de landingspo-g ’ngen m et z ijn boeg tegen den m u u r a a n ­duw de. O n la n g s w erd dit schip d o o r deG entsche firm a aangekoch t om te B rugge af-getakeïd te w orden. V a n z ijn laatste reis u itE n g e la n d w ordt n u gebruik g e m aakt om zijnro e m rijk verleden m ede m et deze van deV in d ic tiv e te h erdenken.F ilm m aatschappijen, zullen de p le c h tig h e ­den opn em en.Openstaande BetrekkingenK O N IN K L IJ KM U Z IE K C O N S E R V A T O R IU MT E L U IKD e directie van het K o n in k lijk M u ziek co n­serv ato rium te L u ik w o rd t van I Septem ber1938 af vacant.D e ca n d idate n w orden verzocht h u n a a n ­vraag, m e t een uittreksel u it h u n geboorteakte,voor 15 M ei 1938 te zenden aan denM inister v a n O p e n b a a r O n d e rw ijs , fce Brussel.K O N IN K L IJ K W E E R K U N D IG IN S T IT U U TO P E N S T A A N D E B E T R E K K IN GA a n het K o n in k lijk W e e rk u n d ig In s titu u t iseen betrekking’ v a n h e lper te begeven.V ereischte v o o rw a ard e n : Belg z ijn ; A a nde m ilitie w e tte n v o ld a a n h e bb e n; M in d e r d an35 ja a r o ud z ijn (4 5 ja a r voor oudstrijdersen g e lijk gesteiden) ; V r ij zijn v a n ziekten o lgebreken die m et den dienst onvere e nig b aarz ijn ; H o u d e r z ijn van een g eho m o lo geerd ge-,i.üigschrift v a n m idd e lb a re studie,n van denhoogTeren g raad, A a n v a n js w e d d e 1 1,000 fr.In den lo o p van M ei 1938 zal een vergelijke n d exam en in g e ric h t w orden. (H e t p ro ­g ra m m a k a n b ij het K o n in k lijk W e e rk u n d igIn stitu ii? K in g ia a n , 3 U k k el III b e k o m e n w o r­d e n ). D e aa n v rag e n om to ela titn g to t hetexam en m oeten, gesteld op het door het postb e stu ur m its een recht v a n 20 fr a n k af tele v e ie n fo rm u lier, gerichtw orden totM inisterie van O p e n b a a r O n d e rw ijs , d ire c­tie van H . O . W . Leuvensche weg, 42 v teBrussel.N A T IO N A L E D IE N S T V O O R A R B E ID S B E ­M ID D E L IN G EN W E R K L O O S H E IDK U N S T L A A N ,5 1 , B R U S S E LD e n a tio n a le D ienst v o o r A rb e id s b e m id d e ­lin g en W e rk lo o sh e id rich t e erlang in zijnzetel, te Brussel, een w e d strijd in m et hetja a r o u d z ijn ; 4 ) V a n o n b e ris p e lijk gedra;>z ijn ; 5 ) V r ij z ijn v a n g e brekkig heden of phy-sieke letsels, o n vereenig baar m et de uitoefenin g van het arnjbt.O m deel te k u n n e n nem e n aan den wed-‘ ïr jd m a g de candidaat den le e ftijd van 30ja a r niet bereikt hebben. De b eschikkin genvan ar .kels T en 4 van de w et v a n 3 Au-gu lus1919, z ijn v a n toepassing.E n k e l de c a ndida te n, in het bezit van hetci]?T n a v s n m aatschslppelijk assistent of vancoij_.ulën!:nzake beroepskeuze, k u n n e n 5anden v /'d s trijd deelnem en.De aan . ragen om to e la tin g tot den wed-s tr ijd i m oeten to ekom en b j den N ationale nD ie n i voor A rb e id s b e m id d e lin g en W erkloos-neid,' ^ e e n e directie dienst voor het per-soneeït K u n s tira n . 5 1,te Brusse’, u-terüjkop 2 M ei 1938. Z ij m oeten vergezeld gaanvan een gel jk v o rm ig verk laard afschrift derh .e rboven verm elde dip lo m a's,evena's vaneen levensbericKt, w a a rin onderm e e r aa ngedu id w o rd e n : d ? specialiteit, het o nderw erpv zn de thes s, en de w a arg e n o m e n b etrekkingen.D e aa n v ragen dienen gesteld o p een b i j ­zo nder fo rm u lier, afgeleverd d o o r de postkfin to re n tegen een in sc h rijv in g sre ch tvan20 frank.E X A M E N Z IT T IJD V O O RB IB L IO T H E C A R IS S E NH et M inisterie van O p e n b a a rO n d e rw ijsis voornem ens eerlangte A n tw e rp e n eene x am enzitt jd vo o r bibliothecarissen in terichten. Deze zittijdm a a k t geen w edstrijdu it tot to e k e n n in g v a n een o p e n b a ar am bt,doch enkel een exam en m et het oog op hetu itre ik e n der akte v a n b e k w a a m h e id tot heta m b t van b ü b ’iothecaris eener d o or den Staatc o g op de aanw e rv in g van bedienden, aan-nrkende openbare b ib lio th e e k , T ot d it ex___gesteld b ij den D 'enst vo o r a rb e id sb e m id d e • w orden to e g e la t:n de cand daten van Belgischen a tio n a lite it, beider k u n n e , w elke m in ­stens 19 ja a r o ud zijn .H et bedrag van het in sc hrijvingsre ch t 35frank m oet o n v e rw ijld o p p o s tch e k re k en in g71835 gestort w orden. D e belanghebben denw o rd e n verzocht de bew eegredenen d 'c r stor-t n g o p dé feeerz:jde v a n het b u lle tiin onderde r u b r iïk :: « M ededeeling » te vem elden.D ere ve rm e ld in g geldt als in sc h rijv in g .WEKT Di GAL VANUWE LEVEROP-Zonder calomelen s morgens zult gijmonter en frisch uit het bed springen.De lever moet eiken dag één liter galln de ingewanden uitstorten. Wanneerde gal niet vrij toevloeit, kan uw voedselniet verteren; het bederft. Kwade gassendoen uw lichaam zwellen; U lijdt,aan^ verstopping. Uw organisme wordtvergiftigd en U is zwaarmoedig en terneergeslagen.U wordt een zwartkijker.Een laxeermiddel is een noodhulp.Een gedwongen stoelgang bereikt hetdoel niet. Alleen de KLEINE CARTERSPILLEN voor de LEVER kunnen hetvrij toevloeien van de gal verzekeren.Wat U er weer bovenop zal helpen. HetZijn zachte plantenuittreksels, die werkelijkop verrassende wijze het toe-‘ loeien van de gal bevorderen. Eischte Kleine Carters Pillen voor de Levecn alle apotheken : fr. 12.50.ling.D e te begeven b e tre k k in g e n zijn als volgcverdeeld :Brussel, 3 (m a n n e n , tw e e ta lig ) ; A n tw e r­p en, 2 (m a n n e n , V la a m s c h s p re k e n d ) ; 1(v r o u w V la a m s c h s p re k e n d ) ; C h a rle ro i 1(m a n , F ra n sc h s p re k e n d ) G ent 1 (m a n ,V la a m s c h s p re k e n d ) Bergen 1 (m a n , fransçh-spre k e n d ) ; I (v ro u w , F ran sc h s p re k e n d ) ;L euven 1 (m a n , V la a m s c h s p re k e n d ) : M e­chelen 1 (m a n , V la a m s c h s p re k e n d ).D e a a n w e iv in g e n geschieden onder het regime v a n de bediendenarbeidsovereenkorm t(w et van 7 A u g u s tu s 1 9 2 2 ).D e aanvangsw edde is bepaald op 12,000fra n k e n vo o r de cand d ate n die den leeftijdvan 21 ja a r bereikt h e bb e n; 9,6 0 0 frankvoor diegenen m in d e r d an 21 ja a r.D e aangestelden b ij den D ienst v o o r A r ­b eidsbem iddelin g die 2 1 ja a r o u d z ijn , k u n ­nen n a een ja a r d enst agent van îe klassew orden. H u n w edde w o rd t d a n grebracht op16,500 frank .D e m ax im u m w e d d e voorzien v o o r do ag e n ­ten v a n 1e k ’asse is beipaald op 3 0 .0 0 0 frs.n a a c h ttien ja a r dienst.D e w edden volgen de s c h om m e lin g e n vanden index.O m deel u it te make,n v a n het personeelvan den N . D . A . W . m oet m e n :1) V a n Belgische n a tio n a lite it z ijn ; 2 ) V r ijzijn van m ilita ire n dienst; 3 ) T en m inste 18BELGISCHE REEDERS,GIJ W O R D T DOOR DE BELGISCHE BEVOLKING GE-S ÏÜLIND. W EEST ER ERKENTELIJK VOOR. — STEUNTOOK DE BELGISCHE NIJVERHEID EN BESTELTSLECHTS DE DIESELMOTORENCc5sJT€5lS van GeulOostendsche BelangenOP D EN OPEXSedert Z a te rd a g is m en b e gon nen m et deo p s p u itin g ten Z.uiden van de C o n g o la a n . Deeerste s iijk k o g is dien o ch te n d d o o r de zu i­gers le eggepom pt c m het s lijk op te s p u ­wen over de tr a m lijn n a ar de g ro n d e n tenN oord-Oosten van de O p e x w ijk.D a a r h et niet m o g e h jk was, zooals voor aegro nden ten iNoorden va,n de C o n g o aan heiw ater te laten !erug*oopen n a a r de v io tk o iuvan de visschershaven heefc m en een geuigegraven d o o r den d ijk va,n de s p u ik o m , z o o ­dat het w ater langs g in der w egloopt.N u de d a m tusschen *et bestaande d o k enbet verlengde gedeelte w eggebroken is, heeftde tra m h a lte aan den h oek v a n de re ederijkaai en de Liefkernore& traat niet veel n u tm eer en er is d a n o o k sprake v a n de verplaa ts in g v a n deze h alte n a a r den h oek vand • Jaco.b^nstraat, dus ju is t w a a r de vlotkome in d ig t en de scheepsw erven beginnen. E r istrouw ens nogj, een naite aan oen h oek Vcmde K ortstraat en deze twee h alte n zood cht bij elkaar v in d e n we to ta a l overbodig.L)e h alte a a n den h oek v a n de Jacob-senstraat, zou tro uw ens no- n u ttig z ijn v o o ide b e v o lk in g van den O p e x , o m d a t zij diem et een tra m « door&treepte drie » de U po;,w ijk willen, bereiken en bij voorbee d dichi.bij de St. A n to n iu s s tra a t w o n e n , voordeelzo u d e n hebben at te sta pp e n aan de Jacob-senstraat, tenm inste in d ie n deze straat heeiem a a l geplaveid was,w at voor het gedeeltetusschen de V ic to ria la a n en de ile e d e rijk a a in o g niet het geval is. De p la v e iin g van di.gedeelte zo u tevens zeer n u ttig z.jrr vo o r henüie o p de O p e x w ijk w onend, zich langs dienweg n a a r h u n sch ip w ille n begeven.M en is thans o o k bezig m et het ope nbre ­ken v a n de p la v e iin y in de tram l-jn -n deF o rtstraat o m d a a r de s p o o rlijn te verlengenw elke zal gebezigd w orden om h et zan d wei.te voeren, u itgegraven laichter het F ort N a ­p oleon.De k ruis in g v a n de spoor- en de tra m lijn ,zal d aar o p een b ijzo n d e rew ijze geregeldw o rden, o p d a t er n im m e r een o p o n th o u dzou ontstaan.D e s p o o rw e g m aatsch ap p ij heeft op de nij-verh ë id sgro n d e n tusschen de N a p o le o n en deV ic to ria la a n , reeds drie s p o o rlijn e n gelegden deze w eek zijn er groote hoevee hedendw arsliggers g ebracïit om tenm inste n o g driesporen b ij te m ak e n , zo o dat d a a r een heelrangeerstation zal ontstaan.W e k u n n e n niet n a late n te betreuren,dat de tr a m lijn d aar een heele b o ch t m a a k tro n d vage gro n d e n , te rw ijl er ten Z u id e n vande C o n g o la a n een heel d ic h t b e v o ik te w ijk is,die veel m eer zou verdienen d o o r een tr a m ­lijn te w o rd e n o m rin g d . O n ze s dunkens zouer Ljem akkelijk m iddel z ijn om een lijn teleggen i,n de S tan ley laan en de voorhaven-laa n en h ie rd o o r zou de u itb re id in g van dezenieuw e w ijk ten zeerste w o rd e n bespoedigd.D a a rv o o r zou de bestaande w eg langs deR e e d e rijk a a i niet m oeten afgeschaft w ordenm a a r m e n zou te ru g k eeren langs de Napo-Ie o nla an, w a ar vroeger de lijn gel « J e n heeften d o o rg a a n langs de S tan leylaan, die er dev e rle n g in g van is.ALFONS EN DE N IEUW EVISSCHERSHAVEN.W a t w ij over de laakbare h o u d in g van denvroegeren schepen van o penbarew erken,gezegd h ebben, toen we er op gewezen h e b ­ben, dat door de w eigering de nieuw e vischmijn over te nem e n de stad gedurende v ijfja a r enorm e w insten heeft verloren en tevenseen k a p ita a l v a n m eer d an 30 m illio e nongfjhezigd w erd gelaten, k a n A lfo n s n a tu u r ­lijk niet s likken en n a z ijn gew one sch eldwoord e n , die z ijn gem :s a a n argum e n te nm oeten verd u ik e n , k o m t h ij voor den d-~g m eteen arm zalige en n ie t aa n v a ardb a re d ro g re ­den : n a m e lijk dat, in d ie n de sluizen h a d ­den m oeten in vallen, de stad m illio e n e n h adm oeten betalen.W ij b e g rijp e n niet hoe h ij z ijn lezers voorzu lke s n u lle n d u rft h o u d e n w a n tiedereenweet toch dat, in d ie n ooit zu lk een ongevalh a d m o e te n gebeuren m et de sluizen,hetv o lsto nd de deuren te doen sprin g e nomvan het vlo td o k een tijd o k te m a k e n , h etgeenniet het m inste o p o n th o u d vo o rdevloot zou hebben vero o rza akt en in elk gevaln im m e r a a n le id in g zou hebben gegeventot v raag o m s ch adeverg o eding tegenover destad.M a ar o m dit h ypoth etisch in vallen van desluizen te d u rv e n inroepen, m oet deoud-schepen w el w einig a rgum e n te n bezittenverm its h ij h ie rb ij vergeet dat gedurende a 1die ja re n w a a ro p h ij gew acht heeft op datin v a lle n of er a lth a n s v o o r gevreesd, blevend aar in stellin gen die m eer d a n 30 m illio e nhadden gekost, o n L'ebezigd en verw ekten denm d ru k dat O ostende geen n ie uw e visschers-naven n o o d ig h a d en de regeering tot grooteen n u tte 1ooze u itg av en h a d gedw ongen.D e gem eenteverkiezingen hebben d e np rachtbeheerder w andelen yezonden en hetis het socialistisch-liberaalschepencollegedie het aa n g e d u rfd heeft de v e rh u izin g naarde nieuw e v is c h m ijn a a n te vangen.A l de sch elderijen en v is ch w ijfp raatje s vanA lfo n s k u n n e n d aar niets a a n veranderen.Z ijn scheldw oorden w aren in den beginnen o g a l geestig en w ij hebben er zelf o m ge-lachen zooals het ons verh eugd een visch-w ijf eens te h oore n schelden o p h a a r p latO ostendsch.M a a r ten lam je laatste w o rd t het tochm a a r een beetje e e n ton ig en Fons zal er ietsanders m oeten op v inden o f h ij zal zijn geho o r verliezen.HET COMPLEX V A N HETPALACE HOTELO nze k o n fra te r « Le P h are » -meldt datd-i zask van het P alace H ote l, w aarover z.oo-vüel geschreeuw d w erd, n o g niet effen is ende i één van de v oornaam ste ontw erpers vande tra n s fo rm a tie p la n n e n thans de m o g e lijk ­h e id o n derzoekt om de kosten er van te vermin d e re n en te brengen van I 8 op tien mil-lioen.E i zou afgezien w orden van den b o u w vaneen sch aatsbaan en van de in ric h tin g van*56 fransche a p p arte m e n te n .H et hotel zou verdeeld w orden in drie dee-len, w a arv an het gedeelte op den Z e e d ijk ,een luxehotel zou w orden, te rw ijl de twee an ­dere hotels zouden w orden van tweede k la s ­se.E r zou geen w a a rb o rg van de stad m eern o o d ig zijn.D it nieuw s zou som m ige m enschen k u n ­nen verheuyen, die er niet aan d e nken, dathet P alace in 192 7 in N ovem ber gekoch tw erd d o o r het to en m a lig e stadsbestuur voorden p rijs v a n tw ea7f m illio e n en h alf cp a a n ­raden en op a a n d rin g e n v a n den to en m a lig e nSchepen van O p e n b a re W e rk e n , M . Elleboud-die in z ijn b lad bew eerde dat het een spotprijs was voor zu lk een schoon com plex.\< V erdeelt het d o o r zeven », zoo schreef h ij,« en ge hebt de w a arde in gioudlram t ». n e twas, h a d m e n hem w ille n ge.ooven, absoluu t vo o r niets. N u staat m e n d aar m et Uienkem el e,n het o n iw e rp er drie hoteis v a n t;*m ak e n , k a n onze in s te m m in g slechts oeko-m en indoen aan de stad te n m in ste den m ie ­rest uitgekeerd w o rd t van de m illio e n e n aanden a a n k o o p besteed. A n d e rs zo u m enoii-zes inziens beter doen den boel te verk oopenvoor het in e e n v a lt zooals het fam eus « ka-n o n h o te l ».M et de vele m illio e n e n die de ex-Suhepend o o r de stad heeft d o e n verliezen d o o r tew eigeren de nieuw e visschershaven u it te b a ­ten is het n o g een p ra c h tig geschenk tem eerw aarv oor de kiezers h em m o g e n erk e n te lijkz ijn .* * *DE W ERKEN AAN DE OUDEVISCHMIJN.zij.n reeds zoover gevorderd, dat ei van dev is c h m ijn niet veel m eer o v e rb iijft en d.ep laats w eldra zal k u n n e n gebezigd w ordenals w erf vo o r de firm a C itra v o , die niet a l­leen de a fb ra a k v a n de m ijn , m a a r o o k denbouw v a n een k a a im u u r v o o r de «car-ferries,»aa n v a a rd heeft.N a de h o u te n p ale n te hebben ingeslagenw o rd t th a n s ' de reusachtige h e im a c h in e o p ­gesteld, w aarm ee de betonnen p alen in deng ro n d m o e te n geslage'n w orden.Deze p a le n zijn veel lan ger en om zich eengedachte te v o rm e n van den a a rd v a n dirw erk, heeft m e n slechts te g aa n k ijk e n la n jsde h o u te n a fslu itin g bij den steiger van deveerboot v/aar latjes genageld zijn , die eenteekenin g verbeelden v a n de w erken.M en ziet er de h o u te n p a le n a h ebeeld d.eeerst in den g ro n d z ijn geslagen en dan verdern a de h av en geul de groote betonn en p a ­le, w a a rv a n er één in schuinsche ric h tin g isingebeid.V e rd e r is de im ailboot afgebeeld w a a r­van een a u to k o m t afgereden n a a r de k a ai.Deze afb e e ld in g van de w erk en w o rd t o n ­g e lu k k ig niet genoeg bekeken, d a a r er geenu itle g g in g e n b ij staan en het gem is h ie ra anis w a a rs c h ijn lijk te w ijte n aan de taalkw estie.Technisch Nieuwsvoor de VisschersV ele visschers-reeders zu lle n zich in denlaatsten tijd al w el afgevraagd h ebben, hoehet k o m t dat de d e ch argen v a n schepen z o o ­als : 0 .1 9 2 , 0 .3 1 1 , 0 .1 6 4 , 0 .3 0 9 enz. b ijn ao n h o o rb a a r z ijn ,in tegenstelling m et heto n a a n g e n a a m g e rucht o p h u n eigen vaartui-g e n *D e o o rza a k h ie rv an is te v in d e n in hetfeit, d at de bovengenoem de schepen u itg e ­rust z ijn m et de onovertrefbare g e lu id d e m p e r« B U R G E S S » d o o r dev/elke de gassenv rij u itg e late n w orden. D eze u itla a t gebeurtzonder te gendru k op den m o to r, hetgeen dew e rk in g v a n dezen laatste a a n z ie n lijk verbetert.Visschers-reeders ; de o p le g tijd voordeschepen is aa ngebro ken.L a a t U niet o v e rtu ig e n , m a a r o v e rtu ig t Uzelf m et de u itslag en derbovengenoem deschepen n a te gaan.“ BURGESS99w o rd t zonder grocte o nkoste n geplaatst opde u itla a t der m o to r. H e t is n ie t -alleen eenverbetering, m a a r èen noodzakelijkh eid^AanbestedingenU IT S L A G E N A A N B E S T E D IN G E N22 A p r il. — Te 1 1 u u r voor den h.V erschoore, hoofd-ing.-bestuurder v a n B ru g ­gen en W egen , L an gestraat,69, O ostendeo n d e rh o u d en verb e te ring v a n dew erk ender K u st en der havens van O o ste nde,N ie uwp o o rt en B lankenberge.I e perceel : G ebr. V a n H uele, O ostende,2.541.79,6,50 ; A . J. D e G roote en H . Cat-tryysse id. 2 .6 6 7 .1 4 1 .4 6 ; A . C asteleyn, G istel,2.732.33^2 ; L. V olle m a ere, Breedene :2 .7 4 8 .2 8 7 ,4 0 .2e perceel : M . en j . B raet, N ie u w p o o rt1 .1 46.722,05 ; P r. H e n d ry c k x en L. Braet,.V eurn e 1.449.791 fr3 e perceel : E n tre p r. F. H anssens en Z n ,Brugge,1 .9 6 1 .9 5 4 ,1 4 ; C h . A rits , B iank;n-ber^e, 1.9 9 2 .7 5 6 ,4 5 ; A . j. D e G ro o te enH . Catrysse 2.63 7.580.38.A A N G E K O N D IG D E A A N B E S T E D IN G E N .6 M ei. — Te 11 u u r., v o o r 'd e n h. Claeys,.hoofding.-best. van B ru ggen en W e g /e n ,V rijda g m a rk t, 12, B ru gge, aa n le g van een v oetpa d langs de a fslu itin g der R ijk s n o r m a a l­school voor o nderw ijzers te B lan kenberg e.——Bestek z. N r (N e d .)6 M ei. -- Te 11 u. vo o r den h. Claeys,,hoofding.-best. van B ru ggen en W egen , V r ijda g m a rk t, 12, Brugge, verb o u w in g en ge-s c h ik tm a k in g v a n de slaapzalen in de R ijk s ­n o rm a a lsc h o o l te B lankenberge. Bestek. nr(N e d .), p la n p rijs 8 fr.I 1 M ei. -- Te 1 I u u r in de M agdalenazaal,St Jansstraat, Brussel, optre k k e n vaneen telefoongebouw , steenw eg Ieper-M eenente G eluveld. B ijz. lastkoh, n r 3-955, p rijs21.75 fr.13 M ei. — Te 1 1 u u r voor den h. Ser-ruys, hoofdinger-best, bij den C entralen.D ienst v o o r E .E . de B e rlaim ontstraat, 30, teBrussel, aanlegfgen v a n een, electrische lift-in stalla tie ^'in de nieuw e wo,ning der R ijk s ­w ach tk aze rn e te B lan kenberge en w ijzig in gder bestaande in ric h tin g e n . Bestek z. nr..(N e d .) p la n , p rijs 3 fr.1 Ju li. — Te 11 u ., v o o r den h. V ersc h o o ­re, hoofding.-best. van B ru ggen en W egen,.L an gestraat, 69, O ostende, h e rb ouw e nvande b ru g in den zeedijk te B la n k e n b e r g e .--Bestek n r 3 7 van 1938 (N e d .), p rijs 10 fr. ;p lan, p rijs 30 fr.6 M ei. Te 6 u u r 's av., ten f lem eenteliuizete Bissegem, door de S. M . «A lle n voor Eén_E én vo o r allen» a ld a a r, bouw en v a n 22 w erkm an sw o n in g e n . S tu k k e n ter inzage of te:koop, p rijs 8Ü fr. b ij bouw m . M . D el rue, 1,H oogstra at, W evelgem . A a n g . inschr. 5 M eiv o o r 12 u . aan h. H . D e Backer, b u rg e ­meester, zaakvoerder der S M ., Bissegem.2 M ei. — T e li) u. b o u w e n v a n hoogstens15 en m instens 5 w o o n b lo k k e n voor troepenallen dezelfde, op een te rre in langs de Zee-laa n te L o m b a rtzijd e , R a m in g ru im 6 .0 0 0 .0 0 0fr.(v o o r 5 bloTcken). L astk, nr 890, prijs25 fr., plans 75 fr. L o x um stra at, 16, Brussel(ter inzag e 2 7, H ooistraat, Brur g e ) . --A a n g e t. in s c h rijv . 30 A p ril.Autobanden in dépôtOud gekende firma C. SOENENOpvolger: Jules Hefievcr131, THOUROUTSCHE STEENW EG , 131 — OOSTENDETELEFOON 1034-------------- - OCCASIEBANDEN IN ALLE M A T E N ----------------« g g e a w rffl«— » » ai t


HET VISSCHERIJBLADIBMARKTBERICHTENOOSTENDE* 2 2 ,8 6 5 ,—z ijnalle2 4 .7 0 0 ,—2 0 .6 7 0 ,—2 7 .6 9 8 ,—18.383,—15 .3 8 0 ,—11.1 10,—S S .0 .80 Y sland 18 d.0 .8 6 Kan&al 14 d.0 .3 0 9 K a n a a l 15 d.O , l 66 K a n a a l 10 d.0 .5 4 K a n a a l 14 d.0 .2 9 6 K a n a a l 12 d.0 ,2 76 K a n a a l 1 1 d.0 .3 6 K a n aal 1 1 d.0 .2 4 5 K an aa l ! 1 d.0 ,3 1 2 N oord 9 d.0 .3 2 9 W itte B ank 14 d.0 .2 9 3 K an aal 12 d.SS.O , 163 Y s'a nd 17 d,0 .2 4 3 K an aa l 1 1 d.0 .3 2 3 K an aal 14 d.0 ,1 5 5 K a n a a l 1 1 d.V rijd a g 22 A p r il 1938.0 .3 0 2 K a n a a l 10 d.G ezien den w einigen aanvoersoorten heel d u u r.Z a te rd a g 23 A p r il 193S.0 .3 4 0 K a n a a l 13 d.0 .2 4 6 K a n a a l 12 d.0 .2 3 6 K a n a a l 13 d.0 . 14 1 Nioord 8 d.0 .2 2 5 K a n a a l 12 d0 .2 2 0 K a n a a l 12 d.S-'eciits 6 m o to rv a a rtu ig e n m et k ie ’ne v a n g ­sten z ijn ter m a rk t ; de aanvo er is v o ld o e n ­de gezien de g eringe vraag. De kw alite it dezervangsten is d a a rb ij niet al te w el verzorg d ; de keus is beperk t. T ongen en tarbotz ijn d u u r doch v ertoonen n e i^ n g tot daling.A n d e re soorten, m e t u itzo n d e rin g van kabeljau w en iek, z ijn slap.M a a n d a g 25 A p r il 1938.8 7 .8 4 0 ,—60.096 503 0 ,4 6 0 ,—15 .8 3 5 ,—2 3 .2 6 1 ,—2 7 .8 5 4 ,—14.995,—12.030,—16,280,—15 .8 0 3 ,—26.2 19 5031.69,5,—3 2 .3 7 5 ,___13 .3 6 5 ,—I 6 ,5 2 2 ,—24.1 60,—D e twee ÏJsïandsche vangsten z ijn nietvolledig gelost ; de 0 .3 4 5 en 0 .2 3 2 zullenm o rg e n verkoopen. D e a a n v o e r is m a a r m id ­d e lm a tig en zooals alle M a a n d a g e n laat deh oedanig h e id van som m ig e vannsten lew enschen over. De IJslandsche booten h ebbenallebei m ac h tig veel k a b e lja u w b u itg e ­m a a k t, d a a r b ij veel koolvisch, m in d e r schelvischen w e r-J'g w ijtin g en roode p ö o n ë n . —D e vangsten van het K a n s a l z ijn m id d e ’m atigd och ietw at uitgebre der da,n vorige week.D e aanvo er dezer v a a rtu ig e n bestaat vooralu it rogsoorten en Schotsche schol ; er is tek o rt aan ronde visch en w ijt ng. D e vangstvan de W itte B ank is m a a r m id d e lm a tig inaanvoer van tongen, iek soorten en to ngen.E r w erd echter ee.n 70tal m a n d e n k le inè iekb u itg e m a ak t die scn.oonen afzet bekw am en,lie d e n was er een n ijp e n d te k o rt aan wij-L’ng, posten, ieksoorten, to ngen engrootetarbot.D insdag 26 A p r il 1938.5 5 .0 .8 0 .overschot 2 6 .6 3 5 ,—5 5 .0 . 163 overschot 7 3 .8 0 0 ,—0 ,3 4 5 K a n a a l 14 d. 27.'9^8,500 .2 3 2 K an aal 12 d. 17.327,—5 5 .0 . 149 C lyde 13 d. 3 8 .0 0 6 ,5 00 ,1 9 2 K an aal 12 d. 2 1 .1 0 1 ,—0 .3 1 0 K an aa l 14 d. 19.855,—0 2 9 0 K an aal 12 d. 2 2 .3 8 0 ,—0 .2 3 5 K an aal l i d . 15 .12 5,—0 .2 3 7 S p anje 1 8d. 5 6 .7 6 5 ,—0 2 5 4 W itte B ank 13 d 2 2 .8 1 2 ,5 0N .53 N o ord 6 d. 11,315,—0 .1 7 5 K a n a a l 11 d. 2 2 .9 3 8 ,—0 .2 3 1 S p anje 18 d. 5 2 .8 6 j ,--0 .3 0 8 K a n a a l 11 d. 2 1 .3 1 5 ,—0 .3 1 5 K a n a a l 13 d. 17.315,___0 .2 4 1 S p anje 18 d. 54 .65 7,—0 .1 7 9 C lyde 12 d. 2 7.5 15,—D e U .z V lverk o opt m o rg e n . D e aanvoervan heden is ietw at ru im e r dan gisteren ; h ijis beter verzorgd en deversehe:denhedenz jn grooter. D e Y slandsche booten hebbennog heel w at k a b e ljja u w ter m a rk t gebracht,d a a rb ij w at w ijtin g schelvisch en lengen.D e vangsten v a n het K a n a a l en v a n deW itte B ank hebben dezelfdesam enstellingais,-Ma an dag.. D e om v.angder C lydevangstenneem t sterk af en w eldra zal deze visscherijopgegeven w orden voor m eer rendeerende.De Spaansche v a a rtu ig e n hebben heel veelto ngen en een flinke p a rtij rogsoorten bu t-g e m aakt ; andere soorten w orden slechts ino n b e la n g rijk e p a rtijtje s aangevoerd. V a n bijden aanvanp- w erden alle soorten, m et u i t ­zo n d e rin g ecTiter van de Y slandschevisch,aa n dezelfde p rijz e n als gisteren afgezet. — -R o n d hasf-m arkt o nderg ingen b ijn a alle va-rieteiten een gevoelige in zin k in g .W o e n sd a g 27 A p r il 1938.0 .2 9 1 K a n a a l 12 d. 16.275,—5 5 .0 . 15 7 C lyde 14 d. 34.701 500 .3 5 0 K a n a a l 12 d. 19.315,’--5 5 .0 . 158 N oorden 12 d. 2 8 ,5 1 8 500 .3 1 7 K a n a a l 14 d. 15 .57 5,—0 .8 2 K a n a a l 13 d. 2 0 ,6 4 5 ,—0 ,3 0 7 K a n a a l 13 d. 17.7 90,—0 .3 00 Z . W est Ie rla n d 12 d. 1 97,500 .3 0 6 Z . W e st Ie rla n d 12 d. 2 5 ,1 9 5 ,--0 .1 1 6 N o o rd 7 d. 10 3 9 5 ,—0 25 K a n a a l 13 d 14.260 —0 .2 8 1 W est 5 d. 6 .9 5 9 ,—0 .3 3 6 Nauw* van Kales 5 d. 5 ,6 7 0 ,—0 .2 8 9 N au w v a n K ales 8 d. 17,064,—0 .2 1 5 N a u w van Kales 7 d. 13 ,5 4 0 ,—0 .2 4 0 W est 7 d. 11.265,—E e n redelijke yroote p a rtij vischworcitaangeboden ; de k w a lite it is beter dan gisteren; de keus is voldoende. V angsten vanIe rla n d leveren veel m o o ie m'eiden zoow elgroote als kleine sorteering.Deze soortenw orden heel k a lm b e w e rk t en de afzetprij-zen z ijn m a a r p o /e r. V a n g st van het N o o r ­den is klein in o m v a n g , heel veel verscheidenhedenw o rd e n echter ter m a r k t gebracht.Deze vangst bestaat vo o ra l u it k a b e lja u w ,koolvisch, w o lven, to n g s c h a r en totten. Devraag was h e de n heel k a lm en alle soortenw aren g o e d k o o p e r d an g'isteren en de b e so m ­m in gen z ijn heel klein.D o n d e rd a g 2 8 A p r il 1938.0 .3 3 5 K a n a a l0 . 152 O ost0 .2 70 K a n a a l0 .1 3 7 N au w van K ales 8 d.B.24 O ost0 .6 6 O ostH .Ó 3 W estN .4 3 W est0 .2 2 6 W estH .8 2 N au w van KalesT ien m o to rv a a rtu ig e n m et goed verzorgdedoen k le in e vangsten z ijn ter m ark t. D e aan-vcer overtreft de v ra a g en alie soorten wor-der k a lm bew erkt. T ongen w aren goedkooprrettegenstaande den geringen aanvoer.O P B R E N G S T V A N DUN V f R K O O P P E RM U GEDURENDE de VERLOOPEN WEEK15 d. ! 1.280,—7 d. 8 ,9 0 0 .—12 d. 9.9 2 8 ,—8 d. 7.5 62 ,507 d. 6 .3 2 0 ,—7 d. 7.715,—6 d. 10.650,—6 d. 8 4t>5 —7 d. 11.050,—7 d 6 ,8 4 0 ,—D o n d e rd a g 2 1 A p r i!V r ijd a g 22 A p r ilZ a te rd a g 23 A p r ilM a a n d a g 25 A p r ilD nsdag 26 A p r ilW oensdag' 2 1 A p r il1.806,—2 3 .7 8 1 ,—120.7 75,—45 1.732,—5 5 2 .7 2 7 .5 02 7 8 .8 7 0 .5 01.4 29.692 —G E W IC H T EN FR1JZEM DER GARNAALGEDURENDE DE VERLOOPEN WEEK5605 kg. 1.90— 5,—4377 kg. 3 .7 0 — 4 .7U4 751 kg. 3 .1 0 — 4.101907 kg. 3 .0 0 — 5,503491 kg. 3 .7 0 — 4.70D o n d e rd a g 7 T "A p r il 5682 kg. 4 ,5 0 — 6,10V r ijd a g 22 Apri).Z a te rd a g 23 A iprilj Z o n d a g 24 A p r aM a a n d a g 2*3 A p r ilD insdag 2~6 A p r ïi\Koensda^: 2 7 A p r il 4 4 24 k g .3 .8 0 — 4.80\ .schtactoor in alle soorten/E tS C IïE N — GERQOKTENV lhC Ii E N GARNAALVischhandel in t groot en t kleinV ISU iM lJN , 2 - MECHELENTel. 789VerwachtingenZ a te rd a g 30 A p r il. — 0 .2 8 0 van hetN oorden m et 1100 kg. to n g e n en m ixed.M a a n d a g 2 M ei. — 0 .8 8 v a n de C lydem et 1000 k a b e lja u w e n , 150 b. g u lle n , 50 b.kools, 50 kools, 5 b. gutvisch, 80 b. stekkers,3TT b. rog, to ta a l 10 »bakken. 0 .8 1van het /Kanaal van Bristol m et 130 b. vischen 40 0 kg. tongen. O . 164 van het N oorden0 . 135 van het K a n a a l van Bristol. SS .O . 161van de N oordzee m et 4 Y2 b a k k e n : k a b e l­ja u w , schelvisch, wijting» en m ixed.D-nsdag 3 M ei. — 0 .8 9 Y s la n d m et 3 5 00k a b e ljau w e n , 400 b. g ulle n , 150 kools, 3 5b. schelvisch, 30 b. b o on e n , 70 b. m ixed.Totaal 12 b a k k e n . 0 .3 2 8 v a n h et K a n a a l v.B ristol S S ,0 ,147 v a n Y s la n d m et 3 0 00 k a ­beljau w e n , 800 kools, 4 0 0 b, g ulle n , 60 b.schelvisch, 50 b. m ixed. 50 b. b o on en, to ­taal 13 b a k k e n . 0 .2 8 5 van S p anje m et 3 %b a k k e n visch. 0 . 1 12 van het K a n a a lvanBristolW o e n sd a g 4 M ei. S S .0 .9 7 v a n de N o o r d ­zee m et 550 k a b e lja u w e n , 120 b. totten, 40b. p latvisch, m ixed. SS .O . 159 van de N o o rd ­zee niet zeker verw acht. 0 .2 8 7 v a n de W it ­te Ba.nk. 0 .8 7 v a n het K a n a a l v a n Bristol m et150 b. visch en 300 kg. tongen.V erde r w o rd e n v e r w a c h t:10 vaartu ig e nvan de W itte B a n k . 0 .6 5 , 0 .1 1 4 , 0 .1 7 6 ,0 .2 2 5 , 0 .2 6 7 , 0 .1 £5 , O 2 72 0 .2 78, 0 .3 0 30 .3 2 6 , 0 .3 2 7 , v a n het K a n a a l van Bristol.2 v a a rtu ig e n van S p anjemVoor uw®Electrische Inrichtingen______en alleElectrische Toestellenhet gekende huisD. & 0. 0PDEDRYNCKGediplomeerde ElectriekersNieuwpoortsteenweg, 195 - Tel. 1093Visscherskaai, 17, Tel. 2003, OostendeANTWERPEN22 A p r il 1938. -- G rie t 10 ; kabeljau w7— 10 (n e tto ) ; 5 (b r u to ) ; p la d ijs 3 ,5 0 —12 ; rog 7— 8 ; ro o b aa rd 8 ; vleet 12 ; schelvisch/ --TO ; S;cotsche schol 4-- 8 ; steenpost5 ; w ijtin g 5 ; h a rin g 4 ; m ak re e l 5—6,50 ; geep 8 ; p a lin g 18— 21 fr. p e r kg.British Ropes LtdLONDON- —«o»------Consortium der Best* Engelsche------Staaldraadfabrleken ----------De Wereldberoemd« StalenKorretouwen «Bulivant», «Ellis», enz,---- o -----Agenten en Depothouders voorOostende en de Belgisch« Kust :OSTEND STORES & R0PEW0RKSN. V.Ï'EEDERIJK/\AI — OOSTENDEGENT17— 23 A p r il 19,38. — G a rn a a l 8 ; g'riét14 ; k a b e lja u w 9— 12 ; p lad ijs 10 ; p a lin g16— 24 ; schelvisch 9 ; rog 6— 9 ; tarb o t1 5 18 ; to n g 2.2-- 25 ; w ijtin g 6 ; zeepost8 ; zonnevisch 8 fr. per kg.fr. per kg.VISSCHERS 1Weet U 4ai SDE BESTE GASOILIHET BESTE MAZOUTî voorVISSCHERSVAARTUIGEN[GEFABRICEERD wordt door O»Belgian Cracking Cy !die nooit de belangen van derkooper uit het oog verliest.Al hare prcxÊucten komen voortvan de Belgische Werkhuizente Langerbrugge.BESTEL BIJ DE » . C. C.BRUSSELiVISCHMIJN16— 23 .Aipril 1938. — ■Z e e d u iv el 5.15 ;k e b e ïja u w 3.32 ; g ullen 3.25 ; m o o ie m e i­den 1,82 ; zonnevisch 4 ,7 9 ; schelvisch 5.96zeepalin g 4,34 ; versehe s p ie rin g 5.8 8 ; k n o rhaan 2,6 9 ; la to u r 9,25 ; schar 4,12 ; ieng1.59 ; w ijtin g 3 ,1 2 ; heek 3.2 8 ; konings-visch 4,93 ; p la d ijs 4 (95 ; ro g 6.53 ; orphies7,02 ; ro o b a a rd 4 .0 0 ; verv roren zalm 13,29;to n g 16 53 ; ta rb o t 1 1,80 ; p ie te rm a n 13,05 ;fr. per kg.VI3CHMARKT18— 23 A p r il 1938. — G riet 10— 18 ;zeed livel 8-- 12 ; k a b e lja u w 5—10 ; g ullen5— 7 ; m ooie m eiden 6-- 4 ; ze e palin g 3-- 5 ;zonnevisch 6'— 9 ; schelvisch 4— 9 ; schaat4-- 10 ; k n o rh a a n 3— 4 ; la to u r 9-- 1 1; schar4-- 7 ; leng/ 3-- 4 ; w ijtin g 2-- 5 ; heek 4—7 ; orphies 7-- 9 ; p la d ijs 4-- 10; rog 3--8 ; voobaard 4-- 6 ; verv roren zalm 18--25 ; klip visch 2-- 4 ; forel 18-- 20 ; tarfcot10-- 23 ; p ie te rm an 14— 16 ; to n g 13-- 2 7fr. [ er kg.7.50—6.00__3 00—4 .0 0 —6.5 0—3 .5 0 —4 .5 0 —4 ,* 0 —3 50—3 .5 0 —1 5 0 —2TÛ0—3.5 0—3 .0 0 —6.00—4 u (T—2 ,8 0 —3 00—2, 00—1.50—3.0 0—1,25—3 .0 0—1.50—7.00—7.00—6/50—........................... .......................................................................... 6, 00—(to tte n ) ...................................... 4 ,0 0 —9.0 0—6, 00—3.0 0—4 00—6 50—3 .5 0— r4 .0 0 —4 0 0 —3 .0 0 —H,00—1.00—2 ,0 0 —3.25—2 .5 0 —7,00___3.50—2.5 0—3.0 0—2 . 00—2,505 —3 —1,501.532,502 —5,—3 —2 —2—1,506 ,0 0 — 4,— 5 00—2 50— 3 ,0 0 —10,0 0— 6,— ! 2 ,0 0 —1.50— 1,50—3 ,0 0 — 2 — 3 ,0 0 —3,0 0—1,50— 1,00—1,25— 1,00—4 00— 2 — 4 ,5 0 —5 ,5 0— 4,50 6 ,0 0 —3,00— 4 ,0 0 —6.502.502 —5,—4 —3 —2—2.5 a3 —2.505,—3 —2 .5 01,752,—2 .5 01—2 —1 256,—4 —2 —6—I —2 —2 —5__3 —1,50Dinsd.17,00—13,00—12 0 0 —9.0 0—12.00___13.0 0—17.00—19.00—18.00—*g13,—12,—1 1,—8 —13,—13—' V -19,—7.00— 6 —5.00— 4,503 ,0 0 —4 ,0 0 — 2 —6,0 0 — 5 —3 ,0 0—3.8 0 — 3 004 ,0 0 — 2 —3,0 0— 2,—3,0 0 — i ,501,00—2 00— l.5'03 00— 2,503 00— 2 —5 ,5 0 — 4,503,0 0 — 2,5,12,0 0 —! ,7 5 — 2 —1,50— 1 ,2 )1,25—3,0 0 — 2,—1,00— 1,252 ,7 5 — 2 ,—1,25___ 1 —7,50—6 ,0 0 — 7—7 50— 7,—6 ,0 0 —3 00—7,00— 6,—4 ,0 0 — 3 —2 ,0 0—14.00___ 7 —1,00—3,0 0— 2 —3 ,0 0____ 2,—1,00—1,00—4 ,5 0 — 2,—6,0 0— 5 —3 ,0 0 —3 0 0 —2 ,0 0 — 1,5016,00— ;18,—28 A P R IL 1938W o ensdagD o n d e rd a g1 8,0 0— 14,— 15,00— 13 —13,0 0— 1 1,00 1 1,00— iU —12,00— 9,— 10,00—12,00— 8,— 8 0 0 — 9»—12,00— 13___ 10,00— 12,—14.00— 16,— 12,00— 13,—17,00— I S ­ 13.00—I S ,00— 14,00— 16—19,0‘0— 14 ,0 0 — 16,—6,0 0 —8,0 0 — 6 — 6 ,5 0 — 6,—5.0 0 — 5,5 0—2,5 0 — 2 ,0 0 —3,5 0— 1.50 .......... ......7,50— 5,— 5 00— 3,503,310— 3,— 2 ,5 0 —3 ,5 0 — 3 00—3,5 0— 2,0 0 3,50— 2,—3,0 0— 2,— 2 ,5 0 — 1,503 ,0 0— 1 50 2 .5 0 — 1,501 O'O— 1,00—2 ,0 0 — 1,50 1,00—3 ,0 0 — 2,50 2,0 0 —2 ,5 0 — 1,50 1,00—4 ,5 0 — 4,—3 ,0 0— 2,50 " 2 ,50—2 ,0 0 —R ijS P E R K IL O G R A M T O E G E K E N D A A N DE VERSCHILL&NDB SOORTEN VISCHZ a te rd a gM a a n d a gT u rb o t — G roote ta rb o t ......................................... i 8.0 0--- 14.00 18.00-- 14.—M id . ta rb o t ....................................^2,0 0 -------13,— 13 ,0 0-- 11,---K lin e ta rb o t .......................................... 11,00— 10,— 1~2,00— I I , —Barbues — G rist ....................................................................................... 9 .0 0 — 8,00Soles — A lle rg ro o te to ngen .............................. 13,00---17.— 12.00— 15.—G roote to n gen ...................................... 18.00— 1 6 .0 0 — 17.—M id d . groote to n g e n . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 , 0 0 — 19,— 17,00— 19.—V o o rk le in e to n g e n .............................. 20,00'— 2 2 ,--- 2 0 ,0 0 — 21,--K le in e to n gen ....................................... 2 2 .0 0 — 2 3 ,— 2 0 ,0 0 — 22,--C arrelets — G r. p la d ijs (s c h o l) .................... 6,5 0— 5,— ............................M id. p la d ijs ................................ 8 ,5 0 — 7,--D e jd e slag p lad ijs ......................... 6,0 0— 5.—K lein e g ladijs .......................L im ande* -- Schar .......................................L im a n d e s soles — G roote to ngsch a r ..K lein e tongsch ar ..Soles d ’Ecosse — G r. Schotsche scholK l. Schotsche schol ..Flottes -- S chaten .......................................Raies — G roote rog ..................................K le in e ro g ..................................T acauds — Steenposten ............................M erlans — G r. w ijtin g .............................K le in e w ijtin g ....................C a b illa u d b lanc — W itte k a b e lja u w ..G r. g u lle n ...........K l. g ullen ..............C a b illa u d d'Isla nde -- Ysl. k a b e lja u wG r. g ullenK l. g u lle n ..............Sébastes — K lip v is ch ..................................C h a rb o n n ie r -- K o olvisch .......................Lïeus -- v la sw ijtin g ..................................1 ingues — L engen .......................................Eglefins — G r. schelvisch .......................G r. m id. schelvisch .......K l. m id. schelvisch .........K l. schelvisch .......................BraadschelvischC o lin s ■— G r. m ooim eisjes ..M id . m ooim eisjes ..................K l. m ooim eisjes .......................V ives — P ie te rm a n n e n ............................G ro n d in s — < K n o rh a a n ............................G ro n d in s rouges — Engelsche soldatenR c ultsts — R o o b a a rd .................................Em issoles -- Z e e h a a i .................................Roussettes -- Z e e n o n d e n .................D orées — Z o n n e v is ch ..................................L.ottes — G r. zeeduivel (steert) .......K l. zeeduivel ............................C c ngres — G r. zeepalin g ............................................................... 3 ,0 0 —K l. ze e palin g ................................... ............................. 2 ,0 0--M a q u e re a u x — M a üre e l ...................................................................... 3,00—H arengs -- H a r in g ............ ..................................................................................................E sturgeons — Sseur ............................................. ....... .....................................................F létans — G r. h e ilb o t .......................................................................................................K l. h e ilb o t ............................................. .............................12,00— 14,___F.crevisse« — K reeftjes ......................................... ............................. ............................IJMUIDENIn de w eek v a n 21 tot 27 A p r il kw am e n30 stoom treilers, 1 D een en 56 m otors h u nvangsten versehe visch aan deRijksviach-h alle n v e rk o open.D e vangsten v a n de stoom treilerslietena a n versch eidenheid niets te w enschen over;groote vangsten h a d d e n de N o ordb o o te n. —V oora] de tw ee groote treilers E rin en D elftb rac h ten vangsten m ede v a n 1600 à 1800b e nnen. H e t grootste gedeelte v a n de v a n g ­sten bestond u it m ak re e l, ongeve*er 1000b e n n e n , m a a r het overige u it veel verscheidenheido.a. schelvisch, totten, w ittin g , k a ­beljau w , k oolvisch en g ulle n .O o k de vangsten v a n de G ro o te B a nk geveneen rijk e verscheidenheid. V elew ittek a b e lja u w en als b ijv angst, ta rb o t, to n g s ch a ischol, h e ilb o t, totten en w ijtin g .D e vangsten van de m o to rs b lijv e n voorto n g e n k le in. V o o r schol en w ijtin g bevredigend.B u ite nlan dsch e aanvoer : 1 D een. H oew elhet c o n tin g e n t reeds la n g was u itg e p u t m o c h td it « c h ip to ch verïcoopen, d aar he{ m etmotorschacfef w as ïn n n e n g e lo o p e n .D e v is ch p rijze n w aren de geheelew eekb evredigend. T e g e n W o e n sd a g viel voor velesoorten een d a lin g a a n te stippen.V erw achting- toeE om ende w eek : 25 s to o m ­treilers en 50 m otors.Donderdag 21 April 1938.S v a a rtu ig e n k o m e n d e van de vischgron-den G ro o te en W itte B a n k fcrachtent ru imv oldoende versehe visch aan de m a rk t. A liesoorten versehe visch w erden aan hoogep rijze n afgezet.Y m . 115 G roote B a n k 300 31.84,Y m . 83 W itte B ank 85 1259,—Y m . 60 G ro o te B a nk 2 7,Y m . 59 G roote 766,Y n. I 12 G ro o te B a nk 300 2 6 0 9 ,—Y m . 48 G ro o te B a nk 250 27 00 ,K w . 40 W e t 15 176 —E. 329 D e n e m a rk e n 50 697,Vrijdag 22 April 1938.Slechts 2 m o to rv a a rtu ig e n w a re n a a n dem a r k t m et geringe vangsten platvisch. G e­zien den k le inen aa nvoer,was de versehevisch zeer duur.R o . 1 W est 20 2 3 3 ,—K w . 34 W e st 20 2 4 6 ,—Zaterdag 23 April 1938.I stoom treiler k o m e n d e v a n de G rooteB a n k m et k aB eljau w , zeew olf, totten en veleplatvisch voorts 5 m o to rsch e p en m et b e ­scheiden tongvangsten. V is c h p rijz e n : rede-IStoommachien«n- Motoren - StoomketelsINDUSTRIELLE DES PECHERIESSamenwerkende VennootschapReederijkaai (rechtover de Slipways) en 33, Lijndraaiersatraat, 33Alle mekanieke vermakingen en constructiesAlle smids-, plaat-, koper- en zinkwerk voor schepenLevering van alle bcnoodigdhetien :Oliën, Verven, Kettingen, Chik«ks!s, Katoen, Cacbure, enz., en*.Tel. 741 en 1781 W iiO HaaftMst.eidSterLES FRIGORIFEÜES DU LITTORALi J SGEMAÀLD EN IN BLOKKENN. VGroote koelkam«rgvoor bewaring vanvisch, eier®nbevroren vleeschenz.BREEDENSCHE WEG, 42 -TELEFONEN 707 . 1050K w .Kw.K w .35 W est 25 4 7 2 ,—155 W est 25 4 1 9 ,—24 W est 45 5 2 0,—74 G roote B ank . 70 1613,—78 G roote B ank 55 13 73,—69 W est 30 4 2 0 ,—23 W est 20 3 5 8,—138 W est 45 561,—1 14 W est 35 442 —177 W est 25 311 —2 7 W est 20 2 8 4 —112 W est 25 3 5 5 ,—154 W est 30 3 76,—108 W est 30 3 5 8___91 W est 30 3 6 1 ,—45 W est 30 3 2 8 ,—59, W est 35 398,—51 W est 40 513,—52 W est 30 31 4 ,—225 G ro o te B ank 80 1555,—Y m . 29 G ro o te B ank 1 10 13 0 2,—K w . 103 W itte B ank 70 737,—R o . y W itte B ank 45 777.—Sch. 15 G ro o te B ank 55 1 144,—K w . 107 W est 25 275 —K w . 178 W est 30 4 0 0 —Maandag 25 April 1938.8 vangsten v a n de B a nk alle m et veelw itte k a b e lja u w en de bekende platvisch, !g io o te vangst v a n het N o orden bestaande u itm akreel, scKelvisch, w ijtin g en koolvisch en39 m otors v a n de G ro o te en W itte B a nk enW est m e t veel schol en w ijtin g m a a r bescheidentongvangstenV is c h p rijze n vast.Y m . 12 N o o rde n 1655 8 4 5 6 ,--Y m . 95 G ro o te B a n k 2 0 0 2 0 0 8 ,—Y m . 8 K o ra a lb a n k 720 2 9 4 3 ,--Y m . 94 G ro o te B ank 170 2 4 5 1 ,—Y m . 99 G ro o te B a nk 175 1861,--Y m . 130 G ro o te B a n k 345 2 6 9 6 ,—'lm . 44 G ro o te B a n k 300 2 6 1 8 ,—Y m . 26 G ro o te B ank 620 4 6 7 5 ,—Y m . 70 G roote B a nk 155 1487,—Y m . 204 W est 30 3 1 5 ,—K w . 175 W est 30 332,—K w . 162 W e st 35 351,—K w . 89 W e st 25 296,—w. 38 W e st 30 386,—Kw .K wK w .K w .K w .K w .K w .K w .K w .Kw .Kw .K w .Kw.Kw .86 W itte B ank3 W est166 W est169 W est46 W est1 I 0 W est95 W est19 W est124 W est173 W est158 W est33 W e st130 W est62 W est4535203035353035402535303020739.-461 -28 0,-361,-307,-399,-301,-39 1,-394,-35 1,-4 1 5 ,—338 -3 8 7 -30 7 ,-Dinsdag 26 April 1938.1 vangst v a n het N o orden bestaande u iteen groote vangst m akreel e n watschel-viscïV, zwartei koolvisch, en g ulle n , 4 v a n g ­sten van cfe? T îâ n î bestaande u it veel w ittek a b e lja u w m et de bekende platvischsoortenV is c h p rijze n iets b iilijk e r d an den M a andag.Y m . t G roote B ank 355 2 8 4 9 ,—Y m . 6 N oorden 1200 5 D 1 I,--Y m . 384 G roote B ank 45 0 2 4 8 5 ,—Y m . 46 G roote B a nk 350 2 5 5 1 ,—Y m . 77 G ro o fe B a nk 45 65 7,—Woensdag 27 April 1938.D e aanvoer is heden ru im voldoende ende verscheidenhéïd liet niets tewenschenover. I groote m ak reelvangst van het N o o r­den en 1 vangst v a n de K o ra a lb a n k m etkleine m ak re e l. D e rest v a n de s to o m tre i­lers k w a m e n v a n de B a nk m et h u n beekndevangsten. W itte k a b e lja u w was zeerover-overvloedig.D e m o to rv angste n : w e in ig tongen, v o l­doende schol en w ijtin g . V ia c h jrijz e n overalle soorten g enom en goedkooper, vooralvoor m ak re e l en w itte kabeljau w .Y m . 87 G roote B a nk 160 1310,___Y m . 96 G ro o te B ank 21 0 1500,___\m . 71 G ro o te B a nk 505 2 4 0 0 ,___Y m . 98 G roote B ank 320 2 0 4 0 ___'lm . 15 K o ra a lb a n k 1400 2 3 2 0 i___Y m . 17 N oorden 1865 6 5 7 0 ,___Y m . 3 7 G ra o te B ank 555 30 0 0 ,___Y m . 82 G roote Bank 365 2 3 0 0 ,__K w . 18 W est 30 2 3 0 ,___K w . 42 W est 45 5 6 0 ,___K w . 22 W est 40 44o'___K w . 104 W est 45 470.'___K w . 134 W est 40 430 ___K w . 41 W est 50 4 8 0 i___K w 44 W est 45 4 4 0 ___K w . 161 W est 60 62öt___■ B R IC H T A A N D l V I S 9 C H B » IO m g o a é i » snaUra g a m g d deJtu»tw«oJiteT» to d a n • (« k r a ik t d*ta rrs k ljk a rs t m iLUNETTERIE BELGE• 4 , X A P B L U M T R A A T , 3 4 — O O S T H W D F(tM k t v r e r A» Q n m i » C e ntéo )AÄe v m i w i i n f « « aan da g«nmdif*ta prijzenG re o te k « u i t u B t r a n a t t »BLANKENBERGEO p b re n g st v a n den v e rk o o p van visch inde v is c h m ijn v a a B lan kenberg egedurendede w eek v a n 21 to t 27 A p r il 1938.D o n d e rd a g 21 A p r il 531.6 0V r ijd a g 22 A p r il 1.62 f,9 0Z a te rd a g 23 A p r il 4.754^80M a a n d a g 25 A p r il 2 8 .0 4 3 ,7 0D in sd ag 26 A p r il 1.460,50W o e n sd a g 2 7 A p r il 3 .9 2 7 ,—G em iddelde p rijs v a n de visch : T a rb o t :19— 21 ; giriet 14— 16 ; g fo o te to ngen 10— 12 ; b lo k to n g e n 13— 15 ; fruitto n g e n 18— 20 ; k le in e to n g e n 12— 13 ; groote p la ­ten 5— 6 ; IcTetne p la te n 6-- 7 ; k leine v u c li4— 6 ; schar 4— 6 ; p ie te rm a n 10— 12 ;w ijtin g 2— 3 ; rog 3— 4 ; g a rn a a l 5— 7 fr.per kg.ALTONAV1SCHMARKTEN ALTONA-HAMBURGWEEKOVERZICHT VAN 11 TOT 16 APRILT oevoeren :8 N oordzeetreilers kg. 3 6 1 .2 0 03 Y slandtreilers 2 1 8 .1 0 05 N oorsche k u sttreilers 76 2.7 009 H oogzeetreiler* 15.2001 I riviervisschers 60 0Te zamen kg. 1.35 7.800Inzendingen van Binnen- en Buitenland :kg. 85.300Uit ter hand verkoop :15 riviervisschers kg. 700Haringinvoer ;I treiler van Engeland kg. 98.3255 treilers van Noorwegen 1.062.350'Ie zamen 1.160.675De markt kende een levendig«belangstellingvoor versehe visch. Rooioonen warenredelijk in aanbod. De toevoerenuitde kleinvisscherij waren niet toereikend. —Grcotere aanlanding van Yslandtreiler»en1longzeevaartuigen zouden gemakkelijken afzetgevonden hebben.WEEKOVERZICHT VAN 18 tot .23 APRIL1 oevoeren :3 Noordzeetreilers kg. 171.7004 Yslandtreilers 580.9005 Noorsche kusttreilers 698.7009 Hoogzeetreiler« 10.2009 riviervisschers 400SamenUit ter hand verkooip :10 riviervisschersHaringinvoer :1 tieiler van Engeland5 treilers van Noorwegenkg. 1.461.900kg- 300kg. 254.000568.400Samen kg., (J22.400De gedrukte kooplust, die altijd na Paschenopvallend is. liet zich ook op de visch-markt voelen. De groote aanlandingen vande Noorsche kust konden moeilijk aan denman gebracht worden.De aanlanding van treilers en booten uitde Noordzee hadden beter mogen zijn.FROIDINDUSTRIELREHDERIJKAAI, 36, 003T B N D BMODERNEFABRIEKT«*rtbran(*t iISO.000 kilosTELEFOON 4 9 1HandelaregiaCtr N r 9)Poatchtckrek. 323290HOFLEVERANCIERT'.ÏÏO—2 ,5 0 —1 00—1,500,753 50—5 ,0 0 — 4 ,5 03,00— 2 —1,00—12,00— 7,—1,00—2 .0 0 —1,00—0 .7 5 —4 ,0 0 — 2 —5,5 0— 4,0 03 ,0 0 —2 00—1 00—3 ,0 0 —..........1,00—2 00—0 .7 5 —0 .7 5—4 ,5 0— 3,3 ,0 0 —T rrb o t ...........................G riet ................................G io o te to n gen ................G r. m id. to n gen ...........K l. m id . to ngen ...........K l. to ngen ................K l. to ngen {dr- «ftps) .K l. to ngen (k l. slips)G r. schol ...........................M id. «chol .......................Z e t schol ...........................K l. «chol ...........................K i. schol II .....................K l. schol 111 ......................T on g sch ar ...................R o g ................................V leet ................................P oontjes ....................K a b e lja u w ....................G r. G u lla n .........................K l. G u lle n .....................W ijtin g ...........................G r. schelvisch ................G r. m id. achelvisch ___K l.m idd, schalvischK l. schelvi»ch ................B raadachelvisch .........H e ilb o t ...........................L eng ................................K o o lris c h ...........................M akreel .......................W o lf ................................S c h a rto n g .....................Z a lm ..............................S teur ..............................G r. roode pioon ...........M id. ro od» p o o n .........K l. roode p o o n ...........S c har ........... .........Bot ..................................H a m m e n .....................L o m ................................H aring, ...........................K reeft ...........................G r. H ee k ...........................M id. H » * k .......................Donderdag Zaterdag Maandag.4 2 .0 0 — -18— 4 7,00— 17,50 3 9 ,5 0 — 2 0 —.3 9 ,0 0 — -23,— 2 9 .0 0 — 16— 3 8 .0 0 — 15,—. 1,22— 1.14 1,04— 0.96 1,02— 0,76. 1,21 — 1 16 1, TO— 'TT95 1,02— 0.91. 1,26— 1.23 1.16 — 1.02 1.12— 1—1,18— 1.12 1,08— 1,02 1.02— 0,96. 1,08— 1— 0 ,9 8 — 0,90 0.9 2— 0,84. 0 60— 0,38 0.5 6— 0,36 0 .5 4— 0,423 1,00— 2 3 —2 4 .0 0 —3 6 .0 0 — 31 —2 6 ,0 0 —4 1 ,0 0 — 14.50.3 1.00— 18— 2 6 ,0 0 — 9.50 2 6 ,0 0 — 10 —.2 3 ,0 0 — 8.20 15,00— 5.60 17,00— 7.90. 1 1,00— 4,50 7,00— 2,60 13,00— 3 —.2 3 .0 0 — 13 — 2 1 ,0 0 — 17,— 2 6 ,0 0 — 10,—. 17.00— 17,—. 1,50— 0,25' 0 ,5 0 — 2 .5 0— i ,20. 8 ,0 0 — 4,50 4 .6 0 — 2 60 12,00— 2 5C.4 3 .0 0 — re.5 o 4 0 .0 0 — 15)50 34 .0 0 — 14,’50.1 6 ,0 0 — 12 — 1 5 ,5 0 - 1 1 —.1 6 ,0 0 — 8 — " 7'50— 6,20 17,50— 4.90. 8 .8 0— 4.40 4 ,5 0— 1,— 7,70— 3 —.2 0 ,0 0 — TT— 1 6 ,0 0 - 1 2 —Dinsdag35,00__ 23Woensdag45.00— 20,—30.00— 12,501,06—1,00—1,040,840,6Ü0.800,920 ,8 00 .7 00,44............................................................ 14 0020 ,0 0 — 15,— ............................ 15 00-.16. O'O. 17.00.. 1 32—. 2.30—16,00—. 8 00—18730—18,50—13,—2.501,140,548,—6.508,—8,—1,04—2,1 7—0,850.787,50—10,00—7 —6,—.3 2 ,0 0 —36 .00—34 .0 0 —.1 1 ,0 0 — 3.600 .8 2—j 3,50— 10 —8,0 0— 2,507.40— 4.7012,—1 1__15.00— 1 1—14.00— 8,—1,20— 1,—1,65— 0.7018.00— 7,—9 ,5 0 — 4.801 1,50— 6.402 5 .0 0 — 12,—8,5 0— 2,603 1,0 0 —4 2 .0 0___36,—3 1,00— 14,502 1 .0 0 — 8,506.0 0 — 4,—2 6 .0 0 — 1 317.00— 9___2,T4— 0,287.00— 3 303 5 .0 0 — 12,5011,50— 8,5 013,01»— 7,—7,50— 4,5014.00— 1 I,—1 3 .0 0 — 10,—12.00— 6,70T T 6 — 0.721,6-3— 0,502 q:TTÖ— 6,506 ,6 0 — 3,3012.00— 6,6023,TT0— 1 1.—0 ,7 2 —0 ,9 0 —1,10—0 ,9 8 —0 .8 2 —0,56-3 6 .0 0 — 14,—2 6 .0 0 — 14,—2 8 .0 0 — 12.—2 1 ,0 0 — 8,—14.50— 5 505 .5 0— 1,702 1 .5 0 — I I,—15.00— 9.502 .5 0 — 0,607.00— 3,—32 00—10.0 0—16,00—7.00—perper8,907,—5__2 50- 12,15,00— 14,-14.00—1 1.00—12,00—7.20—1.40—15,00—6,1 0—8,50—15,00—9 —6,505 304,—0.353 801,208^5046 .0 0 — 4 3 ,—.3 6 ,0 0 —13,00—8 00—8 ,0 0 —1.40—7.505.50î iroo—6,5 0—7,0-0—8,—9 .5 0 — 2,7 01 1,00— 7 508 .5 0 — e!—7.00— 4,5 049 ,0 0 — 45 —AN«. in gulden aangeduid. Een gulden is o n^oJeer 16 ft.: « k , .>K i.»>»>»per 50 kg.»»»»»>p. 20 stuksper «tukper 50 kg.P. 125 kg.Her SV kg.» » »»»>>per k*.per »tukp. 123 kg.per 30 kg.>»per k »»f i 50 kg.>>»>»>»per stukP. 123 h »>


« HET VISSCHERIJBLAD »,N. V.SC H EEPSB O U W VVERVENJos. BOEL & Zonen:CJ TEMSCHE qW ERVEN GESTICHT IN 1829BOUWEN: MOTORTREILERS. CABOTEURSZEESLEEPBOOTEN, PA SSAGIERSCHEPEN, EN Z.MODERNE DWARSHELLING VAN 130 M.Telegramadres : Bodwerf Temsche Telefoon : 10 en 157Handelsregister : St. Niklaas 101801NIEUWPOORTD eze w eek w erd er veel en schoone vischaangevoerd. w a arv an to n g e n en rog devo o rnaam ste soorten u itm a a k te n .G oede p rijze n w erden b e k o m e n , inhetb ijzo n d e r vo o r platvisch. O o k was er veelen schoone g a rn a a l op de m a r k t w elke goedeen m id d e lm a tig e p rijze n noteerde.T onden g ro o t« 13— 18 ; m idd. 14-- 22 ;v o c rk le in e 16-- 24 ; k leine 9— 12 ; tarbot12— 18 ; kleine 8— 12 ; griet 8— 12 ; p la ­ten : groote 5 ,5 0 — 7 ; m idd.5— 6 ; kleine1,5.0-- 3 ; schar 3— 4 ,5 0 ; p ie te rm an 9— t I :ro s 4— 5 ; kleine rog 1,50-- 2,50 fr. per kg.DUINKERKED o n d e rd a g 21 A p r il 1938.G een visch.V r ijd a g 22 A p r il 1938.B epetk te aanvoer H oo g e p rijze n. 1 o n g :2 8— 30 ; ta rjjo t 18-- 20 ; w ijtin g 6— 7 ; pladijs 7— 8 ; sch ar 8— 9 ; rog 5— 6 ; garn aal6 .5 0 — 7,50 fr. per kg.Z a te rd a g 23 A p r il 1938.M en noteerde hooge p rijz e n . -- T o n g 26--28 ; tarbot-griet 14— 17 ; p la d ijs 7 ; schar8 ; w ijtin g 4— 5 ; p ie te rm an 10— 12 ; garnaal 5— 7 fr. per kg.M a a n d a g 25 A p r il 1938.D e volgende p rijz e n w erden genoteerdT o n g 22-- 23 ; tarbot-griet^ 13— 14 ; p la ­dijs 5— 6 ; p ie te rm an 10 ; g arn aal 6— 7,50fr. per kg.D in s d a g 2 6 A p r il 1938.Levendige m a rk t. M en noteerde :T ong24— 26 ; tarbot-griet 14— 16 ; schefr 6 ;p la d ijs 7 ; p ie te rm an 10 ; rog 4— 4,50 ;g a rn a a l 5— 6 fr. p e r kg.W o e n sd a g 27 A p r il 1938.G evoelige d a lin g der v is ch prijzen. — to n g20 ; tarbot-griet 12— 14 ; p ladijs 5 ; schar6 ; rog 3V5D— 4 ; p ie te rm a n 10 ; garn aal3 .5 0 — 4 fr. per kg.BOULOGNED o n d e rd a g 21 A p r il 1938.17 treilers^ 2 b o oten en eenige motor-b o oten hebben de hav en aangedaan.M enverk o ch t : T 84 kisten van 160 tot 130 ijleh a rin g e n l #5Cf— 1,75 ; 3.995 kisten van 25kg. m ak re e l 2,50-— 4 ; 2.6 8 0 kisten van 26kg. w ijtin g 3-- 4 ; 30 kisten van26 kgvla s w ijtin g 5,5 0 ; 263 kisten van26 kg.k a b e lja u w 3— 5 ; 324 kisten van26 kg.rrooie meidfen 2— T2 ; 82 kisten van 25 kg.schar 3— 7 ; 145 kisten van 26 kg. zo n n e ­visch 1,50-- 2 ; 92 kisten v a n 26 kg. k n o r ­h a a n I ; 180 kisten van 25 kgi. ro o b aard3— 5 fr. per kg.Z a lc rd a 23 A p r il 1938.2 treilers en enkele m o to rb o o te n hebbende m a r k t bevoorraad. M en verk o ch t : 69kis*en van 26 kg. ijle tre ile rh a rin g 1,50 ;681 'risten van 26 kg. m akreel 3,5 0— 5 ;51 kcsten van 26 kg. w ijtin g 3— 5 ; 12 k is ­ten v a n 26 kg. koolvisch 4-5 ; 80 kisten v.26 kg. k a b e lja u w 3,5 0— 4 ,5 0 ; 38 kisten v.26 kg. zonnevisch 2 fr. p e r kg.M a a n d a g 25 A p r il 1938.B edrijvige m a r k t d o or 14 treilers bevo o r­raadM en verk o ch t : 500 kisten van 26 kg.ijle tre ile rh a rin g 1,50 ; 4 9 00 kisten var. 26ky. m ak reel I — 4 ,5 0 ; 470 kisten van 26kg. k oolvisch 3— 3,5 0 ; 30 kisten van 25kg. v la sw ijtin g 5,50 ; 530 kisten van 26 kg.k a b e lja u w 2 ,5 0 — 5.25 ; I I 74 kisten van 26kg. m ooie m eiden 2-- 10,25 : 451 kislen v.26 kg. ro o b oonen 2— 7 ; 390 kisten van 25kg. schar 37 ; 249 kisten va.n 26 kg. rooba a id1,50-- 5,50 ; 325 kisten v a n 26 kg.zonnevisch 1,50-- 1 ,7 5 ; 110 kisten van 26kg. ze e palin g 4— 5,5 0 fr. per kg.D in sd ag 26 A p r il 1938.15 treilers en 4 b o oten deden de havenaan. M en v e rk o ch t : 621 kisten van 26 kg.ijle tre ile rh a rin g 1,50; 6000 kisten van 26kg. m akreel 1,50— 2; 1868 kisten van 26kg. w ijtin g 1-- 4,5 0 ; 151 kisten van 26 ko-,koolvisch 3,5 0 ; 10 kisten van 25 kgvlaswijtin g 5,25 ; 439 kisten van 26 kg.” k a b e l­ja u w 2 ,5 0-- 4 ; 913 kisten van 26 kg. m ooiem eiden 2-- 9,5 0 ; 193 kisten van 25 kg. ro o­boon e n 2 ,2 5-- 5,5 0 ; 220 kisten van 25 kg.schar 2-— 7 ; 178 kisten van 26 kg. roobaard5 ; 2 14 kisten van 26 kg. zonnevischft JU—1,75 rr. p e r kg.W o e n sd a g 2 7 A p r il 1938.17 treilers he,bben de m a rk t bevoorraadE r w erd v e r k o c h t; 514 kisten van 26 kV 7 ■ill i: - kisten van 25 k g schari —k,sten van 26 kg. roobaard I__5 ; 2 75 kisten v a n 26 kg. zonnevisch 1___2fr. per kg.ZEEBRUGGEZ a te rd a g 23 A p r il 1938.C r. to ngen 13— 14 ; b lo k to n g e n 15__l 6 -5C>; fru itto n g e n 18— 19,50 ; sch. kl. to n ­gen 22 23 ; k leine lo n g e n 9 ,5 0-- 21 • p ie ­term an 14-- 14,50 ; schar 4 ,5 0 — 5 ; gr.’ pla-5 .5P — 6 : m idd. platen 6— 6 .5 0 ; platjes5.50— 6 ; ro g 3-- 5 ,5 0 ; tarb o t 18___25-griet16— 2 2 ; gftrnaal 3 ,6 0 — 5 ,5 0 fr. perkgM a a n d a g 25 A p r il 1938.(Tr tongen 13,20— 1 3 .5 0 ; b lo tto n g e n :14 25— 14,75 ; fiu itto n g e n 19-- 20 ; sch. klto n gen 2 0 ,5 0 — 21 ; kleine to ngen 8— 17 ■p ie te rm a n 12,50 ; schar 3 ,2 5 — 3,75 ; grootep la te n 5 ; m idd. p laten 5,50 ; platjes 4 ,5 0__5 ; rog 2 ,5 0 — 4 ; tarbot 15— 18 ; griet 14—1/ ; g arn aal 3 ,4 0 — 5 fr. per kg.D in s d a g 26 A p r il 1938.G r to ngen 11,50— 1 2 ; b lo kto ngen 12___?n : or,U,tt? I?gen 17’50— 19 ! kl. tongen20— 22 ; kl. to n gen 8— 1 8 ; p ieterm an 12— 13 ; K h a r 4 ,5 0 — 5 ; gr. p la te n 5,50 ; m idp laten 5 ,5 0 — 6 ; p latjes 5.2 5— 5.75 ; roe2 ,5 0-- 4 ; tarb o t 15-- 1 8 ; griet 14___ 17-g a rn a a l 3 ,4 0— 4 .8 0 fr. per kg.W o e n sd a g 27 A p r il 1938., , G/A '0 ,5 0 — 1 1 ,5 0 ; b lo k to n gen :1 1,50— 12 ; fru itto n g e n 14,50— 15,50 • schk . to n gen 15— 1 6 ,5 0 ; kl. to n fe n 7___13-p .e te rm a n 12 ; schar 3 ,5 0— 4 ; gr. p laten7 „ 5-2 : m id d - p late n 6— 6,5 0 ; platjes :• -- 6 : r° g 2 ,5 0 — 3,50 ; tarb o t 14___18 :grret 14—17 ; g arn aal 3 ,5 0 — 5.30 fr. per ks?'D o n d e rd a g 28 A p r il 1938.G r to ngen 9,5 0-- 1 0 ; b lo k to n g e n 10—1 ; fru itto n g e n 12,50— 13 ; sch. kl. tongeno o en' ' . to n * en 6~ 11 : pieterm anyy ,50 ; gr. p la te n 4 ; m idd. platen 4 75__5 ; p latjes 4 ,5 0-- 5 ; rog 2 ,5 0 — 3,50 ; ta r­bot 15-- 18 ; griet 14— 18 ; garn aal 3 .8 0 —5 .2 0 fr. p e r kg.Ons NieuwMengelwerkV a n a f volgende v/eek zal ons b lad esn vande jongst© m e ngelw e rke n van onzen geliefdenvo ik ssc h rijv r A . H ans w eerjjeven. H etis :Grietje van denVisscherW ij z ijn o v e rtu ig d d at dit p ra c h tw e rk bijonze lezers g ro o t sukseszal hebben. W ek o m e n er in ons volgend n u m m e r op terug.Waarheen IThe International Paint& Compositions O LtdLONDONC I N E M A SVOLKSBOND* Z o n d a g 1 M ei om 1.45 en 5 u u r ( ’s avondsgeen v e rto o n in g ). B ro ad w a y G o n d o lie r m etD ic k Pow e 1 en Jo a n B londel ; B allerina m etH arv ey . K in d e re n a tijd toegelaten.RIALTO01g(a T ch e k o w a in « M a n ja ». 2. « Zetel47 » m et R a im u , Fran çoise R osay en H e n riG arat.RBX-CTNE.« K itty » m et V io le t Loran e.« W o lv e n onder e lkaar » m et Jules BerryRenée S. C yr.RÏQ-CIHHR o b e rt M ac W a d e in « C a p p y R ick xk o m t te ru g ». — Lisset L a n v in en P a u l B erna rd in K in d e re n v a n P arijs ».K in d . toeg.ROXY (qew*zen O êio n )« C h ineesch k w a rtie r » m et V ale rie H o b ­son. — 2. « D e G evangenen » m e t U rsulaG ra bby.ÖDSTE PALACEB ig B roadcast 193 7 m u z kale com edie m etaqk B euny, G ra cie A lle n , L eopo ld S tokow s­k i "en z îjn orkest. 2. — D a m e van M alaccam et E dw ig e F e uillère en P. R . W ille n .K in d e re n toegelaten. B n n e n k o rt : T aiaka-nava.FO R U MD e W itte E ngel, het w o n d e rb aa r leven vanFlorence N ig h tin g a le . 3. — L au re l en H a r ­dy : « t Is dus u w breeder ».B in e n k o rt G re ta G a rb o in: M arie Wa-lew ska, m et C h arle s Boyer.STUDIACÎ D e reis o m de w ereld in 60 m in u te n . K in ­deren a ltijd toegtelaten.CAMEOJam es C a gney in « O p s ta n d e n » — Ber-v.al L a rq u e y in : R o m a rin .K in d , niet toeg.IALLERLEIZ a te rd a g 7 M ei. Estacade. V indictive-day.S c h ijn a a n v a l v a n H . M . S. V in d ictiv e .I Z o n d a g 8 M ei. Te 9.45 u u r, V indictive-I day. N eerleggen van bloem en op het k e rk ­h o f der S tuiverstraat.Te 10 u u r, Bezoek aan het V indictiv e-m e­m o ria l.i Te 12 u u r, C o n ce rt op de W ap e n p la a ts .Te 20 u u r, C o n ce rt op de W ap e n p la a ts ,d o o r de m u zie k k a p e l van het 3e linieregi-m ent.OP HET SPORTPLEINZ o n d a g 1 M ei. Te 15 u u r A lb e r t ['ark,j V o e tb a lm a tc h A . S. O . — R . C . Brus-sel.i z.o n a a g Î 5 M ei te 15 u u r, A lb e r t ParkI V o e tb a lm a tc h A . S. O . — W ezel Sport.OOSTENDE------- o--------! D E 0 .2 2 4 Z W A A R V E R O O R D E E L D .i W o e n sd a g m oest de sch ip p er van de 0 .2 2 4! «Charles-D enise» vo o r de R e c h tb a n k ver*[sch ijn e n om in Spaansche territo riale wate-I ren gevischt te hebben.D e sch ip p er w erd tot 14 du .zend eskudo?.o f 1 9d u ize n d Belgische franks veroordeeld.Zeebrugge-HeistÂL.LE SOORT SCHEEPSVERWEN)s Wereldbekend* «Copperpeints voorHonten Schepssö e « Trawlers Compositions Paints >1* en 2* kous voor Stalen SchepenDe Speciale Verf « Galvex *— vcor Bronze Scfrro«ven —kgaalm en Depothouders ;OSTEND STOKES A ROPEWQRKfcN . V .Aankondigings-pr ijzenNieuwpoortZ o n d e r a a n d u id in g v a n plaats of van b la d ­zijde : 1,50 fr. de regel. -- O p le g voorovereen te k o m e n plaatsen — G roote p rijs ­v e rm in d e rin g voor h e rh a ald sinlasschingen.V onnisse n ; 3 fr. per regel. -- R e c h te rlijkeerherstel 4 fr. de regel. -- Bij het m etender regels w o rd t steeds een regel medege-teld voor de sch eidingslijn.A a n k o n d ig in g e n z ijn steeds V O O R O P tebetalen ; zij d ienen o p ons bureel te z ijnden D o n d e rd a g o ch te n d o m den Z a te r d a g .te k u n n e n verdchijnen. A an k o n d ig in g s w ijzi-gin gen den W o e n sd a g m id d a g . N otarieelek u n n e n nog[ ingela sc ht b ij a a n k o m s t denV r ijd a g o c h te n d ténallerlaatste.H A N D ELSH U IS T E HUUR,geheel of gedeeltelijk, 43, Noord-Eede-straat, öpex. — T e bevragen Nieuw-poortsteenweg, 41, Oostende.Ongewone Vangstin het KanaalSinds vier ja a r o n d e rv o n d e n de visschersvan de kust van D orset groote schade aanh u n netten, w elke vero o rza akt w erden dooreen^ze e m onste r w a arv an m e n deafkom stnie t kent.N a een s trijd van een h a lf u u r is de En-gé^sche visscher,Fred F arn e er in gelukthet m onster door m essteken af te m ak e n .H et Ïevenldöze beest lig t n u op het strandte C h ic k e re ll en E lijït een! m iserie.N ooitte voren o ntm oette m e n d e rg e lijk exem p laaren en v ra a g t zich a ft v/aar het dier v a n d aa nko m t.H e t ia negen m eter lan g, heeft een enorme k o p , w elke op dat van een z w ijn g e lijk ten een staart v a n drie m eter lan g.H ij is d o n k e rg rijs van kleur, en heeft geenru g v in n e n , w at b e w ijst d a t h ij niet totdefamiTë~cFer h a a ie n b ehoort.üe Aanval van deBritsche Vloot opZeebrugge herdachtO'p Sint-Jorisdag van 1917 w aagde eensm aldeel der E ngelsche vloot, onderle id ingvan a d m ira a l Keyes, e^n a a n v a l op Z e e b ru g ­ge, om de D u its ch e onderzeebooten b u itendienst te stellen. H e t doel w erd b e reik t ende D u itsch e d u ik bo o te n , die b in n e n de havenlagen, w erden geblokkeerd.D it feit w erd Z o n d a g laatst te Z e e b ru g ­geh e rdac ht. T a lrijk e p e rso o n lijk h e d e n w o o n d e nde p le c h tig h e id b ij.O m10 u u r w erd in de p aro ch iale kerkeene m is o pg edra gen ter nagedach tenis vande gesneuvelde soldaten. D a a rn a h adeenb lo e m e n h u ld e plaats op de E ngelsche b e g raa f­plaats.C o m m a n d e r M ac K enzie, algem een afg e ­v a ardig de van de « Im p e ria l W a rG ravesC o m m is sio n » en een a fv a a rd ig in g van o u d ­strijders te K n o c k e legden b loem en neer aanden voet van het e e nvo u d ig gedenkteeken.D e «Last Post» w erd geblazen, gevolgd vanhet E ngelsch volkslied.D a a r n a h ad een o p to c h t plaats n a a r hetEngelsch gedenkteeken, dat zich aan den in ­g ang van den h a v en dam bevindt.In de stoet b e m erken w ij : afvaard ig ingenvan Belgische, Engelsche^ F ransche, Italiaan-sche oud-strijders ; v o o ra ansta ande p erso o n­lijk h ed e n , w a a ro n d e r den heer Baels, g o u ­vern eur van W est-V laanderen ; kolo n e l DeW ild e , den h. Fischer, k o n sul generaal vanG root-B ritanje te A n tw e rp e n ; den h. Tem-p !e rt Britsche k o n sul te O ostende ; de b u r­gemeesters van Brugge, B lankenberge, K n o ­cke en Heist-aan-zee, alsm ede schepen Rye-la n t van Brugge.A a n den voet van het gedenkteeken w erdengebeden voorgelezen, w a arn a de «LastP ost» geblazen w erd.D o o r den heer Baels w erd een b lo e m e n ­h ulde g ebracht nam ens de provincie. D oorverschillende a fv a ard ig in g e n vàn vereenigin-gen w erd hetzelfde gedaan.D e p le ch tig h e id eindigde na hetspelenvan het Engelsch en Belgische volkslied.R E K L A A M S T O E T .H et s ch oon w eder en het u itb a a n van dereus «Ja n T u rp ijn »* h a d d e n veel v o lk n a arde stad gelokt.24 m a a ts c h a p p ije n en h andelsfirm as n a m e ndeel aan d e n stoet. D e stoet was veel m in ­der d a n vorige ja re n en het p u b lie k schonkd an ook gansch h a a r a a n d a c h t aan de reus.O p de m a r k t voerde h ij z ijn dansen u it opde to nen v a n « ’t R e u sje k o m t».H et is te h o p e n d at er v o o r to ekom en dja a r m eer sam e n w e rk in g zal bestaan. De in ­richters vercSênen door iedereengesteundte w orden. Z o n d e r sam e n w e rk in g za! de Re-kla am sto e t uitsterven_ dus n o g iet;, te m inder vo o r onze stad.* * *O N G E V A L L E N .P o ttie r K a m ie l en H a u te k ie t G a sto n b ' denv a n N ie u w p o o rt reden Z o n d a g laatstpe-.*m o to en side-car n a a r Steene.O n o o rw e äontm oette n zij een bende koeien die i.os opde b a a i I epen, p o ttie r tra c h ïte deze t : o n t­w ijk e n d o o r een zw e n k in g m a a r w erd dooreen koei geraokt. D e m o to w ipte o m en be.eem a n n e n w erden ten gronde geslingerd. H a u ­tekiet b e k w a m erge w o n d e n aan h o o fd enarm , te rw ijl P o ttie r aan de h a n d gekwetszw erd.— E en a u to c a m io n van den aannem e r H.Pylyser van O o std u in k e rk e vo'gde den elektrischen tra m N ieuw p oort- O ostende om deP a lin g b ru g over te rijd en . Twee a u to s k w a ­m e n u it tegenovergestelde ric h tin g . -- Devoerder deze w illende v e rm ijd e n , k w a minbotsing m et de h o u te n pale i die de e'ectri-sche d raden over de b ru g dragen. E r wa:ienkel stoffelijk e schade.—*- H e n ri P yson varende m et z ijn visschers-vaartuicj P.4 «M ich ei- M ina» w erd bij hetin h a 'e n van het net m et de h a n d in de .vinchgevat. D e d u im w erd verpletterd.— W ij vern em en d at onze s y m p athie kestadsgenoot L eon V a n a c k e r, sedert lan g?ja r e n beke nd om z ijn o n schuldige fratsen,een lich te val gedaan heeft en n a ar hetgasthuis is overgebracht.■K* *E E R S T E H . M IS.O p Î M ei w o rd t E. H . Jozef D eclevere,u t N ie u w p o o rt d o o r Z . E . M g r. L a m iro y , totprîester gew ijd. O p 3 M ei zal h ij z ijn eersteH . m is opd ra g e n .E. H . D eclievere is benoem d tot bew akera a n de H oo g e re A fd e e ü n o v a n het Sijozef,C ollege te Isegem .* * *D E R E K L A A M V E R K O O P .W ij v e rn em en dat er op W o e n sd a g laatstreeds 132.000 loten v e rk o ch t w aren, D eliefhebbers v a n schoone p rijz e n m oeten zichhaasten w a n t de tre k k in g heeft plaats m o r ­gen Z o n d a g om 15 u u r in de stadshaHe.N IE U W E V IS C H M IJ N .In zittin g v a n 22 dezer heeft de G e m e e n ­teraad van N ie u w p o o rt de beslissing van 29N ovem ber 193 7, de nieuw e v is c h m ijn aande n ie uw e k a a i te b o u w e n > in g e tro k k e n enheeFt besloten deze m ijn aan de oude k a aite b o u w e n volgens den w ensch v a n de vis-'schers en van vele N ie u w p oortenaars.Deze v is c h m ijn zal b e g in n e n over de Oos-tendestraat en in de ric h tin g van de nieuw ebru g. “H e t p la n v a n den heer F., Sehoup ,stadsbouw m eester w erd door den G em eenteraadaanvaard.D e m ijn zal langs de k a a i gebouw d w o r­den. heeft eén lengte van 100 m eter. Dep a k h u iz e n zu ile n een u itg a n g hebben ïangside straat m et in het m id d e n de groote uit-g angs p o o rt v a n de verk o ophalle .L a n y s den k a n t v a n de b ru g w o rd teensoort p a v iljo e n a a n g e b rac h t, w a a rin de k a n ­toren zu llen o n d e rg e bracht w orden v a n dem ijn b e s tu u rd e r, w atersch o ut, afslagers en ookeen p la a ts v o o r den v e rk o o p der stalensprot, enz.E r zu llen ook m o d e rne Wr. C .’s vo o r d a ­m es en h eeren z ijn . H e t b u re eïg e b o u w zalb e k ro o n d z ijn ryet een toren van 1 1 m eterhoogte.M e n voorziet het a a n b re n g e n vandrie s renen ïn den toren, een vo o r de m ijn (een vo o r de 16ra!ndweer en een derde in gevalvan lu c h ta a n v a l in o orlogstijd.D e gevel zal een heel decoratief u itzic h th ebben. E en fries .alle soorten v a n visschenverbeeldend zal ro n d o m het gebouw en b o ­ven de p a k h u iz e n loopen. Boven de grootep o o rt het w apen van N ie u w p o o rt eneenz nnebeeld ui tde w erk zaam h e d e n van den visscher.D e b ouw k osten w orden geraa m d opfr.9 0 0 .0 0 0 ,— tot één m illio e n frank.* # *V E R K O O P V A N E IG E N D O M ,E r was veel b e langste lling b ij de o p e n ­bare lic ita tie v e rk o o p in g v a n een w o o n h u isgelegen langs de k a ai en een perceel grondgelegen in ae O o stendestraat en längsdeik a a i, eigendom v a n den heer T h eophie! Dob-beiaere en W unders. H u is en gïrönd w erdenaa n g e k o c h t d o or den heer A . Brusselle vande w in c h fa b rie k «N e p tu n e » voor de somv a n 125.000 fr. m et 17 % v e rh o o g vermeerderd.* * *B U R G E R L IJK E S T A N D .G E B O O R TEN. — K em el N oel, v a n A n d r éen C u y le M adeleine. V a n L oocke A d o lf venP rosper en Ö e jo n g h e Je a n n e . V a n M oortelD a n ie l van C a m ie l en V andenabeele Y v o n n a .O V E R L IJ D E N S . — V a n d e P itte Z oé, wed.B raecke H e n ri, 77 ja a r. H u b re c h t A rth u rin eechtg. H am e rs K arei, 50 jaar.H U W Ê L IjK h N . -— S'loore -A m dré en Ver-c ouillie N elly. V andenbussch e Pieter en Wy-bo Je a n n e . E v eraert M ich e l enV uv lstekeM a ria .Had men m etj||Zeeroovers te doen?D e 0 .2 4 1 , sch ip p er D o rte n V ie re n ,wasop de vischvangst n a a r de P ortugeesche kustafgevaren, toen. zij den 10 A p r ii op 6 m ijlvan de kust liggende, twee kleine b o oten oph en zagen af varen, die hen lan yszij k w am e nliggen.In het eene b o otje w a ren er ongeveer 9m an , in het tweede zes of zeven m an .Z ijm a a k te n h u n n e b o oten vast e n sprongen alleaan boord, den sch ip p er bevel gevenddek o rreboel op te w m d e n , w at de Belgischevisschers deden.D e P ortugeezen deden de Belgen vei.\aandat zij gepekt w aren om b in n e n de lim ite nte vin -hen. m n u r toen de P ortugeezen za-ge.i dat de Delgen geen gpesting hadden m ethen m ee te g a a n , spro ngen ze m et v ijf opde b ru g o n D o rte n aan te v a lle n # w aarv antwee gov/: p e nd m et een mes.H e OT5 spron-j de Belgische b e m a n n in g ,m e t zakm essen en h a m e r gew apend,toe,w a a ro p zij o p de v lu c h t sloegen. E enderm a n n e n , die niet v 'u g g e n o e j verdw een,kreep-en schop, te rw ijl v ijf anderen oveïb o ord int w ater sprongen om als rattenn a a r h u n boot te zw em m en.S chip p e r V ie re n , h a d h ij zijn tanden nietg e to o n d t zou h et h ie r niet goedkoop v a n a fg ebracht hebben, w a n t alhoew el de P o rtu ­geezen v lu g b a n g z ijn . k o n m en h ie r z o n ­derlinge toeren beleefd hebben.RechtskundigeKroniekRUILIN G V A N SC H EPEN ;R EG ISTRATIERECHTEN ;BELASTBARE STO F, E N Z .JA N O O S T E N D E . — C. D . k o c h teenzevental ja r e n geleden een b o o t, w a arv an .aktev e rle d e n 'V o ó r notaris. Twee m a a n d geledenheeft h ij deze b o ot g e ruild tegeneenb oot v a n D . F., m its opleg d o o r D . F. v â n4 .0 0 0 fr.1) Bestaat er v e rp lic h tin g een nieuw e aktete doen v e rlijd e n ?2 ) W e lk is de belastbare stof en de m aatstaf v a n de registratierechtenA N T . — O p gebied van b u rg e rlijk rechtis het niet vereischt een ak te op te stellen.A n d e re p rin c iepen gelden n o ch tans in fiscaalrecht : In gevolg e art.146 w et van ZJ a n u a ri 1926, m óe te n overd ra ch ten . vanbooten en schepen geregistreerd w orden b in ­nen de drie m aanu* v a n a f a fslu itin g v a n h etcontra ct op straf v a n boete ; bij gebrék aanakte w elke de overdrach t zou vaststellen,m oet er b ijden o n tvanger der registratieeen gedetailleerde en begrootendeaangiftevan de ove rd ra ch t neergelegd w orden. A lleir.iich tinije n d a a ro m tre n t k u n t u b ij v o o r­n o e m d e n o n tv a n g e r in w in n e n .2 ) de registratierechten z ijn versch uldigdop de verk o o p w a ard e v a n de b o ot diedegrootste verk o opw a ard e heeft v a n beiden.M O N D ELIN G EO V ER EEN K O M STS T O P Z E T T IN G DER W E R K E NW E G E N S N IET-B ETA LIN GV . L. te M . — N a a a n een a a n n e m e r telefonischp rijs a a n b o d over een w erk te hebbeng edaan, vertrouw de deze a a n n e m e r m ij m o n ­d e lin g de u itv o e rin g v a n het w erk toe ; ika a n v a ardde op v o o rw a ard e dat ik m ijn p rijs ­a a n b o d s c h rifte lijk zou v e rn ieuw en en h ij m ijde bestelling sch rifte h jk zo u bevestigen,w aarm ee h ij a k k o o rd ging. G ezien de d r in ­gendheid, v in g ik, v ó ó r de sch riftelijk e b e ­vestiging van het m o n d e lin g a k k c o r d de u it ­v o e rin g der w erk en aan. Intusschen g a f ikden a a n n e m e r s c h riftelijk bevestigingvanm ijn aa nbod, cîocK tot n o g toe heeft h ij m ijigfeen s ch riftelijke bevestiging der bestellinglaten gew orden. Ik berich tte den aannem e rdat ik de w erk en s to p zette en niet verderdoorzette n o c h v o ltooide, indie n h ij m ij geensom , op afb e ta lin g stortte. W e lk is m ijnrecht ?A N T W . — E ersten dient gezegd dat, a l­hoew el de a a n n e m e r u tot n o g toe geens ch riftelijk e b e v e s ^g in g van de bestelling g afh ij n o ch tans de bestelling n ie t m eerkano n tk e n n e n ; im m ers, u hebt de p lans van hetw erk in u w bezit, u hebt de w erken a a n g e ­v a n g e n en doorgezet zo n d e r protestn o c hsom m a tie van stopzetting vanw ege den a a n ­n em er die u w s c h rifte lijk e 1 bevestiging s tilzwijgend a a n v a a rd heeft m et ze niet te pro-testeeren, aldus de h andels gebru ik e n .W a t n u *ae "door u gevraagdeb e ta lin go p a fk o rtin g betreft, denken w ij dat, indienu w bevestiging niet bedon gen w erd dat dea fb e ta lin gen zouden geschieden b ijsnedenv a n een b epaald bedrag en n a a rm a tedenv o o ru itg a n g der w erken, u gehouden zijt dew erken te v oltooienv o o ra leer betaling te: eischen ; is integendeel v o o rm e ld bedin g inj uw bevestiging geschreven, d an k u n t u dej w erken stopzetten en aan de R e c h tb a n k v ó ór’ dew elke u den a a n n e m e r b ij deurwaardersex-i p lo o t d ag v aardt, b e talin g vragen overhetj reeds u itg evoerd gedeelte der w erken enj voor het overige gedeelte v e rb re k in gvanhet c o n tra c t m et schade en intresten (wer-. k e lijk e schade m eer verlies van w in s t).G E M E E N T E R A A D .H eden V r ijd a g a v o n d is de G em eenteraadvan H eist a n d erm a al bije e ngero e p en , om 17u u r ,-met de volgende besp rekingen a a n dedagorde :î . C om m issie v a n O p e n b a re n O n d e rsta n d .Proces-verbaal van Kasonderzoek v o o r gfc>ed~k euring.2. K e rk fabrie k der H . F am iiie te D u in b e r­gen. B eraaasfagïngen van 3-4-38 en beraad-s*ag’ngen van 12-4-38. A dvies.3. V erpacK tm g standgelden ter m a rk t. —G o e dkeurin g.4. PoH tiereglem ent op h et kam peeren.5. A fgesloten terrassen. T ax everordenin ,en p o litie v e ro rd e n in g op het b o uw e n ervan.G e h e im : B enoem ing v a n hetZom erper-soneel.W ij b rengen volgende w eek vers'ag h ie r­over u it. D e dagorde niet zeer overlast z ijn ­de bestaat er des te m eer h o o p dat de deb atten to t m in d e r fla u w geklets dan op delaatste zittin g zal a a n le id in g geven ! W ij h e b ­ben precies een cirk us in de stad aanw ezigent warei dus o verbodig de raadzaal eenste m eer in een concureer-ende in ric h tin g teh erschapen !...Heb gew ientigste p u n t san de dag o rd e isde b e n o e m in g van het dienstpersoneel voorde ce’zo e n m aanden. W ij h o p e n d a l de a a n ­w ijzin g e n d o o r den H o te ü e rs b o iid gegevenbetreffende de keuze v a n zom erpersoneel ina a n m e rk in g zu ile n genom en w orden.lie t belang- van het a'gem eene eischt datj ons Z om e rp e rêo neel een u itgelezen p loeg vorm e om goed fig u u r te m ak e n op de vreem debadgasten die h ier k o m e n v e rb lijven, en totw ier dienst zij aangesteld w orden. N et v o o r­kom e n , beproefde beleefdheid, gedienstigheiden een beetje taa lk e n n is z ijn d a a rb ij hoofd-zaak.* * *E E N B E Z O E K A A N D E E N G E L S C H ED O O D E N V E L D E NW ie stof zou zoeken o m een o ntro erendF’aaschdag-verhaal te sch rijv en, zou er m aarm o e ilijk een a a n g rijp e n d e r k u n n e n vinden,d an w at een onzer vrie nden d it ja a r op P a ­schen beleefde.M ijn vrie nd b aa t au to re ize n u it doorheenhet gansche la n d enook d a a rb u ite n . N ogsteeds zijn de slagvelden en de b e g ra a fp la a t­sen u it de o o rlog s jare n een groote aantrek-k e ’ijk h e id , v o o ra l voor de E ngelschen. M etd u ize nden k o m e n de fa m ilieledenvan gesneuveldenn o g ja a r lijk seens nederknielenop het st 11e g raf h u n n e r dierbare kinderenof van een betre urd fa m ilie lid .P aschen van dit ja a r b ra c h t a n d e rm a a l eena a n ta l dezer b e zo ekers... O n d e r andere bemerkte m ijn vrie nd voora l een zeer b e jaardoud e rlin g , m et sneeuw w itte h aren en onze-keren stap. E en jo n g e v ro u w hield h em o n ­der den a rm : de oude m a n was b lin d _ He!zonderl nge p aarliet zich in sc h rijv e n v o o ïeen reis n a a r K a m e rrijk , in N o ord- F rankrijkv/aar een u itg e b re id E ngelsch doodenveldgelegen is. D e meeste deelnem ers aan dento ch t tro k k e n n a a r de b e g raafp laats in kw estie.H ie r gebeurde iets gansch b ijzonders m etde oude blin de. H ij liet zich d o o r de jo ngedam e van g ra f to t g raf leiden en betasttee ig e n h a n d ig het eene n a het an der, de h o n ­derden kruisjes d e d aar naast e lk a a r geplantstaan. D e jo n g e d a m e las de n a m e n die eropte lézen stonden. P lotse’in g , is z ijn h a n d aanhet beven g egaan ; deg rijs aa rd heeft eenv o orw erp erkend dat op het kruis bevestigdstond en de jo n g e d am e heeft een n a a m gelezendie de oude m a n o p de k n ie e n heeftdoen z n k e n ... D e n a a m van z ijn zoon !...G e d u re nde gansch de reis e;'. v ooral aan deBlankenbergeN IE U W V A A R T U IG V O O RB L A N K E N B E R G E .M et genoegen h ebben w ij vern om e n dat deheer C . Giese één der ijzeren F ransche vaar-tu 'g e n aa n g e k o c h t heeft. V ele visschers z u l­len denken dat het gedurfd is, m et z u lk eenv a a rtu ig op B lankenberge te v a re n , m a a r ditis voorzeker een begin v a n voorspoed vooronze stad, 'w a n t, in d ie n die o n d e rn e m in glu kt, en die k a n lu k k e n , d an zullen er v o o r­zeker n o g m eer d e rg e lijk e booten kom e n . —Z o o zullen o o k onze goede visschers, die nuop Zeebruggje varen, w eder n a a r ons steedjek o m e n d a a r h ie r ook iets zal te verdienenz ijn . W ij w enschen het beste a a n B.2* e*L U C H T A A N V A L L E N .H eden V r ijd a g n a c h t, 29 A p r ilg rijp e noefeningen p laats vo o r bescherm ingtegenlu c h ta a n v a lle n . M aatregelen z ijn genom endoor de stedeîijke overheid en de heer B u r­gemeester P auw els heeft de leiders v a n deverschillende diensten v a n de stad inhettadhuis o n tb oden o m de s c h ik k in g e n te nemen, in o vereenkom st m et de o n d e rric h tin ­gen v a n den ïle e r G o u v e rn e u r der P ro v in ­cie en van het A lg'em een C o m m is sa riaat voorb escherm ing tegen lu c h ta a n v a lle n . D e bevolkin g w o rd t verzocht de o n d e rric h tin g e n stiptna te leven, die zu llen gegeven w orden d o orde overheid.E E N EN X n D E R .1 M E I V IE R IN G . — N aa r o u d gebruik zalde K o n . H a rm o n ie «D e N eptunes K in deren»de ja a rlijk s c h e o p to c h t door de stad doen opM eiav on d, dus Z a te rd a g 30 A p r ilr te 7.30 u.D a a r n a zal de L ib e ra le V a k b o n d een feestav o n d in ric h te n in de groote zaal v a n O nsH uis. O p Z o n d a g zullen al de arbeiders derverschillende S y ndikaten van alle g e zin d h e ­den, den arbeidsdag' vieren.K L R M IS S E iN. -- O p 24 A p r il h a d de ja a r ­lijk sc h e Statiekerm is p laats, w a a rb ij verscheidenep rijs k a m p e n gegeven w erden. —Z o n d a g 1 M ei is het Flora-K erm is.* * wW A A R H E E N ?Z o n d a g 1 M ei 19,38 Z a al St Pieterscolle-ge te19.30 u u r, o p v oering d o o r den Stu-dentenbonoV v a n S. O . S. « V ic trix » , d ia m ain 3 bedrijv e n .* « •Z C N D A ’G D IE N S T tfE R A P O T H E K E R SD e apotheek Segaert, V isschersstraat, zalZ o n d a g 1 Mei den gansch en dag open zijn.* « 9C IN E M A 'S .F lA L L A D IU ovT. K erkstraat. — A c tu a lite i­ten. «D e K e ize r van C a lifo rn ie »(hoogsteonderscheiding) in den tw e e jaarlijk sc h e n prijsk a m p v a n V e n e tie ) m et Luis T renter, M isterF lo w m et Fernand G ravey, E dw ige F e u illère,L o u s Jouvet, K in d e re n niet toegelaten.C O L IS E E . Langestraat. — P ath t- Journal.«La voix du D ésert» m et N ora N ey en LineD am encep. «S érénade» m et G race en G a ryG r a n t .to lk o n tro lle n h a d de arm e b lin de 2;ich b u i­tengew oo n b e k o m m e rd g etoond en scheeniets onder z ijn breeden m a n te l verborgen teh ouden. H ie r voor het graf van z ijn k in do n tk n o o p te h ij integendeelzijn m an te l enh aalde er een soort zilveren bus u it te v o o r­s ch ijn. H ijopende en strooide m et sidde-de h a n d , den in h o u d op het k leine za n d h e u ­veltje en liet zich toen m et beide a rm e n ophet giraf nedervallen en begond de aarde teom w oelen, als w ilde h ij het u itgestrooide m etden g ro n d verm e n g e n ! T oen h ij dien z o n ­derlin gen arbeid v o ltro k k en had., -liet h ijzich w eer recht h e lp e n en zegde m et echtE ngelsche k a lm te to t zijn jo n g e begeleidster :« Z ie zo o n u is de m oeder te ru g b ij h aargeliefden z o o n ...Ik b e i o u d en zal geennieuw en P a asch d ag m eer k e n n e n ... A ls ikto ek o m en d ja a r het tijd e lijk e voor het eeuwigezal verw isseld h ebben, zult gij ook m ijnasch, o p Paschen o p ditzelfde g ra f kom e ns tro o ie n ... Z o o zu llen w ij o p n ie u w , en vooreeuw ig vereenigd b lijv e n « ...★* *G O U D E N B R U IL O F TW ij hebben in ons laatste n u m m e r reed?aa n g e k o n d ig d dat de gekende oud-visscher-reeder en o u derdom sdeken v a n en Heist-schen G em eenteraad,op 2 7 dezer m a a n d-Jjn gouden b ru ilo ft zou h e rd ac h t w orden.V a n m u zie k w o u h ij niet w eten, alhoew el« M a y to n » een der v o ornaam ste bescherm-leden v a n «. W ille n is K u n n e n » is. A llesheeft zich bepaald tot een intie m e vrienden-ve rg a d ering op D o n d e rd a g a v o n d ,gehoudenin het « café d u G ra n d R e s ta u ra n t » Ursél-la a n . O n d a n k s het gebrek aan ru c h tb a a rh e idw aren een v rij a a n z ie n lijk a a n ta lvrie n d e nvan de ju bilaris se n sam e n g e k o m e n . W ij b e ­m e rkten Burgem eester D e M y ttenaere, oud-bur^em eester H e n ri D ebra, de G em eenteraadsleden H . G o e tin c kD h a u w H eer Jos. Ver-heecke, verder vele vrienden u it H eist enva !rijk e geburen. A a n de< ju bilaris se n w erdeen p ra c h tig k u n s ts tu koverh andig d , w erkvanJ~KÛnstscnîider O c ta a f Sabbe, «een sceneuit Tret visschersleven » w a arto e « M a y to n »a ltijd heeft behoord.E en p a a r toesp rak enw erden g eho u den w a a ru it v o o ra l de grootegenegen heid bleek w elke de gevierden door.edereen toegedragen w o rdt. O n d e r het d r in ­ken v a n m e n ig giaasje, eindigde dit eenvou-d g m aa r roerend feestje, w a a ra a n de besteh e rin n e rin g zal b ew aa rd blijv e n .W o e n sd a g — eig e n lijk e ju b ile u m s d a g —w e rd ' aan het goud e nb ru ilo ftp a a r ta lrijk eblo e m s tu k k e n to e^e stuurd en v ooral fa m ilie ­bezoeken gebracht.W ij ook w enschen de gelukkige! o u d e rlin ­gen nog een la n g en voorspoedig s aam zijn.v * *C ÏR K ü S T E H E IS TD e gekede C irk u s T o n d e u rw elke h ierreeds verscheidene m ale n is gekom en ensteeds een schoon succes behaalde, zal vanaf Z a te rd a g aa n sta ande o p n ie u w eeniije v o o r­stel! ngen h ou d e n . H et C irk u s lo k a a l is op-ges agen op de oude m a r k t en zal eenige d a­gen blijv e n . Te K n o k k e van w a a r da bezoekersju is t te ru g k o m e n ,hebben zij telkensvoor b o m v o lle zalen gespeeld, w at wel debest reklam e zal zijn . A a n liefhebbers voorhet w erk m et gedresseerde p aarden, h on den,apen, enz. ontb re ekt het h ie r n iet; jockeys,m u zik a 'e clow ns, ac ro b ate n enz. zijn er ookb j zoodat iedereen z ijn g ad in g zal vinden.Eerste voorstemng* : Z a te rd a g a v o n d 3t) A p r ilom 8 u u r ‘s avonds.Voor de VrouwtjesIN D E R A D IOH E T U U R V O O R D E V R O U W — D e u itzen d in g v a n H E T U U R V O O R D E V R O U Wd o o r het I.N .R . op Z a te rd a g 7 M ei, te 17.30u u r, voorziet naast de gew one ru b rie k e n :brievenbus^ k e u k e n p ra a tje en w at m u zie k ookeen p aar belangw e k k e n d e vraaggesp rekken.H et eerste vraaggesprek dat gevoerd w ordtm et den uitstekenden k ’nderarts D r P h ilip sbehandelt den o n g e lu k k ig ’en toestand dervolks- en arbeidersk in deren gedurende h u nk le u te rja re n . D e ellendige w o o n v o o rw a a rd e iz ijn m a a r al te d ik w ijls o o rzaak van een bestendigenziekeU jken toestand, die héel begrijp e lijk n o o d lo ttig gevolgen voor del v e r­dere o n tw ik k e lin g der kleuters m et zichsleept.Een tw eede vraaggesp rek w a a ro p de a a n ­dacht der luisteraarsters w o rd t g»evestigd ishet p ra a tje m et de jo n g e Brugs.clje k u n s t-schilderes D o ra R o m m e la e re .A lh o e w e l D o ra R o m m e laere h aar eerste o n ­derrich t in de sch ild e rk unst stellig th u is geno te n h eeft en o n d e r het toezicht van h aarvader, den bekenden k u n stsch ilder E n. R o m ­m elaere h a a r eerste sch ilderijen en etsenm aakte, k u n n e n we tochgeen enkel spoorvan atavism e in h aar k u nst bespeuren, D o raRom m elaiere’s ku n st is m ystisch en doet den •ken a a n het bovenaardsche in de sch ilderijenvan Puvia de C h av annes, onder wiens, invloeddeze jo g e V la m in g e o ngetw ijfe ld staat.V ervolgens zal n a d er kennis g e m aakt w o r­den m e t een V la a m s c h e h u isn ijv e rh e id , w elkena ja r e n zieltogen, weer een periode vanh e rople v in g dojorm aakte; we bedoelen deV la am s ch e K a n tn ijv e rh e id .H e t w o rd t dus een u u rtje vol interessantew etenw aardigheden en vol afw isseling. V o l­gende week geven we een interessante v ro u ­w e n ru b riek weer.ALLERLEIH E T A A N T A L A U T O ’S IN H E T L A N DV olg e n s de officieele statistieken is het a a n ­tal a u to ’s in Belgie in1937 gestehen m et15000 ten overstaan van het ja a r tevorenIn 1935 telde m e n in ons la n d 197.400a u to ’s, in 1936 steeg het a a n ta l to t 2 0 7 .0 0 0om in 193 7 het getal 2 2 2 .4 0 0 te bereiken.D it laatste cijfe r m o etingedeeld w ordenals volgt : 13 6.0 00 p e rso n e n a u to ’s 3000 ta ­x i’s, 5 1 .2 0 0 autobussen; en to e ra u to ’s en13.600 v r a c h ta u to ’s v a n m eer dan 2.5 0 0 kg.In deze cijfers z ijn de w agens van de geregeldeo p enbare, d ie n stiijn e n niet m eegerekend,evenm in als de le g e rau to ’s.O p v a lle n d is het stijgen d a a n ta l a a n h a n g ­w agens, dat in een p a a r ja r e n tijds v e rd u b ­beld is.H E R K E N N IN G S T E E K E N .In E n g e la n d heeft m e n v o o r de zeevarendenook w a t gevonden. B ekend is, dat veelzee’ieden o o rrin gen d rag en, o m d a t dit v o l­gens hen een m iddel tegen rheum a.tiek is.M en iis n u v a n p la n , aan deze oorrin,Jend u n n e m etalen plaatjes te bevestigen, w a aro pn a a m en adres v a n den drager gegraveerdstaan. H et doel h ie rv an is n a tu u r lijk delaangesipoeide lijk e n g e m a k k e lijk e r te h e r­kenn en .~E £E ?Konsulaat voor Duitschland Gevestigd 1836MEFF BROTHERSREED ERS EN VISCHAFSLAGERSABERDEENAgenten voor de voornaamste vreemde maatschappijen.Bijzondere attentie aan alle vreemde schepen die in de haven komenTelegram : Meff Aberdeen. Telefoon Aberdeen 529Na bureeluren 78*50


« HET VISSCHERIJBLAD » SVI55CHER5 !V O O R UWE SCHÈEP5HER 5 TELLIM G EH EMNIEUW BOUW WEÜDT U TOT DE WERKHUIZENBELIAPD-CRIGhmCOOSTENDES.A?Oostendsch NieuwsA P O T H E E K D IE N S T .Z o n d a g 1 M ei. — D ienstdoende ganschden dag : A p o th e k e r Beuselinck, N ieuw p .Steenweg, 2. D ienstdoende tot 12.30 u u r ;A po th ek ers D obbelaere, W itte N o n n e n stra at(b en D e/ang ( O p e x ).N achtdienst van 1 tot 7 M ei : A p o th e k e rDe ap otheek H ale w y c k b lijft eiken Z o n ­d ag m o rg e n van 8 tot 12,30 u u r open.* * *D E V E R J A A R D A G V A N D E S C H IP B R E U KV A N D E « C O M T E D E SM E T D E N A E Y E R ».T er gelegenheid v a n den 23sten ve rja ardagv a n de s ch ip breuk van h et schoolschip«C o m te de Sm et de N aeyer» rich ten deV rie n d e n k rin g van de O ud- K adetten »G e o r­ges Lecointe-K rin g» en de afdeeling B rabantVL;n den Belgischen Z e e v a artb o n d , tegen Z o ndag 8 M ei a. s. om 12 u u r aan het standbeeidv a n het Ja n - ja co b p le in te Brussel deja a rlijk s c h e h e rd en k in g sp le ch tig h e id in.* * *V O O R D E V E R M IN K T E N .D e g ebrekkig en en v e rm in k te n die w e n ­schen n a a r B rugge te gaan ter gelegenheidder H . Bloedprocessie, k u n n e n genieten vaneen vo o rb e h ouden plaats. K a a rte nk u n n e na r n je v r a a g d w orden n a 1 M ei a a n het secreta ria at van de _


6E S BBurgerlijke StandO OSTENDEGEBOORTEN15 A p r il. — A n it a H u n d h a u s e n v a n E r ­nest en E lza V andezande^ w o o n t te Breederie.— . A rie tte B ovit van F e rn an d en G a ­b rie la V a n d e n b e rg h e , N ieuw poortsteenw eg,10.I 7, — A n d r é V erschoore van G eorgesen E lisabeth V a n D a'm m et T orh outsch e st.35. Y vette C h a p e l van Ju lia n u s en Y v (onneM arest, M u scarstraat, 2. — Jo ze f B oudengenvan O sc ar en M a ria M us, Schip persstraat, 20.18. — M arie V a n m u lle m van V ic to r enO lg a V a n E eghem , T w ée Bruggenstraat^ 4.20. — G ilb e rt D e v rie n dt van V alère enIren a T u lp in , St. P a u lu ss traat, 39. R o b e rtaV a n h o o re n v a n A lfo n s en M a ria C h r.st aensw o o n t te Breedene.21. E ric V a n O y e van H e rm a n en F e r­n a n d a M o u re a u , R o g ie rla a n , 7. -— S uzannePluvier^ van Ju lie n « n W ilh e lm in a Panckoucke,Jo ze f II straat, 5a. Je n n y G u ilb e rt vanW illy en E isa V anm a ssen h o v e , K a a is tra a t, 4 7.M o n iq u e M assenhove van A lb e rt en H elenaV a n d e rp u tte t R om e stra at, 58. Jozef D e Lane,v a n O sc ar en Isabella D efran ce, Kiomngin n e la a n , 69.22. -- Ja c q u e lin e C o rn e a u van A lb e rteu E lisabeth V ig n e , IJze rw e g straat# 17. —O d e tte T riest van Ca'miel e n G a b rie lla Vanthu y n e ,1, R o e m e nie straa t, 4. -- Ja n Servaisv a n H e n ri en Louise M o lito r, Frans Musinstraat,50. -- Leo D eclerck v a n O sc ar enM a g d a le n a D e ja e g h e r, J. V erco ulliestra at,37. —— M a u ric e Struyve v a n Leo en A lic iaM us, H ofstedestraat, 26.23. -- D in a B oeyden van E m iel en L u ­cia V an d a e le , N ie u w s tra a tt 16. — D a v id Bulteelvan Jo ze f e.n P a u la M ichils, W erkzaam -he id stra at, I 10.VISSCHERSDE POMMADENEOSDERMATIQUEGENEEST AIXE HUIDZIEKTENËifconder aan te bevalen tegenM OUW VRETERSTe verkrijgen In deA P C THBEK HALE WYCK12, W «pedpUats, tel. 1194, OostendeOVERLIJDENS15. — Ja co b u s C a u lle t, 35 ja a r, echt. v.B ertha D é la u n o is , w o o n t te Breedene.17. — Kjareli G heselle> 80 ja a r, ong. Kongolaan. — H u b re c h t L e o n ard , 70 j. wed.M a r ia S u rp lis, echt. M a ria V erm eersch,w o o n t te M id d e lk e rk e . L u c ia a n Rousselle,,1 dag, w o o n t te Steene.18. A u g u s ta V a n P arys, 5 7 ja a r, wed.F rederik D em eu,ninck, E d m . L ap o n s tra at, 10.M a ria V a n D ro o g e n b ro e ck , 66 ja a r, ongeh.P. P ypestraat, 12.19. — C y r illa Rosselle, 62 ja a r, echt. v.J è r o o m V an c ra e y n e s tf P ro f. V erco ullie str.,3 .T h e o d o o r T oder, 5 j., w o o n t te Mont-sur-M a rc h . K a re l V a n d e r Espt, 46 ja a r, on^gteh.w o o n t te V la d slo o . M a u rits Schoolaert, 15 j.w o o n t te N ie u w p oo rt.22. — F evernie S n àu w a e rt, 68 jaar.w ed. G u s tà a f D e Jo n c k h e e re t echt. E m ielV erhie st S teenbakersstraat, 4b. M a ria V a n ­m u lle m , 4 dagen,- T w eebruggenstraat, 4.23. -- P a u lin a M aldéghen V 78 ja a r, wed.Basil B lom m aert, Ed. C a v eilstraat, 15. —L e o n ie D ew ispelaere, 82 ja a r, wed. C o n sta n tT hielt, T orh outsteenw eg, 283. — H u b e rtin aP u ype, 36 ja a r, echt. L e o p o ld V a n d e n b e r­ghe, B loem enstraat, 15.HUWELIJKEN19 A p r il. -- P ierre L o m b a e rt, o n d e rw ijzeren G a b rie lla C loet. — A lb e r t D h e llt,visscher^ en E lisabeth V a n A c k e r. — J é ­rô m e V a n h o n s e b ro u c k , b o rste lfa b rik a n t enJe a nne V a n d e V eegaete.23. -- Pierre M aeck , bediende en Aibertîne A lla ry . V ic to r V ic to r, w e rk m a n en Colalie Jan-sseune. Ju lie n P ro c u re u r, schipperen A lic e V erbrakel. F ran s D eclerck, kok,en R a ch e l B allion. M arcel S u rveillant, paswerker, en R a ch e l D eckm y n.H U W E L IJK S A F K O N D IG IN G E N24 A p r il. — E echaute Georges, to lb e ­am b te . P asschynstraat, 56 en V a n d e n b ro e !eR e nild e , H . B orgersstraat, 9. Mjoyaert A c h ie lvo e rm a n en V andenbussch e M a ria, Breedenesteenweg, 38a. Peeters E m ile , postbediendeen Im m e rs M ariette, E. B eernaertstraat, 48.V andenbussch e F lo rim o n d , w e rk m a n t Breedenesteenw eg. 38a en M onstrey M argueriteG ro e n se lm ark t, 5. De G ra n d e M arcel, w e rk ­m a n , en S c ho o nvaert Ida, w erkster, V a n ­m assenhove R ené, aardew erker en V andecasteeleIrm a , w erkster. D ecoster Pieter,beenhouw e r en M eulem eester M a ria. V iaen eC harles, electrieker en D eleu E lza, dienstmeid. G o d a rt M arcel, z. b. en C a u d ro n Eva,gescheiden van M ich el Jules. D e w u lf A lb ert,sergeant en D eja'egher S im onne.HEYSTHUWELIJKENDevos H en ri, k r a a n m a n en Bael E t e lla ,herbergierster, beiden alhier.HUWELIJKSAFKONDIGINGENH eynen Joannes, ibediende te A n tw e rp e nen Savels M a ria - A nto inette, w inkelierster teH eist.OVERLUDENSV a n d ie re n d o n c k Louisette 1 m aand.BLANKENBERÖEGEBOORTENM a e n h o u t L e o p o ld van Jules en S trubbeA d ria n a , U itk e rk e . A lle y n Rosette v a n G astonen V ersele B ertha. L u ik stra a t, 30. W illems O dette v a n L o uis en N eut D e lp h in a ,L a n d d ijk , 5. H o e n ra e t Ju lia a n , v a n Pieteren D u y nslaeger, José, U itkerke.OVERLIJDENV a n d e P itte T heresia, 83 ja a r, wed. DeC o n in c k , Ja n W eststra at. 32.HUWELIJKEND iric q L ouis, electrieker m e t B ernaert J o ­a n n a, beiden alhi'er.H U W E L IJ K S A F K O N D IG IN G E NG ry m o n p re z Jules, h otelier alh ie r e n RaesIda, K jortem ark (h u w e lijk te K o r te m a r k ).—V a n d a m m e Jo rd a n u s , geneesheer alh ie r enM a e n h o u t Estella, U itk e rk e (h u w e lijk teU itk e r k e ).Etabl. LEON VIAENE11LANKENBERGSCHE STEENW EG , 157 — BRUGGEtiechtstreeksche invoer van de v o°rnaamste papiertabrieken vanons land, van Zweden en Finlandßijiondere specialiteit van papier voor het inpakken van visch.Moderne verpakkingen voor kippers en gerookte sprot.Gamaaldoozen en zakken. — PapierafrolmachienenVerpakkingen met en zonder druk.Thuisbestelling franco door onzen autocamion.Vraagt het bezoek van onzen agent. Tel. 333.22Huis van vertrouwen, gesticht in 1885. Handelsreg. Brugge 2Diesel-Deutz ScheepsmotorenVALCKEGEBR., N. V., OOSTENDE« HET VISSCHERIJBLAD »VERDONCK - MINNPBREUKMEESTERS-ORTHOPEDISTENSPECIALE BREUKBANDEN ZONDER STAAL en ZONDERELASTIEK W ELKE M EN DAG E N N A C H T DRAAG'” Z O N ­DER ONGEM AK, BUIKBANDEN V O O R DAML 4 ENHEEREN DIE D E N BUIK O PH O U D E N E N ALLE LENDEN---------- PIJN E N ONM IDDELLIJK V E R W IJD E R E N -------------KUNSTBEENENIN DURALUM INDE M O D ERNSTE EN DESTERKSTE T O T H ED EN_ U IT G E V O N D E N —ELASTIEKE KOUSENALLE KINDER- ENZIEKENAK JIK ELEN -ORTHOPEDISCHE KORSETSom scheefgegroeide kinderen teruy--------- recht te b r e n g e n ------------ALLE TOESTELLEN VOOR MIS­VORMDE BEENEN EN VO ETEN— voor VERLAMMING— en BEENDERZIEKTE —Sprekeüjk te Oostende, H. Serruysl., 7Ieder werkdag van 8 tot 18 uur.ZELFDE HUIS TE BRUGGE t ZUI DZANDSTRAAT . 25.V _____ - ' :tSWMl : MAAQPUN. DARMPIJN: / OVERGEVEN,AFGANGKRAMP, BUIKPIJN...Eenige lepels zijn voldoend»’ om onmiddellijk eengreote verlichting te bekomen Eisch bij uwenapetheker het e c h ts psjnstiUcnc» m id c-sl M a rto u ,en weiger volstrekt elk zoogezegd ever.srena productPRIJS7.50 fr. de fleschIn elke apotheek en ap M artou 74 Vlaam schesteenweq. BrusselBESTEL UW OESTERSLN KREEFTEN BIJA . R a u & Z o o nOOSTENDE (Vuurtorea) Tel. 480 § Vischkneehten - Visschers, §j• 1Reeders en Vischhandeiaars @mmKoopt uw R IJW IE L in hetHUIS GENTIL MARES2 . S , K e r k s l r a a i , O O S T E N D EBijhuis : 32, de Smet de Naeyerlaan, 32_ BLÂMKENBKRGE1BOLNES Dieselmotorenworden uitgevoerd met :Kruiskoppen en leibanen — Dubbeie spoelluchtaanvoerMei en zonder toerenreducfor in tte .-«hkidiu-jLaag brandstofverbruik.Zeer geringe slijtage. — Betrouwbaar.Uiterst gemakkelijk te bedienen.Laag sinecroUeverbruik.N. V. MACmNËFABRIEK “ BOLNES „voorheen J. H. van CAPPELLENBOLNES (bij Rotterdam) Tel. Rotterdam 10393Agent voor de Belgische kust :WILLY LORENZEN Café « De Kust »Tel. 2020Congolaan, 19, Oostender miiiiy imiMiyii iiy.i .î i’v t t -T “ n n r r r ’*t îit t >im1i n iim r n in— minimEygèoe Rau & Zonen/ i . OOSTSTRAAT, 7 1OOSTENDE, TEL. 205HARINGROOKERIJ {gj VISCHCONSERVENLijders aan SPATADERS (Varices)W endt U voor Uwe ELASTIEKEKOUSEN ter trouw tot het gekawdHui«+AU PARA*#"G. MADELEIN-BUYSBreukmeesterADOLF BUYLSTRAAT, 53tHoek M arie-Joséplaats en M adridstr.)Spreekdraad 1740 >GROOTSTE KEUS DER KUSTAdolf VERRECASVischmijn ZEEBRUGGE, tel.110BRÜGGE, tel. 319.59rTfîn rinw inVERKOOL IN T GROOT vanGreaseproof PapierKoop goedkoop bifDE MEULHNARE Gebroeders46, COUPUREGANG, 46 GENT Telef. 320.36GREASEPROOF, PARCHEMIN VEGETAL, KOORDENSTEEDS IN VOORRAAD.N. V. CATS PAPIERROTTERDAM« RAYGUY HOUSE », 22, Place de Brouckère — BRUSSELTelefoonnummers 12.65.63 — 12.01.10LEVERANCIERS van de BESTE KWALITEIT PAKPAPIERZOOW EL BEDRUKT ALS ONBEDRUKT, VOOR HET IN ­PAKKEN V A N VISCH, KIPPERS, GEROOKTE SPROT —« P/iPIERAFROLMACHINES»0ii'.©MENGELWERK 28Se \éèIJsUiAsdoor JUUL FILL1AERTM ondgem e e n g in g het te C oxyde b.v. ro n ddat P astoor Lootens ald a ar de « tijd in y e n »vc o rzag en er zelf o n tv in g H ij was ja re n lang«de zien e r» v a n een heele visschersbevolkin g . H ij verk reeg « tijd in g » d o or viziioenenvan het v e rg a an v a n zu lk of zu lk v a artu igw a a ro p deze en gene visscher gebleven was.M et alle m o g e lijk e v o o rzorgen b ra c h t h ij die« tijd in g » over aan de belanghebben de th u is ­blijvers. Z o n d e r het ziènersch ap v a n P astoo r L ootens te k o rt te doen, m eenen wetoch te m o g en verzekeren dat zulks alleenlijkals een aanpassing b ij bestaande toestandena a n te zien is. Pastoor Lootens h adheel z ijn leven m id d e n de visschers«j3evolkingg'esleten ; kende h a a r d o e n in g , h a a r g e b ru i­ken, h a a r w enschen en w e n k en op en top.V o o r h em lag h a a r zieleleven bloot. Eerstals o n d e rp asto o r te O o std u in k e rk e van O c ­tober 1870 tot M ei 1888 en d an n a d ie n to tz i j n af3terven als p rsto o r te C oxyde h a d h ijg e n o e g z a m « o n d e rv in d n g k u n n e n o pdoeno m te w e t a n h oe h ij het a a n b o o rd m oestw etendheid, en *t d u in e n g e b ie d lag als eeneenzaam en verla ter oord b u ite n het bereikvan de w ereld.P a stoor L o tte n s was o n g e tw ijfe ld de eenigep ersoon van de streek die op de h oogtewas v a n alle gebeurtenissen. H ij w ilde zicho p de h oogte h o u d e n v a n alles w at zijnvisschersbevolking aanbelang*de en h ij tro kgeregeld n a ar D u in k e rk e c m zich te documenieeren. ja r e n la n g w as h ij de eenigep ersoon op gansch de parochne die een d a g ­blad k o c h t en las. D it d ag b lad was eenF ransch d ag b lad u it t N o orden dat alle in ­lic h tin g e n b e tre k k e lijk het w edervaren derIJslandsche vlo o t bekend m a a k te onder hetrioodïge v o o rb e h oud. Las h ij d a a rin tijd in ­gen van ra m p e n , v a n s ch ip b re u k e lin g e n ofv a n andere ongevallen, h ij tro k n a a r D u in ­kerke w aar h ij bij ’t zeewezen specialevrienden bezat die in h em als een soort«agent m é d ia te u r» zagen en hem op deh oogte b ra c h te n . E n zoo k o n h ij w eken enm aa n d e n , vooraleer het: s c h rik k e lijk nieuw sa m b te lijk w erd bevestigd in vele gevallen dezieleschokken CH. DESMIDT-SLEYTEKSt. Franciscusstraat. 22, OOSTENDEBERICHT AANZEEVARENDENNOORDZEEZ E E W A A R T S C H E S C H IE T O E F E N IN G E NT E G E N V L IE G T U IG E NZ eew aarsche schietoefeningen d o o r v lie g ­tu ig e n m e t k a n o n zu llen p laats Hel>ben :-n destreek v a n W estende-M iddelkerke van 2 tot15 M ei 1938. t . '!ƒ)D é schietplaats bezet in de sector lig t in deplaatsing; b e p a ald d o or :51° 10’ 4 3 ” N.2° 4 7 ’ 4 5 ” E. v a n G reenw ich .D e schietsector k o m t overeen aato eenh oek v a n 1 10° w a a rv a n de m id d e llijn lo o d ­recht aan de kuist is en v a n straal g e h jk aan15 k m . ^D e schietoefeningen w a arv an s p ra ak zul'enu itg evo erd w orden al de w erk dagen van 9tot 17 uren.D e gevaarlijk e streken hierboven aangedu id , zu lle n streng verboden zijn aan de z e e ­v a a rt op de v e rm elde dagen en uren.D e ,b e w a k in g der schietstreek zal verzekerdzijn d o o r een zeevaartu ig van den Staat.A a n de sch ietplaats zul'e n een roode vlagen een b o lv o rm ig sig'naal aan la n d g e h e ­schen W orden, een k w a rtie r vo o r het beginder schietoefeningen.A a n b o o rd v a n het Staatszeevaartuig zalter g elijk er tijd een b o lv o rm ig signaal, m etd a a ro n d e r de vla g van de In te rn a tio n a leSeincode geheschen w orden.D eze sig nalen zu llen in g e h a a ld w orden ophet einde v a n het schieten.W A T E R S C H O U T S A M B T E N D E RK U S T H A V E N SD e W a te rs c h o u te n verbieden aan zeevarenden,in ’t algem een en aan de visschersin ’t bijzo n d e ij te varen in de streek verme ld in het h ierbovenstaand berich t, op deer in aanjje d uid e d ag en en uren.D e overtredin gen a a n dit ve rb o d z ijn o n ­d e rh evig aan de d o o r art. 55 v a n het T ü c h t­en S trafw etboek (w e t v a n 5 Ju n i 19 28)u itg e vaard igde straffen en zullen aan denP ro c u re u r des K o n in g s aa ngekla agd w orden.DUITSCHLANDN oordzee. Sylt. Schieoefeningen.V a n 20 tot 28 M e i w o rd e n dagelijks van0 6 0 0 tot 2 4 00 h. b eho u dens Zon- en feestdagen,schietoefeningen gehouden door eenb atterij i^Jeplaatst op het eiland Sylt. H etg e v a arlijk e gebied w o rd t begrensd door dep ara lle lle n van 55 gr. 10 m in. en 54 gr,50 m in., N b. en door den m e rid ia a n van8 gr. 3 m in . El.V a n één u u r voor het begin der oefeningenw orden o p den lich tto re n van R o te k liff ena a n den seinm ast b ij de m arineseinpostW estellenbogen (n a b ij den lic h tto re n W estL ist) 2 in te rn a tio n a le seinvlaggen B bovenelk a ar geheschen, ’s nach ts 3 lich te n :o o d ,w it, w it. Bij het einde der oefeningen w o r ­den de vla g gen neergeihaald c.q. de lich te ngedoofd. H et te rre in is z o o la n g de seinenw erden g edaan vo o r de scheepvaart verb o ­den.NEDERLANDIjsselm eer. Z o m e rb e to n n in g .D e roode belboei N o 1 K e te lm o n d en degroene lich tboei n a b ij de baggerstortp laatsbe-Zuiden S ;fS o kla ril z ijn w ederom uitgeleg d > de w in te rb e to n n ’n y is opgenom en.Ijsselm eer. Z o m e rb e to n n in g .De roode lich tb o e i N o 1 K etel-Roggebot,de R Z V S , lich tb o e i ’t Plarde en de; zw artebelboei N o 10 S p ie k z ijn w ederom uitge-Icgd, de w in te rb e io n n in g is o pg enom en.Z W E D E NK attegat. L 'c h ts c h ip « V in g a » w o rd t lijd e ­lijk vervangen.L.igïjing p lm . 5 7 gr. N b en I 1 gr. 36 m in.EI. O m streeks 20 A p r il a s. w o rd t het lic h t­sch ip « V in g a » voor ongeveer 2 m aa n d e nverv angen d o o r een reservelichtschip, to o ­nende eenzelfde lic h t en gevende als M .S.m et een sirene elke 30 s. één stoot. H et reserve lich tsc hip is niet uitgerust m et een O .M .S .en radicybaken.ENGELANDGEMERKTE W ALVISSCHENLzaH et E ngelsche expeditieschip W illia m Scoresbyis n a een reis v a n zes m a a n d e n in L o n ­den teruggekeerd. H et sch ip heeft in de strekenb ij de Z u id p o c l ac h t h o n derd walvisscheng evangen en ze, n a d a t deze gem erktw aren, w eer over b o ord gezet. V o o r het v in ­den v a n deze visschen en het opgeven derb ijzo n d e rh e d e n nopens de vangplaatsen w o r­den prem ies uitgeloofd.O p deze w ijze zal m en den trek der wa!-visschen trac hte n n a te gaan.

More magazines by this user
Similar magazines