27.01.2017 Views

Binnendijks 2017 03-04

Binnendijks van 28 en 29 januari 2017

Binnendijks van 28 en 29 januari 2017

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

BINNENDIJKS NUMMER 3/4, 28/29 JANUARI <strong>2017</strong><br />

OFFICIEEL<br />

DE GEMEENTE BEEMSTER PUBLICEERT DE GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN TWEEWEKELIJKS IN BINNENDIJKS.<br />

DE MEEST ACTUELE AANVRAGEN (WABO) EN VERGUNNINGEN WORDEN DAGELIJKS GEPUBLICEERD OP WWW.BEEMSTER.NET.<br />

VOLG ONS OP FACEBOOK EN TWITTER!<br />

Volgt u ons al op Twitter en Facebook? Via deze kanalen houden we u ook op de hoogte van het laatste nieuws<br />

over en vanuit de gemeente Beemster en u kunt daar uiteraard ook uw vragen stellen.<br />

Neem snel een kijkje op www.facebook.nl/gembeemster of @gem_beemster.<br />

INGEDIENDE AANVRAGEN<br />

OMGEVINGSVERGUNNING<br />

Datum ontvangst Locatie Project/activiteiten<br />

11 januari <strong>2017</strong> Rijksweg A7, nr. 1 Plaatsen 2 standaard<br />

reclame poster signs<br />

12 januari <strong>2017</strong> Jisperweg 68 Bouw werktuigenberging<br />

Het indienen van een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk. Wel kunt u<br />

over de ingekomen aanvragen contact opnemen met team Vergunningen via<br />

(0299) 452 452.<br />

VERLEENDE<br />

OMGEVINGSVERGUNNINGEN REGULIER<br />

Datum toezending Locatie<br />

Project/activiteit<br />

6 januari <strong>2017</strong> Volgerweg 99 Verbouwen/uitbreiden<br />

woning, realiseren berging,<br />

vervangen loopbrug door<br />

autobrug<br />

10 januari <strong>2017</strong> Raadhuisstraat 34 Vervangen en vergroten<br />

berging<br />

10 januari <strong>2017</strong> Middenweg 5b Bouw berging<br />

16 januari <strong>2017</strong> Verlengde Oprichten 2 voetgangers-<br />

Jacob Stolpstraat bruggen<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

BEZWAAR MAKEN<br />

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit?<br />

Dan kunt u binnen 6 weken na verzending van het besluit een bezwaarschrift<br />

sturen. U moet het bezwaarschrift ondertekenen. Hierin staat ten minste:<br />

uw naam en adres<br />

de datum<br />

een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar heeft<br />

waarom u bezwaar heeft<br />

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website met behulp van<br />

uw DigiD. Kijk op www.beemster.net/bezwaar.<br />

Voorlopige voorziening<br />

Daarnaast kunt u bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Postbus 1621,<br />

20<strong>03</strong> BR, vragen om uitstel van uitvoering van dit besluit. De voorzieningenrechter<br />

kan een tijdelijke regeling treffen, tot er is besloten over uw bezwaar. U moet<br />

daarbij aantonen dat uw aanvraag spoed heeft. Een dergelijk verzoek behandelt<br />

de rechtbank pas nadat u griffierecht heeft gestort.<br />

U kunt het verzoekschrift ook digitaal (DigiD) indienen bij deze rechtbank via<br />

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.<br />

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN<br />

VOLGERWEG 14<br />

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 17 januari<br />

<strong>2017</strong> heeft besloten het bestemmingsplan ‘Volgerweg 14’ vast te stellen. Dit<br />

bestemmingsplan vormt het planologisch kader voor het wijzigen van de agrarische<br />

bestemming in een particuliere woonbestemming vanwege agrarische bedrijfsbeëindiging.<br />

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt van 30 januari tot en met 13 maart<br />

<strong>2017</strong> van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandag ook<br />

van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis, Rijn Middelburgstraat<br />

1 in Middenbeemster. Ook is het vastgestelde plan te raadplegen via<br />

www.beemster.net en www.ruimtelijkeplannen.nl.<br />

Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Gedurende<br />

de bovengenoemde terinzagetermijn kunnen belanghebbenden, die aantonen<br />

dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze ten aanzien van het<br />

ontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen, beroep instellen bij de Afdeling<br />

Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.<br />

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het bestemmingsplan.<br />

Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een<br />

voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om voorlopige voorziening kan worden<br />

gericht aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad<br />

van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Als het verzoek tijdens de<br />

beroepstermijn wordt ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking<br />

voordat op het verzoek is beslist.<br />

ALGEMEEN<br />

OOK IN <strong>2017</strong> GELD VOOR DUURZAAM-<br />

HEIDSSUBSIDIES BESCHIKBAAR<br />

Denkt u erover uw woning energiezuiniger te maken? Of heeft u plannen uw<br />

huis duurzaam te verbouwen? De gemeente Beemster kan u daarbij financieel<br />

ondersteunen met een duurzaamheidsubsidie. Ook in <strong>2017</strong> stelt de gemeente<br />

een budget beschikbaar van € 22.500. Wees er snel bij, want op=op.<br />

Met een duurzaamheidssubsidie kunt u via de gemeente 15% (tot een maximum<br />

van € 1.000) terugkrijgen op uw investeringskosten voor het energiezuiniger<br />

maken van uw huis. U kunt dan denken aan het installeren van een zuinige verwarmingsinstallatie,<br />

gevel-, dak- of vloerisolatie of HR++ glas. U bespaart<br />

daarmee niet alleen op uw energierekening, maar draagt ook bij aan een beter<br />

milieu door minder CO2-uitstoot.<br />

MEER INFORMATIE<br />

Wilt u weten of uw plannen in aanmerking komen voor subsidie? Neem voor<br />

vragen contact op met Anja Molenaar van gemeente Beemster: (0299) 452 452.<br />

DUURZAAM BOUWLOKET BEEMSTER<br />

Heeft u vragen over duurzaam verbouwen, energie besparen en energie<br />

opwekken? Neem dan contact op met het duurzaam bouwloket:<br />

www.duurzaambouwloket.nl. Het digitale loket van de gemeente staat<br />

borg voor professioneel, onafhankelijk en gratis informatie en advies.<br />

BESTUUR<br />

VERGADERINGEN RAADSCOMMISSIE<br />

EN RAAD OP 7 FEBRUARI <strong>2017</strong><br />

De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, Rijn Middelburgstraat<br />

1 in Middenbeemster. De raadscommissie start om 19.30 uur en<br />

de raad om circa 22.00 uur.<br />

Op de agenda van de raadscommissie staan onder andere de volgende onderwerpen:<br />

Voorstel tot de herontwikkeling van de locatie De Bonte Klaver te Noordbeemster.<br />

Het college stelt de raad voor om te onderzoeken in hoeverre en tegen welke<br />

voorwaarden het gebouw De Bonte Klaver kan worden verkocht aan de<br />

dorpsraad Noordbeemster om zodoende het maatschappelijk belang van<br />

een gemeenschapsruimte te kunnen behouden en borgen voor de inwoners<br />

van Noordbeemster.<br />

Bespreken van de schriftelijke vragen van de fractie van D66 en de beantwoording<br />

hierop, over de omvang van de aangekochte gronden Brand (uitleggebied<br />

Zuidoostbeemster II). Deze gronden aan de Oostdijk zijn in 2006<br />

gekocht voor de realisatie van woningbouw.<br />

Voorstel tot het beschikbaar stellen van de financiële bijdrage voor de aansluiting<br />

van de Purmerenderweg op de N244.<br />

Voorstel tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio<br />

Zaanstreek-Waterland. De belangrijkste wijziging gaat over de stemverhoudingen<br />

in het algemeen bestuur.<br />

Voorstel tot besluitvorming over de uitkomsten van de evaluatie ambtelijke<br />

samenwerking.<br />

Dit onderwerp is eerder voor de meningsvorming in de commissie besproken.<br />

Voorstel kennis te nemen van het bestuursconvenant en tot het wijzigen van<br />

de gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland. Deze wijziging<br />

heeft ook betrekking op de stemverhoudingen in het algemeen bestuur.<br />

Bespreken van het ingekomen stuk definitief Provinciaal Meerjarenprogramma<br />

Groen <strong>2017</strong>-2021.<br />

Op de agenda van de raad staan onder andere de punten, waarover de raadscommissie<br />

op 7 februari <strong>2017</strong> bepaalt dat die geen discussie in de raad opleveren.<br />

De volledige agenda’s en stukken van deze vergaderingen staan op www.<br />

beemster.net. Via deze site kunt u de vergaderingen ook rechtstreeks volgen.<br />

Daarnaast liggen de vergaderstukken tijdens de openingstijden ter inzage in het<br />

gemeentehuis (maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandag<br />

van 13.30 uur tot 19.00 uur).<br />

Wilt u inspreken tijdens de vergaderingen? Informatie over het spreekrecht vindt<br />

u op www.beemster.net. Als u wilt inspreken neem dan vroegtijdig contact op<br />

met de griffier via (0299) 68 21 01 of griffier@beemster.net.<br />

BEZWAAR MAKEN<br />

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit?<br />

Dan kunt u binnen 6 weken na verzending van het besluit een bezwaarschrift<br />

sturen. U moet het bezwaarschrift ondertekenen. Hierin staat ten minste:<br />

uw naam en adres<br />

de datum<br />

een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar heeft<br />

waarom u bezwaar heeft<br />

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website met behulp van<br />

uw DigiD. Kijk op www.beemster.net/bezwaar.<br />

VOORLOPIGE VOORZIENING<br />

Daarnaast kunt u bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Postbus<br />

1621, 20<strong>03</strong> BR, vragen om uitstel van uitvoering van dit besluit. De voorzieningenrechter<br />

kan een tijdelijke regeling treffen, tot er is besloten over uw bezwaar. U<br />

moet daarbij aantonen dat uw aanvraag spoed heeft. Een dergelijk verzoek behandelt<br />

de rechtbank pas nadat u griffierecht heeft gestort.<br />

U kunt het verzoekschrift ook digitaal (DigiD) indienen bij deze rechtbank via<br />

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.<br />

‘WORD GRATIS ABONNEE VAN ONZE DIGITALE NIEUWSBRIEF!’<br />

BLIJFT U GRAAG OP DE HOOGTE VAN NIEUWSBERICHTEN VAN GEMEENTE BEEMSTER?<br />

GEEF U DAN SNEL OP VOOR DE DIGITALE NIEUWSBRIEF.<br />

DIT KAN HEEL GEMAKKELIJK VIA WWW.BEEMSTER.NET/NIEUWSBRIEF.<br />

WANNEER U ZICH INSCHRIJFT VOOR DE DIGITALE NIEUWSBRIEF,<br />

ONTVANGT U EENS PER MAAND EEN SAMENVATTING VAN ALLERHANDE NIEUWS.<br />

DENK HIERBIJ AAN INFORMATIE OVER WEGWERKZAAMHEDEN,<br />

EVENEMENTEN, RAAD- EN COMMISSIEVERGADERINGEN,<br />

MAAR OOK OVER GEMEENTELIJKE BESLUITEN EN PROJECTEN.<br />

AANMELDEN IS MAKKELIJK!<br />

ALS U ZICH NU ABONNEERT, DAN ‘VALT’ DE EERSTVOLGENDE NIEUWSBRIEF<br />

IN UW DIGITALE BRIEVENBUS. MELD U SNEL EN EENVOUDIG AAN VIA<br />

WWW.BEEMSTER.NET/NIEUWSBRIEF.<br />

BEZOEKADRES GEMEENTEHUIS: RIJN MIDDELBURGSTRAAT 1 • POSTADRES: POSTBUS 7 • 1462 ZG MIDDENBEEMSTER • TELEFOON: (0299) 452 452<br />

GEMEENTE@BEEMSTER.NET • WWW.BEEMSTER.NET • OPENINGSTIJDEN OP WERKDAGEN VAN 8.30 TOT 12.00 UUR, LOKET BURGERZAKEN OOK MAANDAG VAN 13.30 TOT 19.00 UUR<br />

(NA 17.00 UUR GAAT DE DEUR OP SLOT, U KUNT AANBELLEN OM NAAR BINNEN TE KOMEN.)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!