24.03.2017 Views

Binnendijks 2017 11-12

Binnendijks van 25 en 26 maart 2017

Binnendijks van 25 en 26 maart 2017

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

OFFICIEEL<br />

DE GEMEENTE BEEMSTER PUBLICEERT DE GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN TWEEWEKELIJKS IN BINNENDIJKS.<br />

DE MEEST ACTUELE AANVRAGEN (WABO) EN VERGUNNINGEN WORDEN DAGELIJKS GEPUBLICEERD OP WWW.BEEMSTER.NET.<br />

VOLG ONS OP FACEBOOK EN TWITTER!<br />

Volgt u ons al op Twitter en Facebook? Via deze kanalen houden we u ook op de hoogte van het laatste nieuws<br />

over en vanuit de gemeente Beemster en u kunt daar uiteraard ook uw vragen stellen.<br />

Neem snel een kijkje op www.facebook.nl/gembeemster of @gem_beemster.<br />

INGEDIENDE AANVRAGEN<br />

OMGEVINGSVERGUNNING<br />

Datum ontvangst Locatie Project<br />

3 maart <strong>2017</strong> Oosthuizerweg 69 Realiseren paardrijbak<br />

7 maart <strong>2017</strong> Jisperweg 95 Beperkt veranderen<br />

milieu-inrichting<br />

10 maart <strong>2017</strong> Jisperweg 99 Oprichten loods voor<br />

agrarisch gebruik<br />

10 maart <strong>2017</strong> Oostdijk nabij Vellen houtopstand<br />

Oosthuizerbrug<br />

13 maart <strong>2017</strong> De Nieuwe Tuinderij Oprichten 6 woningen<br />

(fase 7)<br />

Het indienen van een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk. Wel kunt u<br />

over de ingekomen aanvragen contact opnemen met team Vergunningen via<br />

(0299) 452 452.<br />

KENNISGEVING ONTWERPBESLUIT<br />

Datum toezending Locatie<br />

Project<br />

21 maart <strong>2017</strong> Purmerenderweg 43a Realiseren dierenkliniek en<br />

beperkte autoverhuur<br />

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet<br />

algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn de hierboven vermelde<br />

vergunning te verlenen.<br />

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen met ingang van 27 maart<br />

<strong>2017</strong> tot en met 8 mei <strong>2017</strong> van 8.30 uur tot <strong>12</strong>.00 uur en ‘s maandags ook<br />

van 13.30 uur tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis. Gedurende deze<br />

termijn kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze naar<br />

voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en<br />

wethouders van gemeente Beemster, postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster.<br />

Omdat gemeente Purmerend de ambtelijke werkzaamheden voor gemeente<br />

Beemster uitvoert, kunt u voor informatie contact opnemen met het team<br />

Vergunningen van de gemeente Purmerend, via (0299) 452 452.<br />

VERLEENDE<br />

OMGEVINGSVERGUNNINGEN REGULIER<br />

Datum toezending Locatie<br />

Project<br />

8 maart <strong>2017</strong> Purmerenderweg 47 Oprichten landbouwschuur<br />

9 maart <strong>2017</strong> Joseph Coymansweg 9 Plaatsen dakkapel op<br />

voordakvlak woning<br />

9 maart <strong>2017</strong> Jisperweg 52 Vervangen kozijnen en<br />

boeidelen school<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

GEWEIGERDE<br />

OMGEVINGSVERGUNNING REGULIER<br />

Datum toezending Locatie<br />

Project<br />

21 maart <strong>2017</strong> Gervenveld 14 Op zijgevel woning plaatsen<br />

van zonnepanelen en<br />

warmtepompunit;<br />

verwijderen schoorsteen<br />

woning<br />

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit? Dan<br />

kunt u binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift<br />

sturen naar burgemeester en wethouders van Beemster. U moet het bezwaarschrift<br />

ondertekenen. Hierin staat ten minste:<br />

uw naam en adres<br />

de datum<br />

een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar heeft<br />

waarom u bezwaar heeft<br />

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website met behulp van<br />

uw DigiD code. Ga naar www.purmerend.nl/bezwaar.<br />

BEZWAAR MAKEN<br />

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit?<br />

Dan kunt u binnen 6 weken na verzending van het besluit een bezwaarschrift<br />

sturen. U moet het bezwaarschrift ondertekenen. Hierin staat ten minste:<br />

uw naam en adres<br />

de datum<br />

een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar heeft<br />

waarom u bezwaar heeft<br />

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website met behulp van<br />

uw DigiD. Kijk op www.beemster.net/bezwaar.<br />

Voorlopige voorziening<br />

Daarnaast kunt u bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Postbus 1621,<br />

2003 BR, vragen om uitstel van uitvoering van dit besluit. De voorzieningenrechter<br />

kan een tijdelijke regeling treffen, tot er is besloten over uw bezwaar. U moet<br />

daarbij aantonen dat uw aanvraag spoed heeft. Een dergelijk verzoek behandelt<br />

de rechtbank pas nadat u griffierecht heeft gestort.<br />

U kunt het verzoekschrift ook digitaal (DigiD) indienen bij deze rechtbank via<br />

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.<br />

COLLEGE MAAKT FINANCIELE<br />

BIJDRAGE BIJ JUBILEA BEEMSTER<br />

ORGANISATIES MOGELIJK<br />

Burgemeester en wethouders hebben op 7 februari <strong>2017</strong> een representatiebeleid<br />

vastgesteld. Eén van de nieuwe onderdelen in dit beleid is dat er algemene<br />

richtlijnen zijn opgenomen bij jubilea van sport- en recreatieve verenigingen en<br />

organisaties op het gebied van maatschappelijke dienstverlening en sociaalcultureel<br />

werk.<br />

Een jubilerende instelling kan in aanmerking komen voor een schenking variërend<br />

van € 100 tot € 1.000. De betreffende organisatie moet het jubileum aantoonbaar<br />

minimaal twee maanden van te voren melden bij het gemeentebestuur. Alleen<br />

Beemster organisaties komen in aanmerking voor een bedrag.<br />

De hele tekst van het Representatiebeleid leest u via<br />

www.beemster.net/representatiebeleid.<br />

HUISNUMMERBESLUITEN<br />

Burgemeester en wethouders besloten 6 maart <strong>2017</strong> tot de volgende huisnummerbesluiten<br />

(besluitnummer 1358786):<br />

Intrekken: n.a.v. splitsing<br />

Insulindeweg 2 Middenbeemster<br />

Vaststellen:<br />

Insulindeweg 2 Middenbeemster<br />

Insulindeweg 2a Middenbeemster<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

BINNENDIJKS NUMMER <strong>11</strong>/<strong>12</strong>, 25/26 MAART <strong>2017</strong><br />

VASTSTELLING BELEIDSNOTITIE DAM-<br />

MEN EN BRUGGEN BEEMSTER <strong>2017</strong><br />

Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 7 februari <strong>2017</strong> de ‘Beleidsnotitie<br />

dammen en bruggen Beemster <strong>2017</strong>’ vastgesteld.<br />

De vorige beleidsnotitie dammen en bruggen dateerde uit 2009 en is voor zover<br />

mogelijk vertaald in de bestemmingsplannen die daarna tot stand kwamen. De<br />

beleidsnotitie is daarnaast relevant gebleven bij het toepassen van de vergunningsbevoegdheden.<br />

Er is vanuit de praktijk aanleiding om het beleid aan te scherpen en te actualiseren.<br />

In de beleidsnotitie is beleid geformuleerd over in welke gevallen en onder welke<br />

voorwaarden medewerking wordt verleend aan een verbreding van of een extra<br />

brug of dam en waaraan een dam of brug qua uitvoering moet voldoen.<br />

De nieuwe, vastgestelde beleidsnotitie treedt vanaf heden als beleidsregel in<br />

werking.<br />

TER INZAGE<br />

De vastgestelde beleidsnotitie ligt van 27 maart tot en met 8 mei <strong>2017</strong> van<br />

maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot <strong>12</strong>.00 uur en maandags ook van 13.30<br />

tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beemster. De<br />

vastgestelde beleidsnotitie is ook te bekijken via www.beemster.net, via ‘Bestuur<br />

& Beleid’ en ‘Beleidsnota’s’. Iedereen kan op verzoek tegen betaling van leges<br />

een afschrift krijgen van de beleidsnotitie.<br />

De beleidsnotitie heeft op grond van de algemene Wet bestuursrecht de juridische<br />

status van beleidsregel en is daarom niet vatbaar voor bezwaar en beroep.<br />

ALGEMEEN<br />

GEMEENTE BIEDT INWONERS<br />

MOGELIJKHEID RESTGROEN<br />

AAN TE KOPEN<br />

Gemeente Beemster krijgt regelmatig verzoeken van inwoners<br />

die graag een stukje openbaar groen kopen van de gemeente,<br />

bijvoorbeeld voor tuinuitbreiding. De gemeente heeft inmiddels<br />

beleid vastgesteld, waardoor het voor Beemsterlingen ook<br />

daadwerkelijk mogelijk wordt een aantal vierkante meters<br />

grond van de gemeente te kopen.<br />

Tot op heden was het nog niet mogelijk om in de gemeente<br />

restgroen te kopen. Inwoners uitten vaak de wens om een<br />

stukje gemeentegrond bij hun tuin te betrekken. Vanwege het<br />

ontbreken van beleid was het tot nu toe niet mogelijk om aanvragen<br />

in behandeling te nemen. Inwoners die interesse hebben<br />

om een stukje restgroen te kopen kunnen een aanvraag doen<br />

via onze vastgoedwinkel.<br />

Deze vindt u via www.purmerend.nl/vastgoedwinkel. Via de<br />

knop ‘restgroen’ komt u op de juiste pagina. Daar kunt u direct<br />

een concrete aanvraag indienen, die vervolgens getoetst wordt<br />

aan een aantal criteria. Na de toetsing wordt duidelijk of een<br />

perceel grond voor verkoop als restgroen in aanmerking komt.<br />

‘WORD GRATIS ABONNEE VAN ONZE DIGITALE NIEUWSBRIEF!’<br />

Blijft u graag op de hoogte van nieuwsberichten van gemeente Beemster?<br />

Geef u dan snel op voor de digitale nieuwsbrief.<br />

Dit kan heel gemakkelijk via www.beemster.net/nieuwsbrief.<br />

Voorlopige voorziening. Daarnaast kunt u bij rechtbank Noord-Holland, locatie<br />

Haarlem, Postbus 1621, 2003 BR, vragen om uitstel van uitvoering van dit<br />

besluit. De voorzieningenrechter kan een tijdelijke regeling treffen, tot er is<br />

besloten over uw bezwaar. U moet daarbij aantonen dat uw aanvraag spoed<br />

heeft. Een dergelijk verzoek behandelt de rechtbank pas nadat u griffierecht<br />

heeft gestort. U kunt het verzoekschrift ook digitaal (DigiD) indienen bij deze<br />

rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht<br />

Wanneer u zich inschrijft voor de digitale nieuwsbrief, ontvangt u eens per maand een samenvatting<br />

van allerhande nieuws. Denk hierbij aan informatie over wegwerkzaamheden,<br />

evenementen, raad- en commissievergaderingen, maar ook over gemeentelijke besluiten en projecten.<br />

Aanmelden is makkelijk! Als u zich nu abonneert, dan ‘valt’ de eerstvolgende nieuwsbrief in uw<br />

digitale brievenbus. Meld u snel en eenvoudig aan via www.beemster.net/nieuwsbrief.<br />

BEZOEKADRES GEMEENTEHUIS: RIJN MIDDELBURGSTRAAT 1 • POSTADRES: POSTBUS 7 • 1462 ZG MIDDENBEEMSTER • TELEFOON: (0299) 452 452<br />

GEMEENTE@BEEMSTER.NET • WWW.BEEMSTER.NET • OPENINGSTIJDEN OP WERKDAGEN VAN 8.30 TOT <strong>12</strong>.00 UUR, LOKET BURGERZAKEN OOK MAANDAG VAN 13.30 TOT 19.00 UUR<br />

(NA 17.00 UUR GAAT DE DEUR OP SLOT, U KUNT AANBELLEN OM NAAR BINNEN TE KOMEN.)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!