23.09.2019 Views

Handreiking Ouders en LOB - po

Deze handreiking geeft praktische handvatten voor po-scholen die de samenwerking met ouders over de begeleiding van de loopbaanontwikkeling van de leerlingen willen verbeteren. De handreiking is bedoeld ter inspiratie van scholen die de samenwerking met ouders meer loopbaangericht willen maken.

Deze handreiking geeft praktische handvatten voor po-scholen die de samenwerking met ouders over de begeleiding van de loopbaanontwikkeling van de leerlingen willen verbeteren. De handreiking is bedoeld ter inspiratie van scholen die de samenwerking met ouders meer loopbaangericht willen maken.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Ouders</strong> <strong>en</strong> schoolloopbaanontwikkeling<br />

E<strong>en</strong> handreiking voor het basisonderwijs<br />

K<strong>en</strong>nisc<strong>en</strong>trum<br />

Tal<strong>en</strong>tontwikkeling


E<strong>en</strong> product van het Bridge project <strong>Ouders</strong> <strong>en</strong> <strong>LOB</strong><br />

Uitgevoerd door Expertisec<strong>en</strong>trum Maatschappelijke Innovatie (EMI)<br />

Hogeschool Rotterdam<br />

September 2019<br />

Auteurs<br />

Mariëtte Lusse (Lector <strong>Ouders</strong> op Zuid, Hogeschool Rotterdam)<br />

Monique Strijk (Promov<strong>en</strong>da <strong>Ouders</strong> <strong>en</strong> <strong>LOB</strong>, Hogeschool Rotterdam)<br />

Met medewerking van<br />

Jos Heinerman (Programmaleider <strong>en</strong> procesbegeleider <strong>Ouders</strong> <strong>en</strong> <strong>LOB</strong>,<br />

Hogeschool Rotterdam),<br />

Annette Di<strong>en</strong>der (Trainer <strong>en</strong> procesbegeleider ondersteuning <strong>LOB</strong>, Loopbaancollectief)<br />

Basisschol<strong>en</strong> in Rotterdam Zuid<br />

Communicatieadviseur:<br />

Floortje van Ree, Hogeschool Rotterdam<br />

Vormgeving <strong>en</strong> opmaak:<br />

JARGO design<br />

Foto’s:<br />

De foto’s van pagina 4, 6, 10, 31, 55 <strong>en</strong> 66 zijn gemaakt op e<strong>en</strong> ouder-kindbije<strong>en</strong>komst op<br />

OBS De Triangel<br />

2<br />

2<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


<strong>Ouders</strong> <strong>en</strong> schoolloopbaanontwikkeling<br />

<strong>Ouders</strong> <strong>en</strong> schoolloopbaanontwikkeling<br />

E<strong>en</strong> handreiking voor het basisonderwijs<br />

3<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


4<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


Voorwoord<br />

<strong>Ouders</strong> <strong>en</strong> schoolloopbaanontwikkeling<br />

Deze handreiking is gebaseerd op ervaring<strong>en</strong> vanuit het project <strong>Ouders</strong> <strong>en</strong> <strong>LOB</strong><br />

waarin we met e<strong>en</strong> aantal basisschol<strong>en</strong> in Rotterdam-Zuid de sam<strong>en</strong>werking tuss<strong>en</strong><br />

school <strong>en</strong> ouders bij de schoolloopbaanontwikkeling van kinder<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> will<strong>en</strong><br />

versterk<strong>en</strong>.<br />

Het project <strong>Ouders</strong> <strong>en</strong> <strong>LOB</strong> wordt uitgevoerd door Mariëtte Lusse, Monique Strijk <strong>en</strong><br />

Jos Heinerman vanuit het Expertisec<strong>en</strong>trum Maatschappelijke Innovatie (EMI) i.s.m.<br />

het K<strong>en</strong>nisc<strong>en</strong>trum Tal<strong>en</strong>tontwikkeling, beide van Hogeschool Rotterdam. Dit vindt<br />

plaats in het kader van het Gaan voor e<strong>en</strong> Baan programma (GvB) van het Nationaal<br />

Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). De ambitie van GvB is het bied<strong>en</strong> van extra<br />

ondersteuning bij Loopbaan Ontwikkeling <strong>en</strong> Begeleiding (<strong>LOB</strong>) aan de jeugd van<br />

Zuid van basisschool tot uitstroom naar werk, om zo kansrijker schoolloopban<strong>en</strong><br />

te realiser<strong>en</strong>.<br />

Door e<strong>en</strong> driejarige Europese subsidie * heeft het Gaan voor e<strong>en</strong> Baan programma<br />

onder de noemer Bridge de kans gekreg<strong>en</strong> om het <strong>po</strong>, vo <strong>en</strong> mbo onderwijs op<br />

Zuid extra loopbaangerichte ervarings- <strong>en</strong> reflectieactiviteit<strong>en</strong> voor leerling<strong>en</strong> te<br />

bied<strong>en</strong> <strong>en</strong> professionalisering voor onderwijsgev<strong>en</strong>d<strong>en</strong>. <strong>Ouders</strong> <strong>en</strong> <strong>LOB</strong> is e<strong>en</strong> van<br />

die professionaliseringstraject<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> traject dat voortborduurt op de k<strong>en</strong>nis <strong>en</strong><br />

ervaring in het vmbo vanuit onderzoek door Marinka Kuijpers, Mariëtte Lusse <strong>en</strong><br />

Monique Strijk.<br />

Aanvull<strong>en</strong>d aan onze eig<strong>en</strong> ervaring<strong>en</strong> met de <strong>po</strong> schol<strong>en</strong>, kond<strong>en</strong> we putt<strong>en</strong> uit<br />

de praktijk van het project ‘extra ondersteuning bij lob’ van het Loopbaancollectief,<br />

waarvoor we Annette Di<strong>en</strong>der dankbaar zijn. Marinka Kuijpers (hoogleraar<br />

loopbaanontwikkeling <strong>en</strong> - begeleiding), Rosa Rodrigues (expert overgang basisvoortgezet<br />

onderwijs) <strong>en</strong> Jacqueline Blaak (beleidsondersteuner Stichting PCBO)<br />

hebb<strong>en</strong> ons e<strong>en</strong> grote di<strong>en</strong>st bewez<strong>en</strong> met hun deskundige feedback op e<strong>en</strong><br />

conceptversie van de handreiking.<br />

Met deze handreiking beog<strong>en</strong> we basisschol<strong>en</strong> te ondersteun<strong>en</strong> in hun zoektocht<br />

naar de beste vormgeving van schoolloopbaanontwikkeling <strong>en</strong> het betrekk<strong>en</strong> van<br />

ouders hierbij.<br />

Jos Heinerman,<br />

Projectleider Bridge, Expertisec<strong>en</strong>trum Maatschappelijke Innovatie,<br />

Hogeschool Rotterdam<br />

* Urban Innovation Action https://www.uia-initiative.eu/<strong>en</strong>/uia-cities/rotterdam<br />

5<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


Inhoud<br />

Voorwoord 5<br />

Inleiding 9<br />

A. Onderbouwing 11<br />

Schoolloopbaanontwikkeling in het basisonderwijs 11<br />

Toekomstbeeld<strong>en</strong> van kinder<strong>en</strong> 11<br />

Kiez<strong>en</strong> voor het opdo<strong>en</strong> van ervaring<strong>en</strong> 11<br />

Drie aspect<strong>en</strong> van schoolloopbaanontwikkeling 11<br />

Loopbaanontwikkeling in het basisonderwijs 15<br />

Sam<strong>en</strong>werk<strong>en</strong> met ouders aan schoolloopbaanontwikkeling 16<br />

De rol van ouders bij schoolloopbaanontwikkeling 16<br />

Loopbaangericht partnerschap tuss<strong>en</strong> school <strong>en</strong> ouders 16<br />

Loopbaangerichte ouderactiviteit<strong>en</strong> 17<br />

Verder lez<strong>en</strong> 18<br />

6<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


<strong>Ouders</strong> <strong>en</strong> schoolloopbaanontwikkeling<br />

B. Aanpak 19<br />

Aanbeveling<strong>en</strong> voor het realiser<strong>en</strong> van sam<strong>en</strong>werking met ouders 19<br />

Loopbaangerichte ouderactiviteit<strong>en</strong> op hoofdlijn<strong>en</strong> 20<br />

Loopbaangerichte thuisopdracht<strong>en</strong> 21<br />

Loopbaangerichte k<strong>en</strong>nismakings- <strong>en</strong> voortgangsgesprekk<strong>en</strong> 23<br />

Het adviesgesprek als bijzonder voortgangsgesprek 25<br />

Interactieve ouder-kindbije<strong>en</strong>komst<strong>en</strong> 28<br />

Kwaliteitscheck loopbaangerichte ouderactiviteit<strong>en</strong> 30<br />

C. Voorbeeldmateriaal 33<br />

Jaarplanning<strong>en</strong> 34<br />

Het ontwikkel<strong>en</strong> <strong>en</strong> ontdekk<strong>en</strong> van tal<strong>en</strong>t<strong>en</strong> in groep 6 34<br />

Tal<strong>en</strong>tontwikkeling + verk<strong>en</strong>n<strong>en</strong> van beroep<strong>en</strong> in groep 7 36<br />

Tal<strong>en</strong>tontwikkeling + verk<strong>en</strong>n<strong>en</strong> van beroep<strong>en</strong> + schoolkeuze in groep 8 38<br />

Thuisopdracht<strong>en</strong> 42<br />

Thuisopdracht ‘Kwaliteit<strong>en</strong>’ voor groep 6 42<br />

Thuisopdracht ‘Beroep<strong>en</strong> om je he<strong>en</strong>’ voor groep 7 47<br />

Thuisopdracht ‘Op zoek naar e<strong>en</strong> school die past’ voor groep 8 50<br />

Loopbaangerichte voortgangsgesprekk<strong>en</strong> 56<br />

K<strong>en</strong>nismak<strong>en</strong> in groep 6 57<br />

E<strong>en</strong> voortgangsgesprek in groep 7 58<br />

Zelf<strong>po</strong>rtret groep 7 60<br />

Het adviesgesprek in groep 8 64<br />

Draaiboek interactieve ouder-kindbije<strong>en</strong>komst 66<br />

E<strong>en</strong> bije<strong>en</strong>komst over loopbaanler<strong>en</strong> <strong>en</strong> rol van de ouders in groep 6 67<br />

E<strong>en</strong> pres<strong>en</strong>tatie met quiz over de mini-stage in groep 7 69<br />

E<strong>en</strong> ouder-kindbije<strong>en</strong>komst over het VO voor groep 7 <strong>en</strong> 8 72<br />

Bronn<strong>en</strong>lijst 74<br />

7<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


8<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


Inleiding<br />

<strong>Ouders</strong> <strong>en</strong> schoolloopbaanontwikkeling<br />

Het doel van onderwijs is dat leerling<strong>en</strong> e<strong>en</strong> pass<strong>en</strong>de plek vind<strong>en</strong> in de sam<strong>en</strong>leving.<br />

Het is goed als kinder<strong>en</strong> zich al vanaf de basisschool ontwikkel<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> richting die bij<br />

h<strong>en</strong> past. Dit draagt bij aan de motivatie van leerling<strong>en</strong> om naar school te gaan <strong>en</strong> aan<br />

het vind<strong>en</strong> van die plek in de sam<strong>en</strong>leving, nu <strong>en</strong> in de toekomst 1 . In het basisonderwijs<br />

gaat het om jonge kinder<strong>en</strong> voor wie de wereld nog op<strong>en</strong> ligt. Leerkracht<strong>en</strong> gunn<strong>en</strong> hun<br />

leerling<strong>en</strong> de mogelijkheid om die wereld te explorer<strong>en</strong> <strong>en</strong> zo hun horizon te verbred<strong>en</strong>.<br />

Door uite<strong>en</strong>lop<strong>en</strong>de ervaring<strong>en</strong> op te do<strong>en</strong>, verk<strong>en</strong>n<strong>en</strong> kinder<strong>en</strong> wat zij leuk vind<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

wat helemaal niet. Door op deze ervaring<strong>en</strong> te reflecter<strong>en</strong>, ler<strong>en</strong> zij hieraan betek<strong>en</strong>is<br />

te gev<strong>en</strong> (wat past bij mij <strong>en</strong> wat niet). Zo ontdekk<strong>en</strong> kinder<strong>en</strong> wat hun interesses <strong>en</strong><br />

kwaliteit<strong>en</strong> zijn <strong>en</strong> ler<strong>en</strong> zij bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> hoe leuk het is om de wereld <strong>en</strong> zichzelf te ler<strong>en</strong><br />

k<strong>en</strong>n<strong>en</strong>.<br />

De beroepsbeeld<strong>en</strong> die kinder<strong>en</strong> op jonge leeftijd al ontwikkel<strong>en</strong>, zijn van invloed<br />

op hun latere keuzes. Voor jonge kinder<strong>en</strong> is het daarom belangrijk dat de opties<br />

op<strong>en</strong> blijv<strong>en</strong> <strong>en</strong> dat zij niet te vroeg voorsorter<strong>en</strong> op basis van verkeerde of beperkte<br />

beeld<strong>en</strong>. Dat wringt met het gegev<strong>en</strong> dat leerling<strong>en</strong> aan het eind van de basisschool<br />

al e<strong>en</strong> concrete keuze mak<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> school in het voortgezet onderwijs. Deze stap<br />

naar het voortgezet onderwijs geeft richting aan de schoolloopbaan van kinder<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

daarmee uiteindelijk ook aan de plek die zij in de sam<strong>en</strong>leving vind<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> opdracht<br />

van het basisonderwijs is dan ook om leerling<strong>en</strong> kans<strong>en</strong> te bied<strong>en</strong> om ervaring<strong>en</strong> op te<br />

do<strong>en</strong> <strong>en</strong> daar betek<strong>en</strong>is aan te gev<strong>en</strong>. Zo ler<strong>en</strong> leerling<strong>en</strong> in kleine stapp<strong>en</strong> om keuzes<br />

te mak<strong>en</strong> <strong>en</strong> zijn zij voorbereid op het kiez<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> school voor voortgezet onderwijs.<br />

Het is daarom e<strong>en</strong> belangrijke vraag hoe leerkracht<strong>en</strong> in het basisonderwijs leerling<strong>en</strong><br />

kunn<strong>en</strong> begeleid<strong>en</strong> in het explorer<strong>en</strong> van de wereld <strong>en</strong> van zichzelf. Hoe kunn<strong>en</strong> zij<br />

leerling<strong>en</strong> help<strong>en</strong> om ervaring<strong>en</strong> op te do<strong>en</strong> <strong>en</strong> daar betek<strong>en</strong>is aan te gev<strong>en</strong>, zodat zij<br />

zijn voorbereid op het mak<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> pass<strong>en</strong>de keuze voor e<strong>en</strong> school in het voortgezet<br />

onderwijs?<br />

<strong>Ouders</strong> hebb<strong>en</strong> – zeker bij jonge kinder<strong>en</strong> – veel invloed op de ervaring<strong>en</strong> die kinder<strong>en</strong><br />

opdo<strong>en</strong> <strong>en</strong> hoe zij deze beoordel<strong>en</strong>, de beeld<strong>en</strong> die zij meekrijg<strong>en</strong> <strong>en</strong> de keuzes die zij<br />

mak<strong>en</strong>. Daarom is het van belang dat school <strong>en</strong> ouders sam<strong>en</strong>werk<strong>en</strong> in het begeleid<strong>en</strong><br />

van leerling<strong>en</strong> in de schoolloopbaan. Leerkracht<strong>en</strong> zijn veelal ervar<strong>en</strong> in het met ouders<br />

besprek<strong>en</strong> van de leerresultat<strong>en</strong> van leerling<strong>en</strong>, maar hebb<strong>en</strong> minder ervaring in het<br />

afstemm<strong>en</strong> van de begeleiding thuis <strong>en</strong> op school bij het kinder<strong>en</strong> help<strong>en</strong> vind<strong>en</strong> van<br />

e<strong>en</strong> pass<strong>en</strong>de richting in de schoolloopbaan.<br />

Deze handreiking biedt leerkracht<strong>en</strong> <strong>en</strong> directies in het basisonderwijs handvatt<strong>en</strong><br />

voor het uitbouw<strong>en</strong> van de sam<strong>en</strong>werking met ouders rond de begeleiding van kinder<strong>en</strong><br />

bij het explorer<strong>en</strong> van de wereld, het ler<strong>en</strong> k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> van zichzelf <strong>en</strong> het mak<strong>en</strong> van<br />

schoolloopbaankeuzes.<br />

9<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


Verantwoording<br />

We wet<strong>en</strong> al veel van het begeleid<strong>en</strong> van kinder<strong>en</strong> in hun schoolloopbaan in het<br />

voortgezet onderwijs. In het VMBO is dit Loopbaan Ontwikkeling <strong>en</strong> Begeleiding<br />

(<strong>LOB</strong>) zelfs e<strong>en</strong> verplicht onderdeel van het curriculum. Over het sam<strong>en</strong>werk<strong>en</strong> met<br />

ouders hierin hebb<strong>en</strong> we met veerti<strong>en</strong> vmbo-schol<strong>en</strong> al ervaring opgedaan. 2 In het<br />

basisonderwijs zitt<strong>en</strong> leerling<strong>en</strong> echter in e<strong>en</strong> andere fase. Hoewel de sam<strong>en</strong>werking<br />

met ouders in het basisonderwijs makkelijker tot stand komt dan in het voortgezet<br />

onderwijs, is het sam<strong>en</strong>werk<strong>en</strong> met ouders aan schoolloopbaanontwikkeling e<strong>en</strong><br />

nog onontgonn<strong>en</strong> terrein. Hierover is nog maar weinig literatuur beschikbaar <strong>en</strong><br />

in het traject met de basisschol<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> we veel gepionierd. We hebb<strong>en</strong> hierin<br />

al veel geleerd <strong>en</strong> will<strong>en</strong> onze eerste inzicht<strong>en</strong> op dit nog onontgonn<strong>en</strong> terrein<br />

del<strong>en</strong> in dit docum<strong>en</strong>t. Dit is dus uitdrukkelijk e<strong>en</strong> startdocum<strong>en</strong>t <strong>en</strong> daarmee e<strong>en</strong><br />

tuss<strong>en</strong>stap <strong>en</strong> ge<strong>en</strong> eindstation, want er valt nog veel meer te ler<strong>en</strong>. De loopbaangerichte<br />

ouderactiviteit<strong>en</strong> die in deze handreiking zijn beschrev<strong>en</strong> zijn in schooljaar<br />

2018 – 2019 met basisschol<strong>en</strong> ontwikkeld <strong>en</strong> uitgeprobeerd. Graag will<strong>en</strong> we<br />

sam<strong>en</strong> met de praktijk verder blijv<strong>en</strong> onderzoek<strong>en</strong> wat de beste vormgeving van<br />

schoolloopbaanontwikkeling <strong>en</strong> het betrekk<strong>en</strong> van ouders hierbij is.<br />

10<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


A. Onderbouwing<br />

<strong>Ouders</strong> <strong>en</strong> schoolloopbaanontwikkeling<br />

Schoolloopbaanontwikkeling in het basisonderwijs<br />

Toekomstbeeld<strong>en</strong> van kinder<strong>en</strong><br />

Hoewel beroepskeuzes voor basisschoolleerling<strong>en</strong> nog ver in het verschiet ligg<strong>en</strong>, wordt<br />

juist in de kindertijd de basis gelegd voor de beroepsbeeld<strong>en</strong> <strong>en</strong> loopbaankeuzes die in<br />

het latere lev<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gemaakt 3 . Kinder<strong>en</strong> nem<strong>en</strong> beeld<strong>en</strong> over van m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> uit hun<br />

omgeving, de (sociale) media <strong>en</strong> door de ervaring<strong>en</strong> die zij opdo<strong>en</strong> als zij activiteit<strong>en</strong><br />

ondernem<strong>en</strong>, zowel op school als daarbuit<strong>en</strong>. Dit proces begint al op jonge leeftijd <strong>en</strong><br />

gaat het hele lev<strong>en</strong> door. Als dit proces <strong>po</strong>sitief verloopt, ontdekk<strong>en</strong> kinder<strong>en</strong> zo hun<br />

kwaliteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> interesses <strong>en</strong> vorm<strong>en</strong> zij zich - onbewust - e<strong>en</strong> pass<strong>en</strong>d beeld van hoe<br />

zij zich will<strong>en</strong> ontwikkel<strong>en</strong>, ook al t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van werk in de verre toekomst. Het kan<br />

echter gebeur<strong>en</strong> dat kinder<strong>en</strong> zich onbewust beeld<strong>en</strong> vorm<strong>en</strong> die tot e<strong>en</strong> werk- <strong>en</strong><br />

zelfbeeld leid<strong>en</strong> dat niet past bij hun interesses <strong>en</strong> kwaliteit<strong>en</strong>, waardoor zij al op jonge<br />

leeftijd ongew<strong>en</strong>st keuzes uitsluit<strong>en</strong> 4 . Zo sluit<strong>en</strong> kinder<strong>en</strong> beroep<strong>en</strong> nog steeds uit op<br />

basis van g<strong>en</strong>derstereotype beroepsbeeld<strong>en</strong> <strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> zij onbewust e<strong>en</strong> beeld hebb<strong>en</strong><br />

van welke beroep<strong>en</strong> pass<strong>en</strong> bij hun sociaaleconomische achtergrond 5 . Het in aanraking<br />

kom<strong>en</strong> met rolmodell<strong>en</strong> draagt er aan bij dat kinder<strong>en</strong> hun beeld verbred<strong>en</strong>. Om e<strong>en</strong><br />

<strong>po</strong>sitieve loopbaanontwikkeling te bevorder<strong>en</strong> <strong>en</strong> het vroegtijdig uitsluit<strong>en</strong> van opties te<br />

voorkom<strong>en</strong> is het van belang dat lerar<strong>en</strong> <strong>en</strong> ouders kinder<strong>en</strong> help<strong>en</strong> om zich e<strong>en</strong> goed<br />

beeld te vorm<strong>en</strong> van zichzelf in relatie tot hun toekomst <strong>en</strong> toekomstig werk. Dat gebeurt<br />

als kinder<strong>en</strong> veel ervaring<strong>en</strong> opdo<strong>en</strong> <strong>en</strong> als volwass<strong>en</strong><strong>en</strong> h<strong>en</strong> help<strong>en</strong> b<strong>en</strong>oem<strong>en</strong> wat dit<br />

zegt over de interesses <strong>en</strong> kwaliteit<strong>en</strong> van het kind.<br />

Kiez<strong>en</strong> voor het opdo<strong>en</strong> van ervaring<strong>en</strong><br />

Het explorer<strong>en</strong> van de wereld <strong>en</strong> het ler<strong>en</strong> k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> van jezelf is e<strong>en</strong> continu proces,<br />

waarin het kind vele kleine keuzes maakt. Beeld<strong>en</strong> van de wereld van beroep<strong>en</strong> <strong>en</strong> werk<br />

<strong>en</strong> van zichzelf in relatie tot dat werk, help<strong>en</strong> kinder<strong>en</strong> om pass<strong>en</strong>de keuzes te mak<strong>en</strong><br />

in hun schoolloopbaan <strong>en</strong> daarmee voor hun toekomst. Dat betek<strong>en</strong>t niet dat steeds de<br />

vraag ‘wat wil je later word<strong>en</strong>’ c<strong>en</strong>traal moet staan, maar vooral dat kinder<strong>en</strong> ervaring<strong>en</strong><br />

op kunn<strong>en</strong> do<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> zo breed mogelijk spectrum <strong>en</strong> zo e<strong>en</strong> beeld vorm<strong>en</strong> van zichzelf.<br />

Zo kunn<strong>en</strong> kinder<strong>en</strong> de veelheid aan (beroeps-)mogelijkhed<strong>en</strong> ervar<strong>en</strong> <strong>en</strong> ontdekk<strong>en</strong><br />

wat ze leuk vind<strong>en</strong> <strong>en</strong> wat er bij h<strong>en</strong> past (<strong>en</strong> wat juist niet) <strong>en</strong> ervar<strong>en</strong> ze hoe dat in de<br />

loop van de tijd ook kan verander<strong>en</strong>. Schoolloopbaanontwikkeling is het proces waarin<br />

de leerling ervaring<strong>en</strong> opdoet, hier met hulp van volwass<strong>en</strong><strong>en</strong> betek<strong>en</strong>is aan geeft <strong>en</strong> op<br />

basis daarvan keuzes maakt voor het opdo<strong>en</strong> van nieuwe ervaring<strong>en</strong> (zie ook het kader<br />

op pagina 15).<br />

Drie aspect<strong>en</strong> van schoolloopbaanontwikkeling<br />

E<strong>en</strong> eerste aspect in schoolloopbaanontwikkeling is dat kinder<strong>en</strong> zicht krijg<strong>en</strong> op hun<br />

interesses <strong>en</strong> kwaliteit<strong>en</strong> (wat vind ik wel <strong>en</strong> niet leuk, waar b<strong>en</strong> ik wel <strong>en</strong> niet goed in <strong>en</strong><br />

waar wil ik beter in word<strong>en</strong>?). Hierbij ler<strong>en</strong> kinder<strong>en</strong> zichzelf <strong>en</strong> hun alledaagse tal<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> interesses beter k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> <strong>en</strong> verder ontwikkel<strong>en</strong>. Dit proces van het ontwikkel<strong>en</strong> van<br />

interesses <strong>en</strong> kwaliteit<strong>en</strong> gaat de hele schoolperiode <strong>en</strong> lang daarna door. E<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>d<br />

aspect is dat kinder<strong>en</strong>, naast het verder ontwikkel<strong>en</strong> van hun tal<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, ook expliciet<br />

sector<strong>en</strong> <strong>en</strong> de wereld van werk <strong>en</strong> beroep<strong>en</strong> gaan verk<strong>en</strong>n<strong>en</strong> <strong>en</strong> ler<strong>en</strong> kijk<strong>en</strong> naar<br />

zichzelf in relatie tot dat werk. Het derde aspect is de keuze die de leerling aan het eind<br />

van de basisschool maakt voor e<strong>en</strong> school in het voortgezet onderwijs.<br />

11<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


De process<strong>en</strong> van tal<strong>en</strong>tontwikkeling <strong>en</strong> het verk<strong>en</strong>n<strong>en</strong> van sector<strong>en</strong> <strong>en</strong> beroep<strong>en</strong> drag<strong>en</strong><br />

als het goed is bij aan e<strong>en</strong> schoolkeuze die aansluit bij wat de leerling al over zichzelf,<br />

ook in relatie tot toekomstig werk, heeft geleerd. In onderstaande figuur zijn deze drie<br />

aspect<strong>en</strong> (tal<strong>en</strong>tontwikkeling, het verk<strong>en</strong>n<strong>en</strong> van beroep<strong>en</strong> <strong>en</strong> het oriënter<strong>en</strong> op de<br />

schoolkeuze) in beeld gebracht <strong>en</strong> hieronder word<strong>en</strong> deze in tekst nader uitgewerkt.<br />

Daarbij is gekoz<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> opbouw waarin tal<strong>en</strong>tontwikkeling in groep 6 c<strong>en</strong>traal staat,<br />

wat in groep 7 wordt aangevuld met het verk<strong>en</strong>n<strong>en</strong> van de wereld van werk <strong>en</strong> beroep<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> waarbij vooral in groep 8 aandacht is voor oriëntatie op de nader<strong>en</strong>de keuze voor e<strong>en</strong><br />

school in het voortgezet onderwijs.<br />

Groep 8<br />

+ oriënter<strong>en</strong> op<br />

de schoolkeuze<br />

Groep 7<br />

+ verk<strong>en</strong>n<strong>en</strong> van<br />

werk <strong>en</strong> beroep<strong>en</strong><br />

Groep 6<br />

ontwikkel<strong>en</strong> van tal<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

* Het ontwikkel<strong>en</strong> van tal<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

Naast alle beeld<strong>en</strong> die zij toch al uit hun omgeving meekrijg<strong>en</strong>, is het van belang dat<br />

kinder<strong>en</strong> ook gericht kiez<strong>en</strong> voor welke ervaring<strong>en</strong> zij op will<strong>en</strong> do<strong>en</strong>. Sommige schol<strong>en</strong><br />

ondersteun<strong>en</strong> hun leerling<strong>en</strong> met behulp van tal<strong>en</strong>t<strong>po</strong>rtfolio’s- in het mak<strong>en</strong> van gerichte<br />

keuzes voor het ontwikkel<strong>en</strong> van k<strong>en</strong>nis <strong>en</strong> vaardighed<strong>en</strong>, <strong>en</strong> het zich bewust word<strong>en</strong> van<br />

hun ontwikkeling. Dit gericht kijk<strong>en</strong> naar de ervaring<strong>en</strong> die kinder<strong>en</strong> op will<strong>en</strong> do<strong>en</strong>, kan<br />

in principe door alle leerjar<strong>en</strong> he<strong>en</strong>. Gedur<strong>en</strong>de de basisschoolperiode kunn<strong>en</strong> kinder<strong>en</strong><br />

bijvoorbeeld kiez<strong>en</strong> om ervaring<strong>en</strong> op te do<strong>en</strong> die bijdrag<strong>en</strong> aan:<br />

- het vergrot<strong>en</strong> van k<strong>en</strong>nis <strong>en</strong> vaardighed<strong>en</strong> (<strong>en</strong> dit ton<strong>en</strong>) op e<strong>en</strong> gebied dat zij al goed<br />

k<strong>en</strong>n<strong>en</strong>, maar waar ze nog beter in will<strong>en</strong> word<strong>en</strong> (ik ga mijn verslag do<strong>en</strong> over het<br />

verzorg<strong>en</strong> van hond<strong>en</strong> of ga meedo<strong>en</strong> met s<strong>po</strong>rtactiviteit<strong>en</strong> of kok<strong>en</strong>);<br />

- het opdo<strong>en</strong> van nieuwe k<strong>en</strong>nis <strong>en</strong> vaardighed<strong>en</strong> (<strong>en</strong> dit ton<strong>en</strong>) op nieuwe gebied<strong>en</strong><br />

die hun interesse hebb<strong>en</strong> door ding<strong>en</strong> te bezoek<strong>en</strong> of uit te prober<strong>en</strong> (ik ga meedo<strong>en</strong><br />

met e<strong>en</strong> kunstproject of het schoolorkest, of mijn verslag do<strong>en</strong> over zonnepanel<strong>en</strong>);<br />

- het stap voor stap ontwikkel<strong>en</strong> (<strong>en</strong> ton<strong>en</strong>) van vaardighed<strong>en</strong> waar zij minder goed<br />

in zijn maar die bijdrag<strong>en</strong> aan hun toekomstige ontwikkeling <strong>en</strong> doel<strong>en</strong> (ik wil beter<br />

word<strong>en</strong> in sam<strong>en</strong>werk<strong>en</strong> of minder verleg<strong>en</strong> zijn).<br />

12<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


<strong>Ouders</strong> <strong>en</strong> schoolloopbaanontwikkeling<br />

Het is van belang dat kinder<strong>en</strong> niet alle<strong>en</strong> e<strong>en</strong> breed spectrum aan ervaring<strong>en</strong> opdo<strong>en</strong>,<br />

maar dat volwass<strong>en</strong><strong>en</strong> h<strong>en</strong> ook help<strong>en</strong> om betek<strong>en</strong>is te gev<strong>en</strong> aan deze ervaring<strong>en</strong>. Door<br />

als volwass<strong>en</strong>e oog te hebb<strong>en</strong> voor wat kinder<strong>en</strong> leuk <strong>en</strong> minder leuk vond<strong>en</strong>, wat goed<br />

<strong>en</strong> minder goed lukte <strong>en</strong> door dit in gesprek met het kind ook te b<strong>en</strong>oem<strong>en</strong>, word<strong>en</strong><br />

kinder<strong>en</strong> zich bewust van hun interesses <strong>en</strong> kwaliteit<strong>en</strong>. Vanuit deze inzicht<strong>en</strong> gev<strong>en</strong> zij<br />

betek<strong>en</strong>is aan deze ervaring<strong>en</strong> <strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> zij - met hulp van volwass<strong>en</strong><strong>en</strong> - richting gev<strong>en</strong><br />

aan nieuwe ervaring<strong>en</strong> die zij op will<strong>en</strong> do<strong>en</strong>.<br />

* Het verk<strong>en</strong>n<strong>en</strong> van de wereld van werk <strong>en</strong> beroep<strong>en</strong><br />

Voor schol<strong>en</strong> in het voortgezet onderwijs is het gebruikelijk om leerling<strong>en</strong> te begeleid<strong>en</strong><br />

in hun schoolloopbaanontwikkeling. Dat geldt zeker voor het vmbo waar Loopbaan<br />

Ontwikkeling <strong>en</strong> Begeleiding (<strong>LOB</strong>)* e<strong>en</strong> verplicht onderdeel van het curriculum is.<br />

Hoewel het in het basisonderwijs relatief nieuw is om in schoolloopban<strong>en</strong> te d<strong>en</strong>k<strong>en</strong>,<br />

gev<strong>en</strong> steeds meer schol<strong>en</strong> hun leerling<strong>en</strong> – vanaf groep 6 <strong>en</strong> zeker in groep 7 <strong>en</strong> 8 –<br />

de geleg<strong>en</strong>heid om ervaring<strong>en</strong> op te do<strong>en</strong> die bijdrag<strong>en</strong> aan het vorm<strong>en</strong> van beroepsbeeld<strong>en</strong>,<br />

bijvoorbeeld door:<br />

- ding<strong>en</strong> uit te kunn<strong>en</strong> prober<strong>en</strong> in de less<strong>en</strong> wet<strong>en</strong>schap <strong>en</strong> technologie;<br />

- m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met verschill<strong>en</strong>de beroep<strong>en</strong> te kunn<strong>en</strong> interview<strong>en</strong> in <strong>en</strong> buit<strong>en</strong> hun<br />

eig<strong>en</strong> netwerk;<br />

- beroep<strong>en</strong> ler<strong>en</strong> k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> door deel te nem<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> week<strong>en</strong>dschool;<br />

- e<strong>en</strong> beeld krijg<strong>en</strong> van beroep<strong>en</strong> in mini-stages in bedrijv<strong>en</strong>.<br />

Leerling<strong>en</strong> do<strong>en</strong> hierbij ervaring<strong>en</strong> op die relevant kunn<strong>en</strong> zijn bij hun ontdekkingstocht<br />

in hun loopbaanontwikkeling. Om deze loopbaangerichte ervaring<strong>en</strong> betek<strong>en</strong>isvol te<br />

lat<strong>en</strong> zijn, is van belang dat de school dergelijke activiteit<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>hang<strong>en</strong>de<br />

leerlijn ontwikkelt <strong>en</strong> niet als leuke, maar losstaande activiteit<strong>en</strong> aanbiedt. Vervolg<strong>en</strong>s is<br />

van belang dat leerkracht<strong>en</strong> <strong>en</strong> ouders de leerling<strong>en</strong> help<strong>en</strong> deze ervaring<strong>en</strong> te b<strong>en</strong>utt<strong>en</strong><br />

als er keuzes gemaakt moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong>, bijvoorbeeld bij het kiez<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> school voor<br />

voortgezet onderwijs. Leerling<strong>en</strong> die k<strong>en</strong>nis mak<strong>en</strong> met bijvoorbeeld technologie of zorg,<br />

kunn<strong>en</strong> ontdekk<strong>en</strong> welke elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> uit deze richting<strong>en</strong> wel <strong>en</strong> niet bij h<strong>en</strong> pass<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

kunn<strong>en</strong> daarvanuit weer kiez<strong>en</strong> voor het opdo<strong>en</strong> van nieuwe ervaring<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> leerling die<br />

op basis van diverse ervaring<strong>en</strong> ontdekt dat hij of zij belangstelling heeft voor techniek,<br />

kan e<strong>en</strong> school voor voortgezet onderwijs kiez<strong>en</strong> die zich in die richting profileert (vmbo/<br />

havo met techniek of gro<strong>en</strong> profiel, technasium). Het opdo<strong>en</strong> van ervaring met Engels<br />

<strong>en</strong> de affiniteit hiermee kunn<strong>en</strong> bepal<strong>en</strong>d zijn voor de keuze om wel of juist niet voor<br />

tweetalig voortgezet onderwijs te kiez<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> leerling die ontdekt veel plezier te hebb<strong>en</strong><br />

in s<strong>po</strong>rt of toneel, blijft gemotiveerder voor school op e<strong>en</strong> school die zich in die richting<br />

profileert. En die motivatie is cruciaal voor het succes dat de leerling in zijn of haar<br />

verdere schoolloopbaan zal hebb<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> leerling die niet gemotiveerd is zal in e<strong>en</strong> latere<br />

fase eerder switch<strong>en</strong> van opleiding <strong>en</strong> wellicht zelfs vroegtijdig uitvall<strong>en</strong>. Dat betek<strong>en</strong>t<br />

dat het stimuler<strong>en</strong> van de motivatie al vanaf het basisonderwijs e<strong>en</strong> belangrijk thema<br />

is 6 . E<strong>en</strong> goed sam<strong>en</strong>hang<strong>en</strong>d programma van loopbaangerichte activiteit<strong>en</strong>, draagt<br />

daarom bij aan de drie basisvoorwaard<strong>en</strong> voor motivatie: compet<strong>en</strong>tie, autonomie<br />

<strong>en</strong> verbond<strong>en</strong>heid. 7 Vanuit hun eig<strong>en</strong> interesses <strong>en</strong> met ruimte voor hun eig<strong>en</strong> keuzes<br />

(autonomie) <strong>en</strong> met hulp van volwass<strong>en</strong><strong>en</strong> (verbond<strong>en</strong>heid), ontwikkel<strong>en</strong> leerling<strong>en</strong> hun<br />

tal<strong>en</strong>t<strong>en</strong> (compet<strong>en</strong>tie).<br />

* Oorspronkelijk staat <strong>LOB</strong> voor Loopbaan Oriëntatie <strong>en</strong> Begeleiding. Gebaseerd op voortschrijd<strong>en</strong>d inzicht wordt<br />

Oriëntatie nu vaak vervang<strong>en</strong> door Ontwikkeling. Oriëntatie is t<strong>en</strong>slotte pas e<strong>en</strong> eerste stap in die ontwikkeling.<br />

13<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


* Het oriënter<strong>en</strong> op de keuze van e<strong>en</strong> school in het voortgezet onderwijs<br />

In het basisonderwijs is het kiez<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> school voor voortgezet onderwijs het<br />

eindstation in de schoolloopbaanontwikkeling van de leerling. Het overgangsproces van<br />

het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs start al in de eerdere leerjar<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

wordt vanaf groep 7 concreet. Leerling<strong>en</strong> krijg<strong>en</strong> in groep 8 hun definitieve schooladvies<br />

<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> de keuze voor e<strong>en</strong> school voor voortgezet onderwijs.<br />

Het schooladvies is in to<strong>en</strong>em<strong>en</strong>de mate bepal<strong>en</strong>d voor de verdere schoolloopbaan<br />

van de leerling. Dit doordat de mogelijkhed<strong>en</strong> om opleiding<strong>en</strong> te stapel<strong>en</strong> <strong>en</strong> om door<br />

te strom<strong>en</strong> afnem<strong>en</strong>. Om toekomstkans<strong>en</strong> van kinder<strong>en</strong> zo lang mogelijk op<strong>en</strong> te houd<strong>en</strong><br />

is het van belang dat leerling<strong>en</strong> meervoudige adviez<strong>en</strong> krijg<strong>en</strong> (vmbo-t/havo in plaats van<br />

alle<strong>en</strong> vmbo-t) <strong>en</strong> kiez<strong>en</strong> voor brede schol<strong>en</strong>geme<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> (e<strong>en</strong> schol<strong>en</strong>geme<strong>en</strong>schap<br />

mavo-havo-vwo-gymnasium) in plaats van e<strong>en</strong> categoraal vmbo-t 8 .<br />

Het schooladvies wordt niet alle<strong>en</strong> op testresultat<strong>en</strong> van de leerling gebaseerd, maar ook<br />

op e<strong>en</strong> inschatting van niet-cognitieve kernmerk<strong>en</strong> als de werkhouding, het gedrag, de<br />

zelfstandigheid <strong>en</strong> het doorzettingsvermog<strong>en</strong> van de leerling, <strong>en</strong> op de ondersteuning<br />

die kinder<strong>en</strong> in de perceptie van de leerkracht vanuit huis zull<strong>en</strong> krijg<strong>en</strong>. Sommige<br />

leerkracht<strong>en</strong> gev<strong>en</strong> structureel hogere of lagere adviez<strong>en</strong> dan ander<strong>en</strong> 9 . De onderwijsinspectie<br />

10 rap<strong>po</strong>rteert dat leerkracht<strong>en</strong> de niet-cognitieve k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> van kinder<strong>en</strong> van<br />

ouders die laagopgeleid zijn <strong>en</strong>/of e<strong>en</strong> migratieachtergrond hebb<strong>en</strong> soms onderschatt<strong>en</strong>,<br />

waardoor deze leerling<strong>en</strong> twee keer zo vaak e<strong>en</strong> vmbo-advies krijg<strong>en</strong> dan kinder<strong>en</strong> met<br />

e<strong>en</strong> vergelijkbaar IQ van hoogopgeleide ouders. Als leerling<strong>en</strong> ervar<strong>en</strong> dat hun leerkracht<br />

e<strong>en</strong> onjuist beeld heeft over deze niet-cognitieve k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong>, maakt h<strong>en</strong> dat onzeker.<br />

Het zou daarom goed zijn dat dit proces transparant verloopt voor kinder<strong>en</strong> <strong>en</strong> ouders 11 .<br />

In het overgangsproces van groep 8 naar het voortgezet onderwijs gaat er in de<br />

huidige praktijk veel aandacht uit naar het schooladvies (het niveau) <strong>en</strong> minder naar de<br />

schoolkeuze. Als schol<strong>en</strong> de schoolloopbaanontwikkeling van kinder<strong>en</strong> meer c<strong>en</strong>traal<br />

stell<strong>en</strong>, ontstaat er meer aandacht voor e<strong>en</strong> bij de leerling pass<strong>en</strong>de keuze voor<br />

e<strong>en</strong> school voor voortgezet onderwijs. Dit geeft ook e<strong>en</strong> mogelijkheid om ev<strong>en</strong>tuele<br />

teleurstelling<strong>en</strong> over het schooladvies om te zett<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> nieuw perspectief. De keuze<br />

voor e<strong>en</strong> school voor voortgezet onderwijs is idealiter gebaseerd op:<br />

- het schooladvies (het niveau van de school sluit aan bij de cognitieve k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong><br />

van de leerling);<br />

- de niet-cognitieve k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> (de pedagogisch didactische k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> van de<br />

school sluit<strong>en</strong> aan bij de werkhouding, het gedrag, de zelfstandigheid, het<br />

doorzettingsvermog<strong>en</strong> van de leerling <strong>en</strong> de verwachte ondersteuning vanuit huis);<br />

- de schoolloopbaanontwikkeling (de profilering van de school sluit aan bij de<br />

interesses, kwaliteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> toekomstbeeld<strong>en</strong> van de leerling. Onder profilering<br />

wordt zowel de profiel<strong>en</strong> (techniek, zorg, economie, gro<strong>en</strong> e.d.) die schol<strong>en</strong><br />

voor voortgezet onderwijs in de bov<strong>en</strong>bouw aanbied<strong>en</strong> verstaan, als specifieke<br />

onderwijsconcept<strong>en</strong> (s<strong>po</strong>rt, cultuur, tweetalig e.d.) waarmee de school zich profileert.<br />

14<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


<strong>Ouders</strong> <strong>en</strong> schoolloopbaanontwikkeling<br />

Loopbaanontwikkeling in het basisonderwijs<br />

Hoewel de loopbaan van kinder<strong>en</strong> in het basisonderwijs nog ver weg lijkt, wordt<br />

de basis hiervoor al op jonge leeftijd gelegd. Professor Marinka Kuijpers 12 heeft<br />

e<strong>en</strong> theoretisch kader ontwikkeld rond loopbaanontwikkeling in het voortgezet<br />

onderwijs <strong>en</strong> mbo. Hieronder gev<strong>en</strong> wij dit kort weer, <strong>en</strong>igszins vertaald naar het<br />

basisonderwijs.<br />

Loopbaancompet<strong>en</strong>ties<br />

Kuijpers onderscheidt vijf loopbaancompet<strong>en</strong>ties die m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> toerust<strong>en</strong> voor<br />

hun (school-) loopbaanontwikkeling <strong>en</strong> pass<strong>en</strong>de schoolloopbaankeuzes. Deze<br />

loopbaancompet<strong>en</strong>ties help<strong>en</strong> leerling<strong>en</strong> om antwoord te vind<strong>en</strong> op belangrijke<br />

vrag<strong>en</strong>. Vertaald naar het basisonderwijs zijn deze vrag<strong>en</strong> <strong>en</strong> compet<strong>en</strong>ties:<br />

vrag<strong>en</strong><br />

Wat vind je leuk, wat vind je niet leuk?<br />

Wat kan je goed of waar kan je goed<br />

in word<strong>en</strong>?<br />

Welke beroep<strong>en</strong> zijn er allemaal <strong>en</strong><br />

wat voor werk doe je daar?<br />

Welke ervaring<strong>en</strong> wil je opdo<strong>en</strong>? Waar<br />

wil je meer over wet<strong>en</strong>?<br />

Wie kan jou daarbij help<strong>en</strong>?<br />

compet<strong>en</strong>ties<br />

Verk<strong>en</strong>n<strong>en</strong> van interesses<br />

Kwaliteit<strong>en</strong>reflectie<br />

Het verk<strong>en</strong>n<strong>en</strong> van de wereld van werk <strong>en</strong><br />

beroep<strong>en</strong><br />

Richting gev<strong>en</strong> aan de schoolloopbaan<br />

Netwerk<strong>en</strong><br />

Schoolloopbaanontwikkeling<br />

In e<strong>en</strong> cyclisch proces ontwikkel<strong>en</strong> leerling<strong>en</strong> deze loopbaancompet<strong>en</strong>ties door<br />

steeds drie stapp<strong>en</strong> te doorlop<strong>en</strong>:<br />

- het opdo<strong>en</strong> van ervaring<strong>en</strong> (binn<strong>en</strong> - <strong>en</strong> buit<strong>en</strong>schools, s<strong>po</strong>ntaan of<br />

geprogrammeerd);<br />

- het betek<strong>en</strong>is gev<strong>en</strong> aan deze ervaring<strong>en</strong> met hulp van e<strong>en</strong> volwass<strong>en</strong>e;<br />

- het zelf kunn<strong>en</strong> kiez<strong>en</strong> welke nieuwe ervaring de leerling op wil do<strong>en</strong> 13 .<br />

In het basisonderwijs zijn deze ervaring<strong>en</strong> vooral gericht op het ler<strong>en</strong> k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

ontwikkel<strong>en</strong> van de tal<strong>en</strong>t<strong>en</strong> van de leerling, het verk<strong>en</strong>n<strong>en</strong> van sector<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

beroep<strong>en</strong> <strong>en</strong> het oriënter<strong>en</strong> op de keuze voor e<strong>en</strong> school in het voortgezet onderwijs.<br />

Leerling<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> de regie over hun eig<strong>en</strong> proces, maar hebb<strong>en</strong> hun leerkracht<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

ouders nodig om steeds nieuwe ervaring<strong>en</strong> op te kunn<strong>en</strong> do<strong>en</strong>, op deze ervaring<strong>en</strong> te<br />

reflecter<strong>en</strong> <strong>en</strong> h<strong>en</strong> te help<strong>en</strong> bed<strong>en</strong>k<strong>en</strong> welke volg<strong>en</strong>de ervaring<strong>en</strong> zij op will<strong>en</strong> do<strong>en</strong>.<br />

Ler<strong>en</strong> kiez<strong>en</strong><br />

Basisschoolleerling<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> in hun lev<strong>en</strong> nog heel wat keuzes moet<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> over de<br />

richting van hun schoolloopbaan. Meer nog dan het help<strong>en</strong> om deze keuzes te mak<strong>en</strong>,<br />

is het daarom van belang dat leerkracht<strong>en</strong> <strong>en</strong> ouders leerling<strong>en</strong> help<strong>en</strong> om autonome<br />

keuzes te ler<strong>en</strong> mak<strong>en</strong>.<br />

15<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


Sam<strong>en</strong>werk<strong>en</strong> met ouders aan schoolloopbaanontwikkeling<br />

De rol van ouders bij schoolloopbaanontwikkeling<br />

Niet alle<strong>en</strong> de school, maar vooral ook de ouders spel<strong>en</strong> e<strong>en</strong> grote rol in de<br />

schoolloopbaanontwikkeling van kinder<strong>en</strong>. Kinder<strong>en</strong>, vooral jonge kinder<strong>en</strong>, nem<strong>en</strong><br />

onbewust veel wereldbeeld<strong>en</strong> – waaronder werkbeeld<strong>en</strong> – over van hun ouders. Ook<br />

zijn zij sterk van hun ouders afhankelijk in de ervaring<strong>en</strong> die zij wel of niet opdo<strong>en</strong> 14 .<br />

Kinder<strong>en</strong>, ook als zij ouder word<strong>en</strong>, zi<strong>en</strong> hun ouders bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> als belangrijkste<br />

sparringpartner bij keuzes die zij tijd<strong>en</strong>s hun schoolloopbaan moet<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> 15 . E<strong>en</strong><br />

probleem hierbij kan zijn dat ouders zich niet altijd voldo<strong>en</strong>de toegerust voel<strong>en</strong> om<br />

hun kind te ondersteun<strong>en</strong> in de schoolloopbaanontwikkeling. Dat kan voor alle ouders<br />

geld<strong>en</strong>, maar gaat vooral op voor ouders met minder ervaring in het onderwijsveld <strong>en</strong> de<br />

arbeidsmarkt. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> beeld<strong>en</strong> <strong>en</strong> ervaring<strong>en</strong> van ouders soms beperkt <strong>en</strong>/of<br />

verouderd zijn. Waar hoger opgeleide ouders het als hun taak zi<strong>en</strong> hun kinder<strong>en</strong> beeld<strong>en</strong><br />

mee te gev<strong>en</strong> <strong>en</strong> ervaring<strong>en</strong> op te lat<strong>en</strong> do<strong>en</strong> in buit<strong>en</strong>schoolse activiteit<strong>en</strong>, kunn<strong>en</strong><br />

lager opgeleide ouders het vanzelfsprek<strong>en</strong>der vind<strong>en</strong> dat hun kinder<strong>en</strong> zich zonder<br />

hun nadrukkelijke inm<strong>en</strong>ging ontwikkel<strong>en</strong> 16 . Zo do<strong>en</strong> kinder<strong>en</strong> in gezinn<strong>en</strong> waar zij niet<br />

gestimuleerd word<strong>en</strong> aan buit<strong>en</strong>schoolse activiteit<strong>en</strong> deel te nem<strong>en</strong>, waar ouders ge<strong>en</strong><br />

werk, weinig middel<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> smal netwerk hebb<strong>en</strong>, minder ervaring<strong>en</strong> op <strong>en</strong> krijg<strong>en</strong> zij<br />

minder mee dat h<strong>en</strong> kan help<strong>en</strong> e<strong>en</strong> werk- <strong>en</strong> zelfbeeld te ontwikkel<strong>en</strong>.<br />

Loopbaangericht partnerschap tuss<strong>en</strong> school <strong>en</strong> ouders<br />

Omdat school <strong>en</strong> ouders beid<strong>en</strong> e<strong>en</strong> belangrijke rol (kunn<strong>en</strong>) spel<strong>en</strong> in de schoolloopbaan<br />

ontwikkeling, is het van belang vroegtijdig met ouders sam<strong>en</strong> te werk<strong>en</strong> in<br />

het begeleid<strong>en</strong> van kinder<strong>en</strong> bij het ontdekk<strong>en</strong> van hun interesses <strong>en</strong> kwaliteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> bij<br />

schoolloopbaankeuzes. E<strong>en</strong> goede sam<strong>en</strong>werking voorkomt bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> dat de leerling<br />

in loyaliteitsproblem<strong>en</strong> raakt jeg<strong>en</strong>s deze beide leefwereld<strong>en</strong>. Sam<strong>en</strong>werking bestaat uit<br />

het uitwissel<strong>en</strong> van hoe de leerling zich ontwikkelt, het afstemm<strong>en</strong> hoe ouders <strong>en</strong> school<br />

deze ontwikkeling ondersteun<strong>en</strong> <strong>en</strong> waar nodig het ondersteun<strong>en</strong> van de ouders bij het<br />

vormgev<strong>en</strong> van de begeleiding van de leerling thuis 17 .<br />

Hoewel de meeste basisschol<strong>en</strong> veel aandacht bested<strong>en</strong> aan de sam<strong>en</strong>werking<br />

met ouders, zijn zij gew<strong>en</strong>d hierbij vooral de schoolprestaties <strong>en</strong> het gedrag, <strong>en</strong> niet<br />

zozeer de schoolloopbaanontwikkeling van de leerling met de ouders te besprek<strong>en</strong>.<br />

Schoolvakk<strong>en</strong> <strong>en</strong> –resultat<strong>en</strong> zijn echter ge<strong>en</strong> doel op zich, maar help<strong>en</strong> de leerling om<br />

zich voor te bereid<strong>en</strong> op de toekomst. Het geeft e<strong>en</strong> nieuwe <strong>en</strong> <strong>po</strong>sitieve dim<strong>en</strong>sie aan<br />

de sam<strong>en</strong>werking als schol<strong>en</strong> juist de schoolloopbaanontwikkeling van kinder<strong>en</strong> als<br />

leidraad nem<strong>en</strong> in de sam<strong>en</strong>werking met ouders <strong>en</strong> de leerresultat<strong>en</strong> daar di<strong>en</strong><strong>en</strong>d<br />

aan lat<strong>en</strong> zijn 18 . Dan ontstaat loopbaangericht partnerschap tuss<strong>en</strong> school <strong>en</strong> ouders.<br />

Dit partnerschap bestaat uit de onderdel<strong>en</strong> Contact, Informer<strong>en</strong>, Ondersteun<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

Sam<strong>en</strong>werk<strong>en</strong> (CIOS) waarin de school 19 :<br />

- <strong>po</strong>sitief individueel contact met alle ouders initieert <strong>en</strong> onderhoudt, te beginn<strong>en</strong> met het<br />

vroegtijdig voer<strong>en</strong> van k<strong>en</strong>nismakingsgesprekk<strong>en</strong> met alle leerling<strong>en</strong> <strong>en</strong> hun ouders;<br />

- ouders niet alle<strong>en</strong> informeert over de cijfers, maar ook over de bredere<br />

ontwikkeling van hun kind, de mogelijkhed<strong>en</strong> die de school hiertoe biedt in het<br />

binn<strong>en</strong> - <strong>en</strong> buit<strong>en</strong>schoolse curriculum <strong>en</strong> in groep 7 <strong>en</strong> 8 over de organisatie van,<br />

keuzemogelijkhed<strong>en</strong> in <strong>en</strong> op<strong>en</strong> dag<strong>en</strong> van voortgezet onderwijsschol<strong>en</strong> in de<br />

omgeving;<br />

- ouders ondersteunt door h<strong>en</strong> inzicht te gev<strong>en</strong> in hun rol thuis, in het ondersteun<strong>en</strong><br />

van hun kind in de loopbaan <strong>en</strong> bij de oriëntatie op de schoolkeuze. De school<br />

geeft ouders hiervoor gerichte aanwijzing<strong>en</strong> waardoor zij thuis in gesprek hun<br />

kind betek<strong>en</strong>is help<strong>en</strong> gev<strong>en</strong> aan ervaring<strong>en</strong> <strong>en</strong> het kind deze help<strong>en</strong> te b<strong>en</strong>utt<strong>en</strong>,<br />

bijvoorbeeld voor de oriëntatie op de schoolkeuze;<br />

- met ouders sam<strong>en</strong>werkt door concrete, wederzijdse afsprak<strong>en</strong> te mak<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong><br />

leerling, ouder <strong>en</strong> klass<strong>en</strong>leraar over het verloop van <strong>en</strong> vervolgstapp<strong>en</strong> in de<br />

loopbaanontwikkeling.<br />

16<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


<strong>Ouders</strong> <strong>en</strong> schoolloopbaanontwikkeling<br />

Loopbaangerichte ouderactiviteit<strong>en</strong><br />

In de concrete vormgeving van de basis van het loopbaangerichte partnerschap met<br />

ouders, kan e<strong>en</strong> drietal activiteit<strong>en</strong> word<strong>en</strong> ingezet: thuisopdracht<strong>en</strong>, loopbaangerichte<br />

voortgangsgesprekk<strong>en</strong> <strong>en</strong> interactieve ouderbije<strong>en</strong>komst<strong>en</strong>. De traditionele ouderactiviteit<strong>en</strong><br />

moet<strong>en</strong> hiervoor op de schop.<br />

De thuisopdracht<strong>en</strong> zijn in Nederland e<strong>en</strong> vrij nieuw concept. Deze opdracht<strong>en</strong> zijn<br />

bedoeld om leerling<strong>en</strong> <strong>en</strong> ouders te help<strong>en</strong> gerichter met elkaar in gesprek te kom<strong>en</strong><br />

over tal<strong>en</strong>tontwikkeling, het explorer<strong>en</strong> van werk, beroep<strong>en</strong> <strong>en</strong> schoolloopbaankeuzes.<br />

In het vmbo – <strong>en</strong> nu ook op e<strong>en</strong> aantal basisschol<strong>en</strong> – zijn hier goede ervaring<strong>en</strong> mee<br />

opgedaan. De medewerker ouderbetrokk<strong>en</strong>heid kan het werk<strong>en</strong> met de thuisopdracht<strong>en</strong><br />

vanuit de ouderkamer extra ondersteun<strong>en</strong>. De loopbaangerichte voortgangsgesprekk<strong>en</strong><br />

vervang<strong>en</strong> de traditionele rap<strong>po</strong>rtgesprekk<strong>en</strong>. In deze gesprekk<strong>en</strong> staat de brede<br />

ontwikkeling van de leerling c<strong>en</strong>traal, heeft de leerling de lead <strong>en</strong> stemm<strong>en</strong> school<br />

<strong>en</strong> ouders de begeleiding die zij de leerling bied<strong>en</strong> op elkaar af. Interactieve ouderkindbije<strong>en</strong>komst<strong>en</strong><br />

vervang<strong>en</strong> de traditionele (luister-)ouderavond<strong>en</strong> <strong>en</strong> help<strong>en</strong> leerling<br />

<strong>en</strong> ouders sam<strong>en</strong> ervaring<strong>en</strong> op te do<strong>en</strong> die relevant zijn voor de richting waarin de<br />

leerling zich wil ontwikkel<strong>en</strong>. Ook bij dergelijke bije<strong>en</strong>komst<strong>en</strong> kan de medewerker<br />

ouderbetrokk<strong>en</strong>heid ondersteuning bied<strong>en</strong>.<br />

Deze activiteit<strong>en</strong> word<strong>en</strong> in sam<strong>en</strong>hang met elkaar aangebod<strong>en</strong> <strong>en</strong> vorm<strong>en</strong> zo de<br />

aanpak van loopbaangericht partnerschap. Zo kan e<strong>en</strong> thuisopdracht voorbereid<strong>en</strong>d<br />

zijn op e<strong>en</strong> interactieve ouderbije<strong>en</strong>komst, of besprok<strong>en</strong> word<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> loopbaangericht<br />

voortgangsgesprek. De activiteit<strong>en</strong> sluit<strong>en</strong> aan op de ervaring<strong>en</strong> die de leerling binn<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> buit<strong>en</strong> de school opdoet. Bespreek bijvoorbeeld in het voortgangsgesprek de muziekof<br />

s<strong>po</strong>rtactiviteit<strong>en</strong> waaraan de leerling deelneemt <strong>en</strong> laat e<strong>en</strong> thuisopdracht e<strong>en</strong><br />

voorbereiding zijn op het bezoek van op<strong>en</strong> dag<strong>en</strong> in het voortgezet onderwijs. 20<br />

* Het adviesgesprek<br />

Het adviesgesprek in groep 8 is e<strong>en</strong> bijzonder voortgangsgesprek, wat – gezi<strong>en</strong> het belang<br />

voor de toekomst van kinder<strong>en</strong> - spanning<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> school, leerling<strong>en</strong> <strong>en</strong> ouders op kan<br />

roep<strong>en</strong>. Het is daarom relevant om leerling <strong>en</strong> ouders vroegtijdig mee te nem<strong>en</strong> in het<br />

gesprek over de prestaties <strong>en</strong> niet-cognitieve k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> van de leerling. Zo wordt ieders<br />

perspectief meeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> in de beeldvorming over de leerling 21 . E<strong>en</strong> aandachtspunt<br />

hierbij is om in voortgangsgesprekk<strong>en</strong> door de hele basisschoolperiode he<strong>en</strong>, duidelijker<br />

te zijn naar ouders of de beoordeling van de prestaties van leerling<strong>en</strong> nu gebaseerd zijn<br />

op de vergelijking met di<strong>en</strong>s eerdere prestaties, of op de vergelijking met de prestaties<br />

van klasg<strong>en</strong>ot<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> leerling kan zich uitstek<strong>en</strong>d ontwikkel<strong>en</strong> <strong>en</strong> dus steeds e<strong>en</strong> goede<br />

beoordeling van de leerkracht krijg<strong>en</strong>, maar t<strong>en</strong> opzichte van leeftijdsg<strong>en</strong>ot<strong>en</strong> toch op<br />

e<strong>en</strong> relatief laag niveau zitt<strong>en</strong>.<br />

Naast aandacht voor het schooladvies, is in het adviesgesprek met leerling <strong>en</strong> ouders<br />

bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> aandacht nodig voor e<strong>en</strong> schoolkeuze. De volg<strong>en</strong>de (eerder g<strong>en</strong>oemde) vrag<strong>en</strong><br />

zijn hierin relevant:<br />

- welk schoolniveau past bij de cognitieve ontwikkeling van de leerling (wordt het<br />

vmbo of vwo)?;<br />

- welke pedagogisch didactische k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> van de school pass<strong>en</strong> bij de nietcognitieve<br />

k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> van de leerling (in welke omgeving komt de leerling het beste<br />

tot zijn of haar recht: e<strong>en</strong> grote of kleine school, e<strong>en</strong> str<strong>en</strong>ge school of e<strong>en</strong> school<br />

met veel vrijheid, e<strong>en</strong> huiswerkvrije school, e<strong>en</strong> specifiek concept)?;<br />

- welke profilering van de school past bij de schoolloopbaanontwikkeling van de<br />

leerling (is e<strong>en</strong> school pass<strong>en</strong>d die in de bov<strong>en</strong>bouw e<strong>en</strong> techniek of zorg profiel<br />

biedt <strong>en</strong> past e<strong>en</strong> school die zich profileert als school met tweetalig onderwijs, e<strong>en</strong><br />

s<strong>po</strong>rt- of theater goed bij de leerling)?<br />

17<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


Als basisschol<strong>en</strong> loopbaanler<strong>en</strong> in het curriculum integrer<strong>en</strong>, is er voor leerkracht,<br />

leerling <strong>en</strong> ouders meer zicht op de interesses, kwaliteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> behoeft<strong>en</strong> van leerling<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> zal het makkelijker zijn deze ook mee te nem<strong>en</strong> in het gesprek over de schoolkeuze.<br />

Dit vergroot de kans dat de leerling naar pass<strong>en</strong>d vervolgonderwijs zal uitstrom<strong>en</strong>.<br />

Desalniettemin is het vorm<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> schooladvies dat transparant is voor leerling<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> ouders <strong>en</strong> het besprek<strong>en</strong> van dit advies <strong>en</strong> van e<strong>en</strong> pass<strong>en</strong>de schoolkeuze met<br />

leerling<strong>en</strong> <strong>en</strong> ouders complex. Het zou goed zijn als hiervoor meer aandacht is in de<br />

professionalisering van (aankom<strong>en</strong>de) leerkracht<strong>en</strong>. 21<br />

Verder lez<strong>en</strong><br />

Elffers, L. (2018). De bijlesg<strong>en</strong>eratie. De opkomst van de onderwijscompetitie.<br />

Amsterdam: AUP.<br />

Kuijpers, M. (2012). Architectuur van ler<strong>en</strong> voor de loopbaan: richting <strong>en</strong> ruimte (oratie).<br />

Heerl<strong>en</strong>: Op<strong>en</strong> Universiteit. https://www.leerloopban<strong>en</strong>.nl/home/uploads/<br />

Docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>/Architectuur-van-ler<strong>en</strong>-voor-de-loopbaa-_richting-<strong>en</strong>-ruimte.pdf<br />

Kuijpers, M., Di<strong>en</strong>der, A., & Hermans, A. (2018). <strong>Handreiking</strong> werkexploratie in het vmbo.<br />

D<strong>en</strong> Haag, ministerie SZW. https://www.leerloopban<strong>en</strong>.nl/home/uploads/<br />

<strong>Handreiking</strong>_WE_internetversie_def.pdf<br />

Lusse, M., Kuijpers, M., Strijk, M., Di<strong>en</strong>der, A., & Hermans, A. (2018). <strong>Handreiking</strong><br />

<strong>Ouders</strong> <strong>en</strong> <strong>LOB</strong> in het vmbo. D<strong>en</strong> Haag, ministerie SZW. https://www.yumpu.com/nl/<br />

docum<strong>en</strong>t/view/60021337/handreiking-ouders-<strong>en</strong>-lob-vmbo<br />

Lusse, M. (2019). School <strong>en</strong> thuis. Succesfactor<strong>en</strong> voor het verbind<strong>en</strong> van twee<br />

leefwereld<strong>en</strong>. Huiz<strong>en</strong>: Uitgeverij Pica.<br />

Rodrigues, R. (2018). Opstell<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> schooladvies. Onderzoek naar leerkracht -<br />

er varing<strong>en</strong>. JSW, 7, 5 2018.<br />

Rodrigues, R. (2017). Gereedschap Adviesgesprek. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam.<br />

https://www.yumpu.com/nl/docum<strong>en</strong>t/view/56733340/adviesgesprek-groep-8<br />

Strijk, M. & Di<strong>en</strong>der, A. (2016). Leerling, ouders <strong>en</strong> school sam<strong>en</strong> voor de loopbaan.<br />

Plann<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> in co-creatie. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam.<br />

https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/project<strong>en</strong>-<strong>en</strong>-publicaties/pub/<br />

leerling-ouders-<strong>en</strong>-school-sam<strong>en</strong>-voor-de-loopb/0cbcd51a-38c9-4ae7-96c3-<br />

7a15ec6e763d/<br />

Techniektal<strong>en</strong>t (2019). Whitepaper Beroep<strong>en</strong>oriëntatie op de basisschool.<br />

Techniektal<strong>en</strong>t.nu.<br />

18<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


B. Aanpak<br />

<strong>Ouders</strong> <strong>en</strong> schoolloopbaanontwikkeling<br />

In dit deel is de kern van de loopbaangerichte ouderactiviteit<strong>en</strong> beschrev<strong>en</strong> <strong>en</strong> zijn<br />

aanbeveling<strong>en</strong> gegev<strong>en</strong> voor het vormgev<strong>en</strong> van loopbaangericht partnerschap met<br />

ouders. Bij het werkmateriaal (deel C) zijn voorbeeld<strong>en</strong> van deze werkwijz<strong>en</strong> uitgewerkt,<br />

die schol<strong>en</strong> naar eig<strong>en</strong> w<strong>en</strong>s op maat kunn<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> voor het specifieke (mom<strong>en</strong>t in het)<br />

leerjaar waarin zij aangebod<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.<br />

Aanbeveling<strong>en</strong> voor het realiser<strong>en</strong> van sam<strong>en</strong>werking<br />

met ouders:<br />

1: Formuleer wat je onder (school)loopbaanontwikkeling verstaat<br />

Het d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> over schoolloopbaanontwikkeling is nieuw in het basisonderwijs. Bed<strong>en</strong>k<br />

als team wat je hieronder verstaat <strong>en</strong> hoe je dit wilt invull<strong>en</strong> in je school. Als je dit in e<strong>en</strong><br />

paar zinn<strong>en</strong> aan elkaar kunt uitlegg<strong>en</strong>, heb je je verhaal hierover op orde <strong>en</strong> kan je er ook<br />

leerling<strong>en</strong> <strong>en</strong> ouders in me<strong>en</strong>em<strong>en</strong>.<br />

2: Help leerling<strong>en</strong> ervaring<strong>en</strong> opdo<strong>en</strong><br />

Help leerling<strong>en</strong> om ervaring<strong>en</strong> op te do<strong>en</strong> op school, bij buit<strong>en</strong>schoolse activiteit<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

thuis. Het gaat hierbij om betek<strong>en</strong>isvolle ervaring<strong>en</strong> waarbij leerling<strong>en</strong> hun interesses verk<strong>en</strong>n<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> verdiep<strong>en</strong> <strong>en</strong> hun kwaliteit<strong>en</strong> op diverse ontwikkelingsgebied<strong>en</strong> ler<strong>en</strong> k<strong>en</strong>n<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> versterk<strong>en</strong>.<br />

3: Werk met ouders sam<strong>en</strong> in het betek<strong>en</strong>is gev<strong>en</strong> aan ervaring<strong>en</strong><br />

B<strong>en</strong>ut ouderactiviteit<strong>en</strong> om met ouders sam<strong>en</strong> te werk<strong>en</strong> in de begeleiding van de leerling<br />

in het bied<strong>en</strong> van ervaring<strong>en</strong> <strong>en</strong> het gev<strong>en</strong> van betek<strong>en</strong>is aan opgedane ervaring<strong>en</strong>. Het<br />

gaat daarbij om het opdo<strong>en</strong> van ervaring<strong>en</strong> die bijdrag<strong>en</strong> aan de loopbaan compet<strong>en</strong>ties<br />

(zie pagina 15) <strong>en</strong> het reflecter<strong>en</strong> op deze ervaring<strong>en</strong>. Stem bijvoorbeeld met ouders af<br />

dat zij hun kind stimuler<strong>en</strong> om ervaring<strong>en</strong> op te do<strong>en</strong> in buit<strong>en</strong>schoolse activiteit<strong>en</strong>, in e<strong>en</strong><br />

vraaggesprek hun eig<strong>en</strong> werkervaring<strong>en</strong> del<strong>en</strong> met hun kind of met hun kind e<strong>en</strong> op<strong>en</strong><br />

dag bezoek<strong>en</strong>. Werk sam<strong>en</strong> met ouders om de leerling betek<strong>en</strong>is help<strong>en</strong> te gev<strong>en</strong> aan deze<br />

ervaring<strong>en</strong>. De leerling formuleert daarbij welke vervolgstap hij/zij wil zett<strong>en</strong> <strong>en</strong> welke<br />

steun ouders <strong>en</strong> leerkracht daarbij kunn<strong>en</strong> bied<strong>en</strong>. Het draagt bij aan de motivatie van<br />

leerling<strong>en</strong> (<strong>en</strong> hun ouders) om aan schoolloopbaanontwikkeling te werk<strong>en</strong> als zij plezier<br />

ontl<strong>en</strong><strong>en</strong> aan de activiteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> het betek<strong>en</strong>is gev<strong>en</strong> daaraan niet als e<strong>en</strong> vervel<strong>en</strong>d corvee<br />

ervar<strong>en</strong>.<br />

4: Organiseer e<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>hang<strong>en</strong>d aanbod aan ouderactiviteit<strong>en</strong><br />

Ouderactiviteit<strong>en</strong> zijn vooral effectief als zij als sam<strong>en</strong>hang<strong>en</strong>d geheel word<strong>en</strong> aangebod<strong>en</strong>.<br />

Laat ouderactiviteit<strong>en</strong> op elkaar voortbouw<strong>en</strong> door bijvoorbeeld e<strong>en</strong> thuisopdracht<br />

voorbereid<strong>en</strong>d te lat<strong>en</strong> zijn op e<strong>en</strong> loopbaangericht voortgangsgesprek of<br />

volg<strong>en</strong>d op e<strong>en</strong> interactieve ouderbije<strong>en</strong>komst. Zorg dat aan het begin van elk schooljaar<br />

helder is op welke manier ouders betrokk<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> word<strong>en</strong> bij de ontwikkeling van hun<br />

kind <strong>en</strong> communiceer dit met ouders in k<strong>en</strong>nismakingsgesprekk<strong>en</strong> <strong>en</strong> nieuwsbriev<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

visualiseer dit in e<strong>en</strong> jaarplanning (zie deel C).<br />

19<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


5: B<strong>en</strong>ut de expertise van het hele team<br />

Ieder teamlid is vanuit e<strong>en</strong> andere rol betrokk<strong>en</strong> bij de sam<strong>en</strong>werking met ouders <strong>en</strong><br />

br<strong>en</strong>gt e<strong>en</strong> andere expertise in. De directie ag<strong>en</strong>deert het thema <strong>en</strong> zorgt voor overstijg<strong>en</strong>de<br />

informatie naar ouders. De leerkracht<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> het directe contact met de<br />

ouders: zij zett<strong>en</strong> de thuisopdracht<strong>en</strong> uit, voer<strong>en</strong> de voortgangsgesprekk<strong>en</strong> <strong>en</strong> verzorg<strong>en</strong><br />

de ouderbije<strong>en</strong>komst<strong>en</strong>. De medewerker ouderbetrokk<strong>en</strong>heid biedt ondersteun<strong>en</strong>de<br />

ouderactiviteit<strong>en</strong> vanuit de ouderkamer aan ouders die daar behoefte aan hebb<strong>en</strong>.<br />

De conciërge helpt mee de ouders welkom te het<strong>en</strong> in de school.<br />

6: Faciliteer het team voor het uitvoer<strong>en</strong> van de ouderactiviteit<strong>en</strong><br />

De directie verbindt zich actief aan deze aanpak <strong>en</strong> zorgt voor facilitering, professionalisering<br />

<strong>en</strong> de borging van de aanpak in het schoolbeleid. Facilitering vereist<br />

erk<strong>en</strong>ning van de inzet van het team, praktische oplossing<strong>en</strong> in het rooster om ouderactiviteit<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> teamoverleg mogelijk te mak<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> slimme inzet van taakur<strong>en</strong>.<br />

Het onderwerp blijft op de ag<strong>en</strong>da door de inzet van e<strong>en</strong> projectteam, het bepal<strong>en</strong> wie<br />

de kar zal trekk<strong>en</strong> <strong>en</strong> door het inschakel<strong>en</strong> van procesbegeleiding om het traject mee te<br />

ontwikkel<strong>en</strong>. Professionalisering ontstaat door intervisie <strong>en</strong> meekijkactiviteit<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of<br />

door het volg<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> (externe) training vlak voor de uitvoering van e<strong>en</strong> ouderactiviteit.<br />

7: Begin klein <strong>en</strong> gun jezelf de tijd om te ler<strong>en</strong><br />

Het loopbaangericht mak<strong>en</strong> van de sam<strong>en</strong>werking met ouders is e<strong>en</strong> traject dat e<strong>en</strong><br />

lange doorlooptijd vereist. Het is daarom verstandig om klein te beginn<strong>en</strong>, grondig te<br />

evaluer<strong>en</strong> (bij voorkeur ook met leerling<strong>en</strong> <strong>en</strong> ouders) <strong>en</strong> op basis daarvan aan te<br />

scherp<strong>en</strong> <strong>en</strong> uit te bouw<strong>en</strong>. De aanpak wordt beter opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> in het handelingsrepertoire<br />

van de leerkracht<strong>en</strong> <strong>en</strong> in de routine van de school als de school in e<strong>en</strong><br />

tweede (<strong>en</strong> derde) ronde ervaring op kan do<strong>en</strong>. Geef het leerproces de aandacht die<br />

het verdi<strong>en</strong>t <strong>en</strong> gun jezelf het plezier dat je hieraan kunt ontl<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

Loopbaangerichte ouderactiviteit<strong>en</strong> op hoofdlijn<strong>en</strong><br />

Op de volg<strong>en</strong>de pagina’s zijn de belangrijkste loopbaangerichte ouderactiviteit<strong>en</strong> op<br />

hoofd lijn<strong>en</strong> beschrev<strong>en</strong>, om teams te help<strong>en</strong> deze activiteit<strong>en</strong> te ontwikkel<strong>en</strong>. In deel C<br />

zijn bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> voorbeeldmaterial<strong>en</strong> van jaarplanning<strong>en</strong> <strong>en</strong> uitgewerkte ouderactiviteit<strong>en</strong><br />

opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

20<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


<strong>Ouders</strong> <strong>en</strong> schoolloopbaanontwikkeling<br />

Loopbaangerichte thuisopdracht<strong>en</strong><br />

Wat<br />

Leerkracht<strong>en</strong> gev<strong>en</strong> e<strong>en</strong> loopbaangerichte thuisopdracht aan leerling<strong>en</strong> mee om:<br />

- het gesprek met ouders thuis op gang te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> te verdiep<strong>en</strong> of;<br />

- ter voorbereiding <strong>en</strong> reflectie op het bezoek van ouder <strong>en</strong> kind aan e<strong>en</strong> activiteit<br />

gericht op tal<strong>en</strong>t- <strong>en</strong> loopbaanontwikkeling (e<strong>en</strong> voorstelling van het schoolorkest,<br />

e<strong>en</strong> s<strong>po</strong>rtdag, op<strong>en</strong> dag<strong>en</strong> in het voortgezet onderwijs).<br />

E<strong>en</strong> goede loopbaangerichte thuisopdracht:<br />

- bevordert de interactie tuss<strong>en</strong> ouder <strong>en</strong> kind over tal<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, beroep<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

schoolkeuze;<br />

- draagt bij aan betek<strong>en</strong>isgeving van ervaring<strong>en</strong>;<br />

- is bestemd voor alle leerling<strong>en</strong> <strong>en</strong> hun ouders;<br />

- is qua taalniveau, omvang <strong>en</strong> moeilijkheidsgraad haalbaar voor de ouder<strong>po</strong>pulatie;<br />

- is uitdag<strong>en</strong>d <strong>en</strong> aantrekkelijk voor de leerling <strong>en</strong> de ouders;<br />

- heeft e<strong>en</strong> opbr<strong>en</strong>gst die opvolging krijgt, bijvoorbeeld terugkomt in e<strong>en</strong><br />

voortgangsgesprek op e<strong>en</strong> ouderkind bije<strong>en</strong>komst;<br />

- br<strong>en</strong>gt ge<strong>en</strong> kost<strong>en</strong> voor het gezin met zich mee;<br />

- duurt maximaal 20 minut<strong>en</strong>;<br />

- houdt rek<strong>en</strong>ing met gevoelighed<strong>en</strong> (bijvoorbeeld met het naar werkervaring<strong>en</strong><br />

van ouders vrag<strong>en</strong> als zij beid<strong>en</strong> werkeloos zijn);<br />

- helpt leerling<strong>en</strong> iemand anders te betrekk<strong>en</strong> bij de opdracht als zij niet terug<br />

kunn<strong>en</strong> vall<strong>en</strong> op hun ouders (vraag met wie ze de opdracht gaan mak<strong>en</strong>:<br />

vader, moeder, nicht, buurman <strong>en</strong>zovoort).<br />

E<strong>en</strong> thuisopdracht past op e<strong>en</strong> dubbelzijdig A4 blad <strong>en</strong> bestaat uit e<strong>en</strong> heldere <strong>en</strong><br />

aantrekkelijke:<br />

- inleiding over het waarom van de opdracht <strong>en</strong> hoeveel tijd dit zal kost<strong>en</strong>;<br />

- instructie die de leerling helpt om zijn of haar ouder mee te nem<strong>en</strong> in de opdracht;<br />

- vorm waarin de opdracht wordt uitgevoerd (vraag niet te veel schrijfwerk,<br />

het gaat om de interactie!);<br />

- vermelding over waar, wanneer <strong>en</strong> hoe de terugkoppeling zal plaatsvind<strong>en</strong>;<br />

- e<strong>en</strong> reactiemogelijkheid van de ouder op de opdracht.<br />

Waarom<br />

<strong>Ouders</strong> spel<strong>en</strong>, veelal onbewust, e<strong>en</strong> belangrijke rol in de toekomst- <strong>en</strong> werkbeeld<strong>en</strong><br />

die hun kinder<strong>en</strong> opdo<strong>en</strong>. Met thuisopdracht<strong>en</strong> biedt de school ouders handvatt<strong>en</strong><br />

om in het gesprek met hun kind thuis aan te sluit<strong>en</strong> bij op de schoolloopbaangerichte<br />

ervaring<strong>en</strong> van de leerling op school of buit<strong>en</strong> school <strong>en</strong> daarmee hun rol gerichter<br />

in te vull<strong>en</strong>. De opdracht<strong>en</strong> gev<strong>en</strong> de ouders bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> de geleg<strong>en</strong>heid meer mee te<br />

groei<strong>en</strong> in de brede ontwikkeling van hun kind <strong>en</strong> e<strong>en</strong> reëel beeld te ontwikkel<strong>en</strong> van<br />

e<strong>en</strong> pass<strong>en</strong>d loopbaanperspectief van hun kind.<br />

21<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


Hoe<br />

Voorbereid<strong>en</strong> van het werk<strong>en</strong> met thuisopdracht<strong>en</strong><br />

Stel als team vast:<br />

Hoe je de thuisopdracht inbedt:<br />

- in het curriculum op school (waar bouwt de opdracht op voort <strong>en</strong> hoe <strong>en</strong><br />

wanneer wordt deze voorbereid <strong>en</strong> nabesprok<strong>en</strong> in de klas?);<br />

- in de cyclus met ouders (hoe <strong>en</strong> wanneer ouders informer<strong>en</strong> over thuisopdracht<strong>en</strong><br />

in het algeme<strong>en</strong> <strong>en</strong> specifieke opdracht aankondig<strong>en</strong> <strong>en</strong> nabesprek<strong>en</strong>).<br />

Welk pakket aan opdracht<strong>en</strong> je aanbiedt <strong>en</strong> hoe dit tot stand komt:<br />

- hoeveel opdracht<strong>en</strong> de school wil aanbied<strong>en</strong> <strong>en</strong> in welke leerjar<strong>en</strong>;<br />

- in welk leerjaar <strong>en</strong> rond welke activiteit de school thuisopdracht<strong>en</strong> ontwikkelt;<br />

- wie welke opdracht ontwikkelt (bijvoorbeeld de klass<strong>en</strong>leerkracht ev<strong>en</strong>tueel<br />

met de medewerker ouderbetrokk<strong>en</strong>heid of intern begeleider);<br />

- hoe de conceptopdracht wordt besprok<strong>en</strong> <strong>en</strong> aangescherpt met de andere<br />

collega’s uit dezelfde bouw;<br />

- hoe <strong>en</strong> wanneer de leerkracht<strong>en</strong> elke opdracht zal aankondig<strong>en</strong> bij de ouders<br />

<strong>en</strong> uitzett<strong>en</strong> onder de leerling<strong>en</strong> (bijtijds zodat zij de tijd hebb<strong>en</strong> de opdracht te<br />

mak<strong>en</strong>);<br />

- of de medewerker ouderbetrokk<strong>en</strong>heid ouders die dat will<strong>en</strong> vooraf<br />

ondersteuning biedt bij het werk<strong>en</strong> met de thuisopdracht<strong>en</strong> (<strong>en</strong> zo ja, hoe <strong>en</strong><br />

wanneer);<br />

- hoe <strong>en</strong> wanneer het team de opdracht<strong>en</strong> evalueert om deze aan te kunn<strong>en</strong><br />

scherp<strong>en</strong> voor volg<strong>en</strong>d schooljaar <strong>en</strong> wie deze aanscherping uitvoert.<br />

Het werk<strong>en</strong> met de opdracht<strong>en</strong><br />

Elke leerkracht:<br />

- bespreekt de opdracht voor met de leerling<strong>en</strong> <strong>en</strong> maakt h<strong>en</strong> vertrouwd met<br />

het inhoudelijk thema;<br />

- kondigt de opdracht aan bij de ouders (<strong>en</strong> verwijst naar ev<strong>en</strong>tuele nadere<br />

introductie in de ouderkamer, zie bij de voorbeeldthuisopdracht van groep 6);<br />

- d<strong>en</strong>kt mee wie uit het netwerk van het gezin van de leerling de opdracht kan<br />

uitvoer<strong>en</strong> als de ouders daar niet toe in staat zijn;<br />

- bespreekt de opdracht na met leerling <strong>en</strong> ouders;<br />

- br<strong>en</strong>gt in kaart welke leerling de opdracht gemaakt heeft <strong>en</strong> zo niet, wat kan<br />

help<strong>en</strong> dit bij e<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>de opdracht wel te lat<strong>en</strong> lukk<strong>en</strong>.<br />

Ervaring<strong>en</strong> met thuisopdracht<strong>en</strong><br />

Ouder: “Door de thuisopdracht te mak<strong>en</strong> ziet mijn kind ook dat hij veel verborg<strong>en</strong><br />

kwaliteit<strong>en</strong> heeft. Hij is hier ook erg trots op.”<br />

Ouder: “Het mak<strong>en</strong> van de thuisopdracht heeft mij stil lat<strong>en</strong> staan bij <strong>en</strong> inzicht gegev<strong>en</strong><br />

in dat mijn kind het afgelop<strong>en</strong> schooljaar heel veel is gegroeid op sociaal gebied.”<br />

Voorbeeld<strong>en</strong> van thuisopdracht<strong>en</strong><br />

Thuisopdracht<strong>en</strong> zijn mogelijk in vele variaties. In deel C van de handreiking zijn de<br />

volg<strong>en</strong>de voorbeeld<strong>en</strong> van thuisopdracht<strong>en</strong> opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>:<br />

- thuisopdracht groep 6 kwaliteit<strong>en</strong> (inclusief uitwerking voor in de ouderkamer);<br />

- thuisopdracht groep 7 beroep<strong>en</strong> om je he<strong>en</strong>;<br />

- thuisopdracht groep 8 op zoek naar e<strong>en</strong> school die bij je past.<br />

22<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


<strong>Ouders</strong> <strong>en</strong> schoolloopbaanontwikkeling<br />

Loopbaangerichte k<strong>en</strong>nismakings<strong>en</strong><br />

voortgangsgesprekk<strong>en</strong><br />

Wat<br />

Loopbaangerichte k<strong>en</strong>nismakings- <strong>en</strong> voortgangsgesprekk<strong>en</strong> zijn individuele ge sprekk<strong>en</strong><br />

met e<strong>en</strong> <strong>po</strong>sitieve insteek die leerkracht, ouder <strong>en</strong> leerling voer<strong>en</strong> over de ontwikkeling<br />

van de leerling. De loopbaanontwikkeling van de leerling staat c<strong>en</strong>traal <strong>en</strong> de cognitieve,<br />

sociaal-emotionele <strong>en</strong> motorische ontwikkeling van de leerling zijn hier ondersteun<strong>en</strong>d<br />

aan. De leerling houdt de regie over de eig<strong>en</strong> ontwikkeling door zijn/haar voortgang<br />

<strong>en</strong> vervolgstapp<strong>en</strong> in zijn/haar ontwikkeling zelf te pres<strong>en</strong>ter<strong>en</strong>. Leerling, leerkracht <strong>en</strong><br />

ouders hebb<strong>en</strong> elk e<strong>en</strong> actieve inbr<strong>en</strong>g in het gesprek <strong>en</strong> mak<strong>en</strong> concrete afsprak<strong>en</strong> over<br />

de begeleiding die zij de leerling hierin thuis <strong>en</strong> op school zull<strong>en</strong> bied<strong>en</strong>.<br />

De k<strong>en</strong>nismakings- <strong>en</strong> voortgangsgesprekk<strong>en</strong> vorm<strong>en</strong> e<strong>en</strong> cyclus, waarin per leerjaar<br />

<strong>en</strong> per mom<strong>en</strong>t in het leerjaar e<strong>en</strong> ander acc<strong>en</strong>t gelegd wordt, aansluit<strong>en</strong>d op het<br />

curriculum van de school. Het k<strong>en</strong>nismakingsgesprek heeft daarin de functie om terug<br />

te blikk<strong>en</strong> op de ontwikkeling in het vorige leerjaar (of op de vorige school) <strong>en</strong> vooruit<br />

te kijk<strong>en</strong> naar het kom<strong>en</strong>de leerjaar. De school biedt gesprekk<strong>en</strong> aan alle ouders aan<br />

<strong>en</strong> verwacht van alle ouders <strong>en</strong> leerling<strong>en</strong> dat zij bij deze gesprekk<strong>en</strong> aanwezig zijn.<br />

Waarom<br />

Het doel van Loopbaangerichte k<strong>en</strong>nismakings- <strong>en</strong> voortgangsgesprekk<strong>en</strong> is het<br />

reflecter<strong>en</strong> op <strong>en</strong> ondersteun<strong>en</strong> van de schoolloopbaanontwikkeling van de leerling<br />

thuis <strong>en</strong> op school <strong>en</strong> het afstemm<strong>en</strong> van de begeleiding hierbij door leerkracht<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

ouders. Deze gesprekk<strong>en</strong> vervang<strong>en</strong> de traditionele rap<strong>po</strong>rtgesprekk<strong>en</strong> <strong>en</strong> wijk<strong>en</strong><br />

daar op ess<strong>en</strong>tiële punt<strong>en</strong> vanaf.<br />

Hoe<br />

Bespreekpunt<strong>en</strong><br />

Het k<strong>en</strong>nismakings- (of start-) gesprek vindt plaats aan het begin van elk nieuw<br />

schooljaar <strong>en</strong> heeft in de basis de volg<strong>en</strong>de ag<strong>en</strong>da:<br />

- waarom dit gesprek <strong>en</strong> wat staat c<strong>en</strong>traal in dit leerjaar?;<br />

- terugblik op de overgang naar dit leerjaar (wat zijn je kwaliteit<strong>en</strong>, waar b<strong>en</strong> je trots<br />

op, wat kan er beter?);<br />

- vooruitblik op kom<strong>en</strong>d leerjaar (wat vind je leuk, waar wil je dit jaar aan werk<strong>en</strong>?);<br />

- het terug- <strong>en</strong> vooruitblikk<strong>en</strong> kan desgew<strong>en</strong>st plaatsvind<strong>en</strong> met behulp van e<strong>en</strong><br />

zelf<strong>po</strong>rtret dat de leerling aan het eind van het voorafgaande leerjaar heeft<br />

gemaakt (zie pagina 60);<br />

- het besprek<strong>en</strong> van hoe leerkracht <strong>en</strong> ouders de sam<strong>en</strong>werking dit jaar vorm<br />

will<strong>en</strong> gev<strong>en</strong>.<br />

23<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


De ag<strong>en</strong>da van het voortgangsgesprek ziet er als volgt uit (de uitwerking wisselt<br />

per schooljaar):<br />

- de ontwikkeling van de leerling zowel op school, thuis <strong>en</strong> buit<strong>en</strong>schools aan de<br />

hand van concrete ervaring<strong>en</strong> die de leerling heeft opgedaan (aansluit<strong>en</strong>d <strong>en</strong><br />

voorbereid<strong>en</strong>d op bijvoorbeeld project<strong>en</strong> <strong>en</strong> thema’s in het curriculum, muziek<br />

<strong>en</strong> s<strong>po</strong>rtactiviteit<strong>en</strong>, week<strong>en</strong>dschool, hobby’s thuis, <strong>en</strong> mini-stages, bezoek<strong>en</strong><br />

in het voortgezet onderwijs);<br />

- betek<strong>en</strong>is gev<strong>en</strong> aan deze ervaring<strong>en</strong> (wat zegt dit over de interesses <strong>en</strong><br />

kwaliteit<strong>en</strong> van de leerling?);<br />

- ruimte voor bespreekpunt<strong>en</strong> die ouders <strong>en</strong>/of leerling<strong>en</strong> will<strong>en</strong> inbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong>;<br />

- het uitzett<strong>en</strong> of nabesprek<strong>en</strong> van thuisopdracht<strong>en</strong>;<br />

- de cognitieve, sociaalemotionele <strong>en</strong> motorische ontwikkeling van de leerling <strong>en</strong> het<br />

vaststell<strong>en</strong> waar op dat vlak extra inzet nodig is om de gew<strong>en</strong>ste vervolgstapp<strong>en</strong><br />

mogelijk te mak<strong>en</strong>. Het rap<strong>po</strong>rt waarin de cijfers voor de schoolvakk<strong>en</strong> zijn weergegev<strong>en</strong>,<br />

maakt hier onderdeel van uit;<br />

- concrete afsprak<strong>en</strong> over het opdo<strong>en</strong> van nieuwe ervaring<strong>en</strong>, het zett<strong>en</strong> van<br />

vervolgstapp<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of het inzett<strong>en</strong> van het netwerk door de leerling <strong>en</strong> over de<br />

begeleiding die de leerkracht <strong>en</strong> de ouders de leerling hierbij zull<strong>en</strong> bied<strong>en</strong>;<br />

- afsprak<strong>en</strong> over waar, wanneer <strong>en</strong> waarover ouder <strong>en</strong> leerkracht elkaar weer sprek<strong>en</strong>.<br />

Gespreksvoering<br />

E<strong>en</strong> loopbaangericht voortgangsgesprek is e<strong>en</strong> gesprek waarbij:<br />

- de leerkracht de leiding heeft <strong>en</strong> zorgdraagt voor e<strong>en</strong> driegesprek in e<strong>en</strong> <strong>po</strong>sitieve<br />

toonzetting <strong>en</strong> zich bewust is van de voorbeeldrol die hij/zij heeft in het voer<strong>en</strong><br />

van e<strong>en</strong> gesprek over de schoolloopbaan;<br />

- de leerling zijn/haar eig<strong>en</strong> voortgang <strong>en</strong> ontwikkelpunt<strong>en</strong> pres<strong>en</strong>teert <strong>en</strong> dit<br />

visualiseert met behulp van bijvoorbeeld foto’s, e<strong>en</strong> <strong>po</strong>wer<strong>po</strong>int, moodboard,<br />

mindmap, filmpje, tek<strong>en</strong>ing <strong>en</strong>/of zelf<strong>po</strong>rtret;<br />

- de leerling vervolgstapp<strong>en</strong> formuleert die voor hem haalbaar <strong>en</strong> uitdag<strong>en</strong>d zijn<br />

<strong>en</strong> b<strong>en</strong>oemt welke steun hij/zij hierbij nodig heeft van school, ouders <strong>en</strong><br />

ev<strong>en</strong>tuele ander<strong>en</strong>;<br />

- de ouder e<strong>en</strong> actieve rol krijgt in het reager<strong>en</strong> op de leerling <strong>en</strong> e<strong>en</strong> rol neemt in<br />

de vervolgafsprak<strong>en</strong>.<br />

Voorbereiding<br />

Stel als team vast:<br />

- wat de grote lijn van de bespreekpunt<strong>en</strong> is <strong>en</strong> leg dit vast in e<strong>en</strong> gespreksleidraad<br />

(stel voor elk specifiek voortgangsgesprek vast op welke activiteit<strong>en</strong> gereflecteerd<br />

wordt <strong>en</strong> op welke keuze de te nem<strong>en</strong> vervolgstapp<strong>en</strong> zijn gericht);<br />

- hoe vaak er voortgangsgesprekk<strong>en</strong> gevoerd zull<strong>en</strong> word<strong>en</strong> (bijvoorbeeld één<br />

k<strong>en</strong>nismakingsgesprek <strong>en</strong> twee of drie voortgangsgesprekk<strong>en</strong> per jaar) <strong>en</strong><br />

hoeveel tijd beschikbaar is voor ieder gesprek;<br />

- hoe lang de gesprekk<strong>en</strong> gemiddeld zull<strong>en</strong> dur<strong>en</strong> (bijvoorbeeld vijfti<strong>en</strong> tot<br />

twintig minut<strong>en</strong>)<br />

- hoe de koppeling met de thuisopdracht<strong>en</strong> of interactieve ouderavond<strong>en</strong> in de<br />

gesprekk<strong>en</strong> zal zijn;<br />

- hoe de uitnodiging <strong>en</strong> de ontvangst van de ouders in de school geregeld zal zijn;<br />

- welke voorbereiding de pres<strong>en</strong>tatie van de leerling vereist (ontwikkel e<strong>en</strong> checklist<br />

om de leerling hierbij te ondersteun<strong>en</strong>).<br />

Elke leerkracht bereidt vervolg<strong>en</strong>s per gesprek voor:<br />

- waar voor elke leerling individueel de nadruk ligt <strong>en</strong> welk <strong>po</strong>sitief nieuws<br />

(over de ontwikkeling, houding of resultat<strong>en</strong> van de leerling) er uit te wissel<strong>en</strong> valt;<br />

- de te besprek<strong>en</strong> thuisopdracht bekijk<strong>en</strong>;<br />

- <strong>en</strong> plant het gesprek op e<strong>en</strong> tijdstip dat leerkracht, ouder <strong>en</strong> leerling schikt.<br />

24<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


<strong>Ouders</strong> <strong>en</strong> schoolloopbaanontwikkeling<br />

Ervaring<strong>en</strong> met loopbaangerichte gesprekk<strong>en</strong><br />

Leerkracht: “Deze vorm van gesprekk<strong>en</strong> kost meer tijd maar minder <strong>en</strong>ergie doordat de<br />

leerling initiatief neemt, ouders meer betrokk<strong>en</strong> rak<strong>en</strong> <strong>en</strong> er minder naar mij gekek<strong>en</strong> wordt<br />

hoe ik het gesprek zal ‘trekk<strong>en</strong>’, maar ook als vrag<strong>en</strong>steller deel kan nem<strong>en</strong>.”<br />

Leerkracht: “<strong>Ouders</strong> gaan ook vrag<strong>en</strong> stell<strong>en</strong> aan het kind tijd<strong>en</strong>s gesprek <strong>en</strong> soms gaan<br />

de ouders <strong>en</strong> leerling tijd<strong>en</strong>s het voortgangsgesprek ook echt in gesprek met elkaar.”<br />

Voorbeeld<strong>en</strong> van gespreksleidrad<strong>en</strong><br />

De gesprekscyclus met de ouders sluit aan op het curriculum met de leerling<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

vereist dus maatwerk van iedere school. Omdat de gesprekk<strong>en</strong> aansluit<strong>en</strong> op de<br />

(keuze voor) ervaring<strong>en</strong> die de leerling opdoet <strong>en</strong>/of de keuzes die de leerling hierin<br />

moet mak<strong>en</strong>, heeft elk gesprek bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> e<strong>en</strong> andere nadruk.<br />

In deel C van deze handreiking zijn voorbeeld<strong>en</strong> opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> van:<br />

- e<strong>en</strong> loopbaangericht k<strong>en</strong>nismakingsgesprek in groep 6;<br />

- het mak<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> zelf<strong>po</strong>rtret in groep 6;<br />

- e<strong>en</strong> loopbaangericht voortgangsgesprek in groep 7.<br />

Wat<br />

Het adviesgesprek als bijzonder<br />

voortgangsgesprek 22<br />

E<strong>en</strong> adviesgesprek is e<strong>en</strong> bijzonder voortgangsgesprek waarin de leerling in groep 8<br />

van de basisschool <strong>en</strong> zijn/haar ouders e<strong>en</strong> schooladvies ontvang<strong>en</strong> voor het niveau in<br />

het voortgezet onderwijs dat volg<strong>en</strong>s de school het beste bij de leerling past. Dit advies<br />

is de uitkomst van e<strong>en</strong> proces waarin leerkracht, leerling <strong>en</strong> ouders sam<strong>en</strong> het niveau<br />

<strong>en</strong> de niet-cognitieve k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> van de leerling volg<strong>en</strong>. Dit proces start al in de<br />

eerdere leerjar<strong>en</strong>, waardoor het schooladvies ge<strong>en</strong> verrassing mag zijn. In groep 7<br />

besprek<strong>en</strong> leerkracht, leerling <strong>en</strong> ouders het voorlopige schooladvies.<br />

Daarnaast is er in het adviesgesprek aandacht voor de keuze voor e<strong>en</strong> school van<br />

voortgezet onderwijs. Deze keuze is volledig aan de ouders, maar de leerkracht kan<br />

leerling <strong>en</strong> ouders steun<strong>en</strong> door h<strong>en</strong> te help<strong>en</strong> om zich te oriënter<strong>en</strong> op schol<strong>en</strong> in het<br />

voortgezet onderwijs waarbij:<br />

- het niveau van de school past bij de cognitieve ontwikkeling van de leerling;<br />

- de pedagogisch didactische k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> van de school pass<strong>en</strong> bij de niet-cognitieve<br />

k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> van de leerling;<br />

- de profilering (aangebod<strong>en</strong> profiel<strong>en</strong> in de bov<strong>en</strong>bouw <strong>en</strong> specifieke onderwijsconcept<strong>en</strong>)<br />

van de school past bij de schoolloopbaanontwikkeling van de leerling.<br />

25<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


Waarom<br />

In het adviesgesprek biedt de leerkracht leerling <strong>en</strong> ouders handvatt<strong>en</strong> om met e<strong>en</strong><br />

<strong>po</strong>sitief gevoel de volg<strong>en</strong>de stap in de schoolloopbaan te zett<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> goed schooladvies<br />

komt in sam<strong>en</strong>werking met ouders tot stand <strong>en</strong> draagt bij aan de motivatie <strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> <strong>po</strong>sitief zelfbeeld van de leerling. De leerkracht d<strong>en</strong>kt met leerling <strong>en</strong> ouders mee<br />

over e<strong>en</strong> pass<strong>en</strong>de schoolkeuze. In het proces naar dit adviesgesprek toe besprek<strong>en</strong><br />

leerkracht, leerling <strong>en</strong> ouder zowel de cognitieve k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> (het niveau) als de nietcognitieve<br />

k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> (werkhouding, gedrag, motivatie, zelfstandigheid, doorzettingsvermog<strong>en</strong>,<br />

steun van ouders) <strong>en</strong> de loopbaanontwikkeling van de leerling (interesses,<br />

kwaliteit<strong>en</strong>, tal<strong>en</strong>t<strong>en</strong>), zodat het proces transparant is <strong>en</strong> ieders perspectief hierop in<br />

beeld komt.<br />

Hoe<br />

Bespreekpunt<strong>en</strong><br />

E<strong>en</strong> goed adviesgesprek bestaat uit de volg<strong>en</strong>de onderdel<strong>en</strong>:<br />

- terugblikk<strong>en</strong> op eerdere gesprekk<strong>en</strong> over het schooladvies (eerdere voortgangsgesprekk<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> het voorlopige schooladvies uit groep 7);<br />

- het gev<strong>en</strong> van het schooladvies <strong>en</strong> e<strong>en</strong> <strong>po</strong>sitieve onderbouwing hiervan<br />

(op basis van toetsresultat<strong>en</strong> <strong>en</strong> het beeld dat in gesprek tuss<strong>en</strong> leerkracht,<br />

leerling <strong>en</strong> ouders is ontstaan over de niet-cognitieve k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> van de leerling<br />

(werkhouding, gedrag, zelfstandigheid, doorzettingsvermog<strong>en</strong> van kinder<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

ondersteuning van thuis);<br />

- ruimte voor reactie van leerling <strong>en</strong> ouders op het schooladvies;<br />

- mak<strong>en</strong> van vervolgafsprak<strong>en</strong> over het schooladvies<br />

(als leerling <strong>en</strong> ouder het one<strong>en</strong>s zijn met het advies of als de eindtoets<br />

aanleiding geeft tot heroverweg<strong>en</strong> van het schooladvies);<br />

- bij akkoord over het schooladvies de handtek<strong>en</strong>ing van de ouder vrag<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> toelicht<strong>en</strong> hoe het schooladvies naar het voortgezet onderwijs wordt<br />

gecom municeerd;<br />

- besprek<strong>en</strong> keuze school voor voortgezet onderwijs<br />

(inv<strong>en</strong>tariser<strong>en</strong> of ouders al schol<strong>en</strong> op het oog hebb<strong>en</strong>, doorsprek<strong>en</strong> wat<br />

afweg ing<strong>en</strong> zijn op grond van de schoolloopbaanontwikkeling, niet-cognitieve<br />

k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> <strong>en</strong> afsprak<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> over ev<strong>en</strong>tuele steun die de leerkracht kan<br />

bied<strong>en</strong> bij de schoolkeuze);<br />

- besprek<strong>en</strong> hoe leerling <strong>en</strong> ouders het gesprek hebb<strong>en</strong> ervar<strong>en</strong> <strong>en</strong> de gemaakte<br />

afsprak<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>vatt<strong>en</strong>.<br />

Gespreksvoering<br />

In e<strong>en</strong> goed gevoerd adviesgesprek:<br />

- is de relatie van de leerkracht met leerling <strong>en</strong> ouders de basis;<br />

- is het schooladvies ge<strong>en</strong> verrassing voor leerling <strong>en</strong> ouders, want in eerdere<br />

gesprekk<strong>en</strong> al aan de orde geweest;<br />

- staan de interesses, kwaliteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> tal<strong>en</strong>t<strong>en</strong> van leerling<strong>en</strong> c<strong>en</strong>traal <strong>en</strong> niet hun<br />

tekortkoming<strong>en</strong>;<br />

- is er ruimte voor inbr<strong>en</strong>g van leerling <strong>en</strong> ouders;<br />

- verlat<strong>en</strong> leerling <strong>en</strong> ouder (ook bij e<strong>en</strong> teg<strong>en</strong>vall<strong>en</strong>d advies) met opgehev<strong>en</strong><br />

hoofd het gesprek;<br />

- is de schoolkeuze volledig aan leerling <strong>en</strong> ouders, maar bied<strong>en</strong> leerkracht<strong>en</strong><br />

hierin wel steun;<br />

- is er voldo<strong>en</strong>de tijd (gemiddeld 20 minut<strong>en</strong>).<br />

26<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


<strong>Ouders</strong> <strong>en</strong> schoolloopbaanontwikkeling<br />

Voorbereiding<br />

Stel als team vast:<br />

- hoe de school ouders <strong>en</strong> leerling<strong>en</strong> informeert over het advies <strong>en</strong> schoolkeuzeproces<br />

(informatieavond, thuisopdracht, de eindtoets <strong>en</strong> adviesgesprek, op<strong>en</strong><br />

dag<strong>en</strong> <strong>en</strong> inschrijfmom<strong>en</strong>t<strong>en</strong> bij het voortgezet onderwijs);<br />

- wie naast de leerkracht van groep 8 betrokk<strong>en</strong> zijn bij de vorming van het schooladvies<br />

(bijvoorbeeld de intern begeleider);<br />

- wat de rol van de leerling <strong>en</strong> ouders is in de vorming van het schooladvies;<br />

- hoe de niet-cognitieve k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> besprok<strong>en</strong> word<strong>en</strong> met ouders <strong>en</strong> leerling<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> rol spel<strong>en</strong> in het schooladvies;<br />

- hoe de niet-cognitieve k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> <strong>en</strong> de schoolloopbaanontwikkeling van de leerling<br />

besprok<strong>en</strong> word<strong>en</strong> met leerling <strong>en</strong> ouders als ondersteuning in de oriëntatie<br />

op de schoolkeuze;<br />

- hoe de schooladviez<strong>en</strong> geëvalueerd word<strong>en</strong> als de Cito-eindtoetsresultat<strong>en</strong> er<br />

zijn (<strong>en</strong> hoe je daar op terug kijkt als de resultat<strong>en</strong> van het voortgezet onderwijs<br />

bek<strong>en</strong>d zijn);<br />

- hoe de k<strong>en</strong>nis die de leerkracht in groep 8 heeft opgedaan over het school advies<strong>en</strong><br />

schoolkeuzeproces in de school geborgd blijft.<br />

Elke leerkracht bereidt vervolg<strong>en</strong>s per leerling individueel voor:<br />

- welke <strong>po</strong>sitieve onderbouwing er is voor het schooladvies;<br />

- welke vervolgschol<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> pass<strong>en</strong> bij de leerling.<br />

Ervaring<strong>en</strong> met adviesgesprekk<strong>en</strong><br />

Leerkracht: “Nu ik aansluit<strong>en</strong>d op het formele advies, sam<strong>en</strong> met ouders <strong>en</strong> leerling kijk<br />

welk type school binn<strong>en</strong> het niveau het beste bij de leerling past qua belangstelling, leerstijl<br />

<strong>en</strong> doorgroeimogelijkhed<strong>en</strong>, heb ik het idee dat ik h<strong>en</strong> echt op weg geholp<strong>en</strong> heb bij de<br />

volg<strong>en</strong>de stap.”<br />

Voorbeeld<strong>en</strong> van adviesgesprekk<strong>en</strong><br />

In deel C van deze handreiking is e<strong>en</strong> voorbeeld van e<strong>en</strong> gespreksleidraad opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong><br />

van het adviesgesprek in groep 8.<br />

27<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


Interactieve<br />

ouder-kindbije<strong>en</strong>komst<strong>en</strong><br />

Wat<br />

E<strong>en</strong> interactieve ouder-kindbije<strong>en</strong>komst biedt ouders <strong>en</strong> leerling<strong>en</strong> de geleg<strong>en</strong>heid<br />

om ervaring<strong>en</strong> op te do<strong>en</strong> rond <strong>en</strong> informatie te krijg<strong>en</strong> over:<br />

- sector<strong>en</strong> <strong>en</strong> beroep<strong>en</strong>;<br />

- de activiteit<strong>en</strong> die de school aanbiedt om leerling<strong>en</strong> te help<strong>en</strong> in hun schoolloopbaanontwikkeling<br />

(tal<strong>en</strong>tontwikkeling, het verk<strong>en</strong>n<strong>en</strong> van beroep<strong>en</strong> <strong>en</strong> het<br />

oriënter<strong>en</strong> op de keuze voor e<strong>en</strong> school in het voortgezet onderwijs);<br />

- de manier waarop ouders hun kind hierin kunn<strong>en</strong> begeleid<strong>en</strong>.<br />

Er wordt gebruik gemaakt van actieve <strong>en</strong> interactieve werkvorm<strong>en</strong>, waarbij zowel de<br />

school, de leerling als de ouder e<strong>en</strong> actieve rol hebb<strong>en</strong>. Het is de bedoeling dat alle<br />

leerling<strong>en</strong> sam<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> ouder of iemand anders uit het netwerk naar deze bije<strong>en</strong>komst<strong>en</strong><br />

kom<strong>en</strong>.<br />

Waarom<br />

Bij interactieve ouder-kindbije<strong>en</strong>komst<strong>en</strong> krijg<strong>en</strong> ouders de kans zelf ervaring<strong>en</strong> op<br />

te do<strong>en</strong> of zich beter in te lev<strong>en</strong> in de ervaring<strong>en</strong> van hun kind dan bij de traditionele<br />

(luister-) ouder-kindbije<strong>en</strong>komst<strong>en</strong>. Dit helpt de ouder om e<strong>en</strong> beeld te krijg<strong>en</strong> van<br />

de activiteit<strong>en</strong> die hun kind onderneemt, trots te zijn op hun kind <strong>en</strong> hun kind thuis<br />

te begeleid<strong>en</strong> in de schoolloopbaan.<br />

Hoe<br />

Opbouw<br />

Bepaal als team:<br />

- in welk leerjaar e<strong>en</strong> collectieve, loopbaangerichte ouder-kindbije<strong>en</strong>komst w<strong>en</strong>selijk<br />

is <strong>en</strong> zo ja, op welk thema, <strong>en</strong> de opbouw van de bije<strong>en</strong>komst<strong>en</strong>, zodat deze in elk<br />

leerjaar iets nieuws bied<strong>en</strong>;<br />

- hoe de activiteit ouders e<strong>en</strong> ervaring kan lat<strong>en</strong> opdo<strong>en</strong> of meer beeld kan gev<strong>en</strong><br />

met betrekking tot de interesses <strong>en</strong> kwaliteit<strong>en</strong> van hun kind, de keuzes waar hun<br />

kind voor staat <strong>en</strong> de manier waarop ouders hun kind hierbij kunn<strong>en</strong> begeleid<strong>en</strong>;<br />

- of <strong>en</strong> hoe dit e<strong>en</strong> meerwaarde heeft op schriftelijke of digitale informatie <strong>en</strong> op de<br />

voortgangsgesprekk<strong>en</strong> met ouders;<br />

- de plek van het voor- of nabesprek<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tuele thuisopdracht in de<br />

bije<strong>en</strong>komst;<br />

- of <strong>en</strong> zo ja welk onderdeel opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> wordt in het programma (bijvoorbeeld de<br />

keuze voor het voortgezet onderwijs) <strong>en</strong> hoe dit ingevlocht<strong>en</strong> kan word<strong>en</strong> in de<br />

bije<strong>en</strong>komst;<br />

- hoe informatie toegankelijk, gedoseerd <strong>en</strong> interactief aangebod<strong>en</strong> kan word<strong>en</strong>.<br />

28<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


<strong>Ouders</strong> <strong>en</strong> schoolloopbaanontwikkeling<br />

Werkvorm<strong>en</strong><br />

Kies actieve werkvorm<strong>en</strong><br />

- help ouders om dit e<strong>en</strong> zinnige activiteit te lat<strong>en</strong> zijn die bijdraagt aan het<br />

verk<strong>en</strong>n<strong>en</strong> van interesses, kwaliteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> keuzes van hun kind;<br />

- geef ouders <strong>en</strong> leerling<strong>en</strong> concrete handvatt<strong>en</strong> voor vervolgstapp<strong>en</strong> (bijvoorbeeld<br />

het bezoek<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> op<strong>en</strong> dag van e<strong>en</strong> school voor voortgezet onderwijs);<br />

- plaats activiteit<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> carrousel, zodat ouders <strong>en</strong> leerling<strong>en</strong> in kleinere groep<strong>en</strong><br />

om beurt<strong>en</strong> aan verschill<strong>en</strong>de onderdel<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> deelnem<strong>en</strong>;<br />

- geef ouders e<strong>en</strong> concreet handvat voor de begeleiding van hun kind thuis<br />

(bijvoorbeeld door het oef<strong>en</strong><strong>en</strong> van e<strong>en</strong> gesprek thuis over tal<strong>en</strong>tontwikkeling, het<br />

verk<strong>en</strong>n<strong>en</strong> van beroep<strong>en</strong>, het oriënter<strong>en</strong> op de keuze voor e<strong>en</strong> school in het voortgezet<br />

onderwijs).<br />

Kies interactieve werkvorm<strong>en</strong><br />

- geef leerling<strong>en</strong> e<strong>en</strong> actieve rol (bijvoorbeeld door e<strong>en</strong> pres<strong>en</strong>tatie te lat<strong>en</strong><br />

verzorg<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> groepje ouders) <strong>en</strong> help ouders om hier <strong>po</strong>sitief op te<br />

reager<strong>en</strong> (via e<strong>en</strong> aangebod<strong>en</strong> vrag<strong>en</strong>- of complim<strong>en</strong>t<strong>en</strong>wijzer) <strong>en</strong> om de<br />

gebod<strong>en</strong> informatie te verwerk<strong>en</strong>;<br />

- bed<strong>en</strong>k interactieve werkvorm<strong>en</strong> voor ouders <strong>en</strong> leerling<strong>en</strong> sam<strong>en</strong> (bijvoorbeeld<br />

in spelvorm);<br />

- br<strong>en</strong>g ouders <strong>en</strong> lerar<strong>en</strong> met elkaar in gesprek (ook op e<strong>en</strong> informele manier);<br />

- br<strong>en</strong>g ouders met elkaar in gesprek door h<strong>en</strong> ook met elkaar te lat<strong>en</strong> k<strong>en</strong>nismak<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> ervaring<strong>en</strong> <strong>en</strong> oplossing<strong>en</strong> te lat<strong>en</strong> del<strong>en</strong>.<br />

Voorbereiding<br />

- begin op tijd met de voorbereiding;<br />

- zorg dat ieders rol helder is;<br />

- zorg voor e<strong>en</strong> duidelijke uitnodiging <strong>en</strong> e<strong>en</strong> goed welkom voor ouders;<br />

- spreek af hoe de uitnodiging <strong>en</strong> ontvangst van ouders verzorgd wordt;<br />

- bed<strong>en</strong>k hoe leerling<strong>en</strong> ook zelf actief hun ouders (of ander<strong>en</strong>) uit kunn<strong>en</strong> nodig<strong>en</strong>.<br />

Ervaring<strong>en</strong> met interactieve ouder-kindbije<strong>en</strong>komst<strong>en</strong><br />

Ouder: “Het was erg leuk om mijn dochter e<strong>en</strong> pres<strong>en</strong>tatie te zi<strong>en</strong> gev<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> klein<br />

groepje ouders <strong>en</strong> leerling<strong>en</strong>, to<strong>en</strong> ik zo oud was had ik dat zeker niet gedurfd. Ze kreeg na<br />

afloop van iedere<strong>en</strong> dan ook veel complim<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> tip voor e<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>de keer. Ik was<br />

super trots <strong>en</strong> dat heb ik haar <strong>en</strong> later iedere<strong>en</strong> thuis lat<strong>en</strong> wet<strong>en</strong>!”<br />

Leerkracht: “Het was eig<strong>en</strong>lijk altijd ouders op e<strong>en</strong> stoel, <strong>po</strong>wer<strong>po</strong>int, heeft iemand nog<br />

vrag<strong>en</strong>, nee, dat is fijn dan kunn<strong>en</strong> we snel naar huis. Maar het kan dus ook heel anders,<br />

interactief, met elkaar <strong>en</strong> met de kinder<strong>en</strong> in gesprek.”<br />

Voorbeeld<strong>en</strong> van draaiboek<strong>en</strong> voor interactieve ouder-kindbije<strong>en</strong>komst<strong>en</strong><br />

Ook interactieve ouder-kindbije<strong>en</strong>komst<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> op vele manier<strong>en</strong> vormgegev<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong>. In deel C van deze handreiking zijn de volg<strong>en</strong>de voorbeeld<strong>en</strong> opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>:<br />

- het pres<strong>en</strong>ter<strong>en</strong> van tal<strong>en</strong>t<strong>en</strong> in groep 6;<br />

- e<strong>en</strong> pres<strong>en</strong>tatie met quiz over de mini-stage in groep 7;<br />

- e<strong>en</strong> ouder-kindbije<strong>en</strong>komst over het voortgezet onderwijs in groep 7 <strong>en</strong> 8.<br />

29<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


Kwaliteitscheck loopbaangerichte<br />

ouderactiviteit<strong>en</strong><br />

Schol<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> de kwaliteit van e<strong>en</strong> door h<strong>en</strong> ontwikkelde<br />

- loopbaangerichte thuisopdracht;<br />

- leidraad voor e<strong>en</strong> loopbaangericht voortgangsgesprek of;<br />

- draaiboek voor e<strong>en</strong> interactieve ouder-kindbije<strong>en</strong>komst<br />

check<strong>en</strong> met behulp van de hieronder b<strong>en</strong>oemde succesfactor<strong>en</strong>.<br />

Succesfactor<strong>en</strong> voor de kwaliteit van de loopbaangerichte ouderactiviteit<strong>en</strong> (naar Lusse, 2013) 23<br />

Succesfactor<strong>en</strong> voor het legg<strong>en</strong> van CONTACT<br />

1<br />

De activiteit draagt er aan bij dat ouders wet<strong>en</strong> wat hun rol is in de schoolloopbaanontwikkeling<br />

(het ontwikkel<strong>en</strong> van interesses <strong>en</strong> kwaliteit<strong>en</strong>, het<br />

verk<strong>en</strong>n<strong>en</strong> van sector<strong>en</strong> <strong>en</strong> beroep<strong>en</strong> <strong>en</strong> de oriëntatie op schoolkeuze) van<br />

hun kind <strong>en</strong> voel<strong>en</strong> zich welkom <strong>en</strong> in staat om deze rol te vervull<strong>en</strong>.<br />

2 De activiteit geeft aandacht aan de interesses <strong>en</strong> kwaliteit<strong>en</strong> van de leerling.<br />

3<br />

De activiteit is zo ontworp<strong>en</strong> dat de ouders van alle leerling<strong>en</strong> zich<br />

welkom voel<strong>en</strong> (<strong>en</strong> voorziet waar nodig in het zoek<strong>en</strong> naar aanvull<strong>en</strong>de<br />

ondersteuning uit het netwerk van het gezin).<br />

Succesfactor<strong>en</strong> voor de SAMENWERKING<br />

4 De activiteit biedt de leerling (e<strong>en</strong> pass<strong>en</strong>de mate van) regie.<br />

5<br />

6<br />

7<br />

De activiteit biedt interactieve werkvorm<strong>en</strong> die bijdrag<strong>en</strong> aan het opdo<strong>en</strong><br />

van ervaring<strong>en</strong> <strong>en</strong> aan het gesprek hierover om betek<strong>en</strong>is te kunn<strong>en</strong><br />

verl<strong>en</strong><strong>en</strong> aan deze ervaring<strong>en</strong>.<br />

De activiteit biedt ouders e<strong>en</strong> concreet handvat voor het gesprek thuis over<br />

schoolloopbaanontwikkeling van hun kind.<br />

De activiteit draag bij aan zelfvertrouw<strong>en</strong> <strong>en</strong> trots van de leerling op zichzelf<br />

<strong>en</strong> van ouders op hun kind.<br />

Succesfactor<strong>en</strong> voor het sam<strong>en</strong>werk<strong>en</strong> aan TOEKOMSTPERSPECTIEF<br />

8<br />

9<br />

10<br />

De activiteit is e<strong>en</strong> onderdeel van e<strong>en</strong> doorgaande lijn van loopbaangerichte<br />

ouderactiviteit<strong>en</strong> die aansluit op de activiteit<strong>en</strong> vanuit school rond de<br />

schoolloopbaanontwikkeling van de leerling.<br />

De activiteit leidt tot concrete afsprak<strong>en</strong> over de vervolgstapp<strong>en</strong> die de<br />

leerling zal zett<strong>en</strong> <strong>en</strong> de manier waarop ouders <strong>en</strong> school de leerling daarbij<br />

zull<strong>en</strong> ondersteun<strong>en</strong>.<br />

De activiteit biedt de leerkracht ruimte om oog te hebb<strong>en</strong> voor teleurstelling<strong>en</strong><br />

in de schoolloopbaan van de leerling <strong>en</strong> deze te help<strong>en</strong> ombuig<strong>en</strong><br />

naar nieuw perspectief voor de toekomst.<br />

30<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


<strong>Ouders</strong> <strong>en</strong> schoolloopbaanontwikkeling<br />

31<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


Voorbeeldmateriaal<br />

32<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


C. Voorbeeldmateriaal<br />

<strong>Ouders</strong> <strong>en</strong> schoolloopbaanontwikkeling<br />

Jaarplanning<strong>en</strong> 34<br />

Het ontwikkel<strong>en</strong> <strong>en</strong> ontdekk<strong>en</strong> van tal<strong>en</strong>t<strong>en</strong> in groep 6 34<br />

Tal<strong>en</strong>tontwikkeling + verk<strong>en</strong>n<strong>en</strong> van beroep<strong>en</strong> in groep 7 36<br />

Tal<strong>en</strong>tontwikkeling + verk<strong>en</strong>n<strong>en</strong> van beroep<strong>en</strong> + schoolkeuze in groep 8 38<br />

Thuisopdracht<strong>en</strong> 42<br />

Thuisopdracht ‘Kwaliteit<strong>en</strong>’ voor groep 6 42<br />

Thuisopdracht ‘Beroep<strong>en</strong> om je he<strong>en</strong>’ voor groep 7 47<br />

Thuisopdracht ‘Op zoek naar e<strong>en</strong> school die past’ voor groep 8 50<br />

Loopbaangerichte voortgangsgesprekk<strong>en</strong> 56<br />

K<strong>en</strong>nismak<strong>en</strong> in groep 6 57<br />

E<strong>en</strong> voortgangsgesprek in groep 7 58<br />

Zelf<strong>po</strong>rtret groep 7 60<br />

Het adviesgesprek in groep 8 64<br />

Draaiboek interactieve ouder-kindbije<strong>en</strong>komst 66<br />

E<strong>en</strong> bije<strong>en</strong>komst over loopbaanler<strong>en</strong> <strong>en</strong> rol van de ouders in groep 6 67<br />

E<strong>en</strong> pres<strong>en</strong>tatie met quiz over de mini-stage in groep 7 69<br />

E<strong>en</strong> ouder-kindbije<strong>en</strong>komst over het VO voor groep 7 <strong>en</strong> 8 72<br />

33<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


<strong>LOB</strong> - ACTIVITEITEN<br />

Groep 6: Het ontwikkel<strong>en</strong> <strong>en</strong> ontdekk<strong>en</strong><br />

van tal<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

Taaltrip Hav<strong>en</strong><br />

Taal <strong>en</strong> wereldoriëntatie op locatie<br />

Reflectie<br />

Verrijk<strong>en</strong>de activiteit<strong>en</strong><br />

Oriënter<strong>en</strong> op s<strong>po</strong>rt, muziek, kok<strong>en</strong>, kunst, theather, etc.<br />

Techniekproject<br />

Techniek is overal – <strong>en</strong> jij?<br />

januari - maart<br />

Kwaliteit<strong>en</strong>spel<br />

Museumbezoek<br />

Reflectie<br />

Zelf<strong>po</strong>rtret<br />

Taaltrip<br />

h<br />

Museumbezoek<br />

h<br />

Mijn kwaliteit<strong>en</strong><br />

h<br />

Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt April Mei Juni Juli<br />

OUDER - ACTIVITEITEN<br />

<br />

h<br />

Startgesprek<br />

K<strong>en</strong>nismak<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> 1 e plann<strong>en</strong><br />

<br />

h<br />

Voortgangsgesprek 1<br />

Inclusief bezoek <strong>po</strong>rt rangers<br />

Ouderkamer<br />

Introductie<br />

thuisopdracht<br />

<br />

h<br />

Voortgangsgesprek 2<br />

Kwaliteit<strong>en</strong><br />

Voortgangsgesprek 3<br />

Terug- <strong>en</strong> vooruitblik m.b.v.<br />

zelf<strong>po</strong>rtret<br />

<br />

h<br />

LEGENDA<br />

Loopbaangericht<br />

Voortgangsgesprek<br />

Thuisopdracht<br />

Interactieve<br />

Ouder-kindbije<strong>en</strong>komst<br />

<br />

Thuisopdracht<br />

Kwaliteit<strong>en</strong><br />

<br />

Ouder-kindbije<strong>en</strong>komst<br />

De toekomst van uw kind<br />

Gereedschap / hulpmiddel<br />

beschikbaar voor leerkracht<br />

Vastlegg<strong>en</strong> uitkomst<br />

(verslag / afsprak<strong>en</strong> / pres<strong>en</strong>tatie)<br />

34 35<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


Groep 7: Tal<strong>en</strong>tontwikkeling <strong>en</strong> het<br />

verk<strong>en</strong>n<strong>en</strong> van beroep<strong>en</strong><br />

<strong>LOB</strong> - ACTIVITEITEN<br />

Techniek dag<strong>en</strong><br />

Ontdekk<strong>en</strong> <strong>en</strong> ervar<strong>en</strong> techniek<br />

Gast in de klas<br />

Gast<strong>en</strong> (ouders, buurtbewoners, oud-leerling<strong>en</strong> <strong>en</strong> ...) vertell<strong>en</strong> over hun beroep<br />

Port Rangers<br />

Ontdek <strong>en</strong> beleef de<br />

Rotterdamse hav<strong>en</strong><br />

Discovery LAB<br />

Oriëntatie op het voortgezet<br />

onderwijs in de kansrijke sector<strong>en</strong><br />

Mini-stage<br />

Korte krachtige k<strong>en</strong>nismaking met<br />

e<strong>en</strong> aantal beroep<strong>en</strong><br />

Reflectie<br />

Techniekdag<strong>en</strong><br />

h<br />

Reflectie<br />

Port Rangers<br />

Beroep<strong>en</strong>spel<br />

Reflectie<br />

Discovery LAB<br />

h<br />

Reflectie<br />

Mini-stage<br />

h<br />

Zelf<strong>po</strong>rtret<br />

Mijn kwaliteit<strong>en</strong><br />

h<br />

Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt April Mei Juni Juli<br />

OUDER - ACTIVITEITEN<br />

<br />

h<br />

Stagegesprek<br />

K<strong>en</strong>nismak<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

1 e plann<strong>en</strong> m.b.t.<br />

zelf<strong>po</strong>rtret<br />

<br />

<br />

h<br />

Ouder-kindbije<strong>en</strong>komst<br />

Oriëntatie op het VO<br />

Voortgangsgesprek 1<br />

Inclusief leerroutekaart<br />

Ouderkamer<br />

introductie<br />

thuisopdracht<br />

<br />

h<br />

Voortgangsgesprek 2<br />

Pre-adviesgesprek<br />

Voortgangsgesprek 3<br />

Terug- <strong>en</strong> vooruitblik<br />

<br />

h<br />

LEGENDA<br />

Loopbaangericht<br />

Voortgangsgesprek<br />

Thuisopdracht<br />

Interactieve<br />

Ouder-kindbije<strong>en</strong>komst<br />

<br />

h<br />

Thuisopdracht<br />

Beroep<strong>en</strong> in de omgeving<br />

<br />

Ouder-kindbije<strong>en</strong>komst<br />

Quiz over mini-stages<br />

Gereedschap / hulpmiddel<br />

beschikbaar voor leerkracht<br />

Vastlegg<strong>en</strong> uitkomst<br />

(verslag / afsprak<strong>en</strong> / pres<strong>en</strong>tatie)<br />

36<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL<br />

37<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


Groep 8: Het oriënter<strong>en</strong> op de schoolkeuze<br />

<strong>LOB</strong> - ACTIVITEITEN<br />

Mini-stage<br />

Korte, krachtige k<strong>en</strong>nismaking<br />

met e<strong>en</strong> aantal beroep<strong>en</strong><br />

Gaan voor e<strong>en</strong> Baan<br />

Ev<strong>en</strong>t met bedrijv<strong>en</strong> <strong>en</strong> beroep<strong>en</strong><br />

in kansrijke sector<strong>en</strong><br />

Gast in de klas<br />

Oud-leerling<strong>en</strong> vertell<strong>en</strong><br />

over overgang naar VO<br />

Reflectie<br />

Mini-stage<br />

Reflectie<br />

Gaan voor e<strong>en</strong> Baan<br />

Zelf<strong>po</strong>rtret<br />

Blik op de toekomst<br />

VO dat doe je Zo!<br />

Serie less<strong>en</strong> over succesvol op VO<br />

Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt April Mei Juni Juli<br />

OUDER - ACTIVITEITEN<br />

<br />

h<br />

Stagegesprek<br />

K<strong>en</strong>nismak<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

1 e plann<strong>en</strong> m.b.t.<br />

zelf<strong>po</strong>rtret<br />

<br />

Ouderkamer<br />

Introductie<br />

thuisopdracht<br />

<br />

h<br />

Ouder-kindbije<strong>en</strong>komst<br />

Oriëntatie op het VO<br />

<br />

h<br />

Thuisopdracht<br />

E<strong>en</strong> school die past<br />

Voorbereiding op<strong>en</strong> dag<br />

Bezoek op<strong>en</strong> dag<strong>en</strong><br />

Leerling met ouders<br />

Voortgangsgesprek<br />

1<br />

Oriëntatie VO<br />

<br />

h<br />

Aanmeld<strong>en</strong> VO<br />

Leerling met ouders<br />

Voortgangsgesprek<br />

2<br />

Advies- <strong>en</strong><br />

schoolkeuze<br />

<br />

h<br />

Voortgangsgesprek<br />

3<br />

Afsluiting<br />

& <strong>po</strong>rtfolio<br />

LEGENDA<br />

Loopbaangericht<br />

Voortgangsgesprek<br />

Thuisopdracht<br />

Interactieve<br />

Ouder-kindbije<strong>en</strong>komst<br />

<br />

Ouder-kindbije<strong>en</strong>komst<br />

Succesvol op VO<br />

Gereedschap / hulpmiddel<br />

beschikbaar voor leerkracht<br />

Vastlegg<strong>en</strong> uitkomst<br />

(verslag / afsprak<strong>en</strong> / pres<strong>en</strong>tatie)<br />

38 39<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


<strong>Ouders</strong> <strong>en</strong> schoolloopbaanontwikkeling<br />

Loopbaangerichte thuisopdracht<strong>en</strong><br />

Thuisopdracht groep 6 Kwaliteit<strong>en</strong> 42<br />

Thuisopdracht groep 7 Beroep<strong>en</strong> om je he<strong>en</strong> 47<br />

Thuisopdracht groep 8 Op zoek naar e<strong>en</strong> school die past 50<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


kwaliteit<strong>en</strong> 1 van 3<br />

Thuisopdracht ‘Kwaliteit<strong>en</strong>’ voor groep 6<br />

Naam leerling:<br />

Datum:<br />

Instructie voor de leerling<br />

• Met deze opdracht d<strong>en</strong>k je na over je kwaliteit<strong>en</strong>.<br />

• Dit is belangrijk, want zo ontdek je waar je goed <strong>en</strong> minder goed in b<strong>en</strong>t.<br />

• De opdracht maak je sam<strong>en</strong> met je ouder of e<strong>en</strong> andere volwass<strong>en</strong>e die jou goed k<strong>en</strong>t.<br />

• De opdracht wordt ook besprok<strong>en</strong> in het volg<strong>en</strong>de voortgangsgesprek op school.<br />

Jij hebt de leiding bij deze opdracht <strong>en</strong> je ouders d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> met jou mee.<br />

Belangrijk! Lever de opdracht vóór [datum] in bij je leerkracht met e<strong>en</strong><br />

handtek<strong>en</strong>ing van je ouder.<br />

Opdracht 1:<br />

Kijk op blad 2 – Hier zie je e<strong>en</strong> lijst met kwaliteit<strong>en</strong>. Bekijk deze e<strong>en</strong>s <strong>en</strong> bed<strong>en</strong>k welke kwaliteit<strong>en</strong><br />

bij jou pass<strong>en</strong>. Waaraan merk jij of kan iemand anders zi<strong>en</strong> dat jij e<strong>en</strong> bepaalde kwaliteit hebt?<br />

Bespreek sam<strong>en</strong> met je ouder:<br />

1. Kies 2 kwaliteit<strong>en</strong> die bij jou pass<strong>en</strong>. (Kies uit de lijst op blad 2 of verzin zelf.)<br />

Beschrijf (e<strong>en</strong> situatie) waar je aan kan merk<strong>en</strong> dat je die kwaliteit hebt?;<br />

2. Kies 2 kwaliteit<strong>en</strong> van uw kind. (Kies uit de lijst op blad 2 of verzin zelf.)<br />

Beschrijf (e<strong>en</strong> situatie) waar je aan kan merk<strong>en</strong> dat hij/zij die kwaliteit heeft?<br />

KWALITEITEN VAN MIJ<br />

Voorbeeld: Doorzetter<br />

DAT KAN JE MERKEN AAN:<br />

Ik stond onvoldo<strong>en</strong>de voor rek<strong>en</strong><strong>en</strong>, maar heb<br />

hard gewerkt <strong>en</strong> sta nu voldo<strong>en</strong>de.<br />

1.<br />

2.<br />

KWALITEITEN VAN MIJN KIND<br />

Voorbeeld: Behulpzaam<br />

DAT MERKEN ik AAN:<br />

Mijn kind helpt thuis uit zichzelf met opruim<strong>en</strong>.<br />

1.<br />

2.<br />

42 42<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


kwaliteit<strong>en</strong> 2 van 3<br />

<strong>Ouders</strong> <strong>en</strong> schoolloopbaanontwikkeling<br />

Opdracht 2: Stel e<strong>en</strong> top 3 sam<strong>en</strong> van je kwaliteit<strong>en</strong><br />

Knip uit blad 2 $ de 3 kwaliteit<strong>en</strong> die volg<strong>en</strong>s jou <strong>en</strong> je ouder het beste bij jou<br />

pass<strong>en</strong>. Plak ze hieronder op plaats 1, 2 of 3.<br />

Opdracht 3: Wat ga je do<strong>en</strong> met je kwaliteit<strong>en</strong><br />

Lees de volg<strong>en</strong>de vrag<strong>en</strong>, vertel je antwoord<strong>en</strong> aan je ouder <strong>en</strong> schrijf ze op.<br />

Wat vond je het leukste om te hor<strong>en</strong><br />

over je kwaliteit<strong>en</strong> van je ouders?<br />

Met welke kwaliteit<strong>en</strong> wil<br />

je verder gaan?<br />

Hoe kunn<strong>en</strong> je ouders <strong>en</strong> leerkracht je daar bij help<strong>en</strong>?<br />

Vrag<strong>en</strong> aan de ouder<br />

(of andere volwass<strong>en</strong>e die meegedaan heeft met deze opdracht)<br />

Wat vond u van deze opdracht? Omcirkel steeds het antwoord.<br />

JA / NEE 1. Ik vond de opdracht leuk om te do<strong>en</strong>.<br />

JA / NEE 2. Mijn kind vond de opdracht leuk om te do<strong>en</strong>.<br />

JA / NEE 3. Door deze opdracht heb ik meer met mijn kind gepraat over zijn/haar kwaliteit<strong>en</strong>.<br />

Toelichting:<br />

Ik b<strong>en</strong> de vader, moeder, oudere broer of zus, of (vul zelf in)<br />

van deze leerling.<br />

Handtek<strong>en</strong>ing:<br />

43<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


kwaliteit<strong>en</strong> 3 van 3<br />

Blad 2: Thuisopdracht ‘Kwaliteit<strong>en</strong>’<br />

Betrouwbaar<br />

Je doet wat je hebt<br />

afgesprok<strong>en</strong><br />

Sterk<br />

Je kan zwaar<br />

werk do<strong>en</strong><br />

Bescheid<strong>en</strong><br />

Je schept niet<br />

graag op over<br />

jezelf<br />

Doorzetter<br />

Je geeft niet<br />

snel op<br />

Zorgzaam<br />

Je zorgt graag<br />

voor ander<strong>en</strong><br />

Eerlijk<br />

Je liegt nooit<br />

Sociaal<br />

Je kunt goed met<br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> omgaan<br />

Technisch<br />

Je maakt graag<br />

ding<strong>en</strong><br />

Georganiseerd<br />

Je weet wat er<br />

moet gebeur<strong>en</strong><br />

Geduldig<br />

Je vindt het niet<br />

erg om te wacht<strong>en</strong><br />

D<strong>en</strong>ker<br />

Je d<strong>en</strong>kt graag<br />

goed na over<br />

ding<strong>en</strong><br />

Creatief<br />

Je kunt goed<br />

nieuwe ding<strong>en</strong><br />

bed<strong>en</strong>k<strong>en</strong><br />

Dapper<br />

Je durft veel<br />

Planner<br />

Je bed<strong>en</strong>kt wat<br />

wanneer moet<br />

Positief<br />

Je kijkt altijd naar<br />

dat wat goed gaat<br />

Vri<strong>en</strong>delijk<br />

Je b<strong>en</strong>t vri<strong>en</strong>delijk<br />

teg<strong>en</strong> ander<strong>en</strong><br />

Muzikaal<br />

Je kunt goed<br />

muziek mak<strong>en</strong><br />

Handig<br />

Je werkt graag met<br />

je hand<strong>en</strong><br />

Grappig<br />

Je maakt ander<strong>en</strong><br />

aan het lach<strong>en</strong><br />

Ict- vaardig<br />

Je b<strong>en</strong>t goed met<br />

computers<br />

Rustig<br />

Je maakt je niet<br />

snel druk<br />

S<strong>po</strong>rtief<br />

Je b<strong>en</strong>t goed in<br />

s<strong>po</strong>rt<br />

Optimistisch<br />

Je gaat er van uit<br />

dat alles goed<br />

komt<br />

Do<strong>en</strong>er<br />

Je b<strong>en</strong>t graag<br />

bezig<br />

Behulpzaam<br />

Je helpt graag<br />

ander<strong>en</strong><br />

Zelfverzekerd<br />

Je gelooft dat je<br />

ding<strong>en</strong> goed kan<br />

Teamspeler<br />

Je kunt goed<br />

sam<strong>en</strong>werk<strong>en</strong><br />

Duidelijk<br />

Je zegt precies<br />

hoe het zit<br />

Precies<br />

Je doet ding<strong>en</strong> met<br />

zorg <strong>en</strong> aandacht<br />

Nieuwsgierig<br />

Je wilt wet<strong>en</strong> hoe<br />

ding<strong>en</strong> in elkaar<br />

zitt<strong>en</strong><br />

……………<br />

……………<br />

44<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


<strong>Ouders</strong> <strong>en</strong> schoolloopbaanontwikkeling<br />

Thuisopdracht ‘Kwaliteit<strong>en</strong>’ groep 6<br />

Suggesties voor voorbereiding van thuisopdracht ‘Kwaliteit<strong>en</strong>’<br />

in de klas <strong>en</strong> suggesties voor in de ouderkamer<br />

Voorbereiding van de leerling<strong>en</strong> in de klas<br />

Introductie thema ‘kwaliteit<strong>en</strong>’ in de klas<br />

• Vraag aan de groep wat zijn kwaliteit<strong>en</strong>?<br />

• Vraag <strong>en</strong> geef voorbeeld<strong>en</strong>?<br />

• Waarom is het goed om je eig<strong>en</strong> kwaliteit<strong>en</strong> te k<strong>en</strong>n<strong>en</strong>?<br />

o Je weet dan waar je wel <strong>en</strong> niet goed in b<strong>en</strong>t. Je kunt bed<strong>en</strong>k<strong>en</strong> waar je nog beter<br />

in zou will<strong>en</strong> word<strong>en</strong> of wat je extra wil gaan oef<strong>en</strong><strong>en</strong> als je het nog niet goed kunt<br />

maar wel graag wilt. Je kunt bed<strong>en</strong>k<strong>en</strong> wat je later zou will<strong>en</strong> word<strong>en</strong> als je weet<br />

wat je kwaliteit<strong>en</strong> zijn …….<br />

• Zorg voor e<strong>en</strong> stapeltje kaart<strong>en</strong> met losse kwaliteit<strong>en</strong>.<br />

o<br />

o<br />

o<br />

Lees er zelf e<strong>en</strong> voor <strong>en</strong> vraag aan de klas bij welke leerling dit zou kunn<strong>en</strong> hor<strong>en</strong>?<br />

Laat e<strong>en</strong> van de leerling<strong>en</strong> e<strong>en</strong> kaartje voorlez<strong>en</strong> <strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> medeleerling gev<strong>en</strong><br />

waar de kwaliteit bij hoort (volg<strong>en</strong>s de ‘oplezer’ of na overleg met de klas).<br />

Vraag in beide gevall<strong>en</strong> door, waar aan je kunt merk<strong>en</strong> dat de leerling deze<br />

kwaliteit bezit. Aan welk gedrag/ in welke situaties merk je dat?<br />

• Vraag alle leerling<strong>en</strong> e<strong>en</strong> kwaliteit van zichzelf te bed<strong>en</strong>k<strong>en</strong> (op te schrijv<strong>en</strong>) met<br />

daarbij hoe we dat kunn<strong>en</strong> merk<strong>en</strong>, waaraan kunn<strong>en</strong> we het zi<strong>en</strong>? Concrete situatie<br />

waarin het voorkwam.<br />

• Vraag aan leerling<strong>en</strong> om voor hun buurman/ buurvrouw e<strong>en</strong> kwaliteit te bed<strong>en</strong>k<strong>en</strong><br />

met daarbij hoe we dat kunn<strong>en</strong> merk<strong>en</strong>, waaraan kunn<strong>en</strong> we het zi<strong>en</strong>? Concrete<br />

situatie waarin het voorkwam.<br />

NB Doe ev<strong>en</strong>tueel ook het kwaliteit<strong>en</strong>spel in groepjes van 5 kinder<strong>en</strong> (vergelijkbaar met<br />

opdracht ouderkamer).<br />

Instructie leerling<strong>en</strong> thuisopdracht<br />

• We wet<strong>en</strong> met elkaar al veel over kwaliteit<strong>en</strong>, wat het zijn, welke er zijn <strong>en</strong> hoe je ze<br />

kunt zi<strong>en</strong>.<br />

• Niet alle<strong>en</strong> op school zi<strong>en</strong> we je kwaliteit<strong>en</strong>, maar ook thuis <strong>en</strong> buit<strong>en</strong>. Met e<strong>en</strong> opdracht<br />

voor thuis ga je sam<strong>en</strong> met je ouders kijk<strong>en</strong> naar de kwaliteit<strong>en</strong> die je hebt.<br />

• Jij gaat hierover e<strong>en</strong> opdracht mak<strong>en</strong> <strong>en</strong> vraagt je ouders of e<strong>en</strong> andere volwass<strong>en</strong>e<br />

om met je mee te do<strong>en</strong>. Sommige vrag<strong>en</strong> in de opdracht zijn voor de ouder.<br />

• Je krijgt e<strong>en</strong> opdrachtblad met voor- <strong>en</strong> achterkant <strong>en</strong> e<strong>en</strong> blad met kwaliteit<strong>en</strong>.<br />

• Spreek sam<strong>en</strong> met je ouder af wanneer je de opdracht op e<strong>en</strong> rustig mom<strong>en</strong>t<br />

sam<strong>en</strong> kunt do<strong>en</strong>.<br />

• Jij legt de opdracht uit aan je ouder.<br />

• De opdracht is niet voor e<strong>en</strong> cijfer, maar bedoeld om nog meer te wet<strong>en</strong> te<br />

kom<strong>en</strong> over je kwaliteit<strong>en</strong>.<br />

• Als de opdracht klaar is moet je ouder nog e<strong>en</strong> paar vrag<strong>en</strong> invull<strong>en</strong> <strong>en</strong> ondertek<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

• Je levert de opdracht in op school <strong>en</strong> dan besprek<strong>en</strong> we deze in het volg<strong>en</strong>de<br />

voortgangsgesprek.<br />

• Check of iedere<strong>en</strong> e<strong>en</strong> volwass<strong>en</strong>e heeft om de opdracht mee te do<strong>en</strong><br />

(geef evt. suggestie wie).<br />

45<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


Suggesties voor in de ouderkamer<br />

Inleiding<br />

Geef aan dat de leerling<strong>en</strong> e<strong>en</strong> thuisopdracht mee krijg<strong>en</strong> over kwaliteit<strong>en</strong> die zij sam<strong>en</strong><br />

met de ouders gaan mak<strong>en</strong>. Het is de bedoeling dat de leerling meer inzicht krijgt in zijn/<br />

haar kwaliteit<strong>en</strong>. Daarom doet de leerling zelf de opdracht <strong>en</strong> doet de ouder mee.<br />

Bespreek interactief met de ouders<br />

• Wat zijn kwaliteit<strong>en</strong>?<br />

• Vraag <strong>en</strong> geef voorbeeld<strong>en</strong> van kwaliteit<strong>en</strong>.<br />

• Waarom is het voor de kinder<strong>en</strong> belangrijk om te wet<strong>en</strong> wat hun kwaliteit<strong>en</strong> zijn?<br />

Kern<br />

Oef<strong>en</strong> met kwaliteit<strong>en</strong> in spelvorm, bijvoorbeeld:<br />

• <strong>Ouders</strong> werk<strong>en</strong> in tweetall<strong>en</strong> of groepjes van 4.<br />

o Iedere<strong>en</strong> kan Nederlands lez<strong>en</strong> - Leg kaartjes met diverse kwaliteit<strong>en</strong> op tafel.<br />

Om de beurt kiest iemand e<strong>en</strong> kaartje met e<strong>en</strong> kwaliteit voor iemand anders.<br />

o Niet iedere<strong>en</strong> kan Nederlands lez<strong>en</strong>: Leg e<strong>en</strong> stapeltje kaartjes met kwaliteit<strong>en</strong><br />

omgekeerd op tafel. E<strong>en</strong> van de groepsled<strong>en</strong> leest het voor <strong>en</strong><br />

• de groep bespreekt bij wie het past <strong>en</strong> waarom <strong>en</strong> dieg<strong>en</strong>e krijgt het kaartje<br />

(als het bij niemand past gaat het op e<strong>en</strong> reststapel).<br />

• idem iedere<strong>en</strong> mag aangev<strong>en</strong> of het bij hem/haar past <strong>en</strong> waarom.<br />

Werk pl<strong>en</strong>air (handig als weinig deelnemers Nederlands kunn<strong>en</strong> lez<strong>en</strong>).<br />

Bed<strong>en</strong>k met elkaar e<strong>en</strong> aantal kwaliteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> verk<strong>en</strong> steeds bij wie het kan hor<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

waarom.<br />

Lees als begeleider kaartjes voor – check of iedere<strong>en</strong> snapt wat er mee bedoeld wordt.<br />

Slot<br />

• Laat alle ouders e<strong>en</strong> kwaliteit van hun kind bed<strong>en</strong>k<strong>en</strong> <strong>en</strong> waaraan hij/zij dat merkt.<br />

• Wissel dat pl<strong>en</strong>air uit.<br />

• Geef nog e<strong>en</strong>s aan wanneer de opdracht mee naar huis komt.<br />

• Waarom is het belangrijk dat de leerling de regie heeft bij de opdracht.<br />

46<br />

<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


eroep<strong>en</strong> om je he<strong>en</strong> voor 1 van 3<br />

<strong>Ouders</strong> <strong>en</strong> schoolloopbaanontwikkeling<br />

Thuisopdracht ‘Beroep<strong>en</strong> om je he<strong>en</strong>’<br />

voor groep 7<br />

Naam leerling:<br />

Datum:<br />

Instructie voor de leerling<br />

• Met deze opdracht ga je in je omgeving beroep<strong>en</strong> onderzoek<strong>en</strong>.<br />

• Dit is belangrijk, want zo ontdek je wat er zoal voor beroep<strong>en</strong> zijn <strong>en</strong> welke bij jou<br />

pass<strong>en</strong>.<br />

• De opdracht maak je in overleg met je ouder(s) of e<strong>en</strong> andere volwass<strong>en</strong>e die jou<br />

goed k<strong>en</strong>t.<br />

• De opdracht wordt ook besprok<strong>en</strong> in het volg<strong>en</strong>de voortgangsgesprek op school.<br />

Jij hebt de leiding bij deze opdracht <strong>en</strong> je ouders d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> met jou mee.<br />

Belangrijk! Lever de opdracht vóór [datum] in bij je leerkracht met e<strong>en</strong> handtek<strong>en</strong>ing<br />

van je ouder.<br />

Opdracht 1:<br />

Bespreek sam<strong>en</strong> met je ouder:<br />

• Welke 3 familieled<strong>en</strong>, vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong>, bur<strong>en</strong> of andere bek<strong>en</strong>d<strong>en</strong> je zou kunn<strong>en</strong> interview<strong>en</strong><br />

over hun beroep. Zorg hierbij dat het echt 3 verschill<strong>en</strong>de beroep<strong>en</strong> zijn.<br />

• Hoe je h<strong>en</strong> het beste kunt vrag<strong>en</strong> of je h<strong>en</strong> mag interview<strong>en</strong>.<br />

Wie Welk beroep Hoe ga ik vrag<strong>en</strong> of ik hem/<br />

haar mag interview<strong>en</strong><br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

Opdracht 2: Interviewvrag<strong>en</strong><br />

Lees de vrag<strong>en</strong> op het interviewblad (Blad 3).<br />

Bed<strong>en</strong>k zelf nog e<strong>en</strong> vraag <strong>en</strong> schrijf deze op de lege plek.<br />

Opdracht 3: Interview<strong>en</strong><br />

Stel de vrag<strong>en</strong> aan minimaal 2 <strong>en</strong> bij voorkeur 3 person<strong>en</strong> <strong>en</strong> vul de antwoord<strong>en</strong> in op het<br />

interviewblad (Blad 3).<br />

47<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


eroep<strong>en</strong> om je he<strong>en</strong> voor 2 van 3<br />

Opdracht 4: Wat vind ik van de beroep<strong>en</strong> van de m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die<br />

ik interviewde<br />

Bespreek met je ouders <strong>en</strong> vul in:<br />

Het beroep dat mij leuk lijkt / waar ik kwaliteit<strong>en</strong><br />

voor heb is:<br />

Omdat:<br />

Het beroep dat niet bij mij past is:<br />

Omdat:<br />

Vrag<strong>en</strong> aan de ouder (of andere volwass<strong>en</strong>e die meegedaan heeft met deze opdracht).<br />

Wat vond u van deze opdracht? Omcirkel steeds het antwoord.<br />

JA / NEE 1. Ik vond de opdracht leuk om te do<strong>en</strong>.<br />

JA / NEE 2. Mijn kind vond de opdracht leuk om te do<strong>en</strong>.<br />

JA / NEE 3. Door deze opdracht heb ik meer met mijn kind gepraat over welke beroep<strong>en</strong><br />

bij hem/haar pass<strong>en</strong>.<br />

Toelichting:<br />

Ik b<strong>en</strong> de vader, moeder, oudere broer of zus, of (vul zelf in)<br />

van deze leerling.<br />

Handtek<strong>en</strong>ing<br />

48<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


eroep<strong>en</strong> om je he<strong>en</strong> voor 3 van 3<br />

<strong>Ouders</strong> <strong>en</strong> schoolloopbaanontwikkeling<br />

Vrag<strong>en</strong><br />

Beroep<strong>en</strong><br />

Welke activiteit<strong>en</strong> doet u op<br />

e<strong>en</strong> dag?<br />

Waar doet u dat?<br />

Wat heeft u dan aan?<br />

Waar moet je goed in zijn om<br />

dit beroep te kunn<strong>en</strong>?<br />

Wat vindt u het leukste aan uw<br />

werk?<br />

Wat vindt u het minst leuke<br />

aan uw werk?<br />

Welke opleiding heb je nodig<br />

voor dit beroep?<br />

Mijn eig<strong>en</strong> extra vraag is:<br />

Zou dit beroep misschi<strong>en</strong> bij<br />

mij pass<strong>en</strong> <strong>en</strong> waarom?<br />

1: 2: 3:<br />

49<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


op zoek naar e<strong>en</strong> school die past 1 van 4<br />

Thuisopdracht ‘Op zoek naar e<strong>en</strong><br />

school die past’ voor groep 8<br />

Naam leerling:<br />

Datum:<br />

Instructie voor de leerling<br />

• Met deze 4 opdracht<strong>en</strong> d<strong>en</strong>k je na over wat jij belangrijk vindt bij het kiez<strong>en</strong> van e<strong>en</strong><br />

school.<br />

• Dit is belangrijk, want je gaat straks vier tot zes jaar naar die school toe.<br />

• De opdracht<strong>en</strong> maak je sam<strong>en</strong> met je ouders of e<strong>en</strong> andere volwass<strong>en</strong>e die jou<br />

goed k<strong>en</strong>t.<br />

• De opdracht<strong>en</strong> word<strong>en</strong> besprok<strong>en</strong> in het adviesgesprek met je ouders <strong>en</strong> leerkracht.<br />

Jij hebt de leiding bij deze opdracht<strong>en</strong> <strong>en</strong> je ouders d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> met jou mee.<br />

Belangrijk! Lever de opdracht<strong>en</strong> vóór<br />

handtek<strong>en</strong>ing van je ouder.<br />

in bij je leerkracht met e<strong>en</strong><br />

Opdracht 1: schoolniveaus<br />

Er zijn wel zes verschill<strong>en</strong>de schoolniveaus op de middelbare school. Het <strong>en</strong>e niveau is<br />

meer gericht op do<strong>en</strong> <strong>en</strong> het andere meer op d<strong>en</strong>k<strong>en</strong>. Hieronder staan de zes niveaus.<br />

Aan het eind van groep 7 of begin van groep 8 heeft de leerkracht e<strong>en</strong> voorlopig schooladvies<br />

over het niveau gegev<strong>en</strong>.<br />

Bespreek <strong>en</strong> doe sam<strong>en</strong> met je ouder:<br />

• Welk voorlopig schooladvies heb jij gekreg<strong>en</strong>?<br />

• Zet daarbij e<strong>en</strong> kruisje<br />

Praktijkonderwijs<br />

Gericht op praktijk & werk<br />

met extra ondersteuning.<br />

MBO basis-beroeps -<br />

gerichte leerweg<br />

Gericht op praktijk & werk.<br />

VMBO gem<strong>en</strong>gde &<br />

theoretische leerweg<br />

Gericht op theorie (met e<strong>en</strong><br />

klein beetje praktijk).<br />

HAVO<br />

Gericht op theorie die verbond<strong>en</strong><br />

is aan de praktijk.<br />

VWO Ath<strong>en</strong>eum<br />

Gericht op theorie <strong>en</strong><br />

onderzoek.<br />

VWO Gymnasium<br />

Gericht op theorie <strong>en</strong><br />

onderzoek met Grieks & Latijn.<br />

50<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


op zoek naar e<strong>en</strong> school die past 2 van 4<br />

<strong>Ouders</strong> <strong>en</strong> schoolloopbaanontwikkeling<br />

Opdracht 2: opleidingsrichting<strong>en</strong><br />

Op je volg<strong>en</strong>de school moet je e<strong>en</strong> keuze gaan mak<strong>en</strong> in welke richting je straks verder wil<br />

ler<strong>en</strong>. Niet op alle schol<strong>en</strong> kun je voor dezelfde richting<strong>en</strong> kiez<strong>en</strong>. Hieronder staan er e<strong>en</strong><br />

aantal g<strong>en</strong>oemd.<br />

Bespreek <strong>en</strong> doe sam<strong>en</strong> met je ouder:<br />

• Welke richting past het beste bij jou?<br />

• Zet daarbij e<strong>en</strong> kruisje (je mag meerdere kruisjes zett<strong>en</strong>).<br />

• Beantwoord de vraag die eronder staat<br />

Zorg/ Welzijn/<br />

Gezondheid<br />

(incl. horeca<br />

bakkerij <strong>en</strong><br />

recreatie)<br />

Techniek<br />

(incl. bouw<strong>en</strong>,<br />

media, ict, hav<strong>en</strong><br />

& trans<strong>po</strong>rt)<br />

Economie/<br />

Cultuur/<br />

Maatschappij<br />

(incl. ondernem<strong>en</strong><br />

& di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing)<br />

Landbouw/<br />

Natuur<br />

Ik weet<br />

het nog<br />

niet<br />

Ik d<strong>en</strong>k dat deze richting(<strong>en</strong>) goed bij mij pass<strong>en</strong> omdat:<br />

51<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


op zoek naar e<strong>en</strong> school die past 3 van 4<br />

Opdracht 3: schoolk<strong>en</strong>merk<strong>en</strong><br />

Elke school is anders. Op sommige schol<strong>en</strong> zijn theater of s<strong>po</strong>rtklass<strong>en</strong>, extra huiswerkbegeleiding<br />

<strong>en</strong> zo verder. Hieronder <strong>en</strong> op het volg<strong>en</strong>de blad staan e<strong>en</strong> aantal keuzes<br />

die in Rotterdam aangebod<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.<br />

Bespreek <strong>en</strong> doe sam<strong>en</strong> met je ouder:<br />

• Wat vind jij belangrijk dat je volg<strong>en</strong>de school heeft?<br />

• Zet daarbij e<strong>en</strong> kruisje (je mag meerdere kruisjes zett<strong>en</strong>).<br />

Onderwijs organisatie<br />

Kleine of grote<br />

school<br />

1 of meerdere onderwijsniveaus<br />

(bijvoorbeeld vmbo + havo + vwo)<br />

Mogelijk om<br />

verschill<strong>en</strong>de<br />

vakk<strong>en</strong> op<br />

verschill<strong>en</strong>de<br />

niveaus te<br />

volg<strong>en</strong><br />

Lev<strong>en</strong>sbeschouwelijke of onderwijskundige visie<br />

De religieuze stroming<br />

(bijvoorbeeld op<strong>en</strong>baar,<br />

katholiek, protestants,<br />

islamitisch)<br />

De onderwijsmethode<br />

(bijvoorbeeld dalton,<br />

vrije school of<br />

montessori)<br />

Dalton, Vrije School<br />

Montessori<br />

Het profiel van de school<br />

(bijvoorbeeld Hav<strong>en</strong>havo,<br />

Grafisch lyceum, Horeca<br />

vakschool, gro<strong>en</strong>e vmbo)<br />

Extra aandacht voor tal<strong>en</strong>tontwikkeling<br />

Tal<strong>en</strong><br />

(bijvoorbeeld<br />

Engels of Chinees)<br />

Theater<br />

of kunst<br />

S<strong>po</strong>rt<br />

Techniek/ICT/<br />

vakmanschap<br />

Speciale aandacht voor…<br />

Gezondheid Veiligheid<br />

Thuis ge<strong>en</strong><br />

huiswerk<br />

Duidelijke<br />

structuur &<br />

regels<br />

Iets<br />

anders:<br />

Je kijkt naar het schoolniveau, de opleidingsrichting <strong>en</strong> de k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> van de school om te<br />

zi<strong>en</strong> of de school bij je past.<br />

Daarnaast is het heel belangrijk dat jij je er thuis voelt!<br />

Om dat te wet<strong>en</strong> moet je de school bezoek<strong>en</strong>.<br />

52<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


op zoek naar e<strong>en</strong> school die past 4 van 4<br />

<strong>Ouders</strong> <strong>en</strong> schoolloopbaanontwikkeling<br />

Opdracht 4: schol<strong>en</strong> kiez<strong>en</strong><br />

Doe <strong>en</strong> bespreek sam<strong>en</strong> met je ouder:<br />

• Ga naar de site: www.schoolkeuzerotterdam.nl/vo.<br />

• Kijk naar de punt<strong>en</strong> die jullie hebb<strong>en</strong> aangekruist bij de vorige opdracht<strong>en</strong>.<br />

• Klik links in het roze vakje op de zin: ‘Klik hier om uitgebreid te zoek<strong>en</strong>.’<br />

• Je kunt dan invull<strong>en</strong> wat je belangrijk vindt bij je volg<strong>en</strong>de school. Druk daarna op<br />

‘TOON SCHOLEN’. Nu zie je rechts schol<strong>en</strong> die voldo<strong>en</strong> aan jouw w<strong>en</strong>s<strong>en</strong>.<br />

• Kies 2 schol<strong>en</strong> die je zou will<strong>en</strong> bezoek<strong>en</strong>. Schrijf de nam<strong>en</strong> van de schol<strong>en</strong> <strong>en</strong> de<br />

datum van de op<strong>en</strong> dag van de school hieronder op.<br />

• Schrijf bij elke school op waar jij tijd<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> op<strong>en</strong> dag op zou lett<strong>en</strong> om na te gaan of<br />

de school het heeft.<br />

• Schrijf bij elke school 1 of meerdere punt<strong>en</strong> op die je tijd<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> op<strong>en</strong> dag te wet<strong>en</strong><br />

zou will<strong>en</strong> kom<strong>en</strong>.<br />

Naam school 1:<br />

Datum op<strong>en</strong> dag:<br />

Waar ga je bij deze school op lett<strong>en</strong>?:<br />

Wat zou je nog meer van deze school will<strong>en</strong> wet<strong>en</strong>?:<br />

Naam school 2:<br />

Datum op<strong>en</strong> dag:<br />

Waar ga je bij deze school op lett<strong>en</strong>?:<br />

Wat zou je nog meer van deze school will<strong>en</strong> wet<strong>en</strong>?:<br />

Vrag<strong>en</strong> aan de ouder (of andere volwass<strong>en</strong>e die meegedaan heeft met deze opdracht)<br />

Wat vond u van deze opdracht<strong>en</strong>? Omcirkel steeds het antwoord.<br />

JA / NEE 1. Ik vond de opdracht<strong>en</strong> leuk om te do<strong>en</strong>.<br />

JA / NEE 2. Mijn kind vond de opdracht<strong>en</strong> leuk om te do<strong>en</strong>.<br />

JA / NEE 3. Door deze opdracht<strong>en</strong> heb ik meer met mijn kind gepraat over wat belangrijk<br />

is bij de keuze voor zijn/haar volg<strong>en</strong>de school.<br />

Toelichting:<br />

Handtek<strong>en</strong>ing<br />

Ik b<strong>en</strong> de vader, moeder, oudere broer of zus, of (vul zelf in)<br />

van deze leerling<br />

53<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


Bijlage schoolk<strong>en</strong>merk<strong>en</strong><br />

Zorg/ Welzijn/<br />

Gezondheid<br />

(incl. horeca bakkerij<br />

<strong>en</strong> recreatie)<br />

Techniek<br />

(incl. bouw<strong>en</strong>,<br />

media, ict, hav<strong>en</strong><br />

& trans<strong>po</strong>rt)<br />

Economie/Cultuur/<br />

Maatschappij<br />

(incl. onder nem<strong>en</strong> &<br />

di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing)<br />

Landbouw/<br />

Natuur<br />

Onderwijs organisatie<br />

Kleine of grote<br />

school<br />

1 of meerdere onderwijsniveaus<br />

(bijvoorbeeld vmbo + havo + vwo)<br />

Mogelijk om<br />

verschill<strong>en</strong>de<br />

vakk<strong>en</strong> op<br />

verschill<strong>en</strong>de<br />

niveaus te<br />

volg<strong>en</strong><br />

Lev<strong>en</strong>sbeschouwelijke of onderwijskundige visie<br />

De religieuze stroming<br />

(bijvoorbeeld op<strong>en</strong>baar,<br />

katholiek, protestants,<br />

islamitisch)<br />

De onderwijsmethode<br />

(bijvoorbeeld dalton,<br />

vrije school of<br />

montessori)<br />

Dalton, Vrije School<br />

Montessori<br />

Het profiel van de school<br />

(bijvoorbeeld Hav<strong>en</strong>havo,<br />

Grafisch lyceum, Horeca<br />

vakschool, gro<strong>en</strong>e vmbo)<br />

Extra aandacht voor tal<strong>en</strong>tontwikkeling<br />

Tal<strong>en</strong><br />

(bijvoorbeeld<br />

Engels of Chinees)<br />

Theater<br />

of kunst<br />

S<strong>po</strong>rt<br />

Techniek/ICT/<br />

vakmanschap<br />

Speciale aandacht voor…<br />

Gezondheid<br />

Veiligheid<br />

Thuis ge<strong>en</strong><br />

huiswerk<br />

Duidelijke<br />

structuur & regels<br />

Iets<br />

anders:<br />

54<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


<strong>Ouders</strong> <strong>en</strong> schoolloopbaanontwikkeling<br />

55<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


Loopbaangerichte<br />

voortgangsgesprekk<strong>en</strong><br />

K<strong>en</strong>nismak<strong>en</strong> in groep 6 57<br />

E<strong>en</strong> voortgangsgesprek in groep 7 58<br />

Zelf<strong>po</strong>rtret groep 7 60<br />

Het adviesgesprek in groep 8 64<br />

56<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


K<strong>en</strong>nismak<strong>en</strong> in groep 6<br />

Voorbereid<strong>en</strong><br />

• De leerkracht zorgt dat hij/zij iets <strong>po</strong>sitiefs kan zegg<strong>en</strong> over leerling<strong>en</strong>, gebaseerd op<br />

de eerste periode in deze klas. Raadpleeg waar mogelijk informatie die bek<strong>en</strong>d is uit de<br />

eerdere klass<strong>en</strong>.<br />

• De leerling neemt (waar dat van toepassing is) het gemaakte zelf<strong>po</strong>rtret in het jaar<br />

daarvoor mee <strong>en</strong> bereidt zich voor om hier iets over te vertell<strong>en</strong>.<br />

Gespreksleidraad<br />

Inleiding<br />

Welkom <strong>en</strong> waarom dit gesprek (k<strong>en</strong>nismak<strong>en</strong> met ouders, hoe is de leerling geland in deze<br />

klas, afsprek<strong>en</strong> waaraan <strong>en</strong> hoe we sam<strong>en</strong> gaan werk<strong>en</strong> om de ontwikkeling van de leerling<br />

te ondersteun<strong>en</strong>, informatie gev<strong>en</strong> over het schooljaar). Vraag aan ouder <strong>en</strong> leerling: zijn er<br />

speciale onderwerp<strong>en</strong> waar we het over moet<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>?<br />

Kern<br />

leerling<br />

Geland in de klas (evt. m.b.v. zelf<strong>po</strong>rtret)<br />

Hoe gaat het met je in de klas (sociaal, k<strong>en</strong>nis,<br />

zelfstandigheid etc.)? Hoe ging het in je vorige jaar?<br />

Wat heb je nodig om er e<strong>en</strong> goed schooljaar van te mak<strong>en</strong>?<br />

(Met leerling<strong>en</strong> nieuw op school uitgebreider besprek<strong>en</strong>.)<br />

Waaraan ga je werk<strong>en</strong> (evt. m.b.v. zelf<strong>po</strong>rtret)<br />

Waar b<strong>en</strong> je trots op? Waar b<strong>en</strong> je goed in?<br />

Waar wil je nog beter in word<strong>en</strong> of waaraan wil je dit jaar<br />

extra aan gaan werk<strong>en</strong>?<br />

Hoe kunn<strong>en</strong> we (ik/je ouders) jou daarbij help<strong>en</strong>?<br />

Hoe gaan we sam<strong>en</strong>werk<strong>en</strong><br />

Wat verwacht je van mij als leerkracht?<br />

Zijn er ding<strong>en</strong> die ik moet wet<strong>en</strong> om jou goed te<br />

kunn<strong>en</strong> begeleid<strong>en</strong>?<br />

Bijzondere activiteit<strong>en</strong> dit schooljaar<br />

Je gaat dit jaar onderzoek<strong>en</strong> waar je goed in b<strong>en</strong>t / wilt<br />

word<strong>en</strong> <strong>en</strong> waar je interesses ligg<strong>en</strong>. We do<strong>en</strong> activiteit<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> Taaltrip naar de hav<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> techniekproject <strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

museumbezoek. Hoe vind jij dat?<br />

ouder<br />

Wat merkt u daar thuis van?<br />

Gaat het goed met uw kind<br />

in deze klas/ hier op school?<br />

Is er iets nodig?<br />

Waar b<strong>en</strong>t u trots op bij<br />

uw kind?<br />

Wat vindt u van deze<br />

plann<strong>en</strong>?<br />

Welke hulp kunt u daarbij<br />

bied<strong>en</strong>?<br />

Wat verwacht u van mij als<br />

leerkracht?<br />

Zijn er ding<strong>en</strong> die ik van u<br />

moet wet<strong>en</strong> of die u van<br />

mij moet wet<strong>en</strong>?<br />

Hoe kijkt u hier teg<strong>en</strong> aan?<br />

Zijn er andere ding<strong>en</strong> die<br />

u wilt wet<strong>en</strong> van het<br />

programma de school?<br />

Afronding<br />

Sam<strong>en</strong>vatt<strong>en</strong> gesprek <strong>en</strong> afsprak<strong>en</strong> die gemaakt zijn. Zijn er nog andere punt<strong>en</strong>? Is er iets<br />

dat ik moet wet<strong>en</strong> over de leerling of het gezin? We hebb<strong>en</strong> in elk geval contact in de<br />

voortgangsgesprekk<strong>en</strong> in november, maart <strong>en</strong> begin juli. In mei hebb<strong>en</strong> we e<strong>en</strong> ouderkindbije<strong>en</strong>komst<br />

met de hele klas. Hoe houd<strong>en</strong> we daar tuss<strong>en</strong>door contact?<br />

Vastlegg<strong>en</strong><br />

De leerkracht legt de gemaakte afsprak<strong>en</strong> vast.<br />

57<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


E<strong>en</strong> voortgangsgesprek<br />

in groep 7<br />

Voorbereid<strong>en</strong><br />

• De leerling maakt sam<strong>en</strong> met ouder thuisopdracht “beroep<strong>en</strong> in de omgeving”.<br />

De leerling bereidt zich voor om tijd<strong>en</strong>s het voortgangsgesprek iets te vertell<strong>en</strong> over de<br />

voortgang <strong>en</strong> de thuisopdracht.<br />

• De leerkracht zorgt dat hij/zij over iedere leerling iets <strong>po</strong>sitiefs kan vertell<strong>en</strong> over de<br />

afgelop<strong>en</strong> periode (anders dan schoolresultat<strong>en</strong>) waar de leerling <strong>en</strong> ouders trots op<br />

kunn<strong>en</strong> zijn.<br />

Gespreksleidraad<br />

Leerkracht Leerling Ouder<br />

Inleiding<br />

Welkom <strong>en</strong> doel gesprek.<br />

Besprek<strong>en</strong> ontwikkeling <strong>en</strong><br />

voortgang leerling thuis <strong>en</strong><br />

op school. Afsprek<strong>en</strong> vervolgstapp<strong>en</strong><br />

leerling <strong>en</strong> steun van<br />

school <strong>en</strong> ouders daarbij.<br />

Kern<br />

Geef de leerling het woord<br />

<strong>en</strong> help hem/haar goed te<br />

pres<strong>en</strong>ter<strong>en</strong> over:<br />

1. Tal<strong>en</strong>tontwikkeling<br />

2. Schoolresultat<strong>en</strong><br />

3. Thuisopdracht.<br />

Geef na afloop de ouder<br />

het woord <strong>en</strong> koppel<br />

terug vanuit eerder<br />

gemaakte afsprak<strong>en</strong>.<br />

Dit kan per onderdeel<br />

van de pres<strong>en</strong>tatie of na<br />

de totale pres<strong>en</strong>tatie.<br />

Nog andere<br />

bespreekpunt<strong>en</strong>?<br />

Voortgang leerling<br />

Leerling pres<strong>en</strong>teert:<br />

Wat heb ik de afgelop<strong>en</strong><br />

periode geleerd in activiteit<strong>en</strong><br />

thuis/op <strong>en</strong> buit<strong>en</strong><br />

school? Wat zegt dat over<br />

mijn interesses <strong>en</strong> kwaliteit<strong>en</strong>?<br />

Waar b<strong>en</strong> ik trots op?<br />

Waarin wil ik me verder ontwikkel<strong>en</strong>?<br />

Hoe sta ik er voor met de<br />

schoolvakk<strong>en</strong>? Wat kan je<br />

goed? Wat wil ik beter ler<strong>en</strong>?<br />

Wat b<strong>en</strong> ik in de thuisopdracht<br />

te wet<strong>en</strong> gekom<strong>en</strong><br />

over verschill<strong>en</strong>de beroep<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> wat past wel <strong>en</strong> niet bij<br />

jouw interesse <strong>en</strong> kwaliteit<strong>en</strong>?<br />

Welke vervolgstapp<strong>en</strong><br />

wil je zett<strong>en</strong> om meer<br />

te wet<strong>en</strong> te kom<strong>en</strong>?<br />

Nog andere<br />

bespreekpunt<strong>en</strong>?<br />

Herk<strong>en</strong>t u dit ?<br />

Wat merkt u thuis van deze<br />

interesses <strong>en</strong> kwaliteit<strong>en</strong> van<br />

uw kind?<br />

Waar b<strong>en</strong>t u trots op bij uw<br />

kind?<br />

Hoe kijkt u aan teg<strong>en</strong> deze<br />

prestaties? Welke ondersteuning<br />

kunt u bied<strong>en</strong>?<br />

Wat is uw indruk van<br />

beroep<strong>en</strong> die bij de<br />

kwaliteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> belangstelling<br />

van uw kind zoud<strong>en</strong><br />

pass<strong>en</strong>?<br />

58<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


<strong>Ouders</strong> <strong>en</strong> schoolloopbaanontwikkeling<br />

Vat vervolgstapp<strong>en</strong> die leerling<br />

wil zett<strong>en</strong> sam<strong>en</strong> mbt<br />

tal<strong>en</strong>tontwikkeling, schoolresultat<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> oriëntatie op<br />

beroep<strong>en</strong>. Wat gaat de leerling<br />

zelf do<strong>en</strong>. Hoe kan ik jou<br />

help<strong>en</strong>?<br />

Afronding<br />

Hoe houd<strong>en</strong> we contact?<br />

Het eerstvolg<strong>en</strong>de voortgangsgesprek<br />

is in juni.<br />

Afsprak<strong>en</strong> <strong>en</strong> ieders rol daarin<br />

Waaraan ga je werk<strong>en</strong> de<br />

kom<strong>en</strong>de periode?<br />

Wie kunn<strong>en</strong> je daar bij<br />

help<strong>en</strong>?<br />

Akkoord met afsprak<strong>en</strong>?<br />

Nog andere zak<strong>en</strong><br />

besprek<strong>en</strong>?<br />

Hoe d<strong>en</strong>kt u over dat voornem<strong>en</strong>?<br />

Welke hulp kunt u daarbij<br />

bied<strong>en</strong>?<br />

Akkoord met afsprak<strong>en</strong>?<br />

Nog andere zak<strong>en</strong><br />

besprek<strong>en</strong>?<br />

Vastlegg<strong>en</strong><br />

De leerkracht legt de gemaakte afsprak<strong>en</strong> vast.<br />

59<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


zelf<strong>po</strong>rtret groep 7 | 1 van 4<br />

Zelf<strong>po</strong>rtret groep 7<br />

Dit b<strong>en</strong> ik, eind groep 7<br />

Naam:<br />

Leeftijd:<br />

jaar<br />

Mijn verjaardag is op:<br />

Thuis woon ik met:<br />

Mijn vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong> zijn:<br />

Thuis b<strong>en</strong> ik graag bezig met:<br />

Mijn droom is:<br />

60<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


zelf<strong>po</strong>rtret groep 7 | 2 van 4<br />

Kwaliteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> interesses<br />

Kleur de vakjes in tot <strong>en</strong> met het vakje dat voor jou klopt:<br />

Uitleg<br />

Ik werk net<br />

<strong>Ouders</strong> <strong>en</strong> schoolloopbaanontwikkeling<br />

Ik probeer<br />

ding<strong>en</strong> uit<br />

Altijd<br />

Ik kan mijn tak<strong>en</strong><br />

goed plann<strong>en</strong><br />

Ik weet wat ik<br />

belangrijk vind<br />

Vaak<br />

Ik werk in e<strong>en</strong><br />

goed tem<strong>po</strong><br />

Ik weet wat ik leuk<br />

vind om te do<strong>en</strong><br />

Soms<br />

Niet<br />

zo<br />

Ik houd mij aan<br />

de afsprak<strong>en</strong><br />

Ik speel met<br />

andere kinder<strong>en</strong><br />

Ik kan me goed<br />

conc<strong>en</strong>trer<strong>en</strong><br />

Ik probeer beter te<br />

word<strong>en</strong> in wat ik kan<br />

Ik kan zelf<br />

problem<strong>en</strong> oploss<strong>en</strong><br />

Ik zoek informatie<br />

over leuke ding<strong>en</strong><br />

Ik probeer<br />

nieuwe ding<strong>en</strong><br />

Ik heb vertrouw<strong>en</strong><br />

in mijzelf<br />

Ik kan goed<br />

sam<strong>en</strong>werk<strong>en</strong><br />

Voor welke activiteit kunn<strong>en</strong> ze jou ’s nachts wakker mak<strong>en</strong>?<br />

Vul in:<br />

Ervaring<strong>en</strong> – vul in:<br />

Welke activiteit op school dit jaar vond jij super leuk?<br />

Welke activiteit thuis dit jaar vond jij super leuk?<br />

Welke activiteit op school dit jaar vond jij super stom?<br />

Welke activiteit thuis dit jaar vond jij super stom?<br />

61<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


zelf<strong>po</strong>rtret groep 7 | 3 van 4<br />

Mijn beste vakk<strong>en</strong> op school zijn:<br />

Als ik terug kijk naar afgelop<strong>en</strong> jaar:<br />

B<strong>en</strong> ik trots op mezelf doordat:<br />

Zijn ze thuis trots op mij over:<br />

Is de leerkracht trots op mij doordat:<br />

Richting gev<strong>en</strong><br />

Vul op de leerroutekaart hieronder in wat je d<strong>en</strong>kt dat jouw leerroute zal zijn. Baseer je op<br />

jouw interesses, kwaliteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> het voorlopige schooladvies. Kijk op de website voor e<strong>en</strong><br />

grotere kaart http://www.rotterdamseleerroutekaart.nl/files/RdamLeerroutekaart-HighRes.pdf.<br />

62<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


zelf<strong>po</strong>rtret groep 7 | 4 van 4<br />

Geef antwoord op de volg<strong>en</strong>de vrag<strong>en</strong>:<br />

<strong>Ouders</strong> <strong>en</strong> schoolloopbaanontwikkeling<br />

Volg<strong>en</strong>d jaar zou ik op school graag (nog) beter will<strong>en</strong> word<strong>en</strong> in of meer will<strong>en</strong> do<strong>en</strong> aan:<br />

Volg<strong>en</strong>d jaar zou ik thuis graag (nog) beter will<strong>en</strong> word<strong>en</strong> in of meer will<strong>en</strong> do<strong>en</strong> aan:<br />

Om dat te kunn<strong>en</strong> heb ik het nodig dat:<br />

Vul in wie je daarbij kan help<strong>en</strong> <strong>en</strong> met wat:<br />

Mijn (volg<strong>en</strong>de) juf/meester kan mij help<strong>en</strong> door<br />

Mijn<br />

Mijn<br />

kan mij help<strong>en</strong> door<br />

kan mij help<strong>en</strong> door<br />

En wat je ook nog over mij moet wet<strong>en</strong> is:<br />

63<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


Het adviesgesprek in<br />

groep 8<br />

Voorbereid<strong>en</strong><br />

• De leerkracht heeft het schooladvies voorbereid <strong>en</strong> gecheckt bij collega’s in de school.<br />

• <strong>Ouders</strong> <strong>en</strong> leerling<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> zich georiënteerd op e<strong>en</strong> aantal schol<strong>en</strong> in het vo.<br />

Gespreksleidraad<br />

Leerkracht Leerling Ouder<br />

Inleiding<br />

Welkom <strong>en</strong> doel gesprek.<br />

Besprek<strong>en</strong> van het schooladvies<br />

<strong>en</strong> oriëntatie op schoolkeuze.<br />

Kern<br />

Schooladvies<br />

Blik terug op eerdere<br />

gesprekk<strong>en</strong> over advies <strong>en</strong><br />

voorlopig advies <strong>en</strong> onderbouwing<br />

daarvan. Geef<br />

het definitieve advies, met<br />

<strong>po</strong>sitieve onderbouwing van<br />

cognitieve <strong>en</strong> niet-cognitieve<br />

factor<strong>en</strong>. Licht verdere<br />

procedure advies <strong>en</strong> overdracht<br />

naar vo toe, ook als<br />

ouders het niet e<strong>en</strong>s zijn<br />

of als eindtoets aanleiding<br />

geeft tot heroverweg<strong>en</strong>.<br />

Leg uit hoe e.e.a. met vo<br />

wordt gecommuniceerd.<br />

Oriëntatie op schoolkeuze<br />

Wat betek<strong>en</strong>t dit advies <strong>en</strong><br />

voor (verdere) oriëntatie <strong>en</strong><br />

keuze vo-school? Pass<strong>en</strong>d bij<br />

cognitieve <strong>en</strong> niet-cognitieve<br />

k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> <strong>en</strong> schoolloopbaanontwikkeling?<br />

Kan ik jullie hier bij help<strong>en</strong>?<br />

Welke andere vervolgstapp<strong>en</strong><br />

ga je zett<strong>en</strong> om succesvol<br />

te zijn in het vo?<br />

Hoe kan ik jou help<strong>en</strong>?<br />

Nog andere bespreekpunt<strong>en</strong>?<br />

Schooladvies<br />

Hoe kijk jij aan teg<strong>en</strong> dit<br />

advies?<br />

Schoolkeuze<br />

Heb je al schol<strong>en</strong> op het<br />

oog?<br />

Hoe ga je je verder<br />

oriënter<strong>en</strong>? Wat is belangrijk<br />

voor jou om rek<strong>en</strong>ing<br />

mee te houd<strong>en</strong>?<br />

Wie kan je daarbij help<strong>en</strong>?<br />

Waaraan ga je werk<strong>en</strong> de<br />

kom<strong>en</strong>de periode?<br />

Wie kunn<strong>en</strong> je daarbij<br />

help<strong>en</strong>?<br />

Nog andere bespreekpunt<strong>en</strong>?<br />

Herk<strong>en</strong>t u dit advies?<br />

Is procedure duidelijk <strong>en</strong><br />

kan u zich hier in vind<strong>en</strong>?<br />

Zo ja, ondertek<strong>en</strong><strong>en</strong>. Zo nee,<br />

vervolgafspraak mak<strong>en</strong>.<br />

Heeft u al schol<strong>en</strong> op het<br />

oog? Hoe pass<strong>en</strong> die bij<br />

wat uw kind nodig heeft<br />

om zich goed te kunn<strong>en</strong><br />

ontwikkel<strong>en</strong>?<br />

Hoe gaat u zich verder<br />

oriënter<strong>en</strong>? Welke op<strong>en</strong><br />

dag<strong>en</strong> gaat u bezoek<strong>en</strong>?<br />

Kan ik u help<strong>en</strong>?<br />

Hoe d<strong>en</strong>kt u over dat<br />

voornem<strong>en</strong>?<br />

Welke hulp kunt u daarbij<br />

bied<strong>en</strong>?<br />

64<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


<strong>Ouders</strong> <strong>en</strong> schoolloopbaanontwikkeling<br />

Afronding<br />

Sam<strong>en</strong>vatt<strong>en</strong> gesprek <strong>en</strong><br />

afsprak<strong>en</strong> die gemaakt zijn.<br />

Hoe heb je het gesprek<br />

ervar<strong>en</strong>? Nog andere zak<strong>en</strong><br />

besprek<strong>en</strong>?<br />

Akkoord met afsprak<strong>en</strong>?<br />

Hoe heeft u het gesprek<br />

ervar<strong>en</strong>?<br />

Nog andere zak<strong>en</strong><br />

besprek<strong>en</strong>?<br />

Akkoord met afsprak<strong>en</strong>?<br />

Hoe houd<strong>en</strong> we contact? Het eerstvolg<strong>en</strong>de voortgangsgesprek is in juni.<br />

Vastlegg<strong>en</strong><br />

De leerkracht legt de gemaakte afsprak<strong>en</strong> vast <strong>en</strong> draagt zorg voor de formele docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.<br />

65<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


Draaiboek interactieve<br />

ouder-kindbije<strong>en</strong>komst<br />

E<strong>en</strong> bije<strong>en</strong>komst over loopbaanler<strong>en</strong> <strong>en</strong> rol van de<br />

ouders in groep 6 67<br />

E<strong>en</strong> pres<strong>en</strong>tatie met quiz over de mini-stage in groep 7 69<br />

E<strong>en</strong> ouder-kindbije<strong>en</strong>komst over het VO voor groep 7 <strong>en</strong> 8 72<br />

66<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


67<br />

<strong>Ouders</strong> <strong>en</strong> schoolloopbaanontwikkeling<br />

E<strong>en</strong> bije<strong>en</strong>komst over loopbaanler<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> rol van de ouders in groep 6<br />

Kinder<strong>en</strong> <strong>en</strong> ouders doorlop<strong>en</strong> sam<strong>en</strong> e<strong>en</strong> programma waarmee het belang <strong>en</strong> de<br />

principes van het loopbaanler<strong>en</strong> wordt overgedrag<strong>en</strong>. In groep zes richt zich dat<br />

vooral op het eerste aspect van loopbaanler<strong>en</strong>: de tal<strong>en</strong>tontwikkeling. Dit biedt<br />

ouders handvatt<strong>en</strong> om thuis met hun kind aan het verk<strong>en</strong>n<strong>en</strong> <strong>en</strong> versterk<strong>en</strong> van<br />

(het bewustzijn van) interesses <strong>en</strong> kwaliteit<strong>en</strong> te werk<strong>en</strong> <strong>en</strong> voor de sam<strong>en</strong>werking<br />

met school op dit punt.<br />

Programma<br />

• Welkom door de leerkracht.<br />

• Leerling<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> mindmap/collage gemaakt (met hun naam op de achterkant hiervan).<br />

Deze hang<strong>en</strong> in het klaslokaal. De ouders zoek<strong>en</strong> de mindmap/collage van hun eig<strong>en</strong><br />

kind op. Kinder<strong>en</strong> mog<strong>en</strong> na <strong>en</strong>kele minut<strong>en</strong> ouders gaan help<strong>en</strong> die het niet kunn<strong>en</strong><br />

vind<strong>en</strong> [bijv. door teg<strong>en</strong> hun ouders te zegg<strong>en</strong> of zij ‘warm’ of ‘koud’ zijn].<br />

• De leerkracht geeft uitleg over het doel <strong>en</strong> werkwijze van de bije<strong>en</strong>komst <strong>en</strong> licht kort het<br />

loopbaanler<strong>en</strong> toe, dat het hiervoor belangrijk is dat leerling<strong>en</strong> zichzelf, hun kwaliteit<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

interesses beter ler<strong>en</strong> k<strong>en</strong>n<strong>en</strong>. Geef ook aan wat de school doet aan (lob) activiteit<strong>en</strong> om<br />

kinder<strong>en</strong> ervaring<strong>en</strong> te bied<strong>en</strong> om zo hun kwaliteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> interesses te ler<strong>en</strong> k<strong>en</strong>n<strong>en</strong>.<br />

• Ouder-kind koppels bed<strong>en</strong>k<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>, op basis van de collage/mindmap van de leerling<strong>en</strong>,<br />

welke interesses de kinder<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> <strong>en</strong> welke kwaliteit<strong>en</strong> er nodig zijn voor<br />

bepaalde activiteit<strong>en</strong> die ze al hebb<strong>en</strong> of zoud<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> ontwikkel<strong>en</strong>. <strong>Ouders</strong> b<strong>en</strong>oem<strong>en</strong><br />

hierbij waar de kinder<strong>en</strong> goed in zijn of waar zij van zi<strong>en</strong> dat ze blij van word<strong>en</strong> <strong>en</strong> de<br />

leerling schrijft dit op bij de activiteit<strong>en</strong> op de collage.<br />

• De leerkracht bespreekt de activiteit kort na <strong>en</strong> vertelt dat kinder<strong>en</strong> hun kwaliteit<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

interesses ler<strong>en</strong> k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> als volwass<strong>en</strong><strong>en</strong> b<strong>en</strong>oem<strong>en</strong> waar kinder<strong>en</strong> goed in zijn, of blij van<br />

word<strong>en</strong>, als ze dit aan het kind zi<strong>en</strong>. Als het goed is hebb<strong>en</strong> de ouders zojuist ervar<strong>en</strong> dat<br />

zij iets toe kunn<strong>en</strong> voeg<strong>en</strong> aan het ler<strong>en</strong> van het kind door sam<strong>en</strong> met h<strong>en</strong> te prat<strong>en</strong> over<br />

de activiteit<strong>en</strong> die het kind leuk vindt, goed kan, wil ler<strong>en</strong>. Daarnaast kunn<strong>en</strong> ouders het<br />

loopbaanler<strong>en</strong> van kinder<strong>en</strong> stimuler<strong>en</strong> als ze sam<strong>en</strong> activiteit<strong>en</strong> ondernem<strong>en</strong> waardoor<br />

leerling<strong>en</strong> hun interesses, kwaliteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> ook beroep<strong>en</strong> <strong>en</strong> werkomgeving<strong>en</strong> ler<strong>en</strong> k<strong>en</strong>n<strong>en</strong>.<br />

• <strong>Ouders</strong> <strong>en</strong> leerling<strong>en</strong> legg<strong>en</strong> in groepjes kaartjes met activiteit<strong>en</strong> (zie voorbeeld op p. 68)<br />

op volgorde. Als eerste ligt de activiteit waardoor kinder<strong>en</strong> het meest ler<strong>en</strong> over zichzelf<br />

<strong>en</strong> de wereld van werk <strong>en</strong> beroep; als laatste dieg<strong>en</strong>e waarbij het hier minst over geleerd<br />

wordt.<br />

• De leerkracht bespreekt de activiteit na door te vrag<strong>en</strong> hoe deze activiteit<strong>en</strong> hun kind<br />

kunn<strong>en</strong> help<strong>en</strong> bij het ontdekk<strong>en</strong> van interesses <strong>en</strong> kwaliteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> vraagt aan de<br />

ouder-kind koppels: welke activiteit gaan jullie de kom<strong>en</strong>de wek<strong>en</strong> sam<strong>en</strong> do<strong>en</strong>? Laat<br />

h<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tueel e<strong>en</strong> van de activiteit<strong>en</strong> kaartjes me<strong>en</strong>em<strong>en</strong>.<br />

• De leerkracht vat ter afronding sam<strong>en</strong> wat er tijd<strong>en</strong>s de bije<strong>en</strong>komst aan bod is gekom<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> koppelt terug naar het hoofddoel: het belang dat kinder<strong>en</strong> vanuit ervaring<strong>en</strong> hun<br />

kwaliteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> interesses ler<strong>en</strong> k<strong>en</strong>n<strong>en</strong>. Als school bied<strong>en</strong> we dergelijke ervaring<strong>en</strong>/<br />

activiteit<strong>en</strong> aan. <strong>Ouders</strong> kunn<strong>en</strong> thuis bijdrag<strong>en</strong> door zelf ook activiteit<strong>en</strong> met de<br />

kinder<strong>en</strong> te ondernem<strong>en</strong> goed op te lett<strong>en</strong> wat hun kind goed kan <strong>en</strong> leuk vindt <strong>en</strong> dit<br />

te b<strong>en</strong>oem<strong>en</strong> of complim<strong>en</strong>t<strong>en</strong> over te gev<strong>en</strong>. In de voortgangsgesprekk<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> we hier<br />

regelmatig over prat<strong>en</strong> met elkaar <strong>en</strong> zo sam<strong>en</strong>werk<strong>en</strong> aan het loopbaanler<strong>en</strong> van de<br />

kinder<strong>en</strong>.<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


Voorbereiding<br />

• Leerling<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> e<strong>en</strong> mindmap of collage met zichzelf in het midd<strong>en</strong>, waaromhe<strong>en</strong> ze<br />

allemaal activiteit<strong>en</strong> werkzaamhed<strong>en</strong> / die ze graag do<strong>en</strong> / waar ze goed in zijn -<br />

op schrijv<strong>en</strong> / tek<strong>en</strong><strong>en</strong> / plaatjes uit tijdschrift<strong>en</strong> plakk<strong>en</strong> (hun naam zett<strong>en</strong> zij op de<br />

achterkant).<br />

• Beschrijf de opdracht die de ouders sam<strong>en</strong> met hun kind gaan do<strong>en</strong> met de mindmap.<br />

• Leerling<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> zelf e<strong>en</strong> uitnodiging voor hun ouders. De leerkracht ziet er op toe dat<br />

er voor elke leerling iemand komt, ook als ouders verhinderd zijn.<br />

Nabespreking in de klas<br />

• Bespreek de bije<strong>en</strong>komst na in de klas. Hebb<strong>en</strong> ze er thuis nog over gepraat?<br />

Wat vond<strong>en</strong> ze ervan om de activiteit<strong>en</strong> sam<strong>en</strong> met hun ouders te do<strong>en</strong>?<br />

• Vraag kinder<strong>en</strong> de activiteit die ze met hun ouders hebb<strong>en</strong> bedacht om sam<strong>en</strong> te do<strong>en</strong><br />

te noter<strong>en</strong> in hun <strong>po</strong>rtfolio.<br />

• Refereer in het volg<strong>en</strong>de voortgangsgesprek met ouders nog e<strong>en</strong> keer aan deze ouderkindbije<strong>en</strong>komst.<br />

Tip: Bereid je verhaal voor ouders goed voor. Wat verstaat de school onder loopbaanler<strong>en</strong>?<br />

Hoe kun je dat e<strong>en</strong>voudig <strong>en</strong> kort aan ouders uitlegg<strong>en</strong>? (Gebruik hierbij voor jezelf<br />

ev<strong>en</strong>tueel info pagina 11 t/m 15 uit deze handreiking.) Wat zijn de ideeën rondom het<br />

sam<strong>en</strong>werk<strong>en</strong> met ouders op dit punt? Wat kun je daarover vertell<strong>en</strong> aan ouders over<br />

de toekomstige activiteit<strong>en</strong> op dit punt? Wat verwacht je daarbij van de ouders<br />

(in sam<strong>en</strong>werking met school <strong>en</strong> thuis)?<br />

Tip: Het is raadzaam om het programma per klas aan te bied<strong>en</strong> <strong>en</strong> niet pl<strong>en</strong>air voor alle<br />

(parallel)klass<strong>en</strong>. Zo is het makkelijker om tot interactie met de groep te kom<strong>en</strong> omdat<br />

ouders elkaar <strong>en</strong> de leerkracht al k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> <strong>en</strong> leerling<strong>en</strong> in hun vertrouwde groep zitt<strong>en</strong>.<br />

Tip: Observeer de interactie tuss<strong>en</strong> ouders <strong>en</strong> kinder<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s het mak<strong>en</strong> van de opdracht.<br />

Bied waar nodig ondersteuning om met elkaar tot spel of in gesprek te kom<strong>en</strong>.<br />

B<strong>en</strong>odigdhed<strong>en</strong><br />

• Apparatuur (computer/beamer/digibord)<br />

• Mindmaps van de kinder<strong>en</strong><br />

• Opdracht voor de ouder-kindactiviteit met de mindmap.<br />

• Voor elke groepje ouders <strong>en</strong> leerling<strong>en</strong> kaartjes met activiteit<strong>en</strong> of e<strong>en</strong> lijst met de<br />

activiteit<strong>en</strong> op het digibord<br />

Activiteit<strong>en</strong><br />

• Sam<strong>en</strong> museum bezoek<strong>en</strong><br />

• Sam<strong>en</strong> naar de kinderboerderij of dier<strong>en</strong>tuin<br />

• Sam<strong>en</strong> wandel<strong>en</strong>, fiets<strong>en</strong> of s<strong>po</strong>rt<strong>en</strong><br />

• Sam<strong>en</strong> boodschapp<strong>en</strong> do<strong>en</strong> of naar de markt gaan<br />

• Sam<strong>en</strong> e<strong>en</strong> familiefeest voorbereid<strong>en</strong><br />

• Sam<strong>en</strong> e<strong>en</strong> op<strong>en</strong> dag van bedrijv<strong>en</strong> <strong>en</strong> instelling<strong>en</strong> bezoek<strong>en</strong><br />

(bijv. tijd<strong>en</strong>s de dag van de bouw of in de week van zorg <strong>en</strong> welzijn)<br />

• Sam<strong>en</strong> naar de Wereld Hav<strong>en</strong>dag<strong>en</strong><br />

• Sam<strong>en</strong> kok<strong>en</strong><br />

• Sam<strong>en</strong> naar het strand of het park<br />

• Sam<strong>en</strong> de bibliotheek<br />

• Sam<strong>en</strong> e<strong>en</strong> natuurgebied (<strong>en</strong> bezoekersc<strong>en</strong>trum) bezoek<strong>en</strong><br />

• Sam<strong>en</strong> op ziek<strong>en</strong>bezoek gaan<br />

• Sam<strong>en</strong> naar e<strong>en</strong> voorstelling of wedstrijd van het kind<br />

• Sam<strong>en</strong> e<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t bezoek<strong>en</strong> (Marathon Rotterdam, Zomercarnaval, …)<br />

68<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


<strong>Ouders</strong> <strong>en</strong> schoolloopbaanontwikkeling<br />

E<strong>en</strong> pres<strong>en</strong>tatie met quiz over de<br />

mini-stage in groep 7 *<br />

Kinder<strong>en</strong> lat<strong>en</strong> hun ouders zi<strong>en</strong> wat ze meegemaakt hebb<strong>en</strong> op hun mini-stage <strong>en</strong><br />

vertell<strong>en</strong> wat ze ervan geleerd hebb<strong>en</strong>. Zo reflecter<strong>en</strong> de leerling<strong>en</strong> op de ervaring<br />

<strong>en</strong> word<strong>en</strong> de ouders betrokk<strong>en</strong> bij hoe hun kind e<strong>en</strong> eerste start maakt met het<br />

ontwikkel<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> werkbeeld <strong>en</strong> e<strong>en</strong> zelfbeeld t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van dat werk.<br />

Programma<br />

• Welkom door de leerkracht, uitleg over loopbaanler<strong>en</strong>, <strong>en</strong> over het doel <strong>en</strong> werkwijze<br />

van de bije<strong>en</strong>komst.<br />

• Leerling<strong>en</strong> gaan bij hun eig<strong>en</strong> t<strong>en</strong>toonstelling/<strong>po</strong>ster staan. <strong>Ouders</strong> lop<strong>en</strong> langs de<br />

tafels <strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> er vrag<strong>en</strong> over stell<strong>en</strong>.<br />

• De ouders kom<strong>en</strong> pl<strong>en</strong>air bije<strong>en</strong>, krijg<strong>en</strong> elk e<strong>en</strong> rood <strong>en</strong> e<strong>en</strong> gro<strong>en</strong> kaartje <strong>en</strong> staan<br />

op van hun stoel.<br />

• Als e<strong>en</strong> quizvraag wordt gesteld, stek<strong>en</strong> ouders e<strong>en</strong> rood of gro<strong>en</strong> kaartje op voor het<br />

antwoord van hun keuze. Als ze het antwoord goed hebb<strong>en</strong>, blijv<strong>en</strong> ze staan, als ze<br />

het fout hebb<strong>en</strong>, gaan ze zitt<strong>en</strong> <strong>en</strong> do<strong>en</strong> ze niet meer mee. De ouders die het langst<br />

blijv<strong>en</strong> staan, hebb<strong>en</strong> gewonn<strong>en</strong>.<br />

• Rond af met de prijsuitreiking <strong>en</strong> vraag ouders om e<strong>en</strong> reactie op de bije<strong>en</strong>komst.<br />

• Vraag ouders om hun eig<strong>en</strong> kind e<strong>en</strong> complim<strong>en</strong>t te gev<strong>en</strong> voor zijn/haar rol in de<br />

bije<strong>en</strong>komst. <strong>Ouders</strong> kunn<strong>en</strong> de complim<strong>en</strong>t<strong>en</strong>wijzer gebruik<strong>en</strong> ter inspiratie.<br />

Voorbereiding<br />

• Leerling<strong>en</strong> zijn in groepjes op mini-stage geweest (of hebb<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> andere manier<br />

de wereld van werk verk<strong>en</strong>d) <strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> daar foto’s gemaakt <strong>en</strong>/of (beeld)materiaal<br />

verzameld.<br />

• De groepjes leerling<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> e<strong>en</strong> t<strong>en</strong>toonstelling over het bedrijf/de organisatie waar<br />

ze zijn geweest <strong>en</strong> de beroep<strong>en</strong> die ze daar gezi<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>.<br />

• Onderdeel van de t<strong>en</strong>toonstelling is e<strong>en</strong> <strong>po</strong>ster/mindmap die elke leerling individueel<br />

maakt. Daarop staat hun naam <strong>en</strong> wat ze wel/niet leuk vond<strong>en</strong> aan de mini-stage,<br />

welke beroep<strong>en</strong> ze wel/niet interessant vond<strong>en</strong> <strong>en</strong> wat ze hebb<strong>en</strong> ontdekt over wat<br />

voor soort werk wel/niet bij h<strong>en</strong> past.<br />

• De groepjes mak<strong>en</strong> daarnaast <strong>en</strong>kele quizvrag<strong>en</strong> over hun mini-stage. Ze kiez<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

paar afbeelding<strong>en</strong> <strong>en</strong> bed<strong>en</strong>k<strong>en</strong> bij elk e<strong>en</strong> vraag of stelling waar twee antwoord<strong>en</strong> op<br />

mogelijk zijn (waar of niet waar, e<strong>en</strong>s of niet e<strong>en</strong>s, etc). Alle vrag<strong>en</strong> word<strong>en</strong> sam<strong>en</strong> in<br />

e<strong>en</strong> PowerPoint gezet, de antwoord<strong>en</strong> krijg<strong>en</strong> elk e<strong>en</strong> kleur: rood of gro<strong>en</strong>. Zorg dat er<br />

in totaal 15 à 20 vrag<strong>en</strong> zijn.<br />

• Leerling<strong>en</strong> bed<strong>en</strong>k<strong>en</strong> de prijs voor de ouders die de quiz winn<strong>en</strong>.<br />

• Leerling<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> zelf e<strong>en</strong> uitnodiging voor hun ouders. De leerkracht ziet er op toe<br />

dat er voor elke leerling iemand komt, ook als ouders verhinderd zijn.<br />

* Dit draaiboek is geïnspireerd op e<strong>en</strong> onderdeel van ‘Mijn toekomst’, e<strong>en</strong> werkboek <strong>en</strong> handleiding ontwikkeld<br />

door Stichting Lez<strong>en</strong> & Schrijv<strong>en</strong> <strong>en</strong> JINC om (laaggeletterde) ouders te betrekk<strong>en</strong> bij de mini-stages van hun<br />

kinder<strong>en</strong>.<br />

69<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


Nabespreking in de klas<br />

• Bespreek de bije<strong>en</strong>komst na in de klas. Wat hebb<strong>en</strong> ze geleerd van de mini-stage <strong>en</strong><br />

de ouderbije<strong>en</strong>komst? Hebb<strong>en</strong> ze er thuis nog over gepraat? Wat vond<strong>en</strong> ze van het<br />

complim<strong>en</strong>t dat ze kreg<strong>en</strong>?<br />

• Vraag kinder<strong>en</strong> het complim<strong>en</strong>t dat ze hebb<strong>en</strong> gekreg<strong>en</strong> te noter<strong>en</strong> in hun <strong>po</strong>rtfolio.<br />

Daar kunn<strong>en</strong> ze ook foto’s, de mindmap <strong>en</strong>/of verslag<strong>en</strong> in opnem<strong>en</strong>.<br />

• Refereer in het volg<strong>en</strong>de voortgangsgesprek met ouders nog e<strong>en</strong> keer aan de mini-stage<br />

<strong>en</strong> de bije<strong>en</strong>komst om de verbinding te legg<strong>en</strong> met de andere activiteit<strong>en</strong> rondom<br />

loopbaanler<strong>en</strong>.<br />

Tip: Vraag van tevor<strong>en</strong> toestemming om foto’s te mak<strong>en</strong> (niet alle bedrijv<strong>en</strong> staan dat toe)<br />

of vraag h<strong>en</strong> om beeldmateriaal aan te lever<strong>en</strong>.<br />

Tip: Bereid je introductie voor ouders goed voor. Wat is het nut van de mini-stage?<br />

Hoe reageer je als ouders aangev<strong>en</strong> dat hun kind nog veel te jong is om e<strong>en</strong> keuze<br />

te mak<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> beroep of e<strong>en</strong> sector? Wat verwacht je van de ouders (op deze<br />

bije<strong>en</strong>komst <strong>en</strong> thuis)?<br />

B<strong>en</strong>odigdhed<strong>en</strong><br />

• Apparatuur (computer/beamer/digibord)<br />

• T<strong>en</strong>toonstellingsruimte (tafels, muurruimte) voor het materiaal <strong>en</strong> de persoonlijke<br />

reflecties die de leerling<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> gemaakt.<br />

• Voor elke ouder e<strong>en</strong> rood <strong>en</strong> e<strong>en</strong> gro<strong>en</strong> kaartje voor de quiz.<br />

• E<strong>en</strong> prijs voor de winnaar(s) van de quiz<br />

• E<strong>en</strong> complim<strong>en</strong>t<strong>en</strong>wijzer (om uit te del<strong>en</strong> of te ton<strong>en</strong> op het digibord)<br />

70<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


Complim<strong>en</strong>t<strong>en</strong>wijzer voor ouders<br />

<strong>Ouders</strong> <strong>en</strong> schoolloopbaanontwikkeling<br />

Ik vind jou heel<br />

DUIDELIJK<br />

Ik vind jou heel<br />

ENTHOUSIAST<br />

Ik vind jou heel<br />

VRIENDELIJK<br />

Ik vind jou heel<br />

…………………….<br />

Ik vind jou e<strong>en</strong><br />

DOORZETTER<br />

Ik vind jou heel<br />

CREATIEF<br />

Ik vind jou heel<br />

PRECIES<br />

Ik vind jou heel<br />

GRAPPIG<br />

Ik vind jou heel<br />

RUSTIG<br />

Ik vind jou heel<br />

ZORGVULDIG<br />

Ik vind jou heel<br />

ZELF-<br />

VERZEKERD<br />

Ik vind jou heel<br />

EERLIJK<br />

Ik vind jou heel<br />

OVERTUIGEND<br />

Ik vind jou heel<br />

BESCHEIDEN<br />

Ik vind jou heel<br />

…………………..<br />

Ik zie dat je plezier<br />

hebt in<br />

BOUWEN<br />

Ik zie dat je plezier<br />

hebt in<br />

TEKENEN<br />

Ik zie dat je plezier<br />

hebt in<br />

VERTELLEN<br />

Ik zie dat je plezier<br />

hebt in<br />

UITLEGGEN<br />

Ik zie dat je plezier<br />

hebt in<br />

…………………..<br />

Ik zie dat je plezier<br />

hebt in<br />

…………………..<br />

71<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


E<strong>en</strong> ouder-kindbije<strong>en</strong>komst over<br />

het VO voor groep 7 <strong>en</strong> 8<br />

<strong>Ouders</strong> <strong>en</strong> leerling<strong>en</strong> krijg<strong>en</strong> informatie <strong>en</strong> gaan met de school, met externe<br />

organisaties <strong>en</strong> met elkaar in gesprek over de keuze voor e<strong>en</strong> school in het voortgezet<br />

onderwijs. Door de informatie <strong>en</strong> de uitwisseling met ander<strong>en</strong> legg<strong>en</strong> ze de link tuss<strong>en</strong><br />

de loopbaanontwikkeling van hun kind <strong>en</strong> de keuze voor e<strong>en</strong> VO-school <strong>en</strong> zijn ze beter<br />

toegerust om e<strong>en</strong> geschikte VO-school te zoek<strong>en</strong>.<br />

Programma<br />

• Welkom door de leerkracht, uitleg over het doel <strong>en</strong> werkwijze van de bije<strong>en</strong>komst.<br />

• Korte toelichting op de VO-keuze <strong>en</strong> wat daarbij komt kijk<strong>en</strong>, <strong>en</strong> over het VO-advies<br />

inclusief de totstandkoming ervan. Verwijz<strong>en</strong> naar de informatiemarkt later in het<br />

programma <strong>en</strong> verwijz<strong>en</strong> naar de individuele adviesgesprekk<strong>en</strong>.<br />

• Stelling<strong>en</strong>spel. Leerling<strong>en</strong> <strong>en</strong> ouders stemm<strong>en</strong> over verschill<strong>en</strong>de stelling<strong>en</strong> door middel<br />

van het opstek<strong>en</strong> van rode <strong>en</strong> gro<strong>en</strong>e kaartjes of digitaal, bijvoorbeeld met behulp van<br />

e<strong>en</strong> Kahoot. Ga na elke stelling kort met de groep in gesprek <strong>en</strong> nodig ouders <strong>en</strong><br />

leerling<strong>en</strong> uit om hun m<strong>en</strong>ing toe te licht<strong>en</strong>.<br />

• Twee activiteit<strong>en</strong> die de verschill<strong>en</strong>de klass<strong>en</strong>/leerjar<strong>en</strong> om beurt<strong>en</strong> do<strong>en</strong>:<br />

o Leerling<strong>en</strong> <strong>en</strong> ouders mak<strong>en</strong> sam<strong>en</strong> e<strong>en</strong> <strong>LOB</strong>-opdracht (zie voorbereiding).<br />

o Leerling<strong>en</strong> <strong>en</strong> ouders gaan sam<strong>en</strong> naar de informatiemarkt (zie voorbereiding).<br />

• Voordat leerling<strong>en</strong> <strong>en</strong> ouders naar huis gaan, vull<strong>en</strong> ze e<strong>en</strong> korte vrag<strong>en</strong>lijst in (over wat<br />

ze vond<strong>en</strong> van de informatieavond <strong>en</strong> de opdracht <strong>en</strong> welke vrag<strong>en</strong> ze dan hebb<strong>en</strong> etc.)<br />

die ze bij de leerkracht inlever<strong>en</strong>.<br />

Voorbereiding<br />

• De focus is de doorstroom naar het VO. Bepaal daarbinn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> focus per leerjaar, bijvoorbeeld<br />

groep 7 kwaliteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> beroep<strong>en</strong> in relatie tot de VO-keuze, in groep 8 hoe je<br />

e<strong>en</strong> pass<strong>en</strong>de VO-school kiest.<br />

• Bereid e<strong>en</strong> aantal stelling<strong>en</strong> voor (zie de voorbeeld<strong>en</strong>) <strong>en</strong> stem met elkaar af welk<br />

antwoord de school hierop geeft <strong>en</strong> met welke toelichting.<br />

• Bespreek de stelling<strong>en</strong> voorafgaand aan de bije<strong>en</strong>komst met de leerling<strong>en</strong> in de klas.<br />

• Bed<strong>en</strong>k over welke onderwerp<strong>en</strong> je ouders <strong>en</strong> leerling<strong>en</strong> wilt informer<strong>en</strong> op de<br />

informatie markt. Voorbeeld<strong>en</strong> zijn de procedure van aanmelding bij VO-schol<strong>en</strong><br />

(plaatsingswijzer), tips over hoe je e<strong>en</strong> geschikte school vindt, profiel<strong>en</strong> op vmbo b/k, de<br />

leerroute (over doorstroom <strong>en</strong> stapel<strong>en</strong>), e<strong>en</strong> website met VO-schol<strong>en</strong> <strong>en</strong> de op<strong>en</strong> dag<strong>en</strong>,<br />

kansrijke sector<strong>en</strong> op de arbeidsmarkt, etc. Zorg dat je m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> inschakelt die hier k<strong>en</strong>nis<br />

over hebb<strong>en</strong>.<br />

• Maak e<strong>en</strong> plattegrondje of overzichtslijstje van de informatiemarkt <strong>en</strong> licht deze klassikaal<br />

toe. Laat de leerling <strong>en</strong> ouders vooraf e<strong>en</strong> checklist invull<strong>en</strong> van welke stands zij will<strong>en</strong><br />

bezoek<strong>en</strong> <strong>en</strong> welke vrag<strong>en</strong> zij hebb<strong>en</strong>. Vraag de standhouders ouders <strong>en</strong> kinder<strong>en</strong> actief<br />

uit te nodig<strong>en</strong> om met h<strong>en</strong> in gesprek te gaan.<br />

• Bed<strong>en</strong>k e<strong>en</strong> opdracht die ouders <strong>en</strong> kinder<strong>en</strong> sam<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> do<strong>en</strong>, afgestemd op de<br />

<strong>LOB</strong>-activiteit<strong>en</strong> in het betreff<strong>en</strong>de leerjaar, <strong>en</strong> de focus per leerjaar. Dat kan bijvoor -<br />

beeld e<strong>en</strong> kwaliteit<strong>en</strong>spel zijn, e<strong>en</strong> interessetest of e<strong>en</strong> mindmap die ze sam<strong>en</strong> mak<strong>en</strong><br />

over bijvoorbeeld interesses, kwaliteit<strong>en</strong>, rolmodell<strong>en</strong>, sector<strong>en</strong>, beroep<strong>en</strong> etc.), of<br />

e<strong>en</strong> opdracht over wat ze belangrijk vind<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> VO-school. Raadpleeg de <strong>LOB</strong>less<strong>en</strong>serie<br />

‘De Rotterdamse Leerroutekaart’ voor voorbeeld<strong>en</strong><br />

(https://onderwijs010.nl/loopbaanler<strong>en</strong>/middel<strong>en</strong>).<br />

72<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


<strong>Ouders</strong> <strong>en</strong> schoolloopbaanontwikkeling<br />

• Laat leerling<strong>en</strong> e<strong>en</strong> uitnodiging voor hun ouders mak<strong>en</strong>. De leerkracht ziet er op toe dat<br />

er voor elke leerling iemand komt, ook als ouders verhinderd zijn.<br />

• Maak e<strong>en</strong> kort vrag<strong>en</strong>lijstje die leerling<strong>en</strong> <strong>en</strong> ouders na afloop in kunn<strong>en</strong> vull<strong>en</strong>.<br />

Nabespreking in de klas<br />

• Bespreek de bije<strong>en</strong>komst na in de klas. Hoe hebb<strong>en</strong> ze het ervar<strong>en</strong>? Hebb<strong>en</strong> ze er thuis<br />

nog over gepraat? Gaan ze naar op<strong>en</strong> dag<strong>en</strong>? Naar welke? En welke vrag<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> ze?<br />

• Vraag de leerling<strong>en</strong> om de <strong>LOB</strong>-opdracht <strong>en</strong> de informatiemarktopdracht die ze met hun<br />

ouders gemaakt hebb<strong>en</strong>, in hun <strong>po</strong>rtfolio op te nem<strong>en</strong>.<br />

• Kom in het volg<strong>en</strong>de voortgangsgesprek met ouders terug op de bije<strong>en</strong>komst <strong>en</strong> op de<br />

vrag<strong>en</strong> die ze aan het eind van de ouder-kindbije<strong>en</strong>komst hebb<strong>en</strong> beantwoord.<br />

Tip: Het is raadzaam om het programma per klas aan te bied<strong>en</strong> <strong>en</strong> niet pl<strong>en</strong>air voor alle<br />

(parallel)klass<strong>en</strong>. Zo kan het programma aangepast word<strong>en</strong> op het leerjaar (7 of 8).<br />

Ook is het makkelijker om tot interactie met de groep te kom<strong>en</strong> omdat ouders elkaar<br />

<strong>en</strong> de leerkracht al k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> <strong>en</strong> leerling<strong>en</strong> in hun vertrouwde groep zitt<strong>en</strong>.<br />

Tip: Om de drukte te spreid<strong>en</strong> is het handig om de activiteit<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> carrousel aan te<br />

bied<strong>en</strong> zodat de <strong>en</strong>e groep na de introductie <strong>en</strong> de stelling<strong>en</strong> eerst naar de<br />

informatiemarkt gaat, terwijl de andere groep op dat mom<strong>en</strong>t de ouder-kindopdracht<br />

doet <strong>en</strong> pas daarna naar de markt gaat.<br />

Tip: Observeer de interactie tuss<strong>en</strong> ouders <strong>en</strong> kinder<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s het mak<strong>en</strong> van de opdracht.<br />

Bied waar nodig ondersteuning om met elkaar in gesprek te kom<strong>en</strong>.<br />

Tip: Mogelijk zijn er ouders die zorg<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> over het uitstroomniveau van hun kind.<br />

Op de informatie-avond is hier echter ge<strong>en</strong> ruimte voor. Maak met deze ouders <strong>en</strong><br />

leerling<strong>en</strong> e<strong>en</strong> aparte afspraak om hierover door te prat<strong>en</strong>.<br />

B<strong>en</strong>odigdhed<strong>en</strong><br />

Voorbeeld<strong>en</strong> van stelling<strong>en</strong>/vrag<strong>en</strong>:<br />

1. Kinder<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> wet<strong>en</strong> wat ze later will<strong>en</strong> word<strong>en</strong> (e<strong>en</strong>s/one<strong>en</strong>s)<br />

2. Wat vind je belangrijker voor de toekomst? (Veel geld verdi<strong>en</strong><strong>en</strong>/Werk do<strong>en</strong> dat je leuk<br />

vindt)<br />

3. Wat heb je liever? (Zekerheid van e<strong>en</strong> vaste baan/Je eig<strong>en</strong> bedrijf beginn<strong>en</strong>)<br />

4. Havo/vwo is beter dan vmbo (e<strong>en</strong>s/one<strong>en</strong>s)<br />

5. Techniek is voor jong<strong>en</strong>s, zorg is voor meisjes (e<strong>en</strong>s/one<strong>en</strong>s)<br />

6. <strong>Ouders</strong> moet<strong>en</strong> de VO-school voor hun kind kiez<strong>en</strong> (e<strong>en</strong>s/one<strong>en</strong>s)<br />

7. Het is belangrijk dat kinder<strong>en</strong> naar dezelfde VO-school gaan als hun vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong>/<br />

vri<strong>en</strong>dinn<strong>en</strong> (e<strong>en</strong>s/one<strong>en</strong>s)<br />

8. Het is belangrijk om e<strong>en</strong> VO-school dichtbij te kiez<strong>en</strong> (e<strong>en</strong>s/one<strong>en</strong>s)<br />

9. Het is belangrijk om meerdere op<strong>en</strong> dag<strong>en</strong> te bezoek<strong>en</strong> (e<strong>en</strong>s/one<strong>en</strong>s)<br />

10. Het is belangrijk om te lett<strong>en</strong> of de profiel<strong>en</strong> die de VO-schol<strong>en</strong> aanbied<strong>en</strong> in de<br />

bov<strong>en</strong>bouw (techniek, zorg, administratie, gro<strong>en</strong>) pass<strong>en</strong> bij uw kind (e<strong>en</strong>s/one<strong>en</strong>s)<br />

11. Het is belangrijk om voor e<strong>en</strong> school te kiez<strong>en</strong> waar uw kind echt zin in heeft (e<strong>en</strong>s/<br />

one<strong>en</strong>s)<br />

12. De leerkracht van groep 8 moet leerling<strong>en</strong> <strong>en</strong> ouders advies gev<strong>en</strong> over e<strong>en</strong> geschikte<br />

VO-school (e<strong>en</strong>s/one<strong>en</strong>s)<br />

73<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


Bronn<strong>en</strong><br />

1 Lusse, M. (2019). School <strong>en</strong> thuis. Succesfactor<strong>en</strong> voor het verbind<strong>en</strong> van twee<br />

leef wereld<strong>en</strong>. Huiz<strong>en</strong>: Uitgeverij Pica.<br />

2 Lusse, M., Kuipers, M., Strijk, M., Di<strong>en</strong>der, A., & Hermans, A. (2018). <strong>Handreiking</strong><br />

<strong>Ouders</strong> <strong>en</strong> <strong>LOB</strong>. D<strong>en</strong> Haag, ministerie SZW.<br />

3 Portfeli, E. , Hartung, P., & Vondracek, F. (2008). Childr<strong>en</strong>’s Vocational Developm<strong>en</strong>t:<br />

A Research Rationale, The Career Developm<strong>en</strong>t Quarterly 57, 25-37.<br />

4 Bryant, B., Zvonkovic, A., Reynolds, P. (2006). Par<strong>en</strong>ting in relation to child and<br />

adolesc<strong>en</strong>t vocational developm<strong>en</strong>t. Journal of Vocational Behavior 69, 149–175.<br />

5 Whitepaper Beroep<strong>en</strong>oriëntatie op de basisschool (2019). Techniektal<strong>en</strong>t.nu.<br />

Witte, K., Groot, W, Maass<strong>en</strong> van d<strong>en</strong> Brink, H., Cabus, S. & Thyss<strong>en</strong>, G. (2010).<br />

Evaluatie van maatregel<strong>en</strong> ter prev<strong>en</strong>tie van voortijdig schoolverlat<strong>en</strong> in Nederland.<br />

Maastricht; Universiteit Maastricht, Topinstituut for Evid<strong>en</strong>ce Based Education<br />

Research.<br />

6 Eimers, T, m.m.v. Bekhuis, H. (2006). Vroeg is nog niet voortijdig. Naar e<strong>en</strong> nieuwe<br />

beleidstheorie voortijdig schoolverlat<strong>en</strong>. Nijmeg<strong>en</strong>: K<strong>en</strong>nisc<strong>en</strong>trum Beroepsonderwijs<br />

Arbeidsmarkt.<br />

7 Ryan, R.M. & Deci, E.L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivation: classic definitions<br />

and new directions. In: Contem<strong>po</strong>rary Educational Psychology 25, 54 – 67.<br />

8 Elffers, L. (2018). De bijlesg<strong>en</strong>eratie. De opkomst van de onderwijscompetitie.<br />

Amsterdam: AUP.<br />

9 De Boer, H., Bosker, R. J., & Van der Werf, M. P. C. (2010). Sustainability of teacher<br />

expectation bias effects on longterm stud<strong>en</strong>t performance. Journal of Educational<br />

Psychology, 102(1), 168-179 <strong>en</strong> Timmermans, A.C., Kuyper, H. & Van der Werf, M.P.C.<br />

(2015). Accurate, innacurate, or biased teacher expectations: Do Dutch teachers differ<br />

in their expectations at the <strong>en</strong>d of primary education? British Journal of Educational<br />

Psychology, 85, 459-478.<br />

10 Inspectie van het Onderwijs (2018). De staat van het onderwijs. Onderwijsverslag<br />

2016/2017. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.<br />

11 Rodrigues, R. (2018). Opstell<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> schooladvies. Onderzoek naar leerkrachtervaring<strong>en</strong>.<br />

JSW, 7, 5 2018.<br />

12 Kuijpers, M., Meijers, F. & Gundy, C. (2011). The relationship betwe<strong>en</strong> learning<br />

<strong>en</strong>vironm<strong>en</strong>t and career compet<strong>en</strong>cies of stud<strong>en</strong>ts in vocational education. Journal<br />

for Vocational Behavior, 78(1) 21-30.<br />

Kuijpers, M. (2011). Onderzoek naar wat werkt! Onderzoek naar loopbaanontwikkeling<br />

<strong>en</strong> – begeleiding in het vmbo <strong>en</strong> effect<strong>en</strong> van professionalisering van<br />

doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> schoolcoaches. In Keuzes in ontwikkeling. Loopbaanreflectiegesprekk<strong>en</strong><br />

van doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> in het vmbo. Praktijk <strong>en</strong> onderzoek (p65-134). Enschede: Stichting<br />

Platforms VMBO.<br />

13 Zie ook Kuipers, M., Di<strong>en</strong>der, A., & Hermans, A. (2018). <strong>Handreiking</strong> werkexploratie in<br />

het vmbo. D<strong>en</strong> Haag, ministerie SZW.<br />

14 Bryant, B., Zvonkovic, A., Reynolds, P. (2006). Par<strong>en</strong>ting in relation to child and<br />

adolesc<strong>en</strong>t vocational developm<strong>en</strong>t. Journal of Vocational Behavior 69, 149–175.<br />

15 Klaass<strong>en</strong>, C., Vreugd<strong>en</strong>hil, B. & Boonk, L. (2011). <strong>Ouders</strong> <strong>en</strong> de loopbaanoriëntatie van<br />

hun kinder<strong>en</strong>. Onderwijs <strong>en</strong> sam<strong>en</strong>leving 91. Nijmeg<strong>en</strong>; vakgroep sociologie,<br />

Radboud Universiteit.<br />

16 Lareau, A. (2003). Unequal childhoods. Class, race, and family life. Berkeley and<br />

Los Angeles: University of California Press.<br />

74<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


<strong>Ouders</strong> <strong>en</strong> schoolloopbaanontwikkeling<br />

17 Lusse, M. (2019). School <strong>en</strong> thuis. Succesfactor<strong>en</strong> voor het verbind<strong>en</strong> van twee<br />

leefwereld<strong>en</strong>. Huiz<strong>en</strong>: Uitgeverij Pica.<br />

18 Lusse, M. & Di<strong>en</strong>der. A. (2014). Sam<strong>en</strong> werk<strong>en</strong> aan schoolsucces. School <strong>en</strong> ouders in<br />

het vo <strong>en</strong> mbo. Bussum: Coutinho.<br />

19 Strijk, M. & Di<strong>en</strong>der, A. (2016). Leerling, ouders <strong>en</strong> school sam<strong>en</strong> voor de loopbaan.<br />

Plann<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> in co-creatie. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam.<br />

20 Lusse, M., Kuipers, M., Strijk, M., Di<strong>en</strong>der, A., & Hermans, A. (2018). <strong>Handreiking</strong><br />

<strong>Ouders</strong> <strong>en</strong> <strong>LOB</strong>. D<strong>en</strong> Haag, ministerie SZW.<br />

21 Rodrigues, R. (2018). Opstell<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> schooladvies. Onderzoek naar leerkrachter<br />

varing<strong>en</strong>. JSW, 7, 5 2018.<br />

22 Rodrigues, R. (2017). Gereedschap Adviesgesprek. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam.<br />

www.hr.nl/gereedschapskist.<br />

23 Lusse, M. (2013). E<strong>en</strong> kwestie van vertrouw<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> ontwerpgericht onderzoek naar<br />

het verbeter<strong>en</strong> van het contact met ouders in het ‘grootstedelijke’ vmbo als bijdrage<br />

aan prev<strong>en</strong>tie van schooluitval. Rotterdam: Rotterdam University Press.<br />

75<br />

INHOUD ONDERBOUWING AANPAK VOORBEELDMATERIAAL


76<br />

K<strong>en</strong>nisc<strong>en</strong>trum<br />

Tal<strong>en</strong>tontwikkeling

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!