11.03.2021 Views

Hoe post je veilig over zelfmoord? Tips voor sociale mediagebruikers en influencers

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Hoe</strong> deel <strong>je</strong> e<strong>en</strong> nieuwsbericht of verhaal <strong>over</strong> <strong>zelfmoord</strong>?<br />

!<br />

VERMIJD HET DELEN VAN NIEUWSBERICHTEN OVER EEN ZELFMOORD<br />

of e<strong>en</strong> <strong>zelfmoord</strong>poging van e<strong>en</strong> persoon (bv. van op nieuwswebsites),<br />

zeker wanneer het <strong>over</strong> e<strong>en</strong> beroemd persoon gaat.<br />

VERMELD GEEN ZELFMOORDMETHODES of -locaties <strong>en</strong> deel<br />

ge<strong>en</strong> (quotes uit) afscheidsbericht<strong>en</strong>. Beeld deze ook niet af.<br />

KOPPEL ZELFMOORD NIET AAN ÉÉN OORZAAK OF AANLEIDING<br />

BRENG EEN HELPENDE BOODSCHAP<br />

• Deel prev<strong>en</strong>tie-initiatiev<strong>en</strong>, hulpmogelijkhed<strong>en</strong>, hoopgev<strong>en</strong>de boodschapp<strong>en</strong><br />

of verhal<strong>en</strong> <strong>over</strong> hoe <strong>je</strong> met psychische problem<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>zelfmoord</strong> kan omgaan<br />

<strong>en</strong> e<strong>en</strong> crisis te bov<strong>en</strong> kan kom<strong>en</strong>. Dit vormt de beste prev<strong>en</strong>tie!<br />

• Choquer<strong>en</strong>, dramatiser<strong>en</strong> of br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van nieuws dat al<br />

uitgebreid in de media kwam is onnodig <strong>en</strong> risicovol.<br />

VERWIJS NAAR HULP<br />

Geef mee dat m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> <strong>voor</strong> info <strong>en</strong> hulp terecht kunn<strong>en</strong><br />

bij de Zelfmoordlijn of op <strong>zelfmoord</strong>1813.be<br />

LET OP JE WOORDKEUZE<br />

• ‘Zelfmoord’, ‘zelfdoding’ <strong>en</strong> ‘suïcide’ zijn alle drie bruikbare term<strong>en</strong>.<br />

• Vermijd de term<strong>en</strong> ‘mislukte’, ‘gelukte’ of ‘geslaagde’ <strong>zelfmoord</strong>(poging).<br />

• Omschrijf <strong>zelfmoord</strong> niet als e<strong>en</strong> ‘normale’ of ‘begrijpelijke’ reactie, e<strong>en</strong> ‘keuze’,<br />

iets ‘moedig’, e<strong>en</strong> ‘oplossing’ <strong>voor</strong> problem<strong>en</strong> of e<strong>en</strong> ‘manier om rust te vind<strong>en</strong>’.<br />

• Omschrijf de <strong>over</strong>led<strong>en</strong>e niet als ‘e<strong>en</strong> held’, ‘eindelijk vrij/<br />

verlost‘ of ‘te goed <strong>voor</strong> deze wereld’.<br />

• Let hier ook op wanneer <strong>je</strong> reageert op <strong>post</strong>s!<br />

CHECK JE CIJFERS<br />

Ga na of de cijfers in <strong>je</strong> <strong>post</strong> juist zijn <strong>en</strong> dramatiseer niet.<br />

Betrouwbare cijfers vind <strong>je</strong> hier.<br />

TOT SLOT<br />

Vóór <strong>je</strong> <strong>je</strong> m<strong>en</strong>ing geeft: hou rek<strong>en</strong>ing met ander<strong>en</strong>.<br />

Zelfmoord is e<strong>en</strong> gevoelig onderwerp <strong>en</strong> er kunn<strong>en</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> meelez<strong>en</strong> of kijk<strong>en</strong><br />

die het zelf moeilijk hebb<strong>en</strong> of iemand verlor<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> door <strong>zelfmoord</strong>.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!