12.03.2020 Views

Affiche Zelfmoordlijn

Affiche (A2) ter bekendmaking van Zelfmoordlijn 1813.

Affiche (A2) ter bekendmaking van Zelfmoordlijn 1813.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Je denkt aan<br />

zelfmoord?<br />

V.U. Kirsten Pauwels, Paviljoenstraat 3, 1030 Schaarbeek<br />

BEL ZELFMOORDLIJN 1813 op het gratis nummer 1813 (24/7)<br />

CHAT via zelfmoord1813.be (bereikbaar tussen 18u30 en 22u)<br />

E-MAIL via zelfmoord1813.be (antwoord binnen 5 werkdagen)<br />

CENTRUM TER<br />

PREVENTIE VAN<br />

ZELFDODING VZW

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!