11.03.2021 Views

Hoe post je veilig over zelfmoord? Tips voor sociale mediagebruikers en influencers

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Hoe</strong> <strong>post</strong> <strong>je</strong> <strong>veilig</strong><br />

<strong>over</strong> <strong>zelfmoord</strong>?<br />

<strong>Tips</strong> <strong>voor</strong> <strong>sociale</strong> <strong>mediagebruikers</strong> <strong>en</strong> influ<strong>en</strong>cers<br />

WIST JE DAT…<br />

WWW.ZELFMOORD1813.BE/MEDIA<br />

…het del<strong>en</strong> van <strong>je</strong> verhaal of e<strong>en</strong> nieuwsbericht <strong>over</strong><br />

<strong>zelfmoord</strong> via <strong>sociale</strong> media e<strong>en</strong> effect heeft op de<br />

gedacht<strong>en</strong>, gevoel<strong>en</strong>s <strong>en</strong> het gedrag van ander<strong>en</strong>?<br />

Het kan ander<strong>en</strong> die het moeilijk hebb<strong>en</strong> steun bied<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> <strong>voor</strong>uit help<strong>en</strong>. Maar soms kan het kwetsbare m<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

aanzett<strong>en</strong> tot <strong>zelfmoord</strong>. Onderzoek toonde bij<strong>voor</strong>beeld<br />

dat hoe meer tweets er volg<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> <strong>zelfmoord</strong> van e<strong>en</strong><br />

beroemdheid, hoe meer m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> dit <strong>zelfmoord</strong>gedrag ook<br />

gaan stell<strong>en</strong>. Meer <strong>over</strong> dit ‘imitatie-effect’ leer <strong>je</strong> hier.<br />

DUS <strong>Hoe</strong> <strong>je</strong> e<strong>en</strong> <strong>post</strong> <strong>over</strong> <strong>zelfmoord</strong> br<strong>en</strong>gt is belangrijk!<br />

Gelukkig kan dit ook op e<strong>en</strong> <strong>veilig</strong>e manier, door<br />

<strong>je</strong> boodschap <strong>en</strong> beeld zorgvuldig te kiez<strong>en</strong>.<br />

Volg daarom onze<br />

TIPS VOOR VEILIGE POSTS<br />

<strong>en</strong> help mee <strong>zelfmoord</strong> te <strong>voor</strong>kom<strong>en</strong>!


<strong>Hoe</strong> deel <strong>je</strong> e<strong>en</strong> nieuwsbericht of verhaal <strong>over</strong> <strong>zelfmoord</strong>?<br />

!<br />

VERMIJD HET DELEN VAN NIEUWSBERICHTEN OVER EEN ZELFMOORD<br />

of e<strong>en</strong> <strong>zelfmoord</strong>poging van e<strong>en</strong> persoon (bv. van op nieuwswebsites),<br />

zeker wanneer het <strong>over</strong> e<strong>en</strong> beroemd persoon gaat.<br />

VERMELD GEEN ZELFMOORDMETHODES of -locaties <strong>en</strong> deel<br />

ge<strong>en</strong> (quotes uit) afscheidsbericht<strong>en</strong>. Beeld deze ook niet af.<br />

KOPPEL ZELFMOORD NIET AAN ÉÉN OORZAAK OF AANLEIDING<br />

BRENG EEN HELPENDE BOODSCHAP<br />

• Deel prev<strong>en</strong>tie-initiatiev<strong>en</strong>, hulpmogelijkhed<strong>en</strong>, hoopgev<strong>en</strong>de boodschapp<strong>en</strong><br />

of verhal<strong>en</strong> <strong>over</strong> hoe <strong>je</strong> met psychische problem<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>zelfmoord</strong> kan omgaan<br />

<strong>en</strong> e<strong>en</strong> crisis te bov<strong>en</strong> kan kom<strong>en</strong>. Dit vormt de beste prev<strong>en</strong>tie!<br />

• Choquer<strong>en</strong>, dramatiser<strong>en</strong> of br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van nieuws dat al<br />

uitgebreid in de media kwam is onnodig <strong>en</strong> risicovol.<br />

VERWIJS NAAR HULP<br />

Geef mee dat m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> <strong>voor</strong> info <strong>en</strong> hulp terecht kunn<strong>en</strong><br />

bij de Zelfmoordlijn of op <strong>zelfmoord</strong>1813.be<br />

LET OP JE WOORDKEUZE<br />

• ‘Zelfmoord’, ‘zelfdoding’ <strong>en</strong> ‘suïcide’ zijn alle drie bruikbare term<strong>en</strong>.<br />

• Vermijd de term<strong>en</strong> ‘mislukte’, ‘gelukte’ of ‘geslaagde’ <strong>zelfmoord</strong>(poging).<br />

• Omschrijf <strong>zelfmoord</strong> niet als e<strong>en</strong> ‘normale’ of ‘begrijpelijke’ reactie, e<strong>en</strong> ‘keuze’,<br />

iets ‘moedig’, e<strong>en</strong> ‘oplossing’ <strong>voor</strong> problem<strong>en</strong> of e<strong>en</strong> ‘manier om rust te vind<strong>en</strong>’.<br />

• Omschrijf de <strong>over</strong>led<strong>en</strong>e niet als ‘e<strong>en</strong> held’, ‘eindelijk vrij/<br />

verlost‘ of ‘te goed <strong>voor</strong> deze wereld’.<br />

• Let hier ook op wanneer <strong>je</strong> reageert op <strong>post</strong>s!<br />

CHECK JE CIJFERS<br />

Ga na of de cijfers in <strong>je</strong> <strong>post</strong> juist zijn <strong>en</strong> dramatiseer niet.<br />

Betrouwbare cijfers vind <strong>je</strong> hier.<br />

TOT SLOT<br />

Vóór <strong>je</strong> <strong>je</strong> m<strong>en</strong>ing geeft: hou rek<strong>en</strong>ing met ander<strong>en</strong>.<br />

Zelfmoord is e<strong>en</strong> gevoelig onderwerp <strong>en</strong> er kunn<strong>en</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> meelez<strong>en</strong> of kijk<strong>en</strong><br />

die het zelf moeilijk hebb<strong>en</strong> of iemand verlor<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> door <strong>zelfmoord</strong>.


#<br />

NEUTRALE AFBEELDING<br />

Zorg <strong>voor</strong> e<strong>en</strong> neutraal beeld bij<br />

<strong>je</strong> <strong>post</strong>. Gebruik ge<strong>en</strong> beeld<strong>en</strong> van<br />

<strong>zelfmoord</strong>methodes, -locaties<br />

of afscheidsbericht<strong>en</strong>.<br />

# HELPENDE HASHTAGS #<br />

DENK OOK HIERAAN<br />

Versterk <strong>je</strong> boodschap met help<strong>en</strong>de<br />

hashtags als #m<strong>en</strong>talhealth<br />

#selfcare #suïcideprev<strong>en</strong>tie<br />

#prat<strong>en</strong>helpt #m<strong>en</strong>talhealthmatters<br />

#prev<strong>en</strong>tiewerkt<br />

KWETSENDE REACTIES<br />

Ook reacties op <strong>je</strong><br />

bericht kunn<strong>en</strong><br />

on<strong>veilig</strong> of<br />

kwets<strong>en</strong>d zijn.<br />

Overweeg om<br />

reacties uit te schakel<strong>en</strong><br />

of ongepaste reacties te<br />

verberg<strong>en</strong>.<br />

Hier vind <strong>je</strong> tips <strong>over</strong> hoe <strong>je</strong><br />

reacties kan moderer<strong>en</strong>.<br />

VERONTRUSTENDE INHOUD<br />

Kwam <strong>je</strong> op <strong>sociale</strong> media verontrust<strong>en</strong>de<br />

inhoud of beeld<strong>en</strong> teg<strong>en</strong><br />

<strong>over</strong> <strong>zelfmoord</strong>? Op verschill<strong>en</strong>de<br />

<strong>sociale</strong> netwerk<strong>en</strong> kan <strong>je</strong> dit meld<strong>en</strong>.<br />

Klik hier <strong>voor</strong> meer informatie.<br />

OMGAAN MET HULPVRAGEN<br />

?<br />

Las <strong>je</strong> e<strong>en</strong> zorgwekk<strong>en</strong>d bericht<br />

van iemand op <strong>sociale</strong> media of<br />

vraagt e<strong>en</strong> volger jou om hulp?<br />

Neem dit altijd ernstig. Lees<br />

hier hoe <strong>je</strong> daarop best reageert.<br />

INFO EN HULP<br />

!<br />

Op <strong>zelfmoord</strong>1813.be vind <strong>je</strong><br />

betrouwbare informatie <strong>en</strong><br />

nieuws. Je kan er ook terecht <strong>voor</strong><br />

hulp <strong>voor</strong> <strong>je</strong>zelf, <strong>voor</strong> iemand uit <strong>je</strong><br />

omgeving of <strong>voor</strong> wanneer <strong>je</strong> iemand<br />

hebt verlor<strong>en</strong> door zelfdoding.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!