12.03.2020 Views

IPEO Instrument voor Psychosociale Opvang en evaluatie

IPEO is een belangrijk Instrument voor Psychosociale Evaluatie en Opvang van volwassen suïcidepogers. Het is een semi-gestructureerd interview waarmee risicofactoren en zorgbehoeften van suïcidepogers in kaart worden gebracht. Dit instrument is in de eerste plaats bedoeld voor het ziekenhuispersoneel dat instaat voor de opvang van suïcidepogers in een algemeen ziekenhuis.

IPEO is een belangrijk Instrument voor Psychosociale Evaluatie en Opvang van volwassen suïcidepogers. Het is een semi-gestructureerd interview waarmee risicofactoren en zorgbehoeften van suïcidepogers in kaart worden gebracht. Dit instrument is in de eerste plaats bedoeld voor het ziekenhuispersoneel dat instaat voor de opvang van suïcidepogers in een algemeen ziekenhuis.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>IPEO</strong> (1): <strong>Instrum<strong>en</strong>t</strong> <strong>voor</strong> eerste psychosociale <strong>evaluatie</strong> <strong>en</strong> opvang<br />

Naam Ziek<strong>en</strong>huis: ………………………………………………………<br />

Datum van aanmelding:<br />

Datum van suïcidepoging:<br />

Tijdstip van suïcidepoging:<br />

(dag/maand/jaar)<br />

(dag/maand/jaar)<br />

Info bij aanmelding (waar aangetroff<strong>en</strong>, reacties omgeving, info ambulanciers, politie)<br />

……………………………………………………………………………………………………………………<br />

……………………………………………………………………………………………………………………<br />

……………………………………………………………………………………………………………………<br />

……………………………………………………………………………………………………………………<br />

……………………………………………………………………………………………………………………<br />

Poging onderbrok<strong>en</strong> door derd<strong>en</strong><br />

Nee<br />

Ja<br />

Ernst van het lichamelijk letsel<br />

Ge<strong>en</strong><br />

Beperkt<br />

Ernstig<br />

Lev<strong>en</strong>sbedreig<strong>en</strong>d<br />

Aanmelding<br />

Op eig<strong>en</strong> initiatief<br />

100<br />

Politie<br />

Huisarts/verwijsbrief<br />

Andere:……………………………<br />

Method<strong>en</strong>: kruis alle gebruikte method<strong>en</strong> aan!<br />

Verhanging, wurging<br />

Gebruik van vuurwap<strong>en</strong> of ander explosief materiaal of apparaat<br />

Zelfverwonding door zich <strong>voor</strong> e<strong>en</strong> beweg<strong>en</strong>d <strong>voor</strong>werp te werp<strong>en</strong><br />

Veroorzak<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> verkeersongeval<br />

Zelfverwonding door van e<strong>en</strong> hoogte te spring<strong>en</strong><br />

Verbranding of zelfverwonding d.m.v. hete damp<strong>en</strong> of <strong>voor</strong>werp<strong>en</strong><br />

Zelfverwonding toegebracht met scherp of stomp <strong>voor</strong>werp inclusief inslikk<strong>en</strong><br />

Verdrinking<br />

Pesticid<strong>en</strong>, herbicid<strong>en</strong> <strong>en</strong> andere landbouwchemicaliën<br />

Inhaler<strong>en</strong> van gass<strong>en</strong> <strong>en</strong> damp<strong>en</strong><br />

Zelfvergiftiging (specificeer middel <strong>en</strong> hoeveelheid)<br />

……………………………………………………………………………………………………<br />

……………………………………………………………………………………………………<br />

……………………………………………………………………………………………………<br />

……………………………………………………………………………………………………<br />

Alcohol<br />

Andere methode(n)………………………………………………………………………………………………<br />

Datum van afname <strong>IPEO</strong> 1: (dag/maand/jaar) Bij GEEN afname: Red<strong>en</strong>………………………………………………………………………………<br />

Sociodemografische gegev<strong>en</strong>s<br />

Geboortedatum<br />

Geslacht<br />

Man<br />

Vrouw<br />

Woonsituatie<br />

Alle<strong>en</strong><br />

Niet alle<strong>en</strong><br />

dag maand jaar<br />

Kinder<strong>en</strong><br />

Nee<br />

Ja<br />

Burgerlijke staat<br />

Ongehuwd<br />

Weduwe(naar)<br />

Gescheid<strong>en</strong><br />

Eerste huwelijk<br />

Tweede of meerdere huwelijk<br />

Officieel sam<strong>en</strong>won<strong>en</strong>d<br />

Economische toestand<br />

Economisch actief, werk<strong>en</strong>d<br />

Economisch actief, werkloos (werkloz<strong>en</strong> op zoek naar werk)<br />

Economisch inactief<br />

Stud<strong>en</strong>t<br />

Invalide<br />

Gep<strong>en</strong>sioneerd<br />

Dit <strong>Instrum<strong>en</strong>t</strong> <strong>voor</strong> <strong>Psychosociale</strong> Evaluatie & <strong>Opvang</strong> werd ontwikkeld door de E<strong>en</strong>heid <strong>voor</strong> Zelfmoordonderzoek (UG<strong>en</strong>t) in sam<strong>en</strong>werking met Sein – Instituut <strong>voor</strong> Gedragswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> (UHasselt) & het<br />

Project Zelfmoordprev<strong>en</strong>tie Vlaander<strong>en</strong> (CGGZ) i.o.v. het Ministerie van de Vlaamse Geme<strong>en</strong>schap<br />

1


Inschatting van emoties<br />

Bevraag hoe de patiënt zich nu voelt (positieve <strong>en</strong> negatieve gevoel<strong>en</strong>s).<br />

……………………………………………………………………………………………………………………<br />

……………………………………………………………………………………………………………………<br />

……………………………………………………………………………………………………………………<br />

……………………………………………………………………………………………………………………<br />

D<strong>en</strong>kt u er mom<strong>en</strong>teel aan uzelf opnieuw te verwond<strong>en</strong> of te beschadig<strong>en</strong>?<br />

<br />

<br />

<br />

Nee ( volg<strong>en</strong>de vraag overslaan)<br />

Zwak<br />

Matig tot sterk<br />

Heeft u erover nagedacht hoe u uzelf wil verwond<strong>en</strong> of beschadig<strong>en</strong>? Welke methode<br />

zou u dan gebruik<strong>en</strong>?<br />

Eerdere suïcidepoging<strong>en</strong><br />

Heeft u in het verled<strong>en</strong> reeds één of meerdere poging<strong>en</strong> ondernom<strong>en</strong>?<br />

(huidige poging niet meegerek<strong>en</strong>d)<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Ge<strong>en</strong> eerdere ( ge<strong>en</strong> vrag<strong>en</strong> meer bij dit item)<br />

1 eerdere<br />

2 eerdere<br />

3 eerdere<br />

4 of meer eerdere suïcidepoging<strong>en</strong><br />

Hoe lang is de vorige poging geled<strong>en</strong>?<br />

<br />

<br />

Minder dan 12 maand<strong>en</strong> geled<strong>en</strong><br />

Meer dan 12 maand<strong>en</strong> geled<strong>en</strong><br />

Is de vorige poging medisch behandeld?<br />

<br />

<br />

<br />

Niet over nagedacht<br />

Over nagedacht, maar details niet uitgewerkt<br />

Details uitgewerkt <strong>en</strong> goed geformuleerd<br />

Bevraag hoe de patiënt de toekomst tegemoet ziet. (Verwacht hij/zij nog positieve of<br />

negatieve zak<strong>en</strong> in de nabije of verre toekomst? Welke mate van hopeloosheid ervaart<br />

hij/zij?)<br />

……………………………………………………………………………………………………………………<br />

……………………………………………………………………………………………………………………<br />

……………………………………………………………………………………………………………………<br />

……………………………………………………………………………………………………………………<br />

……………………………………………………………………………………………………………………<br />

……………………………………………………………………………………………………………………<br />

……………………………<br />

Medicatiefiche<br />

Bevraag of de patiënt mom<strong>en</strong>teel medicatie neemt.<br />

……………………………………………………………………………………………………………………<br />

……………………………………………………………………………………………………………………<br />

……………………………………………………………………………………………………………………<br />

……………………………………………………………………………………………………………………<br />

……………………………………………………………………………………………………………………<br />

Psychiatrische ……………………………………………………………………………………………………………………<br />

<strong>voor</strong>geschied<strong>en</strong>is/Behandeling<strong>en</strong><br />

Bevraag …………………………………………………………………………………………………………………………………………<br />

of de patiënt in het verled<strong>en</strong> gelijkaardige of andere psychische<br />

klacht<strong>en</strong> …………………… of symptom<strong>en</strong> heeft gehad.<br />

Nee<br />

Ja Waar?<br />

Is de vorige poging psychotherapeutisch behandeld?<br />

<br />

<br />

Nee<br />

Ja<br />

Bevraag of hij/zij al behandeld is geweest? Bevraag of hij/zij mom<strong>en</strong>teel nog in behandeling is? Door<br />

wie? Hoe lang? Positieve of negatieve ervaring?<br />

<br />

<br />

<br />

Ziek<strong>en</strong>huis<br />

Huisarts<br />

Andere:…………………………<br />

Sociaal netwerk <strong>en</strong> steun<br />

Bij wie kan u terecht <strong>voor</strong> steun in uw directe omgeving?<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Niemand<br />

Partner<br />

Familie<br />

Vri<strong>en</strong>d(in)<br />

Andere<br />

Bereidheid tot verdere begeleiding<br />

Stemt u in met verdere begeleiding?<br />

<br />

<br />

Nee ( huisarts op de hoogte br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>)<br />

Ja<br />

………………………………………………………………………………………………………………………<br />

………………………………………………………………………………………………………………………<br />

………………………………………………………………………………………………………………………<br />

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br />

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br />

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br />

Dit <strong>Instrum<strong>en</strong>t</strong> <strong>voor</strong> <strong>Psychosociale</strong> Evaluatie & <strong>Opvang</strong> werd ontwikkeld door de E<strong>en</strong>heid <strong>voor</strong> Zelfmoordonderzoek (UG<strong>en</strong>t) in sam<strong>en</strong>werking met Sein – Instituut <strong>voor</strong> Gedragswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> (UHasselt) & het<br />

Project Zelfmoordprev<strong>en</strong>tie Vlaander<strong>en</strong> (CGGZ) i.o.v. het Ministerie van de Vlaamse Geme<strong>en</strong>schap<br />

2


<strong>IPEO</strong> (2): <strong>Instrum<strong>en</strong>t</strong> <strong>voor</strong> tweede psychosociale <strong>evaluatie</strong> <strong>en</strong> opvang<br />

Datum van afname <strong>IPEO</strong> 2:<br />

dag maand jaar<br />

Ervar<strong>en</strong> problem<strong>en</strong><br />

Het is belangrijk te wet<strong>en</strong> waar de problem<strong>en</strong> zich situer<strong>en</strong> bij de patiënt <strong>en</strong> hoelang ze al<br />

dur<strong>en</strong>. Het is w<strong>en</strong>selijk vetgedrukte probleemzones specifiek te bevrag<strong>en</strong> omwille van hun<br />

sterke correlatie met suïcidaliteit.<br />

(1 = wek<strong>en</strong>, 2 = maand<strong>en</strong>, 3 = jar<strong>en</strong>) TIJD<br />

Problem<strong>en</strong> met uw partner<br />

Problem<strong>en</strong> met uw ouders<br />

Problem<strong>en</strong> met uw kinder<strong>en</strong><br />

Gevoel<strong>en</strong>s van e<strong>en</strong>zaamheid<br />

Problem<strong>en</strong> in het mak<strong>en</strong>/onderhoud<strong>en</strong> van vri<strong>en</strong>dschapp<strong>en</strong> of sociale relaties<br />

Afwijzing door e<strong>en</strong> geliefde<br />

Gezondheidsproblem<strong>en</strong> of handicap<br />

Psychische klacht<strong>en</strong> of psychiatrische symptom<strong>en</strong><br />

Werkproblem<strong>en</strong> (bv. werkloos, werkdruk, on<strong>en</strong>igheid met collega’s, ontslag)<br />

Problem<strong>en</strong> met justitie/politie<br />

Woonproblem<strong>en</strong> (bv. dakloosheid, slechte behuizing, bur<strong>en</strong>ruzies,…)<br />

Financiële problem<strong>en</strong><br />

Schoolproblem<strong>en</strong> (bv. pest<strong>en</strong>, dubbel<strong>en</strong>, on<strong>en</strong>igheid met leerkracht<strong>en</strong>,…)<br />

Problem<strong>en</strong> met seksuele oriëntatie<br />

Overlijd<strong>en</strong>/ernstige ziekte van e<strong>en</strong> significante persoon<br />

Zelfmoordpoging of zelfmoord van e<strong>en</strong> significante persoon<br />

Traumatische gebeurt<strong>en</strong>iss<strong>en</strong> (bv. chronische verwaarlozing,<br />

fysisch/emotioneel/seksueel misbruik, ramp<strong>en</strong>, geweldpleging,….)<br />

Andere…………………………………………………………………………………………………………………………………<br />

……………………………………………………………………………………………………………………………………………<br />

Motiev<strong>en</strong><br />

Bevraag welke motiev<strong>en</strong> de patiënt aangeeft <strong>voor</strong> zijn/haar poging.<br />

……………………………………………………………………………………………………………………<br />

……………………………………………………………………………………………………………………<br />

……………………………………………………………………………………………………………………<br />

……………………………………………………………………………………………………………………<br />

……………………………………………………………………………………………………………………<br />

……………………………………………………………………………………………………………………<br />

Aankruis<strong>en</strong><br />

Mijn gedacht<strong>en</strong> war<strong>en</strong> zo vreselijk dat ik daar vanaf wilde zijn 1 .<br />

Ik wilde e<strong>en</strong> tijdje weg uit e<strong>en</strong> onmogelijke situatie 1 .<br />

De situatie was zo ondraaglijk dat ik niets anders wist te do<strong>en</strong> 1 .<br />

Ik leek de controle over mezelf te verliez<strong>en</strong> <strong>en</strong> weet niet waarom ik dat to<strong>en</strong><br />

deed 1 .<br />

Ik wilde mezelf straff<strong>en</strong> 1 .<br />

Omdat ik het gevoel heb niet goed g<strong>en</strong>oeg te zijn om iets waardevols te<br />

prester<strong>en</strong>, ik b<strong>en</strong> e<strong>en</strong> mislukkeling 1 .<br />

Ik wilde hulp bij iemand hulp zoek<strong>en</strong> <strong>voor</strong> mijn z<strong>en</strong>uw<strong>en</strong> <strong>en</strong> mijn<br />

moeilijkhed<strong>en</strong>².<br />

Ik wilde m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> lat<strong>en</strong> begrijp<strong>en</strong> hoe ik me voelde <strong>en</strong> hoe ontredderd ik<br />

was².<br />

Ik wilde iemand lat<strong>en</strong> zi<strong>en</strong> hoeveel ik van hem/haar hield².<br />

Ik wilde wet<strong>en</strong> of iemand van me houdt of niet².<br />

Ik probeerde iemand zijn m<strong>en</strong>ing te beïnvloed<strong>en</strong> of te verander<strong>en</strong>².<br />

Ik wilde m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> spijt do<strong>en</strong> krijg<strong>en</strong> over de manier waarop ze me<br />

behandeld<strong>en</strong>².<br />

Ik wilde iemand bang mak<strong>en</strong>².<br />

Omdat ik kwaad was op iemand <strong>en</strong> het hem/haar betaald wou zett<strong>en</strong>².<br />

Ik wilde sterv<strong>en</strong>³.<br />

1 Intern conflict ² Beïnvloed<strong>en</strong>/straff<strong>en</strong> van ander<strong>en</strong> ³ Doodsw<strong>en</strong>s<br />

Aanwezigheid suïcidegedacht<strong>en</strong> <strong>en</strong> –plann<strong>en</strong><br />

Onafhankelijk van het feit of de patiënt tijd<strong>en</strong>s het eerste gesprek (<strong>IPEO</strong> 1) terugker<strong>en</strong>de suïcidale gedacht<strong>en</strong> aangeeft, is het aangewez<strong>en</strong> hierop nogmaals in te gaan. T<strong>en</strong>zij <strong>IPEO</strong> 1 <strong>en</strong><br />

<strong>IPEO</strong> 2 mete<strong>en</strong> na mekaar word<strong>en</strong> afg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

Heeft u erover nagedacht hoe u uzelf wil verwond<strong>en</strong> of beschadig<strong>en</strong>? Welke methode<br />

D<strong>en</strong>kt u er mom<strong>en</strong>teel aan uzelf opnieuw te verwond<strong>en</strong> of te beschadig<strong>en</strong>?<br />

zou u dan gebruik<strong>en</strong>?<br />

Nee ( volg<strong>en</strong>de vraag overslaan)<br />

Niet over nagedacht<br />

Zwak<br />

Over nagedacht, maar details niet uitgewerkt<br />

Matig tot sterk<br />

Details uitgewerkt <strong>en</strong> goed geformuleerd<br />

Dit <strong>Instrum<strong>en</strong>t</strong> <strong>voor</strong> <strong>Psychosociale</strong> Evaluatie & <strong>Opvang</strong> werd ontwikkeld door de E<strong>en</strong>heid <strong>voor</strong> Zelfmoordonderzoek (UG<strong>en</strong>t) in sam<strong>en</strong>werking met Sein – Instituut <strong>voor</strong> Gedragswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> (UHasselt) & het<br />

Project Zelfmoordprev<strong>en</strong>tie Vlaander<strong>en</strong> (CGGZ) i.o.v. het Ministerie van de Vlaamse Geme<strong>en</strong>schap<br />

3


Suïcidale int<strong>en</strong>tie (Suicide Int<strong>en</strong>t Scale)<br />

Informeer naar de omstandighed<strong>en</strong> vlak <strong>voor</strong> <strong>en</strong> na dat de patiënt zichzelf probeerde te verwond<strong>en</strong> of beschadig<strong>en</strong>.<br />

1. Was er iemand in de buurt to<strong>en</strong> u probeerde uzelf iets aan te do<strong>en</strong>?<br />

(bij<strong>voor</strong>beeld in dezelfde kamer of aan de telefoon)<br />

2. Op welk tijdstip heeft u het gedaan? Verwachtte u iemand? Zou er iemand<br />

kort erna binn<strong>en</strong> kom<strong>en</strong>? Wist u dat u lang de tijd had <strong>voor</strong>aleer iemand<br />

binn<strong>en</strong> zou kom<strong>en</strong>? Of heeft u niet over die mogelijkheid gedacht?<br />

3. Heeft u iets gedaan om te <strong>voor</strong>kom<strong>en</strong> dat m<strong>en</strong> u zou vind<strong>en</strong>?<br />

(bij<strong>voor</strong>beeld de telefoon uitgeschakeld of briefje op de deur)<br />

4. Heeft u nadat u zich had verwond of vergiftigd nog naar iemand gebeld om<br />

te zegg<strong>en</strong> wat u heeft gedaan?<br />

5. Heeft u nog ding<strong>en</strong> gedaan zoals rek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> betaald, afscheid g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> of<br />

e<strong>en</strong> testam<strong>en</strong>t gemaakt to<strong>en</strong> u beslot<strong>en</strong> had uzelf te vergiftig<strong>en</strong> of te<br />

verwond<strong>en</strong>?<br />

6. Had u veel <strong>voor</strong>bereiding<strong>en</strong> getroff<strong>en</strong>? Had u er lang aan gewerkt door<br />

bij<strong>voor</strong>beeld lange tijd pill<strong>en</strong> te spar<strong>en</strong>?<br />

7. Heeft u één of meer afscheidsbriev<strong>en</strong> geschrev<strong>en</strong>?<br />

Zo ja: Aan wie?<br />

Zo nee: Heeft u er aan gedacht één te schrijv<strong>en</strong>?<br />

8. Heeft u in het afgelop<strong>en</strong> jaar teg<strong>en</strong> bur<strong>en</strong>, vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of familie, impliciet<br />

of expliciet, gezegd dat u uzelf iets zou aando<strong>en</strong>?<br />

Isolatie<br />

0. Iemand aanwezig<br />

1. Iemand in de buurt of in contact (bv. via de telefoon)<br />

2. Niemand in de buurt of in contact<br />

Tijdstip<br />

0. Zodanig dat interv<strong>en</strong>tie waarschijnlijk is<br />

1. Zodanig dat interv<strong>en</strong>tie onwaarschijnlijk is<br />

2. Zodanig dat interv<strong>en</strong>tie zo goed als uitgeslot<strong>en</strong> is<br />

Voorzorgsmaatregel<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> ontdekking <strong>en</strong>/of interv<strong>en</strong>tie<br />

0. Ge<strong>en</strong> <strong>voor</strong>zorgsmaatregel<strong>en</strong><br />

1. Passieve maatregel<strong>en</strong>, zoals ander<strong>en</strong> ontlop<strong>en</strong>, maar niets do<strong>en</strong> om hun interv<strong>en</strong>tie te verhinder<strong>en</strong><br />

2. Actieve maatregel<strong>en</strong> (bv. alle<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> kamer met deur op slot)<br />

Handeling om hulp te krijg<strong>en</strong> na de poging<br />

0. Bracht mogelijke hulpverl<strong>en</strong>er op de hoogte<br />

1. Contacteerde hulpverl<strong>en</strong>er, maar bracht hem of haar niet op de hoogte van poging<br />

2. Zocht ge<strong>en</strong> contact met hulpverl<strong>en</strong>er<br />

Laatste handeling met het oog op de dood<br />

0. Ge<strong>en</strong><br />

1. Patiënt heeft overwog<strong>en</strong> bepaalde zak<strong>en</strong> af te wikkel<strong>en</strong> of heeft dat inderdaad gedaan<br />

2. Definitieve regeling<strong>en</strong> getroff<strong>en</strong> (bv. testam<strong>en</strong>t gemaakt, bezitting<strong>en</strong> weggegev<strong>en</strong>, zich verzekerd)<br />

Mate van planning<br />

0. Ge<strong>en</strong> <strong>voor</strong>bereiding (ge<strong>en</strong> plan)<br />

1. Nauwelijks of minimale <strong>voor</strong>bereiding<br />

2. Uitvoerige <strong>voor</strong>bereiding (gedetailleerd plan)<br />

Afscheidsbrief<br />

0. Noch e<strong>en</strong> brief geschrev<strong>en</strong>, noch er aan gedacht<br />

1. Aan gedacht om één te schrijv<strong>en</strong>, maar niet gedaan<br />

2. Brief geschrev<strong>en</strong>, of geschrev<strong>en</strong> maar weer verscheurd<br />

Uitlating <strong>voor</strong>af over plann<strong>en</strong><br />

0. Ge<strong>en</strong><br />

1. Dubbelzinnige of bedekte uitlating<strong>en</strong><br />

2. Ondubbelzinnige uitlating<strong>en</strong><br />

SIS omstandighed<strong>en</strong> score ………/16 Hoge suïcidale int<strong>en</strong>tie bij Mann<strong>en</strong> 5≤<br />

Vrouw<strong>en</strong> 6≤<br />

9. Welke gevoel<strong>en</strong>s had u teg<strong>en</strong>over lev<strong>en</strong> <strong>en</strong> dood? Had u sterker het gevoel<br />

te will<strong>en</strong> lev<strong>en</strong>, dan te will<strong>en</strong> sterv<strong>en</strong>? Of kon het u niet schel<strong>en</strong> of u zou lev<strong>en</strong><br />

of sterv<strong>en</strong>?<br />

Ambival<strong>en</strong>tie t<strong>en</strong> opzichte van het lev<strong>en</strong><br />

0. Respond<strong>en</strong>t wilde niet sterv<strong>en</strong><br />

1. Het kon respond<strong>en</strong>t niet schel<strong>en</strong> of hij/zij zou lev<strong>en</strong> of sterv<strong>en</strong><br />

2. Respond<strong>en</strong>t wilde sterv<strong>en</strong><br />

Dit <strong>Instrum<strong>en</strong>t</strong> <strong>voor</strong> <strong>Psychosociale</strong> Evaluatie & <strong>Opvang</strong> werd ontwikkeld door de E<strong>en</strong>heid <strong>voor</strong> Zelfmoordonderzoek (UG<strong>en</strong>t) in sam<strong>en</strong>werking met Sein – Instituut <strong>voor</strong> Gedragswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> (UHasselt) & het<br />

Project Zelfmoordprev<strong>en</strong>tie Vlaander<strong>en</strong> (CGGZ) i.o.v. het Ministerie van de Vlaamse Geme<strong>en</strong>schap<br />

4


Alcohol- <strong>en</strong>/of druggebruik (CAGE-AID)<br />

1. Heeft u wel e<strong>en</strong>s het gevoel gehad te moet<strong>en</strong> minder<strong>en</strong> met drink<strong>en</strong> of drugs gebruik<strong>en</strong>?<br />

Mogelijk alcohol- <strong>en</strong>/of drugmisbruik = 1 ‘Ja’<br />

Waarschijnlijk alcohol- <strong>en</strong>/of drugmisbruik = 2 ≤ ‘Ja’<br />

Nee<br />

Ja<br />

2. Raakt u geïrriteerd door opmerking<strong>en</strong> van ander<strong>en</strong> op uw alcohol- of druggebruik?<br />

Nee<br />

Ja<br />

3. Heeft u zich wel e<strong>en</strong>s schuldig gevoeld over uw drank- of druggebruik?<br />

Nee<br />

Ja<br />

4. Heeft u wel e<strong>en</strong>s direct na het opstaan gedronk<strong>en</strong> of drugs gebruikt om de z<strong>en</strong>uw<strong>en</strong> de baas te word<strong>en</strong> of om van e<strong>en</strong> kater af te kom<strong>en</strong>?<br />

Nee<br />

Ja<br />

Zorgbehoeft<strong>en</strong> aangegev<strong>en</strong> door patiënt & omgeving<br />

Peil<strong>en</strong> naar verwachting<strong>en</strong> omtr<strong>en</strong>t zorg<br />

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br />

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br />

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br />

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br />

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br />

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br />

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br />

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br />

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br />

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br />

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br />

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br />

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br />

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br />

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br />

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br />

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br />

Dit <strong>Instrum<strong>en</strong>t</strong> <strong>voor</strong> <strong>Psychosociale</strong> Evaluatie & <strong>Opvang</strong> werd ontwikkeld door de E<strong>en</strong>heid <strong>voor</strong> Zelfmoordonderzoek (UG<strong>en</strong>t) in sam<strong>en</strong>werking met Sein – Instituut <strong>voor</strong> Gedragswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> (UHasselt) & het<br />

Project Zelfmoordprev<strong>en</strong>tie Vlaander<strong>en</strong> (CGGZ) i.o.v. het Ministerie van de Vlaamse Geme<strong>en</strong>schap<br />

5


Diagnose <strong>en</strong> Zorgtraject<br />

Diagnose / Probleemomschrijving<br />

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br />

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br />

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br />

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br />

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br />

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br />

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br />

Risico-inschatting<br />

Eén of meerdere onderstaande items vorm<strong>en</strong> e<strong>en</strong> verhoogd risico op herhaald suïcidaal gedrag:<br />

<strong>IPEO</strong> 1<br />

Lev<strong>en</strong>sbedreig<strong>en</strong>d lichamelijk letsel<br />

Suïcidale ideatie (na huidige poging)<br />

Suïcidaal plan (na huidige poging)<br />

Gevoel<strong>en</strong>s van hopeloosheid<br />

Eerdere suïcidepoging(<strong>en</strong>)<br />

Gebrek aan sociale steun<br />

Psychiatrische <strong>voor</strong>geschied<strong>en</strong>is<br />

<br />

<br />

Niet instemm<strong>en</strong> met vervolgzorg<br />

Bepaalde sociodemografische gegev<strong>en</strong>s houd<strong>en</strong><br />

ENKEL in combinatie met andere risicofactor<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> verhoogd risico in.<br />

o Gescheid<strong>en</strong><br />

o Alle<strong>en</strong> won<strong>en</strong><br />

o Werkloos<br />

<strong>IPEO</strong> 2<br />

Traumatische gebeurt<strong>en</strong>is(s<strong>en</strong>)<br />

Intern conflict als motief <strong>voor</strong> de poging<br />

Doodsw<strong>en</strong>s als motief <strong>voor</strong> de poging<br />

Hoge suïcidale int<strong>en</strong>tie bij huidige poging<br />

Alcohol- <strong>en</strong>/of drugmisbruik<br />

Zorgtraject / Behandelplan na spoedopname<br />

Concrete behandelafsprak<strong>en</strong><br />

Zorgtraject (meerdere alternatiev<strong>en</strong> mogelijk)<br />

Ge<strong>en</strong> behandeling<br />

……………………………………………………………………………………………………………<br />

Ontslag op advies (bv. naar huis)<br />

……………………………………………………………………………………………………………<br />

Ontslag op teg<strong>en</strong>advies (bv. weggelop<strong>en</strong>)<br />

……………………………………………………………………………………………………………<br />

Terugkeer naar ‘begeleidingsdi<strong>en</strong>st’ (bv. gevang<strong>en</strong>is, beschut won<strong>en</strong>, MPI…) ……………………………………………………………………………………………………………<br />

Ambulante psychotherapeutische behandeling (bv. gesprekstherapie)<br />

……………………………………………………………………………………………………………<br />

Resid<strong>en</strong>tiële behandeling<br />

……………………………………………………………………………………………………………<br />

Somatische afdeling (bv. brandwond<strong>en</strong>c<strong>en</strong>trum)<br />

……………………………………………………………………………………………………………<br />

Urg<strong>en</strong>tiepsychiatrie<br />

……………………………………………………………………………………………………………<br />

Intramurale Psychiatrische Afdeling Algeme<strong>en</strong> Ziek<strong>en</strong>huis (PAAZ)<br />

……………………………………………………………………………………………………………<br />

Extramurale Psychiatrische Afdeling Algeme<strong>en</strong> Ziek<strong>en</strong>huis (PAAZ)<br />

Psychiatrisch Ziek<strong>en</strong>huis (PZ) / Psychiatrisch Verzorgingstehuis (PVT) ……………………………………………………………………………………………………………<br />

……………………………………………………………………………………………………………<br />

Verslag van <strong>IPEO</strong> 1 <strong>en</strong>/of <strong>IPEO</strong> 2 verstuurd naar huisarts: Nee / Ja<br />

……………………………………………………………………………………………………………<br />

………………………………………………………<br />

Verslag verstuurd naar andere zorgverstrekkers (<strong>en</strong>kel bij verdere doorverwijzing): Nee / Ja Welke?…………………………………………………………...........................................<br />

Dit <strong>Instrum<strong>en</strong>t</strong> <strong>voor</strong> <strong>Psychosociale</strong> Evaluatie & <strong>Opvang</strong> werd ontwikkeld door de E<strong>en</strong>heid <strong>voor</strong> Zelfmoordonderzoek (UG<strong>en</strong>t) in sam<strong>en</strong>werking met Sein – Instituut <strong>voor</strong> Gedragswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> (UHasselt) & het<br />

Project Zelfmoordprev<strong>en</strong>tie Vlaander<strong>en</strong> (CGGZ) i.o.v. het Ministerie van de Vlaamse Geme<strong>en</strong>schap<br />

6

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!