08.08.2022 Views

Overzichtsboekje diensten

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Juridische dienst

Advies Rechtsbijstand Protocollen Incasso

Ondersteuning

Juridisch advies

Rechtsbijstand

bij geschillen

Cameraprotocol

VvE Incasso

Support

Voorzitter van de

Vergadering

Opstellen

gebruiksovereenkomst

Appartementsrecht

Boetebesluit

Voorlichting aan

de Vergadering

Screening

Overeenkomst

Bouwrecht

Algemene

1 nkoopvoorwaarden

Jurist op bezoek

Opstellen

Huishoudelijk

Reglement

Jurist online

Screening

Huishoudelijk

Reglement

Bemiddeling

VvE Belang heeft als missie: Het goed laten

functioneren van Verenigingen van Eigenaars

in Nederland door middel van kennisdeling,

belangenbehartiging en dienstverlening.

VvE Belang

Meerpaal 12,

4904SK, Oosterhout

juridisch@vvebelang.nl

www.vvebelang.nl

0162 469120


Juridisch advies

Misschien raakt ook uw VvE verwikkeld

in een lastige juridische kwestie, of

wellicht heeft u simpelweg een

juridische vraag waarover u graag

specialistisch advies krijgt.

Rechtsbijstand

Is een gang naar de rechter of

de Raad van Arbitrage voor de

Bouw onvermijdelijk? Schakel

onze juristen in: zij kunnen

voor u procederen.

Ondersteuning

Heeft uw VvE behoefte aan meer

structuur in de VvE-vergadering?

Of staan er lastige kwesties op de

agenda? Zijn er onderlinge spanningen?

Dan kan (tijdelijke) professionele

ondersteuning prettig zijn.

Protocollen

Hoe gaat uw VvE om met cameragebruik

in het complex? Welke boete mag worden

opgelegd in geval van overtreding en hoe

hoog mag deze zijn? De protocollen van

VvE Belang bieden u een duidelijke basis.

•••••

Incasso-support

'Vergeten' de leden van uw VvE ook wel

eens hun periodieke bijdrage te betalen?

Schakel dan VvE Incasso Support in. Wij

verzorgen de hele incassoprocedure voor

u. Het voortraject geschiedt op basis van

no cure - no pay.


Bouwkundige dienst

Onderhoud

Brandveiligheid

Abonnementen

MJOP

Verbeterplan

Brandveiligheid

Module Bouwkundige

Ondersteuning

Actualiseren MJOP

Quickscan Brandveiligheid

Bouwkundige Coach

VvE Onderhoudscertificaat

VvE Belang heeft als missie: Het goed laten

functioneren van Verenigingen van Eigenaars

in Nederland door middel van kennisdeling,

belangenbehartiging en dienstverlening.

VvE Belang

Meerpaal 12,

4904SK, Oosterhout

bouwkundig@vvebelang.nl

www.vvebelang.nl

0162 469120


Onderhoud

1januari 2018 was een belangrijke datum

voor de Nederlandse VvE's. Op die dag ging

de 'Wet VvE' in die regelt hoeveel VvE's elk

jaar moeten reserveren voor groot

onderhoud. Het onderhouden van het

appartementencomplex is daarmee een

belangrijk onderwerp geworden voor VvE's.

En terecht! Deugdelijk onderhoud zorgt

namelijk niet alleen voor een veilig gebouw -

maar ook voor waarde behoud van het pand.

Abonnementen

Om gedurende een langere tijd -

minder zorgen te maken over het onderhoud

van uw gebouw, zijn er de bouwkundige

abonnementen van VvE Belang. Onze

specialisten nemen de moeilijke

vraagstukken uit handen zodat u zich kunt

concentreren op andere zaken.

Brandveiligheid

Gemiddeld breekt elke dag ergens in

Nederland brand uit in een appartementencomplex.

Vaak met ingrijpende gevolgen.

Zowel Jonge' als oudere gebouwen blijken

in veel gevallen niet aan de elementaire

eisen van brandveiligheid te voldoen. Hoe

staat het ervoor met de brandveiligheid in

ûw complex? Laat dat controleren!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!