08.08.2022 Views

Overzichtsboekje diensten

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Juridische dienst<br />

Advies Rechtsbijstand Protocollen Incasso<br />

Ondersteuning<br />

Juridisch advies<br />

Rechtsbijstand<br />

bij geschillen<br />

Cameraprotocol<br />

VvE Incasso<br />

Support<br />

Voorzitter van de<br />

Vergadering<br />

Opstellen<br />

gebruiksovereenkomst<br />

Appartementsrecht<br />

Boetebesluit<br />

Voorlichting aan<br />

de Vergadering<br />

Screening<br />

Overeenkomst<br />

Bouwrecht<br />

Algemene<br />

1 nkoopvoorwaarden<br />

Jurist op bezoek<br />

Opstellen<br />

Huishoudelijk<br />

Reglement<br />

Jurist online<br />

Screening<br />

Huishoudelijk<br />

Reglement<br />

Bemiddeling<br />

VvE Belang heeft als missie: Het goed laten<br />

functioneren van Verenigingen van Eigenaars<br />

in Nederland door middel van kennisdeling,<br />

belangenbehartiging en dienstverlening.<br />

VvE Belang<br />

Meerpaal 12,<br />

4904SK, Oosterhout<br />

juridisch@vvebelang.nl<br />

www.vvebelang.nl<br />

0162 469120


Juridisch advies<br />

Misschien raakt ook uw VvE verwikkeld<br />

in een lastige juridische kwestie, of<br />

wellicht heeft u simpelweg een<br />

juridische vraag waarover u graag<br />

specialistisch advies krijgt.<br />

Rechtsbijstand<br />

Is een gang naar de rechter of<br />

de Raad van Arbitrage voor de<br />

Bouw onvermijdelijk? Schakel<br />

onze juristen in: zij kunnen<br />

voor u procederen.<br />

Ondersteuning<br />

Heeft uw VvE behoefte aan meer<br />

structuur in de VvE-vergadering?<br />

Of staan er lastige kwesties op de<br />

agenda? Zijn er onderlinge spanningen?<br />

Dan kan (tijdelijke) professionele<br />

ondersteuning prettig zijn.<br />

Protocollen<br />

Hoe gaat uw VvE om met cameragebruik<br />

in het complex? Welke boete mag worden<br />

opgelegd in geval van overtreding en hoe<br />

hoog mag deze zijn? De protocollen van<br />

VvE Belang bieden u een duidelijke basis.<br />

•••••<br />

Incasso-support<br />

'Vergeten' de leden van uw VvE ook wel<br />

eens hun periodieke bijdrage te betalen?<br />

Schakel dan VvE Incasso Support in. Wij<br />

verzorgen de hele incassoprocedure voor<br />

u. Het voortraject geschiedt op basis van<br />

no cure - no pay.


Bouwkundige dienst<br />

Onderhoud<br />

Brandveiligheid<br />

Abonnementen<br />

MJOP<br />

Verbeterplan<br />

Brandveiligheid<br />

Module Bouwkundige<br />

Ondersteuning<br />

Actualiseren MJOP<br />

Quickscan Brandveiligheid<br />

Bouwkundige Coach<br />

VvE Onderhoudscertificaat<br />

VvE Belang heeft als missie: Het goed laten<br />

functioneren van Verenigingen van Eigenaars<br />

in Nederland door middel van kennisdeling,<br />

belangenbehartiging en dienstverlening.<br />

VvE Belang<br />

Meerpaal 12,<br />

4904SK, Oosterhout<br />

bouwkundig@vvebelang.nl<br />

www.vvebelang.nl<br />

0162 469120


Onderhoud<br />

1januari 2018 was een belangrijke datum<br />

voor de Nederlandse VvE's. Op die dag ging<br />

de 'Wet VvE' in die regelt hoeveel VvE's elk<br />

jaar moeten reserveren voor groot<br />

onderhoud. Het onderhouden van het<br />

appartementencomplex is daarmee een<br />

belangrijk onderwerp geworden voor VvE's.<br />

En terecht! Deugdelijk onderhoud zorgt<br />

namelijk niet alleen voor een veilig gebouw -<br />

maar ook voor waarde behoud van het pand.<br />

Abonnementen<br />

Om gedurende een langere tijd -<br />

minder zorgen te maken over het onderhoud<br />

van uw gebouw, zijn er de bouwkundige<br />

abonnementen van VvE Belang. Onze<br />

specialisten nemen de moeilijke<br />

vraagstukken uit handen zodat u zich kunt<br />

concentreren op andere zaken.<br />

Brandveiligheid<br />

Gemiddeld breekt elke dag ergens in<br />

Nederland brand uit in een appartementencomplex.<br />

Vaak met ingrijpende gevolgen.<br />

Zowel Jonge' als oudere gebouwen blijken<br />

in veel gevallen niet aan de elementaire<br />

eisen van brandveiligheid te voldoen. Hoe<br />

staat het ervoor met de brandveiligheid in<br />

ûw complex? Laat dat controleren!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!