15.12.2022 Views

Kernkompas Lanaken 2022

Het kernkompas vormt het eindrapport waarin een aantal nieuwe ontwikkelingspistes en -kansen voor het handelscentrum worden beschreven om te anticiperen op de gekende uitdagingen zoals toenemende leegstand, winkelbeleving, e-commerce,…. De focus voor Lanaken ligt hierbij op de eigenheid en verschillende entiteiten van de deelgemeenten. Dit kernkompas is een plan van en voor Lanaken. De inbreng van plaatselijke ondernemers, inwoners, organisaties en het gemeentebestuur, komt hier samen met nieuwe inzichten van (retail)experten om het centrum te doen herleven.

Het kernkompas vormt het eindrapport waarin een aantal nieuwe ontwikkelingspistes en -kansen voor het handelscentrum worden beschreven om te anticiperen op de gekende uitdagingen zoals toenemende leegstand, winkelbeleving, e-commerce,…. De focus voor Lanaken ligt hierbij op de eigenheid en verschillende entiteiten van de deelgemeenten.

Dit kernkompas is een plan van en voor Lanaken. De inbreng van plaatselijke ondernemers, inwoners, organisaties en het gemeentebestuur, komt hier samen met nieuwe inzichten van (retail)experten om het centrum te doen herleven.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

NAAR DE KERN COMPACT LANAKEN<br />

INHOUD<br />

VOORWOORD Gedeputeerde Tom Vandeput - pagina 5<br />

INLEIDING Naar de Kern<br />

• Wat is Naar de Kern? - pagina 7<br />

• Wat is het DNA van een gemeente? - pagina 7<br />

• Waarom is dit DNA zo belangrijk? - pagina 7<br />

• De zeven stappen methodiek - pagina 9<br />

STAP 1 Onderzoeken - pagina 10<br />

• Cijfers en feiten - pagina 10<br />

STAP 2 Participeren - pagina 14<br />

• Op zoek naar het DNA van de gemeente door participatie en imagineering - pagina 15<br />

• Overzicht sessies - pagina 15<br />

02 STAP 3 Verwerken - pagina 20<br />

03<br />

• Experten aan de slag - pagina 20<br />

STAP 4 DNA bepalen - pagina 22<br />

• De bouwstenen van het DNA - pagina 22<br />

STAP 5 Ontwerpen - pagina 28<br />

• Het participatieve ontwerpproces - pagina 28<br />

STAP 6 Verankeren - pagina 42<br />

• Het DNA verankeren - pagina 42<br />

STAP 7 Implementeren - pagina 43<br />

• Het potentieel van het DNA - pagina 43<br />

SLOT - pagina 45

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!