Referat fra møte i nasjonalt fagråd i statsvitenskap onsdag 9 ... - UHRs

uhr.no

Referat fra møte i nasjonalt fagråd i statsvitenskap onsdag 9 ... - UHRs

Referat fra møte i nasjonalt fagråd i statsvitenskap

onsdag 9. januar 2013, kl. 13.45-16.00

Sted: Radisson Blue, Bodø

Tilstede:

Dag Harald Claes, UiO

Anne Julie Semb, UiO

Anette Lislerud, UiO

Kjersti Asland, NFR

Per Lægreid, Admorg, UiB

Lise Rakner, Sampol, UiB

Asbjørn Røiseland, UiN

Aina Alsvåg, stud.rep. UiB

Marcus Buck, UiT

Meldt forfall:

Jarle Trondal, UiA

Tanja Ellingsen, NTNU

Forfall:

Dag M. Berge, HiM

Saksliste:

Sak 13/1: Evaluering av publikasjonsordningen ved Bjørn Erik Rasch og Bjørn Høyland

UiO

1


Rasch og Høyland har ledet en gjennomgang av den nåværende publikasjonslisten over Nivå

2-publikasjoner for statsvitenskap. Dag Harald Claes orienterte om Rasch og Høylands notat.

Fagrådet ser at andre grep enn justeringer til dagens liste er vanskelig nå pga UHRs

overordnede evaluering av publiseringsordningen.

Lise Rakner berømmet Rasch og Høyland for en solid jobb på kort tid. Dette er vanskelig

stoff godt og pedagogisk fremstilt. Notatet gir et grunnlag for den videre behandlingen.

Forslagene til endringer er godt argumentert. Mangelen på logikk i selve

publikasjonssystemet må inn i den store evalueringen.

Vedtak: Fagrådets medlemmer er enige om å ta forslaget til revidert publikasjonsliste tilbake

til sine respektive institutter, og få en tilbakemelding på listen fra alle de forskjellige

fagmiljøene. Det gis skriftlige tilbakemeldinger til fagrådet med konkrete forslag til

tidsskrifter som bør inn på, eller ut av listen. Faglig kvalitet skal være hovedkriteriet. Det er

ønskelig med riktig balanse mellom de forskjellige fagområdene mht. forfatterandeler.

Frist for konkrete innspill for inn og ut av Nivå 2-listen er 15. mai 2013. AL sender en

påminnelse om fristen noen uker før 15. mai.

Fagrådet minner om at innspill om publikasjonssystemet som sådan ikke vil være fruktbart i

denne delen av prosessen.

Rasch og Høylands notat følger vedlagt. Denne versjonen er litt revidert i lys av

tilbakemeldingen fra diskusjonen på fagrådets møte.

Sak 13/2: Karakterundersøkelsen ved Tanja Ellingsen, NTNU

Dag Harald Claes orienterte om saken og utkastet til undersøkelsen. Komitéen har vært

forsinket i sitt arbeid med undersøkelsen, og utkastet gir dermed ikke grunnlag for diskusjon i

fagrådet

Enighet i fagrådet om å ta saken på sirkulasjon før fristen i UHR 1. februar 2013.

Sak 13/3: Kort om praksis ved professoropprykk

Claes orienterte: Formelt har nå hver institusjon ansvaret for sine egne professoropprykk. Vi

bør stille oss spørsmålet om vi fortsatt ønsker en koordinering av professoropprykk. En viss

utfordring ligger i koordinering innenfor statsvitenskap mellom institusjonene samtidig med

koordinering innenfor fakultetene mellom ulike samfunnsfag. UiB har fått en

fakultetskoordinering på tvers av fagene ved fakultetene og spørmålet har vært reist ved UiO.

Lise Rakner påpekte at dette har vært en gjenganger i fagrådet. NTNU, UiO og UiB har alltid

vært krystallklare på at de ønsker en nasjonal ordning med like kriterier i hele landet. Veldig

viktig at vi ikke kludrer med disse titlene. Når det gjelder den lokale koordineringen så bør det

være likt regelverk i alle fag, og det bør ikke være lettere å bli professor i ett fag i forhold til

2


et annet. Det er opptil et fakultets styre ved enhver institusjon å bestemme tilleggskriteriene.

Vi i fagrådet bør rendyrke de faglige kriteriene for professoropprykk. Det har også vært visse

uklarheter mht. honorering av komitéarbeidet. Det er ulike honoreringsordninger ve de

forskjellige institusjonene.

Konklusjon etter diskusjon rundt ordningen: Fagrådet er enige om at det er ønskelig med

nasjonal koordinering. Organiseringen blir som før. En felles komité for hele landet

oppnevnes i samarbeid mellom instituttlederne. Oddbjørn Knudsen ved UiO har hatt en

koordinerende rolle i flere år nå. Honoraret bør være likt for alle søkere. Det er en stor jobb å

skulle vurdere opprykk, og fakultetene bør derfor honorere komitémedlemmene for hver

søker. UiO gir i dag 30 timer per søker. Fagrådets leder anbefaler at dette legges til grunn for

vurdering av søkere fra alle institusjonene.

Sak 13/4: Samarbeid med, og støtte til, Norsk statsvitenskapelig forening.

Dag Harald orienterte om notat fra leder av Norsk statsvitenskapelig forening, Oddbjørn

Knutsen med forespørsel om økonomisk støtte på 84 000 NOK fra fagrådets

medlemsinstitusjoner.

Marcus Buck supplerte orienteringen med sine erfaringer fra foreningen: Foreningen har

tradisjonelt hatt to inntektskilder: Den delen de får fra Universitets-forlaget, og

etterutdanninsgkonferansen. Riktig at konferansen ikke vil kunne generere overskudd, og at

man ikke kan forvente at medlemsantallet går opp. Medlemstallet har tvert imot gått

ytterligere ned. Samtidig har foreningen fått masse nye internasjonale forpliktelser og en

stadig økende mengde henvendelser. Dette er vanskelig i forhold til at den ikke er drevet som

en stor organisasjon. Det er ikke mulig å legge ned den stadig økende internasjonale

aktiviteten.

Diskusjon: Det er klart behov for en statsviterkonferanse, men det er et spørsmål om vi ikke

heller burde integrere etterutdanningskonferansen arrangert av statsviterforeningen med

fagkonferansen som arrangeres på sirkulasjon med støtte fra NFR. En mulig sammenslåing av

konferansene ga flere spørsmål rundt hvordan dette eventuelt skulle organiseres. Et forslag

var at koordineringen kan legges til fagrådet. Det ble også foreslått at foreningen bør ta grep

for å øke medlemsmassen, som f.eks. gå fra enkeltmedlemsskap til organisasjonsmedlemskap.

Forslag: Fagrådet mener Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift bør bevares, men at et kriterium

for pengestøtte er at tidsskriftet forbedres. Foreningen bør ta ned aktivitetsnivået, da helst ved

å droppe etterutdanningskonferansen siden den er et tapsprosjekt. Det er det faglig

koordinerende fokuset, de internasjonale akademiske relasjonene og tidsskriftet som bør være

hovedoppgavene for foreningen. Fagrådet foreslår at instituttene ved NTNU, UiB, UiO og

UiT støtter Norsk statsvitenskapelig forening hver seg med 20 000 NOK.

Disse fire institusjonene har etter møtet fått godkjennelse fra sine institusjoner om at de kan

bidra med denne støtten. Foreningen har allerede kommet langt i planleggingen av

konferansen som skal holdes våren 2013. Pengene for 2013 bevilges uavhengig av årets

3


konferanse. Fagrådet har formidlet sine synspunkter til foreningens leder og avtalt at vi i løpet

av året får en vurdering fra foreningen mht. den praktikerrettede konferansens fremtid og

foreningens strategi ift. akademia vs. praktikerne mer generelt. På basis av dette tar Fagrådet

stilling til videre bevilgninger på neste møte i januar 2014..

Sak 13/5: Orientering fra institusjonene (dette punktet utgikk fra møtet)

Sak 13/6: Eventuelt

- På bakgrunn av vedtaket fra forrige møte med ønske om sirkulasjon av fagrådets

ledelse minnet Claes om at dette blir siste år UiO leder fagrådet i denne omgangen.

UiO leder møtet i januar 2014 i Tromsø. Fagrådets ledelse og sekretariat går deretter

til UiB. De er fortsatt villige til å overta, men ønsker en evaluering etter en tid. AL

sender referatene fra sin periode som sekretær og en oppdatert medlemsliste til UHR.

- Saken om ønske om felles opptakskrav på masterstudiet tas opp igjen ved neste møte.

Det opprinnelige notat fra Marit Reitan legges da ved.

- Lise Rakner slutter som instituttleder ved Sampol, UiB. Fagrådet takker Lise Rakner

for innsatsen disse årene.

4

More magazines by this user
Similar magazines