KONSTRUKSJONER - coBuilder

hms.cobuilder.no

KONSTRUKSJONER - coBuilder

Teori termisk isolering

Økonomisk varmeisolering

Når man tar utgangspunkt i kravene i Teknisk forskrift og

finner nødvendig isolasjonstykkelse for å tilfredsstille kravene,

er dette nødvendigvis ikke optimal økonomisk varmeisolasjon.

Økonomisk varmeisolasjon baserer seg på prinsippet der

totalkostnadene, dvs. summen av byggekostnaden og oppvarmingskostnaden

skal være minst mulig. En lavere

U-verdi, dvs. økt isolasjonstykkelse, medfører at byggekostnaden

øker men samtidig at oppvarmingskostnaden

reduseres.

Kostnader

totalkostnad

byggekostnad

oppvarmingskostnad

Isolasjonstykkelse

Fig. 65. Viser sammenhengen mellom isolasjonstykkelse og kostnader

For å finne optimal varmeisolasjon må man ta hensyn til

faktorer som kalkulasjonsrente, byggekostnader, avskrivningstid

og ikke minst energiprisen og dens utvikling. Det er viktig

å være klar over at økende energipriser vil føre til større

optimale isolasjonstykkelser.

Bygningers energibalanse

Energibalansen i en bygning er avhengig av:

varmetap gjennom transmisjon, infiltrasjon og ventilasjon.

varmelagring i bygningens masser (konstruksjoner og innredning).

varmetilførsel i form av oppvarming og "gratisvarme" fra

solinnstråling, belysning, utstyr og personer.

Over litt tid vil varmetapet være lik varmetilførselen, men over

kortere perioder fungerer varmekapasiteten i bygningen som

utjevning (tidsforsinkelse) gjennom varmelagring.

Nødvendig varmetilførsel gjennom oppvarming skal dekke

gapet mellom varmetapet og "gratisvarmen".

Fig. 66. Viser eksempler på varmetap i en bygning

Ved beregning av energibehov tas det hensyn til energitilskudd,

mens det ved beregning av effektbehov til oppvarming

og ventilasjon skal det som hovedregel ikke tas hensyn

til energitilskudd fra solinnstråling, belysning, utstyr og

personer. Sikre varmetilskudd kan medregnes ved dimensjonering

av varme- og ventilasjonsanlegg.

Transmisjonstap betyr varmelekkasje gjennom de omhyllende

konstruksjoner. Varmelekkasjen er proposjonal med det areal

varmetransporten foregår gjennom og er avhengig av temperaturforskjellen

inne og ute, samt konstruksjonens

U-verdi.

Ventilasjonstapet er knyttet til den tilsiktede luftveksling.

Ventilasjonvarmetapet vil øke proporsjonalt med luftmengden

som skiftes ut og med temperaturforskjellen mellom inne- og

uteluft. Bruk av varmegjenvinner vil redusere ventilasjonsvarmetapet

betydelig.

Infiltrasjonstapet er utilsiktet luftveksling (utenom ventilasjonsanlegget),

det vil si gjennom utettheter i de omsluttende

flater. Infiltrasjonen er avhengig av bygningsdelenes lufttetthet,

og byggets skjerming og beliggenhet, samt temperaturforskjellen

mellom inne- og uteluft.

Det vil også være et varmetap fra bygningen med avløpsvannet.

Selv om dette varmetapet i visse situasjoner kan bli

betydelig, neglisjeres det ofte ved varmeberegninger for

bygningen.

45

More magazines by this user
Similar magazines