09.09.2013 Views

rondje Rotterdam - nxtlandscapes

rondje Rotterdam - nxtlandscapes

rondje Rotterdam - nxtlandscapes

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Het plan ‘Portway Budget’ vormt als alternatief voor de nieuwe A13-A16 verbinding het raamwerk waarbinnen<br />

‘<strong>rondje</strong> <strong>Rotterdam</strong>’ tot ontwikkeling kan worden gebracht. De eerste fase van uitvoering zou kunnen<br />

bestaan uit de voorgestelde aanpassing van de A20 door <strong>Rotterdam</strong> Noord en de aanleg van de missende<br />

regionale ontsluitingsweg tussen <strong>Rotterdam</strong> en Lansingerland, op de overgang tussen Lage en Hoge<br />

Bergse Bos. Hierdoor zou een groot deel van het huidige fileleed op de A20 tot het verleden behoren. Met<br />

de aanleg van de gedeeltelijk ondertunnelde nieuwe A13 bypass bij Overschie en Park Zestienhoven krijgt<br />

Schie<br />

nieuwe stadsweg<br />

groene verbinding<br />

nieuwe woonwijk<br />

Park Zestienhoven<br />

nieuwe stadsweg<br />

nieuwe gedeeltelijk ondertunnelde aantakking A13-A20 door Park Zestienhoven<br />

©ir. Willem Bos<br />

...het alternatieve plan ‘Portway Budget’ van ir. Willem Bos<br />

molenlaan<br />

bosdreef<br />

‘missing link’<br />

tussen<br />

Lansingerland<br />

en <strong>Rotterdam</strong><br />

rooseveltweg<br />

hoofdweg<br />

©ir. Willem Bos<br />

aantakkingen locaal verkeer bij Terbregseplein<br />

het begrip ‘rijk en groen’ wonen in dit deel van <strong>Rotterdam</strong> ook daadwerkelijk<br />

betekenis. Samen met de in ‘Portway’ voorgestelde nieuwe<br />

stadswegen vervult het tracé van ‘<strong>rondje</strong> <strong>Rotterdam</strong>’ een belangrijke rol<br />

als schakel tussen het verkeer in de wijk en het hoofdwegennet. Zodra<br />

het niet doorgaande verkeer beter via het onderliggende wegensysteem<br />

wordt afgewikkeld, lossen de fileproblemen op de snelweg vanzelf op.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!