Medlemsblad nr 1 - Norsk Landbruksrådgiving Agder

agder.lr.no

Medlemsblad nr 1 - Norsk Landbruksrådgiving Agder

Rådgiving og

forsøksvirksomhet i landbruket

Medlemsblad nr 1 26. januar 2011

Innhold:

Fagtur til Nederland – økohøns

Kurs- Bonden som arbeidsgiver

Økologisk veiledningsprosjekt

Omsetting av økojordbær

Bygninger i

husdyrproduksjonen

Sørlandschips trenger mer potet

Kornsorter 2011

Mineralgjødsel 2011

Kontakt oss

Møtekalender

Bilde: NLR Agder – Klevelandsbrua

Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Agder

Det innkalles til årsmøte onsdag 9.mars kl 1000.

Møte holdes på Landvik i Grimstad (møtelokaler Bioforsk)

Saksliste og sakspapirer sendes ut i februar, sammen med

forsøksmeldinga.


Fagtur til Nederland - økohøns

Det blir 3-dagers fagtur til Nederland i februar for å besøke DeKalb, Jansen og to

gårder med økologisk eggproduksjon. Det er 15 påmeldte og plass til noen flere.

Tid: 15.-18. februar med avreise fra Kjevik tirsdag 15/2 kl 13.50 og heimreise fra

Amsterdam fredag 18/2 kl 10.45.

Sted: Boxmeer i Nederland

Program:

Besøk på DeKalb med presentasjon av ISA/Hendrix genetikk og ISA avlsprogram

tilpasset DeKalb hvit. Besøk på

Jansen fabrikken med

presentasjon av utstyr og

innredning. Besøk hos to

økologiske eggprodusenter.

NB! Både konvensjonelle og

økologiske eggprodusenter vil ha

nytte av denne turen.

Info og påmelding:

inger.slagedal@lr.no, 91870893

Bonden som arbeidsgiver (for utenlandske arbeidstakere)

Kurs for arbeidsgivere med flest midlertidige ansatte:

Tirsdag 15. februar kl 18.30-22.00 på Gjennestad Gartnerskole, Stokke eller

Onsdag 16. februar kl 10.00-15.00 på Dag Bondeheim, Skien

Tema: Lov- og avtaleverk f.eks. hva angår arbeidskontrakter, arbeidstid, lønn (lønn for

overtid), boforhold, HMS, m.v.

Kursavgift: kr 200,-.

Påmelding snarest, og seinest 3. februar til:

BSF Vestfold, 33 36 32 10 eller vestfold@bsfstudie.no.

Mer info på: www.bsf-vestfold.no

Arr: Landbrukets Arbeidsgiverforening, Telemark og Vestfold Bondelag


Økologisk Veiledningsprosjekt

Norsk Landbruksrådgiving tilbyr fortsatt Økologisk Veiledningsprosjekt med

Økologisk Førsteråd (ØFR, tidl. GFR), og det er fortsatt gratis. I tillegg tilbys

rådgivingstimer, grupperådgiving og foredrag.

ØFR: Dette er et tilbud om gratis

rådgiving for de som vil vite mer om

økologisk landbruk. Tilbudet

inkluderer et gårdsbesøk med

gjennomgang av dagens drift

sammenliknet med økologisk drift,

og ei skriftlig vurdering av

agronomiske og økonomiske fordeler

og ulemper.

Rådgivingstimer: Dette er et tilbud

om 6 gratis rådgivingstimer til de

som driver økologisk, og som trenger ekstra rådgiving når det gjelder tilpassing til

økologiske regler og drift. Det inngås skriftlig avtale.

Grupperådgiving: Dette er et tilbud til alle som driver landbruk om enten å være med i

faste Dyrkingsgrupper etter produksjon (Melk, Sau, Høns, Grønnsaker osv), eller å

delta på enkelte fagmøter med tema økologisk landbruk.

Foredrag: Dette er et tilbud om foredrag med tema økologisk landbruk på fagmøter

arrangert av andre (Bondelag, Småbrukarlag, Bygdekvinnelag osv).

Gå inn på vår nettside for mer informasjon om Økologisk Veiledningsprosjekt: http://lr.no

Kontakt: inger.slagedal@lr.no, 91870893


Omsetting av økologiske jordbær

Agder Bær og Grønt AS har i samarbeid med Landbruksrådgiving Agder og

Oikos fått innvilga et prosjekt som skal arbeide med omsetting av økologiske

jordbær på Agder.

Bakgrunnen for prosjektet er at vi de siste åra har hatt et stort

økologisk jordbærfelt, et dyrkingssystemfelt med utprøving av

ulike sorter, dekkinger, gjødslinger og tunell. Målet er å komme

fram til en lønnsom kvalitetsproduksjon av økologiske jordbær.

Forsøkene har så langt gitt gode resultater, men det gjenstår å

bygge opp en omsetting av bærene. I 2011 er det 15 daa

økologiske jordbær i Vest-Agder, og det naturlige er å omsette

mye av dette gjennom Agderbær. De har sagt seg villige til å gjøre en ekstra innsats ved hjelp

av prosjektmidler frå Statens Landbrukstilsyn (SLT). Rolf Inge Pettersen, rådgiver i

Landbruksrådgiving Agder skal være prosjektkoordinator. Det skal leies inn folk til å

markedsføring og salg, og det er satt ned ei styringsgruppe bestående av: Arild Berge, Kåre

Dybesland, Arild Grødum, Jon M Holten og Inger Birkeland Slågedal.

Hovedmålet er å omsette økologiske jordbær til riktig merpris på Sørlandet, og Agderbær skal

være den viktigste kanalen. Det skal i tillegg utvikles andre omsetningskanaler som fungerer

som et reguleringsmarked.

Gå inn på vår nettside for mer info: http://agder.lr.no

inger.slagedal@lr.no

Bygninger i husdyrproduksjonen

Høsten 2010 arrangerte NLR Agder to kurs der hovedtema var bygninger i

husdyrproduksjonen.

Det første kurset var lagt opp som en fagtur med besøk til ammekuprodusenter i

Gjerstad, Skien og i Vestfold.

Det andre kurset hadde som utgangspunkt to bruk på Agder der det ble sett på

muligheter for utvidelse av eksisterende driftsbygning i melkeproduksjonen eller

om ny driftsbygning var mest aktuell.

Til sammen var det 30 deltakere på kursa.

Ved begge kurs var det et svært godt samarbeid med andre rådgiverinstitusjoner (Tine,

Nortura, og prosjekt Folkefjøset i Rogaland).

Investeringer i driftsbygninger i husdyrproduksjonen er kapitalkrevende, det blir

investert for mange millioner på bruka og det danner grunnlag for framtidig drift i

mange år framover.

I prosessen fram mot beslutning er det mange valg som må tas:


En økonomisk kalkyle med driftsplan danner grunnlag for valg, her ses det på

inntektsmuligheter i produksjonen, muligheter for å betjene framtidig lån.

Grovfortilgang på eget og leid areal med mer. Regnskapet på garden er ofte

utgangspunkt, men kalkyler blir brukt ved ny produksjon eller ved utvidelse.

Vurdering av ulike bygningsløsninger danner grunnlag god framtidig drift.

Kostnadskalkyler ved ulike bygningsløsninger vurderes.

Når så valg er tatt er anbudsprosessen viktig, her hentes inn anbud fra ulike

entreprenører og utstyrsleverandører, det vurderes egeninnsats, eller å sette bort hele

prosjektet til entreprenør.

NLR Agder kan tilby økonomiske vurderinger, utarbeidelse av tegninger og vurdering

av ulike planløsninger. Det kan også tilbys hjelp i innhenting av anbud fra entreprenør

og hjelp i anbudsprosessen.

NLR har inngått en intensjonsavtale med Tine og Nortura om vurdering av

bygningsløsninger. Logistikk og dyreflyt i fjøset har ofte rådgivere i Tine og Nortura

best kjennskap til, mens rådgiver i NLR er best på kontruksjonsmessige løsninger.

Ved planer om investeringer i driftsbygninger anbefaler vi å ta kontakt med NLR

Agder for både økonomiske vurderinger og bygningsmessige planer.

Skrevet av: torleiv.roland@lr.no og tore.tonnesen@lr.no

Turdeltakere på fagtur til Telemark og Vestfold.


Sørlandschips har behov for mer poteter!

Sørlandschips øker stadig sin produksjon, og i kommende sesong vil

råvarebehovet trolig komme opp mot 14.000 tonn poteter! Fabrikken ønsker at

mer av potetene skal produseres i Agder. Landbruksrådgiving Agder har vært

engasjert til å øke både mengde og kvalitet av lokalprodusert råvare. For

kommende sesong ser det ut til å bli tegnet kontrakter på ca 3.000 tonn i

Agderfylkene hos eksisterende dyrkere. Dette er det høyeste kvantum

lokalprodusert chipspotet noensinne, men det er fortsatt rom for flere nye

produsenter!

Spesielle hensyn ved chipspoteter

Ved frityrsteiking av poteter fortrenges mye av vannet i potetene med olje. For at

chipsen skal få den riktige sprøheten er det viktig at potetene har et riktig

tørrstoffinnhold. Foretrukket intervall er 23- 26 % tørrstoff. I tillegg er det viktig med

lavt sukkerinnhold i potetene. Den mest anvendte sorten til chips både i Norge og i det

øvrige Europa er Saturna. Mye av grunnen til at sorten foretrekkes er et naturlig lavt

innhold av sukker, og en veldig lys og delikat chipsfarge. Andre sorter som brukes hos

Sørlandschips er Lady Claire og Liva.

De to viktigste faktorene som påvirker sukkerinnholdet i Saturna er modenhet og

knolltemperaturen. Umodne poteter inneholder mer sukker enn poteter som har

avmodnet skikkelig. Moderat gjødsling, særlig med nitrogen, er et viktig tiltak for å

kunne høste modne poteter på høsten. Samtidig er det viktig med relativt tidlig høsting,

før det blir for kaldt i jorda. Dersom knolltemperaturen blir for lav øker

sukkerinnholdet. Danskene sier at chipspoteter bør være i hus til 1. oktober, og det er

ofte tidligere enn de høster matpotetene sine. Lagringstemperaturen må også voktes

med argusøyne utover vinteren. Fire grader på lageret gir alt for mye sukker i knollene

til at de kan brukes til chips. Skal man være sikker med Saturna må temperaturen

holdes over 8 grader. Dette gir utfordringer når potetene skal lagres lenge, selv om

Saturna er en sort som gror lite på lager sammenlignet med andre sorter.

Grunnprisene til Sørlandschips starter på litt over 3 kr/ kg midt i juli og synker til drøyt

2 kr/kg i september/ oktober. Videre utover på høsten og vinteren øker prisen igjen og i

slutten av mai er det igjen ca 3 kr / kg. Sørlandschips betaler etter kvalitet, og det er

mulig å oppnå betydelige pristillegg dersom man leverer poteter med god kvalitet og

høyt tørrstoff. De vanligste feilene er grønnfarge, støtblått, tørre og bløte råter, skurv,

indre defekter og mekaniske skader.

Ta kontakt med sigbjorn.leidal@lr.no , tlf 905 73 641 for mer info om dyrking av

chipspoteter.

For henvendelser om kontraktsmuligheter, priser og leveringsbetingelser kontaktes

Tommy Christiansen ved Sørlandschips / Findus Grimstad.


Kornsorter i 2011

Valg av kornart

Havre setter minst krav til jorda. Størst krav til jorda har 2-radsbygg, mens 6-radsbygg tåler

litt ”dårligere” jord. 2-radsbygg anbefales bare på godt drenert, varm jord med god

jordstruktur og god kalktilstand (pH over 5,9). Ved ensidig korndyrking vil en få mindre

sykdomsangrep og økt avling ved å legge inn noe havre i vekstskiftet. På landsbasis anbefales

å redusere noe på havrearealet inntil man har fått mer kontroll på problemet med soppgifter i

havre. Det er imidlertid ikke meldt om partier med høgt innhold av soppgifter fra vår

landsdel, så det er ikke noe grunnlag for å redusere havrearealet hos oss. Men det er viktig

med god dyrkingsteknikk (vekstskifte, pløying og ikke for seine sorter som fører til sein

tresking). Krav til jord for hvete ligger mellom havre og 2-radsbygg. Det er litt hvetedyrking i

vår landsdel, men hvete gir ofte mindre avling enn bygg og gir større utfordringer til

plantevern. For å oppnå matkvalitet på hvete kreves en varm og tørr ettersommer.

Byggsorter

Heder: Tidlig 6-radssort som kan dyrkes i hele kornområdet vårt. Kortere strå og bedre

stråkvalitet enn Edel. Sikreste byggsort der forholdene ikke er optimale for 2-

radsbygg. Trolig beste byggsort til gjenlegg. God tilgang på såkorn.

Edel: På vei ut og blir erstattet av Heder. Bør soppsprøytes og stråforkortes.

Helium: Halvsein 2-radssort som har vært hovedsort de siste åra. Kort strå og sterk mot

sykdommer. Skuffet noe i 2010, men bør være hovedsort også i år.

Marigold: 2 dag tidligere enn Helium. Noe lengre strå og ikke fullt så stråstiv. Har bedre

resistens mot korncystenematoder. Sorten forhandles kun av Fiskå Mølle.

Varberg: Sein 2-radssort, ca. 3 dager seinere enn Helium. Svært yterik og noe lengre strå

enn Helium. Svært store korn. Best av markedssortene i forsøk på Lista i 2010.

Gustav: Sein 2-radssort, ca. 1 dag seinere enn Helium. Svært yterik og kortere strå enn

Helium, må ikke brukes i gjenlegg. God resistens mot korncystenematoder.

Mitja: Halvsein 2-radssort. Relativt langt strå og utsatt for mjøldogg. Lite aktuell.

Havresorter

Ringsaker: Ny tidligsort som har gjort det bra i forsøk. God stråstyrke og aktuell i gjenlegg.

Et sikkert valg der Belinda kan bli for sein. God tilgang på såkorn i 2011.

Belinda: Hovedsort i sein havre i mange år. Ca. 6 dager seinere enn Ringsaker. Yterik og

stabil, men kan bli for sein i indre strøk og ved sein såing.

Gunhild: Mye lik Belinda. Spesialsort for områder med korncystenematoder.

Hvetesorter

Bjarne: Hovedsort i hveteområdene. Halvsein, yterik og god bakekvalitet.

Skrevet av: jon.marvik@lr.no

Du finner mer omtale av kornsorter på vår hjemmeside: http://agder.lr.no/.


Mineralgjødsel januar 2011

Det er stor etterspørsel på verdensmarkedet og prisene har steget fra 3,7 til 12,8

% alt etter type siden november 2010, men det ble kanskje likevel mindre

dramatisk enn det en kunne fryktet.

Prisene i tabellen gjelder FKRA januar 2011. Frakt fra lager i Sirevåg kommer i tillegg. Full-

, NK-, Marihøne-, Hel-, P- og PK-gjødsel får et termintillegg per måned fram mot sommeren.

For NS- og N-gjødsel blir prisene fastsett måned for måned. Prisene har steget med 3,7-12,8

% siden november -10, og det er fortsatt stor etterspørsel etter gjødsel på verdensmarkedet.

Type Kr/tonn Kr/kg N

Fullgjødsel 12-4-18

Fullgjødsel 18-3-15

Fullgjødsel 21-3-8 +Se/Na

Fullgjødsel 22-3-10

Fullgjødsel 22-2-12

Fullgjødsel 25-2-6

4590

3990

3890

3850

3790

3490

38,90

22,67

18,52

17,82

17,55

14,19

Opti-NK 23-0-10 3620 15,74

Kalksalpeter 15,5 % N 2400 15,48

Opti-NS 27-0-0 (4S) 2790 10,33

CAN 27% N 2490 9,22

Marihøne Pluss 8-4-5

Helgjødsel 18-1-10

2250

3600

28,13

20,00

Helgjødsel 18-1-10 m/kobolt 3900 21,67

Opti-P 0-8-0 3250

Opti-PK 0-5-17 5500

Kaliumgjødsel 49 % 4800

Kaliumsulfat 41 % 5600

Kalimagnesia 24/25 4900

Helgjødsel 18-1-10 er i sammensetning (forholdet mellom N/P/K) tilsvarende som i

Fullgjødsel 22-2-12, og vi ser at denne kommer dyrere ut selv om prisen har nærmet seg noe.

Dersom en om våren bare har behov for N og K, vil det bli dyrere å gjødsle med Opti-NS 27-

0-0 (4S) + Kaliumgjødsel 49% eller CAN 27% N + Kaliumsulfat 41% hver for seg (2

utkjøringer), enn Opti-NK 23-0-10 når en har behov for svoveltilførsel. Har en ikke behov for

svovel og kan bruke CAN 27% N + Kaliumgjødsel 49% blir dette billigere enn Opti-NK 23-

0-10. Vi har da tatt hensyn til kostnader med en ekstra kjøring (arbeid, jordpakking, skader)

på kr 25 per dekar.

Skrevet av: tonnes.hamar@lr.no


Gjødselplanlegging

Vi er i full gang med

gjødselplanlegging for

sesongen 2011 (og evt 2012).

Dersom du planlegger innkjøp

av gjødsel, ta kontakt med oss

snarest for utarbeidelse av

gjødselplan.

Hold deg oppdatert

http://agder.lr.no

Les aktuell info, fagartikler og

sjekk vår møtekalender for

interessante møter/kurs.

Aktuelle tilbud til deg som

medlem:

Gjødselplanlegging

Oppmåling av arealer - GPS

Grøfteplan - nydyrkingsplan

Økonomirådgiving

Kulturlandskapsplan

Miljøplan trinn I og trinn II

Funksjonstest av åkersprøyte og

sentrifugalspreder

Uttak av fôrprøve for grovfôranalyse

Limfellestasjoner for gulrot og

moreller

Beskjæring av frukttrær

Hjelp i erstatningssaker og taksering

Teknikkrådgiving

Økonomirådgiving

Bygningsteknisk planlegging


Funksjonstest av åkersprøyter

Det er obligatorisk for alle åkersprøyter å bli

funksjonstesten hver 5 år.

Har du spørsmål eller ønsker få din sprøyte testet. Kontakt

astrid.gissinger@lr.no , tlf. 917 63 115

Hjelp med Miljøplan trinn I og trinn II. Vanlig timepris. Også mulig med en kurskveld

for 10-15 deltakere.

Kontakt: inger.slagedal@lr.no, tlf 918 70 893, eller les meir på nettsida

www.agder.lr.no

Vi i Norsk Landbruksrådgiving Agder

Ønsker alle våre medlemmer og kontakter et godt NYTT ÅR!


Kontakt oss

Du kan ringe 38 18 39 00 og bli satt over, eller du kan ringe direkte til mobiltelefon:

Wenche R. Høgetveit

Sigbjørn Leidal

wrh@lr.no

sigbjorn.leidal@lr.no

950 20 326

905 73 641

Daglig leder, rådgiver frukt,

Potet, grovfôr

Nina Ryen

nina.ryen@lr.no

996 95 180

Kontoransvarlig,

medlemsblad

Jan Karstein Henriksen

jan.karstein.henriksen@lr.no

905 90 032

Bær, teknikkrådgiving

Tønnes Hamar

tonnes.hamar@lr.no

995 77 638

Grovfôr, GPS oppmåling,

grøfteplan

Torleiv Roland

torleiv.roland@lr.no

906 24 873

Økonomirådgiving,

driftsplan

Jon Marvik

jon.marvik@lr.no

907 60 165

Grovfôr, korn, fôrprøver

Hjemmeside: http://agder.lr.no/

Inger Slågedal

inger.slagedal@lr.no

918 70 893

Økologisk rådgiving,

miljøplan

Aina Øverland

aina.overland@lr.no

907 63 621

Jordprøver, gjødselplaner,

forsøksarbeid

Astrid Gissinger

astrid.gissinger@lr.no

917 63 115

Grønnsaker, sprøytetesting,

Plantevernkurs

Rolf Inge Pettersen

rolf.inge.pettersen@lr.no

481 57 426

Grôvfor, engfrøavl,

fôrprøver, oppmål

GPS og grøfteplan

Tore Tønnessen

tore.tonnesen@lr.no

488 84 235

Byggteknisk planlegging,

tegning

Ana Solberg

ana.solberg@lr.no

916 06 381

kulturlandskap/miljøplan

for tiden sykemeldt


«Adresseblokk»

Kontortelefon: 38 18 39 00, Bankgiro: 9365.11.75524

E-post: agder@lr.no , Internett hjemmeside: http://agder.lr.no/

Møtekalender 2011

(Arrangementene vil bli annonsert fortløpende)

Retur/kontoradresse:

Norsk Landbruksrådgiving Agder

Brandsvoll, 4646 Finsland

Trykkested: Finsland

Ansvarlig redaktør: Nina Ryen

Februar

8/2 Plantevern, teorikurs i Grimstad

15-18/2 Fagtur til Nederland, dyrkingsgruppe Økohøns

18/2 Plantevern, teorikurs i Lyngdal

Økogrønnsaksdyrking med Thomas Holz, dyrkingsgruppe

Markdag, beskjæring av moreller

2.del av kurs Gjødsling til frukt

Mars

1-2/3 Plantevernkurs, teorikurs for nye, i Søgne

3/3 Økomelkemøte, dyrkingsgruppe

15-16/3 Plantevernkurs, teorikurs i Grimstad

22/3 Plantevernkurs, teorikurs i Lyngdal

More magazines by this user
Similar magazines