SIKKERHETSDATABLAD

duroc.se

SIKKERHETSDATABLAD

SIKKERHETSDATABLAD

VASCOMILL SP 42

Internkode:

BLAS035

Revisjonsdato:

19.05.2010

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

Kjemikaliets navn VASCOMILL SP 42

Revisjonsdato 19.05.2010

Nødtelefon Giftinformasjonen: 22 59 13 00.

Produsent, importør

E-post

Ansvarlig

Omsetter

Internkode

Artikkel-nr

Utarbeidet av

2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

Faresymboler

Blaser Swisslube AG

Winterseistrasse 22

CH-3415 Hasle-Rüegsau

Sveits

Telefon: +41 0 34 460 01 01

Fax: +41 034 460 0 100

www.blaser.com

sdb@blaser.com

DUROC MACHINE TOOL AS

DUROC MACHINE TOOL AS

Postboks 1364

1401 Ski

Norge

Telefon: +47 64 91 48 80

Fax: +47 64 91 48 90

www.durocmachinetool.com

E-mail: anne-helene.kirkelund@duroc.com

BLAS035

02900-01SP

Grepa HMS

Farebeskrivelse

R-12 Ekstremt brannfarlig.

Trykkbeholder: Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50 °C; Må ikke

punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom.

Inneholder 37.3% brannfarlige komponenter.

3. STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING

Ingrediens Einecs nr CAS nr Vekt-% Klass.

R-setninger

Drivgass: Butan

Drivgass: Propan

Sinkalkylditiofosfat

203-448-7 106-97-8 10-20% Fx

12

200-827-9 74-98-6 10-20% Fx

12

224-235-5 4259-15-8 1-2.4% N

51/53

Tegnforklaring

R-setningenes fullstendige ordlyd finnes i seksjon 16. Tx=Meget Giftig, T=Giftig, C=Etsende,

Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, IK=Ikke klassifiseringspliktig, E=Eksplosiv, O=Oksyderende,

Fx=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig.

4. FØRSTEHJELPSTILTAK

Annen informasjon

Hvis der er vedvarende symptomer på skade, bør man søke legehjelp. Flytt pasienten fra forurenset

område. Ved legebesøk, ta med dette sikkerhetsdatabladet.

Databladet er utarbeidet med Sensor-chemdoc 8.0a lisensert til Grepa produkter milj› og data

Side 1 (5)


SIKKERHETSDATABLAD

VASCOMILL SP 42

Fortsettelse fra forrige side Internkode: BLAS035

Revisjonsdato: 19.05.2010

Innånding

Hudkontakt

Øyekontakt

Svelging

Forflytt til frisk luft ved uvelhetsfølelse. Kontakt lege ved ubehag. Ved åndedretsbesvær, kunstig

åndedrett, eventuelt oksygen.

Vask huden med såpe og vann.

Skyll straks med mye vann i min. 15 minutter (hold øyenlokk utbrettet, ta av eventuelle kontaktlinser).

Kontakt lege ved vedvarende plage.

Skyll munnen med vann. Drikk rikelig med vann. Kontakt lege ved fortsatt ubehag.

5. TILTAK VED BRANNSLUKKING

Passende slukningsmidler

Uegnede slukningsmidler

Personlig verneutstyr

Annen informasjon

CO2, Pulver eller Vanntåke.

Rettet vannstråle.

Verneutstyret avhenger av forholdene på brannstedet.

Beholdere i nærheten av brann flyttes umiddelbart eller avkjøles med vann.

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

Sikkerhetstiltak for å beskytte

personell

Sikkerhetstiltak for å beskytte

miljø

Egnede metoder for skadebegrensning

og opprenskning

Hold mennesker og dyr unna det forurensede området. Bruk beskrevet verneutstyr. Se avsnitt 8.

Defekt emballasje skal fjernes og lekkasje stoppes dersom dette kan gjøres uten risiko. Lekke

beholdere skal, om mulig, snues med lekkasjen opp for å begrense utslipp. Må ikke komme i

vannavløp, kloakk e.l. der jordsmonn eller grunnvann kan bli forurenset.

Absorberes med sagmugg e.l., samles opp mekanisk og leveres nærmeste mottaksstasjon for

destruering. Avfallet oppbevares i merkede beholdere uten lokk Avhendes ihht. pkt. 13.

7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING

Spesielle egenskaper og farer

Håndtering

Oppbevaring

Trykkbeholder: Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50 °C; Må ikke

punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom.

Håndteres i samsvar med god hygiene og sikkerhetspraksis. Sørg for tilstrekkelig avsug/ventilasjon

ved arbeidsplassen. Må ikke sprøytes mot åpen flamme eller glødende materiale. Holdes unna åpen

flamme, gnister og alle andre former for antennelseskilder. Ta forholdsregler mot elektrostatisk

oppladning. Unngå kontakt med øynene, huden og klærne.

Skal oppbevares i originalemballasje. Emballasjen skal holdes tett lukket. Emballasjen skal være

korrekt merket. Holdes vekk fra oksiderende stoffer. Lagres i kjølig og tørt lager. Oppbevares borte

fra tennkilder.- Røyking forbudt. Oppbevares på et godt ventilert lager vekke fra varme , tennkilder og

sollys. Lagres ved temperatur mellom 0 og 40 °C Lagringstid i uåpnet original beholder: minst 2 år.

8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR

8 timer

Korttid

Ingrediens Einecs nr CAS nr mg/m3 ppm mg/m3 ppm Type Anm. År

Drivgass: Butan 203-448-7 106-97-8 600 250 750 312.5 Adm.norm

2008

Drivgass: Propan 200-827-9 74-98-6 900 500 1125 625 Adm.norm

2008

Administrativ norm anmerkning

Begrensning av eksponering

på arbeidsplassen

Åndedrettsvern

Øyevern

Håndvern

Annet hudvern enn håndvern

Adm.norm = Norske administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfæren (Arbeidstilsynets

best.nr. 361).

Sunn fornuft og sikkerhetsregler skal alltid brukes ved almen omgang med kjemikalier. Sørg for bruk

av anbefalt verneutstyr og vernetøy. Sørg for tilstrekkelig utsug eller ventilasjon på arbeidsplassen.

Unngå kontakt med øyne og hud. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet.

Bruk åndedrettsvern ved utilstrekkelig ventilasjon (EN 141, EN143) og filter A/P2

Tettsluttende vernebriller eller ansiktmaske i henhold til EN166.

Anbefalt hanskemateriell: Nitril, Minimum tykkelse =,3 mm eller Ultranitril type 491. Bruk bare

beskyttelseshansker med CE-merking og i henhold til EN374-2 og 374-3.

For riktig valg av hanskemateriale med hensyn på holdbarhet mot kjemikalier, samt

gjennomtrengningstid, søk råd hos kjemisk hanskeleverandør.

Hansker bør skiftes regelmessig, spesielt ved langvarig kontakt med produktet.

Bruk passende verneklær og vernesko. F.eks vernesko EN 344 og langermet verneklær.

Databladet er utarbeidet med Sensor-chemdoc 8.0a lisensert til Grepa produkter milj› og data

Side 2 (5)


SIKKERHETSDATABLAD

VASCOMILL SP 42

Fortsettelse fra forrige side Internkode: BLAS035

Revisjonsdato: 19.05.2010

Annen informasjon

Det er god industriell hygienepraksis å unngå hudkontakt mest mulig. Beskyttelseskrem kan hjelpe til

å beskytte utsatte hudområder, men kan ikke erstatte hansker. Unngå bruk av ringer, klokker e. l. som

er egnet til å holde på produktet og derved forårsake hudreaksjoner. Fjern forurensete klær for å unngå

hudkontakt. Etter vask av huden påføres fet hudkrem for å erstatte tapt hudfett.

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Form

Aerosolbeholder.

Farge

Lys brun

Lukt

Svak lukt.

Smelte/frysepunkt

-44 °C (DIN 51751)

Tetthet

Aktiv substans: 0.95 g/cm3 /20 °C (DIN 51757)

Eksplosjonsområde

1,5 Vol % - 10.9 Vol %

Løselighet i vann

Uløselig

Damptrykk

8300 hPa

Viskositet

Aktiv substans: 24 mm2/cm3 / 40°C (ISO3104)

Tenn temperatur 365 °C (DIN 51794)

Flammepunkt ( Aktiv substans): > 200 °C

Flammepunkt metode (ISO 2592)

Annen informasjon

Produktet er ikke eksplosivt, men kan likevel danne eksplosive luft/damp blandinger.

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Forhold som skal unngås

Stoffer som skal unngås

Farlige spaltnings- produkter

Unngå dannelse av brannfarlige eller eksplosive luft/gass konsentrasjoner.

Unngå sterkt oksiderende stoffer.

Ved brann utvikles CO2 og CO og andre ukjente hydrokarboner.

11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE

Innånding

Hudkontakt

Øyekontakt

Svelging

LD50 Oral ( Rotte )

LC50 Innånding ( Rotte )

Annen informasjon

Dampene har bedøvende egenskaper og innhalasjon av store mengder kan forårsake bl.a.

hukommelses-og konsentrasjonvansker, hodepine, tretthet, sløvhet, mangel på koordinasjon og

bevisstløshet.

Ikke kjent.

Ikke kjent, men ved sprut på øynene må man regne med ubehag og svie.

Ikke normal eksponeringsvei.

2000-5000 mg/kg

> 5100 mg/m3 / 4h

Eksponering for avgasser ved bruk kan påvirke åndedrettsorganene. Lengre tids påvirkning av damp i

større konsentrasjoner kan gi symptomer som er generelle for løsemidler.

12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Økotoksisitet

Annen informasjon

Ingen resultater fra økologiske tester av produktet er tilgjengelige. Likevel bør det taes alle

forholdsregler for å unngå ukontrollerte utslipp til miljøet.

WGK klasse (Tyskland): 1 (Svak fare for vannforurensning).

13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL

Generelt

Avfallsgrupper

Rester som ikke kan oppbevares for senere bruk eller resirkulering skal leveres til godkjent deponi for

destruksjon. Må ikke deponeres sammen med husholdningsavfall. Emballasjen må ikke punkteres eller

brennes, selv ikke når den er tom. Da tomme beholdere inneholder produktrester, følg advarslene på

merkelappen selv etter at beholderen er tømt.

EAL- kode: 16 05 04 Gass i trykkbeholdere (herunder haloner) som inneholder farlige stoffer.

14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT

UN nummer 1950

Fareseddel 2.1

ADR/RID- Klasse 2

Databladet er utarbeidet med Sensor-chemdoc 8.0a lisensert til Grepa produkter milj› og data

Side 3 (5)


SIKKERHETSDATABLAD

VASCOMILL SP 42

Fortsettelse fra forrige side Internkode: BLAS035

Revisjonsdato: 19.05.2010

ADR/RID- Klass. Kode

5F

ADR/RID- Farenummer 23

ADR/RID- Begrensede mengder LQ2

ADR/RID- varenavn

Aerosolbeholdere, brannfalig

IMDG- Klasse 2.1

IMDG- marine pollutant

No

IMDG- EmS

F-D, S-U

Flammepunkt ( Aktiv substans): > 200 °C

IMDG- Proper sh. name

Aerosols Flammable. ( Contains Hydrocarbons)

15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER

Faresymboler

Ingredienser på etiketten

R-setninger

S-setninger

Referanser

Annen informasjon

Drivgass: Propan 10-20%, Drivgass: Butan 10-20%, Sinkalkylditiofosfat 1-2.4%

R-12 Ekstremt brannfarlig.

S-3 Oppbevares kjølig.

S-9 Oppbevares på et godt ventilert sted.

S-16 Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt.

S-23 Unngå innånding av damp/sprøytetåke .

S-51 Må bare anvendes på godt ventilerte steder.

S-61 Unngå utslipp til miljøet; Se helse-, miljø- og sikkerhets- (HMS) datablad for ytterligere

informasjon.

Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfæren. ADR/RID 2009. Forskrift om

aerosolbeholdere av 10. juli 2002. Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av

kjemikalier (REACH), Forordning(EF) nr 1907/2006. Norsk Stoffliste . FOR 2004-06-01 nr 930:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).

Trykkbeholder: Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50 °C; Må ikke

punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom.

Inneholder 37.3% brannfarlige komponenter.

16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Relevante risiko setninger

R-12 Ekstremt brannfarlig.

angitt i seksjon 3

R-51/53 Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

Informasjonskilder Safety Data Sheet according to 1907/2006/EC, Article 31 fra produsenten datert: 21.01.2009

Leverandørens anmerkninger

Databladet utarbeidet av:

Grepa-HMS

Svartedalsveien 49

5305 Florvåg

Tlf: 56 14 19 29

E-mail: post@grepa-hms.no.

Utskriftsdato 20.05.2010

Sikkerhetsdatabladet er laget etter vår nåværende kunnskap, norsk regelverk og produsentens

opplysninger. Forhold som dukker opp som skyldes manglende opplysninger til oss er utenfor vår

kontroll og må svares for av produsenten. Da brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, vil

det være brukerens ansvar at de nødvendige forholdsregler blir tatt. Det er den enkelte mottakers plikt

å sørge for at informasjon gitt i dette Sikkerhetsdatabladet blir lest og forstått av alle som bruker,

behandler, avhender eller på noen måte kommer i kontakt med produktet. Opplysningene i dette

databladet baseres på våre nåværende kunnskap og er ment å beskrive produktet fra et

sikkerhetsaspekt. databladet er ikke å betrakte som en kjemisk spesifikasjon. Det er derfor kundens

ansvar å kontrollere at produktet er egnet til kundens spesifikke bruk. Vi tar ikke ansvar for eventuell

skade forvoldt ved bruk av denne informasjon. I hvert enkelt tilfelle gjelder våre generelle

salgsbetingelser. Opplysningene skal ikke anses som en garanti eller kvalitetsspesifikasjon.

Databladet er utarbeidet med Sensor-chemdoc 8.0a lisensert til Grepa produkter milj› og data

Side 4 (5)


SIKKERHETSDATABLAD

VASCOMILL SP 42

Fortsettelse fra forrige side Internkode: BLAS035

Revisjonsdato: 19.05.2010

--- SIKKERHETSDATABLAD i henhold til EC-regulations 1907/2006, direktiv 67/548/EEC(2006/121/EC), 99/45 EC ---

Databladet er utarbeidet med Sensor-chemdoc 8.0a lisensert til Grepa produkter milj› og data

Side 5 (5)

More magazines by this user
Similar magazines