Vindkraftprosjekter og nettilknytning på Fosen - Zero

zero.no
  • No tags were found...

Vindkraftprosjekter og nettilknytning på Fosen - Zero

ZEROWergelandsveien 23B0167 OSLONVEPb. 5091 Majorstua0301 OSLO Oslo 01.11.2006Høringsuttalelse fra ZERO:Vindkraftprosjekter og nettilknytningFosenVi viser til høringsbrev fra NVE, datert 10.08.2006, om planlagte kraftlednings- ogvindkraftprosjekter i Namdalen ogFosen. ZERO vil med dette komme med våresynspunkter på vindparkene og nettilknytningFosen-halvøya.ZERO om vindkraftZERO er for en storstilt satsing på vindkraft i Norge. Vindkraft er nødvendig for åprodusere nok ren energi og for å redusere klimagassutslippene. Vi menervindkraftutbygging i hovedsak ikke bør gå til å øke energiforbruket, men erstatte vårtforbruk av fossil, klimaforurensende energiproduksjon.Norge må gjøre konkrete og offensive tiltak for å nå Kyoto-forpliktelsene. Kyotoforpliktelseneer også bare første skritt på veien, verdens klimagassutslipp må reduseresmed 60-80 prosent for å stoppe de verste konsekvensene av klimaendringer. Det er derfornødvendig at det gis konsesjoner til utslippsfri og miljøvennlig energiproduksjon. Norgehar gode forutsetninger for å redusere våre utslipp, blant annet på grunn av våre særdelesgode vindressurser. Disse bør derfor utnyttes.Vindkraft kan ha en betydelig klimagevinst, og dette må vektlegges tungt i vurderingenav fordeler og ulemper med vindkraft. En storstilt utbygging av vindkraft må skje på enmåte som ivaretar vesentlige miljøverdier. Noen miljøhensyn er viktigere enn andre, ogmå vektlegges tyngre. Det er særlig de irreversible og globale miljøutfordringene knyttettil klimaendringer og tap av biologisk mangfold som må prioriteres, og som vi i ZERO eropptatt av at ivaretas.Det er en nær sammenheng mellom klimahensyn og ivaretakelse av artsmangfoldet, fordiklimaendringene er en stor trussel mot en rekke arter. For vindkraftprosjekter isolert settkan det allikevel være et motsetningsforhold mellom klimagevinst og hensynet til sårbarefuglearter, og dette må det tas hensyn til. Det må gjøres konkrete avveininger: Vindparkerbidrar med nødvendig klimavennlig energi, og vil også måtte bygges i områder hvor detforekommer sårbare arter. Disse vil kunne bli påvirket. Men i den grad parkene medførerstor negativ konsekvens for disse artene, bør vindparken ikke bygges ut.1


ZERO mener det er viktig at det stilles strenge krav til utbyggerne i forhold til biologiskmangfold. Problemene med havørn på Smøla kan forsterke skepsisen til videreutbygging. Vindkraft er en miljøvennlig energikilde dersom det tas tilstrekkelige hensyn.På sikt er ikke vindkraft tjent med utbygging hvor ikke disse hensyn ivaretas etter enrelativt streng norm.Behovet for vindkraft i Midt-NorgeI Midt-Norge går det mot et kraftunderskudd, og det er et behov for å realisere mer energii regionen. Det er helt essensielt at dette skjer på en måte som ikke øker våre CO2-utslipp. Det er veldig positivt at det er så stor interesse for å bygge ut vindkraft i heledenne regionen, og vindkraft kan gi et vesentlig bidrag for å løse den anstrengtekraftsituasjonen i Midt-Norge.Sammen med vindkraft utgjør også bioenergi og energisparing viktige tiltak, samtgasskraftverk med CO2-rensing kan også bidra. Det mangler derfor ikke klimavennligeløsninger på kraftsituasjonen i Midt-Norge.ZERO mener de ulike tiltakene i Midt-Norge ikke utelukker hverandre. Selv om fleretiltak hver for seg kan løse det varslede kraftunderskuddet, trengs det mest mulig renenergi for også å erstatte bruk av forurensende energi.ZERO synes det er veldig positivt at NVE med denne høringen sender ut flerevindkraftprosjekter i samme region på en samlet høring. Det er viktig at NVE ser på flereprosjekter i sammenheng, og på denne måten kunne gjøre bedre helhetsvurderinger ogvurdere sumvirkninger. Dette kan bidra til bedre miljøvurderinger. ZERO er imidlertidtilbakeholden med å konkludere ift. de prosjektene som bare er på meldingsstadiet, ogsom ennå ikke er konsekvensutredet.I høringsuttalelsen fokuserer vi på de miljømessige sidene ved prosjektet, og da først ogfremst biologisk mangfold, som er det avgjørende miljøhensyn som kan tale imot envindpark. Klimahensyn er viktig, men gjelder generelt for alle parkene og drøftes ikkespesielt under hvert prosjekt. Vårt utgangspunkt er som kjent at utbygging iutgangspunktet er ønskelig av klimahensyn, og det ligger til grunn ved vurderingen avprosjektene. Klimagevinsten øker med størrelsen på parken.1. Haraheia vindkraftverk – melding (300 MW)Havørn og smålom har tilhold på Fosen, men har ikke dokumentert tilhold i planområdet.Det må utredes nærmere, med særlig fokus på rødlistearter, men det er ikke noe mankjenner til nå som tilsier at biologisk mangfold er særskilt berørt av vindparken.Landskapet vil imidlertid endre karakter fra dagens åpne og nokså uberørt landskap.Området er imidlertid ikke klassifisert som ”prioritert naturtype”.I og med at prosjektet er på meldingsstadiet og ikke er konsekvensutredet, vil vi ikke taendelig stilling til prosjektet. Men på nåværende tidspunkt ser det ut til atmiljøkonsekvensene av prosjektet kan være innenfor det vi mener er akseptabelt.Konsekvensene må også sees i forhold til den fordel at realisering av prosjektet vil bidra2


med store mengder energi. ZERO mener Haraheia er et veldig interessant prosjekt, og vivil anbefale at det utredes videre med sikte på en konsesjonssøknad.2. Fosen Offshore Vindkraftverk, fase 2 og 3 – melding (2 ganger 300 MW)Fugl ansees ikke å være særskilt utsatt med vindparken. Parken vil imidlertid genereltkunne medføre økt fare for kollisjoner, men det er ikke viktige trekk i gjennom området.Det forventes heller ikke større forstyrrelser for sjødyr og sjøfauna.I og med at prosjektet er på meldingsstadiet og ikke er konsekvensutredet, vil vi ikke taendelig stilling til prosjektet. Men på nåværende tidspunkt ser det ut til atmiljøkonsekvensene av prosjektet kan være innenfor det vi mener er akseptabelt.Konsekvensene må også sees i forhold til den fordel at realisering av prosjektet vil bidramed store mengder energi. ZERO mener at de to offshoreparkene er et veldig interessantprosjekt, og vi vil anbefale at det utredes videre med sikte på en konsesjonssøknad.Vi synes det er synd at fase 1 i prosjektet er trukket, da alle de tre parkene somopprinnelig var planlagt ville vært ønskelig at ble utredet videre.3. Storheia vindpark – melding (300 MW)Det er påvist hekking av smålom innenfor planområdet, og dette er en hensynskrevendeart. Havørn og hubro hekker eller har hekket i områder i og rundt planområdet, men mankan ikke si om området har viktige funksjoner for truede eller sårbare arter. Det er viktigå få klarhet i dette i en konsekvensutredning, og på nåværende tidspunkt er det vanskeligå vurdere om det er forsvarlig å bygge ut parken.Parken vil ligge inntil Hildremsvatnet naturreservat. Her vil vi bemerke at parken ikkekommer i direkte berøring med denne, og at det er et barskogsreservat hvor vindparkenneppe har negativ innvirkning på verneformålet.Til fordel for parken er at det et stort anlegg som vil bidra med store mengder energi, ogat miljøkostnadene må veies opp mot dette. ZERO mener Storheia vindpark er et veldiginteressant prosjekt, og vi vil anbefale at det utredes videre med sikte på enkonsesjonssøknad.4. Rissa vindpark – melding (160 MW)Trua og sårbare arter, bl a havørn , kongeørn og hønsehauk, hekker eller har hekket iområdene rundt planområdet. Man kjenner ikke til om planområdet har viktigefunksjoner for trua eller sårbare arter. Det er viktig å få klarhet i dette i enkonsekvensutredning, og på nåværende tidspunkt er det vanskelig å vurdere om det erforsvarlig å bygge ut parken.Til fordel for parken er at det et stort anlegg som vil bidra med store mengder energi, ogat miljøkostnadene må veies opp mot dette. ZERO mener Rissa vindpark er et veldiginteressant prosjekt, og vi vil anbefale at det utredes videre med sikte på enkonsesjonssøknad.3


5. Benkheia vindpark – melding (60 MW)Trua eller sårbare arter hekker eller har hekket i områdene rundt planområdet. Mankjenner ikke til om planområdet har viktige funksjoner for trua eller sårbare arter. Det erviktig å få klarhet i dette i en konsekvensutredning, og på nåværende tidspunkt er detvanskelig å vurdere om det er forsvarlig å bygge ut parken.ZERO mener Benkheia vindpark er et veldig interessant prosjekt, og vi vil anbefale at detutredes videre med sikte på en konsesjonssøknad.6. Leksvik vindpark – melding (200 MW)Trua eller sårbare arter, bl a hønsehauk, hekker eller har hekket i områdene rundtplanområdet, men det er for tidlig å si om planområdet har viktige funksjoner for truaeller sårbare arter. Det er viktig å få klarhet i dette i en konsekvensutredning, og pånåværende tidspunkt er det vanskelig å vurdere om det er forsvarlig å bygge ut parken.Til fordel for parken er at det et stort anlegg som vil bidra med store mengder energi, ogat miljøkostnadene må veies opp mot dette. ZERO mener Rissa vindpark er et veldiginteressant prosjekt, og vi vil anbefale at det utredes videre med sikte på enkonsesjonssøknad.7. Oksbåsheia vindpark med nettilknytning – søknad med konsekvensutredning(450 GWh)VindparkenDen konsesjonssøkte vindparken på Oksbåsheia antas å ha stor negativ konsekvensgradfor sårbare fuglearter, og særlig rovfugl som havørn og vandrefalk. Vindparken vil leggebeslag på områder med stor verdi som hekkelokalitet for smålom, oppvekstområde forhavørn og jaktområder for vandrefalk. Det er også registrert hekkelokaliteter for havørninnenfor planområdet, og hekkelokaliteter for vandrefalk i områder rundt. Smålom antasogså å være sårbar for generelt økende aktivitet i et område som i dag er noksåuforstyrret.I utgangspunktet er ZERO derfor skeptisk til utbygging av parken på grunn av at detantas å ha stor negativ konsekvens for sårbar fugl. Med erfaringer fra Smøla er det grunntil å være tilbakeholden med utbygging på steder med stor verdi for fugl og fare for storenegative konsekvenser.Derimot kan de negative konsekvensene reduseres ved at foreslåtte avbøtende tiltak for åredusere de negative konsekvensene for rovfugl gjennomføres:9 turbiner vest på Oksbåsheia flyttes eller tas ut.6 turbiner på Sørmarkfjellet flyttes eller tas ut.Det er ikke nærmere redegjort for i hvilken grad de foreslåtte tiltakene vil reduserekonfliktgraden, og det er dermed usikkert om de avbøtende tiltakene vil reduserekonsekvensene i en slik grad at konsesjon blir tilrådelig. Før det vurderes om prosjektet4


skal gis konsesjon, mener ZERO det ville vært fornuftig å gjøre en nærmere vurdering avhvor stor effekt disse avbøtende tiltakene antas å ha.Anleggsfasen vil medføre stor negativ konsekvens dersom den utføres i hekkeperioden,men være ubetydelig dersom den legges utenfor. Dersom det gis konsesjon mener ZEROutbygger må ta hensyn til dette, og sørge for at mest mulig av anleggsvirksomheten skjerpå tider av året da det ikke vil påvirke hekkingen.Nettilknytning:Ved vurdering av vindparkens negative konsekvenser, må det også medregnes at dettrengs nettilknytning, som også til en viss grad medfører negative konsekvenser forsårbar fugl. Det er lagt frem flere alternativer til trase, og ZERO vil i så tilfelle legge vektpå at det er viktig å velge det alternativ med minst negativ konsekvens for fauna.Nettilknytningen vil øke parkens konfliktpotensial, og sett i sammenheng med atvindparken i seg selv kan medføre nokså negative konsekvenser, er det særlig viktig atutbygging av kraftlinje i minst mulig grad har negative konsekvenser.Konklusjon Oksbåsheia:De negative konsekvensene for sårbar rovfugl er i utgangspunktet store, og parken slikden primært er foreslått utbygget bør derfor ikke få konsesjon.De negative konsekvensene kan muligens begrenses tilstrekkelig gjennom avbøtendetiltak (flytting eller fjerning av enkelte møller) til at konsesjon likevel er tilrådelig. Dissemulighetene bør undersøkes nærmere.8. Kvenndalsfjellet vindpark – søknad med konsekvensutredning og nettilknytning(84-120 MW)Konklusjon for påvirkning av biologisk mangfold ved utbyggingsalternativene er middelsnegativ konsekvens. ZERO foretrekker at versjon B5 velges, da dette ligger i nedre sjiktav middels negativ konsekvens, mens B2 ligger opp mot store negative konsekvenser.Det må forventes nedgang i hekking under anleggsfasen. ZERO mener dette bør avbøtesved at anleggsarbeidet i størst mulig grad legges utenfor hekketiden.Etterundersøkelser for fuglStatkraft foreslår også å registere havørnens reproduksjon på de to hekkelokalitetene iinfluenssonen under anleggsfase og drift, og kunne sammenholde denne med informasjonfra Smøla for å øke kunnmskapsnivået for havørnens tåleevne. I tillegg kartlegge hekkinghos storlom i planområdet og influensområdet, og foreta systematiske registreringer avkollisjonsdrepte fugler som samordnes med tilsvarende undersøkelser for andre parker iNorge.ZERO mener dette er gode tiltak, og etter vårt syn bør alle utbyggere, både på Fosen ogellers, gjøre tilsvarende undersøkelser. Dette er viktige bidrag for å øke kunnskapen ompåvirkning på det norske biologiske mangfoldet.5


Konklusjon Kvennsdalsfjellet:ZERO mener på grunnlag av konsekvensutredninger at utbyggingsalternativ 1 versjon B5forsvarlig å bygge ut, og vi anbefaler at det gis konsesjon.Nettilknytning: Samordnet nettilknytning for Harbaksfjellet, Kvenndalsfjellet,Roan og Haraheia og ny 420 kV-ledning Namsos-RoanFor å realisere tilstrekkelig mengde vindkraft, er det nødvendig med nødvendigoverføringskapasitet. Kraftlinjer har også miljøkonsekvenser, det påvirker landskapet ogkan også påvirke både fauna og flora. Det er allikevel viktig at det bygges ut tilstrekkelignettkapasitet til å realisere de mengder med vindkraft som er ønskelig.Skal det realiseres mer vindkraft på Fosen trengs det økt overføringskapasitet, ogmiljøkonsekvenser av vindparkene må også sees i sammenheng med miljøkonsekvenserav nødvendig nettilknytning.Foreløpig er kraftlinjene på meldingsstadiet, og er ikke ferdig konsekvensutredet.Nettilknytningen må også vurderes i forhold til hvilke av parkene som er tilrådelig åbygge ut.Samlet vurdering/konklusjon:ZERO ønsker at de ferdig konsesjonssøkte prosjektene får en avklaring så raskt sommulig. Kvenndalsfjellet vindpark bør gis konsesjon, mens Oksbåsheia i opprimmeligomfang innebærer for stor negativ konsekvens for rovfugl. Dette kan muligens avbøtes itilstrekkelig grad til at konsesjon likevel kan være tilrådelig, men det bør avklaresnærmere.Når det gjelder de øvrige prosjektene som er på meldingsstadiet, ønsker vi ikke gjørenoen endelig konklusjon for eller imot de enkelte prosjektene basert på det tynnekunnskapsgrunnlaget vi har på meldingsstadiet. Men vi mener at alle de meldteprosjektene er interessante og bør utredes videre med sikte på en konsesjonssøknad. Enendelig vurdering av hvilke av disse prosjektene som bør realiseres må gjøres nårprosjektene er konsekvensutredet.Umiddelbart kan det imidlertid synes som om det er offshore-prosjektene som er minstproblematiske ift. biologisk mangfold, da disse i mindre grad enn landbaserte anleggkommer i konflikt med hekking, og områdene ikke ligger i trekkruter og i begrenset gradberører næringssøkområder.Det er ingen prosjekter som overhodet ikke influerer påomgivelsene. I og med at det erhavørn og andre sårbare arter på Fosen, vil det være slik at alle parker kan ha en vissinnvirkning. Vurderingen må da være: Har de tilstrekkelige områder i nærheten å vike tildersom det blir nødvendig? Hvor mange individer kan bli berørt, og hva slags betydningkan det ha for bestanden? Er området som berøres viktig for bestanden enn andreområder (for eksempel var Smøla et viktig område med særlig tett bestand av havørn)?6


Selv om de fleste eller alle prosjekter isolert sett skulle vise seg å medføre kun mindrekonsekvenser for bestander, kan allikevel sumeffekter av flere vindkraftanlegg i regionenkunne få alvorlige konsekvenser for fugl, både på grunn av habitatforringelse,oppstykking av habitater, økt aktivitet og kollisjoner med både møller og kraftledningermed mer.Den samlede vurdering NVE legger opp til for planene på Fosen kan medvirke til at destørste konfliktene unngås og at totalbelastningen i området vurderes. Vi anbefaler at detlegges til rette for at flere av vindkraftanleggene på Fosen bygges ut, og at det ut ifra enhelhetsvurdering prioriteres de prosjekter som totalt sett vil gi området minst muligbelastning for det biologiske mangfoldet.Med vennlig hilsenTine LarsenProsjektleder i ZERO7

More magazines by this user
Similar magazines