Tidslinjer - Nyare historie - Portal

fagbokforlaget.no

Tidslinjer - Nyare historie - Portal

Kap. 2. Den politiske revolusjonen177617871789179417991810–18231814–181518151848Den amerikanske sjølvstendeerklæringa.Den amerikanske grunnlova.Den franske revolusjonen begynner. Stormen på Bastillen 14. juli.Radikaliseringa av den franske revolusjonen endar med Robespierresfall.Napoleon tek over makta i Frankrike, som keisar frå 1804.Latinamerikanske statar som Argentina, Brasil, Chile og Mexico blirsjølvstendige.Wienkongressen nyordnar Europa.Napoleon slått ved Waterloo.Liberale og nasjonalistiske revolusjonar i Vest-Europa.


Kap. 4. Året 181414. januar16. februar10. april17. mai26. juli14. august10. oktober4. novemberDen danske kongen avstår Noreg til den svenske kongen.Den danske tronfølgjaren Kristian Fredrik held stormannsmøte påEidsvoll.Riksforsamlinga møtest på Eidsvoll.Grunnlova blir underskriven, og Kristian Fredrik blir vald til konge.Karl Johan går til angrep på Noreg i Østfold.Mossekonvensjonen stansar krigen.Kristian Fredrik abdiserer for eit nyvalt Storting.Revidert grunnlov. Personalunion med Sverige.


Kap. 7. Imperium og koloniar180618301839–1842185818821884–1885188518981899–19001899–19021912Britane erobrar Kapp-kolonien.Frankrike invaderer Algerie.Opiumskrigen mellom Kina og Storbritannia.India blir kronkoloni.Frankrike begynner erobringa av Indokina.Storbritannia tek Egypt og Sudan.Konferanse i Berlin om delinga av Afrika.Kongo-fristaten blir oppretta.Cuba blir amerikansk protektorat.Opprør i Kina mot europeiske inntrengarar.Boarkrigen.African National Congress (ANC) blir skipa i Sør-Afrika.


Kap. 8. Det moderne Noreg blir til1820–18601840–185018501865–19101890–19201899190019071914Leiglendingane blir borte.Dei første fabrikkane.Ein femdel av befolkninga bur i byar og tettbygde strøk.Dei fleste lever av jordbruk og er mangesyslarar.Masseutvandring til Amerika.Husmennene blir borte.Arbeidernes faglige landsorganisasjon (LO) blir skipa.Norsk Arbeidsgiverforening (NAF) blir skipa.Den første landsomfattande arbeidskonflikten.Ein tredel av befolkninga bur i byar og tettbygde strøk.


Kap. 9. Kommunikasjon og kultur i Noreg185118541855–188018601870–189018801882188418851889Ny veglov. Den store vegbyggingsperioden begynner.Den første jernbanen, mellom Kristiania og Eidsvoll, blir opna.Telegrafnettet blir bygd opp.Ny skolelov betrar skoletilbodet.Stor vekst i talet på aviser.Samiske og kvenske barn skal undervisast på norsk.Kvinner får ta examen artium.Norsk Kvinnesaksforening blir skipa.Jamstellingsvedtaket. Riksmål og landsmål blir sidestilte.Ny skolelov utvidar skoletida og lærestoffet.


Kap. 10. Det unge norske demokratiet1814183318371848–18511872–188418841887189819051913Noreg får demokratisk grunnlov og felles konge med Sverige.Fleire bønder blir valde inn på Stortinget.Kommunalt sjølvstyre.Thranerørsla samlar husmenn og arbeidarar.Statsrådssaka.Partia Venstre og Høgre blir skipa.Innføring av parlamentarisme.Det norske Arbeidarparti blir skipa.Allmenn røysterett for menn.Noreg går ut av unionen med Sverige.Alminneleg røysterett.


Kap. 11. Den store krigen18821893–19071914:28. juni28. juli1. august3. august4. augustnovember19151915–191619161917Trippelalliansen mellom Tyskland, Austerrike-Ungarn og Italia blirunderteikna.Alliansar blir inngåtte mellom Frankrike, Russland og England(ententemaktene) som ei følgje av Tysklands aukande makt.Den austerriksk-ungarske tronfølgjaren Frans Ferdinand og kronprinsessablir myrda i Sarajevo.Austerrike-Ungarn erklærer Serbia krig.Tyskland erklærer Russland krig.Tyskland erklærer Frankrike krig og invaderer Belgia.Storbritannia erklærer Tyskland krig.Det osmanske riket erklærer krig mot ententen.Italia sluttar seg til ententemaktene.Lange og blodige slag på Vestfronten.Tyskland erklærer total ubåtkrig.USA erklærer Tyskland krig.1918:marsAugust9. november11. november1919Russland underteiknar fredsavtale med Tyskland og Austerrike-Ungarn(freden i Brest-Litovsk).Dei allierte på offensiven.Den tyske keisaren Vilhelm 2. går av, og Tyskland får ei ny parlamentariskregjering.Tyskland aksepterer våpenkvila. Den første verdskrigen er over.Konferanse i Versailles der fredsvilkåra blir utforma.


Kap. 12. Noreg – «den nøytrale allierte»19141915191619171918Den første verdskrigen begynner. Regjeringa vedtek full nøytralitet.Krona blir løyst frå gullet. Setelpressa går. Kroneverdien fell.Staten tek over all omsetnad av korn og mjøl.Stortinget vedtek 10-timarsdagen.Store konfliktar i arbeidslivet. Stortinget vedtek lov om skilsdom.Tyskland erklærer total ubåtkrig. 2000 norske sjøfolk mistar livet ikrigsåra.Dyrtid og jobbetid. Levekostnadene og aksjekursane stig sterkt.Rasjonering av viktige varer. Demonstrasjonar mot dyrtida.Spanskesjuka kjem til Noreg. Dødsfalla er mange.


Kap. 13. Sovjetunionen og verdskommunismen191219171918–192219211922192719291934–193519351936–1938Kina republikk.Februarrevolusjonen og oktoberrevolusjonen i Russland.Krigskommunisme og borgarkrig i Russland.Lenin lanserer den nye økonomiske politikken (NEP).Det kommunistiske partiet i Kina blir skipa.Unionen av sosialistiske sovjetrepublikkar (Sovjetunionen) bliroppretta.Massedrap på kommunistar i Kina.Tvangskollektiviseringa i Sovjetunionen tek til.Den lange marsjen i Kina.Folkefront mot fascismen.Moskvaprosessane.


Kap. 14. Ei verd i ubalanse191819191920–193019211923192519291933Island blir sjølvstendig stat.Borgarkrig i Finland.Tyskland underteiknar Versailles-avtalen under protest.Folkeforbundet blir oppretta.Samlebandproduksjon og masseforbruk i USA.Det blir fastsett at Tyskland skal betale 132 milliardar gullmark ikrigsskadeerstatning.Republikken Tyrkia blir oppretta.Locarno-avtalen. Tyskland, Frankrike og Belgia godkjenner grenser.Krakket på børsen i New York.Franklin D. Roosevelt blir president i USA og lanserer New Deal.


Kap. 15. Fascismen og nazismen19191922192319251926193019321933Nytt demokratisk regime i Tyskland.Det nasjonale sosialistiske tyske arbeidarpartiet (NSDAP) blir skipa.Fasci di combattimento blir skipa i Italia.Fascistane marsjerer mot Roma. Mussolini blir statsminister.Ølstuekuppet i München.Hyperinflasjon i Tyskland.Mussolini erklærer at han skal bli diktator.Boka Mein Kampf av Hitler kjem ut.Fascistane marsjerer mot Lisboa.Økonomisk krise.Valtriumf for NSDAP (det største partiet i Riksdagen).Hitler blir rikskanslar. Den nye riksdagen gir Hitler diktatorisk makt.Riksdagen brenn.


Kap. 16. Kriser og klassekamp i Noreg1918–1923191919201920–192319231925–19281929–1934193119331935Arbeidarpartiet blir revolusjonært.8-timarsdagen blir innført.Bondepartiet blir skipa.Etterkrigskrise, arbeidskonfliktar og arbeidsløyse.Noregs Kommunistiske Parti (NKP) blir skipa.Paripolitikk og gullfesting av krona. Gjeldsproblem på bygdene.Trettitalskrisene. Krise i jordbruket. Rekord i tvangsauksjonar. Storarbeidsløyse.Noreg gir opp gullstandarden. Valutaen flyt fritt.Nasjonal Samling og Kristeleg Folkeparti blir skipa.Hovudavtalen mellom LO og NAF.Kriseforlik. Johan Nygaardsvold blir statsminister.


Kap. 17. Den andre verdskrigen19351936–1939193719381939Italia annekterer Etiopia.Den spanske borgarkrigen.Japan går til angrep på Kina.Austerrike blir innlemma i Tyskland.Münchenforliket.Tyskland okkuperer Tsjekkoslovakia. Italia invaderer Albania. Tysklandog Sovjetunionen okkuperer kvar sin del av Polen.1939–19401940194119421942–194319441945Den finske vinterkrigen.Sovjetunionen okkuperer dei baltiske statane.Tyskland okkuperer Noreg, Danmark, Belgia, Nederland og halveFrankrike.Slaget om Storbritannia.Tyskland går til angrep på Sovjetunionen.Japan bombar Pearl Harbor. USA går inn i krigen.Planen om den ”endelege løysinga” på jødespørsmålet blir vedtekenunder Wannsee-konferansen.Japan invaderer Søraust-Asia. Dei allierte invaderer Fransk Nord-Afrika.Vendepunkt: Slaget ved Midway, slaget ved Stalingrad og slaget vedEl Alamein i Egypt.Allierte styrkar går i land i Normandie i Frankrike (D-dagen).Hitler tek sitt eige liv (30. april).Tyskland kapitulerer (8. mai).Atombomber blir sleppte over Hiroshima (6. august) og Nagasaki (9.august). Japan kapitulerer.


Kap. 18. Okkupasjonstid i Noreg1940:9. april15. april24. april10. juni25. septemberTyskland går til angrep på Noreg. Kongen og regjeringa flyktar.Quisling gjer statskupp.Eit administrasjonsråd tek over leiinga av landet. Quisling trer tilbake.Terboven blir sett inn som øvste tyske leiar i Noreg.Dei militære styrkane i Nord-Noreg kapitulerer.NS utropt til einaste lovlege parti.19411942194319451945–1951Dei første fangeleirane for austeuropeiske krigsfangar blir oppretta.Quisling blir ministerpresident i ei rein NS-regjering.Aukande sivile protestar mot nazifiseringa. Fleire motstandsnettverkblir skipa.Dei norske jødane blir arresterte og deporterte.Terboven stengjer Universitetet i Oslo og arresterer 1200 studentar.Dei tyske styrkane i Noreg kapitulerer (8. mai).Rettsoppgjeret.


Kap. 19. Imperia raknar1919192219451947194819561957–1975199119941997Gandhis første ulydnadskampanje.Egypt sjølvstendig kongerike.FN-pakta.India blir delt i to sjølvstendige statar, India og Pakistan.Apartheid innført i Sør-Afrika.Suezkrisa.Tidlegare britiske, franske og portugisiske koloniar i Afrika blir sjølvstendigestatar. Det same blir Belgisk Kongo.Slutten på apartheidsystemet i Sør-Afrika.Nelson Mandela blir valt til president i Sør-Afrika.Hong Kong blir levert tilbake til Kina.


Kap. 20. Ei todelt verd1945–19481946–19491947194819491950195219531955195619571958–19621959196119621964–19731968196919791980198519891991Kommunistisk maktovertaking i Jugoslavia, Bulgaria, Romania, Polenog Tsjekkoslovakia.Borgarkrig i Kina.Trumandoktrinen og Marshallplanen.Blokaden av Berlin tek til.NATO blir oppretta.Den første atombomba i Sovjetunionen.Folkerepublikken Kina blir proklamert.Pakt mellom Sovjetunionen og Kina. Koreakrigen bryt ut.Schumanplanen blir lansert. Året etter blir Det europeiske kol- ogstålfellesskapet oppretta.USA detonerer første hydrogenbombe.Stalin døyr, Khrusjtsjov til makta i Sovjetunionen.Vest-Tyskland blir medlem av NATO. Warszawapakta blir etablert.Opprør i Ungarn.Romatraktaten blir underteikna.Sovjetunionen sender Sputnik i bane rundt jorda.«Det store spranget framover» i Kina.Fidel Castro til makta på Cuba.Berlinmuren blir reist.Cubakrisa.USA grip inn militært i Vietnam.Sovjetisk invasjon i Tsjekkoslovakia.Studentopprør i Paris.Det første mennesket til månen.Sovjetunionen invaderer Afghanistan.Solidaritet blir skipa i Polen.Mikhail Gorbatsjov til makta i Sovjetunionen.Berlinmuren fell.Sovjetunionen går i oppløysing. Den kalde krigen er slutt.


Kap. 21. Etterkrigstid og sosialdemokratisk ordeni Noreg19451945–195219461947194919601960–19701961Samlingsregjering under leiing av Einar Gerhardsen. Noreg går med iFN.Planøkonomi. Pris- og produksjonsreguleringar. Rasjonering.Barnetrygd blir innført.Noreg med i Marshallplanen og OEEC.Noreg inn i NATO.Ordinære fjernsynssendingar begynner.Sterk sentralisering, mange flyttar, mange gardsbruk blir lagde ned.Sosialistisk Folkeparti blir skipa.Arbeidarpartiet mistar fleirtalet ved stortingsvalet.


Kap. 22. Vekstkritikk og norsk oljeeventyr19671968–19721969197019721973197519781979Folketrygda blir innført.P-pillene kjem på marknaden.Studentopprør.Universiteta i Tromsø og Trondheim og dei første distriktshøgskolaneblir oppretta. Grunnskolen blir niårig for alle.Oljefunn i Nordsjøen.Mardøla-aksjonen mot vasskraftutbygging.Folket seier nei til norsk EF-medlemskap.Oljekrisa set fart i norsk økonomi.Innvandringsstopp blir innført.Lov om sjølvvald abort blir vedteken.Lov om likestilling blir vedteken.Alta-aksjonen.


Kap. 23. Liberalisering og jappetid i Noreg198119821982–19841985–1995198619871987–19911994Gro Harlem Brundtland blir første kvinnelege statsminister i Noreg.NRK-monopolet blir brote. Reklamefjernsyn og fleire kanalar.Stor arbeidsløyse.Datamaskinar blir vanlege i heimar og bedrifter. Internett vanleg iNoreg i 1990-åra.«Kvinneregjeringa» til Gro Harlem Brundtland.Oljeprisen fell raskt og gir nedgangstid.Ny samelov. Det første Sametinget blir valt i 1989.Konkursar og bankkrise. Rekordhøg arbeidsløyse.Folket seier nei til EU-medlemskap ved ny folkeavrøysting.


Kap. 24. Rikdom og fattigdom1500–185018681945–1952194819571973–19741978–198519901997Europearane kjøper ca. 13 millionar slavar i Afrika.Japan tek avgjerda om industrialisering av landet.USA okkuperer Japan.Korea blir delt i to statar, Nord-Korea og Sør-Korea.Ghana blir uavhengig, som den første kolonien sør for Sahara.Har om lag same levestandard som Sør-Korea.Oljekrisa slår inn i verdsøkonomien. Krisa får store konsekvensar iAfrika.Talet på private firma i Kina stig frå 100 000 til 17 millionar.Levestandarden i Sør-Korea er minst fem gonger høgare enn i Ghana.Hong Kong blir ein del av Kina.


Kap. 25. Menneske og miljø19561960197019721986198719921997199820022007Den britiske regjeringa vedtek lova om rein luft.Befolkninga i verda er ca. 3 milliardar.Miljørørsla får eit oppsving.Første store miljøkonferanse i verda, i Stockholm.Det første grøne partiet blir skipa i New Zealand.Atomreaktor i Tsjernobyl i Ukraina eksploderer.Brundtland-rapporten, Vår felles framtid, blir lagd fram.FN-toppmøte om miljø og utvikling i Rio de Janeiro i Brasil. 154 landunderteiknar klimakonvensjonen.Avtalen om kamp mot global oppvarming blir underteikna i Kyoto iJapan.Befolkninga i verda er ca. 6 milliardar.Toppmøte om miljø og utvikling i Johannesburg i Sør-Afrika.Al Gore og FNs klimapanel får Nobels fredspris.


Kap. 26. Fred og konflikt i ei globalisert verd1968197319911991–199919951998200120032009Martin Luther King blir myrda.Danmark medlem i EU.Maastrichttraktaten.Borgarkrig i det tidlegare Jugoslavia. Fredsplan blir vedteken forBosnia i 1995. NATO-styrkar går inn i Kosovo i juni 1999.Massakrar i Burundi og Rwanda.Finland og Sverige blir tekne opp i EU.Den europeiske sentralbanken blir skipa.Den afrikanske unionen blir skipa.Terrorangrep mot World Trade Center (New York) og det amerikanskeforsvarsdepartementet (Washington).USA går inn i Afghanistan.USA går til krig mot Irak.Barack Obama første svarte president i USA.


Kap. 27. Brennpunkt Midtausten194819561967197319791980–198819821987–199319911993200020062008–2009Staten Israel blir oppretta. Dei arabiske nabostatane går til krig.Suezkrisa: Frankrike, Storbritannia og Israel til angrep på Egypt.USA tvingar dei til å dra seg tilbake.Seksdagarskrigen: Israel til angrep på Egypt, Jordan og Syria.Oktoberkrigen: Egypt og Syria til angrep på Israel.Revolusjon i Iran.Krig mellom Iran og Irak.Israel okkuperer det sørlege Libanon.Intifadaen, palestinsk opprør på Vestbreidda og i Gaza.Golfkrigen.Osloavtalen mellom PLO og Israel.Ny intifada.Israel invaderer Libanon.Gazakrigen.

More magazines by this user
Similar magazines