prosjektplan «vurdering for læring - Ringsaker kommune

ringsaker.kommune.no

prosjektplan «vurdering for læring - Ringsaker kommune

1PROSJEKTPLAN «VURDERING FOR LÆRING»MOELV UNGDOMSSKOLE 2012-2013Bakgrunn for prosjektet:Ringsaker kommune søker å finne effektive tiltak for å øke læringsutbyttet til elevene.Internasjonale studier viser at vurdering for læring er en av de mest effektive måtene åstyrke elevenes læringsutbytte på. Ringsaker har en målsetting om at alle elever skal ha engrunnskoleopplæring som er likeverdig, framtidsrettet og er av høy kvalitet. Det skal leggesvekt på vurdering for læring i alle klasserom, og lærere og skolene skal drive en undervisningsom både er i tråd med lover og forskrifter og som oppfyller Ringsaker sine forskrifter.I 2009 ble det gjort endringer i opplæringslovens forskrift om individuell vurdering. Derlegges det stor vekt på vurdering som læringsfremmende aktivitet. Skolene har arbeidet medvurdering, særlig med områder som kjennetegn på måloppnåelse, målstyrt undervisning,sluttvurdering og utviklingssamtaler.Roller og ansvar i satsingen:Skoleeier har det overordnede ansvaret for planlegging, faglig innhold og gjennomføring avprosjektet. Satsingen på vurdering som læring har nettverk som arbeidsform for å skapearenaer for faglig utvikling, erfaringsutveksling og refleksjon. Nettverkene skal være etbidrag i prosessen mot å endre praksis på skolene.På hver skole blir det dannet ei ressursgruppe som i vårt tilfelle består av to lærere ogassisterende skoleleder. Disse skal drive utviklingsarbeidet når det gjelder innhold ogorganisering. Det arrangeres egne samlinger for disse gruppene.Lærerne organiseres i ei gruppe på trinn-nivå. Dette blir et viktig tolkningsfellesskap for å fåtil gode refleksjoner og drøftinger. I løpet av satsingen vil det bli arrangert to dager medkompetanseheving for disse lærerne. Lærerne som deltar i prosjektet må ha et bevisstforhold til ulike læringsteorier og sitt eget læringssyn.Hvem deltar:På Moelv ungdomsskole deltar lærerne på 8. trinn 2012-2013 i prosjektet. Dette gjelder ogsålærerne i språkfag, arbeidslivsfaget, valgfag, kunst og håndverk og kroppsøving.Foreldre/foresatte skal få tidlig informasjon om satsingen «Vurdering for læring». Det vil bliinformert om hovedmålene og tidspunkt for oppstart av prosjektet på det førsteinformasjonsmøtet med 8. trinn i mai 2012 og på foreldremøter høsten-2012.


2Arbeidsprosess og metodikkGrupper ved skoleneArbeidet i gruppene skal ta utgangspunkt i skolens plan. Gruppene skal velge tiltak som deønsker å arbeide med. Gruppemøtene bør ha en klar struktur med presentasjon av temaetog målet for møtet, erfaringsdeling og refleksjoner, samt en oppsummering og enighet omhva som skal prøves ut i klasserommet til neste gang. Alle møtene bør avslutte med å sikre atmålet og hensikten med møtet er oppnådd. Det skal skrives referat fra møtene.NettverksmøteneNettverksmøtene for de lokale ressursgruppene skal gi økt kunnskap, og de skal gideltakerne anledning til å reflektere samt dele erfaringer fra arbeidet i gruppene på skolene.Ressursgruppene skal ha fem nettverksmøter i løpet av perioden.Bruk av eksterne veiledereDet vil bli gjort avtaler med miljøer som har kompetanse på vurdering for læring. Det kanvære aktuelt å bruke ekstern veiledning både på nettverksmøter for ressursgruppene,faggrupper ved skolene og hele kollegiet ved skolene. Erfaringer fra andre satsinger viser atdet er nyttig å ta opp aktuelle problemstillinger i plenum og bruke eksterne veiledere.MÅL FOR PROSJEKTET:Hovedmål for alle skolene som deltar i satsingen:«Skolene skal utvikle en systematisk vurderingspraksis som innebærer at elevene fårtilbakemeldinger om kvaliteten på arbeidet og om hvordan de kan forbedre seg. Tidsrommetfor vurderingene skal strekke seg fra enkelttimer til hele semester og skoleår. Gjennom aktivdeltakelse i egen læring skal elevene oppleve økt læringsutbytte».Utviklingsområder:Det tas utgangspunkt i fire prinsipper for god undervegsvurdering innenfor satsingen på«Vurdering for læring». Disse formuleres som egne utviklingsområder.1. Elevene skal kjenne målene2. Elevene skal få tilbakemeldinger3. Elevene skal få råd om forbedring4. Elevene skal ha en aktiv rolle i eget læringsarbeidTidspunkt:Det korte → det mellomlange→ det lange tidsspennetTiltak på lokalt nivå:Innhold for tilbakemelding:1) Kompetansemål og delmål


3a) Kompetansemål og sosiale mål må være kjent og forstått av eleveneb) Kompetansemål og sosiale mål må være synlige på planer og i klasseromc) Modellering av oppgaver i forhold til mål og kriterierd) Felles kriterier i felles temaer for fag trinn/klasserTidspunkt for tilbakemelding:a) Det korte tidsspennet – timer og dagera) Før under og etter timeni. Spørsmålstillingii. Øyeblikketiii. Oppsummeringeriv. Egenvurderingb) Det mellomlange tidsspenneta) Skriftlige prøver og innleveringerb) Muntlige individuelle eller gruppeframføringerc) Fagsamtalerd) Ros og råde) Egenvurderingc) Det lange tidsspenneta) Elevsamtalenb) Utviklingssamtalenc) Halvårsvurderingd) EgenvurderingKartleggingen ved Moelv ungdomsskole viser:Kartleggingen blant lærerne på trinnet viser at vi er på god veg med hensyn til «vurdering forlæring». Stort sett svarer alle positivt når det gjelder at elevene kjenner til faglig og sosialemål, og at de alltid vet hvilke mål de arbeider mot. Elevene vet hva som forventes av dem, oglærerne gir elevene tilbakemeldinger om kvaliteten på arbeid og prestasjoner. De fleste avlærerne mener også at de gir elevene tilbakemeldinger som de lærer av. Derimot kan detarbeides mer med å inspirere elevene for motivasjon. Selv om vi har tro på at alle eleveneforstår og kan nå målene, viser lærerundersøkelsen at vi må arbeide med å utvikle envurderingspraksis som kan bidra til at elevene lykkes bedre i egen læringsprosess.Når det gjelder involvering av elevene i vurderingsarbeidet, har vi utviklingsmuligheter.Kartlegginga viser at lærerne kan legge bedre til rette for hvordan elevene vurderer bådeegne og hverandres prestasjoner og arbeid.I tillegg kan vi bli flinkere til å bruke kartleggingsresultater i planleggingen av undervisningenog følge opp resultatene i det daglige arbeidet med elevene. Vi må også utarbeide en fellespraksis som sikrer at alle elever, uansett lærer; forstår målene og hva de skal lære.


4Hovedmål for Moelv ungdomsskole:1. Skape en felles forståelse for at «vurdering for læring» er viktig for eleveneslæringsutbytte2. Arbeide med å endre og videreutvikle vurderingskulturen på skolen3. Gi elevene konkrete og framtidsrettede tilbakemeldingerTiltak:- Reflektere over egen vurderingskultur på gruppemøter- Diskutere hva som ligger i «vurdering for læring» på gruppemøtene, oppsummere påtrinnet- Prøve ut og bli enige om hvordan tilbakemeldinger skal gis i det korte, detmellomlange og det lange tidsspennetDynamisk plan “vurdering for læring”, Moelv ungdomsskole:Delmål og tiltak:Vurderingspraksis:- utvikle en felles praksis på skolen som sikrer at alle elever forstår målene og hva deskal lære- motivere elevene for å utvikle seg faglig og få bedre prestasjoner i fagene- gi konkrete og framtidsrettede tilbakemeldingerTiltak:- Skifte navn på tidligere “Arbeidsplan” til “Læringsplan”- Kompetansemålene og læringsmålene skal være synlig på læringsplanene i alle fag- Læringsmålene skal være synlige i alle klasserom- Alle faglærere må gjennomgå og forklare læringsmålene i sine fag- Læreren skal gi tilbakemeldinger om hva eleven må arbeide med for å nå målene- Målet for timen (perioden) skal alltid stå på tavla- Ha fokus på god kommunikasjon- Rose bakover (mestring/utvikling), rose framover (krav/tillit)- Gi elevene umiddelbare konkrete tilbakemeldinger i klasserommet- “To stars and a wish”- Gi råd i læringsprosessenElevinvolvering:- gi elevene mulighet til å øve på å vurdere eget arbeid- gi elevene mulighet til å øve på å vurdere hverandres arbeid- bruke elevenes respons/svar for å finne ut hva elevene forstårTiltak:- samtale om læringsmål


5- samtale om vurderingskriterier- samtale om vurderingsformerTiltak egenvurdering:- Etter hver arbeidsperiode vurderer eleven seg selv i forhold til målene- Hva var bra?- Hva kunne vært gjort annerledes?- Målprøver?Tiltak hverandre - vurdering:Kjenne til vurderingskriteriene på forhånd- Lese andres arbeid- Lytte til andres arbeid- Gi positive tilbakemeldinger førstKartleggingsprøver som utgangspunkt for videre læring:Bruke kartlegging i planlegging av undervisningo Følge opp resultater fra kartlegginger og prøver i det daglige arbeidet med elevene?o Justere undervisningen etter hvilke læringsbehov elevene har?Tiltak:- Lage individuelle læringsplaner- ? Kommer- ? Kommer

More magazines by this user
Similar magazines