30.08.2019 Views

Elise Amalie Tvede - Svend Foyns første kone

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Elise</strong> <strong>Amalie</strong> <strong>Tvede</strong><br />

- <strong>Svend</strong> <strong>Foyns</strong> f0rste <strong>kone</strong><br />

Av lektor Lisbeth Higley<br />

Innledende bemerkninger.<br />

Sommeren 1970 var jeg pa en bitte liten innvandringsutstilling<br />

i San Antonio, Texas og der ble<br />

jeg klar over at <strong>Svend</strong> Foyn hadde en skilsmisse<br />

bak seg for ekteskapet med Lena Bull.<br />

Det gikk 20 ar for jeg begynte a prove a finne<br />

ut noe mer om hvem den f¢rste <strong>kone</strong>n hans var.<br />

Forst leste jeg de bokene som var skrevet om<br />

<strong>Svend</strong> Foyn, men det var lite a finne der om <strong>Elise</strong><br />

<strong>Tvede</strong>.<br />

<strong>Elise</strong> <strong>Amalie</strong> <strong>Tvede</strong> - <strong>Svend</strong> <strong>Foyns</strong> J¢rste hustru.<br />

(Foto: The Institute of Texan Cultures, San<br />

Antonio, Texas)<br />

I forordet til <strong>Svend</strong> <strong>Foyns</strong> Dagbok nevner<br />

Arne Odd Johnsen ekteskapet, og Norsk<br />

Biografisk Leksikon og Halvorsens Forfatterleksikon<br />

har ogsa korte faktaopplysninger.<br />

Hos var fremste emigrasjonsforsker Ingrid<br />

Semmingsen, fant jeg mer. Hun skriver om <strong>Elise</strong><br />

<strong>Tvede</strong> sammen med Cleng Peerson, Johan<br />

Reiersen og andre utvandringspionerer og legger<br />

vekt pa den rollen de spilte for igangsettelsen og<br />

spredningen av den tidlige emigrasjon til<br />

Amerika. Semmingsen skriver at <strong>Elise</strong> <strong>Tvede</strong><br />

horte med blant foregangsfolkene som agiterte i<br />

skrift og tale og pavirket mange til a forlate<br />

Norge. Hun sier at disse menneskene skilte seg ut<br />

fra gjennomsnittsutvandreren nar det gjaldt klassetilh¢righet<br />

og bakgmnn. «De hadde fatt skubb<br />

og stot som gjorde dem mer bevisste enn de fleste<br />

og forte til at de satset pa et nytt liv i Amerika<br />

uten de belastningene som heftet ved dem her<br />

hjemme.» 1<br />

Det var mange flere kilder til <strong>Elise</strong>s liv i<br />

Amerika. Hun er godt kjent i det norsk-amerikanske<br />

forskningsmiljoet i Midt-Vesten og det er<br />

skrevet mange artikler og en bok om henne. <strong>Elise</strong><br />

<strong>Tvede</strong> fremstilles som en foregangskvinne, men<br />

alt konsentreres om de 50 arene hun levde i<br />

Texas.<br />

Mitt ¢nske var a kartlegge best mulig de 32<br />

f¢rste arene hennes - tiden for hun forlot Norge.<br />

Kildene mine har vrert de jeg allerede har<br />

nevnt - pluss artikler om henne i norske aviser,<br />

statsarkivene i Kristiandsand og Oslo, diverse<br />

leserinnlegg <strong>Elise</strong> selv skrev og ikke minst hennes<br />

utallige brev.<br />

<strong>Elise</strong> <strong>Amalie</strong> <strong>Tvede</strong> ble f¢dt i Dypvag ved<br />

<strong>Tvede</strong>strand i febmar 1815. 2 Foreldrene var danske<br />

og faren hadde kommet til Norge som nyutdannet<br />

teolog p.g.a at hans kusine - Louise<br />

Stephansen fra Kjobenhavn - som han hadde<br />

vokst opp sammen med, var gift med jernverkseier<br />

og Eidsvollsmannen Jacob Aall pa Nes jernverk.<br />

Da <strong>Elise</strong> var 8 ar, flyttet den lille familien -<br />

<strong>Elise</strong> forble enebarn - til Vestre Moland i<br />

Lillesand. Her fikk <strong>Elise</strong> mange venner blant<br />

barna til Lillesands ledende familier og grunnlaget<br />

ble lagt for vennskap som skulle komme til a<br />

vare livet ut. Som gammel dame i Texas skrev


hun om disse Lillesandsarene at de var de gladeste<br />

og behagligste ar i hennes liv. 3<br />

Men da hun var 14 ar, sokte <strong>Tvede</strong> seg tilbake<br />

til Holt ved Nes Jernverk der han hadde startet sin<br />

prestegjerning. Familien kom igjen i merheten av<br />

Aall-slektningene, men <strong>Elise</strong> onsket ikke a flytte.<br />

Hun skriver: « Vi forlot Vestre Moland, Gud ska!<br />

vite med stor bedrovelse for mitt vedkommende.»<br />

4 Hun var at barn da de kom dit, og na<br />

matte hun som tenaring forlate alle sine venner.<br />

Dagene pa Holt ble rolige sammenlignet med<br />

de lystige arene i Lillesand. Savnet var nok stort.<br />

Men uten adspredelsene hun var vant til, fikk hun<br />

tid og anledning til a utvikle andre sider av sin<br />

personlighet.<br />

Nes jernverk var et helt lite samfunn med over<br />

600 mennesker. De fleste hadde ikke noe okonomisk<br />

overskudd, men det fantes folk der med<br />

intellektuelle ressurser langt over det vanlige.<br />

Kirketjeneren og lrereren i Holt hadde en sonn,<br />

Johan Reiersen, som sammen med de jevnaldrene<br />

sambygdingene Knut Knutsen og Jprgen Valand<br />

ble skolert privat i Holt pa Aalls bekostning. De<br />

ble hjulpet videre til studenteksamen og universitetsstudier.<br />

Valand ble prest, og de to andre ble<br />

landskjente. Knut Knutsen som sprakforsker og<br />

skolemann, og Johan Reiersen som samfunnsengasjert<br />

starter og redaktor av Christiansandsposten.<br />

Med sin krasse penn skapte han rore<br />

ved a Stille sporsmalstegn ved standsamfunnets<br />

rettferdighet.<br />

Alle disse unge menn var omtrent pa samme<br />

alder som <strong>Elise</strong>. Hun fikk mange impulser og<br />

kunnskaper med seg fra det inspirerende miljoet<br />

de tre var midtpunktet i. Sannheten er nok at<br />

disse arene satte dypere og varigere spor i <strong>Elise</strong>s<br />

sinn og ble mer bestemmende for hennes interesser<br />

i livet enn de glade arene da hun danset pa<br />

ball blant Lillesands overklasse. 5<br />

Den ideelle pikedannelse omfattet sprak, litteratur,<br />

musikk, tegning og handarbeid. Piker<br />

skulle lrere a sy, brodere og kniple, og fordi de<br />

burde kunne lage sine egne monstre, var ogsa<br />

tegneopplrering viktig.<br />

Noen tegninger og akvareller som finnes etter<br />

<strong>Elise</strong>, viser at hun ma ha fatt tegneundervisning. 6<br />

Av fremmede sprak var fransk selvsagt, men<br />

<strong>Elise</strong> lrerte ogsa tysk og litt engelsk.<br />

Det var viktig at dannete piker behersket disse<br />

ferdighetene, men opplreringen ble ikke gitt med<br />

henbikk pa et fremtidig yrke. Den skulle bare<br />

hjelpe dem i deres !iv som husmodre og bidra ti!<br />

at de bedre kunne behage sine omgivelser. Piker<br />

ble oppdradd til a bli inntagende, lydige, stille,<br />

fpyelige, passive, beskjedne, ydmyke og underdanige.<br />

Hun fikk ogsa med seg en dyp gudstro hjemmefra.<br />

Men hun fremstar ikke som noen ortodoks<br />

lutheraner. «Min religiose trosbekjennelse» kaller<br />

hun et 28 sider langt manifest stilet til sonnene<br />

sine. 7 Der skriver hun at hun ikke tror pa treenigheten.<br />

«Det finne bare en Gud, ikke en Gud i tre<br />

personer.» Hun sier ogsa at «tro alene» ikke er<br />

nok for en kristen. Denne troen burde vise sin<br />

makt gjennom gode gjerninger, gjennom kjrerlighet<br />

til medmennesker. Predestinasjonen festet<br />

hun heller ikke lit til: «Hvordan kunne Gud vrere<br />

en rettferdig Gud, dersom han skapte oss slik at<br />

vi nodvendigvis begar synder, og sa straffer han<br />

oss for disse senere?» Skriftet viser at <strong>Elise</strong> hadde<br />

et like reflektert forhold til kristendommen som<br />

til alt annet som rorte seg i tiden.<br />

Boker kom til a spille en viktig rolle for henne.<br />

For hun emigrerte ba hun om a fa tilsendt en kiste<br />

med boker som hun hadde staende pa lager i<br />

Lillesand. Hun ramser opp hvilke hun onsker:<br />

«Alle franske og tyske boker, Salomons tankesprak,<br />

Abels religionssporsmal, ( Katekisasjoner,<br />

Lrereboken av Holst, Prediken for Fredrikhalds<br />

brann, Luthers levnet, Dansk christomathie ),<br />

Einar Tambeskjelve, Sjofna, Robinson, Robinsons<br />

koloni, Norges historie av Faye, Verdenshistorie<br />

av Munthe, Tordenskjolds levnet,<br />

Grundloven, Dyrenes natur, Natur av Ronne,<br />

Naturhistorie av Funke, Minnetale over Sverre,<br />

Elskovsbarnet av Kotzebue, to norske grammatikker<br />

og Naturhistorie av Pontoppidan.» 8<br />

<strong>Tvede</strong> ma ha sett positivt pa boklig lrerdom for<br />

piker. <strong>Elise</strong> hadde helt tydelig fatt storre teoretiske<br />

kunnskaper enn det som var vanlig og hadde<br />

fatt med storre ballast enn piker flest fra sitt barndomshjem.<br />

Det Jigger ogsa nrer a anta at foreldrene<br />

bidro til at hun fikk utvikle seg pa omrader<br />

og i en retning som ikke var vanlig for piker.<br />

Oppmuntret de henne eller var hun kanskje rett<br />

og slett sa intelligent og Sterk at de ikke maktet a<br />

dirigere henne i den retning de onsket? Resultatet<br />

var i allefall ganske unikt.<br />

Da familien hadde bodd pa Holt i tre ar, dode<br />

plutselig faren. <strong>Elise</strong> nrermet seg sin 18-ars dag.


Fra Lillesand: huset ti! h¢yre pa bildet k}¢pte <strong>Svend</strong> tit <strong>Elise</strong> da de ble separert (Joto: Lisbeth Higleys<br />

Samling)<br />

Hun og moren ble boende pa prestegarden i<br />

det «nadensaret» som presters etterlatte fikk til a<br />

omra seg, og sa dro de til Lillesand der de hadde<br />

gode venner fra tiden pa Vestre Moland prestegard.<br />

Etter noen fa maneder reiste <strong>Elise</strong> fra<br />

Lillesand til T¢nsberg. Her skulle hun, i folge<br />

opplysninger hun selv senere ga i Halvorsens<br />

Fotfatterleksikon, «holde skole».<br />

Det var helt uvanlig at unge embetsmannsd¢tre<br />

tok seg betalt arbeid. Dersom n¢den virkelig<br />

tvang dem, gikk grensen ved en skjermet tilvrerelse<br />

som guvernante i en familie. Kanskje s¢kte<br />

<strong>Elise</strong> arbeid av n¢dvendighet, men med kunnskap<br />

om hennes personlighet er det slett ikke utenkelig<br />

at det var et bevisst ¢nske fra hennes side og et<br />

valg som la bak avgjs,,relsen om a bli lrererinne.<br />

T¢nsberg var en liten by med under 2000 innbyggere,<br />

da <strong>Elise</strong> kom hit i 1834 for a undervise i<br />

en privat pikeskole.<br />

T¢nsberg offentlige skoles Almue- eller<br />

Fattigskole avdeling skulle etter loven motta elever<br />

av begge kj¢nn. Skolen underviste bare i lesning<br />

og kristendomskunnskap som forberedelse<br />

til konfirmasjonen og skoles¢kningen var darlig.<br />

Vi vet at det i 1836 bare gikk 13 jenter der. De<br />

kondisjonerte ville ikke sende sine d¢tre dit.<br />

Derfor var det mange private pikeskoler som<br />

kom og forsvant i byen i forrige arhundre.<br />

Hvmfor valgte <strong>Elise</strong> akkurat T¢nsberg? En<br />

sannsynlig forklaring er at hun kjente bade bestyreren<br />

og 2. lrereren pa T¢nsberg Borgerskole.<br />

Bestyreren, cand. theol. Nicolai Benjamin Aall<br />

og <strong>Elise</strong> hadde felles nrere slektninger i Jacob<br />

Aall-familien pa Nes jernverk. Andreas<br />

M¢glestue som var 2. lrerer, tilh¢rte en fremtredende<br />

Lillesandsfamilie som hadde vrert <strong>Elise</strong>s<br />

venner helt fra barnearene.<br />

Det eksisterte skarpe sosiale skillelinjer mellom<br />

de forskjellige samfunnsgruppene i byen, og<br />

sosial omgang mellom folk fra forskjellige stender<br />

var begrenset til bare det h¢yst n¢dvendige.<br />

En embedsmannsdatter som underviste de<br />

kondisjonertes barn, fikk omgang med elevenes<br />

foreldre og innpass i deres omgangskrets. En av<br />

byens fremste og rikeste menn var kj¢pmann<br />

Christopher Seeberg som i 1837 ble valgt til


Tonsbergs forste ordforer. Hans tre dptre hadde<br />

<strong>Elise</strong> <strong>Tvede</strong> som herer. Nar Seeberg-pikene gikk i<br />

skole hos <strong>Elise</strong> <strong>Tvede</strong>, far vi tro at skolen not en<br />

viss ansee!se og fikk god spkning.<br />

I en liten by som Tonsberg var det uungalig at<br />

<strong>Svend</strong> Foyn og <strong>Elise</strong> <strong>Tvede</strong> mptte hverandre.<br />

Han tilhprte en av byens mest kjente familier, var<br />

25 ar og skipper pa fullriggeren «Familien.» I<br />

1835 bodde han et halvt ar i Paris for a here seg<br />

fransk. Tidligere hadde han oppholdt seg i<br />

England for a here det spraket.<br />

<strong>Svend</strong> og <strong>Elise</strong> ma ha blitt gode venner, for da<br />

hun i 1837, etter 3 ar i Tonsberg, flyttet tilbake ti!<br />

Lillesand for a vrere mer sin syke mor, korresponderte<br />

de med hverandre.<br />

To ar senere, i romjulen 1838, hadde <strong>Elise</strong><br />

invitert de to eldste Seeberg-dptrene, som var<br />

blitt 15 og 11 ar, pa nyttarsferie til Lillesand. Det<br />

var en lang og besvrerlig reise vinterstid og lille<br />

Milla pa 8 var igjen hjemme i Tonsberg. Hun<br />

mottok folgende oppmuntringsbrev. 9<br />

S.T.<br />

Jomjru Milla Seeberg<br />

T¢nsberg<br />

Ved Godhed aj H1: A. M¢glestue<br />

Lillesand, den I Januar 1839<br />

Min kjcere, lille Milla I<br />

Da vi nu just ere begyndte paa det nye Aar -<br />

det er kun en god halv Time siden det Gamle<br />

endtes - vil jeg aller J¢rst ¢nske Dig et morsomt<br />

og godt Nytaa,: I Mo,gen skat dine S¢stre<br />

paa Bal hos Langaards, saa jeg haaber de<br />

skulle begynde Aaret paa en morsom Maade.<br />

Du har vel danset rask i Julen? lkke sandt<br />

s¢de Milla?<br />

Nu er Du vist en star Pige, saa jeg tcenker<br />

neppe jeg kjendte Dig igjen om jeg saa Dig.<br />

I Aften har M¢glestue og Poppes spist hos as.<br />

Vil Du vcere s¢d Pige og skrive et title Brev<br />

til mig, kjcere Milla! saa jeg kan se om Du<br />

endnu erindrer Din gamle Lcererinde? Hvis<br />

min Kjcereste kommer herhen og han ikke er<br />

reist ,war Du jaar dette, saa tager han vist<br />

gjerne Brev med for Dig; dog vil jeg rigtignok<br />

haabe at han er ncermere Lillesand end<br />

T¢nsbe1g, ,war M¢glestue kommer hjem. Lev<br />

nu vet, s¢de Milla! og hils mine jorrige Elever<br />

jra mig! Du seer dem vel undertiden. leg ska!<br />

hilse Dig jra Mode,:<br />

Din <strong>Elise</strong> <strong>Tvede</strong><br />

Dette brevet dukket opp i 1977, neste 140 ar<br />

etter det ble skrevet. Det viser at <strong>Elise</strong> hadde<br />

knyttet nrere og sterke band mens hun bodde her<br />

i byen. Brevet ble funnet ved en tilfeldighet i et<br />

avlukke i en kiste som hadde statt pa loftet i<br />

Seeberg-garden i Storgaten 58, der Milla og<br />

Louise pa sine eldre dager bodde hos broren<br />

sin. 10<br />

Den kjreresten <strong>Elise</strong> nyttarsdag 1839 omtaler i<br />

brevet, er <strong>Svend</strong> Foyn. Lengselsfullt skriver <strong>Elise</strong><br />

at hun haper han er nrermere Lillesand enn<br />

Tonsberg nar Milla mottar brevet. Alt ma ha<br />

skjedd raskt denne vinteren, tross ventingen. I<br />

brevet skriver <strong>Elise</strong> at moren hennes hilser til<br />

Milla. Da var fru <strong>Tvede</strong> syk, og hun dpde bare<br />

noen uker senere. <strong>Elise</strong> ventet fremdeles pa sin<br />

<strong>Svend</strong> den 4. mars. Da skrev hun i et brev ti!<br />

bestevenninnnen Thomine: «Endnu har jeg intet<br />

hprt fra min dyrebare <strong>Svend</strong>.» 11 Noyaktig en<br />

maned senere var han i allefall i Lillesand.<br />

Presten i Vestre Moland forte folgende inn i kirkeboken<br />

den 4. april 1839: 12<br />

Ekteviede <strong>Svend</strong> Foyn, ungkarl og skipsskaptein,<br />

30 ar, og <strong>Elise</strong> <strong>Amalie</strong> <strong>Tvede</strong>, jomfru fra<br />

Lillesand, 24 ar. Forlovere: Lars Hammer og Jens<br />

C. Arentz.<br />

<strong>Svend</strong> og <strong>Elise</strong> ble viet uten at det var lyst for<br />

dem pa forhand. Dette var vanlig blant sjpmenn<br />

som plutselig kom hjem fra fart, og ofte skulle ut<br />

igjen like bratt.<br />

I et brev hadde <strong>Elise</strong> omtalt tilvrerelsen som<br />

ugift som «en tynn lykke».13 Na hadde hun og<br />

<strong>Svend</strong> Foyn sorget for a unnga en slik fremtidig<br />

tilvrerelse. De slo seg ned i Lillesand i Madam<br />

Poppes hus (Kaja Moglesue ). Omgangskretsen ti!<br />

de nygifte besto av <strong>Elise</strong>s venner og omfattet alle<br />

de familiene som betydde noe i byen. «Lillesands<br />

upper ten» kaller en !okalhistoriker dem. 14<br />

Aret etter bryllupet flyttet de ned til havnen.<br />

Der leide de seg inn i et hus i Strandgaten som tilhprte<br />

venninnen Thomines bror. Thomine og<br />

skipper Lars Dannevig var ogsa nygifte og leide i<br />

samme hus. Disse to ble <strong>Svend</strong> og <strong>Elise</strong>s gode<br />

venner. I 1840 sto <strong>Elise</strong> gudmor for deres f orste


arn, Thorvald. Da <strong>Svend</strong> Foyn ble begravet mer<br />

enn 50 ar senere, gikk <strong>Elise</strong>s gudbarn, Thorvald<br />

Dannevig, som kong Oscars representant foran<br />

baren med avd¢des ordener pa en pute. 15 Thomine<br />

og Lars andre s¢nn, Nils, ble ogsa fodt mens<br />

<strong>Elise</strong> og <strong>Svend</strong> bodde i Lillesand. Nils Dannevig<br />

kom til T¢nsberg som lege i 1870 og bodde med<br />

sin familie i det senere Maskinistforeningens<br />

hus. 16 Thomine var ofte pa bes¢k hos denne s¢nnen<br />

belt fram til hun d¢de i 1905. Sa gjennom<br />

kon-espondanse med henne og Louise Seeberg<br />

beholdt <strong>Elise</strong> kontakt med T¢nsberg hele sitt liv.<br />

I «<strong>Svend</strong> Foyn og bans dagbok» skriver A.O.<br />

Johnsen at <strong>Svend</strong> Foyn var blitt en ganske velholden<br />

mann rundt 1840. 17 I allefall ville det vrert<br />

uh¢rt at en skipper<strong>kone</strong> skulle ha betalt arbeide,<br />

sa na sluttet <strong>Elise</strong> sin herervirksomhet.<br />

De to delte et Iivssyn som var forankret i en<br />

dyp og ekte religi¢sitet. Dette hadde de fatt med<br />

seg fra barndomshjemmet. I et samfunn uten<br />

sosiale sikkerhetsnett av noe slag, sa de bedrestilte<br />

det som en oppgave a drive sosialt arbeid.<br />

<strong>Elise</strong> hadde vokst opp i et samfunnsengasjert<br />

hjem, og var kan hende den som var mest opptatt<br />

av sosialt arbeid da de giftet seg. Han hadde hatt<br />

lite bade av tid og anledning til slikt, men vi vet at<br />

han senere ga store summer til skoler, avholdssak,<br />

arbeiderboliger og barnehage.<br />

Som nygift brukte <strong>Svend</strong> Foyn mest tid og<br />

krefter pa arbeidet sitt. Han seilte mest pa Belgia,<br />

Frankrike, England og 0stersj¢en med den nye<br />

skuta «Br¢drene». Det var et farefullt liv. Som<br />

nygift berget han sa vidt skipet sitt pa franskekysten.<br />

Sykdom unngikk han heller ikke. En gang<br />

<strong>Elise</strong> ventet, la han sterkt angrepet av nervefeber<br />

i Trondheim. Det sto om Iivet der han la pa et<br />

hotellrom. Den ene av de to legene vertinnen<br />

hadde tilkalt, uttalte at <strong>Svend</strong> Foyn ville vrere d¢d<br />

for le gene rakk a forlate rommet. 18<br />

Som sj¢folk f!est var han mer pa sj¢en enn<br />

hjemme. Han arbeidet iherdig for a sikre utkommet.<br />

<strong>Elise</strong> fikk god tid. Det var forventet at hun<br />

skulle bruke den til a «holde hus» og ellers brodere,<br />

spille piano, tegne og Iese. Men <strong>Elise</strong> var en<br />

rastl¢s sjel. Hun var ikke den som var forn¢yd<br />

med a fylle sin tid med huslige sysler eller sitte<br />

ventende med hendene foldet. Hun engasjerte seg<br />

utenfor hjemmet i avholdssak og skolesak.<br />

Begavet og full av virketrang som hun var, kastet<br />

hun seg ut i kamp for de sakene hun trodde pa.<br />

Dette var intet mindre enn uh¢rt.<br />

En slik selvstendighet ble ansett som direkte<br />

ukvinnelig. Bade gjennom hennes brev og utsagn<br />

fra personer som kjente henne senere, dannes et<br />

bilde av en kontant og bestemt dame. Men var<br />

hun viljesterk, var jo ikke ektemannen det mindre.<br />

Uttrykket «viljesgeni» ble brukt om ham.<br />

Han var ikke ti! a rikke nar han hadde gjort seg<br />

opp en mening om hva som var riktig. Historiene<br />

om bans egenradighet er mange. Og var <strong>Svend</strong><br />

Foyn en sterk og kompromissl¢s mann senere i<br />

Iivet, er det sannsynlig at disse karaktertrekkene<br />

var der da han var i tredvears alderen ogsa, og at<br />

han hadde sin mening om hvordan bans <strong>kone</strong><br />

burde oppfore seg. Dersom hans syn sammenfalt<br />

med det aksepterte i tiden, s¢mmet det seg ikke at<br />

hun fremsatte egne meninger - og slett ikke<br />

offentlig. <strong>Elise</strong> br¢t reglene for god oppf¢rsel.<br />

Hun ble ikke den ydmykt tjenende hustru som<br />

uten a kny underordnet seg sin mann. Et ideal for<br />

tidens kvinner var at de skulle ha vett ti! a tie. Yett<br />

skortet det ikke pa hos <strong>Elise</strong>; men tie gjorde hun<br />

ikke. Det virker som om hun var fast bestemt pa a<br />

bruke sitt gode hode til beste for andre enn sine<br />

nrermeste. Det var vel heist der problemet la, og<br />

sa e1farte <strong>Svend</strong> og <strong>Elise</strong> at ogsa ekteskaplig sam­<br />

Iiv kunne vrere en tynn lykke.<br />

Etter 3,5 ars ekteskap flyttet de fra hverandre.<br />

Separasjoner vakte oppsikt, og denne ble det nok<br />

hvisket om ogsa utenfor Lillesand og T¢nsberg.<br />

Skandalen var et faktum.<br />

Mellom 1825 og 1890 var det mulig a fa skilsmisse<br />

pa to mater i Norge: 19 enten ved dom eller<br />

kongelig bevilling. Skilsmisse ved dom ble bare<br />

gitt etter rettsak reist av en av f¢lgende grunner:<br />

«hor, desertion, bigami, impotens tilstedevrerende<br />

forut for ekteskapet, smittsom og vederstyggelig<br />

sykdom, fengsel pa livstid eller antatt<br />

d¢d.» <strong>Svend</strong> og <strong>Elise</strong> hadde nok ikke noen grunn<br />

til a s¢ke skilsmisse ved dom. Dersom de skulle<br />

fa bevilling, var det ikke mulig uten forutgaende<br />

separasjon. Separasjonsbevilling ble utstedt av<br />

myndighetene etter mekling bade hos sivil og<br />

geistlig ¢vrighet. Det ble krevd at ektefellene var<br />

enige om selve separasjonen og om vilkarene<br />

rundt den. <strong>Elise</strong> skrev: «Jeg blev gift i 1839 med<br />

en skibskaptein, men da vi uheldigvis ikke passede<br />

for hinanden, bleve vi enige om at s¢ge<br />

Separation for 3 Aar siden. Har jeg den<br />

Forn¢ielse at gj¢re Deres personlige Bekjendt-


skab, skal jeg tillade mig, at forelregge Dem<br />

Beviser for, at Separationen ikke blev foranlediget<br />

ved nogen slet Opforsel fra min Side.» 20<br />

Skilsmisser var en sjeldenhet i 1840-arenes<br />

Norge. I perioden 1800-1830 hadde bevillingspraksisen<br />

vrert liberal, og det ble gjennomsnittlig<br />

innvilget 11 per ar. Det eksisterer ingen statistikk<br />

for de neste 45 ar, men vi vet at en mer restriktiv<br />

linje ble fulgt. Det finnes igjen opplysninger for<br />

tiaret 1871-1880. Da var antallet gjennomsnittlig<br />

7 per ar. 21 Det er sannsynlig at antall skilsmissebevillinger<br />

i 1840-arene var nede i fem per ar - ja,<br />

kanskje sa lavt som 2-3 i hele landet.<br />

<strong>Elise</strong>s utsagn tyder pa at de var til mekling og<br />

fikk sin separasjonsbevilling h0sten 1842. Fem ar<br />

senere gikk nok bade <strong>Svend</strong> og <strong>Elise</strong> i giftetanker<br />

igjen, og en av dem ma ha s0kt om skilsmisse, for<br />

den 10. januar 1849 var den et faktum. Da var<br />

<strong>Elise</strong> allerede gift for annen gang. Det hadde<br />

skjedd i Texas fire maneder tidligere. <strong>Svend</strong> Foyn<br />

giftet seg med Lena Bull et halvt ar etter at skilsmissen<br />

fra <strong>Elise</strong> var legalisert.<br />

En separasjon var en dristig handling som<br />

medforte sosial ford0mmelse. Men sa religi0se<br />

som <strong>Svend</strong> og <strong>Elise</strong> var, ma de ha opplevd det<br />

som langt vanskeligere a forsone seg med at de<br />

br0t et 10fte de hadde gitt for Gud.<br />

Det var <strong>Elise</strong> som tok initiativet til a fa ekteskapet<br />

oppl0st. «Vi passet ikke sammen,» skrev<br />

hun taktfullt i et brev. «Det var kun uoverstemmelse<br />

i var karakter som gjorde vart samliv mindre<br />

lykkelig, og da vi ingen barn fikk, ble vi enige<br />

om a skilles. Vi skiltes som venner, og <strong>Svend</strong><br />

Foyn har i sannhet vist seg som min venn, da han<br />

etter min annen manns d0d flere ganger hjalp<br />

meg med betydelige pengegaver.» 22<br />

Hva gjorde de to etter dette stigmatiserende<br />

bruddet h0sten 1842? <strong>Svend</strong> Foyn satset pa det<br />

feltet som skulle gj0re ham ber0mt. Han dro til<br />

Ishavet. <strong>Elise</strong>, som tok tilbake sitt pikenavn, ble<br />

boende i Lillesand der hun ble eier av et hus i<br />

Strandgaten. Det var kanskje hennes mann som<br />

s0rget for at hun fikk en trygg bolig da de ble<br />

separert?<br />

H0sten 1842 satt <strong>Elise</strong> alene og nyseparert i<br />

sitt hus i Lillesand. Hun matte ikke lenger ta hensyn<br />

til en ektemann som, dersom tradisjonen i<br />

byen taler sant, mente hun skulle bruke sin tid pa<br />

«a stoppe hans sokker og stryke hans skjorter.»<br />

Na s0kte den intelligente og aktive <strong>Elise</strong> nye<br />

utfordringer. Praktisk og full av virketrang planla<br />

hun a starte en handgjerningskole for piker.<br />

Finansieringen ordnet hun privat, men ordf0reren<br />

svarte nei da hun s0kte om gratis lokale ti! skolen.<br />

«En kvinne b0r ikke komme med forslag av<br />

den natur», var begrunnelsen han ga. <strong>Elise</strong> var<br />

ikke sa Jett a stanse og fikk skolen igang i et privathus<br />

som tilh01te venner. Den ble en suksess,<br />

for n0yaktig 50 ar senere sp0r hun venninnen sin<br />

etter skolen i et brev. 23 Hun underviste pa skol en<br />

sin, men hun brukte ogsa mye tid pa avholdsbevegelsen.<br />

I f0rste halvdel av forrige arhundre 0kte alkoholkonsumet<br />

i Norge voldsomt, og ble et alvorlig<br />

samfunnsproblem. Dette var bakgrunnen for<br />

fremveksten av den organiserte avholdsbevegelsen.<br />

I 1841 ble det starlet et lokalt avholdslag i<br />

Lillesand.<br />

<strong>Elise</strong> var blitt overbevist om at arbeidet for a<br />

redusere alkoholkonsumet blant folk var viktig.<br />

Hun papekte at nar hverken et restriktivt lovverk,<br />

0kte avgifter eller prestenes iherdige formaninger<br />

hadde gitt noe synlig resultat, var det bare gjennom<br />

folkeopplysning og i arbeidet for a utbre<br />

avholdsforeninger det kunne oppnaes varige<br />

resultater.<br />

Ord ble fulgt av handling. <strong>Elise</strong> ba om a fa bli<br />

medlem av lokallaget, men hun var ikke 0nsket.<br />

Hun lot seg ikke stanse, men insisterte pa medlemskap,<br />

idet hun papekte at reformer lettere ville kunne<br />

gjennomf0res dersom kvinner ogsa st0ttet foreningen.<br />

Senere fortalte hun at det faktum at ingen<br />

kvinner var medlem, ikke skremte henne, men<br />

gjorde henne enda ivrigere etter a melde seg inn.<br />

Hun ble det f0rste kvinnelige medlem av<br />

lokallaget i Lillesand, og det er ganske sikkert at<br />

<strong>Elise</strong> ogsa var den f0rste kvinne som var aktiv i<br />

norsk avholdsbevegelse. Bade henne personlige<br />

medlemskap og oppfordringer til andre kvinner<br />

om a delta, ma ha hatt effekt, for pa et tidlig tidspunkt<br />

i avholdsbevegelsens historie finnes mange<br />

aktive kvinner.<br />

I dag kan vi si at hun flyttet grenser. Den gang<br />

ble hennes oppf0rsel betraktet som uh0rt og<br />

ukvinnelig. <strong>Svend</strong> Foyn var selv ivrig i avholdssaken,<br />

sa synet pa drikkeondet delte nok ektefellene.24<br />

Hva han mente om <strong>Elise</strong>s engasjement,<br />

kan vi bare spekulere pa.<br />

<strong>Elise</strong> slo seg ikke til ro etter a ha oppnadd<br />

medlemskapet. Hun agiterte aktivt og bidro med


0konomisk styjtte. Anonymt utga hun et lite hefte<br />

med den lange tittel: «Opfordring til alle ::edle<br />

M::end og Quinder, at forene sig i Maadeholdsselskaber<br />

for at utrydde Br::endeviinsdrik og<br />

Drukkenskab; tilligemed en kart Fremstilling af<br />

de skadelige F0lger af Br::endeviinsdrik.» 25 I dette<br />

lille heftet argumenterer hun logisk og lettfattelig.<br />

F0rst regner hun belt konkret ut hvor mange<br />

speciedaler en person som drikker for noen fa<br />

skilling om dagen, og en person som drikker<br />

mye, ville kunne hatt i banken etter et ar og etter<br />

tredve ar dersom ban ikke drakk, men sparte<br />

pengene. De kunne v::ere gode a ha enten til barnas<br />

utdannelse eller til egen alderdom,skriver<br />

bun.<br />

Hun gar ogsa til felts mot folk av sin egen<br />

klasse som «drikker med matehold.» Slik bruk er<br />

farlig og den sakalte mateholdne drikker skader<br />

avholdssaken mer enn den egentlige dranker,<br />

skriver <strong>Elise</strong>. «Intet fornuftig menneske vil forfores<br />

ved en drankers eksempel. Han skaper motbydlighet<br />

og forrakt - stundom ogsa medlidenhet.<br />

Derimot er det pa aktverdige, ordentlige og anseelige<br />

folks eksempel at den uerfarne styjtter seg<br />

nar han fprste gang tar glasset i handen. Jo aktverdigere,<br />

jo mer anseelse og innflytelse hans<br />

stilling i samfunnet giver, jo farligere er eksemplet,<br />

is::er for ungdom!» Hun konkluderer med at<br />

penger ti! brennevin er en totalt un0dvendig<br />

utgift, og fremmer konkrete forslag om hvordan<br />

disse pengene kan brukes bedre, nernlig til «det<br />

alminneliges vel, n::eringsveiernes oppkomst,<br />

opplysningens fremme og de fattiges bedre og<br />

hensiktsmessigere underst0ttelse.» Her far vi et<br />

glimt av en annen side ved <strong>Elise</strong>s samfunnsengasjement.<br />

Vi ser at bun hadde gjort seg opp en<br />

mening om pa hvilke ornrader det matte satses<br />

politisk for a gj0re Norge ti! et bedre samfunn a<br />

leve i for alle samfunnsklasser.<br />

Alt <strong>Elise</strong> skrev var klart og direkte formulert.<br />

At hun ogsa kunne v::ere provoserende, viser fplgende<br />

skarpe avslutning pa et leserbrev: «Jeg<br />

haper a ha overbevist alle som ikke med barnsindig<br />

egensindighet henger fast i forutinntatte<br />

meninger.» Dette innlegget og alle de andre<br />

offentlige ytringene hennes i lokal- og hovedstadspressen,<br />

bar signaturen «Af en Dame».<br />

K vinner fremsatte ikke sine meninger pa trykk.<br />

Varen 1845 dro <strong>Elise</strong> fra Lillesand. Arsaken<br />

vet vi ingen ting om, men hun dukker opp hos<br />

kammerherre Krefting pa Nes herregard i Borge.<br />

I f0lge et brev til venninnene sine i Lillesand<br />

skulle bun «undervise B0rnene i Haandarbeide<br />

og Tegning.» 26<br />

Hvordan <strong>Elise</strong> kom til a trives hos kammerherrens<br />

familie, eller de med henne, vet vi ikke noe<br />

om. Heller ikke hvor lenge hun ble v::erende i<br />

Borge. Hun kom til faredagen, den 14. april, og<br />

det tidligste bun kunne flytte var den 14. oktober.<br />

Mest sannsynlig ble hun hos familien Krefting et<br />

belt ar, for neste gang vi finner spar etter henne er<br />

sommeren 1846. Da bor bun i Kristiania.<br />

I 1839 hadde vennen Johan Reiersen starlet<br />

«Christiansandsposten». Det var en liberal avis<br />

som ivret for reformer og forbedring av arbeiderklassens<br />

kar. Reiersen gikk sterkt ut mot urettferdighet<br />

og undertrykkelse og oppfordret til utvandring.<br />

Han hevdet at alle som led npd i Norge,<br />

«de av vare landsmenn som samler smuler fra de<br />

rikes bard», ville fa et bedre liv i Amerika.<br />

Utvandringsspprsmalet skapte voldsom avisdebatt<br />

og mange redaktprer var uenige med<br />

Reiersen.<br />

Reiersen dro pa en rundreise i Amerika, og da<br />

ban kart etter tilbakekomsten bestemte seg for a<br />

emigrere, pnsket han a kunne fortsette med a spre<br />

opplysninger om utvandring selv om ban ikke<br />

bodde i Norge, og ban startet tidsskriftet «Norge<br />

og Amerika.»<br />

Da <strong>Elise</strong> dukker opp i Kristiania i 1846, er det<br />

som redaktpr av «Norge og Amerika.» <strong>Elise</strong> sa at<br />

hun tok redakt01jobben fordi «ingen 0nsket a<br />

overta ansvaret for en sa farlig publikasjon som<br />

kunne lure folk til a utvandre. For a holde tidsskriftet<br />

i gang, patok jeg meg arbeidet med utgivelsen.»<br />

« Jeg kunne saameget lettere gj0re det,<br />

ettersom jeg er temmelig inde i denne Sag, da<br />

U dvandringen i de sidste Aar, saavelsom Alt hvad<br />

der er skrevet for og imod, bar gjort Krav paa min<br />

s::erdeles Interesse.» 27 I 1846-47 sto hun som<br />

ansvarlig redakt0r under signaturen E.<strong>Tvede</strong>, og<br />

ble dermed Norges f0rste kvinnelige redakt0r.<br />

Postmester Gjestvang fra L0iten var en av abonnentene.<br />

Han reiste til hovedstaden for a oppsoke<br />

redaksjonen og bans overraskelse ble star da han<br />

oppdaget «at redakt0ren var et fruentimmer!» Og<br />

med rette! Som den banebryter hun var, hadde<br />

<strong>Elise</strong> beveget seg inn pa nok et felt som i mange<br />

artier etter 1846 var forbeholdt menn.<br />

Varen 1847 gikk bun ombord i barken


« Y gdrasil» i Drobak for a reise ti! Texas. Det er<br />

naturlig a sporre hva som kan ha Iigget bak hennes<br />

avgjorelse om a forlate Norge.<br />

Hun var sikkert interessert i forstehands kunnskap<br />

om Iandet hun anbefalte i sitt tidsskrift, men<br />

pa et dypere plan er det ikke svar nok pa sporsmalet.<br />

Hvilke andre omstendigheter kan ha vrert<br />

med pa a fa henne til a ta avgjorelsen om a forlate<br />

Norge?<br />

Sa opptatt som <strong>Elise</strong> var av a forbedre forholdene<br />

for vanlige arbeidsfolk er det ikke utenkelig<br />

at hun selv foretrakk a leve i et sarnfunn der alle<br />

hadde storre frihet og muligheter. Kanskje hun<br />

valgte a reise fra Norge - og sine privilegier - for<br />

a kunne !eve blant mennesker som fikk etter innsats<br />

og ikke etter fodsel. Men tanken om at det<br />

ikke bare la idealistiske motiver bak hennes<br />

avgjyjrelse, ligger ogsa ganske nrer.<br />

Hun var 32 ar, skilt, barnlos, foreldrelos og<br />

uten sosken. Det var ingenting i hennes ytre<br />

omstendigheter som holdt henne tilbake.<br />

Hun hadde nrere venner som allerede hadde<br />

forlatt Norge. Flere av dem tilhorte samme sosiale<br />

lag som <strong>Elise</strong>. De var opplyste mennesker<br />

med solid utdannnelse som ikke var representative<br />

for utvandrere flest. I.Semmingsen skriver at<br />

de hadde vakt oppsikt eller skandale i sine nrermiljoer<br />

for de dro: dels ved skilsmisser, familieskandaler,<br />

uheldige okonomiske forhold, konkurser,<br />

uhederlighet og straffesaker, og dels ved a ta<br />

aktivt del pa den liberale siden i sine politiske og<br />

sosiale engasjementer. Det forste gjorde at de<br />

ikke var helt «stuerene», det andre betydde at de<br />

brot radikalt med sine omgivelser. 28 Norge var et<br />

tradisjonsbundet sarnfunn der man ikke ustraffet<br />

skilte seg ut. Det ble for vanskelig a leve her. Ble<br />

ogsa <strong>Elise</strong> «presset» ut? Ble belastningen for stor<br />

for en fraskilt kvinne som brot med sarnfunnets<br />

normer?<br />

Emigrasjonsforskere snakker om «pull» og<br />

«push» faktorer bak avgjorelsene om a utvandre.<br />

Jeg tror hennes mot og selvstendighet kostet og at<br />

noe av prisen hun betalte var utvandring. Vi kan<br />

jo ogsa spekulere pa om det var pull eller pushfaktorer<br />

som veide tyngst da <strong>Svend</strong> Foyn etter<br />

ekteskapet satset pa Nordishavet.<br />

I Texas giftet <strong>Elise</strong> seg med William W rerenskjold<br />

fra Fredrikshald, og de fikk tre sonner og<br />

har etterslekt i Texas i dag.<br />

For mannen hennes hadde i allefall push-faktoren<br />

veid tyngst for han slapp ut av Tugthuset i<br />

Kristiania etter a ha sonet 3,5 ar rett for han<br />

utvandret. 29 Dammen var for forfalskning av et<br />

pass og tyverier. Han hadde tidligere sonet en<br />

dom pa 4 maneder i 0stfold «for betydelige tyverier»<br />

sammen med sin mor, soster og andre. Jeg<br />

skal ogsa her si litt om William og <strong>Elise</strong> kan ha<br />

kjent hverandre fra for. Clausen sier i en fotnote i<br />

«The Lady with the Pen» at det gikk rykte i Texas<br />

om at Wrerenskjold hadde vrert <strong>Svend</strong> <strong>Foyns</strong><br />

bokholder i Tonsberg, og at han «hadde stukket<br />

av med arbeidsgiverens <strong>kone</strong>». Da <strong>Elise</strong> bodde i<br />

Tonsberg, var Wrerenskjold bare 12-15 ar. Da<br />

hun var gift med <strong>Svend</strong> Foyn, bodde de i<br />

Lillesand og Wrerenskjold bodde i 0stfold.<br />

Dommene hans tyder pa det. Magne Syversen<br />

skriver i «Norge i Texas» at <strong>Elise</strong> og William<br />

bodde sammen i Kristiania i et ar for de emigrerte<br />

sammen. Og at de mottes da hun som husflidsinteressert<br />

besokte Tugthuset. Det kan hun ha gjort,<br />

men han slapp ut bare et par maneder for han<br />

emigrerte, og vi vet fra hennes brev og en artikkel<br />

i «Norge og Aamerika» at hun bestilte skibsleilighet<br />

til seg og tre andre navngitte personer hos en<br />

skipsreder i Asker. Siden sier hun at reisefolget<br />

ble forandret i siste oyeblikk og W rerenskjold tok<br />

den ledige plassen. 30 De kan nok kanskje ha kjent<br />

hverandre, men antydningene hos Syversen og<br />

Clausen stemmer ikke.<br />

De kjopte seg en gard pa over 5000 mal. <strong>Elise</strong><br />

hadde en formue pa 3000 spesiedaler da hun forlot<br />

Norge. 3 ' <strong>Elise</strong> deltok aktivt i gardsarbeidet og<br />

engasjerte seg i nrermiljoet. Hun underviste de<br />

norske barna, sarnlet inn penger til a bygge skole,<br />

kirke og fa en norsk prest. Dessuten startet hun<br />

avholdslag, bokklubber og studiesirkler, og hun<br />

skrev mange leserinnlegg i amerikanske og norske<br />

aviser og ikke minst - hun skrev utallige<br />

brev. 32<br />

Selv om <strong>Elise</strong> alltid forsvarte staten hun hadde<br />

slatt seg ned i og tegnet et positivt bilde av mulighetene<br />

der, 33 fantes det en negativ ting som hun<br />

ikke forsokte a skjule; nemlig slaveholdet. «Jeg<br />

tror at Slavesystemet er belt imot Guds Lov ....<br />

men det eneste vi Immigranter kan gjore er at<br />

holde oss unna hele Slavesystemet.» «I Norge<br />

seer man med ligesaa megen Ringeakt paa de<br />

Fattige, som de Hvide her paa Negrene. Begge<br />

Dele hader jeg, men jeg kommer nresten aldrig i<br />

Berorelse med Slaverne og Slaveeierne. Dog


cfi rnbtgjgrelf er.<br />

ot)fan,.<br />

Atter er det min tunge Lod at underrette<br />

vore Sloogtningin· og :Venner i ·Norge og Danmark,<br />

at Dden har ber¢vet os en af vo:re<br />

Kjl.t're, idet min_ Mand, Yilhc!m Wrerenskjold,<br />

nfgik ved D¢den den 17de Novbr., i sit 44de<br />

Aar. 2 S¢nner, 15 og 13 .A:ar gamle, begrrede<br />

med mig hans altfor tidlige Bortgang. De af<br />

mine gaml Venner og Korrespondenter, soniikke -<br />

have tabt al Interesse for· mig, bedes snart at<br />

glrede mig med Brey · og addressere til Prairiville<br />

P. 0. Kaufmann County, Texas,<br />

<strong>Elise</strong> Wrereni;kjeld,<br />

fadt <strong>Tvede</strong>.<br />

Faksimilefra Morgenbladet m: 501867.<br />

vilde jeg lige Texas meget bedre, dersom her ikke<br />

var Slaver og jeg har bestandig Frygt for, at mine<br />

B¢rn engang kunde blive Slaveholdere, hvilket<br />

vilde vrere en Vederstyggelighed for mig,» skrev<br />

hun f¢r Borgerkrigen br¢t ut.<br />

Det var ikke enkelt for dem som hadde tatt et<br />

avgjort standpunkt mot slaveholdet a bo i Texas.<br />

<strong>Elise</strong> forteller i et brev at hun en gang fikk det<br />

intrikate sp¢rsmalet om hun ville like a fa en svigerdatter<br />

som var neger. Hun innr¢mmet at hun<br />

ikke ville vrere spesielt glad, men at hun hadde<br />

foretrukket det fremfor a ha barnebarn som var<br />

slaver!<br />

<strong>Elise</strong>s handlinger var rettet mot nrermilj¢et,<br />

men tankene hennes gikk ofte ti! f¢delandet.<br />

Brevene hennes gir inntrykk av at hun folte seg<br />

intellektuelt isolert. Hun ¢nsket a holde seg orientert<br />

om norsk samtidslitteratur og skrev stadig<br />

om b¢ker. Alie hennes venner og slektninger<br />

sendte na og da en bok, men Thorvald Dannevig<br />

var den mest gavmilde. 34<br />

Da <strong>Elise</strong> var 74 ar, abonnerte hun pa Gina<br />

Kroghs kvinnetidsskrift «Nylrende». «Vi lrese to<br />

Blade, som udkomme i Norge. Begge redigerede<br />

af Damer.» 35<br />

Nesten 50 ar etter hun forlot Norge, var nok<br />

<strong>Elise</strong> i det fjerne Texas bedre orientert om norsk<br />

litteratur og samfunnsdebatt enn nordmenn flest.<br />

Kontakten med gamlelandet pleiet hun omhyggelig.<br />

Nar hun skriver til Thomine: «Du faar et lidet<br />

I<br />

Brev for et langt, men dette er det 12 jeg skriver<br />

paa een U ge, og jeg skal ha 3 til ferdige ti! i<br />

Morgen Middag,» far vi et lite innblikk i hvor<br />

omfattende hennes korrespondanse var. 36<br />

Som allerede nevnt hadde <strong>Elise</strong> kontakt med<br />

T¢nsberg ogsa. Helt fram til sin d¢d brevvekslet<br />

hun med sin tidligere elev, Louise Seeberg.»Faar<br />

du dette i T¢nsberg, da lad Louise Seeberg lrese<br />

det, hun gheder mig undertiden med et interessant<br />

brev,» skriver hun nesten 80 ar gammel til<br />

Thomine. 37 Og en annen gang skriver <strong>Elise</strong> til<br />

Thomine i T¢nsberg og hilser til alle som «endnu<br />

mindes mig med velvilje.» Var <strong>Svend</strong> Foyn en av<br />

dem, tro? <strong>Elise</strong> ma ha bevart en viss respekt og<br />

beundring for sin f¢rste mann. Hun spurte flere<br />

ganger etter ham i brevene til Thomine. «Jeg forstaar<br />

at du har vreret i T¢nsberg. Traf du Foyn?<br />

Jeg har ofte !rest i Avisene om hans suksessfulle<br />

Hvalfangst.» 38 En annen gang sp¢r hun: «Mon<br />

<strong>Svend</strong> Foyn ska! paa Hvalfangst? Nu bliver han<br />

jo 80 i Juni. Kan man faa kj¢bt et Portrret af<br />

ham?» 39 Og i 1887, mange ar etter hendelsen,<br />

betror hun bestevenninnen sin: « Jeg havde laant<br />

150 dollar for aa betale en Gjeld og havde mer<br />

enn det ti! gode. Men saa ble mit Laan opsagt,<br />

mens jeg ikke kunde faa mit Tilgodehavende<br />

udbetalt.. ... Jeg skrev da til Foyn og forklarte ham<br />

min Stilling i all korthed, og trenk, han var saa<br />

udmerked snild, at han sendte mig 400 dollar. Der<br />

er vel ikke een blandt tusind, ja nreppe een blandt<br />

een million Mrend, som ville gjort saa meget for<br />

en fraskildt Kone, som Foyn har gjort for mig.<br />

Jeg blev saa glad, at jeg sov meget lide den<br />

Natten.»40)<br />

Denne ¢konomiske hjelpen er vel et uttrykk<br />

for at <strong>Svend</strong> Foyn ikke bare hadde negative folelser<br />

vis a vis sin forste <strong>kone</strong>. De ma ha bevart en<br />

gjensidig respekt for hverandre, og han var stor<br />

nok til a vise det da hun satt som enke i Texas<br />

mange artier etter skilsmissen.<br />

Selv om <strong>Svend</strong> Foyn d¢de bare to maneder<br />

for <strong>Elise</strong>, rakk nyheten fram ti! henne. I det<br />

siste brevet vi kjenner fra henne, sier hun: «Ja,<br />

<strong>Svend</strong> Foyn er d¢d. Jeg modtog Beretningen<br />

om hans storslagne Begravelse fra en Venn i<br />

T¢nsberg.» 41<br />

<strong>Elise</strong> vakte berettiget oppsikt i sin samtid.<br />

Hverken holdningene eller handlingene hennes<br />

var typiske for det milj¢et hun kom fra, og hennes<br />

vakne samfunnsengasjement sjokkerte. Hun


ade br¢t, og gikk: vidt ut over de stengsler som<br />

begrenset utfoldelsesmulighetene for den tids<br />

kvinner. Hun fortjener a bli trukk:et fram i lyset<br />

igjen 100 ar etter hun d¢de.4 2<br />

Fotnoter.<br />

I. I.Semmingsen; Dr¢m og dad, s.29<br />

2. Kirkebok for Dypvaag og Flougstad. D¢pte 1815.<br />

Statsarkivet i Kristiandsand.<br />

3. Brev ti! Thomine Dannevig, 29.7.1892<br />

4. Brev ti! Carl Budde, 11.9.1865<br />

5. Brev ti! Carl Budde, 11.9.1865<br />

6. Lisbeth Higley; <strong>Elise</strong> <strong>Tvede</strong> - <strong>Svend</strong> <strong>Foyns</strong> f¢rste<br />

<strong>kone</strong>. Njotar¢y. Arsskrift 1994/95<br />

7. Arkivet i Texas Institute of Culture. University of<br />

Texas, San Antonio, Texas.<br />

8. Brev ti! Thomine Dannevig 28.8.1846<br />

9. Tilhprer Axel Seeberg<br />

10. Carl E.Paulsen; T¢nsberg gjennom tidene,s.155-<br />

157<br />

I I. Brev ti! Thomine Hansen (Dannevig),4.3.1834<br />

12. Kirkebok for Vestre Moland, 1817-1851.<br />

Statsarkivet i Kristiandsand<br />

13. Brev ti! Thomine Dannevig, 28.8.1846<br />

14. Kjell Rosenberg; Lillesands historie, bd.1, s.169<br />

15. Johan Austb¢, s.82<br />

16. Carl E. Paulsen, s.154<br />

17. Arne Odd Johnsen; <strong>Svend</strong> Foyn og hans dagbok,<br />

s.35<br />

18. Johan Austb¢, s.20<br />

19. Norges offisielle statistikk, Fjrerde Rrekke. Nr.<br />

130. Skilsmisser og separationer.s.4-69<br />

20. Brev til Taale Gjestvang, 4.10.1846<br />

21. N.O.S. Fjrerde Rrekke, nr. 130, s.4-69<br />

22. Brev til prof. Rasmus B. Anderson,3.7.1894<br />

23. Brev ti! Thornine Dannevig, 29.7.1892<br />

24. H.B.Klreboe, s.46<br />

25. Aust-Agder Arkivet i Arendal<br />

26. Brev ti! fru Hauge, Madammerne Poppe og<br />

Dannevig, Jomfruerne Arentz og Langaard, fra<br />

1845 (udatert)<br />

27. Brev ti! Taale Andreas Gjestvang, 4.10.1846<br />

28. I. Semrningsen;Dr¢m og dad, s.29<br />

29. Christiania Tugthuus. Fanger. Domsprotokoll I,<br />

1840-1844, s.98. Christiania Tugthuus,<br />

Fangeprotokoll, 1839-1850, s.107. Pass protokoll<br />

1838-48, Kristiania Politikammer. Statsarkivet i<br />

Oslo.<br />

30. Reisebrev fra <strong>Elise</strong> <strong>Tvede</strong> i «Norge og Amerika»,<br />

1847-48<br />

31. Brev til Taale Gjestvang, 4.10.1846.<br />

32. Morgenbladet, Kristiania, 26.2.1858. Brev fra<br />

E.<strong>Tvede</strong><br />

33. Morgenbladet, Kristiania, 17.6.1852. Brev fra<br />

E.<strong>Tvede</strong><br />

34. Brev til Thorvald Dannevig, 23.9.1883, 14.7.1857,<br />

16.5.1890<br />

35. Brev til Thomine Dannevig, 19.10.1888<br />

36. Brev til Thomine Dannevig, 6.1.1857<br />

37. Brev til Thomine Dannevig, 31.12.1886<br />

38. Brev til Thornine Dannevig, 23.5.1875<br />

39. Brev ti! Thomine Dannevig, 23.1.1889<br />

40. Brev til Thomine Dannevig, 21.12.1887<br />

41. Brev til prof. RB.Anderson, 10.1.1895<br />

42. Morgenbladet Kristiania, nr. 159, 25.3.1895.<br />

D¢dsannonse<br />

Kilder til «<strong>Elise</strong> <strong>Amalie</strong> <strong>Tvede</strong> - <strong>Svend</strong> <strong>Foyns</strong><br />

f0rste <strong>kone</strong>.»<br />

Aager-Hansen; Lillesand i eldre tid. Bd.1-III, Kr.sand<br />

1952- 54.<br />

Aamland og Semmingsen; Agder og Amerika. En samling<br />

gamle Amerika-brev. Nordmannsforbundet,<br />

Oslo 1953<br />

Anderson, Rasmus; The first Chapter of Norwegian<br />

Immigration. Madison, Wisconsin 1896<br />

Arbeide1ioreningens Blad, Christiania 1852-53<br />

Aust-Agder arkivet, Arendal. Mappe 480<br />

Austb¢, Johan; <strong>Svend</strong> Foyn. Mannen og verket. Oslo<br />

1943<br />

Bache-Hansen, Bertel; <strong>Svend</strong> Foyn. Fagbiblioteket Fri<br />

Lesning nr. 55<br />

Bakken, Asbj¢rn; Anmeldelse av «The Lady with the<br />

Pen.»Vart Land, 3.1.1962<br />

Bang, Karin; Jut¢y. 1. Havet ble blod. Roman fra<br />

Vestfold 1800-1864. Dreyers Forlag. Oslo 1978<br />

Barnes, Lmrnine; «Lady with a Pen.» Texas Star, 30.<br />

jan.1972<br />

Berghshaven, Lisen; Emigrant-kvinner. Grimstad<br />

Byselskaps arskrift 1970<br />

Blegen,T.C.(red); Land of their Choice. Minnesota<br />

1955<br />

Blegen,T.C.(red); Amerikabreve. Oslo 1958<br />

Bull,Henrik J; <strong>Svend</strong> Foyn. Foredrag. Christiania 18 92<br />

Clausen, C.A (red);The Lady with the Pen. <strong>Elise</strong><br />

Wrerenskjold in Texas. Norwegian-American<br />

Association, Northfield, Minn. 1961<br />

Clausen, C.A: A Texas Manifesto. A letter from Mrs.<br />

<strong>Elise</strong> Wrerenskjold.Norwegian-American Studies<br />

and Records, vol.XX<br />

Northfield, Minnesota 1959<br />

Coldevin, Axel; Norske Storgarder.Bd. I, Aschehoug,<br />

Oslo 1950<br />

Christiania Tugthuus. Fanger. Domsprotokoll 1, 1840-<br />

1844. Statsarkivet i Oslo<br />

Christiania Tugthuus. Fangeprotokoll 1839-1850.<br />

Statsarkivet i Oslo<br />

Dittmann, Erling; «Kvinnen med pennen»,<br />

Fredrelandsvennen 21.3.1967<br />

Faye, Andreas; Bidrag ti! Holts presters og prestegjelds<br />

historie. Arendal 1859<br />

Guddal, Berit; «<strong>Elise</strong> <strong>Amalie</strong> <strong>Tvede</strong>. Prestedatteren fra<br />

Holt som ble pioner i Texas.»<br />

Ragland, S; «<strong>Elise</strong> <strong>Tvede</strong>». Lillesandsposten<br />

28.12.1922 og 2.1.1923


Halvorsen; Norsk forfatterleksikon. Bd.6. Kristiania<br />

1905<br />

Hamars Budstikke 1852<br />

Higley,Lisbeth; <strong>Elise</strong> <strong>Tvede</strong> - <strong>Svend</strong> <strong>Foyns</strong> f0rste<br />

<strong>kone</strong>. Njotar0y, Arsskrift 1994/95<br />

Institute of Texan Cultures, San Antonio, Texas;<br />

Diverse arkiv- og bildemateriale.<br />

Johnsen,Arne Odd; <strong>Svend</strong> Foyn og hans dagbok. Oslo<br />

1943<br />

Johnsen,Hartvig; <strong>Elise</strong> <strong>Tvede</strong>. En norsk foregangskvinne<br />

i kampen mot alkoholen, Oslo 1944<br />

Johnsen, Oscar, Albert; T0nsbergs historie,Bd.1-3,<br />

Gyldendal, Oslo 1929, 1934 og 1952<br />

Kildal, Arne; Anmeldelse av «The Lady with the Pen.»<br />

Verdens Gang 12.1.1962<br />

Klreboe, H.B: <strong>Svend</strong> Foyn. Et minneskrift. A. Beckmanns<br />

forlag, Christiania 1895<br />

Kraft, Jens; Norsk Forfatterleksikon 1814-1856.<br />

Kristiania 1863<br />

Lie, Jonas; «<strong>Svend</strong> Foyn og ishavsfarten».<br />

Folkevennen, Kristiania 1879<br />

Lovoll, Odd; Det ]0fterike landet. Historien om norskamerikanerne.<br />

Universitetsforlaget 1983<br />

Maadeholdstidende nr. 19, 1845. «Om<br />

Maadeholdssagen. Af en Dame.»<br />

Morgenbladet, Kristiania, arg. 1852, 1867 og 1895<br />

Nordmanns-forbundtes smaskrifter, nr. 2; Agder og<br />

Amerika. En samling gamle Amerika-brev.<br />

Aschehoug, Oslo 1953.<br />

Norge og Amerika. Et maanedlig flyveblad. 1.-3.arg.<br />

Christiania 1845-1847<br />

Norges officielle statistikk, Fjerde Rrekke nr.130;<br />

Skilsmisser og Separationer. Kristiania 1905<br />

The Norwegian Texans. Utgitt av Institute of Texan<br />

Cultures, Univeristy of Texas, San Antonio 1970<br />

Olsen, Emil; <strong>Elise</strong> Wrerenskjolds breve. T0nsbergs<br />

Blad mai 1925<br />

Paulsen, Carl E; Gamle T0nsberg. Th. Landbergs<br />

Forlag, T0nsberg 1953<br />

Rosenberg, Kjell; Lillesands historie bd. l .Mennesker,<br />

by og boliger. Lillesand 1990<br />

Semmingsen, Ingrid; Dr0m og dad. Utvandringen ti!<br />

Amerika. Oslo 1975<br />

Semmingsen, Ingrid; Veien mot vest. Utvandringen fra<br />

Norge ti! Amerika 1825-1865. Oslo 1941<br />

Slaatto, Anine, W; «Et portrett av den purunge <strong>Elise</strong><br />

<strong>Tvede</strong> fra Holt prestegard». <strong>Tvede</strong>strandsposten<br />

nr.88, 1971<br />

Statsarkivet i Kristiansand; Kirkeb0ker for Dypvag,<br />

Vestre Moland og Holt, 1810-1833<br />

Statsarkivet i Oslo; Kirkeb0ker for Fredrikshald 1800-<br />

1850<br />

Steffens, Haagen K; Linderud og slregterne Mogensen<br />

og Mathiesen, Fabritius, Christiania 1899<br />

Sundtoft,D.S; Vestre Moland kirke. Trekk av dens historie<br />

gjennom 800 ar. Arendal 1983<br />

Syversen, Odd M; Norge i Texas. Et bidrag ti! norsk<br />

emigrasjonshistorie. Stange Historielag 1982<br />

Tor0d, Aage.C; <strong>Svend</strong> <strong>Foyns</strong> Arbeiderboliger 1857-<br />

1982, T0nsberg 1983<br />

<strong>Tvede</strong>,<strong>Elise</strong> <strong>Amalie</strong>: Opfordring ti! alle redle Mrend og<br />

Quinder, at forene sig i Maadeholdsselskaber for at<br />

udrydde Brrendeviinsdrik og Drukkenskab; tillige<br />

med en kort Fremstilling af de skadelige F0lger af<br />

Brrendeviinsdrik. Christiania 1843<br />

<strong>Tvede</strong>, <strong>Elise</strong>: «Om Maadeholdssagen,» af en Dame.<br />

Maadeholds- tidende nr. 19, 1845<br />

Tveiten, Helge, O; S0rlandet - emigrasjonstidens<br />

«trekkfugl-landsdel». Agderposten 21.10.1972<br />

T0nsberg Ugeblad, nr.31. 16. l.l840<br />

0stby,Jan; Hvalkongen. Eventyret om <strong>Svend</strong> Foyn.<br />

Gyldendal, Oslo 1953<br />

0verland og Kjrerheim; Fra Amerika ti! Norge. Norske<br />

utvandringsbrev 1838-1874. Bd.1-3. Riksarkivet.<br />

Kjeldeskriftfondet, Solum forlag 1992 og 1993<br />

Ffilgende personer bar vrert til stor hjelp:<br />

Inger Andreassen, Knut Egil Hamre, Tove Dahl<br />

Johansen, Tone Mathiesen, Per Mollatt, Kjell Rosenberg,<br />

Axel Seeberg, Knut Selmer, Anine Wollebrek<br />

Slaatto, Lillemor Str0m, Odd Magnar Syversen og Sue<br />

Ann Trammell.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!