26.05.2022 Views

CNP flip-book 21x28

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

CNP har tariffavtale

med Fellesforbundet og

er medlem av Norsk Industri.


VI HAR NÅ ET STORT ANTALL

ELEKTRIKERE LEDIGE TIL

OPPDRAG FOR DEG

Våre elektrikere har kompetanse innen

on/offshore, skipsindustri, samferdsel og bygg/anlegg.

HVORFOR VELGE OSS?

CNP leverer høyt kvalifisert nordisk

personell, med fokus på kvalitet og HMS

som en integrert del i alle ledd av sin

leveranse. Gjennom et godt samarbeid

plikter selskapet alltid å levere resultater

raskt og effektivt, med det mål for øyet å

fremstå som en attraktiv samarbeidspartner

og arbeidsgiver for kunder

og ansatte.

DU BLIR FORNØYD MED RESULTATET

Våre elektrikere har god teknisk innsikt

og en genuin interesse for teknologi.

De liker å samarbeide og er flinke til

kommunisere med andre. De er

fleksibel, har stor arbeidskapasitet,

de er effektive, løsningsorienterte og

opptatt av sikkerhet.

HVA SLAGS OPPGAVER UTFØRER VI?

Vi utfører oppgaver innenfor prosjektering,

elektro og automasjon, installasjoner, drift,

service og vedlikehold.

VÅR VISJON

T


Vi realiserer kundens potensialeVÅRE VERDIER

• Profesjonell • Lojal • Langsiktig


CNP leverer høyt kvalifisert nordisk personell, med fokus på kvalitet og HMS som

en integrert del i alle ledd av sin leveransen. Gjennom godt samarbeid plikter

selskapet alltid å levere resultater raskt og effektivt, med det mål for øyet å fremstå

som en attraktiv samarbeidspartner og arbeidsgiver for kunder og ansatte.

HER ER NOEN AV VÅRE PROSJEKTER:

Offshore:

Goliat - Eko L - Sleipner A - Gudrun - Kvitebjørn - Eldfisk Alfa - Alvheim

Onshore:

Goliat - Knarr - Dolwin - PetroJarl 3 - Melkøya - Kollsnes - Kårstø - Hudro Rafnes

Bygg og anlgg/samferdsel:

Fornebuporten - Skjomen Kraftverk - AMS Vestfold/Telemark

Jernbane Akershus/Buskerud


ØNSKER DU Å

HØRE MER OM OSS?

KNUT ARILD RENSTRØM

Daglig leder

Telefon: +47 913 000 44

Mail: kar@cnp.no

"CNP bidrar til et positivt arbeidsmiljø

med høyt faglig kvalifisert personell."

CNP har tariffavtale med EL & IT forbundet og er medlem av Norsk Industri.

CNP - Møllegaten 8, 3111 TØNSBERG - Tlf: 22 83 06 00 - post@cnp.no

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!