01.10.2021 Views

Akershus bygningsvernsenters brosjyre 2021

Bygningsvern i praksis

Bygningsvern i praksis

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Akershus</strong><br />

bygningsvernsenter<br />

Bygningsvern i praksis<br />

Museene i <strong>Akershus</strong><br />

mia.no/akershusbygningsvernsenter


<strong>Akershus</strong> bygningsvernsenter<br />

er en avdeling i MiA - Museene i<br />

<strong>Akershus</strong>.<br />

Vårt mål er å ta vare på vår<br />

kulturarv, ved å redusere tap av<br />

verneverdige bygninger og<br />

anlegg.<br />

Vi samarbeider tett med huseiere<br />

og håndverkere gjennom<br />

rådgivning, oppfølging og<br />

praktiske kurs i bygningsvern,<br />

tradisjonshåndverk og<br />

bærekraftig bruk.<br />

Kurs i bygningsvern<br />

Kursrekken for håndverkere er<br />

gratis, og tar for seg tema som<br />

bygningsanalyse, taktekking,<br />

tørrmuring, vindusrestaurering<br />

og maling.<br />

Vi har også enkeltkurs for<br />

håndverkere i reparasjonslaft,<br />

høvling og restaurering av dører.<br />

Kursene for huseiere gir innføring<br />

i vindusrestaurering, linoljemaling<br />

og råd om istandsetting<br />

og ny bruk. Vi arrangerer også<br />

søknadsverksted for eiere av<br />

gamle hus.<br />

Rådgivning til huseiere<br />

Våre bygningsvernrådgivere<br />

reiser hjem til huseiere og gir<br />

råd om istandsetting og ny bruk<br />

av gamle bygninger i <strong>Akershus</strong>.<br />

Første befaring er gratis.<br />

Ta kontakt dersom du ønsker en<br />

befaring hjem til deg!<br />

Andre tjenester<br />

Vi har høy fagkompetanse og<br />

kan utføre tilstandsrapporter og<br />

registreringer av bygninger og<br />

anlegg som skal bevares.


Kontakt oss<br />

Telefon: 47 47 19 80<br />

E-post: bygningsvernsenteret@mia.no<br />

mia.no/akershusbygningsvernsenter<br />

Følg oss for oppdateringer, kurs og befaringer<br />

<strong>Akershus</strong> bygningsvernsenter har ingen offentlig myndighetsrolle. Ved tiltak som<br />

omfattes av plan- og bygningsloven og kulturminneloven, må kommunen eller<br />

fylkeskommunen kontaktes.<br />

<strong>Akershus</strong> bygningsvernsenter er en avdeling under MiA – Museene i <strong>Akershus</strong><br />

og støttes av Viken fylkeskommune.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!