26.04.2017 Views

Mes das Mulleres Relevantes na Historia

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

P

R

O

G

R

Mulleres

relevantes

da Historia

A

M

A

CEIP Ramón Falcón

7 de Abril de 2017

Castro de Rei


PROGRAMA

10.00 h.: No mundo de María Montessori (E. I.)

Elena

10.15 h.: Deseñando con Coco (E.I.)

Cruz

10.30 h.: As novas de Cleopatra (1º - 2º E. P.)

Lucía

10.45 h.: Frida Kahlo a través da súa arte (3º E. P.)

María

11.00 h.: Cantamos con Aretha Franklin (5º - 6º)

Tallón

11.15 h.: Ana Frank a través do seu diario (4º E. P.)

Laura

11.30 h.: Entrevistando a Frida (5º - 6º E. P.)

Elena (Teacher)

Os horarios son aproximados e dependerán das actividades e

exposicións propostas por cada titoría.


Dende o Equipo da Biblioteca queremos agradecer a

todos os participantes o voso entusiasmo e esforzo.

Noraboa polo voso traballo!!!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!