Views
5 years ago

TE LE GRAM E - upload.wikimedia....

TE LE GRAM E - upload.wikimedia....

TE LE GRAM E -

ANUL III No. 652 15 BANI NUM UL A BON A MEN TEL E tNCEP LA 181 18 A FIE -CARET LUNI 818E PLATEeC TOT - D'AUNA MAINTE IN BUCURESCI La casa Administratiunei IN TARA: Prin mandate postale. Pentru t an 40 lei, 8 luni 90 lei, 3 lupi 10 lei. IN STREINATATE: La toste ofticiele poetale din Uniune, prin mandate postale. Pentru t an 50 lei e luni ss Ivi. LA FARTS: Se gaseste jurnalul cu 15 Cent. numerul, la Kioscul din Bule%ardul St. Germain No. 84. MANUSCRIPTELE NU SE INAPOIAZA RED ACTIA No. 8. Plata F,piscopiei. No. 3. PENTRU REGE LIBERTATEA ALEUERILOR DIN TELEORlt1A.N Din Alexandria s'a trimes Regelui urmitoarea telegrama: Sire, In România nu mai traina sub regimul constitutional. l etatzeanul nu mai e liber azi a 'si esprima vointza sa. In zlua de 24 patin a lipsit a ne pierde vlata in urma loviturilor primite de la bandele de batausi ni agentlloradministralivi indîarjili si asmutin asupra alegatorilor spre terorisa si a aduce la indeplinire vointza pre'ectului Kiritzescu prediiectul primului consilier al 1lajestatet Voastre 1. C. Bratianu. Am fi reciamat clin Turno-Magurele, chiar in ziva alegerel, când am primlt batalle, dar ne a fost teama de tuabarea bandelor ce se tineau droae din T. 111agurele pèna in Alexandria. Daca Must fel de conditialni este cetatzeanul chemat a'si esprima vointa sa in ravin urne', acest altar 5fìanl al libertatilor cetatenesti, mai bine ar fi, tiire,ca guvernul Majestalel Voastre se desemneze singur pe deputati fara a ne mai espuno pe noi la asemenea suferintze. In halul in care ne gasim Sire, nu mai cunoastem România de odinioara. George Teodorescu, Sp. Teodorescu, Anastase Sintionescu, Paraskiv Teodorescu. SIT UATIA REGELUI Se zice ca resultatele alegerilor ali produs o adevératá consternatie la Palet. Aceasta ne dovedeste inca ()data cât de gresite si neehibzuite ali ajuns vederile politice ale Regelui, in mediul colectivist in care traeste. In adevér,dacá privim cu nepártinire resultatele alegerilor, din puntul de vedere special al Regelui, siliti suntem se constatám cá, dintr'un punct de vedere situatia Regelui s'a tmbunétátit foarte mult, far pe de alta s'a agravat Intr'un mod foarte simtitor. Situatia Regelui s'a imbunátátit In sensul atesta ca asta -zi tara a dovedit plena la un oare -care punt putinta d'a acepa de regimul actual chiar prin calle legale, si partisanii unei politice violente si revolucionare vor avea de Invins multe greutáti ca sé impue asta -zi Inca punctul lor de vedere. Recunoscênd aceasta, trebue sé constatara Inca. o -data ca. Regele foarte putin a fácut pentru a dobândi acest resultat. Tara singurà, corpul electoral numai, a sévêrsit aetul de virilitate si de moderatiune de la 23 lanuarie, facênd niste alegeri care vor rémâne unul din evenimentele istorice cele mai insemnate din acesti din urina 20 de ani, un act care a arétat virilitatea poporului român si care a facut mai muli de cât or ce pentru tntemeierea regimului constitutional In România. lar Regele, orbit si réü sfatuit de consilieri. séi, Regele cel ma' intereset ca luptele politice sé se men - tie tn marginele legalitátii, a facut tot ce 'i era prin putintá ça sé Impingï; tara desniidi jduitâ :3i exasperatà pe niste cal periculoase si revol utionare. Or -care ar fì insu greselile Regelui, situatia sa a aj'tns, fera voie lui, muli mai buns, mai sigurA. Dintr'un alt punct de vedere lavé, Regele se afli Intr'o situatiti incomparabil mai periculoasá dacá este adevêrat, ceea ce se zite, cil entre M. S. si d. Bratianu exista niste legitturi pe care Regele, nid tntr'un chip, nu le ponte rupe. Daca aceasta este adevêrat, daca Regele e hota rit se stáruiascá in tncápätânarea sa d'a acoperi eu per - soana sa niste ministri pungaai si escroc, niste ministri falsifioetori ai vointe! nationale si trádatori, atunci negresit situatia Regelui devine gravé de tot si el nu se va putea plânge cil tara si opositia nu 'i vor fi dat prealabil toate sfaturile ce i se puteali da. In alegerile de la 23 lanuarie eu toate presiunile, eu toate violentele si infamiele unei administratiuni a cárei tea mai frumoasá podoaba vi cea m& tnaltá expresiutie este un Radu Mihai, tara a exprimat vointa ei ça se se efectueze o schimbare de guvernáment. Atâta a spus tara. Ramâne acum sé se gäseascá forma sub care se va sávêrsi aceastá schimbare. Autiste stil In mâinele Regelui. Asta -zi d. Bratianu nu pote nid se remâe, nici se pece fera ça Regele sè 's: arate vointa si sé 'si exercice prerogativele sale. >ra care si -a facut datoria, asteapta se vada pe ce cale are de gând Regele se apuee. TE LE GRAM E AGENTIA HAVAS Berlin, v Februarie. Dificultatea de a respira d &venind din ce in ce mal simtitoare la Printul imperial doctoru Berymann a fest chiemat telegrafie, acum 3 zile, la San - Reino. San -Nemo, 9 Februarie. Astâ- sear&, la 5 ore, do, :torul Berymann a pra'ticat operaria traheotomiel. Operatia a isbutit pe deplin. Starea Printulul e sat isfacaloare. Londra, 9 Februarie. (Parlament) Discursul Reginel zice c &guvernul continua a primi de la toate puterile, asigur&rl cordiale a simrimintelorlor amicalesi a sincere! dorinte de a mentine pacea universala. Guvernul regret& neisbânda misiunel engleze trimisa In Abisinia. Discursul mentioneaza ara,jamentele incheiate Cu Franta In privintacanalulut de star. I 1 : I:: I+i'11 -I1'; dl .t tinti& cereri de credite pentru tmbunatetirea si apararea porturilor si a depositelor de c&rb Viena, 9 Februarie. Camera a tnceput discuyiunea proiectului privitor la prelungirea tratatului de comery cu Germania. Mal multi oratori ai fractiune,or germane exprima satisfactiunea for in priviuta tratatuluide aliant& eu Germania. Comitele Taafe, respunzénd unul orator care spusese ca politica eabiuetuiui actual constitue pieuici acestel aliante, deelara ca, and s'a tucheiat alianta, mtuisterul Brea de doué lune la putere; el nu pulea decl se puna piedici nasteret couveuyiuuil. M>uistrul adaoga ca, pe timpul acestor 9 atti dia uru,e, guvernul a cultivat si desvo,tat buuiie sale relatiuni cu mat ele imperiü vecin. Berlin, 9 Februarie. Comisiunea Insarci.,ata sa exdmiueze proirctul de lege asupra socialituor a respiras modilicarea avèud de stop sa agraveze pt.deapsa pentru cal- &torn ace3tei legs dupa cum a propus'o articolul 22; ea a mal respins stipulatiunta de expatriare si a aduptit articolele respective dupe un text conform legil actuale. A DOUA EDITIUNE SAMBA.T.k, 30 IANUARIE (II FEBRL'ARIE iSSS C APARE IN i UA TE ZILELE DE LUCRU Reichstagul a a prumut care are u citire, fera desbat Numal eel trei dem tat contra. rlin, 9 Februarie. at proiectul de tmcop militar, tn a doa si fAra mo,lific&ri. arl socislistl ad vo. RI;TR 1GERE% Lt 1 R 1i'81I D. Radu Mihai ministru de interne si-a dat demisia. Aceasta a declarat'o însusi escrocul de la interne eri seara unei persoane care ne-a repet+t'o. Ministrul cire a guvernat ca un escro ', s'a retras de la putere ca un misel. Pecetluit de alegatori, si in momentul And era se fie tras la res pundere de Camera pentru liile sale, pentru furtisagurile de ceasornice si hotiile sale, Radu Mihai se retrage marturisind chiar prin faptul retragerii sale. ca toate aceste acuzatiuni sunt intemeiate. Crede insa guvernul ca prin aceasta va scapa de resieai.dere ? Se inseala. D. Bratianu interpelat inca de la deschiderea Camard asupra ultimei primeneli mi.tisteriale. va fi facut singur respunzator de actele ministrului seu da interne cu care e solidar. B1NDÀ LU R11t 1iiI11I Privitor la alesul lui Radu Mihai de la Rimniaul Vèlcea, prirnim de la un amie al nostru din Vêlcea urmátoarea scrisoare : Ve rng publicati la informatiuni ca alesui Simulescul ui la col. al 111-lea de Vèlcea, Lazar Comanescu, a fost in puscarie pentru ca la jefuil diligenta Stalului ItìmnicItìul Vadului. Actele vi le voi trinlite cat se poule de neìnlùrziat. SCANDALUL i)E LA MINISTERUL DE RESBEL A /acerca descoperirei unei nout hola ministerul de resbel, in care este implicai colonelul Maican Dumitrescu si despre care am vorbit eri, promilend a da amënunte azi, la pro porfiuni din ce in ce mai mari. Efervescenta creste printre o/iferi, care nu vor cu nid un pref sé lase ca a /acerca se se cocoloseascä cum s'ad cocolosil si cele l'alte. Noroc cd in aceaslä a /acere, sunt probe scrise, emandnd de la însust colonelul Maican. Acestea sunt niste scrisori, date cäpllanului D.... de un ocre -care doma american B... cal e se a /la in relalzune ca ora de a/acert, si ca representant al caselor streine, cu colonelul, atunci sef de serviciu la ministerul de resbel. Pe vremea acea d. General Manu era inspector general al artileriet, si putero afirma cd dici o comanda de material de rësboi, nu s'a facut cu avisul sed. S'a vindut chiar material declarat a /ura din serviciu, traténdu-se direct cu Viena, /äiä ca znsr,ecturul general al art:lerii, d. General Manu, sè stie nici mäcur un cuvint despre actasla. D. I. C. Bratianu era atunci ministru de resbel. De acea iracearcä azi se acopere scandalul, finad el ïnsust moralmente comprornls. Numai /oriat fiend, puindu -i -se probele in mana, Iincearcä së faca o palinodie de ancheta. Ofiferiï sunt indignati de cele ce se petrec. Er'eù tras mat multe copii dupe acele scrisort. ast /el ca ele se nu se poma pierde sait sustrage, si de asta data lucrul nu se va putea cu niel un pref opri aci. . tim cd d. Bralianu vrea cu ori ce pref sa cocoloseascri lucrul si ca el a spus o /i(erilor care cereali sa .ce jaca lruninä «ca nu vre t sa se faca pro - nunciamenturi in armata.» Cu Mate acestea ofiferit soni holàrift sa nu cedete ci ad silit pe ministrrcl de resbel sa numeascä o comisiune de ancheta. Nu vrem sa dam alte amänunte peina ce nu vom avea date precise. Tot ce puteen zice de o cam data e cä furtisagurile sil inceput inca de la 1877; cä colonelul Maican, care nid nu a tua! parte la acfiunea de la Plevna, dar care rëmäsese in Bucurest1 insärcinat fiind ces cumpararea obusurilor, a cerut caselor din strëinätale care furnisaü obusurile ca se' majoreze preful obusurilor eu sume insemnare. In acelast timp obusurile care s'ad predai si care s'ad dal trupelor in timpul resbelulul eraü de cea mai proasta calilale si r'e/uzate in alle fërt, art- [el in cdt ele isbucneaü (eclataû) chiar la gura tunulul or cdnd se incärcad tunurile, in cdt pricinuiaü moarte ale ora. Constatdndu se ateste acuzatiuni, ele ar constituz caracterele erronei de inallä tràdare, care sunt pedepsite cu pedeapsa cu moarte. Se zice cd sumele cdstiga'e in modul atesta de colonelul Maican, s'ar urca la PESTE DOUE MILIOANE. Vom reveni. PRIGOIiRE.1 DINASTICILOR Cum s'aü facut alegeriie generale, toata lumea o stieasta -zi dostul de bine pentru ca se nu mal fie nevoe se lnsiram aie' toate brutalitatile, toate ingerintele, toste sëlbaticiile administ ratiei. A remas Inse cam la Intuneric un singur lucru : prigonirea dinasticilor de catre guvernul actual. Daca prigonirea s'a facut cu sad fares ajutorul Majestatei Sale,aceastaealta chestiune; dar un lucru ráese In mod evident : or ce ora politic care s'a pus In evidenta prin sentimentele sale de dinasticism, a :ost combatut In chipul cel mai violent la alegerile generale. Câte -va exemple vor ti de ajuns spre a demonstra cat de temeinica este aprecierea noastre. La last guvernul a propus amicilor domnulul Panu Inca doue locuri In pariameut cu condiliunea expresa ca d. Pana se se desparta de opositiunea conservatoare , de opositiunee acea care sustine principal monarhic. Nu este nevoe se mai adaogam ca aceasta propunere a tost respinsa cu ind>gnatiune de amicii alesulur Iavulut, tutuvt Irise propunerea a Post facuta. La Teleorman toata furia administratiei se Intoarce contra generalului Manu si contra d -lut Gr. Peucescu. Cete de batauvt se Insira de la Alecsandria pana la Turno spre a Impiedica venirea la \ot a alegatorilor oposanti. Când este vorba de generalul Manu, care s'a tinut In laturi de or -ce atac dirijet contra patatului, de or -ce chemare la respuuderd a Suveranulul, ingerintele adininisi.ratiei nu mar an margini. Asemenea pentru lid. Péucesca si Al. Lahovar y. les stirait,d. Maiorescu,considerat de toata lumea ca eel mat aprig aperator al trunutui, se siente atât de slab fatà cu puterile desfasurate de guvern spre a departa pe divasticii din Camera, In Lat nu gaseste judet uude se'si poata pone candidatura vi remase simplu spectator al luptelor politice. Dupe cele ce preced suntem in drept se zicem ; 15 RANI NUMERUL ANUNCIURILE DIN ROMANIA 6E PRMEsC DIRECT LA ADMIN11 TRATTA ZIARULUI La Parla: la Agence Havas, plate de le bourse, 8. Agence Libre, rue .Votre Dame des Victoires i0, ¡Place de la Th urs, pentru Farts, Franela, Germania, Anstru- l'ogaria, halls Si Rares Britanie. Anunciuri pe pag. IV, linia SC Bani, anunciar ei reclame pe pagina treia 2 lei linfa 50 B. UN NUMER VECHIU, 50 B. ADMINISTRATIA No. 3. Plata Episcopiei. No. 8. aFiti devotati Regelui, atrageti asupra voastra toata impopularitatea ce-o revarsa asupra tronulut niste ministri escroci, si pe lenge toate aceste neajunsuri ve veti mat dobendi si toata ura, exasperarea agentilor M. Sale cu porunca or eu toleranta Regelui chier». Aceasta se fie un invetament. CORESPONDEM DiN BOTOSANI ,-- , Alegerile trecnte. Balotagiul de la 30. Succesul sigur al opozitii. Pe când aproape toate judetele din România aü manifestat, eu ocazia alegerilor, s: cu toata presiunea administrative, repulsiunea ce inspire regimul colectivist si necesitatea patriotica de al curma o data zilele, alegând deputati din slnul opozitiunei, numat Botosanii, odinipara ante garda a opozitiunei, n'a izbutit in zilele de 23, 24, 25, atri mite In Camera un singur representant a ideilor de scapare si de emancipare. Cu toate acestea, asta-zi ca si eri situatiunea In Botosani apartine netndoios opozitiunei. ,,Si nu vorbesc numal din punctul de vedere at meritului, a capacitatei, a cunostintelor,a talentului, a onestitatet care sunt din partea oposantilor, pe când dincolo nu vez!, afara de preaputineesceptiunt, decâtsaü prostie sad hotie ; vorbesc din punctul de vedere al numerulul. Numerul, majoritatea, este al opozitiunel. In cât e Cu neputintaregimulutactual s'o duca In Botosani. Conditiut,ile esentiale ale vietei It lipsesc. Nu traieste dec&tdeazl pe marne, si numat pria espediente, siluind sad cumparând. In fie-care zi, In fie-care noapte se poate s'Ami o furtun& ca cea de la 2 Noembrie 1886 care se rezbune pe asupritt contra apesatori - lor, si se restoarne o stare de lucruri anormale si nesuferita. Alegerile de la Botosanl, devi nenorocite ca resultat, caci s'ad ales oamenl ca Sava vi Savinescu, In toc de un Chilei sad un Euacovici nu contrazic situatiunea ce v'amldescris. Pentru orne aurmarit modul cum s'aü facut, pentru cine a studiat cestiunea si a vezut lucrurile de aproape, ele sunt o cadere pentru regim, un succes pentru opozitiune. Me esptic. La cotegiul I de deputati, un singur cote.;tivist s'alege, d. G. Urzica, al d'alea cu S voturi majoritate. Pria urmare, primind chiar lucrurile asa cum se Intatosaza si fare a cauta ce se petrece de desubt, jumetate din colegid e opozant pe fata. Dar presiunile! dar spaima bagata In alegetori i Dar camera de control unde li se dad buletinele colectiviste, vi unde trebue s'aduca, sub pedeapsa cetor mai aspre persecutiuni, acele primite de la presedintele biuroului pentru a fi coatrolati c'ad votat pentru guvern I Dar voturite functionarilorl Nu nuaiai at&t. Colectivitatea a beneficiat de o nenorocita cearta ivita In smut opozantilor, In urma caret certe d. Nicu Boldur-Epureanu urmat de cati va prieteni, a crezut de cuviinta se se puna In rindurile dusmanitor sei de i2 ani dându-le voturile, vi slabind ast-fel actiunea ceiora cu cari rém8nea cu inima, si In contra carora pornia acum o lupta fratricida. Cu toute acestea numal 3 voturi majoritate a putut capata colectivitatea, vi numai In favoarea unui singur candidat. Infrangerea celor l'alti dm pe Sambeta vitoare, In urma balotagiului, e lucru pentru noi, sigur. Enacovici e sigur de a fi deputatSambata viitoare ca vt caud ar fi fost proclamat Sàa:bata trecuta. La culegul al 2-a, neizbanda aparente aia ajunaavut un efeetzdrobitor; cu todte acestea,se se vada tifreie : majoritatea absuluta Iliad de 181 voturt, cu iti(iiunctrouari ce are admiuistrattunea In colegid, n'a putut avea candidatul et Leuuescu de cat 4 voturi peste numerul neuparat, tar Murai Ciulel, candidatul opozi4lunei a avut i68 I Nu vorbesc de cotegiul al 3-lea. Presiunele de la colegiul i si de la colegiul at 2-a ad fost scandaloase. PEntru acele de la colegiul al 3-lea ny

apare in toa te zilele de lucru 15 rani numerul - upload.wikimedia....
APARE IN TOATE ZILELE - upload.wikimedia....
APARE IN TOATE ZILELE - upload.wikimedia....
Supliment gratuit la ziarul EPOCA - upload.wikimedia....
APARE IN TOATE ZILELE - upload.wikimedia....