29 august 2013

realitateavalceana.ro
  • No tags were found...

29 august 2013

C MY KRealitatea V@lcean`23 - 29 august 2013 • Apare [n fiecare joiNr. 130, 12 pagini, pre\ 1 leu23.08.2013-29.08.2013Locuri de munc`la JOFM V^LCE> pagina 10PROGRAM:NON STOP!www.realitateavalceana.roSursa dumneavoastr` de informare redactia@realitateavalceana.roAMANET TITOMI INVEST,cel mai mic comision din ora]: 0,1%AMANET TITOMI INVEST a redus comisionul la 0,1 %, av@nd [nprezent cel mai mic comision din ora]. Adresa: Complex Gama, StradaRegina Maria, nr.7, Bloc.C1, sc.B, parter.Telefon: 0769.052.589C@rcoteli ]i ]u]oteli> pagina 12Consilieriijude\eni au votatnoul Consiliu deAdministra\ie alCET Govora=>pag 3Festivalul „LaIzvorul Dorului”,la B`beni =>pag 6Loredana, Direc\ia5 ]i Dinu IancuS`l`janu, la T@rgulLotrilor =>pag 4{ngrijor`tor: 900 der@mniceni au fostmu]ca\i de c@ini,dintre care 250 aufost copii =>pag 8Peste 1 500 decandida\i sunt [nemo\ii la ce-a de-adoua sesiune de bac=>pag 9Exclusiv: {nt@lnire de gradul IIIla Consiliul Jude\ean [n care s-adecis viitorului platformei chimiceMiercuri, 20.08.2013, la ora 11.30, a avut loc o înt@lnire lasediul Consiliului Jude\ean Vâlcea unde au participat MarcelPopa, secretar de stat [n Departamentul Energiei; BogdanBadea, secretar de Stat în Ministerul Economiei; ConstantinBaican, consilier, Ministerul Energiei; Lauren\iu Ciurel,director general, Complexul Energetic Oltenia; reprezentan\iai conducerii societ`\ii „SC Oltchim SA Râmnicu Vâlcea” ]iai conducerii societ`\ii „SC CET Govora SA RâmnicuVâlcea”; Nicolae B`lan, administrator judiciar al SC OltchimSA Râmnicu Vâlcea ]i, bine[n\eles pre]edintele CJ, Ion C[lea.Întâlnirea a fost organizat` cu scopul de a se stabili m`suriconcrete privind livrarea în continuare de energie electric` ]iabur de c`tre CET Govora SA Râmnicu Vâlcea c`tre SCOltchim SA Râmnicu Vâlcea, precum ]i c`rbune la CETGovora de c`tre Complexul Energetic Oltenia SA ]i stabilireamodalit`\ilor de plat` în vederea decont`rii facturilor curente,atât pentru cantitatea de energie electric` ]i abur, furnizate dec`tre SC CET Govora SA, cât ]i pentru c`rbunele livrat dec`tre Complexul Energetic Oltenia.La aceast` întâlnire s-au stabilit urm`toarele m`suri:energia electric` furnizat` de SC CET Govora SA RâmnicuVâlcea c`tre SC Oltchim SA Râmnicu Vâlcea va fi pl`tit` integraldecadal de c`tre beneficiar, neplata acesteia conducândla întreruperea livr`rii de energie electric`; cantitatea de aburindustrial furnizat` de SC CET Govora SA Râmnicu Vâlcease va deconta integral, începând cu data de 1 octombrie a.c.;pentru facilitatea de a nu pl`ti aburul industrial pân` la data de1 octombrie a.c. Complexul Energetic Oltenia SA va acceptaca pentru cantitatea de c`rbune de 130.000 tone r`mas` decompletat la rezerva de stat, plata s` se fac` la 90 de zile de lalivrare ]i cantitatea de 135.000 tone de c`rbune consumat`lunar de c`tre SC CET Govora SA Râmnicu Vâlcea se vadeconta integral, conform prevederilor contractuale.Anemona T~NASESC CET Govora SAStr. Industriilor, nr.1 R@mnicu V@lcea, Jude\ulV@lcea; cod po]tal: 240050Telefon: +40-250-733601Fax: +40-250-733603Pagina web: www.cetgovora.ro


23 - 29 august 2013Realitatea V@lcean` Pagina 3. .Chiar dac` PDL-i]ii au decis s` se ab\in`, proiectul a trecut!Consilierii jude\eni au votat noulConsiliu de Administra\ie al CET GovoraMiercuri, 21 august, ora 10.00,a fost programat` s` aib` loc]edin\a ordinar` a ConsiliuluiJude\ean Vâlcea, cu opt proiectede hot`râri sau inform`ri,plus punctul „Diverse” pe ordineade zi. Al`turi de pre]edinteleCJ ,Ion C[lea, vicepre]edin\iiDumitru Persu ]i BogdanPistol ]i consilierii jude\eni(Victor St`nculescu (PNL) ]iIon Belciu (PSD) au lipsit motivat)au mai fost prezen\i ]i ]efulIPJ V@lcea, Florian Marin, directorulgeneral al SC CET GovoraSA, Mihai B`lan ]i directorulexecutiv al SC Apavil SA,Cristian Jianu.A]adar, s-au discutat ]i aprobaturm`toarele puncte: procesul-verbalal ]edin\ei ordinare aConsiliului Jude\ean Vâlcea dindata de 31 iulie 2013; informareprivind activitatea desf`]urat`de pre]edintele Consiliului Jude\eanVâlcea, Ion Cîlea, de la]edin\a precedent` ]i pân` înprezent; informare privind eficien\aactivit`\ii desf`]urate deInspectoratul de Poli\ie Jude-\ean Vâlcea în trimestrul II din2013; proiect de hot`râre privindrectificarea bugetului propriual jude\ului Vâlcea, a listeiobiectivelor de investi\ii aleConsiliului Jude\ean Vâlcea ]i aprogramului lucr`rilor de între-\inere ]i repara\ii drumuri ]ipoduri jude\ene, pe anul 2013.Un punct important l-a constituitproiectul de hot`râreprivind aprobarea bugetului devenituri ]i cheltuieli al SC Expo- Nord Oltenia SA pe anul2013.Alte puncte aprobate [n unanimitatepe ordinea de zi aufost: proiect de hot`râre privindaprobarea documenta\iei tehnico-economice,fazele studiu defezabilitate - revizuit ]i proiecttehnic - revizuit pentru obiectivulde investi\ii „Reabilitare ]imodernizare DJ 677 M`dulari -}u]ani - Limita Jud. Olt”]i proiectde hot`râre privind aprobareatrecerii la un sistem detarif unic pentru serviciile publicede alimentare cu ap`.]icanalizare pe întreaga arie deoperare a SC Apavil SA Vâlcea,operator regional.Punctul „fierbinte” al acestei]edin\e l-a constituit proiectulde hot`râre privind desemnareaadministratorilorpropu]i de Jude\ul Vâlcea înconsiliul de administra\ie alSC CET Govora SA RâmnicuVâlcea ]i mandatarea reprezentantuluijude\ului Vâlceaîn Adunarea Generala a Ac-\ionarilor la SC CET GovoraSA Râmnicu Vâlcea s` aprobenumirea acestora.Pre]edintele CJ, Ion C[lea aprecizat: „Prin scrisoarea nr.4522 din 12.04.2013, au fostinvitate s` participe în procesulde selec\ie al candida\ilor 53 desociet`\i comerciale, specializateîn recrutarea resurselor u-mane. Au fost depuse ]i înregistrater`spunsuri de la doi a-gen\i economici, iar în urmanegocierii dintre mine ]i reprezentan\iifirmei care a avut o-ferta cea mai mic` (19.600 lei),valoarea contractului de prest`riservicii de recrutare a fostredus` cu circa 49% fa\` deoferta ini\ial` propus` (10.000lei fa\` de 19.600 lei) ]i astfel afost derulat procesul de selec-\ie. Am f`cut o economie deaproape 100 de milioane leivechi”, a explicat C[lea.Cei 7 membri propu]i s`fac` parte din CA al SC CETGovora SA au fost: MihaiB`lan (directorul executiv alacestei societ`\i), Iustin Predescu,Eftimie Ghermac(PNL), Jean Decusear` (PNL),Daniela Ote]anu (PSD), EugenMihalache (PC) ]i MariusEugen Andronie (PDL).Votul a fost secret, grupul deconsilieri jude\eni PDL s-a ab\inutde la vot, restul consilierilor]i-au exercitat dreptul, iarliderul grupului PDL, RomulusBulacu a declarat: „Este curiosc` am pierdut 100 de milioanelei vechi (n.r: se referea la sumaalocat` firmei de selec\ie camembrilor pentru Consiliul deAdministra\ie al SC CET GovoraSA), am [n\eles c` suntincompatibilit`\i ]i conflicte deinterese, de aceea noi ne vomob\ine s` vot`m acest proiect”.Pre]edintele Ion C[lea le-aspus grupului PDL c` a vorbitcu liderul acestui partid, ceea ce[nseamn` c` Dorel Jurcan afost de acord ca Marius EugenAndronie s` fie membru [n CAal CET Govora SA.Chiar dac` au avut ]i ei unreprezentant pe buletinul devot, consilierii PDL ]i-au p`stratop\iunea, adic` s-au ab\inutde la vot! Cu alte cuvinte,cum zicea cineva: „}i PDL-i]iia]tia sunt par]ivi! Nici usturoinu au m@ncat, nici gura nu lemiroase! Totu]i au ]i ei un omacolo, asta conteaz`, trebuia s`voteze”.A]adar, votul a fost secret,cei ]apte membri propu]i ob\inândurm`toarele voturi: MihaiB`lan, 24 de voturi ]i unul [mpotriv`,Iustin Predescu, 23pentru ]i dou` contra, EftimieGhermac, 24 de voturi pentru]i unul împotriv`, Jean Decusear`,24 pentru ]i unul împotriv`,Daniela Ote]anu, 22pentru ]i 3 împotriv`, EugenMihalache, 22 de voturi pentru]i 3 împotriv`, iar MariusEugen Andronie, 21 de voturipentru ]i 4 împotriv`.Cu toate acestea, membriipropu]i Consiliului de Administra\ieal societ`\ii subordonateCJ, CET Govora, au fostvota\i, iar prima ]edin\` a nouluiConsiliu de Administra\ie s-a \inut miercuri, 21 august a.c.,la ora 15.00.Anemona T~NASEStima\i v@lceni, nu rata\i ocazia!Vineri, 23 august, AJOFM organizeaz` bursa locurilor de munc`Agen\ia Jude\ean` pentruOcuparea For\ei de Munc` V@lceaorganizeaz` [n data de 23august 2013, [ncep@nd cu ora9.00, Bursa locurilor de munc`pentru persoanele aflate [n c`utareaunui loc de munc`.Bursa se adreseaz`, [n principal,celor care doresc s` lucreze[n domeniul textilelor, darvor fi ]i angajatori cu locuri demun vacante din alte domeniide activitate.Evenimentul va avea loc laR@mnicu Valcea, la sediulCRFPA V@lcea din strada Calealui Traian, nr.98. P@n` luni,19.04.2013, 20 de angajatori auconfirmat participarea, ace]tiaoferind 132 locuri de munc`.Este evident c` de luni ]ip@n` acum num`rul angajatorilora crescut, iar ]ansele celorcare-]i caut` un loc de munc`sunt mai mari.Anemona T~NASEEvenimentTarif unic la ap` ]icanal în Vâlcea: apacost` 4,40 lei/mc, ]icanalul 3,37 lei/mcTot [n ]edin\a consilierilorjude\eni din 21 august a.c., afost aprobat ]i proiectul dehot`râre privind aprobarea treceriila un sistem de tarif unicpentru serviciile publice de alimentarecu ap` ]i de canalizarepe întreaga arie de operare aSociet`\ii Comerciale APAVILS.A. Vâlcea - operator regional.Pre]edintele Consiliului Jude\ean,Ion Cîlea, reprezentantuljude\ului Vâlcea în AdunareaGeneral` a Asocia\iei deDezvoltare Intercomunitar` “APAVÂLCEA”, a fost mandatat dec`tre consilierii jude\eni s`aprobe stabilirea, ajustarea ]imodificarea pre\urilor ]i tarifelorpentru serviciile de alimentarecu ap` ]i canalizare propusede operatorul regional S C.APAVIL S.A. Vâlcea, de la datala care asocia\ii hot`r`sc trecereala un sistem de tarif unic.A]adar, clien\ii Apavil dinjude\ul Vâlcea vor pl`ti un tarifunic de 4,40 lei/mc pentru apapotabil` ]i 3,37 lei/mc lacanalizare. (A.T)29 august, ]edin\a consilierilormunicipaliDe ce nu se ia [ncalcul ]i constituireaAGA Apavil?La sf@r]itul lunii august, maiexact joi, 29 august 2013, la ora13.00 va avea loc ]edin\a ConsiliuluiMunicipal, pe ordinea dezi vor fi supuse aprob`rii consilierilormunicipali c@teva proiectede hot`r@ri. Din c@te am[n\eles, nici de data asta nu va fiinclus` mandatarea unui reprezentantal Prim`riei R@mnicului[n AGA Apavil, de]i cu to\ii]tim scandalul provocat de liberalulGheorghe Ioni\` prin neparticipareasa la constituireaAGA a Apavil. Oare chiar nu sepoate ajunge la o solu\ie conciliant`?{n fond ]i la urmaurmei, interesul cet`\enilor v@lcenitrebuie s` primeze, s` serenun\e la orgolii politice ]i s`fac` ce trebuie pentru bunulmers al administra\iei locale. Edrept, sunt importante ]i RegulamentulPoli\iei Locale, modificareaorganigramei la societateaETA, rectificarea bugetuluilocal, solicitarea PDL-uluide înlocuire a consilieruluimunicipal Gabriela Ene cu unalt membru de pe lista partidului,Constantin Mu]at, dartotu]i, proiectul care „arde” dece nu e trecut nici m`car la„Diverse”? C@t mai trebuie s`a]tept`m??? V` vom \ine lacurent!Anemona T~NASE


Pagina 4.SocialDeclara\ie uluitoare a pre]edintelui CJ V@lcea:Realitatea V@lcean`23 - 29 august 2013C[lea: „S` ias` [n fa\` cel f`r` de gre]eal`…”La sfâr]itul lunii trecute, cuDispozi\ia nr.219, am aprobat ]ipus în aplicare propria declara-\ie de aderare la valorile fundamentale,principiile, obiectivele]i mecanismul de monitorizarea Strategiei Na\ionale Anticorup\ie]i am definitivat pentruopera\ionalizare un voluminosprogram de m`suri menite s`instaureze în activitatea de ansamblua Consiliului Jude\eanVâlcea principiile ]i normelecare s` c`l`uzeasc` respectareacu stricte\e a legii, a procedurilor]i a regulamentelor internede func\ionare. Prin declara\iadat` m-am angajat s` resping ]is` condamn corup\ia în toateformele sale de manifestare, s`continui eforturile de combatereferm` a oric`rui semn de corup-\ie, s` instaurez în toate serviciileadministra\iei publice jude-\ene un climat de corectitudine]i respect fa\` de cet`\ean, s`lupt împotriva oric`ror nereguliadministrative, financiare saude alt` natur` ]i s` blochez dinstart orice tentativ` de „sensibilizare”a func\ionarilor prin cadourisau alte aten\ii indiferentde natura lor care s` duc` latratamente preferen\iale în rela\iilecu oamenii. Altfel spus,prin declara\ia dat` ]i asumat`,am consfin\it ceea ce am promisînc` din prima zi a primuluimandat de pre]edinte al ConsiliuluiJude\ean Vâlcea, adic` dela 1 iulie 2008, c` întreaga activitate,a mea ]i a personaluluidin aparatul de specialitate seva baza pe corectitudine, onestitate]i opozi\ie la mit` ]i faptede corup\ie.Am dreptul ]i motive s` spunast`zi c`, din 2008 ]i pân` înprezent, am avut permanent învedere s` nu întreprind nicio ac-\iune care s` maculeze demnitatea,s`-mi provoace remu]c`ri ]ipe care s` n-o pot justifica public.A]a cum am precizat în declara\iape proprie r`spundere,totdeauna am considerat ]i voiconsidera în continuare interesulpublic mai presus de oricealt interes în îndeplinirea atribu-\iilor de serviciu ]i c` nu m` voifolosi de prerogativele func\ieipublice pentru ob\inerea de beneficiipersonale sau pentru familie]i persoane apropiate.În perioada 23-25 august2013, în ora]ul Brezoi dinjude\ul Vâlcea, se va desf`]uracea de-a IV-a edi\ie a TârguluiLotrilor, cel mai importanteveniment de promovare turistic`din nordul jude\uluiVâlcea. Timp de trei zile, centrulora]ului va g`zdui manifest`riculturale si artistice,menite s` atrag` aten\ia asupraobiectivelor turistice din acestjude\.Pe durata celor trei zile des`rb`toare de la Brezoi, localnicii]i invita\ii se vor putea.Trei zile de s`rb`toare pentru brezoieni ]i turi]ti!Loredana, Direc\ia 5 ]i Dinu IancuS`l`janu, la T@rgul Lotrilor• Deschiderea oficial` a s`rb`torii brezoienilor este programat` pentru vineri, 23august, unde primarul ora]ului, Robert Schell, a preg`tit multe surprize pentrubrezoieni, dar ]i pentru vizitatori.• Scena va fi incendiar`, trei seri cu muzic` de calitate ]i forma\ii renumite:Direc\ia 5, Dinu Iancu S`l`jeanu ]i Loredana Groza, Discipolii, Desperado ]i,binein\eles, forma\ia Prometeu!bucura de focuri de tab`r`, dar]i de spectacole extraordinare,plus expozi\ia de pictur` aAngelei Tomasselli!Evenimentul se va [ncheiaduminic` seara, 25 august a.c., laora 23.00, cu un spectacol pirotehnic]i un foc de artificii! (A.T.)Aduc la cuno]tin\a opinieipublice declara\ia de aderare laprincipiile ]i obiectivele StrategieiNa\ionale Anticorup\ie dintr-unsingur motiv: diverse„personalit`\i” anonime localeau început o campanie de denigrare]i discreditare a mea f`r`niciun suport sau argument cares` le confirme elucubra\iile lansateîn numele „libert`\ii de opinie”.Nu spun c` sunt perfect,c` nu mai gre]esc uneori. Dar s-a n`scut pe lume vreun omAvând în vedere starea precar`a posibilit`\ilor de a-]i o-nora datoriile în care se afl` salaria\iidin cadrul Societ`\iiOLTCHIM Rm.Vâlcea, pre]edinteleConsiliului Jude\ean,dr.ing. ION CÎLEA, s-a adresatdirectorilor generali ai B`ncilorcare au sucursale în jude\ul Vâlceacu rug`mintea de a analizauna din variantele amân`riipentru o perioad` de trei luni apl`\ii ratelor de c`tre angaja\iide pe platforma chimic` ce aucontractat credite bancare. Apelulpre]edintelui Ion Cîlea a fostînso\it ]i de o scrisoare semnat`de actuala conducere a OLTCHIMcare a detaliat situa\ia financiar`]i riscurile în ceea ce prive]teînregistrarea unor întârzieri laplata drepturilor salariale.Manifestând o deosebit` bun`voin\`,receptivitate ]i în\elegereîn sprijinirea beneficiarilorde credite din rândurile salaria-\ilor de la OLTCHIM, conducereaprestigioasei B`nci INGBANK N.V. AMSTERDAM,prin semn`tura directorului derestructur`ri ]i recuperare anesupus gre]elii? Dac` - da!,atunci îl invit ]i eu precum escris în Evanghelia dup` Matei s`ias` în fa\` ]i s` arunce piatra...Dr. ing Ion C[lea,pre]edintele ConsiliuluiJude\ean Vâlcea.B`ncile dau nu numaicredite, ci ]i speran\efilialei sale de la Bucure]ti, avenit în mai pu\in de zece zilecu r`spuns favorabil. „V` comunic`mc` am luat act de solicitareadumneavoastr`, urmânda proceda în consecin\`. Func\iede analiza situa\iei individuale acreditelor contractate de la Banc`de c`tre salaria\ii SCOLTCHIM SA, vom oferi solu-\ii de restructurare specificepentru fiecare caz în parte” – sespecific` în finalul r`spunsuluiprimit de la ING BANK.„Ar fi fost dramatic ]i nedreptca creditorii din rândurilesalaria\ilor de la OLTCHIMcare nu au nicio vin` de întârziereacu care î]i primesc drepturilesalariale s` se mai trezeasc`]i cu punerea în executare aipotecilor cu care au fost girateîmprumuturile. Am speran\a c`]i celelalte B`nci c`rora le-amsolicitat sprijinul vor manifestaaceea]i bun`voin\` ]i vor luadecizii care s` nu-i apese ]i maigreu pe chimi]ti”, a declarat IonC[lea, pre]edintele ConsiliuluiJude\ean Vâlcea.{nchiriez garsonier`, zona Nord, blocR15, confort 1, mobilat`, termopane, pre\100 euro/lun` plus 100 euro garan\ie.Num`r de contact: 0767219944.


.23 - 29 august 2013Realitatea V@lcean` Pagina 5Agricultur`APIA elibereaz` adeverin\e pentru cei ce vor s` acceseze crediteDin 31 iulie, s-a stabilit: 30 de leipe cap de animal (ovine/caprine)Reprezentan\ii Agen\iei dePl`\i ]i Interven\ie pentru Agricultur`(APIA) informeaz` beneficiariipl`\ilor na\ionale directecomplementare (PNDC)[n sectorul zootehnic, la speciileovine/caprine, c` elibereaz`adeverin\e pentru cei care inten\ioneaz`sa acceseze creditepentru finan\area activit`\ilorcurente, de la b`ncile care au[ncheiat conven\ii cu Agen\ia.Creditele ofer` produc`toriloragricoli posibilitatea utiliz`riide resurse financiare, necesareactivit`\ilor curente, p@na la e-fectuarea, de c`tre APIA, a pl`-\ii primelor pe exploata\ie ]i pecap de animal la care sunt [ndrept`\i\ipotrivit prevederilorlegale.Fondul de Garantare a CredituluiRural IFN – SA ]i FondulNa\ional de Garantare a Credituluipentru {ntreprinderi Mici]i Mijlocii garanteaz` crediteleacordate de b`nci fermierilor.Toate conventiile [ncheiate[ntre Agen\ia de Pl`\i ]i Interven\iepentru Agricultur` –Banca ]i Fondul de Garantaresunt postate pe site-ul APIA laadresa www.apia.org.ro..Potrivit conven\iilor, la solicitareascris` a fermierului,Reprezentan\ii Agen\iei dePl`\i ]i Interven\ie pentru Agricultur`(A.P.I.A.) amintesc c` [nperioada 12 – 30 august 2013,inclusiv, se depun Cererile deplat` pentru M`sura 215 – pacheta) - pl`\i privind bun`stareaanimalelor – porcine.Pot depune cereri de plat`beneficiarii M`surii 215 -pachet a) - Pl`\i [n favoareabun`st`rii porcinelor, care audepus cereri de ajutor [nconformitate cu prevederileOMADR nr. 149/2012.Cererea de plat` poate ficompletat` pe format de h@rtiesau online de c`tre beneficiar,individual prin accesarea siteuluiwww.apia.org.ro. Dup`completarea online, cererea setip`re]te ]i, la fel ca ]i cerereacompletat` pe format de h@rtie,se depune la Centrul Jude\eanal Agen\iei de Pl`\i ]iInterven\ie pentru Agricultur`,respectiv al municipiuluiBucure]ti, pe a c`rui raz` teritorial`se afl` sediul social sau peraza teritorial` unde are capacitateade produc\ie cea mai mare.Eventualele gre]eli care se facla completare se corecteaz` deAPIA va elibera o Adeverin\`de [nregistrare a fermieruluiprin care confirm` ca Beneficiarula depus cererea de plat`pentru PNDC sectorul zootehnicla speciile ovine/caprine,pentru anul 2013, c` s-au efectuatcontroalele ]i verific`rileadministrative asupra Cereriide solicitare a pl`\ii na\ionalecomplementare sector zootehnic,p@n` la data emiterii Adeverin\ei,conform reglementarilor[n vigoare, precum ]i num`rulde animale eligibile pentruprima pe cap de animal. De asemenea,[n adeverin\` se precizeaz`c` Beneficiarul nu faceobiectul excluderilor de la plat`la data emiterii Adeverin\ei ]ic` Beneficiarul [ndepline]tecondi\iile generale pentru acordareasumelor cuvenite [n cadrulPNDC sectorul zootehnicla speciile ovine/caprine, [nconformitate cu legisla\ia [n vigoare.Conform Ordinul ministruluiagriculturii ]i dezvolt`riirurale nr. 732/31.07.2013,cuantumului de plat` [nscris[n adeverin\` este de 30 de leipe cap de animal.{n conformitate cu prevederileOrdinului ministrului agriculturii]i dezvolt`rii rurale nr.703/ 23.07.2013 privind aprobareacondi\iilor [n care se vor[ncheia Conven\iile dintre institu\iilefinanciare bancare ]inebancare ]i Agen\ia de Pl`\i ]iInterven\ie pentru Agricultur`,[n vederea finan\`rii de c`tre a-cestea a activit`\ilor curente alebeneficiarilor pl`\ilor derulateprin APIA, Banca trebuie s`c`tre beneficiar prin t`iere cu olinie orizontal`, iar informa\iacorect` va fi [nscris` al`turi,confirm@nd corec\ia efectuat`prin semnarea ]i datarea acesteiade c`tre beneficiar. Dovadadepunerii cererii de plat` oreprezint` bonul de m@n` carecon\ine urm`toarele date: centruljude\ean, num`rul cereriirespecte nivelurile costuriloraferente acord`rii creditelorpentru beneficiarii pl`\ilor directe,astfel [nc@t dob@nda final`aplicat` beneficiarului nupoate dep`]i ROBOR 6M + 4%,iar comisioanele aferente credituluis` fie [n limita de 1%.Totodat`, potrivit aceluia]iact normativ, Banca trebuie s`din registrul special, data ]i ora[nregistr`rii, numele lizibil ]isemn`tura func\ionarului APIAcare a primit cererea.Cererilor de ajutor vor fi[nso\ite, obligatoriu, de urm`toareledocumente:- copie CUI / CIF, dup` caz;- copie buletin/carte de identitatea titularului/administratorului/reprezentantuluilegal/ [mputernicitului;- copie autoriza\ie sanitarveterinar`/copie[nregistrare sanitar-veterinar`pentru exploata\iilecomerciale tip A, dup`caz sau- copii autoriza\ii sanitar-veterinare/copii[nregistr`ri sanitar-veterinarepentru exploata\iilecomerciale tip A, dup` cazpentru mai multe exploata\ii cucod ANSVSA;- copia schi\ei ad`postului/ad`posturilorpentru fiecarecod ANSVSA (din care s` reias`suprafa\a liber` de pardoseal`a spa\iilor de cazare ]i suprafa\autil` pe box`/ compartimentpentru fiecare hal`);- programul de iluminat:var`/ iarn` ([n func\ie de dat`fac` dovada ca [n perioada2008-2012 a acordat credite beneficiariloraxei I - Cre]tereacompetitivit`\ii sectoarelor a-gricol ]i forestier, axei III - Calitateavie\ii [n zonele rurale ]idiversificarea economiei rurale]i axei IV Leader din ProgramulNa]ional de Dezvolare Rural`2007-2013.30 august, termen limit` pentru depunerea cererilor de ajutor pentru porcineschimb`rii orei) care s` con\in`intervalul orar pe perioade, [nfunc\ie de tehnologia de cre]tere]i categoria de porcine, dup`caz;- graficul de livrare estimatanual;- graficul de populare estimatanual;- copia declara\iei pe suprafa\`,dac` este cazul;- [mputernicire ]i copii actede identificare [mputernicit,dac` este cazul;- document coordonate bancare;- alte documente justificative,dac` este cazul.{n cadrul angajamentelor [ncheiate,beneficiarii trebuie s`respecte standardele de ecocondi\ionalitate(SMR) aplicabileterenurilor agricole apar\in@ndfermei ]i activit`\ilor agricoledesf`]urate la nivelul fermei.{n cadrul acestei m`surieste exclus sprijinul pentru investi\ii.Informa\iile ne-au fost furnizatede directorul executiv alAPIA V@lcea, Adrian Pintea.


C MY KPagina 6.ActualitatePrimarul B[z[c a preg`tit un program pe cinste!Realitatea V@lcean`23 - 29 august 2013Festivalul „La Izvorul Dorului”, la B`beni{n perioada 29 august -1 septembrie2013, [n ora]ul B`benidin jude\ul V@lceava avea loccea de-a 42-a edi\ie a FestivaluluiFolcloric „La IzvorulDorului”.„Sper ca acest eveniment s`fie la fel de reu]it ca cel de anultrecut sau poate chiar mai multpentru c` b`benarii merit` c@-teva zile de distrac\ie ]i relaxare.Am \inut cont ]i de p`rerealocuitorilor din B`beni, ce arti]tiprefer`, ce activit`\i s` derul`m,astfel ca aceast` s`rb`toares` fie pe placul tuturor”,ne-a declarat primarul IonB[z[c.Conform programului dedesf`]urare, festivalul [ncepe dejoi, 29 august a.c., cu un turneude fotbal, care vineri []i vadesemna c@]tig`torii ]i vor fi [nm@natepremiile pentru aceast`ocazie.S@mb`t`, 31 august, la ora12.00 va avea loc vernisajultaberei de pictur` „Ortodoxie ]iart`-edi\ia a X-a”, ce va continuacu premierea c@]tig`torului.concursului de poezie „Drago]Vr@nceanu” - edi\ia a VI-a. Laorele 14.00, primarii localit`\iidin perioada 1989 – 2013, vorparticipa la un colocviu: „B`beni[ntre rural ]i urban”. De laora 17.00, b`benarii vor puteaasista la un program artisticsus\inut de Rapsodia V@lcean`]i c@nt`re\ii de muzic` popular`:Alina Petria, Alin Pavelescu,Rodica Mitran ]i Denisa,iar de la ora 20.00, iubitoriide muzic` dance vor vedea unspectacol sus\inut de: Sore(Lala Band) ]i DJ Rhinno ]iSylvia.Distrac\ia va continua ]i [nprima zi a lunii septembrie,adic` duminic`, la orele 10.30,Comuna Mih`e]ti, cea mai afectat` de declinul OltchimuluiConstantin B`rz`geanu, un primar devotat locuitorilor din Mih`e]ti• Comuna Mih`e]ti esteuna dintre cele mai mari comuneale jude\ului, av@ndaproape 7000 de locuitori.Pentru cine nu ]tie, foartemul\i oameni de-acolo lucreaz`[nc` la Oltchim (uniiau avut ghinionul de a intra [n]omaj…). Trebuie s` fimobiectivi ]i recunoa]tem c`Roibu n-a uitat de unde a plecat]i i-a ajutat pe foarte mul\i(care de-o vreme [l [njur` pela col\uri, [ns` au uitat c@\iani de zile le-a fost foarte binefinanciar…)!Primarul Constantin B`rz`geanua declarat c` ]i bugetullocal al comunei Mih`e]ti a fostafectat de declinul [n care seafl` societatea Oltchim dinR@mnicu V@lcea, astfel c` taxele]i impozitele virate de oameniiangaja\i au sc`zut în ultimeleluni cu aproximativ 10%,concret cu 4 miliarde lei vechi.„Combinatul chimic este ]ipe raza localit`\ii Mih`e]ti ]ipot s` zic c` ne-a afectat dinplin situa\ia dificil` prin care aintrat societatea Oltchim în ultimiiani. Lucrurile s-au înr`ut`\it]i mai mult în 2013, dup`ce mai mul\i angaja\i de la Oltchimau intrat în ]omaj. Dup`un prim calcul, am observat c`bugetul local a sc`zut cam cuaproape 10%. Pân` acum, dintotalul de 49 de miliarde de leivechi, încasam doar vreo 40 pean. Dup` c`derea Oltchim-ului,a c`rui cot` era cam de 4 miliardepe an, adic` 100.000 deeuro, ne va fi pu\in mai greu s`ne descurc`m”, a explicat primarulB`rz`geanu.Anabella ]i-a deschis magazin]i-n Mih`e]ti, ar mai finevoie ]i de al\i investitori…Cel mai nou investitor dinMih`e]ti este firma Annabella,care a deschis un supermarketîn apropierea sediului Prim`rieiMih`e]ti.„Deschiderea unui asemeneamagazin a fost foarte avantajoas`pentru bugetul local,unde se vars` cota din redeven-\`, cât ]i pentru oameni, carepot cump`ra toate cele necesaretraiului zilnic de acolo.Mih`e]tiul este o comun` mare,cu aproape 7000 de locuitori,iar supermarketul e plin cândse dau salariile la Oltchim,CET sau USG. Decizia de aaccepta un asemenea investitors-a dovedit de bun augur poate]i pentru c` am solicitat caangaja\ii firmei s` fie dinMih`e]ti, iar asta înseamn` c`am asigurat ]i câteva locuri demunc`. A]tept`m în continuareca ]i al\i investitori s`-]i exprimefiind prezentate ansamblurileparticipante ]i parada portuluipopular. Tot cu ocazia FestivaluluiFolcloric „La Izvorul Dorului”vor fi premiate cuplurilecare serbeaz` „nunta de aur”.De asemenea, vor fi premiatedou` eleve: Larisa Iosif, pentrurezultate deosebite la [nv`\`tur`]i la examenul de evaluarena\ional` pentru clasa a VIII-a]i Andreea Mutu, care a ob\inutlocul II pe \ar` la concursulde comunic`ri ]tiin\ifice-biologie.B`benarii iubitori de folclorvor avea, ]i [n aceast` ultim` zide petrecere, parte de un spectacolsus\inut de: Petric` M[\uStoian, Roberta Crintea, MariaLoga, Niculina Stoican,Codru\a Rodean, AlexandraBleaje, Constantin L`t`re\u,Mirela Stoian, Bogdan Cioranu,Marius |ugulescu ]iGeorge Nuc`.De la ora 20.00, Lavinia ]iHeaven vor sus\ine un concertde muzic` dance ce va fi urmat,la ora 0.00, de un impresionantfoc de artificii.Anemona T~NASEinteresul pentru aceast` zon`”, amai men\ionat B`rz`geanu.Farmacie era, acum urmeaz`cabinet stomatologic [nGovora-Sat{n curând, [n Govora-Sat seva deschide ]i un nou cabinetstomatologic, dup` cele din M`gura]i Buleta. „I-am propusmedicului care a solicitat s`-iînchiriem un mic spa\iu în acestsens s`-]i fac` afacerea în zonaMân`stirii Govora, unde a fostinaugurat` recent ]i o farmacie”,a mai ad`ugat primaruldin Mih`e]ti, Constantin B`rz`geanu.}tefan DRAGOMIR


C MY K23 - 29 august 2013Realitatea V@lcean` Pagina 7PublicitateS.C. CHEMPRO CHEMICALS S.R.LNOUSC CHEMPRO CHEMICALS SRL, companierom@no-spaniol`, situat` [n R@mnicuV@lcea, Strada Uzinei nr 71, produce ]i comercializeaz`produse pentru construc\ii civile ]iindustriale. Portofoliul companiei includevopseluri, tencuieli decorative, emailuri, amorse,grunduri ]i o gam` diversificat` de detergen\ipentru uz casnic, comercializate sub m`rcileSidera, Celeste ]i Limpio.Str. Uzinei Nr. 71R@mnicu V@lcea, VLRom@niaTel: 0250/702253Fax: 0250/702254Email: office@chemprochemicals.ro{n ora]ul R@mnicu V@lceas-a deschisc`minul privat de b`tr@niBIO CASANOVAIzvor de lini]te ]i fericire{n cartierul Troianu, strada Posada, Nr.52, B,[ntr-un loc ferit de poluare, l@ng` p`dure ]im`n`stire, este locul unde b`tr@nii no]tri se vorsim\i ca la ei acas`.{ntr-o cl`dire modern`, structurat` pe treinivele, oferim condi\ii [n sistem hotelier, cazare,mas` bio, sal` de sport ]i lectur`, tratament,masaj, frizerie ]i coafor. S`pt`m@nal se organizeaz`excursii.Asigur`m hran` natural` de la ferma proprie,unde se cresc porci, p`s`ri, vite, stru\i ]i se cultiv`legume, totul proasp`t ]i natural.V` a]tept`m s` face\i parte din familia noastr`.Rela\ii la telefon0788686328EXECUT~:• Repara\ii, service agregate hidroenergetice, echipamente hidromecanice ]i sta\ii electrice;• Repara\ii, între\inere ]i verific`ri PRAM;• Confec\ii metalice ]i recondi\ion`ri piese echipamente;• Repara\ii construc\ii hidrotehnice;• Lucr`ri subacvatice;• M`sur`tori topogeodezice;• Transport rutier.Email: hidroserv.rmvl@yahoo.comRâmnicu Vâlcea, Calea Bucure]ti 269Cod po]tal: 240291, jude\ul Vâlcea, RomâniaTel./Fax: 0350.418634E-mail: servcet_sa@yahoo.comLucr`ri de instala\ii sanitare,[nc`lzire ]i aer condi\ionat


Pagina 8.Administra\ieRealitatea V@lcean`23 - 29 august 2013{ngrijor`tor: 900 de r@mniceni au fostmu]ca\i de c@ini, dintre care 250 au fost copiiJoi, 22 august a.c., viceprimarulcu atribu\ii de primarGigi Matei, împreun` cu viceprimarulEduard Vîrlan, au avuto discu\ie cu reprezentan\ii Direc\ieiAdministrarea DomeniuluiPublic, ai Serviciului de gestionarea câinilor f`r` st`pân ]iai Direc\iei Juridice pe temaadopt`rii unor m`suri pentru rezolvareaproblemelor cauzatelocuitorilor ora]ului de câiniicomunitari. În cadrul discu\iilor,s-a relevat faptul c` Regulamentulde func\ionare a ecarisajuluilocal ]i a Ad`postului decîini de la Fe\eni trebuie repusîn contextul legisla\iei în domeniu,respectiv art. 4 ]i 7 dinOUG nr. 155/2001, aprobat` deLegea nr. 227/2002 ]i modificat`de Legea nr. 391/2006. ”Legeaeste foarte exact`”, a subliniatprimarul interimar GigiMatei, „Un câine comunitarpoate p`r`si ad`postul sub treiforme: adop\ie, revendicare saueutanasiere, dac` nici una dinprimele dou` variante nu se petreceîntr-un interval de ]apte zile”.Conform eviden\elor furnizatede spitalul municipal, încursul anului 2012 aproape 900de locuitori ai Râmnicului aunecesitat îngrijiri medicale caurmare a faptului c` au fostmu]ca\i de câini, dintre care250 au fost copii.„La presiunea actual` a opinieipublice, nu vom avea deales decât s` propunem ConsiliuluiLocal modificarea regulamentuluide gestionare a cîinilorf`r` st`pân în acest sens”, aad`ugat viceprimarul cu atribu-\ii de primar, Gigi Matei. (C.C.).{n urma discu\iilor de la Prim`ria R@mnicului,{n octombrie vor demara lucr`rilepentru sensul giratoriu de la intersec\iaCalea lui Traian - strada Timi]Joi, 22 august a.c., în sala deConsiliu a Prim`riei municipiului,a avut loc o întâlnire întreviceprimarul cu atribu\ii de primarGigi Matei, reprezentan\i aiOMV Petrom, speciali]ti dincadrul Direc\iei Investi\ii ]iproiectant pe tema realiz`riisensului giratoriu de la intersec-\ia Calea lui Traian – strada Timi],în nordul municipiului.Reprezentan\ii OMV Petrom –societate care are o sta\ie decarburan\i în zon` - ]i-au declaratîntreaga disponibilitate pen-.tru punerea la dispozi\ie a terenuluinecesar pentru realizareaacestui sens giratoriu, iar primarulinterimar Matei i-a solicitatproiectantului s` finalizezeîntreaga documenta\ie în vedereaaprob`rii Studiului de Fezabilitateal acestui proiect în ]edin\aordinar` a Consiliului LocalMunicipal de s`pt`mâna viitoare.Dup` consumarea tuturoretapelor premerg`toare, se estimeaz`c` lucr`rile la acest sensgiratoriu vor putea demara înluna octombrie, termenul de finalizarefiind de aproximativtrei s`pt`mâni. (A.D.)Birou pentru coordonareasistemului sanitar spitalicescPunerea în aplicare a Ordonan-\ei de Urgen\` nr. 77 din 26 iuniea.c. cu privire la asigurarea func-\ionalit`\ii administra\iei publicelocale, a num`rului de posturi ]ireducerea cheltuielilor a g`sitConsiliul Jude\ean Vâlcea într-ositua\ie favorabil` mai ales sub aspectulnum`rului de posturi ocupatesub normativele organigramei,drept pentru care nu a avutloc nicio reducere de personal angajatîn aparatul s`u de specialitate.Conform actului normativamintit, num`rul de posturi func-\ionale dintr-o institu\ie de autoritatepublic` local` este corelat cunum`rul cet`\enilor c`rora trebuies` li se asigure serviciile necesare.{n cazul dep`]irii acestui plafon, adevenit obligatorie desfiin\areaposturilor vacante cu excep\iacelor care sunt sub limita func\ionalit`\iinormale a institu\iei deadministra\ie public`.CJ Vâlcea aprobat înfiin\areaunui birou cu posturi unice de consilieripentru coordonarea institu\iilordin domeniul s`n`t`\ii. Personalulde specialitate care va fi încadratva avea de îndeplinit printrealte numeroase atribu\ii, sarciniexprese privind evaluarea activit`-\ilor desf`]urate în unit`\ile sanitare,aportul, la nivel jude\ean, înfundamentarea de c`tre MinisterulS`n`t`\ii a deciziilor de politic`sanitar`, participarea calificat` lacontrolul, analiza ]i evaluarea activit`\iispitalelor, fundamentareaunor propuneri pentru accesareade fonduri nerambursabile în vedereaîmbun`t`\irii infrastructuriidin re\eaua sanitar` etc. (}.D).Invita\ie la proiec\ii în agricultur` (III)ADR Sud – Vest Oltenia pune degetulcel mare pe r`nile agriculturiiEste evident faptul c`, între cele7 programe cu care s-a operat înperioada 2007 – 2013 pentruatragerea fondurilor europene,Programul Opera\ional Regionala fost cel mai eficient. Plecândde la aceast` realitate, conducereaADR Sud - Vest Olteniaa transmis pre]edin\ilor ConsiliilorJude\ene din Regiunea Olteniaun pachet de propuneriprivind o nou` abordare a dezvolt`riidomeniului agriculturiiîn perspectiva exerci\iului bugetar2014 - 2020, insistând cudeosebire pe necesitatea constituiriiunui sistem integrat dedesfacere a produselor agricoleprin intermediul fondurilor europene.Sigur, pe aceast` zon` aoperat ]i opereaz` în continuareProgramul Na\ional de DezvoltareRural` (PNDR), îns`, a]acum precizeaz` directorul ADROltenia, doamna Marilena Bogheanu,implicarea ProgramuluiOpera\ional Regional va fi ]ioportun`, ]i necesar` în arealulinfrastructurii de afaceri specificecare trebuie pus` la dispozi-\ia produc`torilor agricoli.Propunerile pe care le-amprimit vizeaz`, într-adev`r, câtevapuncte tari de care va depindedezvoltarea sistemuluidin agricultur`, elocvente în a-cest sens fiind, bun`oar`, creareaunei pie\e regionale de gross]i a unei burse agricole. Apreciezaceast` nou` ofensiv` maiales dac` o raportez la ceea ce e-xist` în prezent pe segmentulvalorific`rii produselor agricole.Anul 2013 este deosebit degeneros pentru agricultur`, a-vând în vedere c` el a adus considerabilesurplusuri de produsecare au invadat pie\ele ]i au debusolatpre\urile. În aceast` situa\iese pune din nou pe tapet oproblem` veche ]i spinoas` legat`de necesitatea imperioas` aînfiin\`rii mult comentatelorcentre de colectare, sortare ]iambalare, dar ]i a depozitelor cuatmosfer` controlat` care s` favorizezeprelungirea perioadelorde valorificare a produseloragricole pe pia\a de consum.Sunt întrutotul de acord c`, a-vând centre de colectare ]i depozitefrigorifice, se asigur` nunumai condi\ii de valorificare aroadelor din gr`dini ]i livezi,dar se dau ]i solu\ii practice laproblemele privind controlulpre\urilor, fiscalizarea produselor,p`strarea acestora timp maiîndelungat, crearea unor partizipentru vânzare prin intermediulmarilor retaileri etc.Perpetuarea perioadelor scurteîn care legumele, mai ales,intr` în vadul comercial este ]iconsecin\a utiliz`rii anemice aculturilor realizate în spa\iiprotejate. La ora actual`, nu maiexist` în \ar` decât 225 – 230 hade sere înc`lzite ]i aproximativ7000 ha solarii. Iar gre]eala amers ]i mai departe, în sensul c`proiectele pentru construc\ia desere prin Programul Na\ional deDezvoltare Rural` în toat`perioada 2007 – 2013 au absorbitdoar 2 milioane euro, sum`cu care abia dac` s-au construit... 2 ha de sere.Înc` de anul trecut, MinisterulAgriculturii a dat contur uneisolu\ii privind îmbun`t`\ireasistemului de comercializare afructelor, legumelor ]i altor produseagricole prin introducereaunei noi proceduri de acces învadul comercial, îns` pân` a-cum nu a fost dep`]it` faza bunelorinten\ii. M` refer la obstruc\ionareaspeculan\ilor pepia\` prin utilizarea unui card deacces înso\it de carnetul deproduc`tor. Numai c` problemelede fond ale valorific`riinu-]i g`sesc solu\ii doar pe a-ceast` cale. Ea, valorificareaproduselor agricole pe pie\eleinterne ]i la export înc` nu esteracordat` la standardele ]icerin\ele UE, ceea ce, în cazulnostru, dezavantajeaz` dramaticproduc\ia autohton`. Tocmai deaceea, este nevoie ca, printr-ostrategie pe termen lung, s` seaib` în vedere structurarea ]ivalorificarea produc\iei pe asocia\iide produc`tori, pe zone,jude\e, regiuni ]i pân` la nivelna\ional. Structurarea ]i pondereasectoarelor agricole vortrebi s` se bazeze pe necesit`\ialimentare ]i de prelucrarepentru consumul curent, dar ]ipentru export, creîndu-se astfelun echilibru la nivel de \ar`între culturi ]i necesit`\i.Dr.ing Ion C[lea,pre]edintele ConsiliuluiJude\ean Vâlcea


.23 - 29 august 2013 Realitatea V@lcean` Pagina 9SocialPSD-istul Lauren\iu Popa i-a luat loculIulianei Moise la ]efia RAR V@lcea• Lauren\iu Popa a mai condusfr@iele Registrului Auto Rom@n,sucursala V@lcea, ]i-n a-nii preceden\i, a]a c` ]tie foartebine cum stau lucrurile…A f`cut ea ce-a f`cut p@n`acum, dar nu i-a mai mers, astfelc` pre]edinta Organiza\ieide Femei a Partidului Democrat-LiberalV@lcea, IulianaMoise, a fost demis` de la conducereaRAR V@lcea ]i imediat[nlocuit` miercuri, 20 august2013, cu dr.ing. Lauren\iu Popa,care a mai fost director la.RAR ]i-n anii trecu\i.Cu to\ii ]tim c@t s-au luptatPSD-i]tii ]i liberalii s-o schimbepe PDL-ista Iuliana Moise dela conducerea acestei importanteinstitu\ii v@lcene, [ns` aceastaa rezistat cu stoicism p@n` c@nd,din p`cate, a sosit ]i ordinul deeliberare de la ]efia RAR.Ceea ce trebuie s` men\ion`meste c` PSD-]tii le-au maidat o lovitur` liberalilor, pun@ndu-]iun om de-al lor, socialdemocrat, [n detrimentul liberaluluice-l desemnaser` colegiipe partid s` ocupe acest post!{n concluzie, la USL e mare[ntrecere… pe func\ii!Anemona T~NASEDe data asta o fi cu noroc!Peste 1 500 de candida\i sunt [n emo\ii la ce-a de-a doua sesiune de bac• Dintre elevii înscri]i, 1.100sunt candida\i care au nu auob\inut note de trecere la examenuldin luna iulie!Cea de-a doua sesiune a examenulde Bacalaureat a [nceputluni, 19 august, cu evaluareacompeten\elor lingvistice decomunicare oral` la român`.Peste 1 500 de elevi din jude\ulVâlcea s-au înscris laaceast` sesiune. Dintre eleviiînscri]i, 1 100 sunt candida\icare au nu au ob\inut note detrecere la examenul din luna iulie.Peste 95 % dintre ace]tiasus\in din nou examen la matematic`.Pe probe scrise, distribu\iacelor 1.512 absolven\i deliceu care s-au înscris la aceast`sesiune este urm`toarea: -896de candida\i sus\in în data de 26august proba scris` la Limba ]iLiteratura Român`; -1081 detineri sus\in în data de 28august proba obligatorie a profilului,respectiv matematic`; -855 de candida\i sus\in vineri,30 august, proba la alegere aprofilului. 19 % din elevii careau picat în prima sesiune a examenuluide Bacalaureat nu s-aumai înscris la aceast` sesiune.Conducerea Inspectoratului}colar (ISJ) Vâlcea îi avertizeaz`pe elevi s` nu încerce s` copiezepentru c` risc` s` fie da\iafar` din examen. Elevii înscri]ivor sus\ine probele scriseîn trei centre de examen situateîn municipiul Râmnicu Vâlcea,respectiv Colegiul Energetic,Colegiul Economic ]i LiceulTehnologic Ferdinand.Rezultatele se vor afi]a luni,2 septembrie, pân` la ora 12.00.Contesta\iile se depun în aceea]izi, în intervalul 12.00-16.00. Rezultatele finale se afi-]eaz` joi, 5 septembrie.În jude\ul Vâlcea, procentulde promovare la prima sesiunea examenului de Bacalaureat2013 a fost de 57 % , mai marecu aproximativ 16 % fa\` desesiunea din iulie 2012.}i pentru conducerea ISJV@lcea e mare b`t`lie, PSD-i]tiilupt@ndu-se din greu s`-lmen\in` la ]efia [nv`\`m@ntuluiv@lcean pe Remus Grigorescu.Vom vedea dac` vor reu]i saunu!Bogdan CRISTESCU.De la 1 septembrie, localit`\ile Alunu, Berbe]ti, Gr`di]tea, Livezi, Matee]ti,Sine]ti ]i Z`treni vor fi arondate Serviciului Fiscal Or`]enesc HorezuAdministra\ia Jude\ean` aFinan\elor Publice V@lcea reaminte]tec`, [ncep@nd 1 septembriea.c., din punct de vederefiscal, localit`\ile: Alunu, Berbe]ti,Gr`di]tea, Livezi, Matee]ti,Sine]ti ]i Z`treni, arondateAdministra\iei Finan\elor Publicea Ora]ului Berbe]ti, unitatecare []i [nceteaz` activitatea,vor trece [n administrareaServiciului Fiscal Or`]enescHorezu.{n acest context, pentru [ndeplinireaobliga\iilor fiscale ]i abeneficia de serviciile de asisten\`,precum ]i de cele ale TrezorerieiStatului, contribuabiliicu domiciliul fiscal [n localit`-\ile men\ionate mai sus se voradresa Serviciului Fiscal Or`]enescHorezu.De asemenea, pentru desf`-]urarea [n bune condi\ii a activit`\iituturor institu\iilor publice,acestea vor [ntocmi ]i vordepune la Trezoreria Horezutoate solicit`rile privind activitatealor (cereri de deschiderede credite pentru luna septembrie,prognoza privind pl`\ilepentru decada 1, luna septembrieetc).Totodat`, institu\iile publicevor lua leg`tura cu TrezoreriaHorezu pentru stabilirea detaliilorde colaborare. Datele decontact ale Serviciului FiscalOr`]enesc Horezu sunt urm`toarele:Horezu, str. GeorgeCo]buc, nr. 4, jude\ul V@lcea,cod po]tal 245.800; telefon:0250.860.997; email: asistenta.horezu.vl@mfinante.ro..M`suri pentru deblocarea financiar` a unit`\ilor administrativ-teritorialeAdministra\ia Jude\ean` aFinan\elor Publice Vâlcea reaminte]tecontribuabililor c`, înMonitorul Oficial, Partea I, nr.493/5.08.2013, a fost publicat`Ordonan\a Guvernului nr.17/2013 cu privire la rectificareabugetului de stat pe anul2013.Prin acest act normativ semajoreaz` sumele defalcate dintaxa pe valoarea ad`ugat`(TVA) pentru echilibrarea bugetelorlocale ale comunelor,ora]elor, municipiilor ]i jude\elorpe anul 2013, sume ce vor fiutilizate în scopul achit`rii pl`-\ilor restante înregistrate în contabilitateaunit`\ilor administrativ-teritoriale,inclusiv a institu\iilorpublice finan\ate integralsau par\ial din bugetul local]i a spitalelor publice din re-\eaua autorit`\ilor administra-\iei publice locale la 31 iulie2013, fa\` de furnizorii de bunuri,servicii ]i lucr`ri ori fa\`de bugetul de stat, bugetul asigur`rilorsociale de stat sau bugetelefondurilor speciale. (detaliipe www.finantevalcea.ro).În intervalul 26-28august se opre]teapa cald` în Râmnic• În aceast` perioad` vor fiefectuate lucr`ri la re\ele!SC CET Govora SA anun\`oprirea furniz`rii agentului termicsub form` de ap` fierbintec`tre toate punctele termice ]iceilal\i consumatori din municipiulR@mnicu Vâlcea, respectiva apei calde de consum, înperioada 26.08.2013 - ora00.00, pân` în 28.08.2013 - ora18.00, în baza opririi totale(OT) programat` pentru anul2013. În cadrul OT-ului programatvor fi executate urm`toarelelucr`ri principale pemagistrala de transport ap`fierbinte CET – PT-uri: Înlocuirecolector DN 800 mm ap`fierbinte în incinta CET – 30m. Racord re\ea de ap` fierbinterealizat` pe str. PatriarhIustinian Marina, Dn 200 mm,la magistrala de termoficareurban`. Înlocuire tronsoane de\eav` Dn 600 mm ]i coturi aferenteîn zona pasajului care supratraverseaz`calea ferat` dinB-dul Tudor Vladimirescu, respectivîn parcul din zona G`rii,60 m. Realizare by-pass pe tur]i retur la magistrala de ap`fierbinte situat` pe str. NicolaeTitulescu de la ComplexulDovali pân` la PT39 situat pestr. Henry Coand`, Dn150mm,2x860 m, pentru a furniza ap`cald` de consum tuturor consumatorilorracorda\i în zonade Nord ]i Traian a ora]ului peperioada derul`rii investi\iei pefonduri Europene POS MEDIUAXA 3, în baza contractului definan\are încheiat de ConsiliulJude\ean Vâlcea ]i MinisterulMediului ]i P`durilor, investi-\ie constând în „Implementareproiect reabilitare EPA + Electropompede termoficare tronsonI ]i tronson II în CET GovoraSA ]i reabilitare circuitprimar de termoficare în municipiulRm. Vâlcea”, reabilitarecu \eav` preizolat` a 2,251 kmcanal termic. Realizare by-passtur-retur, Dn 100 mm pentrualimentare cu ap` fierbinte apunctelor termice PT1 ]i PT4Ostroveni, în cadrul aceluia]iproiect men\ionat la pct. nr. 4,pentru reabilitarea cu \eav`preizolat` a traseului de ap`fierbinte existent pe str. Luceaf`rului(din zona fostului restaurantCINA, pân` la PT4 Ostroveni).În condi\iile realiz`riiîntr-o perioad` mai scurt` detimp a lucr`rilor din cadrul OTului]i a îndeplinirii condi\iilortehnice de livrare agent termicîn anumite cartiere din MunicipiulRm. Vâlcea, CETGovora SA va anun\a operativprin mass-media reluarea furniz`riiagentului termic, astfelîncât disconfortul cauzat prinnelivrarea apei calde de consumîn regim continuu s` fiecât mai mic posibil. Ne ceremscuze tuturor consumatorilorpentru disconfortul cauzat înaceast` perioad`.Director general,dr. ing. Mihai B`lanDirector T.U.,ing. Ion Cocle\


Pagina 10Locuri de munc`Oferta de munc` a GEN|IEI JUDE|ENEPENTRU OCUPRE FOR|EI DE MUNC~ V^LCE4 PEOPLE EVENTS S.R.L.COD FISCAL: 30799733ADRESA: RM. VÂLCEA. STR. T. VLADIMIRESCU, nr. 2(CENTRU) TEL.: 0744192258E-mail: office@4people.com.ro1 osp`tar1 pizzar1 buc`tarCerin\e pentru toate posturile: vechime [n domeniu 1 an.ALIMCOM MARKET S.R.L.COD FISCAL: 6492093ADRESA: DR~G~}ANI, STR. PIE|II, NR.1TEL.: 0250/814546, 07243044961 v@nz`tor G.P.L. (studii medii)Locul de munc` este la Dr`g`]ani.ANTARES TRANSPORT S.A.COD FISCAL: 1472990ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.DACIA, NR.10TEL.: 0741741201, 03504017275 ]oferi (vechime [n domeniu min. 3 ani, studii medii, posesoratestat transport persoane)1 casier (vechime [n domeniu min. 1 an, studii medii)1 gestionar piese auto (vechime [n domeniu min. 5 ani, studii medii)Lista complet` de locuri de munc` o g`si\i pe variantaon-line a ziarului: www.realitateavalceana.roConcurs pentru func\ia de director la Crucea Ro]ieSocietatea Na\ional` de Cruce Ro]ie din Rom@nia organizeaz` concurs pentru postul de director al filialei V@lcea.Condi\iile de participare la concurs (dovedite cu documente):Studii superioare – diplom` (obligatoriu)Vechime [n munc` – 3 ani (obligatoriu)Voluntariat [n cadrul Crucii Ro]ii minim 3 ani (obligatoriu)Abilit`\i [n lucrul cu calculatorul (obligatoriu)Limb` strain` (recomandat)Diplom` cursuri CRR (recomandat)Experien\` [n resurse umane (recomandat)Concursul se va desf`]ura pe data de 3 septembrie 2013, ora 9.00, la sediul filialei V@lcea. Cu 5 zile [nainte dedata concursului candida\ii vor depune [n scris la sediul filialei un curriculum vitae, o scrisoare de inten\ie ]i unplan managerial privind inten\iile de organizare ]i dezvoltare a activit`\ii filialei.Pentru relaţii suplimentare: crucearosievalcea@yahoo.com ]i tel. 0721774197.Bibliografia este disponibil` la urm`torul link: http://www.crucearosie.ro/despre-noi/legislatie-2.htmlRealitatea V@lcean`23 - 29 august 2013Prim`ria Municipiului R@mnicu V@lcea ]i S.C.Pie\e Prest S.A., [n cadrul }trandului Ostroveni,v` pun la dispozi\ie [n zilele de luni [ntre orele13.00-20.00 ]i [n zilele de mar\i-duminic` [ntreorele 08.00-19.00 :- dou` bazine cu ap` dulce- dou` bazine cu ap` s`rat` de la Salinele OcneleMari- dou` terenuri de minifotbal ]i tennis- loc de joac` pentru copii* * *Prim`ria Municipiului R@mnicu V@lcea ]i S.C.Pie\e Prest S.A., [n cadrul Gr`dinii Zoologice, v`pun la dispozi\ie zilnic [ntre orele 08.00-20.00:-sectorul acvarii unde g`sim tarantula, iguane, anaconda,corcodil, etc.-sectorul p`s`ri unde g`sim fazani, p`uni, berze,lebede, stru\i, etc.-sectorul ierbivoore unde g`sim cerbi, lame, canguri,maimu\e, etc.-loc de joac` pentru copii-sal` pentru organizare de cursuri educative* * *S.C. Pie\e Prest S.A. execut` urm`toarele serviciipe raza municipiului R@mnicu V@lcea:- [ntre\inere spa\ii verzi- [ntre\inere mobilier stradal- salubritate stradal`-administrare pie\e ]i t@rguriSesiz`ri: Telefon Dispecerat: 0350/808088V@nd teren pentru construc\ie cas` [n suprafa\` de 700 mp,la Priporu-Vl`de]ti, zon` de vile. Pre\ negociabil!Telefon: 0744346712V@nd spa\iu din termopan, suprafa\` de 20 mp, nefolosit,la grani\a dintre jude\ele V@lcea ]i Arge] pe DN 7.Rela\ii la telefon: 0747808732V@nd apartament cu dou` camere [n Lenin Sud, Str.Florilor, et.1/3, 50 mp cu dou` balcoane cu termopan.Pre\: 42.000 euro.Num`r de contact: 0745289040Angajez electronist. Postul presupune diagnosticare, reparare de telefoanemobile, tablete, laptopuri dar ]i a altor echipamente electronice.Cerin\e: electronist, cu sau f`r` experien\`, posibilitatea deperfec\ionare la cursuri, accept`m chiar ]i studen\i [n anii terminali.- Salariu motivant + bonus [n func\ie de realiz`ri;- Oportunit`\i de dezvoltare personal`;Se cere seriozitate maxim`.Num`r de contact: 0788686328V@nd teren intravilan, 2400 mp, cu beci ]i temelie, utilit`\i(gaze ]i lumin`) cuautoriza\ie de construc\ie ]i cadastru. Terenul se afl` pe ]oseaua Bucure]ti-Pite]ti. Pre\ul este de 9 euro. Rela\ii suplimentare la telefon: 0764289586V@nd org` YAMAHA PSR 2000, pre\: 450euro ]i procesor ROLAND XV 2020, pre\: 150euro, ambele [n stare perfect` de func\ionare.Rela\ii la telefon: 0766722886.NOU! {n ora]ul R@mnicu V@lcea, AMANETTITOMI INVEST a redus comisionul la 0,1%,av@nd [n prezent cel mai mic comision din ora].Indiferent de suma [mprumutat` ]i perioada deamanetare, comisionul este acela]i, de 0,1%.Amanetul este situat [n Blocul Gama, Strada ReginaMaria, nr.7, Bloc.C1, sc.B, parter, l@ng` ClubulDivino.PROGRAM: NON STOP, inclusiv s@mb`ta ]iduminica, s`rb`torile legale ]i religioase.Detalii la telefon:0769052589 / 0250/748679Ofer spre [nchiriere apartament cu dou` camere,[n zona Nord, complet mobilat ]i utilat. Pre\negociabil. Pentru mai multe detalii, v` rug`ms` suna\i la num`rul de telefon: 0748276935Pun ]i v@nd extensii de p`r natural de ceamai bun` calitate la un pre\ avantajos!Num`r de contact: 0755311999V@nd Dacia 1307 dubl`, cabin` 5 locuri, 4WD, injec\ie benzin`, motor 1557, 67 cp,Euro 2, 104.000 km, cauciucuri iarn`, cutoate taxele la zi ]i [n PERFECT~ STAREDE FUNC|IONARE!!!Pre\:1850 de euro, negociabil.Telefon: 0745616363SC MARCO FRIG SRL Rm. V@lcea angajeaz`v@nz`toare pentru magazin alimentar.Conducerea firmei ofer` ]i cere seriozitate.Pentru mai multe informa\ii, adresa\i-v` lanum`rul de telefon 0250/735482 sau la mobil0740271284.


23 - 29 august 2013Realitatea V@lcean` Pagina 11. . AmuzamentDiverseHoroscop august 2013Perioada 23 - 29 august 2013Teoretic, [ntreaga s`pt`m@n` se alimenteaz` din vibra\iatransmis` de perechea Marte/Venus. Aceast` conjunc\iecare se petrece [ntre 22-30 august, le va da acestornativi tot felul de st`ri ]i impulsuri pe care nu le-au maitr`it. Unii, mai sensibili, se pot speria, ca ]i cum, valulevenimenelor [i ia pe sus, [i g`se]te nepreg`ti\i (poatec` sunt doar, mai pu\in maturiza\i).Este singura zodie care nu petrece, din punct de vederesentimental, la [nceputul s`pt`m@nii, de pe urmaprovoc`rii venusiene. Ba mai mult, este posibil castarea de s`n`tate se fie una iritat` f`r` motiv real,organic. Luna Nou` [i oblig` s` \in` cont de o realitatecare s-a epuizat de mult dar, al c`rei sf@r]it, nu au vruts`-l ia [n calcul, sau m`car s`-l con]tientizeze.Greul astral se afl` pentru ace]ti nativi [n casa prietenieiliber alese, bazat` pe idealuri comune, pl`ceri[mp`rt`]ite (parteneri de distrac\ii sau colaboratori [nactivit`\i ce reprezint` o sus\inere socio-profesional`comun` ]i mai pu\in, sau chiar deloc, lucrativ`). Multedintre concretiz`rile acestor dorin\e sunt condi\ionate deexisten\a unor prieteni care sunt, [n egal` m`sur`, ]iparteneri, [ndrum`tori sau protectori.Ace]ti nativi preiau [ntregul bombardament astral pecasa demnit`\ii, a statutului public, a rangului. Notageneral`, chiar dac` include ]ocuri, surprize, acutizareaunor tensiuni, sau chiar ipostaze periculoase, nu esteuna labil`, trec`toare sau superficial`. Dimpotriv`,dramatismul etapei \ine de structur`, de r`d`cina binelui(sau r`ului!), de soliditatea construc\iei personale.Pentru cei care s-au n`scut [n acest semn zodiacal,zestrea de foc ce activeaz` casa a IX-a este benefic`.Nativii au entuziasm, au chef de schimbare. Un val detinere\e sau, m`car un val ”reformator”, tot [i cuprinde,drept care, sunt dispu]i s` fac` acele schimb`ri caresimt c` ar fi [n avantajul lor, c` le-ar deschide noi orizonturide cunoa]tere, de via\`, de ac\iune. Sunt activi,prezen\i, implica\i, determina\i ]i foarte exac\i [ndemersurile lor.S`pt`m@na decurge normal, aproape odihnitor. Nu maiexist` motive de nelini]te, nu mai exist` preocup`ri sautracas`ri. A r`mas, Mercur [n Pe]ti, p@n` [n zorii zileide 28 august, s`-i [ndrume pe calea negocierii, a [mp`c`rii,a cumsec`deniei. Pot ap`rea st`ri de spirit prielniceunor iert`ri spectaculoase sau tranzac\ii motivate deun feeling anume, de o intui\ie, de un fler, de-o presim-\ire greu de tradus [n cuvinte dar elocvent`, puternic`care [i apropie de adev`r, [ntr-un mod mai pu\in logic ]ira\ional, dar profitabil.. Pova\a s`pt`m@niiDe ce nu suntem ferici\i?{ntr-un mic or`]el tr`ia o femeie cu cei doi feciori ai ei. Unul dintre feciori eranegustor de umbrele, iar cel`lalt []i c@]tiga existen\a v@nz@nd sandale.Aceast` femeie era mai mereu trist`. V`z@nd-o mereu [n aceast` stare de triste\e,un om a [ntrebat-o:- Ce te sup`r` femeie? Ce necaz [\i chinuie sufletul?Femeia [i r`spunse:- Vezi dumneata, acum plou`. Unul din feciorii mei tr`ie]te din v@nzarea de sandale.Din cauza vremii afacerea lui are de suferit. Cum s` nu fiu nec`jit`?Peste c@teva zile soarele []i f`cu sim\it` prezen\a [n micul or`]el dar mai pu\in [ninima femeii c`ci ea tot trist` ]i ab`tut` era. Nedumerit acum, omul o [ntreb` dinnou:- Acum e soare, nu asta a]teptai? Feciorul t`u are acum o afacere prosper`v@nz@nd sandale, de ce e]ti [n continuare sup`rat`?Femeia [i r`spunse:- Ooo, vezi dumneata, cel`lalt fecior al meu vinde umbrele. Cine cump`r`umbrele pe vremea asta [nsorit`? {n\elegi acum de ce sunt trist`?- Sunt ]i mai nedumerit acum, r`spunse omul. Din c@te mi-ai vorbit desprefeciorii t`i, eu [n\eleg c` tu ar trebui s` fii mereu o mam` fericit`. C@nd plou`,feciorul t`u care vinde umbrele prosper` iar c@nd e soare cel`lalt fecior al t`uvinde sandale.”„{n timp ce [n\eleptul este fericit ]i [n iad, prostul sufer` ]i [n rai.”Casa contractelor, a actelor semnate de dou` sau maimulte p`r\i aflate [n negociere, [n conflict sau [n cooperare,a divor\urilor, a partajelor ]i desp`r\irilor, estepopulat` la maximum ]i suprasolicitat` astral, [ntreagas`pt`m@n`. Nu exist` respiro. Exist` numai o stare deconflict (mai mult sau mai pu\in mocnit), o stareexploziv` deja declan]at` care continu` s` provoaceefecte ]i s` complice lucrurile.Pentru cei care s-au n`scut [n acest zodiacal, predispozi\iaastral` ce eman` dinspre Berbec, vizeaz` casa aVI-a, [n principal a s`n`t`\ii, dar nu numai. Astfel, continu`s` func\ioneze impregnarea care s-a format cuc@teva s`pt`m@ni [n urm` ]i care nu este deloc u]or desuportat de c`tre ace]ti nativi. Mai [nt@i, le d` s`n`tateapeste cap.Tot ceea ce \ine de pl`cerile vie\ii este, [n continuare,sus\inut de planetele din casa a V-a. Cu un plus de vigoare,de inedit sau de intensitate. S`get`torii au, ca ]i [n ultimiledou` s`pt`m@ni, chef de distrac\ie, de evadare, de pove]ti dedragoste, de aventur`, iar dac` obliga\iile [i re\in sau [ntregulcontext [n care tr`iesc [n prezent le interzice fuga, evaziunea,hazardul, impruden\a [n favoarea cump`t`rii, m`surii saumuncii asidue, atunci, acest impuls astral este tr`it sub formaunui alean, a unui dor, a unei nostalgii.Doar s`pt`m@na viitoare, Pluton se va mai afla [n mers direct,dup` care va intra [ntr-o retrogradare lung`. }i, cum Pluton seafl` [n Capricorn, este de anticipat c`, o dat` cu ultima zi ar`stimpului pe care [l analiz`m, se va instala o stare special`[n via\a personal`, [n rela\iile publice dar ]i [n universulinterior al acestor nativi. Multe evenimente care se vor deruladup` 25 august vor dezasambla o serie de realit`\i exterioare]i motiva\ii, pentru a permite analiza ]i cunoa]terea lor maibun`, ]i [n sf@r]it, din toamn`, vor permite, acelora]i nativi, orea]ezare pe alte principii.Planetele din Berbec transform` orice V`rs`tor [ntr-unvorb`re\, mai simpatic, mai original, mai [ndr`zne\, maiobositor, dup` [i e felul ]i educa\ia. Fire]te, oamenidota\i, V`rs`torii au, [n general, multe de spus. Ei seexprim` lesne [n leg`tur` cu multe subiecte ]i exist` unmiez de interes ]i un temei real [n tot ceea ce eihot`r`sc s` comunice, s` publice, s` transmit`, s`explice.Pentru unii dintre cei n`scu\i [n zodia Pe]tilor,chestiunea banilor devine important`, presant` (carezolvare), sufocant` chiar. Fiind vorba ]i de aspectulde Lun` Nou`, care [nseamn` un nou ciclu, un nouregim (al pl`\ilor [n cazul nostru), dar ]i de semnulBerbecului care presupune debut, delimitare de trecut,reconfigurare rapid` a prezentului, sunt de a]teptat, peo palet` larg` a ipostazelor ]i conjuncturilor, tot felul denout`\i (surprize?) pe segmentul banilor.BancuriBul` se prezint` la director.- Domnule director, v` rog s`-mim`ri\i salariul!- Nu pot, zice directorul, e criz` ]i nuam bani.- V` rog s` v` gândi\i bine, c` eu suntc`utat de multe unit`\i.- Ai tu a]a multe rela\ii? se mir` directorul.- P`i da, zice Bul`. M` caut` treib`nci, CEC-ul ]i Poli\ia.La ]coal` Buli]or este întrebat de profesoar`:- Ia spune Buli]or cu ce seam`n`economia noastr` de pia\`?- Cu un vapor…- Cum vine asta?- P`i, doamn` profesoar`, este c`economia noastr` de pia\` abia se \inepe linia de plutire?- Este.- Se clatin` din toate p`r\ile?- Se clatin`.- Î\i vine s` vomi\i?- Î\i vine.- Po\i s` cobori?- Nu po\i!- P`i vede\i?!?Profesorul, furios de-a dreptul, [i scriepe lucrare „BOU”. Studentul merge lael ]i [i spune:- Domnule profesor, v-a\i semnat, darnu a\i trecut nota !!!!!Un preot d` canon la biseric` laspovedanie ca toate femeile de c@teori ]i-au [n]elat b`rba\ii de at@tea oris` [nconjoare biserica. La care o enoria]`,pu\in sfioas`, [ntreab`:-P`rinte, pot s` vin cu bicicleta?Doi poli\i]ti (unul mai b`tr@n, cel`laltmai t@n`r) st`teau ascun]i cu radarul,c@nd v`d venind, tare, un X6.- B`, ce tare vine `sta, zise `la mai b`tr@n.- Cu c@t vine? Întreab` curiospoli\istul mai tân`r.- Cam cu 200 de euro!- De ce se [ngras` barba\ii dup` ce se[nsoar`?- C@nd stau cu p`rin\ii, vin acas`, seduc la frigider ]i []i zic: „Iar`]im@ncarea asta!” ]i se bag` [n pat.Dup` ce se [nsoar`, vin acas`, se duc[n dormitor ]i []i zic: „Iar`]i asta!” ]imerg la frigider..Sfaturi utile pentru orice gospodin`CartofiNu pune\i lapte rece [n piure pentru c` va c`p`ta o culoare u]or cenu]ie! Pentruun piure fin, gustos ]i alb folosi\i laptele fierbinte.Pentru un piure reu]it folosi\icartofii albi.Un piure deosebit se prepar` ]i din cartofi cop\i [n coaj`, zdrobi\i, amesteca\i cuunt, pu\in lapte c`ldu\, sare dup` gust ]i un ou crud. Se bat bine ]i se ob\ine unpiure pufos, cu un gust minunat ]i o culoare aurie.{n cazul [n care s-au [nnegrit cartofii cur`\a\i, pune\i-i s` fiarb` [n ap` [n caread`uga\i c@teva pic`turi de o\et ]i cartofii devin albi. Nu se simte gustul o\etului.CiuperciCiupercile albe, dup` ce sunt cur`\ate, se [nnegresc sau []i schimb` u]or culoarea.Dup` ce le-a\i cur`\at, stropi\i-le cu suc de l`m@ie ]i []i vor p`stra aspectul alb.Dac` trebuie s` folosi\i numai cupele ciupercilor, nu arunca\i codi\ele. Este bines` le toca\i ]i s` le p`stra\i [n congelator, sau usca\i-le net`iate dac` ave\i aparatde uscare a legumelor. Le ve\i folosi la alte preparate, pentru a le da un gustdeosebit.Ceap`Pentru a nu l`crima atunci c@nd cur`\a\i ceap` [ncerca\i s` o cur`\a\i sub jet deap` sau uda\i des cu\itul pe care-l folosi\i la t`iat. Imediat ce a\i scos foile, pune\iceap` [ntr-un vas cu ap` pentru 10-15 minute, o ve\i t`ia mai u]or ]i f`r` lacrimi.Pres`ra\i peste ceapa tocat`, un praf de f`in`, amesteca\i u]or ca s` cuprind` toat`cantitatea de ceap` ]i apoi o pune\i [n uleiul [ncins. Ve\i ob\ine o ceap` c`lit` maigustoas`, care nu se mai arde. Aceast` metod` poate fi folosit` doar de persoanelecare nu au probleme cu stomacul sau ficatul.


C MY KRealitatea V@lcean`23 - 29 august 2013SportAntrenoareaTorok a decis pecine se bazeaz`[n Liga Na\ional`Staff -ul tehnic al echipei dehandbal a municipiului R@mnicuVâlcea a stabilit „scheletul”pentru Liga Na\ional` din2013.„Avem multe juc`toare înlot, dar nu toate au experien\anecesar` pentrua juca în LigaNa\ional`. Sunt fete tinere, dela care nu putem s` ceremfoarte mult în acest moment. Înprincipiu, am creionat lotul pecare vom miza în primele meciuridin campionat. La turneulde la Craiova au fost câtevajuc`toare pe care le-am folositmai mult ]i pe care ne vombaza în partidele din primule]alon. Este vorba despre juc`toarelecu experien\`, care aumai evoluat în Liga Na\ional`sau în competi\iile de senioare.În centru vom miza pe AmeliaBusuioceanu, Diana Constantinescu– extrem` dreapta, JaninaLuca – inter dreapta, IrinaLazarin – pivot, MihaelaP`tuleanu ]i Alexandra Ciunt –interi stânga, Ramona Constantinescu]i Diana Predoi –extreme stânga. Roxana Cher`scupoate fi folosit` atât cainter, cât ]i pe postul de centru.Este un fel de jolly-joker, ojuc`toare polivalent`. Pe elene vom axa, la început, în LigaNa\ional`”, a declarat antrenoareaHCM-ului, MariaTorok Duca.Adina DUMITRUStelistul Adrian Popa,v@lcean de la Horezu• În trecut, Adrian DumitruPopa a mai evoluat laUniversitatea Cluj, ConcordiaChiajna ]i Poli Timi]oara,iar acum joac` la Steaua,purt@nd tricoul cu num`rul77!Anul trecut, echipa care a-vea s` câ]tige campionatulLigii 1 la pas, Steaua Bucure]ti,a f`cut un transfer care s-a doveditulterior a fi unul extremde reu]it. Ajuns, din galerie, laConcordia Chiajna, mijloca]ulAdrian Popa s-a integrat, dup`ce a semnat cu Steaua, astfel c`în scurt timp acesta a ajuns om{nvinge\i-v` teama de dentist!de baz` la gruparea lui „Reghe”,dar a f`cut pasul ]i laechipa na\ional`.Fiind unul dintre cei maiactivi juc`tori ai Stelei, AdiPopa a dezv`luit c@teva dintresecretele preg`tirii fizice,aceea]i pe care o f`cea ]i laChiajna cu cuplul Reghecampf-Neubert: „Pe l@ng` TRX,despre care s-a mai vorbit, ammai folosit ]i alte materiale:jumper, role. }i, foarte important,Thomas are zeci demetode de refacere dup` efort.Una dintre ele, criosauna, ofoloseam ]i [nainte sa vin laSteaua. Iar vitaminele folositesunt acelea]i pe care le iauBayern Munchen ]i BorussiaDortmund”, a spus Adi Popapentru cotidianul GazetaSporturilor.Adrian Popa e n`scut înora]ul Horezu, jude\ul V@lcea,pe 16 august 1988 ]i este evaluatacum, ca ]i cot` de transfer,la suma de dou` milioane deeuro. Suntem m@ndri c` unsportiv de asemenea calibru ev@lcean de origine din ora]ulceramicii, Horezu.Cabinet stomatologicDr. Fabian }tefan,specializat [n implantologie}tefan DRAGOMIRINHALOSEDAREA - metoda revolu\ionar` dea sc`pa de frica de stomatolog!Te panicheaz` gandul c` trebuie s`-\i vizitezistomatologul, ajungi [n fa\a cabinetului ]i nu aicuraj s` intri, mirosul ]i aparatele pe care le veziacolo te tulbur` sau, mai r`u, [\i provoac`senza\ie de le]in? Cu siguran\` c` faci parte dincategoria oamenilor cu fric` de stomatolog. {nacest moment avem o solu\ie ]i pentru tine!!!Tratamente f`r` durereAdresa: Strada Mihai Eminescu Nr. 26,Bl. B14, sc.D, apt.2 (vizavi de Tic-Tac)Telefon: 0350420998 / 0743976322 (]i pentru URGEN|E!)C@rcoteli]i ]u]oteli|ara arde ]i … unii se piapt`n`!Nu mai sunt subiecte pelumea asta „incitante”…ci, [nultima vreme, se pune mareaccent pe v@rsta unui consilierimportant dintr-o institu\ie public`.S` nu ne ascundem dup`deget, trebuie s` recunoa]tem,asemenea OM trebuie ap`rat ]irespectat! Chiar MERIT~!Sunt foarte mul\i oameni care-lapreciaz` ]i-l sf`tuim amical s`nu mai pun` la suflet „r`ut`cismele”unora care nu au loc deel (poate chiar vor s`-i ialocul…!). Ar fi bine s` ignoretotal inep\iile „binevoitorilor”]i s`-]i p`streze verticalitatea,ca ]i p@n` acum! Toat` stimapentru dumnealui…• • •Unui consilier jude\ean i-acam picat fa\a c@nd i s-au datlec\ii de fa\` cu toat` lumea la o]edin\` [n ceea ce prive]te politicatarifar`, nu „financiar`”.Mici tachin`ri, mari sup`r`ri…mare„t`r`]enie”!• • •Dorel Jurcan ]i-a demonstratpozi\ia de lider al PDLatunci c@nd a propus un anumitmembru s` fac` parte din C.A.al unei importante societ`\i! Aufost discu\ii aprinse pentru stabilireanominalizatului, anumi\iPDL-]ti refuz@nd cu vehemen\`s` fie de acord cu propunerealui Jurcan, [ns`, p@n` laurm`, „must`cind”, n-au avutdec@t s` asiste la ce s-a [nt@mplat!Deh, a]a e politica de partid,vrei-nu vrei, trebuie s` tesupui regulilor mai-marilor!!!• • •Ne-am amintit o situa\iehilar` ]i ar fi p`cat s` n-o ]ti\i ]idumneavoastr`. M`car s` facemhaz de necaz… {n urm` cuceva timp, fiul unui politicianv@lcean a cam comis-o la oconferin\` de pres`! Din start a[nceput gre]it: a citit de pe foaiechiar ]i cum [l cheam`….!L-a salvat din situa\ia penibil`un coleg de partid care esterecunoscut pentru diploma\iacu care trateaz` problemele…Dar tot st@njenitor a fost! }iunde mai pui c` t@n`rul desprecare vorbim a fost ]i consilierulunui ministru de la Sibiu! S`-id`m Cezarului ce-i al Cezarului…Obil` neagr`, de dataasta! Trebuie s` mai [nve\e,apoi s` se bat` cu pumnii [npiept c` vrea binele ora]ului!

More magazines by this user
Similar magazines