17.07.2013 Views

Avverkning i svart pist - SCA

Avverkning i svart pist - SCA

Avverkning i svart pist - SCA

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

EN TIDNING FRÅN <strong>SCA</strong> SKOG » NR 3 2011<br />

<strong>Avverkning</strong> i <strong>svart</strong> <strong>pist</strong><br />

Pris och lönsamhet inte samma sak<br />

Pajala har medvind<br />

Vinn en tavla<br />

1


Ledaren<br />

Balans idag – välstånd<br />

i morgon<br />

Sveriges välstånd bygger till stor del på<br />

exportinkomster från skogen, mycket tack<br />

vare kloka människor som i början på<br />

1900-talet satte stopp den tidens kortsiktiga<br />

skogsbruk. <strong>Avverkning</strong> av de grövsta<br />

träden, utan återväxtåtgärder, gav då dålig<br />

återväxt och avverkningarna var större än<br />

tillväxten.<br />

Hög tillväxt av skogar med god kvalitet,<br />

är helt avgörande för utvecklingen av<br />

den svenska skogsnäringen. Tillväxt skapar<br />

handlingsutrymme, vare sig det gäller<br />

utveckling av industrin, avsättning av<br />

skog för naturvård eller ökad kolbindning.<br />

Skogsbrukets möjligheter idag, i morgon<br />

och om 100 år avgörs av hur vi skogsägare<br />

idag hanterar den skogsmark som vi brukar,<br />

hur vi anlägger ny skog efter avverkning,<br />

hur vi röjer och gallrar och kanske också<br />

gödslar.<br />

Jag vet att de flesta skogsbrukare vill<br />

ge kommande brukare ett bra utgångsläge<br />

både när det gäller skogen som klimat-<br />

2<br />

InnehåLL<br />

Patrik vill göra branschen<br />

mindre macho .............................. 3<br />

Notiser .......................................... 4<br />

Norrmän jobbar i <strong>svart</strong> <strong>pist</strong> ........... 5<br />

Ortvikens pappersbruk<br />

investerar för ljusare framtid ......... 8<br />

Fostrande plantering .................... 9<br />

Lägre virkespriser men<br />

hög lönsamhet ............................ 10<br />

Fototävling .................................. 12<br />

Anrik spetsteknik<br />

och stort hjärta ........................... 15<br />

Älvnära skog i goda händer ........ 16<br />

Nu leker livet i Pajala .................. 18<br />

Skogsköpet blev<br />

Johnys lyckokast ........................ 20<br />

OmslagsfOtO: BO mellerstedt<br />

smart råvarukälla och som plats för biologisk<br />

mångfald. Ingen vet dock vilka åsikter<br />

och behov som gäller om 100 år. Jag hoppas<br />

ändå att man i framtiden kommer att<br />

betrakta våra beslut som välgrundade utifrån<br />

den kunskap och de perspektiv vi har<br />

idag.<br />

Själv har jag svårt att se det välgrundade<br />

i hur den svenska älgstammen hittills har<br />

förvaltats. Tillväxtförlusterna till följd av<br />

betesskador krymper hela skogsnäringens<br />

handlingsutrymme. Sveriges Lantbruksuniversitet<br />

har visat att även mindre betesskador<br />

orsakar tillväxtförluster och att hårt<br />

bete kan sänka tillväxten med 70 procent.<br />

Ovanpå detta kommer de kvalitetsförluster<br />

som toppskottsbetning medför.<br />

Förhoppningsvis kan framtida skogshistoriker<br />

peka på den nya älgförvaltning som<br />

nu växer fram, och säga: ”Där vände det”.<br />

För första gången står alla markägarkategorier,<br />

från privata och statliga skogsbolag till<br />

skogsägareföreningar, bakom en gemensam<br />

<strong>SCA</strong>s dialog med renskötseln<br />

en förebild ................................... 21<br />

Notiser ........................................ 22<br />

Gammalt möbelhantverk<br />

får nytt liv .................................... 23<br />

En oas i skogen .......................... 26<br />

Skogsägare på långdistans ........ 28<br />

Aktiv skogsägare på distans<br />

– så lyckas du ............................. 30<br />

Minimässa med mersmak .......... 31<br />

Nya virkesköpare ........................ 31<br />

Vinn en tavla ............................... 32<br />

Mats Sandgren<br />

VD <strong>SCA</strong> SKOG<br />

linje som syftar till lägre skadenivåer och<br />

balans mellan älgstammens storlek och tillgången<br />

till foder. Det känns nästan historiskt.<br />

I den frågan ligger nu bollen hos Naturvårdsverket<br />

som ska dra upp riktlinjer och<br />

direktiv för hur älgförvaltningen ska gå till.<br />

Jag hoppas att de tänker på kommande<br />

generationer och att balans mellan älg och<br />

skog idag ger välstånd i morgon.<br />

DIN SKOG<br />

Upplaga: 35 500<br />

adress: <strong>SCA</strong> Skog AB, 851 88 Sundsvall<br />

Tel: 060-19 30 00 Fax: 060-19 31 75<br />

hemsida: www.scaskog.com<br />

ansvarig utgivare:<br />

Rolf Edström tel 060-19 31 19<br />

rolf.edstrom@sca.com<br />

redaktör:<br />

Rolf Edström<br />

Produktion: KarMin kommunikation, Sundsvall<br />

Tryck/repro: Sörmlands Grafiska<br />

Tryckt på <strong>SCA</strong>s GraphoCote 80 g.<br />

Omslag Lumipress Art 150 g.<br />

Tidningen distribueras gratis till personer<br />

som äger skog i något av de fyra nordligaste<br />

länen. Om du inte får tidningen idag, men<br />

vill ha den i fortsättningen, går det bra att<br />

meddela detta per brev eller telefon.<br />

Du kan också skicka e-post till:<br />

kerstin.olofsson@sca.com


Skogsporträttet<br />

Trots att drygt 30 procent av Sveriges skogsägare<br />

är kvinnor har många skogsdagar och<br />

mässor en maskulin framtoning. Dessutom<br />

framställs männen ofta som norm i skogstidningar.<br />

Det menar doktoranden Patrik Häggqvist<br />

som studerat kulturen kring de privata<br />

skogsägarna i Sverige.<br />

– Visst har det blivit en förändring över tid,<br />

men det går långsamt, säger han.<br />

Hur har du gjort studierna?<br />

– Jag har bland annat varit på mässor och skogsdagar och<br />

studerat både skogsägarna och utställarna. Dessutom har<br />

jag gjort en mediestudie och haft ett stort datamaterial som<br />

underlag.<br />

Vad kom du fram till?<br />

– Att det till stor del är en maskulin bransch. På skogs -<br />

dagarna är de flesta experterna män – det är de som förklarar<br />

hur man planterar, röjer och sköter sin skog. Även på mässor<br />

är de flesta utställarna män och de framträder ofta på ett<br />

ganska macho sätt. Det tycker jag är lite problematiskt med<br />

tanke på att 30 procent av skogsägarna är kvinnor.<br />

På vilket sätt är det macho?<br />

– På skogsdagar kan man höra män som berättar hur de varit<br />

ute med motorsågen och fällt träd på fullständigt livsfarliga<br />

sätt. Det blir ofta uppskattat bland åhörarna och de som<br />

berättar betraktas som skickliga och ganska fräna.<br />

På mässorna handlar en hel del om fysisk styrka. Det är<br />

män som klättrar upp på stubbar och ska hugga av dem så<br />

Patrik vill<br />

göra branschen<br />

mindre macho<br />

fort som möjligt och det är jättestora motorsågar.<br />

Studien visade också att det oftast är män som går<br />

fram och pratar med utställarna, medan kvinnorna<br />

står i gången och håller i påsarna. Jag vet att många<br />

mässansvariga jobbar med frågan nu, men det går<br />

inte så fort framåt.<br />

Hur lyfts kvinnor och män fram i de<br />

skogliga medierna?<br />

– Det skrivs mycket om män, helt enkelt för att<br />

världen ser ut så. Som reporter kan du inte ändra på det, men<br />

du kan tänka på hur du skriver om kvinnor och i vilka sammanhang.<br />

Ofta vill man välmenande lyfta fram kvinnor, men<br />

man gör det på ett sätt som visar att ”det här är annorlunda”<br />

och befäster att mannen är normen. Jämför med att man<br />

ofta säger ”fotboll” och ”damfotboll”. På samma sätt finns<br />

det ”skogsägare” och ”kvinnliga skogsägare”.<br />

Hur kan man göra skogsbranschen mindre macho?<br />

– Mycket handlar om sunt förnuft, men man behöver stanna<br />

upp och tänka ett varv till på hur man till exempel kommunicerar<br />

med skogsägarna. Jag tror att det kommer att ändras,<br />

men det kommer inte att ske automatiskt eftersom hela<br />

näringen är manlig.<br />

Vad skulle man vinna med en sådan förändring?<br />

– Framför allt tror jag att man skulle framtidssäkra branschen.<br />

Förmodligen skulle olyckorna minska, tillverkare och<br />

försäljare bredda sin marknad. Dessutom ökar kraven på<br />

jämställdhet från samhällets sida.<br />

Kerstin OlOfssOn<br />

fOtO: UlriKa lindgren<br />

Skogsporträttet<br />

Namn: Patrik Häggqvist.<br />

Ålder: 32 år.<br />

Bor: Umeå och Öjebyn.<br />

Familj: Sambon Ulrika, flatcoated retrievern Sixten.<br />

Gör: Doktorand vid Umeå universitet. Skriver avhandling<br />

om kulturen kring Sveriges privata skogsägare.<br />

3


TaLLTIckan – får hjälp att klara det långa loppet<br />

I tallskogar som aldrig påverkats av skogsbruket är tallticka, Phellinus<br />

pini, en vanligt förekommande art. Denna nedbrytande svamp kommer<br />

ofta in i trädet via en avbruten gren eller en fällskada.<br />

Talltickan bryter sedan ner veden och orsakar kärnröta som gör att trädet<br />

när det är 300-500 år gammalt är helt ihåligt och har s k ”mulmved” eller<br />

rötved som många insekter föredrar. Ett annat viktigt resultat av talltickans<br />

påverkan är att en sådan tall ofta går av och orsakar en s k skorstensstubbe<br />

(en högstubbe som är helt ihålig) som ofta är slagugglans val av boplats.<br />

Talltickans samspel med andra arter är komplicerat och väldigt utdraget<br />

i tiden. Faktum är att i stort sett alla de tallar som idag skulle ha varit<br />

300 år gamla eller äldre, avverkades med yxa och såg under 1800-talet.<br />

Vinnare i Västerbotten<br />

Grankåda mot liggsår<br />

Företaget Repolar Oy har tagit fram en sårsalva tillverkad av grankåda.<br />

Salvan heter Abilar och finns sedan en tid tillbaka att köpa på apotek.<br />

Abilar är godkänt av medicinalstyrelsen i Finland, och är både medicinskt<br />

och mikrobiologiskt testad. Man har även kunnat säkerställa genom<br />

mutagentest att salvan inte förorsakar några skador på DNA. Förutom<br />

att hjälpa mot olika sår och förhårdnader så har den en hämmande effekt<br />

på svårbehandlade mångresistenta bakteriers tillväxt som exempelvis<br />

(MRSA) och (VRE).<br />

4<br />

De tre vinnarna från tävlingen i tidningen I Tryggt sällskap<br />

som före sommaren gavs ut i Västerbotten blev:<br />

1. Isborr Ulla Isaksson, Burträsk<br />

2. Yxa Lars Johansson, Umeå<br />

3. Termos Börje Lindgren, Ö-vik<br />

Priserna skickas per post<br />

under oktober.<br />

De var ju stora och grova redan då. I dagens skogslandskap är det således<br />

stor brist på riktigt gamla tallar och talltickan blir allt ovanligare.<br />

<strong>SCA</strong> prövar nu därför att införa, eller inokulera, tallticka i friska<br />

tallar som växer i områden som företaget av naturvårdsskäl undantar<br />

från skogsbruk. Syftet med detta är att långsiktigt skapa ihåliga tallar.<br />

Insatserna görs i samarbete med Mittuniversitetet.<br />

Tomas Rydkvist, miljöspecialist vid <strong>SCA</strong> Skog berättar hur det går<br />

till:<br />

– Vi samlar in ett stort antal borrkärnor från tallar och låter Mittuniversitetet<br />

ordna i lab så att svampen, tallticka, växer in i små bitar<br />

av borrkärnan. Det tar ungefär fyra-fem veckor. Sedan tar vi dessa små<br />

borrkärnor, som då ligger på agarplattor helt omsluten av svamphyfer,<br />

går ut i ett lämpligt område och borrar i en tall. Sedan tar vi ut en borrkärna<br />

ur tallen, stoppar in en liten bit av den svampförsedda borrkärnan<br />

i borrhålet, fyller hålet med den nyss urborrade kärnan och försluter<br />

hålet med en träplugg så att inte oönskade svampar eller insekter kan<br />

ta sig in i borrhålet.<br />

Oklart stöd för färre<br />

blåbär i skogarna<br />

I både varvningskampanjer och annonsmaterial hävdar Naturskyddsföreningen<br />

att blåbären minskar på grund av det ”intensiva skogsbruk” som<br />

bedrivs i våra skogar. De menar också att dagens storskaliga skogsbruk<br />

gör det svårt för blåbärsriset att återhämta sig. Detta är något som Hans­<br />

Örjan Nohrstedt, prefekt på mark och miljö på Sveriges Lantbruksuniversitet,<br />

reagerat starkt på. Han menar att detta är en slutsats som Naturskyddsföreningen<br />

dragit själv som saknar vetenskaplig och dokumenterad grund.<br />

– Det finns inget tydligt stöd i någon relevant vetenskaplig litteratur som<br />

kan styrka Naturskyddsföreningens påståenden, skriver Hans­Örjan på sin<br />

blogg.<br />

– Att de sedan använder dessa argument i värvnings­ och annonskampanjer<br />

är bara vilseledande och missvisande menar han. Läs mer på:<br />

hans­orjan.blogspot.se<br />

JOaKim WitteK<br />

fOtO: Per-anders sJöqUist


Har du skog som växer i en<br />

kraftig sluttning? Tror du att det<br />

är för brant för att det ska gå att<br />

avverka?<br />

Fråga i så fall <strong>SCA</strong>s norska<br />

specialister. De avverkar skog i<br />

de mest oländiga områden och<br />

gör det dessutom på ett sätt<br />

som är skonsamt för naturen.<br />

På många platser bjuder det norrländska<br />

skogslandskapet på riktigt brant<br />

terräng. Det gäller inte minst längs älvdalarna.<br />

Även om marken mer eller<br />

mindre står på högkant kan den vara<br />

väldigt produktiv och hysa lång och<br />

grov skog.<br />

– Det kan vara över 300 m 3 per hektar<br />

och det blir ofta mycket timmer, säger<br />

Ann Österström, produktionsledare vid<br />

<strong>SCA</strong> Skogs förvaltning i Medelpad.<br />

Vana vid branter<br />

Att det växer bra skog i branta områden<br />

är ingen nyhet, men tidigare har<br />

man haft problem att avverka den utan<br />

att orsaka stora skador i naturen. Det<br />

har också varit svårt att få arbetet så<br />

pass effektivt att avverkningen blir lönsam.<br />

Men de norska specialisterna kan<br />

alltså tekniken.<br />

– Hemma i Norge är man tvungen<br />

att lära sig att köra i sådan här terräng<br />

om man ska få några jobb. Vi har ju<br />

så mycket branter, säger Morten Skåle,<br />

Norrmän jobbar<br />

i <strong>svart</strong> <strong>pist</strong><br />

delägare i företaget Sørli Skog som nu<br />

jobbar på heltid åt <strong>SCA</strong>.<br />

Noggrann planering<br />

De norska specialisterna menar att<br />

planeringen är A och O för en lyckad<br />

avverkning.<br />

– Vi går igenom varje trakt noggrant<br />

och bestämmer hur vi ska köra<br />

för att utnyttja terrängen på bästa sätt<br />

och bygga så lite vägar som möjligt. Vi<br />

planerar också hur vi ska lägga virket<br />

för att skotaren ska nå det på enklast<br />

sätt och maskinerna inte ska komma i<br />

vägen för varandra, förklarar Morten.<br />

Det är alltid svårt att förstå hur mycket det lutar när man<br />

ser en backe på bild. Den här lutningen var tillräcklig för<br />

att det skulle kittla i magen vid en provtur i skotaren. Men<br />

norrmännen betraktar avverkningen som relativt enkel.<br />

De använder helt vanliga skördare<br />

och skotare, anpassade för slutavverkning.<br />

Dessutom jobbar laget en hel del<br />

med motorsåg för att fälla svåråtkomliga<br />

träd. Träden fälls i riktning mot<br />

områden där skördaren kan ta sig fram<br />

och sedan får skördaren sträcka in kranen<br />

och hämta dem. På så sätt når man<br />

en trädlängd extra.<br />

Vägar av ris<br />

I maskinparken finns också en 30-tons<br />

grävare som används för vägbyggen.<br />

För även om norrmännen bygger så<br />

få vägar som möjligt – både av ekono<br />

b5


– Nettot brukar bli en positiv överraskning när norrmännen<br />

avverkar skog i brant terräng, säger Börje Albertsson,<br />

<strong>SCA</strong>s virkesköpare i Liden.<br />

6<br />

miska skäl och av miljöskäl – så måste<br />

de ändå bygga en del. De försöker alltid<br />

att göra det så skonsamt det går<br />

och inte orsaka stora sår i marken.<br />

– Vi använder det material som finns<br />

på plats och på granavverkningar kan vi<br />

bygga en del vägar med riset. På vintern<br />

bygger vi också vägar av snö ibland. En<br />

del branta trakter är faktiskt enklare att<br />

avverka vintertid, säger Morten.<br />

Naturhänsyn är precis lika viktig<br />

som vid vanlig avverkning och även<br />

här ligger norrmännen i framkant.<br />

Dessutom poängterar de vikten av att<br />

ta hänsyn till estetiken vid avverkning<br />

i brant terräng. Eftersom hygget ”står<br />

på högkant” syns det ju väldigt bra och<br />

det gäller att tänka till lite extra.<br />

– Jag gillar att jobba i branta trakter, men<br />

visst har det hänt att jag har fått jazzfot, säger<br />

Morten Skåle, en av de norska specialisterna.<br />

”Hemma i Norge är man tvungen att lära sig<br />

att köra i sådan här terräng om man ska få<br />

några jobb. Vi har ju så mycket branter.”<br />

MorTen SkåLe


Om du åker riksväg 86 längs Indalsälvens<br />

dalgång kan du se resultatet av norrmännens<br />

arbete. Den här avverkningen<br />

gjordes för några år sedan och vägarna<br />

kan bara anas lite svagt.<br />

Vad räknas då som brant terräng? Man<br />

brukar räkna det från cirka 30 procents<br />

lutning, men norrmännen har sin<br />

egen definition:<br />

– Jag brukar säga att när man inte<br />

kan svänga när man vill, då börjar det<br />

bli brant, förklarar Morten.<br />

Men det är inte bara själva lutningen<br />

som spelar in för hur komplicerad<br />

avverkningen blir. Om det är mycket<br />

sten eller berg i dagen blir avverkningen<br />

svårare, eftersom maskinernas band<br />

har svårt att få grepp. Visst finns det<br />

trakter där även norrmännen går bet,<br />

men det kan de i så fall bedöma på förhand.<br />

Jobbar i <strong>svart</strong> <strong>pist</strong><br />

När Din skog kommer på besök är de<br />

på en trakt vid Liden, några mil nordväst<br />

om Sundsvall. För en oinvigd ser<br />

det väldigt brant ut, men de betraktar<br />

avverkningen som relativt lätt.<br />

– Det lutar ungefär 30-35 procent<br />

och är inte särskilt stenigt. Här avverkar<br />

vi helt utan att bygga vägar eller<br />

köra på skrå. Vi kör helt enkelt i raka<br />

stråk upp för sluttningen och backar<br />

sedan ner igen, förklarar Morten.<br />

Den tekniken fungerar inte i brantare<br />

områden. De brukar ofta avverka<br />

trakter med ca 45 procents lutning, vilket<br />

innebär att det stiger 45 centimeter<br />

för varje längdmeter. Tänk dig en <strong>svart</strong><br />

slalom<strong>pist</strong> så får du känslan.<br />

– Det fungerar även att avverka i<br />

lutningar uppemot 60 procent, men där<br />

går gränsen. Och det kan bara vara så<br />

stark lutning under kortare sträckor,<br />

säger Morten.<br />

Han föredrar faktiskt de lutande<br />

områdena, framför avverkningar på<br />

jämnare mark.<br />

– Det är roligare eftersom det är en<br />

större utmaning, men visst kan det kännas<br />

i magen om jag inte har kört i brant<br />

terräng på ett tag. Det har hänt att jag<br />

har fått jazzfot, säger Morten och visar<br />

hur foten kan skaka.<br />

Privata marker<br />

I dagsläget anlitar <strong>SCA</strong> fyra norska<br />

avverkningslag. De jobbar åt Medelpads<br />

och Jämtlands förvaltningar och<br />

samtliga lag är underentreprenörer<br />

till SB Skog och specialister på avverkning<br />

i brant terräng. De jobbar inte bara<br />

på <strong>SCA</strong>s egna marker, utan avverkar<br />

– Norrmännen är väldigt duktiga på<br />

att utnyttja terrängen, berömmer Ann<br />

Österström, produktionsledare vid <strong>SCA</strong>.<br />

Genom att använda de naturliga hyllor<br />

som finns behöver de inte göra så<br />

mycket vägar.<br />

även virke som <strong>SCA</strong> köper av privata<br />

skogsägare. Kontraktet skrivs<br />

med <strong>SCA</strong> och sedan gör norrmännen<br />

avverkningen.<br />

– Om du har skog som växer brant<br />

till och undrar om den går att ta ned kan<br />

du kontakta oss – det finns ofta större<br />

möjligheter än de flesta tror. Det är alltid<br />

lika roligt att hjälpa skogsägare att<br />

få betalt för skog som de trott var omöjlig<br />

att avverka, säger Börje Albertsson,<br />

virkesköpare för <strong>SCA</strong> i Liden.<br />

De norska specialisterna åker alltid<br />

ut och tittar på trakten och lämnar en<br />

offert som skogsägaren kan ta ställning<br />

till. I offerten anges avverkningskostnaden,<br />

men däremot kan de inte säga<br />

exakt hur mycket virke de kommer att<br />

kunna ta ut.<br />

– Man kan inte räkna med att få<br />

lika bra netto som vid en vanlig avverkning,<br />

men ofta blir slutsumman en positiv<br />

överraskning, säger Börje Albertsson.<br />

Kerstin OlOfssOn<br />

fOtO: Olle melKerhed<br />

7


Ortvikens pappersbruk<br />

investerar för ljusare framtid<br />

<strong>SCA</strong> investerar 350 miljoner kronor i Ortvikens pappersbruk<br />

i Sundsvall. Genom investeringen ökar brukets<br />

kapacitet att tillverka förbättrade tidningspapper<br />

av ljusare kvaliteter. Dessutom stärker <strong>SCA</strong> sin profil<br />

som föregångare på miljöområdet.<br />

Granfiber från mellersta<br />

Norrland är världens<br />

bästa råvara, menar<br />

Kristina Enander.<br />

8<br />

Investeringen innebär att Ortvikens<br />

pappersmaskin PM5 byggs om för att<br />

kunna producera papper av högre kva-<br />

litet. Kapaciteten att tillverka högljus<br />

massa ökar. Dessutom ska man investera<br />

i Ortvikens vattenreningsanläggning.<br />

– Vi gör den här investeringen för<br />

att bli mer flexibla i vår produktmix så<br />

att vi bättre kan möta kundernas önskemål<br />

om mer ljusa produkter, säger<br />

Kristina Enander, platschef på <strong>SCA</strong><br />

Ortviken.<br />

Investeringsprojektet har fått namnet<br />

Bright Future.<br />

fOtO: Per-anders sJöqUist??<br />

– Namnet syftar på att vi kan tillverka<br />

ljusare och mera lönsamt papper,<br />

men också att investeringen innebär<br />

en ljusare framtid för Ortviken, säger<br />

Katarina Kolar, produktionschef i pappersbruket<br />

på Ortviken.<br />

Bättre utnyttja vedråvaran<br />

Ortviken använder endast färsk, frisk<br />

vedfiber av gran som råvara. Det ger<br />

ett starkare och ljusare papper än returfiber.<br />

– Med de här investeringarna kan<br />

vi bättre utnyttja vår råvara, säger Kristina<br />

Enander. Granfiber från mellersta<br />

Norrland är världens bästa råvara<br />

för tryckpapper baserat på mekanisk<br />

massa. Vi kan också dra bättre nytta<br />

av de investeringar vi gjort i ny teknik<br />

för mekanisk massaproduktion.<br />

Investeringen stärker också <strong>SCA</strong>s<br />

profil som föregångare på miljöområdet.<br />

<strong>SCA</strong> var tidigt ute med att erbjuda<br />

helt klorfria produkter och var även<br />

en av världens första papperstillverkare<br />

som kunde erbjuda stora volymer FSCcertifierat<br />

tryckpapper. På senare år har<br />

användningen av förnybar biomassa för<br />

energiproduktion lett till att produkter<br />

från <strong>SCA</strong> Ortviken har ett unikt lågt<br />

kolspår.


Fostrande plantering<br />

– Bra och snabbt, sammanfattar Elvira<br />

Edman Högling hur planteringen ska<br />

gå till. Vi är på ett hygge utanför<br />

Harads under två dagar när hon söker<br />

efter nya planteringskompisar då de<br />

förra blev kortvariga.<br />

Det är fjärde säsongen i skogen med<br />

inkomst för 18-åriga Elvira. Plantering ser<br />

hon som ett jobb med bonuseffekten grundträning<br />

för skidskytte där hon satsar mot<br />

juniorlandslaget. Tillsammans med morfar<br />

Edmund Högling som, efter 50 år i skogen,<br />

fortfarande ser fram emot fler säsonger där<br />

han organiserar och ser till att det finns plantor<br />

för Elvira och hennes gelikar.<br />

Efter ett yrkesliv som skogsfaktor hos<br />

<strong>SCA</strong> är Edmund idag pensionerad, men skogen<br />

är som han kallar det en yrkesskada som man<br />

varken vill eller kan bli av med utan att förlora<br />

livskvalitet. En åsikt som verkar gå i arv<br />

till Elvira som ofta har följt med till skogen<br />

och gärna nyttjar morfar som mentor.<br />

Resultatinriktat<br />

Med målmedveten blick och det mentala<br />

fokuset inställt, är arbetet för Elvira inte olikt<br />

en tävlingsdag. Ett jobb ska göras och det ska<br />

göras ordentligt och effektivt. Gör hon det<br />

dessutom snabbt ökar vinsten.<br />

Kanske var det just arbetskompisarnas<br />

brist på mental förberedelse för det tunga<br />

jobbet som gjorde att Elvira snart var ensam<br />

med plantorna. Att insekterna kom tidigt, att<br />

det var en del ris och bök ute på hygget och<br />

att det dessutom var varmt bidrog nog en del<br />

det också.<br />

Tuff insikt<br />

Att ha fixat sommarjobb åt kompisarna var<br />

mer ansvarsfullt än Elvira trott. Det förstod<br />

hon när de slutade.<br />

– Jaha, Elvira. Då har du jobb resten av<br />

sommaren, sa Edmund som beställt plantor<br />

som skulle räcka 3 veckor för 3 personer.<br />

Visserligen var alla inte levererade än, men<br />

jobbet var ju antaget.<br />

Vad som först kändes som en mardröm<br />

och en definitivt försvunnen semester, vände<br />

Elvira strax till en lärdom. Snabbt växte hon<br />

upp till ansvarstagande entreprenör, ringde<br />

runt och intervjuade nya kompanjoner. Det blev<br />

erfarna plantörer den här gången, införstådda<br />

med uppgiften efter tidigare planteringar.<br />

Kedjeeffekt<br />

Konsekvensen av att två tredjedelar av arbetsstyrkan<br />

hoppar av kan lätt bli omfattande.<br />

Förutom att den decimerade arbetsstyrkan får<br />

det mycket jobbigare blir det också en ekonomisk<br />

och tidsmässig kostnad för Edmund<br />

då plantorna inte går åt lika fort och måste<br />

vattnas under en längre tid. Är det dessutom<br />

långt till plantorna och vattningen, tar de<br />

extra transporterna sin del av tid och förtjänst.<br />

Mer motgångar<br />

Strax innan byte av område drog en tromb<br />

genom trakten med följd att de flesta skogsbilvägar<br />

fick mängder av vindfällen över sig.<br />

Att få fram plantorna till det avslutande,<br />

svårtillgängliga området var omöjligt. Nu<br />

hade Edmund och Elvira en situation där de<br />

hade kunnat avbeställa plantorna med förlorad<br />

inkomst som följd. Något som Elvira<br />

och hennes nya arbetskompisar inte gillade,<br />

så Edmund tog nästa alternativ. Han kontaktade<br />

<strong>SCA</strong> som var den kund de planterade åt<br />

och bad om nytt område. Något som visade<br />

sig vara möjligt då det var rätt proveniens på<br />

resterande plantor. Ännu ett problem var löst<br />

och planteringsuppdraget kunde slutföras.<br />

anniKa Berggren<br />

fOtO: håKan hJOrt<br />

9


Lönsamheten för privata skogsägare<br />

är lika hög i dag som den var i slutet av<br />

1950-talet. Det visar ett examensjobb<br />

som gjorts vid SLU i Umeå.<br />

10<br />

– Flera tidigare studier har pekat på<br />

att virkespriserna har sjunkit över tiden,<br />

med det har inte varit någon reflektion<br />

kring att skatteregler och annat också<br />

har förändrats. Om man tar hänsyn<br />

till det så blir bilden delvis en annan,<br />

säger Marcus Pettersson som har gjort<br />

studien.<br />

Lägre virkespriser<br />

men hög lönsamhet<br />

I examensarbetet studeras hur privata skogsägares<br />

nettoinkomst har utvecklats från 1952<br />

till 2008. Utvecklingen har följts både för självverksamma<br />

skogsägare som enbart lever av<br />

skogen och skogsägare som har inkomst från<br />

en annan tjänst.<br />

Virkespriserna (före skatt och avgifter och<br />

med inflationen inräknad) har sjunkit under<br />

tidsperioden, men studien visar att den faktiska<br />

nettoinkomsten inte följer samma kurva.<br />

Ändrad beskattning, minskade drivningskostnader<br />

och nya möjligheter att göra avdrag<br />

har hållit uppe lönsamheten, främst för de<br />

skogsägare som inte är självverksamma och<br />

främst från 90-talet och framåt. Däremot har<br />

nettoinkomsterna från skogen inte hängt med<br />

den kraftiga reallöneutvecklingen.<br />

Förvånande resultat<br />

Siffrorna i studien kan nog förvåna många.<br />

Det är en vanlig föreställning att lönsamheten<br />

vid virkesförsäljning var mycket högre under<br />

60-, 70- och 80-talet än vad den är i dag, men<br />

i själva verket var den lägre. Det var en peak<br />

under oljekrisen 1973, men inte heller då kom<br />

lönsamheten upp i dagens siffror.<br />

Jämför man med början av 50-talet är lönsamheten<br />

emellertid betydligt lägre i dag. Och de<br />

nivåer som nåddes då kan nog skogsägarna bara<br />

drömma om. Det var Koreakriget som orsakade<br />

en exceptionell högkonjunktur inom skogsindustrin,<br />

vilket ledde till kraftigt höjda virkespriser.<br />

Något liknande har vi aldrig upplevt igen.<br />

Gynnade av räntefördelning<br />

1994 gjordes den största skatteförändringen<br />

som gynnat de skogsägare som inte är självverksamma.<br />

– Då fick de möjlighet att räntefördela<br />

och bara betala kapitalskatt på 30 procent för<br />

skogsinkomsterna. Tidigare hade de fått betala<br />

höga marginalskatter, så förändringen gav en<br />

klart ökad lönsamhet, säger Marcus Pettersson.<br />

Att skogsvårdsavgiften togs bort under<br />

1992 hade också en större betydelse för skogsnettot<br />

än vad många tror.<br />

Den enorma rationaliseringen i storskogsbruket<br />

har också bidragit till att ge de icke<br />

självverksamma skogsägarna ett bra netto,<br />

eftersom avverkningskostnaderna sjunkit<br />

dramatiskt. År 1955 hann en skogsarbetare<br />

med att hugga och forsla ut 1,5 m 3 virke till<br />

väg under ett dagsverke. 2005 var motsvarande<br />

siffra 58,5 m 3 f, tack vare den maskinella<br />

utvecklingen. Produktiviteten har alltså ökat ca<br />

39 gånger på 50 år!<br />

För kategorin självverksamma har den<br />

ekonomiska utvecklingen varit klart sämre än<br />

för de övriga.<br />

– Det beror främst på att skattenivån har<br />

legat ungefär på samma nivå för dem hela<br />

tiden. Dessutom har rationaliseringen inom<br />

storskogs bruket gjort att skogsägarna inte<br />

tjänar så mycket på att avverka själv, säger<br />

Marcus Pettersson.<br />

Lönerna har dragit ifrån<br />

Att många tror att virkesintäkterna var högre<br />

förr tror Marcus Pettersson beror på att reallöneutvecklingen<br />

har varit så pass bra.<br />

För de självverksamma skogsägarna har<br />

ju nettoinkomsterna haft en negativ utveckling<br />

och jämför man till exempel med löneutvecklingen<br />

för en industriarbetare så har de halkat<br />

efter rejält. De som har inkomst från en annan<br />

tjänst och fick betala höga marginalskatter<br />

under 60-, 70- och 80-talet borde tycka att virkespriserna<br />

har stått sig bättre. Men även för<br />

dem står skogsinkomsterna för en mindre andel<br />

av den totala inkomsten nu för tiden, eftersom<br />

reallöneutvecklingen har varit så bra.<br />

Kerstin OlOfssOn


Marcus Pettersson har studerat hur skogsägarnas nettoinkomster har förändrats över tid.<br />

Och resultatet förvånar nog många…<br />

diagrammet visar nettoinkomsterna<br />

(Sek/m 3 fpb) efter skatt, med år<br />

1952 som bas, nb.<br />

Konjunkturskiftningar och skatteförändringar<br />

har påverkat nettoinkomsterna.<br />

Här är några exempel:<br />

• Under 1950­talet orsakade Koreakriget en<br />

extrem högkonjunktur inom skogsindustrin,<br />

vilket ledde till kraftigt höjda virkespriser.<br />

• Virkespriserna mattades under 60­talet, men<br />

steg kraftigt igen under den första oljekrisen<br />

1973.<br />

• Recessionerna i svensk ekonomi under<br />

åren 1977 och 1981 återspeglar sig också i<br />

virkespriserna.<br />

• 1994 får skogsägare som även har annan<br />

inkomst möjlighet att räntefördela, vilket ger<br />

ett väsentligt högre netto. Efter slutet av<br />

1950­talet är år 1995 det år som inbringat<br />

den största reala nettoinkomsten.<br />

Nb Index 100=1952<br />

100,0<br />

90,0<br />

80,0<br />

70,0<br />

60,0<br />

50,0<br />

40,0<br />

30,0<br />

20,0<br />

10,0<br />

•<br />

Virkespriserna har fallit efter mitten på<br />

1990­talet, p g a ändrad balans på marknaden.<br />

Under början av 1990­talet rådde ett<br />

underskott på trävaror i Västeuropa, men<br />

sedan ökade produktionen i snabbare takt än<br />

förbrukningen, vilket efter 1995 har lett till ett<br />

överskott på trävaror i Europa.<br />

kategori 1 En självverksam skogsägare som<br />

enbart lever av skogen.<br />

kategori 2 En skogsägare som har en ”medelinkomst”<br />

från en annan tjänst.<br />

kategori 3 En skogsägare om har en ”högre”<br />

inkomst från en annan tjänst.<br />

Fotnot: De komplicerade skatteförhållandena m m<br />

gör att man inte bör jämföra de olika ägarkategorierna<br />

med varandra, utan jämföra utvecklingen över tid inom<br />

samma kategori.<br />

Att utvecklingen har varit sämre för självverksamma<br />

skogsägare beror på att skatteutvecklingen inte varit<br />

lika gynnsam samt att det blivit mindre lönsamt för en<br />

privat skogsägare att utföra avverkningen själv.<br />

kategori 1<br />

kategori 2<br />

kategori 3<br />

0,0<br />

1952 1955 1958 1961 1964 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006<br />

ÅR<br />

fOtO: KJell PetterssOn<br />

ny bok<br />

om virkesmätning<br />

Nu har boken Mitt emellan virkesintressen<br />

av Ronny Pettersson kommit<br />

ut. Boken ingår i serien Skogs­ och<br />

Lantbrukshistoriska meddelanden och<br />

handlar om virkesmätningens historia.<br />

Den tar upp allt från den första mätningsföreningens<br />

tillkomst 1892 till dess<br />

ombildning till opartiska organ, över den<br />

senare framväxten av en ny ordning för<br />

att upprätthålla regler för mätning samt<br />

de omfattande förändringar som skedde.<br />

Verket tar även upp genombrott i modern<br />

tid för nya metoder och ny teknik som ett<br />

resultat av ett omfattande utvecklingsarbete.<br />

Boken kan beställas per e­post:<br />

stefan.eurenius@ksla.se eller telefon<br />

08­54 54 77 21 för 350 kr + porto 75 kr.<br />

Forskare kan beställa friexemplar.<br />

nytt preparat minskar<br />

röjningsbehovet<br />

Leena Hamberg på finska skogsforskningsinstitutet<br />

håller just nu på att utreda<br />

om det går att använda rötsvampen<br />

purpurskinn för att tillverka ett biologiskt<br />

preparat mot stubb­ och rotskott<br />

från lövsly. Tanken är att preparatet ska<br />

appliceras på de färska stubbarna efter<br />

röjning för att på så vis förhindra att ett<br />

nytt träd växer upp med flera stammar.<br />

Cirka 80 provytor i Hindhår och Borgå<br />

ingår i forskningen. Försöken i Hindhår<br />

har pågått sedan 2009 och började<br />

inventeras i maj. Vid inventeringen mäter<br />

man stubbarnas diameter och eventuella<br />

stubbskott.<br />

– Förhoppningsvis ska forskningen ge<br />

ett positivt resultat, men det kommer nog<br />

ta flera år innan vi har en färdig produkt<br />

ute på marknaden, säger Leena Hamberg.<br />

11


Din Skogs läsekrets är full av<br />

duktiga fotografer. Bidragen till<br />

vår fototävling har präglats av<br />

sommarstämning, naturkänsla<br />

och en hel del humor. Vinnare<br />

av en Magellan GPS är 14-årige<br />

Robert Sjöström från Fagervik.<br />

Tack vare den knivskarpa kon-<br />

kurrensen delar vi även ut<br />

hederspriser i form av en jägar-<br />

stekpanna till Ulla-Brith Rönn-<br />

bäck, Jenny Lindgren, Kajsa<br />

Pettersson och Nils Lövgren.<br />

Njut av det axplock av<br />

bidrag som vi visar<br />

på de följande<br />

sidorna!<br />

12<br />

1<br />

pris<br />

Foto: Ulla Britt Rönnbäck, Boden<br />

Fototävlingen<br />

Foto: Robert Sjöström, Fagervik<br />

pris<br />

Heders-<br />

Foto: Jenny Lindgren, Umeå


avgjord<br />

Foto: Kajsa Pettersson, Bursträsk<br />

Foto: Ann Nylin, Sundbyberg<br />

Foto: Carina Örnberg, Lycksele<br />

pris<br />

Heders-<br />

Foto: Seth Holmvall, Råneå<br />

Foto: Nils Lövgren, Lycksele<br />

Foto: Ann Mari Frank, Malå<br />

b<br />

13


Foto: Karl Gunnar Engström, Hörneå<br />

Foto: Bernth Berglund,<br />

Sundsvall<br />

Foto: Tor Larsson, Tärnaby<br />

14<br />

Foto: Lina Eriksson, Umeå<br />

Foto: Daniel Mannelqvist, Latiksberg<br />

Foto: Pernilla Sirviö, Hedenäset


anrik spetsteknik och<br />

Dagens mästersmeder kämpar i global konkurrens.<br />

Järnbruket anlades i Olofsfors 1762<br />

när tillgången till skogsråvara längre<br />

söderut sinade. Då järnbruken krävde<br />

enorma volymer träkol flyttades bruken<br />

norrut och järnmalmen skeppades<br />

samma väg för att bearbetas. I Olofsfors<br />

blev den största produkten så småningom<br />

kätting, som till stor del användes<br />

i flottning och skogsbruk. Steget till<br />

band för skogsmaskiner var sedan inte<br />

långt. Produkterna innehåller dock långt<br />

mer kunnande än man kan tro vid en<br />

anblick.<br />

Minimerad markpåverkan<br />

– Det vi säljer är egentligen en funktion<br />

– minimerad markpåverkan, förklarar<br />

Göran Nyberg som är försäljningsansvarig<br />

för banden.<br />

– Vi ligger i frontlinjen på detta<br />

område. Skogsmark är armerad av rötter<br />

och det gäller att maskinens marktryck<br />

är så lågt att mattan av jord och<br />

rötter håller. Tillsammans med fors-<br />

kare vid SLU arbetar vi med att ta fram<br />

rekommendationer för högsta marktryck<br />

på olika typer av skogsmark, fortsätter<br />

han.<br />

Olofsfors säljer band till alla världsdelar<br />

och deras varumärke Eco Trac är<br />

på många marknader synonymt med<br />

band som reducerar skogsmaskinernas<br />

markpåverkan.<br />

Femte generationen<br />

När man nästa år firar 250 år är det<br />

den femte generationen av samma<br />

ägarfamilj som sitter vid rodret.<br />

– Vi och våra ägare tror starkt på<br />

att behovet av träfiber i världen kommer<br />

att öka. Det är en av anledningarna<br />

till att vi nu investerar kraftigt i både<br />

produktion och lager, berättar Niklas<br />

Swanemar, VD för Olofsfors AB.<br />

Rosa band<br />

Kombinationen av lång erfarenhet och<br />

stark framtidstro kompletteras av ett<br />

stort hjärta<br />

Irene Petterssons idé om rosa band till förmån för<br />

cancerforskningen blev verklighet.<br />

Med 250 års erfarenhet och fokus på modern och rationell<br />

tillverkning kan Olofsfors AB i Nordmaling stå emot konkurrenter<br />

i lågprisländer. Företaget är världsledande på band<br />

till skogsmaskiner. En helt unik produkt är de rosa band<br />

som företaget tog fram för att stötta cancerforskningen.<br />

stort hjärta. Under förra året lanserade<br />

Irene Pettersson på företagets logistikavdelning<br />

idén om att man skulle kunna<br />

lackera ett par Eco Track-band rosa.<br />

Banden skulle sedan auktioneras ut till<br />

högstbjudande och pengarna skänkas<br />

till cancerforskning. Många svenskar<br />

stöder genom kampanjen Rosa Bandet<br />

cancerforskning, men Olofsfors rosa<br />

band blev dyrare än den vanliga versionen,<br />

och mycket tyngre.<br />

– Vi ville både skänka pengar och<br />

belysa vikten av medicinsk forskning,<br />

berättar Göran Nyberg.<br />

Den som lade högsta budet i auktionen<br />

blev till sist Magnus Bergman,<br />

teknisk chef vid <strong>SCA</strong> Skog.<br />

– Olofsfors gav en utmaning till<br />

skogsbruket och vi hakade på. Idén<br />

med rosa band till skogsmaskiner var<br />

jättebra och de extrapengar som vi fick<br />

lägga upp går till ett bra syfte, säger<br />

Magnus Bergman.<br />

15


16<br />

Älvnära skog<br />

När Olof Stenhammar, grundare av OMXbörsen<br />

och kampanjgeneral för Stockholms-<br />

OS, letade efter en lämplig skogsfastighet föll<br />

valet på Åbordsön i Ångermanälvens mynning.<br />

För att sköta de drygt 800 hektar skog som<br />

finns på ön anlitade han <strong>SCA</strong> Skog.<br />

Det blåser snålt när vår båt kommit ut<br />

från den skyddande stenpiren i Mörtsal,<br />

strax nedanför Högakustenbrons södra<br />

landfäste. Tvärs över älven skymtar den<br />

nya bryggan på Åbordsön dit vi är på<br />

väg, gränsande till ängar som röjts från<br />

sly och en nyanlagd sandstrand som<br />

lyser vit mot det mörka vattnet.<br />

I GODA HäNDER<br />

I början av förra seklet blomstrade<br />

Åbordsön. Här fanns såväl sågverk<br />

som tegelbruk. Tvåhundra personer var<br />

bosatta på ön som då hade skola, ångbåtsbrygga,<br />

herrgård, varv, jordbruk och<br />

bostäder.<br />

Under trettiotalets finansiella turbulens<br />

tvingades emellertid allt att slå<br />

igen, vilket fick till följd att ön snabbt<br />

avfolkades.<br />

Nu är det tomt och öde längs<br />

stränderna på Åbordsön, med undantag<br />

för enstaka sommarstugor. Från<br />

båten skymtar vi de plötsliga utglesningar<br />

i skogen som berättar var som-<br />

margästerna håller hus. Och den större<br />

nyröjda yta som markerar var öns nya<br />

ägare har slagit sig ner.<br />

Framtidssatsning<br />

När vi närmar oss bryggan ser vi hur en<br />

lerig fyrhjuling lösgör sig från en rödmålad<br />

byggnad med vita knutar en bit<br />

upp mot skogskanten och snabbt kör<br />

ner mot stranden.<br />

Bakom styret sitter Olof Stenhammar.<br />

Han är på tillfälligt besök för att<br />

se till att byggnationer, markarbeten<br />

och röjning går framåt som planerat.<br />

Det var när han härom året letade


efter en lämplig skogsfastighet som han såg<br />

en annons om att Åbordsön var till salu.<br />

Tillsammans med sin son besökte<br />

han ön. De vandrade runt i skogen, såg<br />

en säl i vattnet och slogs av hur vackert<br />

det var längs älven.<br />

– Visserligen var skogen eftersatt<br />

och huset på fastigheten nergången,<br />

men det var bra jaktmarker, utsikten<br />

är fantastisk och skogen har framtiden<br />

för sig, förklarar han beslutet att köpa<br />

Åbordsön.<br />

Passande bostad<br />

Ända sedan köpet var klart har aktiviteterna<br />

avlöst varandra på ön. Förutom<br />

brygga och sandstrand har vägar åtgärdats,<br />

en brunn borrats, ängar befriats<br />

från sly och en allé av lönnar planterats.<br />

Och den hundra år gamla kaptensvillan,<br />

där en sjökapten vid förra sekelskiftet<br />

slog sig ner och startade varvet på<br />

Åbordsön, har renoverats från grunden.<br />

Bara originalstommen finns kvar, resten<br />

är utbytt, inramat av en rejält tilltagen<br />

glasveranda. Bredvid finns gäststugor<br />

och förråd.<br />

– Kaptensvillan passar bra, eftersom<br />

jag själv är kapten i flottans reserv,<br />

konstaterar husets nya ägare.<br />

Från börsen till naturen<br />

Olof Stenhammar lärde sig till börsmäklare<br />

under några år i USA. Han blev med<br />

tiden tämligen lyckosam och väl hemma<br />

i Sverige igen startade han Optionsmäklarna<br />

som blev Sveriges första marknadsplats<br />

för aktieoptioner.<br />

Företaget växte till sig och blev till<br />

OMX som bland annat drev Stockholmsbörsen<br />

som senare blev uppköpt<br />

av amerikanska Nasdaq.<br />

Olof Stenhammar, som själv är<br />

mycket idrottsintresserad, ledde också<br />

kampanjen som skulle ge Stockholm<br />

OS 2004. Dock utan att nå ända fram.<br />

Det blev i stället Aten som fick spelen.<br />

År 2007 var han även ordförande i Åres<br />

alpina VM-organisation.<br />

Numera har han lämnat styrelserummen<br />

bakom sig, med undantag för<br />

ordförandeposten i investmentbolaget<br />

Ratos och Sjöräddningssällskapet där<br />

han är vice ordförande.<br />

I stället lägger den 70-årige Olof<br />

Stenhammar mycket tid på att utveckla<br />

Siggesta Gård på Värmdö.<br />

– Där har vi skapat ett upplevelsecenter<br />

med djur, natur, golf och restaurang,<br />

förklarar han.<br />

Bondson<br />

Och nu finns alltså även Åbordsön i<br />

Ådalen med på listan över hans engagemang.<br />

Sitt intresse för skog förklarar<br />

han med uppväxten som bondson på en<br />

gård Östergötland.<br />

När ekonomiska felsatsningar på<br />

70-talet gjorde att gården gled familjen<br />

ur händerna bestämde han sig för att,<br />

om han någon gång skulle få råd, se till<br />

att få fast mark under fötterna igen.<br />

Och det får man väl säga att han<br />

lyckats med.<br />

Långsiktig skogsvård<br />

För att den drygt 800 hektar stora<br />

skogsfastigheten på Åbordsön ska tas<br />

om hand på bästa sätt har Olof Stenhammar<br />

tecknat ett förvaltningsavtal<br />

med <strong>SCA</strong> Skog.<br />

– Vi har tillsammans gått igenom<br />

det skogliga beståndet på Åbordsön och<br />

diskuterat vilka åtgärder som behöver<br />

göras, säger Ingemar Thulin på <strong>SCA</strong><br />

Skog i Kramfors. Vårt ansvar är framför<br />

allt den långsiktiga skogsvården, men vi<br />

hjälper till även med annat som behöver<br />

åtgärdas.<br />

Mest bråttom har det varit med<br />

återplanteringen efter tidigare avverkningar.<br />

Redan under fjolåret sattes<br />

därför 105 000 plant. Det finns också<br />

ett stort röjningsbehov, med vissa områden<br />

av ungskog där det är riktigt akut.<br />

Däremot är det inte aktuellt med<br />

någon gallring. Inte heller är någon slutavverkning<br />

planerad inom överskådlig<br />

framtid. Skogen ska skötas och växa till<br />

sig för kommande generationer.<br />

Naturbarn<br />

Från byggbestyren vid kaptensvillan ger<br />

vi oss ut på en smal skogväg som slingrar<br />

sig över den fem kilometer långa ön.<br />

Över grantopparna ser vi trafiken på<br />

Högakustenbron, längre bort avtecknar<br />

sig världsarvets taggiga siluett.<br />

”Visserligen var skogen eftersatt och huset<br />

på fastigheten nergången, men det var bra<br />

jaktmarker, utsikten är fantastisk och skogen<br />

har framtiden för sig.”<br />

Fakta PLUS Förvaltning<br />

+<br />

– Här växer det bra, konstaterar<br />

Olof Stenhammar belåtet och ser sig<br />

omkring i ungskogen där nybyggda<br />

jakttorn bidar sin tid inför höstjakten.<br />

Och hustru Inger instämmer:<br />

– Vi är naturbarn så det här passar<br />

oss. Bättre än Rivieran.<br />

mats Wigardt<br />

fOtO: ingemar thUlin<br />

PLUS Förvaltning är ett erbjudande<br />

där <strong>SCA</strong> och skogsägaren gemensamt<br />

utformar en plan för skogsfastigheten.<br />

Skogsägaren avgör<br />

själv hur mycket eller hur lite han<br />

eller hon vill ha hjälp med.<br />

Erbjudandet kompletteras sedan<br />

med tjänster utifrån skogsägarens<br />

behov, till exempel en skogsbruksplan,<br />

myndighetskontakter,<br />

skogsbruk eller FSC­certifiering.<br />

17


18<br />

Nu leker livet i Pajala<br />

Efter 50 års nedgång råder optimism och framtidstro i<br />

Pajala. Orsaken är Northland Resources gruvbrytning i<br />

Kaunisvaara.<br />

– Nu känner man igen en Pajalabo på leendet som vi alla<br />

har på läpparna, säger kommunalrådet Kurt Wennberg. Bank som säljer vidare till Kina. Stemcor och det indiska<br />

bolaget Tata Steel, som kommer att använda järnmalmen<br />

Kaunisvaara betyder ”det vackra berget” på finska och<br />

för Pajalaborna är det verkligen ett vackert berg som förändrar<br />

kommunen i grunden.<br />

1954 bodde 15 400 invånare i Pajala. Sedan har flyttlassen<br />

gått söderut till Luleå och Stockholm där jobben har<br />

funnits. Nu bor bara 6 300 personer på ett område som är<br />

20 mil långt och tio mil brett.<br />

Men sedan det kanadensiska gruvbolaget Northland<br />

har etablerat sig blåser det nya vindar över Pajala.<br />

Bygge pågår<br />

Just nu pågår bygget av gruvan i Kaunisvaara. Under 18<br />

månader jobbar som mest 1 000 personer med att färdigställa<br />

dagbrottet och sista kvartalet 2012 kommer gruvbrytningen<br />

att komma i gång. Sedan är det dags att starta<br />

ett till dagbrott i Sahavaara tre och en halv kilometer bort.<br />

– Vi kommer att använda samma anrikningsverk till<br />

bägge gruvorna. Det håller på att installeras i Kaunisvaara.<br />

När vi är i full drift räknar vi med att producera cirka 12<br />

miljoner ton råmalm per år, säger Niclas Dahlström, informationschef<br />

på Northland.<br />

Kina driver på<br />

Och malmen är redan såld de närmaste sju åren till tre<br />

stora kunder. Den största delen, 60 procent, tar Standard<br />

Kurt Wennberg tycker att han har Sveriges roligaste<br />

kommunalrådsjobb.<br />

till att producera stål i Holland, köper vardera 20 procent<br />

av produktionen.<br />

Det är främst Kina som har drivit upp priserna på järnmalm<br />

de senaste åren med sina infrastruktursatsningar. I<br />

framtiden kan Northland även komma att bryta järnmalm<br />

i Pellivuoma och på den finska sidan i Hannukainen.<br />

Bostadsbrist<br />

För lilla Pajala innebär gruvprojektet en enorm utmaning.<br />

Redan nu är det bostadsbrist.Från att tidigare ha rivit<br />

tomma hyreshus måste kommunen bygga nytt.<br />

På Tallbacken kör traktorer för att förbereda tomter<br />

till villor och lägenheter. Totalt blir det 160 bostäder här.<br />

En privat entreprenör bygger nio bostadsrättslägenheter i<br />

den vackra gamla skolan.<br />

Kommunen planerar ytterligare ett flerbostadshus med<br />

mellan 20 och 40 lägenheter och har dessutom tagit tillbaka<br />

12 lägenheter som Statens bostadsnämnd hade tagit över.<br />

Kurt Wennberg ställer sig mitt bland rallarrosor och<br />

tistlar vid Torneälvens strand och pekar ut över älven.<br />

– Vi skulle vilja bygga strandnära bostäder på andra sidan<br />

och hoppas att vi får dispens för det. Vi har fem orörda älvar i<br />

kommunen, så varje Pajalabo har 623 meter strand, då tycker<br />

jag vi kan använda en del av det för att locka människor till<br />

kommunen.


Gruvan lockar. För första gången på 50 år är inflyttningen till Pajala kommun större än<br />

utflyttningen. 50 nya företag har startas i år, bland annat Miners Bar och Miner Sko.<br />

Mångmiljoninvesteringar<br />

Bara Northland kommer att ha cirka 450 anställda och i<br />

hela gruvprojektet behövs det cirka 70 olika yrkesgrupper.<br />

Kurt Wennberg räknar med att Pajala kommer att<br />

växa från dagens 6 300 till 10 000 invånare på tio år.<br />

Totalt skulle kommunen behöva investera 340 miljoner<br />

kronor i bostäder, ett nytt reningsverk, upprustning<br />

av skolan och att få ny kompetens till kommunen.<br />

– Det är förstås omöjligt för en sådan här liten kommun,<br />

så jag hoppas att vi får hjälp av staten. För att bygga<br />

ut bredband satsas nu 14 miljoner kronor och en del av<br />

de pengarna kommer från Post- och Telestyrelsen och<br />

från länsstyrelsen, berättar Kurt Wennberg.<br />

Trots utmaningarna tycker han att han har Sveriges<br />

roligaste kommunalrådsjobb.<br />

För första gången på 50 år flyttar det in mer folk än<br />

det flyttar ut från kommunen.<br />

Under 2011 har 50 nya företag startats. När vi kör<br />

ut genom staden ser vi Miners Bar och Miners Sko, två<br />

nya ställen som visar att det är en ny tid i Pajala.<br />

ann-Katrin öhman<br />

fOtO: tOmas Bergman<br />

”För första gången på 50 år flyttar<br />

det in mer folk än det flyttar ut<br />

från kommunen.<br />

Transporten en utmaning<br />

En av de stora utmaningarna<br />

för gruvprojektet i Pajala har<br />

varit hur järnkoncentratet ska<br />

transporteras till hamnen i<br />

Narvik.<br />

Northland har ansökt om<br />

dispens hos Trafikverket att få köra lastbilar på 120-130 ton<br />

i stället för 60 ton till Svappavaara.<br />

Om det byggs en ny väg mot Anttis slipper flera byar genomfartstrafik.<br />

Men Junosuando, Masugnsbyn, Merasjärvi och<br />

eventuellt Vittangi drabbas av genomfartstrafik av ”superlastbilarna”<br />

var tionde minut.<br />

På sikt hoppas Northland att det byggs en järnväg från<br />

gruvområdet i Kaunisvaara till Malmbanan i Svappavaara.<br />

Källa: Niclas Dahlström, informationschef Northland Resources,<br />

Pajala<br />

b<br />

19


Skogsköpet blev Johnys lyckokast<br />

När Johny Lantto köpte skogen utanför Kaunisvaara 1994 tyckte alla att han<br />

var galen. Vad skulle han med värdelös myrmark till?<br />

Nu kan han få två miljoner kronor om året för järnmalmen som döljer sig<br />

under torven.<br />

Johny Lantto, 51 år, arbetar som byggnadsinspektör<br />

på Pajala kommun. Men hans stora<br />

intresse är skog. Han äger 700 hektar och är<br />

delägare i ytterligare 500 hektar. När han fick<br />

chansen att köpa ett skifte utanför sin hemby<br />

Kaunisvaara 1994 tvekade han inte.<br />

LKAB undersökte järnmalmsfyndigheten<br />

på 70-talet men tyckte att den var för liten för<br />

att utvinna. Sedan dess har marken förvaltats<br />

av statliga Fastighetsverket som i sin tur förde<br />

över den till Sveaskog som sålde den till Johny<br />

Lantto.<br />

– Folk tyckte att jag var tokig, men det var<br />

mest för att kunna jaga älg som jag var intresserad<br />

av skogen.<br />

Det var ett lyckokast. När Northland<br />

bestämde sig för att utvinna järnmalm på området<br />

visade det sig att 82 procent av malmkroppen<br />

ligger under Johny Lanttos mark. Nu har<br />

bolaget ett nyttjanderättsavtal som löper i 25 år.<br />

Enligt minerallagen har markägarna inom<br />

koncessionsområdet rätt till en ersättning på<br />

20<br />

1,5 promille av värdet på den malm som tas<br />

varje år.<br />

– Om man kalkylerar med ett utfall på en<br />

krona per ton så skulle det ge cirka två miljoner<br />

kronor om året, säger Johny Lantto.<br />

Myren dräneras<br />

Han slutavverkade skogen på området 2010<br />

innan gruvan skulle börja byggas. Det var klena<br />

träd som bara gick att använda till energived.<br />

Nu dräneras myren via ett elva kilometer<br />

långt system av nygrävda diken. Vattnet pumpas<br />

till en sedimentbassäng och sedan vidare till<br />

en bäck. Dagbrottet kommer att bli 2,5 kilometer<br />

långt, 800 meter brett och 360 meter djupt.<br />

Pajalas räddning<br />

Vi sätter oss på en utsiktsplats och tittar ut över<br />

myren. Det enda som hörs är vattnet som porlar<br />

i dikena. Det är svårt att tänka sig att ett av Sveriges<br />

största industriprojekt kommer att sättas<br />

i gång här nästa år.<br />

– Visst ser det tråkigt ut när en myr dräneras<br />

på vatten, men det här är bara ett knappnålshuvud<br />

av all myrmark vi har här. Det här<br />

lilla området kan rädda hela Pajala, säger Johny<br />

Lantto.<br />

När han var barn gick han omkring med en<br />

t-shirt där det stod ”Bryt Kaunisvaara innan vi<br />

bryter ihop”.<br />

– Det är konstigt att tänka sig att det blir<br />

verklighet så här långt efteråt.<br />

ann-Katrin öhman<br />

fOtO: tOmas Bergman<br />

– Visst ser det tråkigt ut när en myr dräneras på<br />

vatten, men det här är bara ett knappnålshuvud<br />

av all myrmark vi har här, säger Johny Lantto.


– Myndigheter och storsamhälle<br />

lyssnar inte till oss i renskötseln.<br />

Exempelvis har ingen trott på oss<br />

när vi hävdat att björnen tar hälften<br />

av ren kalvarna. <strong>SCA</strong>s inbjudan<br />

till åter kommande dialog- och<br />

utbildningsdagar är därför bra. Vi<br />

har mycket att lära varandra.<br />

Det sade renskötarna Jessica Läntha,<br />

Jåhkågasska sameby och Lars-Evert<br />

Nutti, Sirges sameby när <strong>SCA</strong> bjöd in<br />

cirka 30 samebyar till dialog och utbildning,<br />

dels i Jokkmokk, dels i Åsele.<br />

I Åsele, i södra Lappland, var det första<br />

gången som <strong>SCA</strong> ordnade sammankomsten<br />

med samebyarna, medan mötet<br />

i Jokkmokk nu hölls för tredje gången.<br />

Liknande möten ska hållas med samebyar<br />

längre söderut.<br />

Hälften av kalvarna togs<br />

I Jokkmokk presenterades resultat från<br />

en unik björnforskning. I Udtja och Gällivare<br />

samebyar har man försett 18 björnar<br />

och 1 850 renvajor med sändare. 95<br />

procent av renvajorna var dräktiga.<br />

Undersökningen visar sammantaget<br />

att hälften av renkalvarna i de två<br />

skogssamebyarna dödades av björn i<br />

kalvningslandet under 1,5 månaders tid.<br />

Fjällsamebyarna drabbas något mindre.<br />

– Ingen har trott på oss när vi hävdat<br />

att björnen tar ungefär hälften av<br />

renkalvarna, säger Jessica Läntha. Nu<br />

finns bevisen. I Udtja sameby förorsakade<br />

björnen skador på en miljon<br />

kronor och schablonersättningen från<br />

staten är 12 000 kronor.<br />

Skogsfolk lär om renskötsel<br />

<strong>SCA</strong>s fältservicechef Mats-Åke Lantz<br />

berättade om <strong>SCA</strong>s handlingsprogram<br />

för samverkan mellan skogsbruk och<br />

rennäring. Där ingår bland annat att<br />

skogsfolket hos <strong>SCA</strong> ska lära sig mer<br />

om renskötsel.<br />

I både Åsele och Jokkmokk har <strong>SCA</strong><br />

lagt ut försöksytor där man tillsammans<br />

med samebyarna vill lära mer om hur<br />

renbetet påverkas av contorta, gödsling<br />

och markberedning.<br />

Renskötarna Jessica Läntha och Lars­Evert Nutti uppskattar <strong>SCA</strong>s återkommande möten med samebyarna.<br />

– Vi kan göra vår stämma hörd, den här gången även när det gäller våra problem med rovdjuren.<br />

<strong>SCA</strong>s dialog med<br />

renskötseln<br />

en förebild<br />

Debatten kring olika skogsskötselmetoder<br />

var stundtals hård och rak. Så<br />

här säger Lars-Anders Ågren, stridbar<br />

ordförande i Vapstens sameby i Västerbotten.<br />

– Jag försöker vara rak i min dialog<br />

och tror att <strong>SCA</strong> tar till sig våra synpunkter.<br />

Hög skogsproduktion går att<br />

kombinera med bra renskötsel, bara vi<br />

lyssnar på varandra.<br />

Förebild för regeringen<br />

<strong>SCA</strong>s samarbete med samebyarna har<br />

blivit en föregångare på regeringsnivå.<br />

Regeringen har gett Skogsstyrelsen<br />

och Svenska samernas rikförbund i uppdrag<br />

att utarbeta riktlinjer för en rikstäckande<br />

samverkan mellan skogsbruk<br />

och renskötsel.<br />

– Skogsbruk och renskötsel nyttjar<br />

samma marker. Dialog och samverkan<br />

är den enda vägen till ett fungerande<br />

samarbete, säger Robert Jonsson,<br />

distriktschef vid <strong>SCA</strong> i Jokkmokk och<br />

den stora föregångaren på lokal nivå för<br />

samverkan med samebyarna.<br />

text Och fOtO: lars PeKKa<br />

Skogsbrukare och<br />

renskötare i samverkan.<br />

Bakre raden fr.v.<br />

Tomas Nejne, Vilhelmina<br />

södra sameby,<br />

Henrik Omma Påggats,<br />

Vilhelmina norra<br />

Sameby, Robin Ranneryd,<br />

Malå sameby,<br />

Karin Valinger, <strong>SCA</strong>,<br />

Främre raden fr.v.<br />

Mats­Åke Lantz, <strong>SCA</strong>,<br />

Jenny Stenberg, <strong>SCA</strong><br />

och Lars­Anders<br />

Ågren, Vapstens<br />

sameby.<br />

21


I sommar har <strong>SCA</strong><br />

Skog tillsammans med<br />

Holmen Skog, Stora Enso<br />

Skog och Sveaskog lanserat<br />

en första version<br />

av en webbaserad<br />

utbildning<br />

om skog och klövvilt.<br />

Målsättningen är att öka kompetensen<br />

hos jägarna och skogsbolagens egen personal<br />

rörande de stora skadorna på tallungskogar, som leder<br />

till betydande tillväxtförluster samt försämrad virkeskvalitet.<br />

Dessutom innebär det negativa effekter på den<br />

biologiska mångfalden genom att lövträdslag som rönn,<br />

asp och sälg inte växa sig stora.<br />

Sedan tidigare finns det en webbaserad Skötselskola<br />

inom markberedning, plantering, röjning och gallring<br />

som har fått bra respons. Dessa goda erfarenheter har<br />

tagits med när webbskolan om skog och klövvilt lanseras.<br />

För mer information, kontakta någon<br />

i arbetsgruppen:<br />

Joachim Söderberg, Jaktansvarig, <strong>SCA</strong> Skog,<br />

tel. 070­660 73 94<br />

Caroline rothpfeffer, Holmen Skog,<br />

tel. 070­207 55 20<br />

Michael Larsson, Jaktansvarig,<br />

Stora Enso Skog,<br />

tel. 070­370 00 41<br />

ronny Löfstrand, Skog­ och klövviltansvarig,<br />

Sveaskog,<br />

tel. 070­615 31 55<br />

SCa köper<br />

hybridskotare<br />

<strong>SCA</strong> Skog har köpt ett exemplar av den nya versionen<br />

av hybridskotare, El-Forest B12, från El-Forest AB.<br />

Den nya versionen visades för första gången på<br />

Skogsnolia 16-18 juni. Den nya maskinplattformen<br />

ger enligt tillverkaren stora möjligheter till intelligent<br />

styrning, sensorer och smidighet i världsklass.<br />

– Vi ligger i framkanten när det gäller att utveckla<br />

teknik och arbetssätt i skogsbruket. Nu ser vi att<br />

El-Forest tagit fram en maskin som har möjlighet<br />

att möta de krav vi ställer. Hybridtekniken kan vara<br />

ett steg på vägen att nå vårt miljömål för minskade<br />

koldioxidutsläpp, säger Magnus Bergman, teknisk<br />

chef vid <strong>SCA</strong> Skog.<br />

Maskinen kommer efter leverans att placeras i<br />

normal produktion hos en av <strong>SCA</strong> Skogs avverkningsentreprenörer.<br />

Dess kapacitet och prestanda<br />

kommer att utvärderas i samverkan med El-Forest<br />

och Skogforsk.<br />

22<br />

automatisk krökmätning<br />

till Tunadal och Bollsta<br />

Skogstokiga vinnare!<br />

I vår utlottning av boken ”Skogstokig” var det följande<br />

tre personer som hade tur i dragningen:<br />

anna Persson, Häggevägen, Umeå<br />

Bengt andersson, Norrgården, Oviken<br />

Barbro Forsberg, Antilopvägen, Boden<br />

I höst börjar den första etappen för<br />

<strong>SCA</strong>s sågverk på väg mot en automatiserad<br />

virkesmätning. Tunadal<br />

och Bollsta blir först ut när de tar<br />

sina automatiska krökmätningsmaskiner<br />

i drift.<br />

– Detta är del i utvecklingen för<br />

en modern och en mer effektiv<br />

virkesmätning, säger Torbjörn Näslund,<br />

kontrollchef på VMF Nord, den<br />

organisation som ytterst ansvarar<br />

för att all virkesmätning blir korrekt.<br />

Automatisk krökmätning handlar<br />

om att en maskin tar hand om själva<br />

krökmätningen av stocken, det vill säga<br />

mätning av hur stor kröken är och hur<br />

stor utbytesförlusten kommer att bli på<br />

stocken.<br />

– Kröken är en mycket viktig kvalitetsparameter.<br />

Idag sker mätningen<br />

samt hanteringen manuellt. Att alltid<br />

göra en korrekt och rättvis bedömning<br />

av en stock så snabbt som möjligt är<br />

oerhört svårt, säger Torbjörn och fortsätter:<br />

– Stora sågverk måste ha höga och<br />

exakta flöden och vill man ligga i fram<br />

kant är detta ett naturlig steg att ta.<br />

För att få ta maskinen i bruk krävs<br />

det två sorters godkännande. Maskinen<br />

ska dels typgodkännas, dels installationsgodkännas.<br />

– Förutom typ- och installationsgodkännandet<br />

ska sågverken även göra<br />

en periodisk kontroll, funktionskontroll<br />

samt veckovis tillsyn för att alltid ha koll<br />

på att maskinerna fungerar till 100 procent,<br />

säger Torbjörn.<br />

Ingen skillnad för skogsägarna<br />

Införandet av automatiska krökmätningsmaskiner<br />

kommer inte att påverka<br />

någon av de externa aktörerna.<br />

– Varken åkarna, skogsägarna eller<br />

någon annan inblandad kommer att<br />

märka av någon skillnad av övergången.<br />

Vi kommer i och med detta att<br />

kunna erbjuda en mer rättvis och exakt<br />

bedömning av stockarna vilket jag tror<br />

skogsägarna kommer att uppskatta,<br />

säger Torbjörn.<br />

– Eftersom de personer som arbetar<br />

med krökmätningen idag har spjutkompetens<br />

inom området kommer de<br />

att finnas kvar och assistera, underhålla<br />

och komplettera maskinerna för att ge<br />

våra intressenter maximal avkastning.<br />

JOaKim WitteK


Gammalt möbelhantverk<br />

får nytt liv<br />

I Kramfors står möbelhantverket högt i kurs. Träakademin, som<br />

är en del av Mittuniversitetet, utbildar sina elever i traditionellt<br />

möbelsnickeri, från 1700-talet och framåt. Talang och idogt<br />

arbete är nödvändigt för att lyckas. Och god handledning.<br />

När avgångseleverna vid Träakademin<br />

i Kramfors visar upp sig vid sin examensutställning<br />

är det lapp på luckan.<br />

Konsthallen är fullsatt – släktingar, vänner<br />

och andra som bara vill beskåda<br />

det utsökta hantverket fyller lokalen.<br />

Emma Anderssons visar en smäcker<br />

sekretär i lönn med lucka, inredning<br />

och gröna dekorationsmålerier. Uppgiften<br />

var att tillverka en möbel i fanér på<br />

en benställning med exempel på olika<br />

sammanfogningar, men formgivningen<br />

är helt hennes egen. Och, naturligtvis,<br />

utförandet.<br />

Emma är från södra Skåne, har tidigare<br />

arbetat som konstnär och har provat<br />

på flera olika hantverk. Nu går hon<br />

vidare till Konstfack där hon ska studera<br />

inredningsarkitektur och möbeldesign.<br />

– Snickeri var något helt nytt för<br />

mig, säger hon i ett försök att överrösta<br />

sorlet på utställningen. Trä är roligt att<br />

arbeta i, men mycket krävande. Det är<br />

ett levande material där minsta misstag<br />

märks.<br />

Material med möjligheter<br />

En annan utställare är Lars-Olof<br />

Westerlund från Sollefteå. Han har tillbringat<br />

totalt fem år med olika möbelrelaterade<br />

kurser i Kramfors.<br />

Nu har han avlagt sitt gesällprov, ett<br />

sideboard i lönn och valnöt, som gran<br />

23


24<br />

skats och betygsatts innan gesällbrevet<br />

utfärdades. 397 arbetstimmar har gått<br />

åt. Sista finputsningen av möbeln gjordes<br />

dagen innan utställningen skulle<br />

öppna.<br />

Nu vill han fortsätta med möbelhantverket,<br />

helst med produkter av egen<br />

design. Han säger sig inte sakna idéer<br />

och har kontakt med flera olika företag.<br />

– Varför trä, frågar han retoriskt.<br />

För att det är ett trevligt och samtidigt<br />

svårt material, med stora möjligheter.<br />

Tidstrogna kopior<br />

Träakademin har sin upprinnelse i<br />

Centrum Träkultur. Det var förre intendenten<br />

på Nationalmuseum, Lars Sjöberg,<br />

som drog i handbromsen när<br />

utländska köpare hotade att dränera<br />

landet på gustavianska möbler.<br />

– Bättre att tillverka och sälja välgjorda<br />

kopior än att bli utan den äkta<br />

varan, resonerade han.<br />

Resultatet blev en AMU-kurs,<br />

sedermera en KY-utbildning, där en<br />

handfull snickarelever fick lära sig hur<br />

deras kollegor på 1700-talet gick till<br />

väga. Med en originalmöbel som förebild<br />

kopierades varje liten detalj för att<br />

den nya möbeln skulle bli så tidstrogen<br />

som möjligt.<br />

Allt var genuint hantverk, in i<br />

minsta tapphål och profil. Och är så än<br />

idag. Gammal teknik återerövras för att<br />

den nya möbeln ska få samma hållbarhet<br />

som sin föregångare, det vill säga<br />

300 år. Minst.<br />

Kandidatexamen<br />

För att ytterligare manifestera det<br />

genuina 1700-talshantverket startades<br />

i anslutning till Centrum Träkultur<br />

även utbildningar i smide, byggnadsvård<br />

och möbeltapetsering.<br />

Idag utgör alltså Träakademin en<br />

del av Mittuniversitetet. Programmet är<br />

en två-treårig yrkesförberedande utbildning<br />

på grundnivå som leder till en högskoleexamen<br />

eller kandidatexamen. För<br />

studenter på möbellinjen kan en kandidatexamen<br />

även fungera som gesällprov.<br />

– Vi arbetar idag med såväl historiska<br />

möbler som med modernt hantverk,<br />

säger Björn Strömberg som är<br />

adjunkt på möbellinjen. Vad jag vet<br />

är vi ensamma om att nischa oss mot<br />

epoken 1700 till 1850, det vill säga<br />

barock, rokoko, gustavianskt.<br />

Kvalitetsmöbler<br />

Att man fortfarande ägnar ett år av<br />

utbildningen åt historiska möbler för-


klarar Björn Strömberg med att hantverket<br />

under 1700-talet når sin kulmen.<br />

Alla sammanfogningar var uttänkta,<br />

möblerna byggdes av massivt trä för att<br />

hålla lång tid. Och var dessutom både<br />

funktionella och vackra.<br />

– När industrialismen sedan kom<br />

förslappades tekniken och sammansättningarna<br />

höll inte alls samma kvalitet,<br />

säger han. Vi vill därför lära ut hur man<br />

gör möbler av hög kvalitet som håller<br />

länge.<br />

Egna företagare<br />

Totalt går ett 20-tal elever i de tre årskurserna.<br />

För flertalet av dessa är slutdestinationen<br />

att bli egna företagare.<br />

Ett moment som ingår i utbildningen<br />

är därför företagsekonomi och entreprenörskap.<br />

80 procent av de elever<br />

som har examen från Träakademins<br />

möbellinje är också verksamma i branschen.<br />

En av dessa är Karin Jacobsson<br />

som har en verkstad, KarinZnickeri i<br />

Älandsbro, norr om Härnösand. Hon<br />

försörjer sig idag på sitt hantverk och<br />

arbetar framför allt med att göra fönster<br />

och dörrar till gamla herrgårdar i Mellansverige.<br />

– Det blir faktiskt bara mer och mer<br />

uppdrag, konstaterar hon. Jag längtar<br />

absolut inte tillbaka till mitt gamla<br />

arbete inom omsorgen.<br />

Ljus framtid<br />

Björn Strömberg tror att efterfrågan<br />

på kunniga möbelsnickare kommer att<br />

öka ytterligare. Kvalitet blir ett försäljningsargument.<br />

Och med en universitetsexamen<br />

i bagaget ökar möjligheterna<br />

för Träakademins elever att föra<br />

det svenska kulturarvet vidare.<br />

– Branschen ser ljus ut, sammanfattar<br />

han. Vi befinner oss mitt i en generationsväxling<br />

och det kommer att behövas<br />

uppemot tiotusen kvalificerade<br />

hantverkare med inriktning på möbler<br />

och inredning.<br />

Se även www.traakademin.se<br />

Mats Wigardt<br />

Foto: Michael engMan<br />

”vi befinner oss mitt i en generationsväxling<br />

och det kommer att behövas uppemot<br />

tiotusen kvalificerade hantverkare med<br />

inriktning på möbler och inredning.”<br />

Emma Andersson och Lars-Olof Westerlund visade sina gesällprov vid Träakademins examensutställning.<br />

– Trä är ett roligt material att arbeta i, men mycket krävande, sammanfattar de.<br />

25


Det första som möter besökaren är två gråhundar<br />

som vill bli hälsade på. Den faluröda<br />

gården blickar ut över den södersluttning som<br />

utgör byn Skylnäs i östra Jämtland. Eva Jönssons<br />

vägbeskrivning är enkel och koncis:<br />

– Sväng vänster i Pilgrimstad och kör sju<br />

kilometer rakt ut i skogen.<br />

Levande landskap<br />

En bit nedanför, på andra sidan den smala grusvägen,<br />

ligger den stora ladugården med sina 45<br />

KRAV-märkta mjölkkor och på gårdsplanen<br />

finns den gamla ombyggda ladugården som<br />

nu fungerar som konferensanläggning och bed<br />

& breakfast. Korna går och betar på ängarna<br />

runt om i byn. Under sommaren går även en<br />

del av djuren på skogsbete på traditionellt vis.<br />

För Eva Jönsson och maken Lars är det viktigt<br />

att hålla landskapet levande.<br />

26<br />

oas i skogen<br />

Hon bjuder på konferenser med utblick över skog och hagar. Hon serverar<br />

lokalproducerad mat i dess rätta bemärkelse, kryddad med delikatesser ur<br />

skogens skafferi. För Eva Jönsson på Framgården är jorden och skogen både<br />

en affärsidé och ett sätt att leva.<br />

– Och inte bara här i byn. I takt med att<br />

andra bönder lagt ner har vi tagit över och sköter<br />

markerna så att de inte ska växa igen. Vi<br />

odlar ekologiskt, vall och spannmål, och ser i<br />

dag till att hålla sju byar öppna, berättar hon.<br />

Flera ben att stå på<br />

Framgården är en gammal släktgård. På övervåningen<br />

hänger porträtten av tidigare generationer<br />

som brukat ägorna. Gården byggdes<br />

på 1840-talet av Lars Jönssons farfars morfar.<br />

Och arvet verkar gå vidare. Den äldsta av parets<br />

döttrar arbetar delvis på gården och flyttar nu<br />

in i ett eget hus i byn.<br />

Mjölkkorna är den ekonomiska stommen<br />

i verksamheten, med de 330 hektaren skog som<br />

en trygg bas.<br />

– Det funkar inte att leva enbart på mjölken,<br />

vi måste ha flera ben att stå på. Skogen och kon-<br />

Lars och Eva Jönsson på Framgården.<br />

Ringblommor lyser upp i trädgårdslandet där<br />

bland annat blomkål, broccoli och savoykål<br />

frodas. Eva Jönsson tar upp ett par rejäla<br />

kålrötter till middagen


Delikatess ur skogens skafferi.<br />

Granskottsgravad laxstubbe<br />

med älgörtssås.<br />

”Hit kommer ledningsgrupper, företag och organisationer<br />

som uppskattar lugnet. Här får de vara ostörda.”<br />

ferenserna är viktiga komplement, berättar Lars<br />

Jönsson som har en anställd vid sin sida.<br />

– Vi gör mycket själva i skogen, särskilt på<br />

vintern när det är lite lugnare med jordbruket.<br />

Planterar, röjer och även en del gallring där vi<br />

inte kommer åt med maskiner.<br />

En stjärnkrog i stallet<br />

Eva Jönsson har lämnat det tunga jobbet med<br />

korna. Ett diskbråck för några år sedan fick<br />

livet att ta nya vägar.<br />

– Jag har alltid varit intresserad av matlagning<br />

och hade jobbat en del med catering.<br />

Tanken växte fram att göra något här hemma<br />

och bygga om den gamla ladugården.<br />

2009 stod anläggningen färdig, en investering<br />

på cirka 1,5 miljoner kronor.<br />

– Vi fick avverka en del skog för att finansiera<br />

ombyggnationerna men fick också landsbygdsstöd<br />

från länsstyrelsen, berättar Eva Jönsson.<br />

Det är svårt att föreställa sig att det som nu<br />

är en modern konferensanläggning med storbilds-TV<br />

och restaurangkök i bottenvåningen<br />

och fyra dubbelrum på övervåningen en gång<br />

huserade kor, grisar och höns. En del av det<br />

gamla finns ändå bevarat. Den gamla stalldörren<br />

har behållits och fungerar som utsmyckning<br />

på en vägg och döljer hyllor med glas. Virket<br />

till de gedigna buffébänkarna i asp och furu<br />

har Lars själv huggit och sågat till.<br />

Och gästerna hittar hit. Turister bokar in<br />

sig såväl som konferenser och seminarier.<br />

– Hit kommer ledningsgrupper, företag och<br />

organisationer som uppskattar lugnet. Här får<br />

de vara ostörda. Utsikten över korna i hagen<br />

fungerar avstressande och vi kan bjuda fina<br />

vandringar i skogen.<br />

Gästboken är full av superlativ om den<br />

fantastiska maten och den underbara miljön.<br />

Några gäster skriver: ”En oas i skogen. En<br />

stjärnkrog i stallet.”<br />

Tar tillvara det lokala<br />

Eva Jönsson har en enkel filosofi kring maten<br />

och åker inte gärna till affären i onödan.<br />

– Man tar vad man har och tar tillvara det<br />

som finns här. Så har jag alltid gjort.<br />

Nästan allt som serveras produceras på<br />

gården. Brödet bakas på den spannmål som<br />

odlas, ost görs av mjölken, grönsaker och rotfrukter<br />

kommer från det egna trädgårdslandet,<br />

korv görs av kött från gården, fisk tas från sjöarna<br />

runt om. Älg och skogsfågel från jakten.<br />

Och skogen blir ett skafferi.<br />

– Det är kul att kunna lära sig allt om de<br />

växter som går att använda. Jag tar tillvara<br />

svamp och bär förstås, men också björksav,<br />

granskott, älgört, ängssyra. Nu vill jag lära<br />

mig mer om lavar och mossor och hur de kan<br />

användas på olika sätt.<br />

Skogen ska fungera för både produktion och<br />

rekreation, tycker Eva Jönsson.<br />

Än så länge går allt som produceras åt till<br />

konferens- och matgästerna, men allt fler frågar<br />

efter bland annat älgörtsdrickan, salamikorven<br />

och färskosten.<br />

– Det finns så många möjligheter. Tiden räcker<br />

inte riktigt till, men jag har funderingar på att<br />

öppna café på sommaren, ha en butik som kan<br />

sälja en del av det vi producerar tillsammans<br />

med produkter från andra gårdar i närheten.<br />

Produktion och rekreation<br />

Ett nyligen genomfört projekt är att paret<br />

Jönsson har återskapat och röjt upp den fem<br />

kilometer långa skogsstigen till den gamla stormansgården<br />

Forsa och vintertid håller de även<br />

skidspåret öppet.<br />

– Skogen är vår rekreation och det är klart<br />

att vi gärna ser att andra kan uppleva vår fantastiska<br />

natur. Från höjderna runt Forsa har man<br />

en fantastisk utsikt över fjällvärlden.<br />

Eva Jönsson ger inte mycket för dem som<br />

förespråkar att skogen ska lämnas orörd.<br />

– Skogen ska brukas. Det är viktigt för oss<br />

som bor här att skogen både fungerar för produktion<br />

och för rekreation, säger hon innan<br />

hon går iväg för att förbereda morgondagens<br />

lunch för en grupp gäster.<br />

– Allt lagas från grunden, det är tidskrävande<br />

och kräver god planering, men jag kan<br />

inte tänka mig att göra det på något annat sätt.<br />

thOmas eKenBerg<br />

fOtO: michael engman<br />

27


Skogsägare på långdistans<br />

Efter en långresa med svenska flottans skolfartyg HMS Älvsnabben blev<br />

Börje Kristoffersson 1970 snickare i västra Australien. Kvar i Vilhelmina har<br />

han ett skogsskifte som han delar med sina syskon.<br />

– Det är väl det som i skogskretsar kallas att vara utbo, säger han.<br />

Den svenska sommaren är som vackrast när<br />

Börje Kristoffersson och hans hustru Robyn<br />

gör ett av sina återkommande besök i Sverige.<br />

Björkarna lyser gröna, sjöarna glittrar och ängarnas<br />

alla blommor prunkar ikapp.<br />

Efter 41 år i Australien måste Börje ibland<br />

leta efter de svenska orden. Men när han visar<br />

nytagna bilder från det ärvda skogsskiftet i<br />

Strömnäs, med utsikt över Malgomaj i södra<br />

Lappland, lyser han som sommarsolen utanför<br />

fönstret.<br />

– Det här kommer mina vänner hemma i<br />

Australien bli avundsjuka på när de ser, säger<br />

han.<br />

Bästa semestern<br />

Börje Kristoffersson växte upp på ett litet jordbruk<br />

utanför Vilhelmina. Där fanns en häst<br />

som hjälp i skogsbruket, och en handfull kor<br />

som hans mamma handmjölkade. Men när<br />

Börje skulle göra lumpen valde han att göra<br />

den till sjöss.<br />

28<br />

– Som ung var jag lite vild, jag ville alltid<br />

vara lite annorlunda och flottan tog mig så<br />

långt bort det gick att komma, berättar han.<br />

Tiden i det militära avslutades med en<br />

långresa ombord på HMS Älvsnabben. Under<br />

den sex månader långa resan besöktes tolv<br />

olika länder. En av Börjes uppgifter ombord<br />

var att polera kaptenens bord. För besväret fick<br />

han varje gång en flaska vin.<br />

– Det var den bästa semester jag någonsin<br />

haft, minns han med ett lyckligt skimmer i<br />

ögonen.<br />

Möbelsnickare<br />

Långresan födde ett sug efter att se mer av världen.<br />

Några år efter muck såg han en annons<br />

om att emigrera till Australien. ”Varför inte”<br />

tänkte han och packade sina väskor – utan att<br />

kunna ett ord engelska och utan att veta mer<br />

om Australien än att det låg långt borta.<br />

Däremot hade han en fyraårig utbildning<br />

till möbelsnickare i bagaget, något som skulle<br />

visa sig vara avgörande för hans framtid i det<br />

nya landet.<br />

I Australien hamnade Börje Kristoffersson i<br />

delstaten Western Australia, stort nog att rymma<br />

tre länder av Sveriges storlek. Först bodde han i<br />

huvudorten Perth, sedan i den lilla staden Manjimup<br />

där han även träffade sin blivande hustru<br />

Robyn. Och där han fortfarande är bosatt.<br />

Pensionsförsäkring i trä<br />

I Western Australia produceras avsevärda<br />

mängder aluminium och järnmalm. Här finns<br />

också stora guld- och diamantfyndigheter. Samt<br />

nickel, kol, olja och naturgas. Och stora mängder<br />

tryffel, som är en jätteindustri.<br />

Dessutom finns i delstatens sydvästra delar<br />

stora skogar med gigantiska jarrahträd. Det är<br />

ett mörkt träslag som är betydligt hårdare än<br />

ek. Träden kan bli 50 meter höga och ha en<br />

omkrets på nio meter.<br />

Andra träslag som förekommer i skogarna<br />

runt Manjimup är karri och blackbutt. De är<br />

minst lika höga och hårda som jarrahträdet. Och<br />

de avverkas vanligtvis för hand med motorsågar<br />

försedda med två meter långa klingor.<br />

Virket måste sedan torka i tre till fyra år<br />

innan det sågas till bräder som kan vara fyra<br />

meter långa och en och halv meter breda.


Dessutom är det träslag som är mycket<br />

värdefulla. Särskilt jarrahträdet, som bara<br />

finns i västra Australien och som numera är<br />

kringgärdat av hårda restriktioner för avverkning.<br />

Det kan kosta uppemot 28 000 kronor<br />

kubikmetern.<br />

– Jag har tre hundra kubikmeter jarrah<br />

i ett lager, säger Börje. Det är min pensionsförsäkring.<br />

Startade eget<br />

När Börje Kristoffersson kom till västra Au -<br />

stralien togs han emot med öppna armar och<br />

fick snabbt jobb som snickare. Han trivdes från<br />

första dagen och fick smeknamnet Swede. Han<br />

uppskattade att det var större frihet än i Sverige<br />

och att man fick lära sig att ta vara på de<br />

möjligheter som gavs.<br />

Efter några år i det nya landet startade han<br />

tillsammans med sin hustru ett eget möbelsnickeri,<br />

Kristoffersson Furniture, som tillverkar<br />

och säljer exklusiva och handgjorda möbler<br />

i massivt trä till kunder i Australien, Japan<br />

och Europa. Särskild hänsyn tas till virkets<br />

speciella karaktär. Spånplattor och byrålådor<br />

i plast är bannlysta.<br />

Lönnfack i lönndom<br />

Börje gör allt själv, även om hans son numera<br />

också finns med i verkstaden. Han designar,<br />

tillverkar och säljer. Ofta blir det vackra<br />

inläggningar i valnöt och jakaranda. Eller lägger<br />

in ett lönnfack i en byrå eller ett skrivbord,<br />

ibland utan att berätta för kunden var det finns.<br />

Och eftersom han tycker att arbetet är så<br />

roligt och kunderna gärna uttrycker sin förtjusning<br />

över sina inköp ryggar han inte för<br />

att jobba sju dagar i veckan, med avbrott bara<br />

för en runda på golfbanan.<br />

– Det händer ofta att kunder kommer<br />

fram till mig på gatan och tackar, säger Börje<br />

förtjust.<br />

Investering för livet<br />

All tillverkning sker manuellt och hantverksmässigt.<br />

Och allt är sålt innan den långa processen<br />

från sågad bräda till färdig möbel<br />

inleds. På ett år hinner han med fyra stora<br />

bord, ett tiotal TV-bänkar, några sovrumsmöbler<br />

och ytterligare ett antal kaffebord<br />

och skåp.<br />

Ett matsalsbord med fyra stolar säljer han<br />

för omkring 50 000 kronor.<br />

– Då är det också en investering för livet,<br />

försäkrar Börje. Men Robyn tycker nog att<br />

jag är för billig.<br />

Ett antagande som hon nickar bekräftande<br />

till. Det har hon tyckt i 20 år, avslöjar<br />

hon.<br />

Alltid Vilhelmina<br />

Börjes gamla hemland besöker de med ojämna<br />

mellanrum. Men då finns också regelmässigt<br />

en avstickare till skogsskiftet utanför Vilhelmina<br />

inlagd i agendan. Det omkring hundra<br />

hektar stora skiftet äger Börje tillsammans<br />

med sin bror och sina två systrar. För skötseln<br />

svarar numera brorsan.<br />

– Det ska röjas, gallras och avverkas och<br />

det kan ju inte göras från Manjimup, konstaterar<br />

han. Så man kan med fog säga att jag är<br />

en utbo med långt till den skog jag äger med<br />

mina syskon.<br />

mats Wigardt<br />

fOtO: mats Wigardt, Privat<br />

” Robyn tycker nog att jag är<br />

för billig. Ett antagande som<br />

hon nickar bekräftande till.”<br />

Jarrah (Eucalyptus marginata)<br />

Jarrah växer i sydvästra Australien och blir<br />

upp till 50 m hög och kan få en stamdiameter<br />

på upp till 3 m. Jarrahträdet är ovanligt så tillvida<br />

att det har långa underjordiska knölar för<br />

lagring av kolhydrater som gör det möjligt för<br />

trädet att växa upp igen efter en skogsbrand.<br />

Rötterna går mycket djupt och klarar<br />

därför långa torrperioder.<br />

Virket<br />

Träslaget är mycket hårt. I färskt tillstånd är<br />

Jarrah ganska lätt att bearbeta, men i torkat<br />

tillstånd sliter det hårt på verktygen.<br />

användning<br />

Jarrah är mycket väderbeständigt och används<br />

därför till broar, järnvägsslipers, skeppsbyggnad<br />

och telefonstolpar samt paneler, golv och<br />

trädgårdsmöbler. Jarrahblommorna utnyttjas<br />

av biodlare för framställning av honung. I<br />

Storbritannien användes tidigare asfalttäckta<br />

klossar av Jarrah till vägbeläggning.<br />

(Källa: Kährs)<br />

29


Din skogs lilla<br />

skogsekonomiska skola.<br />

Del 6 av 7:<br />

Ägande på<br />

distans<br />

30<br />

Aktiv skogsägare på distans<br />

Att äga skog på distans är redan i dag verklighet<br />

för mer än var tredje skogsägare och<br />

antalet ökar för varje år. Är det praktiskt möjligt<br />

att klara ett aktivt skogsbruk när du har ett<br />

annat jobb att sköta och inte bor i närheten av<br />

fastigheten? Vi tipsar om hur du lyckas!<br />

För att kunna vara en aktiv skogsägare på distans krävs<br />

några grundläggande saker. Det viktigaste är att du sätter tydliga<br />

mål för ditt skogsbruk, både skogligt och ekonomiskt. Du<br />

behöver också tänka efter hur mycket du själv kan göra och<br />

vad du behöver hjälp med.<br />

Nyckeln är sedan att anlita hjälp att utföra det som du inte<br />

själv kan, hinner eller vill göra. Ett nätverk av rådgivare med<br />

lokal kännedom, sakkunskap inom skogsskötsel och skogsekonomi<br />

kan sedan säkerställa att du når de mål du har satt<br />

upp.<br />

Skogsbruksplan som grund<br />

För att sätta mål med ditt skogsbruk krävs en bra beskrivning<br />

av din skog – alltså en aktuell skogsbruksplan. För dig som<br />

inte alltid kan vara närvarande i skogen är planen ännu viktigare,<br />

eftersom kommunikationen med dem du har valt till<br />

samarbetspartners blir både enklare och tydligare.<br />

Skogsbruksplanen brukar levereras i en pärm men kan<br />

också levereras i digital form. Planen kan hållas aktuell med<br />

utförda åtgärder och räknas upp med tillväxt etc. Du kan<br />

alltså vara fullständigt uppdaterad på distans!<br />

Kostnaden för att upprätta en plan är högst rimlig i förhållande<br />

till skogens värde och de flesta tjänar in kostnaden<br />

på några års sikt, eftersom skogsbruket blir mer aktivt och<br />

mer effektivt när man har en plan. Kostnaden för planen är<br />

dessutom avdragsgill.<br />

– Så LyCkaS du<br />

Viktig dokumentation<br />

Som skogsägare på distans bör du säkerställa att åtgärder<br />

och tjänster utförs på önskat sätt. Det är viktigt att<br />

allt man har kommit överens om blir dokumenterat. Vad<br />

är det som ska göras, när och hur ska det göras och vilken<br />

ekonomisk ersättning ska utgå? Kontrollera med dina<br />

samarbetspartners hur de dokumenterar och redovisar.<br />

Beroende på din kunskap och tillgänglig tid kan du välja<br />

allt från att låta en aktör sköta allt i en full förvaltning, till<br />

att du själv är spindeln i nätet och beställer de tjänster du vill<br />

ha hjälp med. Vilken typ av behov man har kan variera över<br />

tiden beroende på fastighetens förutsättningar och de resurser<br />

du som skogsägare har. Se därför till att du får en tjänst<br />

som är anpassad för dina behov och som är flexibel.<br />

Det är bättre nu!<br />

En tydlig målbild, beslut om vad du vill göra själv och vilka<br />

tjänster du vill ha hjälp med samt en aktuell skogsbruksplan<br />

är alltså dina viktigaste verktyg om du bor långt ifrån din<br />

skog. Då kan du beställa allt annat som krävs för att vara en<br />

aktiv skogsägare.<br />

Med den snabba teknikutvecklingen kommer det att bli<br />

ännu lättare framöver. Allt var inte bättre förr och allt behöver<br />

inte skötas som det alltid gjort!<br />

åsa Willén<br />

Åsa<br />

Willén,<br />

HandelsBanken<br />

skOg & lantBruk


MInIMäSSa MED MERSMAK<br />

I Mälardalen bor ett stort antal<br />

skogsägare som har sin skog någon<br />

annanstans i landet. För dem känns<br />

det ofta väl långt att besöka någon av<br />

de stora skogsmässorna, Skogs-<br />

Nolia eller SkogsElmia. För att råda<br />

bot på problemet anordnade därför<br />

Handelsbanken, <strong>SCA</strong>, Södra Skogsägarna<br />

och Mellanskog i juni en<br />

skogsmässa på Lidingö.<br />

De tillströmmande skogsägarna<br />

kunde möta skogsproffs från hela<br />

landet. Hos <strong>SCA</strong> kunde man bland<br />

annat ta del av utvecklingen inom<br />

områden som plantsystem och plantering,<br />

skogsbruksplaner och GPSmottagare<br />

för skogsbruk. Besökarna<br />

kunde även träffa utställare av allt<br />

från jaktkläder till fyrhjulingar.<br />

Proffs på plats<br />

Som extra dragplåster medverkade<br />

tre riktiga proffs: skidskyttedrottningen<br />

Helena Ekholm, trickskytten<br />

Jocke Smålänning och Erik Norman,<br />

maskinförare i ett av <strong>SCA</strong>s<br />

avverkningslag. Erik visade vad man<br />

kan göra med rätt handlag och en<br />

skotare. I hans publikfriande uppvisning<br />

ingick stapling av kubbar och<br />

försiktigt plockande med frukter och<br />

okokta ägg.<br />

Ett välfyllt program och strålande<br />

väder gav nöjda besökare<br />

och till nästa år är det bestämt<br />

att en skogsmässa för Mälardalens<br />

skogsägare ska ordnas den 12 maj.<br />

Två proffs från samma by i Ångermanland, skidskytten Helena Ekholm<br />

och skotarässet Erik Norman.<br />

Nya virkesköpare…<br />

… i Skellefteå<br />

Fredrik Lundkvist är ny virkesköpare<br />

i Skellefteå. Han kommer närmast<br />

från en tjänst som inspektor vid<br />

Norra Skogsägarna. Nu letar han tillsammans<br />

med sin sambo hus i lantligt<br />

läge utanför Skellefteå. På fritiden<br />

delar han intressen med många<br />

andra som är verksamma i skogsbruket.<br />

Fiske, jakt och friluftsliv med<br />

viss dragning åt fjällen är en inte helt<br />

ovanlig fritidsmix i dessa kretsar. Fredrik<br />

har tidigare spelat fotboll, men den egna idrotten har nu<br />

minskat i omfattning. Han har dock ett stort intresse och konstaterar<br />

att när man bor i Skellefteå måste man hålla sig noga<br />

uppdaterad kring AIK.<br />

... i Docksta<br />

Magnus Hamberg är nygammal<br />

virkesköpare i området söder om Örnsköldsvik.<br />

Närmast kommer han från<br />

en tjänst som virkesköpare för Nätraälvens<br />

virkesfångstförening. Dessförinnan<br />

var han virkesköpare för <strong>SCA</strong><br />

och nu är han således tillbaka. Centrum<br />

i hans liv är Norrgällsta, en liten<br />

by vid foten av Skuleberget. Där<br />

bor han med hustrun och jämthunden<br />

Gordon. I familjen finns även två<br />

utflugna barn, en dotter i Canada och en son i Luleå. Vid sidan<br />

av jakten och fisket vistas Magnus gärna i den egna skogen,<br />

ofta med röjsågen, men svamp- och bärplockning av alla de<br />

slag passar även bra.<br />

… i Bollstabruk<br />

Henrik Sjölander är ny marknadschef<br />

inom Ångermanlands Skogsförvaltning.<br />

Han kommer närmast<br />

från en tjänst som utvecklingschef<br />

inom förvaltningen. Där har han<br />

bland annat arbetat mycket med frågor<br />

som rör timmervärde och samarbetet<br />

mellan skogsbruk och sågverk.<br />

Dessa frågor ligger honom varmt om<br />

hjärtat även i det nya jobbet och han<br />

menar att <strong>SCA</strong> skapar stora värden<br />

för skogsägarna genom att ta ut rätt stockar för rätt ändamål<br />

redan i skogen. Föga förvånande är Henriks intressen<br />

skog, jakt, fiske men även renovering av det egna huset tar<br />

sin tid. Under vintern åker han gärna skidor med sin drag-<br />

och jaktvilliga vorsteh. Centrala värden i livet är givetvis<br />

också frun och de två barnen.<br />

31


dIn SkoG<br />

<strong>SCA</strong> SKOG AB<br />

851 88 SUNDSVALL<br />

Sälj virke och vinn<br />

månadens tavla!<br />

32<br />

under sex månader framöver har du som<br />

säljer virke till SCa chansen att delta i utlottningen<br />

av månadens tavla. Vi lottar ut akvareller<br />

av SCa Skogs egen konstnär eeva-Liisa<br />

holappa Jonsson. du deltar i månadens utlottning<br />

om du har sålt minst 500 m 3 f till SCa Skog<br />

under månaden.<br />

Eeva-Liisa är jägmästare och jobbar med IT inom<br />

<strong>SCA</strong> Skog. På sin fritid målar hon gärna färgstarka<br />

akvareller där hon försöker fånga ögonblick och<br />

stämningar i den norrländska naturen. Första tavlan<br />

vi lottar ut gäller för oktober och heter ”April”.<br />

För att delta i utlottningen behöver du inte göra<br />

någonting – förutom att sälja virke till oss! Vi hämtar<br />

försäljningsuppgifterna från vårt datasystem, vilket<br />

innebär att du inte behöver anmäla dig till utlottningen<br />

på egen hand.<br />

Kommande månadstavlor kan du se på www.<br />

scaskog.com där vi också presenterar månadens<br />

vinnare.<br />

Lycka till!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!