FärdpLanEr För FramtidEnS Fordon och tranSportEr - Vinnova

vinnova.se

FärdpLanEr För FramtidEnS Fordon och tranSportEr - Vinnova

2015 2020 2025

FärdpLanEr För FramtidEnS

Fordon och tranSportEr

Strategiska milstolpar framtagna av myndigheter och fordonsindustrin inom samverkansprogrammet FFi


FFi – Fordonsstrategisk Forskning och

innovation är ett strategiskt samverkansprogram

mellan VinnoVa, trafikverket,

Energimyndigheten samt tillverkare och

leverantörer inom fordonsindustrin.

aktiviteter inom forskning, innovation

och utveckling finansieras gemensamt

med cirka en miljard kronor årligen.

Ett stort antal projekt drivs för att möta

industrins strategiska behov och

samhällets mål om säkra och miljöanpassade

transporter.

1 mIljard

FFI:s övergrIpande mål:

1

mInska vägtransporternas

mIljöpåverkan

2

mInska antalet skadade

och dödade I traFIken

3

stärka den svenska

FordonsIndustrIns

konkurrenskraFt

Samverkan för stark svensk

fordonsindustri och miljöanpassade

och säkra transporter

transporter måste Fortsätta att leverera värde för samhälle och industri, men med

minimal miljöpåverkan samt färre skadade och dödade i trafiken. Samtidigt ska

svensk fordonsindustri kunna möta en allt hårdare global konkurrens och Sverige

tävlar med andra länder om att attrahera investeringar i forskning och utveckling.

Att lyckas möta alla dessa utmaningar är en tuff uppgift för politiker, företag och

myndigheter. Gemensamma färdplaner för de olika aktörerna inom FFI har tagits

fram för att visa att detta är möjligt. De gemensamma färdplanerna för myndigheter

och företag är världsunika och visar att förutsättningarna är goda för att Sverige ska

kunna ta en ledande roll i den omställning som krävs.

Färdplanerna ger en strukturerad bIld av forsknings- och utvecklingsbehov inom

fordonssektorn samt förväntade resultat. Planerna blir nu ett kraftfullt verktyg för den

strategiska samverkan inom FFI mellan fordonsindustrin och ansvariga myndigheter.

Att utveckla kompetens samt nya produkter och tjänster med hjälp av färdplanerna

som effektiva styrmedel är avgörande för att nå målen om en stark fordonsindustri,

fossilfria transporter, en nollvision för döda i trafiken och att Sverige är attraktivt för

utländska investeringar.


Lång tradition av framgångsrik

samverkan inom fordonsområdet

FFI bygger vIdare på tIdIgare FordonsForsknIngsprogram där staten och industrin har

samverkat framgångsrikt sedan början av 1990-talet. Utvärderingar visar att det konstruktiva

samarbetet mellan fordonsföretag och deras leverantörer, myndigheter och akademi

har varit mycket givande för alla inblandade aktörer och bland annat lett till:

n Ökad förmåga hos industrin att snabbt ta till sig forskningsresultat i sin produktutveckling,

vilket gett ett flertal av de innovationer som finns i dagens fordon.

n Statlig medfinansiering av projekt har gjort att företag kunnat ta större risker och

fokusera på strategiska områden med tillämpningar först på längre sikt.

n Innovationer för ökad miljöprestanda och trafiksäkerhet har bidragit till ansvariga

myndigheters arbete med samhällets trafikpolitiska mål.

n Företagen har ökat sin kompetens genom att rekrytera forskarutbildade personer inom

viktiga teknikområden och stärka sitt samarbete med universitet och forskningsinstitut.

n Akademin har utvecklat kompetens inom nya och efterfrågade forskningsområden

och har bedrivit forskning av hög kvalitet.

n Strategiskt viktiga innovationsmiljöer har utvecklats som förankrat ledande företag

i Sverige.

n Innovationer som kommit fram har spridits till andra branscher och bidragit till

nya produkter, tjänster och effektivare arbetsmetoder.

500 lIv

Långsiktig satsning på trafiksäkerhetsforskning

är ett av många

exempel på den stora samhällsnyttan

av strategisk samverkan. Enligt

effektanalyser har en satsning över

lång tid bidragit till att cirka 500

liv räddas varje år i Sverige, vilket

sparar motsvarande åtta miljarder

kronor för samhället. Samtidigt

har de nya säkerhetsprodukter

som utvecklats stärkt den internationella

konkurrenskraften hos

deltagande företag.


Unika färdplaner för kompetens,

trafiksäkerhet och miljöanpassade

transporter

För att IdentIFIera och Fördela resurser tIll strategIska Insatser inom FFI har myndigheter

och fordonsindustrin samlats kring ett antal unika färdplaner. Tack vare färdplanerna

finns nu för första gången en gemensam bild av vägen från forskning fram till olika koncept

som ger mindre fossilberoende, högre trafiksäkerhet och transportsystem där fordon och infrastruktur

nyttjas effektivare. Satsningar inom FFI ska ge miljöanpassade fordon, nya material

och produktionsmetoder samt avancerade styrsystem och telekommunikation mellan fordon.

Färdplaner har tagIts Fram Inom områdena Energi och miljö, Fordons- och trafiksäkerhet,

Hållbar produktionsteknik samt Transporteffektivitet. De innehåller tre milstolpar mot de

långsiktiga målen. Milstolarna visar till exempel när olika fordonskoncept måste finnas på

plats och hur de ska fungera ihop med vägar och annan infrastruktur för att viktiga delmål

ska kunna nås.

en Färdplan För det svenska InnovatIonssystemet har också tagits fram. Den stärker FFI:s

roll som ett forum för strategiska frågor som berör såväl teknik som lagar och regler. Att

identifiera starka forsknings- och innovationsmiljöer inom företag och akademi är en viktig

del i färdplanen, liksom att utveckla innovationsupphandlingar och andra verktyg för att

få ut nya lösningar på marknaden. En viktig aspekt är att den samlade trafikmiljön är en

kombination av fordon, vägar och trafikanter. Arbetet inom FFI sker därför med ett

system perspektiv som innebär att olika komponenter utformas med hänsyn till varandra.

polItIska

mål

eu-kommissionen:

n 2020: Nya bilar släpper ut

högst 95 gram koldioxid per

kilometer.

n 2020: Halverat antal dödade i

trafiken jämfört med år 2010.

riksdagen:

n 2020: Halverat antal dödade

och 25 procent färre allvarligt

skadade jämfört med år 2007.

regeringen:

n 2030: En fossiloberoende

fordonsflotta.


energI och mIljö

energioptimerade

drivlinor

mål: 15 – 35 procent ökad energieffektivitet

och 10 – 50 procent

förnybara drivmedel beroende på

fordonstyp.

n Fordon med effektivare förbränningsmotorer

och kraftöverföring.

Kostnadsoptimerade

konven tion ella elhybrider

samt pluginhybrider.

n Materialoptimering och detaljer

i lättviktsmaterial minskar

fordons vikten med 5 – 10 procent.

n System med förarstöd för

miljövänlig körning.

Fordons- och traFIksäkerhet

det stödjande och

skyddande fordonet

2015

mål: Nära noll omkomna och

allvarligt skadade i trafiken.

n System som varnar föraren inför

en olycka eller aktivt ingriper och

automatiskt bromsar för till exempel

en oskyddad trafikant eller en älg.

n Fordon kan automatbromsa för

mötande fordon för att undvika/

lindra en kollision.

n System för att hantera nedsatt

körförmåga finns utvecklade.

hållbar produktIonsteknIk

effektiv flexibel

produktion

mål: 40 procent ökad produktivitet i

beredning, 30 procent ökad produktivitet

i produktion och 30 procent

lägre miljöpåverkan i tillverkning.

n Flexibla tillverknings- och

monte ringsprocesser i produktionen

för att kunna tillverka

fordon med konventionella drivlinor

och fordon med nya drivlinor

i samma produktionssystem

med bibe hållen produktivitet.

transporteFFektIvItet

det anpassade

transportsystemet

mål: 15 procent ökad logistisk

nytta genom smart nyttjande av

transportresurserna, 15 procent

ökad leveranspålitlighet, 15 procent

energieffektivare godstransporter.

n Olika transportsätt kan nyttjas

på bästa sätt i sammodala

transportkedjor.

n Anpassade lastbilar för olika

transporter och optimerad

nyttjandegrad.


energI och mIljö

energioptimerade

vagnskoncept

mål: 20 – 60 procent ökad energieffektivitet

och 15 – 70 procent

förnybara drivmedel beroende på

fordonstyp.

n Batteribilar för korta sträckor,

vissa med extramotor för längre

räckvidd. Hybridteknik i tunga

fordon.

n Höghållfasthetsstål och lättviktsmaterial

i bärande delar sänker

fordonsvikten med bibehållen

krockprestanda.

n Utvecklad aerodynamik med

adaptiva system.

n Fordon kommunicerar med

varandra och infrastrukturen för

energioptimerad körning.

Fordons- och traFIksäkerhet

det förutseende och

uppkopplade fordonet

mål: Noll omkomna och allvarligt

skadade samt kraftigt minskat antal

olyckor. FFI bidrar till en tredjedel av

riksdagens mål 2020 om halverat

antal trafikdödade.

n Överföring av information i realtid

mellan fordon och till viss infrastruktur

för att till exempel varna/

varnas för halka eller oförutsedda

hinder.

n System för att fordon själv kan

styra undan för att undvika/lindra

en hotande olycka.

n Bälten och airbagar anpassar

sig automatiskt efter den åkande,

till exempel äldre med skör

benstomme.

2020

hållbar produktIonsteknIk

lätta material och

nya processer

mål: 65 procent ökad produktivitet i

beredning, 50 procent ökad produktivitet

i produktion och 50 procent

lägre miljöpåverkan i tillverkning.

n Introduktion av nya lättviktsmaterial

i fordonsindustrins tillverkningsprocesser.Produktionsprocesserna

måste modifieras till

användning av allt mer avancerade

material.

n Volymtillverkning av komponenter

till olika typer av hybridfordon

och andra alternativa drivlinor

innebär nya tillverkningsprocesser.

transporteFFektIvItet

det uppkopplade

transportsystemet

mål: 20 procent ökad logistisk nytta

genom smart nyttjande av transportresurserna,

30 procent ökad leveranspålitlighet,

25 procent energieffektivare

godstransporter.

n Informationsöverföring i realtid

mellan fordon och infrastruktur.

n Hållbara transporter genom

utvecklade sammodala transportkedjor.

n Automatiserade system används

i mindre skala, till exempel för att

koppla samman och köra fordon

i konvojer för ökad energieffektivitet

och säkerhet.


energI och mIljö

skräddarsydda persontransport

lösningar

mål: 30 – 80 procent ökad energieffektivitet

och 25 – 90 procent

förnybara drivmedel beroende på

fordonstyp.

n Elbilar med längre körsträckor,

vissa utrustade med bränsleceller.

Tunga fordon kan ”tanka”

el direkt från större vägar för att

få maximal körsträcka.

n Nya avancerade material med

dubbla funktioner.

n Moduldesign ger möjlighet till

skräddarsydda fordon för olika

uppgifter.

Fordons- och traFIksäkerhet

det interagerande

fordonet

mål: Noll omkomna och allvarligt

skadade samt minimerat antal

trafikolyckor.

n Datorer och sensorer har blivit så

avancerade att de kan identifiera

nästan alla oförutsedda hinder.

Fordon kan bromsa och styra

undan även i höga hastigheter

för att undvika kollision.

n Fordon som känner av och

anpassar sig efter förarens

körförmåga.

2025

hållbar produktIonsteknIk

miljöneutral produktion,

optimerade processer

mål: 75 procent ökad produktivitet i

beredning, 65 procent ökad produktivitet

i produktion och 65 procent

lägre miljöpåverkan i tillverkning.

n Fordonsproduktion använder

optimerade tillverkningsprocesser

för radikalt nya material och

materialkombinationer.

n Produktion sker miljöneutralt

tack vare energi- och materialåtervinning.

n Högre precision kräver snävare

toleranser i tillverkningskedjan.

n Modulbaserat produktionssystem

som kan tillverka skräddarsydda

fordon.

transporteFFektIvItet

det integrerade

transportsystemet

mål: 30 procent ökad logistisk

nytta genom smart nyttjande av

transportresurserna, 50 procent

ökad leverans pålitlighet, 40 procent

energieffektivare godstransporter.

n Sammodala transporter dörrtill-dörr

mellan producent och

konsument.

n All godsinformation hanteras

elektroniskt i system som är

öppna för alla aktörer.

n System för styrning av effektiva

trafikflöden.

n Transportkorridorer med hög

servicegrad där fordon kopplas

samman till konvojer med

automatisk körning.


www.vInnova.se/FFI

More magazines by this user
Similar magazines