Protokoll styrelsemöte i polissektionen 12 december 2011 - Jusek

jusek.se

Protokoll styrelsemöte i polissektionen 12 december 2011 - Jusek

Protokoll styrelsemöte i polissektionen 12 december 2011

Närvarande ledamöter

Mats Vangstad

Maria Mörk

Säkerhetspolisens representant

Kent Blenninger

Dan Ekdahl

Jens Pedersen

Ian Jamieson

Petra Stenkula

Anna Lindgren

Henrik Stiernblad

Frånvarande ledamöter

Kirsti Hemmingsson

Camilla Örndahl

Övriga

Björn Karlsson

Veronika Borg

Anna Westling

1. Mötets öppnande

Ordföranden Mats Vangstad hälsade alla välkomna.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

3. Föregående protokoll/möte

Föregående protokoll godkändes

4. Kollektivavtalsfrågor

En avstämning kring pågående RALSarbete lämnas enligt nedan. De

myndigheter med en * har inkommit efter styrelsemötet med information.

F Ö R B U N D E T F Ö R J U R I S T E R , C I V I L E K O N O M E R , S Y S T E M V E T A R E , P E R S O N A L V E T A R E O C H S A M H Ä L L S V E T A R E


RPS – Färdig med de lönesättande samtalen.

Traditionell förhandling kring de oeniga återstår, räknar med att vara klara

i tid. Vissa riktade insatser har genomförts, oenighetssiffror saknas.

Västra Götaland – Lönesättande samtal klara, nästan klara med de oeniga,

missnöje med processen finns, 36% oeniga

*Halland – Klara, 2 oeniga

SKL – Lönesättande samtal klara, oenighet 10%, förhandling pågår, vet

inte om de är klara i tid. Centrala parters stöd kan behövas.

Skåne – Centrala parters stöd kommer krävas, förhandlingarna är i sin linda.

Förhoppning om att slippa lönenämnd.

*Bleking – Färdiga

*Kronoberg – Färdiga

*Kalmar – Färdiga

Västmanland – Ej följt processen, stort missnöje, 20% oenighet, färdiga

*Gävleborg – Ej färdiga, centrala parters stöd krävs.

*Värmland - Färdiga

*Uppsala – Troligtvis färdiga före årsskiftet

*Örebro – Färdiga

Stockholm – Lönesättande samtal, centrala parters stöd krävs, hoppas

slippa lönenämnd.

*Gotland – Färdiga

SÄPO – Första samtal avklarat, centrala parters stöd krävs, hoppas vara

klara före lönenämnd.

*Dalarna – Representation saknas, färdiga

Västerbotten – Ej representant, information saknas

Västernorrland – Ej representant, information saknas

*Jämtland –

*Norrbotten – Ej färdig


*Sörmland – Färdiga

*Östergötland – Färdiga

*Jönköping – Färdiga

Summering: Följande myndigheter har inte följt parternas avsikt avseende

tidsplan och därför kommer centralt stöd att ges. Stockholm, Skåne, Säpo,

Gävleborg, (SKL)

5. Remisser och arbetsgrupper

6. Jusek-interna frågor

7. Övriga frågor

En kort rapportering från våra representanter i olika grupper.

Inget från MUR och FOR, Ian gav uttryck för långsam hantering.

Mats rapporterade från CSG och RPS Styrelse, RRV:s rapport och fördelningsmodellen

diskuterades.

Jens har börjat arbeta med kompetensfrågorna och gav en kort organisationsbeskrivning

av kompetensutvecklingrådet. Detta består av själv rådet,

2 samordningsgrupper och 5 arbetsgrupper. Styrelsen har som ambition

att bemanna de forum som behövs, för tillfället kommer detta innebära

bemanning i kompetensutvecklingsrådet.

Styrelsen beslutar att medlemmarna i styrelsen ska gå igenom riktlinjerna

för styrelsen arbete en sista gång, för att på nästa möte gå till beslut kring

dessa.

Mats och förtroendemännen gav en kort förklaring kring vad det innebär

att anlita en arbetstagarkonsult. Styrelsen instämmer i nyttan av en sådan.

Polisens har problem med lönehanteringen efter bytet till ett gemensamt

IT-system, alla får ut korrekt grundlön men tilläggen kan bli fel. Förhoppningsvis

ska detta vara åtgärdat i januari eller allra senast i februari.

Efter styrelsens beslut om fyllnadsval av ny ordförande då Mats V avgår,

är inriktningen att genomföra detta sista veckan i mars (Tisdag 27/3).

Styrelsen beslutar att följande datum ska preliminärbokas för möten under

våren fram till Mats avgång.


17 jan

14 feb

20 mars

Tid: 0930-1100

Vid protokollet: Justeras:

Björn Karlsson Mats Vangstad

More magazines by this user
Similar magazines