Årsredovisning 2011 - GotlandsHem

gotlandshem.se

Årsredovisning 2011 - GotlandsHem

Årsredovisning 2011


Innehåll

Årsredovisning 2011 AB GotlandsHem

2011 i kortHet 4

VD HAr orDet 5

Förvaltningsberättelse

StyrelSe, VD ocH reViSorer 7

UppDrAG ocH ViktiGA HänDelSer 8

MÅl ocH MÅlUppfyllelSe 9

feMÅrSöVerSikt 17

frAMtiDA UtVecklinG 18

VinStDiSpoSition 18

ekonomiska sammanställningar

koncernreSUltAträkninG 20

koncernBAlAnSräkninG 21

kASSAflöDeSAnAlyS koncern 23

MoDerBolAGetS reSUltAträkninG 24

MoDerBolAGetS BAlAnSräkninG 25

kASSAflöDeSAnAlyS MoDerBolAGet 27

noter 28

reViSionSBerättelSe 37

GrAnSkninGSrApport 38

läGenHetSBeStÅnD 39


2011 i korthet

Januari

Inflyttning och invigning av Socialförvaltningen, Region

Gotlands ungdomsboende med särskild service i kvarteret

Riggen i Visby.

Februari

Ett antal utvecklingsprojekt startades, bland annat genomfördes

en processkartläggning av inflyttningsprocessen där alla

medarbetare deltog.

mars

GotlandsHem fick ny styrelse. Ägardirektiv och bolagsordning

reviderades. Projekteringen för nybyggnation i kvarteret

Trilobiten startades.

april

Samtliga lägenheter är nu anslutna till Telias TV-nät. Gotlands-

Hem gick över till målade väggar i stället för tapeter.

maJ

Inflyttning i fyra nya lägenheter i kvarteret Priorn i Visby

innerstad. GotlandsHem fick Veckans Affärers och Eons pris,

E-prize, som energieffektivaste företaget i kategorin offentlig

sektor.

Juni

GotlandsHem anslöt sig till Tryggare Gotlands satsning på ett

tryggare och snyggare Gotland genom ”Nollklotter.nu”.

De gotländska rosorna njuter i solen.

Årsredovisning 2011 AB GotlandsHem

Juli

GotlandsHem deltog i ett av Länsstyrelsens seminarium på

Almedalsveckan om samhällsplanering och jämställdhet.

augusti

GotlandsHem hade färre lediga lägenheter än någonsin. Vd

chattade på helagotland och svarade på frågor om bland annat

varför det inte byggs fler nya hyreslägenheter.

september

GotlandsHem tilldelades mark för hyresrätter på A7-området.

Flera medarbetare gick en fördjupad utbildning i ”Våga fråga”.

En trygghetsvandring i Slite genomfördes.

oktober

Samtliga medarbetare gick utbildning i hjärt-lungräddning.

GotlandsHem som arbetsplats deltog i lokalradions program

Maries Café.

november

Årets hyresförhandling genomfördes. GotlandsHem fick

Region Gotlands ekokommunpris för kvarteret Sjöliljan i Visby

och vårt mångåriga arbete med energieffektiviseringar. En ny

hemsida lanserades.

December

GotlandsHem drog ner på antalet inhyrda entreprenörer och

anställde fler reparatörer i egen regi.


Årsredovisning 2011 AB GotlandsHem

Vd har ordet

I och med att 2011 gått till ända kan AB

GotlandsHem avsluta sitt femtiofjärde

verksamhetsår.

Året HAr VArit händelserikt och i många delar positivt ur

företagets synvinkel. Den stora ekonomiska oron som präglat

Europa och även stora delar av världen har ännu inte fått negativa

effekter på verksamheten. Snarare har den ekonomiska krisen

på kort sikt gynnat företaget genom att räntekostnadsutvecklingen

inte följt den räntebana som vi såg i början på året.

företAGet fick ny styrelse som tillträdde i samband med

årsstämman i mars. Styrelsen har också fått många nya

ledamöter, vilket ledde till att företaget genomförde en

styrelseutbildning, i regi av SABO, där styrelseledamöternas

ekonomiska och juridiska ansvar lyftes fram.

när Det Gäller styrning och ledning beslutade fullmäktige

om ett nytt ägardirektiv och en ny bolagsordning att gälla

under mandatperioden. Detta med anledning av den nya

lagstiftningen för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

Direktiv och bolagsordning har tagits fram i dialog med

ägaren. Som en följd av detta har styrelsen fastställt ny

strategisk plan och styrkort för perioden 2011-2015.

I praktiken innebär den nya lagen ingen större förändring

för företaget. Vi har även tidigare levt enligt den nya lagens

intention. Det som ändå är värt att påpeka, med anledning av

lagstiftningen, är att ägaren inte kan kräva att företaget vidtar

åtgärder som inte är lönsamma för företaget.

Året SoM HelHet har som sagt varit bra och jag konstaterar

att verksamheten i stort följt den planering som gjorts.

ekonoMin HAr UtVecklAtS betydligt mer positivt än

vi bedömde i samband med att budget för året lades. Det är

främst ränteutvecklingen och en aktiv finanshantering som

bidragit till detta. En annan betydande faktor är naturligtvis

den milda hösten och vintern.

företAGetS MÅnGÅriGA ArBete med miljö- och

energifrågor belönades med två priser. Dels Veckans Affärers

och Eons, E-prize dels Region Gotlands ekokommunpris. Det

kändes mycket hedrande att ta emot priserna, men viktigast är

en kvittens till alla medarbetare att vi är på rätt väg.

ÅretS HyreSförHAnDlinG genomfördes enligt ny

modell, där vi i förhandlingsunderlaget delade upp kostnaderna

i påverkbara och icke påverkbara samt specificerade

underhållskostnaderna. Modellen upplevdes av båda parter

som mycket bra och gjorde att förhandlingen kunde genomföras

på ett konstruktivt sätt. Att förhandla flerårsuppgörelser

bör vara inriktningen för 2013/14.

nyproDUktionen har medvetet legat på en låg nivå

under året. Det beror till del på att vi velat se utvecklingen i

kvarteret Sjöliljan, Visby innan beslut togs om hur vi skulle gå

vidare med kvarteret Trilobiten. Den

andra faktorn är att ingen detaljplanelagd

mark funnits.

HöGA koStnADer för att bygga nytt är

ett stort bekymmer. Detta är inget specifikt

gotlandsfenomen utan ser likartat ut i

landet. En konsekvens kan bli, att man

”enbart” kan bygga i attraktiva lägen där

det är möjligt att få ut de högre hyresnivåerna.

Att hitta modeller för att bygga

billigt för att i förlängningen få rimliga

hyresnivåer är en utmaning för alla parter.

frÅGAn oM tillGÅnG till byggbar

mark till rimliga priser kommer också att vara en viktig faktor för

att kunna hålla kostnaderna nere och i förläng- ningen bidra till

hyror på en rimlig nivå. Min uppfattning är att Regionen måste

avsätta mark för hyresrätter. Konkurrensen med företag som

bygger bostadsrätter är inte möjlig.

Vi HAr fortSAtt att avsätta små och relativt billiga

lägenheter till ungdomar. Målsättningen på sikt är 50 stycken

och vi har hittills kunnat erbjuda 43. Jag tycker det är en bra

satsning som släpper in fler unga på bostadsmarknaden.

UnDerHÅllet av vårt befintliga fastighetsbestånd kommer

att kräva stora resurser åren framöver som även konstaterades

i förra årsredovisningen. Balansen mellan en god kvalitet i våra

lägenheter och samtidigt hålla fastigheterna i gott skick är en

utmaning. Den goda ekonomiska utvecklingen under året har

gjort att mer pengar kunnat läggas på underhållet. Företaget

påbörjade under året en statusinventering av fastighetsbeståndet.

Inventeringen, när den är klar under första kvartalet

2012, ska ligga till grund för framtida prioriteringar.

en oroAnDe utveckling är de ökade kostnaderna för taxe-

bundna utgifter. Jag kan bara konstatera att monopolsituationerna

gör att möjligheterna att påverka kostnaderna är små.

Kostnaderna har över tiden ökat långt över konsumentprisindex

och utgör idag den största utgiftsposten i budgeten.

VAD Ser jAG för utmaningar åren framåt?

– Erbjuda god kvalitet så att vi även framledes kan attrahera

både nuvarande och blivande hyresgäster.

– Kunna bygga nytt till överkomliga kostnader och rimliga

hyresnivåer.

– Andelen äldre i samhället kommer att öka likväl som att

ungdomar behöver en ingång på bostadsmarknaden. Detta är

två grupper som vi fortsatt behöver beakta i planeringen.

– Erbjuda någon typ av förtur för de som fått arbete på

Gotland, men saknar bostad.

SlUtliGen Vill jAG tAckA styrelsen, medarbetare,

kunder och entreprenörer för ett bra år.

StAffAn tHUrGren Vd, AB GotlandsHem


Förvaltningsberät telse

Styrelsen och verkställande direktören för AB GotlandsHem

(556066-0523) får härmed avge förvaltningsberättelse för

verksamhetsåret 2011.


Årsredovisning 2011 AB GotlandsHem

Styrelse, VD och Revisorer

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning

T.o.m. 29 mars

ordinarie ledamöter Hans Klintbom, Ordförande Nominerad av (C)

Gösta Andersson, Vice ordförande Nominerad av (S)

Jan Molinder Nominerad av (C)

Janica Sörestedt Nominerad av (S)

Åke Kalström Nominerad av (S)

Lars Holm Nominerad av (M)

Eva Lindström Nominerad av (M)

ersättare Torbjörn Nordström Nominerad av (C)

Peter Wigren Nominerad av (M)

John-Erik Larsson Nominerad av (FP)

Gert Bennevall Nominerad av (KD)

Margaretha Lindkvist Nominerad av (S)

Daniel Bergvall Nominerad av (MP)

Bodil Rosengren Nominerad av (V)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Fr.o.m. 29 mars

ordinarie ledamöter Lilian Virgin, Ordförande Nominerad av (S)

Rolf Öström, Vice ordförande Nominerad av (M)

Åke Kalström Nominerad av (S)

Karl-Allan Nordblom Nominerad av (MP)

Carina Flodman-Andersson Nominerad av (V)

Hans Klintbom Nominerad av (C)

Björn Söderberg Nominerad av (FP)

ersättare Marianne Emanuelsson Nominerad av (S)

Hussein Alzuheyri Nominerad av (S)

Roger Björkegren Nominerad av (MP)

Evelina Reich Nominerad av (V)

Eva Lindström Nominerad av (M)

Roger Wärn Nominerad av (M)

Kristina Olsson Nominerad av (C)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Verkställande direktör Staffan Thurgren

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

revisor Claes Wallman revisorsersättare Erika Svensson

Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

T.o.m. 29 mars

Utsedda av fullmäktige i Gotlands kommun

lekmannarevisor Mats E:son Hjorth ersättare för lekmanna- Jan Lundgren

revisor

Fr.o.m. 29 mars

Utsedda av regionfullmäktige i Region Gotland

lekmannarevisor Owe Belin ersättare för lekmanna- Carina Backlund

revisor

Ordinarie årsstämma hölls den 29 mars 2011.

Styrelsen har haft 7 sammanträden under året.

Organisationsnummer 556066-0523

7


Årsredovisning 2011 AB GotlandsHem

Uppdrag och viktiga händelser

GotlandsHem arbetar för en hållbar utveckling, med vilket

vi menar ekonomisk, ekologisk samt social hållbarhet.

Det är grunden för all vår verksamhet.

inforMAtion oM VerkSAMHeten

GotlandsHem är ett av Gotlands Kommun, även kallat Region

Gotland, helägt kommunalt bostadsföretag, som drivs i

aktiebolagsform. Företaget är anslutet till SABO (Sveriges

Allmännyttiga Bostadsföretag) och Fastigo (Fastighetsbranschens

Arbetsgivarorganisation).

Vid årsskiftet uppgick den ägda och förvaltade bostads-

och lokalytan till 384 218 m 2 varav 94 % var bostadsyta. Det

fanns 4 828 hyreslägenheter och 414 lokaler i beståndet.

Dessutom tillkommer kategoribostäder, varav 210 studentlägenheter,

21 lägenheter i boförening och 344 lägenheter i

äldre-/gruppboende som blockhyrs av Region Gotland. Totalt

5 403 lägenheter.

nytt äGArDirektiV ocH ny BolAGSorDninG

Som en följd av den nya lagstiftningen för allmännyttiga

kommunala bostadsbolag har bolagets ägardirektiv och

bolagsordning reviderats.

Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja bostadsförsörjningen

över hela ön i syfte att bidra till en befolkningsökning

och framtida rekryteringsbas för regionens arbetsmarknad

genom att tillhandahålla goda bostäder samt

tillhandahålla såväl kommersiella som andra lokaler.

Bolaget ska:

• Inom ramen för en kostnadsmedveten och effektiv förvaltning

sträva efter att hålla bostadslägenheter med rimliga

hyresnivåer förenat med ett bostadssocialt ansvarstagande

och i ett väl underhållet skick.

• Bidra till att målen i Vision 2025 nås.

• Bidra till att utveckla goda och trygga boendemiljöer.

• Miljömässigt ligga i framkant i alla beslut.

• Arbeta för en nyproduktion som har ett långsiktigt perspektiv

och är i takt med de behov som finns.

• Upprätthålla nuvarande förmedlingstjänst av bostäder.

• Bidra till utveckling av nya boendeformer som exempelvis

trygghetsbostäder och ungdomsboende.

nyproDUktion

I uppdraget ingår att genom nyproduktion eller ombyggnation

utöka lägenhetsbeståndet med ca 40 lägenheter per år. Under

2011 färdigställdes fem lägenheter, fyra i kvarteret Priorn i

Visby innerstad och en i kvarteret Vitkålen. Alla genom

ombyggnation från tidigare lokaler. I Fårösund har en lägenhet

tagits bort för att möjliggöra en ombyggnation till tvättstuga.

Nettotillskottet 2011 är således fyra lägenheter.

En lokal i kvarteret Riggen har på uppdrag av Region

Gotland byggts om till bostad med särskild service för barn

8 Organisationsnummer 556066-0523

och ungdomar. Under året har även projektering av 17

radhuslägenheter i kvarteret Trilobiten, Visby påbörjats.

Inflyttning är planerad till början av 2013. Därefter planeras för

70 nya bostäder på A7-området. I planen finns 50 lägenheter i

flerfamiljshus och 20 radhuslägenheter.

förSäljninGAr

Inga fastighetsförsäljningar har skett under året.

DotterBolAG

Dotterbolaget, GotlandsHem Värme AB, som startades i maj

2010 har nu genomfört sitt första hela verksamhetsår. Bolaget

har under året haft verksamhet i fem anläggningar på fyra orter.

Bolaget är helägt av AB GotlandsHem och producerar och distri-

buerar biobränslebaserad värme. GotlandsHem har under året

köpt värme från dotterbolaget till fastigheterna i Lärbro, Ting-

städe, Stånga och Roma. Bolaget visar ett positivt resultat, dock

något lägre än förväntat på grund av den milda vintern.

Raukar, naturens egna byggnadsverk på Gotland.


Årsredovisning 2011 AB GotlandsHem

Mål och måluppfyllelse

GotlandsHem arbetar med balanserad styrning

för att nå vision och övergripande mål.

styrmoDell

Inom koncernen Gotlands kommun används balanserat styr-

kort som metod för att få alla att arbeta mot de mål som pekats

ut som strategiskt viktiga för att nå Vision Gotland 2025.

I visionen har fem övergripande mål satts som ska vara

uppnådda 2025.

• Minst 65 000 invånare bor på Gotland

• Gotlänningarnas välstånd tillhör det bästa i landet

• Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen

• Gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet

• Gotland är en världsledande öregion i miljö- och klimatfrågor

Syftet är att säkerställa att flera perspektiv på vad som

skapar värde tas med i bedömningen. I styrkortet finns

perspektiven för kund, ekonomi, medarbetare/ledare,

processer samt samhälle.

VÅrA MÅl

kunderna får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga

och blir respektfullt bemötta.

ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv.

Medarbetare och ledare GotlandsHem är en attraktiv

arbetsgivare och för en god personalpolitik.

processerna är samverkande och effektiva.

Samhälle: GotlandsHem bidrar till att visionsmålen i Vision

2025 uppnås och att Gotlands varumärke stärks.

Målen ska uppnås genom att ett antal framgångsfaktorer

förverkligas. Värderingen av hur arbetet går görs med hjälp av

signalfärgerna grönt (det här är vi bra på), gult (det här är vi

inte tillräckligt bra på) och rött (det här är vi inte bra på,

åtgärder krävs). Siffror som i texten är skrivna inom parentes

redovisar föregående års värde.

VÅrA VärDerinGAr

Service, samsyn, respekt och engagemang.

VÅr ViSion

Vi är det mest attraktiva och kundnära bostadsföretaget för

dig som vill bo på Gotland.

Organisationsnummer 556066-0523

VÅrA StrAteGier

• Bibehålla, utveckla och rekrytera kompetenta medarbetare

• Säkra fortsatt god ekonomi

• Utveckla sunda och goda boendemiljöer utifrån

kundernas behov

• Utveckla samarbetet med Hyresgästföreningen

övergripanDe resultat

Sammanfattningsvis kan vi glädjande konstatera att Gotlands-

Hem i hög grad står för ansvarstagande och långsiktighet.

Bolaget tar ansvar för att främja bostadsförsörjningen och

tillhandahåller bra bostäder till en rimlig hyresnivå.

Årets resultat efter finansiella poster uppgår till 9,8 mkr och

hyresnivån är ungefär som genomsnittet för SABO-företagen.

Företagets lägenhetsbestånd har under året ökat med fyra

lägenheter. Vakansgraden är fortfarande mycket låg.

GotlandsHem har ett nära samarbete med Socialförvaltningen

och Hälso- och sjukvården i det bostadssociala ansvarstagandet.

Företaget arbetar aktivt med att begränsa miljöpåverkan

och att underlätta för hyresgästerna att leva miljövänligt.

Hyresgästerna och medarbetarna är i huvudsak nöjda med

verksamheten och företagets kvalitetsarbete har intensifierats.

Växtkraft på Gotland. Ej fridlysta blåsippor.

9


våra kunDer och vår marknaD

Kunderna får tjänster av god kvalitet, känner

sig delaktiga och blir respektfullt bemötta.

frAMGÅnGSfAktorer

StyrtAl målvärde 2011 reSUltAt

Inhämta kunskap

och förståelse för

kundernas behov

och erbjuda

tjänster av god

kvalitet.

Göra kunderna

nöjda med

tillgängligheten till

våra tjänster.

Kunnigt och

respektfullt

bemötande.

Ge kunderna

möjlighet till

inflytande.

MArknADSAnDel

GotlandsHem är helt dominerande vad avser hyresrätter på

Gotland. Var sjunde gotlänning har sitt hem hos oss. Detta

innebär ett stort ansvar eftersom bostaden spelar en stor och

viktig roll i varje människas liv. Alla hyresgäster ska kunna

känna trivsel och trygghet i sitt boende.

nöjDA kUnDer – MÅlUppfyllelSe

För att utveckla verksamheten åt rätt håll är det viktigt att

inhämta kunskap och förståelse för kundernas behov och

kunna omsätta kunskapen till verksamhet. GotlandsHem

genomför vartannat år kundundersökningar. Under 2010

skickades en enkät ut till 2 500 hyresgäster som knappt 1 700

valde att besvara. Svarsfrekvensen var 67 %, vilket innebär att

underlaget är statistiskt säkert.

För att läsa av hur väl vi lyckats har vi valt att särskilt följa fem

olika faktorer.

• Hur nöjda är de boende totalt sett

• Hur nöjd är man med GotlandsHem som hyresvärd

• Hur nöjd är man med vår tillgänglighet

• Hur nöjd är man med vårt bemötande

• Hur nöjd är man med sitt inflytande som hyresgäst

Årsredovisning 2011 AB GotlandsHem

Nöjdboendeindex

(bedömning av boendet)

ska vara minst 67*.

Värdindex (bedömning

av GotlandsHem som

värd) ska vara minst 69*.

Hyresgästernas nöjdhet

med vår tillgänglighet

ska vara minst 80*.

Hyresgästernas nöjdhet

med vårt bemötande ska

vara minst 84*.

Hyresgästernas nöjdhet

med sitt inflytande ska

vara minst 55*.

*På en skala från 0–100, mäts i kundundersökning,

0–37 = mycket svagt, 38–61 = svagt, 62–71 = medel,

72–85 = starkt, 86–100 = excellent.

66 •

67 •

76 •

77 •

55 •

10 Organisationsnummer 556066-0523

Det samlade resultatet avläses i nöjdboendeindex (NBI).

GotlandsHems hyresgäster gav företaget värdet 66, som i

jämförelse med andra bostadsföretag är ett medelbra betyg.

När vi jämför med enkätresultatet 2008, så ligger vi i stort

på samma nivå. Tyvärr nådde vi inte helt fram till styrkortets

målvärden. Generellt kan sägas att våra äldre boende är

nöjdare än våra unga hyresgäster. Resultatet redovisas i

styrkortstabellen.

Under året som gått har vi startat ett projekt för att öka

kundernas valfrihet och därmed inflytande över sitt boende.

En ny hemsida har lanserats och ett förbättringsarbete för att

uppnå ökad kundnöjdhet i samband med inflyttning har

startats. Nästa kundundersökning kommer att genomföras

under våren 2012.

Under hösten 2010 startades en boinflytandekommitté.

Kommitténs uppdrag är att fungera som samrådsorgan mellan

företaget och Hyresgästföreningen. Under året har kommittén

haft tre sammanträden.

efterfrÅGAn

Efterfrågan på företagets bostäder har under verksamhetsåret

varit stor. Hyresmarknaden i Visby har till och med varit

överhettad. På övriga Gotland råder balans. Vakansgraden är

därför fortfarande mycket låg. GotlandsHem har i medeltal

haft 0,5 % (0,5 %) vakanser i ordinarie bestånd utslaget på

helår.

Uteblivna intäkter för outhyrda lägenheter uppgick till 1,5 mkr

(1,7 mkr), för lokaler 1,0 mkr (0,9 mkr) och för p-platser 0,4 mkr

(0,5 mkr).

I bostadskön finns cirka 37 000 registrerade. De bostadssökande

är jämt fördelade på män och kvinnor. De flesta är

mellan 20 och 40 år.

I Visby är antalet sökande per lägenhet störst och därmed

blir kötiderna längst här. De varierar dock beroende på

område och storlek, men minst 5 år krävs för att få en

3-rumslägenhet i Visbys ytterkant.

oMflyttninGAr BoStäDer

Andelen omflyttningar i våra bostäder har sjunkit något och

var under året 18 % (19 %). Totalt har 880 (962) lägenheter

bytt hyresgäst. Det är framför allt lägenheter om 2 eller 3 rok

som bytt kontraktsinnehavare. Störst procentuell omflyttning

har det varit i våra 1:or, vilket möjliggjort att satsningen på

ungdomslägenheter gått fortare än beräknat.

Anledningar till omflyttning är bl. a:

• Byte till större eller mindre lägenhet inom GotlandsHem

• Byte till villa eller bostadsrätt

• Flytt från Gotland eller annat boendealternativ

AVHySninGAr

Sociala problem, arbetslöshet och sjukdom kan leda

till att det enskilda hushållet periodvis får

ekonomiska problem och därmed svårigheter att

betala hyran. GotlandsHem bedriver ett aktivt

arbete tillsammans med Intrum Justitia, hyresgästen


och de sociala myndigheterna för att finna lösningar

till kvarboende, men ibland finns ingen annan utväg

än avhysning. Under 2011 verkställdes 10 avhysningar,

vilket är betydligt färre än föregående år (18).

HyreSGäStinforMAtion

Under 2010 startade ett arbete med att ta fram informationsmaterial

per bostadsområde. Först ut var kvarteret Bogen 1

och under 2011 har ett material riktat till hyresgästerna i

kvarteren Stäven och Östertull tagits fram. I broschyrerna ges

råd och tips om hur lägenheterna i kvarteren ska skötas.

Arbetet kommer att fortsätta tills informationsmaterial finns för

samtliga kvarter i GotlandsHem.

Hyresgästtidningen, Bo & Hyra, har under året utkommit

med två nummer, ett på våren och ett på hösten.

ny weBBplAtS

En projektgrupp har under året arbetat med att ta fram en ny

och förbättrad hemsida. Den nya hemsidan lanserades i

november. Förutom en ny teknisk plattform, med möjlighet till

nya funktioner, har även layout och informationsmaterial

förbättrats och förändrats. Ett större arbete har lagts ner på

presentationen av våra bostadsområden och hur lång kötid

det historiskt varit till lägenheterna i de olika områdena. Den

tekniska möjligheten finns nu till att göra felanmälan via

webben och ett internt arbete med att införa elektronisk

felanmälan pågår.

MArknADSförinG

GotlandsHem deltog under Almedalsveckan i ett seminarium

arrangerat av Länsstyrelsen på Gotland om samhällsplanering

och jämställdhet. Som en del av en presentation av goda

exempel, berättade företaget om arbetet med att utbilda all

personal i ämnet mäns våld mot kvinnor.

För att marknadsföra GotlandsHem som arbetsplats deltog

ett flertal medarbetare i oktober i lokalradions program Maries

café. Under året har även vd chattat med lokalpressens läsare

i ämnet bostadsbrist och en annonskampanj för att man ska

ställa sig i bostadskö har genomförts.

SAMMA BASUtBUD AV tV- kAnAler

För att möjliggöra för alla hyresgäster att få tillgång till samma

basutbud av tv-kanaler anlitades under 2010 ytterligare en

leverantör av tv-tjänster. I april i år var installationen klar i

samtliga lägenheter. Ett grundutbud med 17 kanaler och en

digitalbox ingår numera i den ordinarie hyran.

Tv-boxarna skapar, förutom kanalutbud, en teknisk

möjlighet för oss att införa nya tjänster. Boxarna kan användas

till mycket mer än tv. De skulle till exempel kunna användas

för felanmälan, boka tid i tvättstugan och ta emot hyresgästinformation.

HyreSförHAnDlinG 2011

2012 års hyresuppgörelse slöts i november med en överenskommen

hyreshöjning på 2,9 %.

Årsredovisning 2011 AB GotlandsHem

Organisationsnummer 556066-0523

Vidunderlig utsikt på Stora Karlsö. En av öarna runt ön.

11


vår samhällspåverkan

GotlandsHem ska bidra till att visionsmålen

i Vision 2025 uppnås och att Gotlands

varumärke stärks.

frAMGÅnGSfAktorer

StyrtAl målvärde 2011 reSUltAt

Bidra till bostadsförsörjningen

utifrån olika

gruppers behov.

Bidra till ett socialt

hållbart och tryggt

samhälle.

Bidra till ett

ekologiskt hållbart

samhälle.

BoStADSförSörjninG UtifrÅn olikA

GrUpperS BeHoV

För att underlätta för utsatta grupper på bostadsmarknaden är

ett antal lägenheter ”öronmärkta” för personer över 65 år.

Lägenheterna är markplanslägenheter eller belägna i fastigheter

med hiss, för att underlätta tillgängligheten och förlänga

möjligheten för äldre att bo kvar längre i sin hemmiljö. Vid

årsskiftet fanns 85 sådana lägenheter varav 32 i Visby och 53

på landet, framför allt i Slite och i Roma.

I kvarteret Norderstrand, Visby, finns 24 lägenheter avsatta

för ett 55+ boende där minst en i hushållet måste ha fyllt 55 år.

Under 2010 utökades satsningen för olika grupper med en

särskild ungdomskö. På sikt hoppas företaget kunna förmedla

ca 50 lägenheter riktade till denna grupp. Ungdomslägenhe-

Årsredovisning 2011 AB GotlandsHem

Ta fram femårsplan för

nyproduktion.

Hyresgästernas

bedömning av om

bostadsområdet är

tryggt ska vara minst

80*.

Andel hyresgäster som

har fått sitt önskemål

om bostadsanpassning

uppfyllt ska vara minst

85 %.

Andel sociala och

medicinska förturer i

förhållande till

omflyttningar ska vara

högst 25 %.

Boendeprofiler ska

användas som

planeringsinstrument.

Det finns tydliga mål och

styrtal framtagna för

företagets miljöpåverkan.

Informera hyresgästerna

om energihushållning

och miljö två gånger per

år.

*På en skala från 0–100, mäts i kundundersökning,

0–37 = mycket svagt, 38–61 = svagt, 62–71 = medel,

72–85 = starkt, 86–100 = excellent.

klart •

76 •

100% •

14% •

klart •

påbörjat


klart •

12 Organisationsnummer 556066-0523

terna är små lägenheter och kön är öppen för ungdomar från

18 till 26 år. Behovet av ungdomslägenheter är nästan

uteslutande i Visby. Hittills har 43 ungdomar fått möjlighet till

ett eget boende via denna tjänst.

För att stödja utvecklingen mot en ökad befolkning på

Gotland ska GotlandsHem tillsammans med ägaren se över

möjligheterna till eventuell förtur vid inflyttning. GotlandsHem

har även under året deltagit i Region Gotlands framtagande av

ny bostadsförsörjningsplan.

En femårsplan för företagets fortsatta nyproduktion har

tagits fram.

SociAlt HÅllBArt ocH tryGGt SAMHälle

trygghet i bostadsområdena

GotlandsHems ambition är att alla ska kunna känna sig trygga i

sitt boende. Hyresgästenkätens resultat vad avser trygghetsfrågorna

är mycket bra och visar att man redan idag känner

trygghet i sitt boende. Dock känner en liten andel en viss oro

för att vara ute i sitt område på kvällar.

Trygghetsvandringar är ett led i GotlandsHems satsning på

trygga bostadsområden. På vandringarna har representanter

för olika samhällsfunktioner deltagit. Under vandringarna har

man bland annat tittat på belysningen och grönområden.

Resultatet från vandringarna har varit en viktig information för

vår planering. Under hösten genomfördes en vandring i Slite

och till denna hade en belysningsarkitekt bjudits in. Som ett

resultat av vandringen har en del bländande armaturer bytts

ut och träd tagits bort.

GotlandsHem har också under året anslutit sig till Tryggare

Gotlands gemensamma anmälnings- och saneringssystem för

klotter.

Hantering av störningar

Sedan lång tid arbetar företaget intensivt med trygghetsfrågorna

i nära samarbete med Socialförvaltningen inom Region

Gotland. Detta har visat sig vara ett vinnande koncept då vi

kunnat agera snabbare på uppkomna störningar. En tidig

insats gör att vi inte har behövt avhysa någon hyresgäst på

grund av störningar. Vår trygghetsjour har under 2011 haft

280 utryckningar över hela Gotland. Detta är ungefär

detsamma som varit under de senaste åren.

Bostadsanpassning

”Lagen om bostadsanpassningsbidrag” ger personer med

bestående funktionsnedsättning rätt att få sin bostad

anpassad så att den fungerar utifrån specifika behov.

För att få genomföra vissa åtgärder krävs fastighetsägarens

medgivande. GotlandsHem försöker så långt det är möjligt att

tillgodose önskemålen. Under 2011 har vi hanterat 115

ansökningar och alla har fått sina behov tillgodosedda. I ett fall

som gällde en breddning av en terrassdörr genomfördes

åtgärden istället som underhållning på samtliga 30 lägenheter i

kvarteret.

Sociala och medicinska förturer

En viktig del av vårt uppdrag är det bostadssociala

ansvarstagandet. Även hushåll med ekonomiska eller sociala

problem måste få möjlighet till en god bostad. Men dock inte

kravlöst. Sökande med skulder kan uppmanas att skaffa

godkänd borgensman alternativt kommunal borgen för att bli


godkänd som hyresgäst.

En förtursgrupp bestående av representanter från Socialförvaltningen,

GotlandsHem och Hälso- & sjukvårdsförvaltningen

sammanträder en gång per månad och beslutar om

medicinska och sociala förturer. GotlandsHem handlägger

själv separationsförturer enligt givna regler.

Under 2011 beviljades totalt 100 förturer, vilket är 14 % av

det totala antalet omflyttningar.

ekoloGiSkt HÅllBArt SAMHälle

GotlandsHem arbetar kontinuerligt för att skapa en hållbar

utveckling i miljö- och klimatfrågor. Som ett led i detta arbete

informerar vi löpande våra hyresgäster om miljö, avfall och

energi. Under 2011 hade vi glädjen att få ta emot två utmärkelser

för vårt miljöarbete. I maj fick företaget Veckans

Affärers och Eons pris, E-Prize, som Sveriges energieffektivaste

företag i kategorin offentlig sektor och i november tilldelades

vi Region Gotlands ekokommunpris med motiveringen:

GotlandsHem har genom ett strukturerat miljö- och

klimatarbete lyckats nå flera uppsatta mål under de senaste tio

åren, bland annat avvecklingen av fossil olja för uppvärmning.

Genom tillkomsten av kvarteret Sjöliljan är man en av få

byggherrar på Gotland som byggt flerfamiljshus med en helt

ny nivå på miljöprestanda, utan att för den skull ge avkall på

vare sig funktion, estetik eller inomhuskomfort.”

Det strategiskt viktiga energiprojektet som pågått under en

längre tid avslutades 2010. Hela fastighetsbeståndet är

genomgånget och planerade åtgärder genomförda. Under

året har ett arbete påbörjats för att sätta nya utmanande mål

för att ytterligare minska företagets miljöpåverkan.

energianvändning

Under 2011 har ett omfattande arbete med fasadrenovering

inklusive tilläggsisolering färdigställts i kvarteret

Vitkålen. Energibesparande åtgärder som exempelvis

tilläggsisolering av vindar, installation av mekanisk till- och

frånluft och optimering av ventilation har också genomförts.

Under året har 53,8 GWh förbrukats för uppvärmning, dvs.

140 kWh/m 2 . Värme och varmvatten produceras till 96,6 %

med fjärr- eller närvärme. Resterande andel med direktverkande

el. Den fjärrvärme GotlandsHem köper produceras, i

jämförelse med andra SABO-företags energi, relativt sett

renare och ger en låg miljöpåverkan.

GotlandsHem köper all elenergi med märkningen Bra

Miljöval. Detta innebär att elen kommer från förnyelsebara

energikällor. Under året har 7,3 GWh elenergi dvs

19,1 kWh/m 2 förbrukats.

Vattenförbrukning

Åtgärder för att minska vattenförbrukningen genomförs

kontinuerligt, t ex utbyte till snålspolande toaletter och

blandare. Under 2011 har våra hyresgäster förbrukat

541 555 m 3 vatten, vilket är ungefär lika mycket som

föregående år.

Drivmedelsförbrukning

Drivmedelsförbrukningen för transporter och arbetsredskap

har minskat något jämfört med föregående år och var

40 221 liter (47 030). 85 % av förbrukningen är diesel, och

resterande 15 % bensin.

Årsredovisning 2011 AB GotlandsHem

Organisationsnummer 556066-0523

avfallshantering, återvinning och återanvändning

Sortering av kompost och brännbart har införts i nästintill hela

fastighetsbeståndet. Under 2011 har totalt 1 420 ton lämnats,

varav 30 % komposterbart.

Företaget har tecknat ett nytt samarbetsavtal gällande

hämtning av återvinningsbart material. De fraktioner som

hämtas är tidningar, förpackningar av papper, plast, metall och

färgat respektive ofärgat glas. Allt återvinningsbart material

vägs, vilket medfört ökad kontroll av återvinningen. Totalt

återvanns 865 ton under 2011, varav tidningar stod för

hälften.

Årligen anordnas hämtning av grovsopor hos hyresgästerna

i Visby. För att minska andelen grovsopor har GotlandsHem

startat ett samarbete med Återanvändarna, vilka drivs som ett

socialt företag. Alla hyresgäster i Visby kan kontakta Återanvändarna

och mot en mindre avgift få sina överblivna möbler

och övrigt hämtat. Återanvändarna reparerar och säljer sedan

sakerna i sin egen butik. Det här samarbetet vinner vi alla på,

socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

våra processer

Processerna är samverkande och effektiva.

frAMGÅnGSfAktorer

StyrtAl målvärde 2011 reSUltAt

Företagets huvudprocesser

ska vara identifierade. klart •

Etablera och

utveckla arbetet

med processer.

Minst två delprocesser ska

vara kartlagda och

dokumenterade med

identifierade förbättringsområden.

All personal ska ha deltagit

i processarbete.

delvis

klart •

klart •

fokUS pÅ kVAlitetSArBete

Ett genomtänkt kvalitetsarbete handlar om att ständigt

identifiera risker, aktivt förebygga och förändra och förbättra

verksamheten. Det är ett långsiktigt systematiskt arbete som

bygger på aktuella och gemensamma bilder av läget i

verksamheten.

proceSSkArtläGGninG

Kartläggningen av företagets processer har fortsatt. Företagets

huvudprocesser är identifierade och all personal har nu

deltagit i kartläggningen av inflyttningsprocessen. Förbättringsområden

är framtagna och redovisade. De enskilt största

förbättringseffekterna för våra kunder finns inom hanteringen

av felanmälan och kundmottagandet i samband med inflyttning.

Ett elektroniskt flöde för felanmälan provas nu i en del av

företaget och kommer att utvärderas under våren 2012.

Tillsammans med Hyresgästföreningen har även processen

för hyresförhandling setts över och underlagen reviderats.

Dokumentationen av processen återstår.

nätVerk ocH nyckeltAlSSAMArBete

GotlandsHem deltar i Region Gotlands nätverk för kvalitetsfrågor

och i SABO:s nyckeltalsjämförelser för medlemsföretag.

13


våra meDarbetare/leDare

GotlandsHem är en attraktiv arbetsgivare och

för en god personalpolitik.

frAMGÅnGSfAktorer

StyrtAl målvärde 2011

Arbetsmiljöindex ska

vara minst 81*.

reSUltAt

God arbetsmiljö.

Tydligt och nära

ledarskap.

Hållbar kompetensförsörjning.

AttrAktiV ArBetSGiVAre

GotlandsHem ska vara en attraktiv arbetsgivare och föra en god

personalpolitik. En attraktiv arbetsgivare erbjuder meningsfulla

och intressanta arbetsuppgifter, har en bra arbetsmiljö

och arbetsförhållanden, rimliga ersättnings- och anställningsvillkor

samt erbjuder goda utvecklingsmöjligheter. Vår strävan

är att all personal ska känna trivsel och trygghet och ta ansvar

för ett arbetsklimat som kännetecknas av hänsyn och omtanke.

MeDArBetArUnDerSökninG

I april 2010 genomfördes den senaste medarbetarundersökning.

Enkätens resultat är en temperaturmätare på hur

medarbetarna upplever sin arbetssituation. Av de tillfrågade

valde 93 %. (75 av 81) att svara på enkäten. Det samlade

resultatet mäts i nöjdmedarbetarindex (NMI). GotlandsHems

medarbetare gav företaget värdet 77 (79), vilket är ett bra

resultat och i nivå med tidigare undersökningar.

I styrkortet har vi valt att följa fem indikatorer/styrtal inom

tre områden. Resultatet redovisas i styrkortstabellen.

Under 2011 har vi fortsatt att arbeta med kompetensutvecklings-

och kompetensförsörjningsfrågor. Flera medarbetare

har nu en individuell kompetensutvecklingsplan, dock ej

alla. Under året har även stor vikt lagts på värdegrundsarbete

samt etik- och moralfrågor. Nästa medarbetarundersökning

kommer att genomföras under 2012.

Årsredovisning 2011 AB GotlandsHem

Total sjukfrånvaro ska

vara mindre eller lika

med 4,5 %.

Medarbetarnas

upplevelse av om

ledarskapet är tydligt

och nära ska vara minst

81*.

Medarbetarnas betyg på

kompetensutveckling

ska vara minst 78*.

Alla medarbetare ska ha

en egen kompetensutvecklingsplan.

83 •

4,5% •

81 •

77 •

alla

har • inte

*På en skala från 0–100, mäts i medarbetarundersökning,

0–37 = mycket svagt, 38–61 = svagt, 62–71 = medel,

72–85 = starkt, 86–100 = excellent.

14 Organisationsnummer 556066-0523

MeDArBetAre i Siffror

Antalet tillsvidareanställda var den 31 december 82 stycken,

vilket är lika många som året innan. Två medarbetare har slutat sin

anställning under året och två nya har rekryterats.

Antalet tjänstemän har i medeltal varit 28,3 årsarbetare och

antalet fastighetsarbetare 53,5. Under året har företaget

dessutom haft tidsbegränsade anställningar motsvarande 3,1

årsarbetare. Totalt 84,9 årsarbetare, vilket är något fler än

föregående år (83,6).

AntAl tillSViDAreAnStällDA per Den 31 Dec

Antal anställda Kvinnor Män Totalt

2007 24 58 82

2008 24 58 82

2009 22 58 80

2010 25 57 82

2011 25 57 82

AntAl tillSViDAre AnStällDA per Den 31 Dec

per kAteGor

Kategori 2011 2010 2009

Tjm kvinnor 15 15 14

Tjm män 14 14 14

Fast. kvinnor 10 10 8

Fast. män 43 43 44

koMpetenSförSörjninG

Medelåldern i företaget är hög, 50,5 år. Genom medveten

rekrytering kan medelåldern sänkas, vilket är en långsam

process, då personalomsättningen är låg. Den genomsnittliga

anställningstiden är 19,1 år.

Som framgår av tabellen så väntar flera pensionsavgångar inom

en relativt snar framtid. Med de stora pensionsavgångarna

kommer mycket kompetens att försvinna ur företaget, vilket

kräver god framförhållning i personalplaneringen.

ÅlDerSStrUktUr tjänSteMän ocH

fAStiGHetSAnStällDA

Åldersförd. Tjänstemän Fastigh.anställda Totalt %

20-29 1 1 2 2

30-39 1 5 6 7

40-49 7 22 29 36

50-59 14 18 32 39

60-67 6 7 13 16

Totalt 29 53 82 100

Under hösten beslutade GotlandsHem att dra ner på antalet

inhyrda entreprenörer och anställde fler reparatörer i egen regi.

För att säkra en framtida rekryteringsbas är det viktigt att

företaget samarbetar med gymnasieskolans yrkeslinjer och

bereder ungdomar möjlighet till praktik.


SjUkfrÅnVAron HAr ökAt nÅGot

Sjukfrånvaron har ökat marginellt. 2011 var den totala

sjukfrånvaro 4,5 (4,3) %. Jämfört med 2010 har den korta

sjukfrånvaron ökat och den långa sjukfrånvaron minskat.

Företagets mål är att sjukfrånvaron inte ska vara högre än 4,5 %.

SjUkfrÅnVAro i procent

Årsredovisning 2011 AB GotlandsHem

2011 2010 2009

Totalt 4,5 4,3 3,8

Kort 3,5 2,6 2,5

Lång 1,0 1,7 1,3

Kvinnor 3,4 2,5 2,3

Män 5,0 5,0 4,3

-29 år - - -

30-49 år 3,5 3,4 3,3

50 år- 5,4 5,2 4,1

Andel 22 40 34

långtidsfrånvaro

koMpetenSUtVecklinG

I genomsnitt har medarbetarna haft fem dagars kompetensutveckling.

Kvinnorna hade fler utbildningsdagar i snitt jämfört

med männen, åtta respektive tre dagar.

Bland de större utbildningsinsatserna som genomförts

under året kan nämnas en fortsättningsutbildning, för

medarbetare med kundkontakt, i hur man kan upptäcka och

bäst agera i situationer där det finns misstanke om våld i nära

relationer. Ett flertal medarbetare har också genomgått en

internutbildning i hyresjuridik.

För att bättre kunna möta och informera de kunder som inte

är svensktalande har företaget fortsatt att erbjuda språkkurser.

Under året har studier bedrivits i både engelska och

arabiska. Två medarbetare har också gått en högskolekurs i

bostadssociologi.

Vidare har vi gjort studiebesök i andra företag och

organisationer i syfte att få nya impulser och möjlighet att

utbyta erfarenheter.

föreByGGAnDe HälSoArBete

All personal erbjuds vartannat år, en hälsokontroll med

koppling till arbetsmiljö på arbetsplatsen. Den senaste

hälsokontrollen, som genomfördes 2010 visade generellt på

ett bra resultat av såväl den fysiska som den psykosociala

arbetsmiljön.

Hög medelålder och det faktum att många har ett arbete som

innebär tunga lyft och besvärliga arbetsställningar kräver en

god fysik. I tjänstemännens fall, med stillasittande arbete och

stressiga perioder, krävs dessutom förmåga att hantera stress.

För att sprida information om resultatet och utbilda om

Organisationsnummer 556066-0523

konditionens betydelse för hälsan genomfördes under våren

en föreläsning för all personal. Som en del av företagets

förebyggande hälsoarbetet har dessutom all personal under

året genomgått en utbildning i hjärt- och lungräddning.

friSkVÅrD pÅ ArBetStiD

Alla anställda erbjuds friskvård på betald arbetstid. Under

2011 har 1,5 % (2,9 %) av den totala arbetstiden ägnats åt frisk-

vård i olika former, vilket är en stor minskning mot tidigare år.

Fortfarande nyttjar drygt 60 % av alla anställda, regelbundet

friskvårdsförmånen men antalet timmar har sjunkit.

Företaget har en friskvårdsgrupp, med deltagare från olika

yrkesgrupper. Gruppens uppdrag är att fånga upp idéer, planera

och starta olika friskvårdsaktiviteter. Syftet är att få medarbetarna

att komma igång med friskvård. Under 2011 har företaget

utökat de gemensamma aktiviteterna med innebandy.

vår ekonomi

Ekonomin är uthållig och i balans ur ett

generationsperspektiv.

frAMGÅnGSfAktorer

StyrtAl målvärde 2011 reSUltAt

Väl fungerande

styrning,

uppföljning och

utvärdering som

uppfyller ägarens

krav på avkastning.

God finansiell

ställning.

Avkastningen ska minst

uppgå till ägarens krav

på 7,5 miljoner kronor.

Soliditeten ska vara

minst 13 %.

Likviditeten ska

motsvara 1 till 1,5

månadshyra.

Avkastningen på

eget kapital ska vara 4 %

± 0,5 %.

9,8 •

10,7% •

1,2 •

6,4% •

reSUltAt

För att klara ägarens krav på bolaget krävs en stark ekonomi,

med en väl fungerande styrning och uppföljning. Årets

resultat motsvarar väl förväntad nivå.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till

9,8 mkr (4,5 mkr) och årets vinst till 10,5 mkr (4,9 mkr).

Direktavkastningen på eget kapital uppgick till 6,4 % (3,0 %).

15


finAnSierinG

Företagets egna kapital uppgick vid årsskiftet till 157 mkr (147

mkr). Soliditeten ökade marginellt till 10,7 % (10,2 %). De

räntebärande skulderna var vid årsskiftet 1 242 mkr (1 250

mkr). Av låneskulden är 447 mkr kortfristig, dvs. räntebindningen

är under ett år, vilket motsvarar 36 % (34 %) av den

totala låneskulden. Likvida medel uppgick vid årsskiftet till 37

mkr (31 mkr), vilket motsvarar 1,2 månadshyror. Årets totala

kassaflöde uppgick till +6 mkr (-10 mkr).

Ett aktivt agerande vad avser skuld- och tillgångsförvaltning

har tillämpats. För att mildra både upp- och nedgångar på

räntemarknaden har företaget Swapavtal. Medelräntan var

under året 4,3 % (4,0). De ’’swapade’’ ränteflödena har för året

inneburit minskade räntekostnader.

fAStiGHetSVärDerinG

De gotländska fastighetspriserna har stigit kraftigt under de

senaste åren. Vid värdering av företagets fastighetsbestånd

hösten 2010 konstaterades att någon nedskrivning av

fastighetsvärdet ej är nödvändigt, istället föreligger vissa

övervärden. Det har inte gjorts någon ny värdering 2011.

fAStiGHetSUnDerHÅll

Under verksamhetsåret har underhållsarbeten utförts i

fastighetsbeståndet till en sammanlagd kostnad av 109 mkr.

Av den totala kostnaden för underhåll har investeringar gjorts

för 36 mkr och periodiskt underhåll för 73 mkr. Större

investeringsprojekt var:

• Renovering av fasader, 12,7 mkr

• Stambyten och badrumsrenoveringar, 12,6 mkr

• Energibesparande åtgärder, 2,2 mkr

• Ventilationsåtgärder, 3,9 mkr

• Ombyggnad av lokaler till lägenheter, 4,2 mkr

I det periodiska underhållet ingår såväl planerade som

oplanerade åtgärder i form av både inre och yttre underhåll.

GotlandsHem slutade i maj att tapetsera lägenheterna och

övergick till målade väggar. Intervallen för målning/tapetsering

har varit 18 år, vilket medfört att tapeterna många gånger

hunnit bli omoderna och ofräscha. Övergången till målade

väggar underlättar för hyresgästerna att själva kunna åtgärda

mindre skador och därmed inte riskera att tvingas betala för

reparationer vid flytt. På sikt är ambitionen att företaget med

denna åtgärd ska kunna sänka renoveringsintervallen.

Under året har målning och tapetsering genomförts i 1 571

(1 378) rum, luckbyten har skett i 196 (252) kök och 865 (638)

golv har bytts. En stor del av åtgärderna har skett i samband

med omflyttning eller vid uppkomna skador. Intervallen för

byte av köksluckor har varit 18 år samt 28 år för byte av golv.

Den sammanlagda kostnaden för denna typ av underhåll

uppgår till 48 mkr.

Planerat yttre underhåll har genomförts för 25 mkr (27 mkr)

i form av renovering av fasader, tak och balkonger, stambyten,

markarbeten mm.

Årsredovisning 2011 AB GotlandsHem

16 Organisationsnummer 556066-0523

DriftkoStnADer

Den milda och snöfattiga hösten/vintern har medfört tillfälliga

besparingar för företaget. Kostnaden för uppvärmning har,

trots taxehöjning, varit ca 5 mkr lägre än föregående år.

Räntekostnaderna har också, till följd av reporäntans utveckling,

blivit lägre än budgeterat och lånebehovet har med en

aktiv finanshantering begränsats.

nyproDUktion, oMByGGnAtion

Ingen nybyggnation har skett under året däremot ett antal

ombyggnationer.

Före detta Montessoriskolans lokal i kvarteret Riggen i

Visby har, på uppdrag av Region Gotland, byggts om till ett

boende med särskild service för barn och ungdomar.

Gamla pastorsexpeditionen i kvarteret Priorn, Visby

innerstad, har byggt om till fyra lägenheter.

En del av kyrkans före detta lokal i kvarteret Vitkålen har

byggts om till en lägenhet.

Kostnaderna och tiden för färdigställandet överstämde väl

med upprättade förkalkyler.

känSliGHetSAnAlyS

Hyresintäkterna för bostäder är företagets helt dominerande

intäktspost. Hyresnivåerna bestäms, baserat på kostnadsutvecklingen,

varje år vid förhandling med Hyresgästföreningen.

GotlandsHem har haft en låg vakansgrad de senaste åren

och trycket på bostäder i Visby har varit stort. Hyresintäkterna

ligger även till grund för marknadsvärderingen av fastigheterna.

En hög vakansgrad skulle minska fastigheternas värde.

Räntor och amorteringar är en stor kostnadspost.

Driftkostnaderna består främst av fastighetsskötsel,

reparationer, energi, vatten och sophämtning. Här har

kostnadsutvecklingen de senaste åren varit betydligt högre än

konsumentprisindex.

En analys av nyckelfaktorer visar följande påverkan på

resultatet.

Förändring med ± 1 procentenhet:

• Hyresförändring ± 4 mkr

• Vakansgrad ± 3 mkr

• Ränteförändring ± 12 mkr

En förändring av driftskostnader med ± 10 kr/m 2 medför ± 4 mkr.

Även gotländska stenar har hjärtat på rätta stället.


Årsredovisning 2011 AB GotlandsHem

Femårsöversikt – moderbolaget

2011 2010 2009 2008 2007

reSUltAträkninG (tkr)

Hyresintäkter 366 370 353 928 341 166 330 927 322 326

Fastighetsunderhåll 109 016 110 959 121 234 116 554 106 234

Resultat efter finansiella poster 9 790 4 519 5 293 9 260 19 469

Årets vinst 10 495 4 920 5 555 6 078 10 523

BAlAnSräkninG (tkr)

Investeringar i fastigheter 35 641 70 600 125 600 52 900 78 300

Fastighetslån 1 241 755 1 250 300 1 203 600 1 156 500 1 155 900

Balansomslutning 1 490 392 1 490 651 1 446 471 1 387 778 1 385 425

nyckeltAl

Avkastning eget kapital (%) 6,4 3,0 3,6 6,7 15,6

Soliditet (%) 10,7 10,2 10,3 10,5 10,0

Genomsnittlig skuldränta (%) 4,26 4,02 4,11 4,52 3,92

Antal tillsvidareanställda 31 december 82 82 80 80 82

Antal årsanställda 85 84 82 82 84

Sjuktal (%) 4,5 4,3 3,8 3,9 5,3

- varav andel långtidssjukfrånvaro (%) 22 40 34 41 38

NMI, nöjdmedarbetarindex - 77 - 79 -

Antal lägenheter 5 403* 5 393 5 355 5 355 5 360

- varav antal lägenheter i kategoriboende 575* 569 548 548 548

Nyproduktion, antal lägenheter 0 45 0 0 48

Försäljning, antal lägenheter 0 7 0 6 0

Ombyggnad av lokal till lägenhet 4 0 0 1 1

Antal lokaler 414 405 408 405 405

Bostadsyta (m 2 ) 361 005 360 774 357 394 357 398 357 576

Lokalyta (m 2 ) 23 213 23 835 23 846 23 725 23 565

*)Omklassning av två fyror till åtta ettor med del i kök, studentboende

Hyresbortfall bostäder (%) 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7

Antal omflyttningar (lägenheter och studentbostäder) 880 962 1 065 1 095 1 075

Andel omflyttningar (lägenheter och studentbostäder) 18 19 21 22 22

Antal utryckningar pga. störningar 280 297 256 277 214

Antal avhysningar bostäder 10 18 20 13 21

NBI, nöjdboendeindex - 66 - 66 -

Utfall av hyresförhandling (%) 2,9 2,5 2,9 3,3 1,75

enerGiförBrUkninG (Mwh)

Uppvärmning 52 066 58 901 55 288 52 413 55 124

Normalårskorrigerad uppvärmning 53 752 54 529 56 682 56 960 58 902

Fastighetsel 7 348 7 499 7 471 7 508 7 196

enerGiförBr. per UtHyrninGSytA (kwH/M 2 )

Uppvärmning 136 153 145 138 145

Normalårskorrigerad uppvärmning 140 142 149 149 155

Fastighetsel 19,12 19,50 19,60 19,70 18,88

Vattenförbrukning (m 3 ) 541 555 539 594 565 077 598 040 597 745

Vattenförbrukning / uthyrningsyta (m 3 /m 2 ) 1,41 1,40 1,48 1,57 1,57

Organisationsnummer 556066-0523

17


Årsredovisning 2011 AB GotlandsHem

Framtida utveckling

Som styrdokument för den framtida utvecklingen

arbetar AB GotlandsHem utifrån den av styrelsen

antagna Strategiska planen för 2011–2015.

Stort UnDerHÅllSBeHoV

GotlandsHem har liksom flertalet andra bostadsföretag ett

stort underhållsbehov framför sig eftersom stora delar av

fastighetsbeståndet är byggt under miljonprogrammet 1965 -

1974 och därmed har uppnått en ålder då större underhållsåtgärder

är nödvändiga.

Det ökade behovet av underhåll måste få ett större

utrymme i budgeten. För att i en begränsad ekonomi kunna

arbeta med prioriteringar görs nu en noggrann inventering

och prioritering av fastigheternas status. Med detta som

underlag ska en långsiktig plan för underhållsarbetet med

ekonomiska förutsättningar tas fram.

MArkAnSkAffninG

Företaget har en kontinuerlig dialog med Region Gotland

avseende markförvärv. Närmaste större område som är

intressant för nyproduktion är A7-området, öster om Allégatan.

Ägarens prissättning på mark är en viktig parameter för

rimliga hyresnivåer.

nyproDUktion

Framtida nyproduktion är avhängig av tre saker: tillgången på

planlagd mark, efterfrågan och kostnaden för nyproduktionen.

Nästa planerade nyproduktion är i kvarteret Trilobiten i

Visby där företaget äger marken. Förfrågningsunderlag för 17

enplans radhuslägenheter gick ut i december. Beslut om

byggstart tas av styrelsen i februari och planerad byggstart är

april. Inriktningen för nyproduktionen ska vara ca 40 lägenheter

per år.

Miljö ocH enerGi

Det samlade miljöarbetet ska bedrivas på ett systematiskt sätt

i enlighet med miljöledningssystemets rutiner med inriktning

på ständiga förbättringar. Under mandatperioden kommer

arbetet att framförallt inriktas på isolering av vindar, renovering

av fönster samt tilläggsisolering av fasader. En plan för

sanering av PCB-fogar i kvarteret Stäven ska tas fram. All

nyproduktion ska energimässigt klara kraven för lågenergihus.

fräMjA BoStADSförSörjninGen

Fastighetsbeståndet ska förändras och förädlas utifrån en

långsiktig kundnytta. Bolaget ska sträva efter att erbjuda en

bra mix av lägenhetsstorlekar och bostadsformer. Gotlands-

Hem ska värna tillgången på hyresrätter, men det finns inget

självändamål att växa som bostadsbolag. I takt med nyproduktionen

ska vi, om vi bedömer det ekonomiskt lönsamt, pröva

försäljning av för oss mindre lönsamma fastigheter.

18 Organisationsnummer 556066-0523

förMeDlinG AV BoStäDer

Uppdraget att vara Regionens bostadsförmedling framgår av

ägardirektiven. För att stödja utvecklingen mot en ökad

befolkning ska GotlandsHem tillsammans med ägaren

utarbeta rutiner för eventuell förtur vid inflyttning.

företAGSöVerGripAnDe

GotlandsHem har en låg personalomsättning och medelåldern

i företaget är hög. Fram till 2015 beräknas en stor del av

personalstyrkan gå i pension. Därför är det av största vikt att

redan nu planera för en framtida kompetensförsörjning.

Kund- och medarbetarundersökningar utgör viktiga

underlag för vår planering de närmaste åren. Närmast

genomförs kund- och medarbetarenkäter under våren 2012.

Boendeprofiler, ett statistikmaterial från SCB, är också ett

viktigt underlag i vår strategiska planering.

Under mandatperioden kommer ett arbete att genomföras i

syfte att öka kundernas valfrihet och inflytande. Företagets

processorientering ska fortgå. Resultatet av genomförda

kartläggningar ska utgöra grunden för eventuella förändringar

i rutiner, ansvarsfördelning och organisation.

Vinstdisposition

förSlAG till VinStDiSpoSition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (tkr):

Balanserade vinstmedel 108 995

Årets vinst 10 495

119 490

Styrelsen föreslår att till förfogande ställda vinstmedel

119 490 tkr disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning 119 490


Ekonomiska

sammanställningar


Årsredovisning 2011 AB GotlandsHem

Koncernresultaträkning

Alla belopp i tkr

20 Organisationsnummer 556066-0523

not 2011 2010-05-04

1 –2010-12-31

rörelSenS intäkter

Hyresintäkter 2 366 063 353 928

Övriga intäkter 2 3 530 4 577

Summa rörelsens intäkter 369 593 358 505

rörelSenS koStnADer

Fastighetsförvaltning 3 -207 620 -207 713

Övriga externa kostnader 4 -17 618 -16 804

Personalkostnader 5 -39 765 -40 529

Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -43 604 -40 586

Summa rörelsens kostnader -308 607 -305 632

rörelseresultat 60 986 52 873

finAnSiellA poSter

Ränteintäkter och liknande resultatposter 6 1 493 1 161

Räntebidrag 242 641

Räntekostnader och liknande resultatposter 7 - 52 903 -50 215

Summa finansiella poster -51 168 -48 413

resultat eFter Finansiella poster 9 818 4 460

Skatt på årets resultat 8 -2 612 -1 822

årets resultat 7 206 2 638


Årsredovisning 2011 AB GotlandsHem

Koncernbalansräkning

– tillgångar

Alla belopp i tkr

not

1

2011-12-31 2010-12-31

tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 9 1 406 294 1 410 636

Pågående nyanläggningar 10 3 335 8 406

Balanslåneposter 11 3 652 3 989

Maskiner och andra tekniska anläggningar 12 4 835 5 563

Inventarier, verktyg och installationer 13 14 429 8 774

Summa materiella anläggningstillgångar 1 432 545 1 437 368

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag 14 110 110

Fordringar hos intresseföretag 2 868 2 619

Lånefordran dotterföretag 1 118 -

Andra långfristiga värdepappersinnehav 15 10 000 10 000

Summa finansiella anläggningstillgångar 14 096 12 729

Summa anläggningstillgångar 1 446 641 1 450 097

omsättningstillgångar

Varulager och kortfristiga fordringar

Lager 16 222 209

Kundfordringar 1 715 3 029

Övriga kortfristiga fordringar 1 361 3 829

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 17 2 572 1 599

Summa varulager och kortfristiga fordringar 5 870 8 666

Kassa och bank

Kassa och bank 37 932 35 259

Summa kassa och bank 37 932 35 259

Summa omsättningstillgångar 43 802 43 925

summa tillgångar 1 490 443 1 494 022

Organisationsnummer 556066-0523

21


Årsredovisning 2011 AB GotlandsHem

Koncernbalansräkning

– eget kapital och skulder

Alla belopp i tkr

22 Organisationsnummer 556066-0523

not 2011-12-31 2010-12-31

1

eget kapital och skulDer

EgEt kapital 18

Aktiekapital 16 900 16 900

Bundna reserver 23 164 28 703

Fria reserver 112 253 104 075

Årets resultat 7 206 2 638

Summa eget kapital 159 523 152 316

avsättningar

Uppskjutna skatter 736 1 920

Summa avsättningar 736 1 920

långfristiga skuldEr

Skulder till kreditinstitut 19 1 222 214 1 230 853

Summa långfristiga skulder 1 222 214 1 230 853

kortfristiga skuldEr

Skulder till kreditinstitut 19 19 541 19 480

Leverantörsskulder 39 727 50 466

Skatteskulder 3 458 2 412

Övriga kortfristiga skulder 566 583

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 20 44 678 35 992

Summa kortfristiga skulder 107 970 108 933

summa eget kapital och skulDer 1 490 443 1 494 022

Ställda säkerheter 21 Inga 71 358

Ansvarsförbindelser 22 510 495


Årsredovisning 2011 AB GotlandsHem

Kassaflödesanalys koncern

Alla belopp i tkr

Organisationsnummer 556066-0523

not 2011 2010-05-04

–2010-12-31

löpanDe verksamhet

Rörelseresultat före finansiella poster 59 803 52 874

Justering av poster som inte ingår i kassaflödet 23 43 603 39 912

Erhållen ränta 1 508 1 424

Erhållen utdelning - 2

Erlagd ränta -52 677 -49 575

Betald inkomstskatt -2 612 -1 822

kassaflöde från löpande verksamhet före förändring 49 625 42 815

Ökning/minskning varulager -13 95

Ökning/minskning kundfordringar 1 313 -1 297

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 1 496 -2 601

Ökning/minskning leverantörsskulder -10 738 1 937

Ökning/minskning övr kortfristiga rörelseskulder 9 775 6 708

Summa förändring i rörelseverksamhet 1 833 4 842

kassaFlöDe Från löpanDe verksamhet 51 458 47 657

investeringsverksamhet

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -39 396 -77 728

Sålda materiella anläggningstillgångar 616 1 565

Placeringar i övr finansiella anläggningstillgångar -1 367 -9 000

Avyttring/amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar - -15 225

kassaflöde från investeringsverksamhet -40 147 -100 388

Finansieringsverksamhet

Upptagna lån 10 000 577 718

Amortering av skuld -18 639 -530 940

kassaflöde från finansieringsverksamhet -8 639 46 778

årets kassaFlöDe 2 672 -5 953

likvida medel vid årets början 35 259 41 212

likvida medel vid årets slut 37 931 35 259

23


Årsredovisning 2011 AB GotlandsHem

Moderbolagets resultaträkning

Alla belopp i tkr

24 Organisationsnummer 556066-0523

not 2011 2010

1

rörelSenS intäkter

Hyresintäkter 2 366 370 353 928

Övriga intäkter 2, 24 2 444 4 374

Summa rörelsens intäkter 368 814 358 302

rörelSenS koStnADer

Fastighetsförvaltning 3,24 -208 085 -207 905

Övriga externa kostnader 4 -17 556 -16 789

Personalkostnader 5 -39 765 -40 529

Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -42 912 -40 390

Summa rörelsens kostnader -308 318 -305 613

rörelseresultat 60 496 52 689

finAnSiellA poSter

Ränteintäkter och liknande resultatposter 6,24 1 955 1 405

Räntebidrag 241 641

Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -52 902 -50 216

Summa finansiella poster -50 706 -48 170

resultat eFFter Finansiella poster 9 790 4 519

Bokslutsdispositioner 25 4 500 2 223

Skatt på årets resultat 8 -3 795 -1 822

årets resultat 10 495 4 920


Årsredovisning 2011 AB GotlandsHem

Moderbolagets balansräkning

– tillgångar

Alla belopp i tkr

not 2011-12-31 2010-12-31

1

tillGÅnGAr

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 9 1 406 294 1 410 636

Pågående nyanläggningar 10 3 335 1 969

Balanslåneposter 11 3 652 3 989

Maskiner och andra tekniska anläggningar 12 4 835 5 563

Inventarier, verktyg och installationer 13 315 1 119

Summa materiella anläggningstillgångar 1 418 431 1 423 276

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 26 500 500

Fordringar hos koncernföretag 27 17 262 17 964

Andelar i intresseföretag 14 110 110

Fordringar hos intresseföretag 2 868 2 618

Andra långfristiga värdepappersinnehav 15 10 000 10 000

Summa finansiella anläggningstillgångar 30 740 31 192

Summa anläggningstillgångar 1 449 171 1 454 468

omsättningstillgångar

Varulager och kortfristiga fordringar

Kundfordringar 1 634 1 788

Övriga kortfristiga fordringar 956 1 542

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 17 1 798 1 706

Summa varulager och kortfristiga fordringar 4 388 5 036

Kassa och bank

Kassa och bank 36 833 31 147

Summa kassa och bank 36 833 31 147

Summa omsättningstillgångar 41 221 36 183

summa tillgångar 1 490 392 1 490 651

Organisationsnummer 556066-0523

25


Årsredovisning 2011 AB GotlandsHem

Moderbolagets balansräkning

– eget kapital och skulder

Alla belopp i tkr

eGet kApitAl ocH SkUlDer

EgEt kapital 18

26 Organisationsnummer 556066-0523

not 2011-12-31 2010-12-31

1

Bundet eget kapital

Aktiekapital 16 900 16 900

Reservfond 21 100 21 100

Summa bundet eget kapital 38 000 38 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 108 995 104 075

Årets resultat 10 495 4 920

Summa fritt eget kapital 119 490 108 995

Summa eget kapital 157 490 146 995

obEskattadE rEsErvEr 28 2 800 7 300

lÅnGfriStiGA SkUlDer

Skulder till kreditinstitut 19 1 222 214 1 230 853

Summa långfristiga skulder 1 222 214 1 230 853

kortfriStiGA SkUlDer

Skulder till kreditinstitut 19 19 541 19 480

Leverantörsskulder 39 689 47 088

Skatteskulder 2 568 1 580

Övriga kortfristiga skulder 1 428 1 416

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 20 44 662 35 939

Summa kortfristiga skulder 107 888 105 503

summa eget kapital och skulDer 1 490 392 1 490 651

Ställda säkerheter 21 Inga 71 358

Ansvarsförbindelser 22 510 495


Årsredovisning 2011 AB GotlandsHem

Kassaflödesanalys moderbolag

Alla belopp i tkr

Organisationsnummer 556066-0523

not 2011 2010

löpAnDe VerkSAMHet

Rörelseresultat före finansiella poster 60 495 52 689

Justering av poster som inte ingår i kassaflödet 23 42 912 39 716

Erhållen ränta 1 955 1 403

Erhållen utdelning - 2

Erlagd ränta -52 660 -49 575

Betald inkomstskatt -3 795 -1 822

kassaflöde från löpande verksamhet före förändring 48 907 42 413

Ökning/minskning varulager - 304

Ökning/minskning kundfordringar 155 -58

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 492 -421

Ökning/minskning leverantörsskulder -7 399 -1 440

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 9 785 -3 854

Summa förändring i rörelseverksamhet 3 033 -5 469

kASSAflöDe frÅn löpAnDe VerkSAMHet 51 940 36 944

inVeSterinGSVerkSAMHet

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -38 683 -70 627

Sålda materiella anläggningstillgångar 616 1 565

Investeringar i dotterbolag - -500

Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar 453 -9 000

Avyttring/amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar - -15 225

kassaflöde från investeringsverksamhet -37 614 -93 787

finAnSierinGSVerkSAMHet

Upptagna lån 10 000 577 718

Amortering av skuld -18 640 -530 940

kassaflöde från finansieringsverksamhet -8 640 46 778

årets kassaFlöDe 5 686 -10 065

likvida medel vid årets början 31 147 41 212

likvida medel vid årets slut 36 833 31 147

27


Noter

Årsredovisning 2011 AB GotlandsHem

– gemensamma för moderbolag och koncern

Alla belopp i tkr

not 1 reDoViSninGS- ocH VärDerinGSprinciper

AB GotlandsHems årsredovisning har upprättats enligt

årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med

föregående år.

koncernreDoViSninG

I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget

direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna, eller på

annat sätt har ett bestämmande inflytande.

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden,

vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet,

fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas

verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna

kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagens

egna kapital som tillkommit efter förvärvet.

Under året förvärvade bolag inkluderas i koncernredovisningen

med belopp avseende tiden efter förvärvet. Resultat

från under året sålda bolag har inkluderats i koncernens

resultaträkning för tiden fram till tidpunkten för avyttringen.

Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet.

I koncernens resultaträkning redovisas minoritetens andel i

årets resultat. Minoritetens andel i dotterbolags kapital

redovisas i separat post i koncernens balansräkning.

I moderbolagets bokslut redovisas andelar i dotterföretag

till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar.

Som utdelning från dotterföretag redovisas endast

erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter förvärvet.

intreSSeföretAGSreDoViSninG

Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotterföretag

men där moderbolaget direkt eller indirekt innehar minst

20 % av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett

betydande inflytande.

I moderbolagets bokslut redovisas andelar i intresseföretag

till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar.

Som intäkt från intresseföretag redovisas endast

erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter förvärvet.

intäkter

Hyresintäkter: i den period uthyrningen avser.

Övriga intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt följande:

ränteintäkter: i enlighet med effektiv avkastning.

erhållen utdelning: när rätten att erhålla utdelning bedöms

som säker.

lÅnekoStnADer

I moderbolaget redovisas samtliga lånekostnader som

kostnader i den period till vilken de hänför sig.

28 Organisationsnummer 556066-0523

inkoMStSkAtter

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas

eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende

tidigare års aktuella skatt, förändringar i uppskjuten skatt samt

andel i intressebolags skatt.

Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till

nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser

som är beslutade eller som är aviserade och med stor

säkerhet kommer att fastställas.

I moderbolaget redovisas, på grund av sambandet mellan

redovisning och beskattning, den uppskjutna skatteskulden på

obeskattade reserver, som en del av de obeskattade reserverna.

MAteriellA AnläGGninGStillGÅnGAr

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde

minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av

tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens

redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll

redovisas som kostnader.

I moderbolaget redovisas samtliga lånekostnader som

kostnader i den period de uppkommer.

Fastigheter som inte används av koncernföretag och som

innehas för långsiktig uthyrning, klassificeras i koncernens

redovisning som förvaltningsfastigheter. I moderbolaget

klassificeras fastigheter som inte används i moderbolagets

rörelse och som innehas för långsiktig uthyrning, som

förvaltningsfastigheter.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över

tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas

avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande

fall tillgångens restvärde.

Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av

materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas:

Underhållslåneposter

UH-del 33 år

UER-del, 10-åriga åtgärder 10 år

UER-del, 20-åriga åtgärder 20 år

Byggnader och inventarier

Inventarier 5 år

Bostadsbyggnader 50 år

Specialbyggnader 33 år

Industribyggnader 20 år

Bostadslåneposter 33 år

Markanläggningar 20 år

neDSkriVninGAr

När det finns en indikation på att en tillgång eller en grupp av

tillgångar minskat i värde görs en bedömning av dess redovisade

värde. I de fall det redovisade värdet överstiger det beräknade

återvinningsvärdet skrivs det redovisade värdet omedelbart ner


till detta återvinningsvärde.

En tidigare nedskrivning av en tillgång återförs när det har

skett en förändring i de antaganden som vid nedskrivningstillfället

låg till grund för att fastställa tillgångens återvinningsvärde.

Det återförda beloppet ökar tillgångens redovisade värde, dock

högst till det värde tillgången skulle ha haft (efter avdrag för

normala avskrivningar) om ingen nedskrivning gjorts.

StAtliGA StöD

Statliga stöd för anskaffning av materiella anläggningstillgångar

reducerar tillgångens redovisade värde.

finAnSiellA AnläGGninGStillGÅnGAr

Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav

redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång

på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet

skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att

värdenedgången är bestående.

finAnSiellA inStrUMent

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen

inkluderar värdepapper, andra finansiella fordringar, kundfordringar,

leverantörsskulder, leasingskulder och låneskulder.

Marknadsvärden på finansiella instrument beräknas utifrån

aktuella marknadsnoteringar på balansdagen. Marknadsräntor

och en uppskattning av företagets riskpremie ligger till grund

för beräkningar av marknadsvärden på långfristiga lån. För

övriga finansiella instrument, i huvudsak kortfristiga lån och

placeringar där marknadsvärden ej finns noterade, bedöms

marknadsvärdet överensstämma med bokfört värde

kundfordringar

Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det

belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt

bedömda osäkra kundfordringar.

Värdepapper och finansiella fordringar

Värdepapper och finansiella fordringar som är anskaffade med

avsikt att innehas långsiktigt redovisas inledningsvis till

verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde

med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med

eventuell reservering för värdeminskning.

Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas

kortsiktigt redovisas i enlighet med lägsta värdets princip till

det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde. Vid

värderingen tillämpas denna princip på aktieportföljen som

helhet respektive ränteportföljen som helhet, vilket innebär att

orealiserade förluster avräknas mot orealiserade vinster inom

respektive portfölj. Eventuella derivat bruttoredovisas dock.

Alla transaktioner med värdepapper redovisas på affärsdagen.

låneskulder

Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för

transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från

det belopp som skall återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras

mellanskillnaden såsom räntekostnad eller ränteintäkt över

lånets löptid. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten

det redovisade beloppet och det belopp som skall återbetalas.

Upphörande av redovisning av finansiella skulder sker först

när skulderna har reglerats genom återbetalning eller att dessa

efterskänkts.

Årsredovisning 2011 AB GotlandsHem

Organisationsnummer 556066-0523

Säkring av koncernens räntebindning

Avtal om en så kallad ränteswap skyddar koncernen mot

ränteförändringar. Eventuell ränteskillnad som ska erhållas

eller erläggas på grund av en ränteswap, redovisas i posten

Räntekostnader och liknande resultatposter, och periodiseras

över avtalstiden. Ränteinstrument som inte uppfyller

kriterierna för säkringsredovisning värderas vid bokslutstillfället,

varvid avsättning för orealiserade förluster görs.

Avbrutna säkringstransaktioner

Eventuellt resultat från en säkringstransaktion som avbryts

eller lån som återbetalas i förtid redovisas omedelbart i

resultaträkningen, utom i de fall säkringstransaktionen avser

en investering i utländska nettotillgångar. I det senare fallet

kvarstår det ackumulerade resultatet avseende derivatinstrument

eller lån i eget kapital tills nettotillgångarna helt eller

delvis avyttrats ur koncernen.

kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld

En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och

redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast då

legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett

nettobelopp avses ske eller då en samtida avyttring av

tillgången och reglering av skulden avses ske.

forDrinGAr

Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen

redovisas som anläggningstillgångar, övriga som

omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som

efter individuell prövning beräknas bli betalt.

VArUlAGer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in-/ först-utprincipen,

till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet

på balansdagen. För homogena varugrupper

tillämpas kollektiv värdering.

kASSAflöDeSAnAlyS

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det

redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som

medför in- eller utbetalningar.

Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodo

havanden, kortfristiga finansiella placeringar som dels är

utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer, dels

• Handlas på en öppen marknad till kända belopp eller

• Har en kortare återstående löptid än tre månader från

anskaffningstidpunkten

nyckeltAlSDefinitioner

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för

uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital

och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).

29


Årsredovisning 2011 AB GotlandsHem

not 2 HyreSintäkter ocH öVriGA intäkter 2011 2010-05-04 2011 2010

–2010-12-31

Hyresintäkter

Bostäder 342 087 329 728 342 087 329 728

Lokaler 18 913 18 999 18 913 18 999

Övrigt 8 034 8 394 8 341 8 394

Avgår outhyrda objekt

Bostäder -1 302 -1 715 -1 302 -1 715

Lokaler -1 026 -949 -1 026 -949

Övrigt -643 -529 -643 -529

Summa 366 063 353 928 366 370 353 928

övriga intäkter

Reavinster - 674 366 674

Övriga intäkter 3 530 3 903 2 078 3 700

Summa 3 530 4 577 2 444 4 374

not 3 fAStiGHetSförVAltninG 2011 2010-05-04 2011 2010

–2010-12-31

Fastighetsskötsel 11 035 15 149 11 035 15 149

Reparationer 17 043 15 175 17 043 15 175

Underhåll 73 375 69 861 73 375 69 861

Taxebundna utgifter och uppvärmning 87 400 90 482 87 941 90 712

Rikskostnader och avgälder 9 877 8 063 9 801 8 025

Fastighetsavgift 8 890 8 983 8 890 8 983

Summa 207 620 207 713 208 085 207 905

not 4 erSättninG till reViSor 2011 2010-05-04 2011 2010

–2010-12-31

öhrlings pricewaterhousecoopers AB

- Revisionsarvode 423 470 403 455

- Övrigt köpta tjänster 58 62 55 62

Summa 481 532 458 517

not 5 perSonAl 2011 2010-05-04 2011 2010

–2010-12-31

Medelantalet anställda

Kvinnor 24 22 24 22

Män 58 57 58 57

tidsbestämda anställningar

Kvinnor 1 2 1 2

Män 2 3 2 3

totalt antal anställda 85 84 85 84

löner och ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader

Löner styrelse och VD 946 889 946 889

Löner övriga anställda 24 977 24 784 24 977 24 784

Sociala avgifter enligt lag och avtal 8 421 8 348 8 421 8 348

Pensionskostnader för styrelse och VD 64 50 64 50

Pensionskostnader övrig personal 1 618 1 821 1 618 1 821

Lönebidrag -390 -364 -390 -364

Summa 35 636 35 528 35 636 35 528

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Antal styrelseledamöter på balansdagen

Kvinnor 7 5 6 4

Män 13 15 8 10

totalt antal styrelseledamöter 20 20 14 14

30 Organisationsnummer 556066-0523

koncernen moDerbolaget


Årsredovisning 2011 AB GotlandsHem

Organisationsnummer 556066-0523

koncernen moDerbolaget

not 5 fortS. perSonAl 2011 2010-05-04 2011 2010

–2010-12-31

Antal ledande befattningshavare på balansdagen

Kvinnor 2 2 2 2

Män 5 5 5 5

totalt antal ledande befattningshavare 7 7 7 7

totalt antal styrelseledamöter och

ledande befattningshavare 27 27 21 21

Sjukfrånvaro

Total sjukfrånvaro % 4,5 4,3 4,5 4,3

Långtidssjukfrånvaro* % 1,0 1,7 1,0 1,7

Sjukfrånvaro för män % 5,0 5,0 5,0 5,0

Sjukfrånvaro för kvinnor % 3,4 2,5 3,4 2,5

Anställda 30 – 49 år % 3,5 3,4 3,5 3,4

Anställda 50 år - % 5,4 5,2 5,4 5,2

*Med långtidssjukfrånvaro avses sjukfrånvaro under

sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.

not 6 ränteintäkter ocH liknAnDe poSter 2011 2010-05-04

–2010-12-31

2011 2010

Utdelningar - 2 - 2

Ränteintäkter 1 493 1 159 1 955 1 403

Summa 1 493 1 161 1 955 1 405

not 7 öVriGA räntekoStnADer ocH 2011 2010-05-04 2011 2010

liknAnDe reSlUtAtpoSter –2010-12-31

Räntekostnader -50 414 -47 854 -50 414 -47 854

Övriga finansiella kostnader -2 488 -2 362 -2 488 -2 362

Summa -52 902 -50 216 -52 902 -50 216

not 8 SkAtt pÅ ÅretS reSUltAt 2011 2010-05-04

–2010-12-31

2011 2010

Aktuell skatt för året 2 595 1 201 3 779 1 201

Aktuell skatt hänförlig till tidigare år 17 621 17 621

Summa 2 612 1 822 3 796 1 822

not 9 ByGGnADer ocH MArk 2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31

Ingående anskaffningsvärden 2 015 480 1 835 327 2 015 480 1 835 327

Årets Inköp 35 641 181 838 35 641 181 838

Försäljningar och utrangeringar - -1 685 - -1 685

Utgående anskaffningsvärden 2 051 121 2 015 480 2 051 121 2 015 480

Ingående avskrivningar -604 844 -568 619 -604 844 -568 619

Försäljningar och utrangeringar - 794 - 794

Årets avskrivningar -39 983 -37 019 -39 983 -37 019

Utgående avskrivningar -644 827 -604 844 -644 827 -604 844

Utgående restvärde enligt plan 1 406 294 1 410 636 1 406 294 1 410 636

taxeringsvärden byggnader 2 223 430 2 202 430 2 223 430 2 202 430

31


Årsredovisning 2011 AB GotlandsHem

32 Organisationsnummer 556066-0523

koncernen moDerbolaget

not 10 pÅGÅenDe AnläGGninGAr 2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31

Ingående nedlagda kostnader 8 406 117 363 1 969 117 363

Under året nedlagda kostnader 3 335 6 437 3 335 -

Under året genomförda omfördelningar -8 406 -115 394 -1 969 -115 394

Utgående nedlagda kostnader 3 335 8 406 3 335 1 969

not 11 BAlAnSlÅnepoSter 2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31

Bostadslånepost 2 941 3 133 2 941 3 133

Underhållslånepost UH-del 711 757 711 757

Underhållslånepost UER-del - 99 - 99

Utgående restvärde 3 652 3 989 3 652 3 989

Årets påverkan på bolagets resultat 337 550 337 550

not 12 MASkiner 2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31

Ingående anskaffningsvärden 22 180 21 003 22 180 21 003

Inköp 1 418 3 479 1 418 3 479

Försäljningar och utrangeringar -764 -2 302 -764 -2 302

Utgående anskaffningsvärden 22 834 22 180 22 834 22 180

Ingående avskrivningar -16 617 -16 519 -16 617 -16 519

Försäljningar och utrangeringar 764 2 302 764 2 302

Avskrivningar -2 146 -2 400 -2 146 -2 400

Utgående avskrivningar -17 999 -16 617 -17 999 -16 617

Utgående restvärde enligt plan 4 835 5 563 4 835 5 563

not 13 inVentArier 2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31

Ingående anskaffningsvärden 11 960 3 405 4 108 3 405

Inköp 7 408 8 555 259 703

Försäljningar och utrangeringar -1 710 0 -1 710 0

Utgående anskaffningsvärden 17 658 11 960 2 657 4 108

Ingående avskrivningar -3 186 -2 570 -2 989 -2 570

Försäljningar och utrangeringar 1 094 0 1 094 0

Avskrivningar -1 137 -616 -447 -419

Utgående avskrivningar -3 229 -3 186 -2 342 -2 989

Utgående restvärde enligt plan 14 429 8 774 315 1 119

not 14 AnDelAr i intreSSeföretAG redovisat värde Antal andelar redovisat värde i koncernen

Moderbolaget

Husbyggnadsvaror HBV förening. 40 4 40

org 702000-9226, Stockholm.

SABO Byggnadsförsäkring AB. 70 70 70

org 516401-8441, Stockholm

Summa 110 110


Årsredovisning 2011 AB GotlandsHem

not 15 AnDrA lÅnGfriStiGA VärDepApper 2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31

Ingående anskaffningsvärde 10 000 1 000 10 000 1 000

Tillkommande värdepapper - 9 000 - 9 000

Utgående ack. anskaffningsvärden 10 000 10 000 10 000 10 000

Utgående nedlagda kostnader

Redovisat värde 10 000 10 000 10 000 10 000

Börsvärde eller motsvarande 9 983 10 019 9 983 10 019

not 16 VArUlAGer 2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31

Värderat till anskaffningsvärde

Bränslelager 222 209 - -

Summa 222 209 0 0

not 17 förUtBetAlDA koStnADer 2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31

ocH UpplUpnA intäkter

Upplupna ränteintäkter 27 82 27 82

Upplupna räntebidrag 1 299 1 345 1 299 1 345

Övriga poster 1 246 172 472 279

Summa 2 572 1 599 1 798 1 706

not 18 föränDrinG AV eGet kApitAl

Organisationsnummer 556066-0523

koncernen moDerbolaget

koncernen Aktiekapital Bundna fria reserver Summa

reserver och årets resultat eget kapital

eget kapital 2010-12-31 16 900 28 703 106 713 152 316

Årets resultat 7 206 7 206

Bunden reserv -5 539 5 539

eget kapital 2011-12-31 16 900 23 164 119 458 159 522

MoDerBolAGet Aktiekapital Bundna fria reserver Summa

reserver och årets resultat eget kapital

eget kapital2010-12-31 16 900 21 100 108 995 146 995

Årets resultat 10 495 10 495

eget kapital 2011-12-31 16 900 21 100 119 490 157 490

Aktiekapitalet består av 16 900 st A-aktier med kvotvärde 1 000 kr. Företaget innehar 16 900 st (16 900 st) egna A-aktier.

33


Årsredovisning 2011 AB GotlandsHem

not 19 UpplÅninG 2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 1 222 214 1 230 853 1 222 214 1 230 853

Summa 1 222 214 1 230 853 1 222 214 1 230 853

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 19 541 19 480 19 541 19 480

Summa 19 541 19 480 19 541 19 480

Summa räntebärande skulder 1 241 755 1 250 333 1 241 755 1 250 333

Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning

senare än fem år efter balansdagen

Skulder till kreditinstitut 149 052 329 527 149 052 329 527

Summa 149 052 329 527 149 052 329 527

not 20 UpplUpnA koStnADer ocH

förUtBetAlDA intäkter

2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31

Upplupna räntekostnader 5 470 4 949 5 470 4 949

Förutbetalda hyror 34 587 26 407 34 587 26 407

Upplupna semesterlöner 2 810 2 700 2 810 2 700

Upplupna sociala avgifter 1 540 1 490 1 540 1 490

Övriga poster 271 446 256 393

Summa 44 678 35 992 44 663 35 939

not 21 StällDA SäkerHeter 2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31

Fastighetsinteckningar - 71 358 - 71 358

Summa 0 71 358 0 71 358

not 22 AnSVArSförBinDelSer 2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31

Fastigo 510 495 510 495

Summa 510 495 510 495

not 23 jUSterinGAr för poSter SoM inte 2011 2010-05-04 2011 2010

inGÅr i kASSAflöDet M.M. –2010-12-31

Avskrivningar 43 604 40 586 42 912 40 390

Övrigt - -674 - -674

Summa 43 604 39 912 42 912 39 716

not 24 förSäljninG ocH köp inoM koncernen 2011 2010

Köp av värme från dotterbolaget 4,3% 0,5%

Sålda tjänster till dotterbolaget 8,0% 5,4%

Ränteintäkter från dotterbolaget 24,9% 18,8%

not 25 BokSlUtSDiSpoSitioner 2011 2010

Återföring av periodiseringsfond 4 500 -

Återföring av fonderade medel - 2 223

Summa 4 500 2 223

34 Organisationsnummer 556066-0523

koncernen moDerbolaget


not 26 AnDelAr i koncernföretAG

Årsredovisning 2011 AB GotlandsHem

koncernen org nummer Säte kapitalandel (%)

GotlandsHem Värme AB 556807-3646 Gotland 100

MoDerBolAGet kapitalandel(%) rösträttsandel(%) Antal aktier Bokfört värde Bokfört värde

2011-12-31 2010-12-13

GotlandsHem Värme AB 100 100 1 000 500 500

Summa 100 100 1 000 500 500

2011 2010

Ingående anskaffningsvärde 500 -

Inköp av andelar - 500

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 500 500

Utgående redovisat värde 500 500

not 27 forDrinGAr koncernföretAG 2011 2010

Ingående anskaffningsvärde 17 964 -

Tillkommande fordringar - 17 964

Avgående fordringar, amorteringar -702 -

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 17 262 17 964

Utgående restvärde enligt plan 17 262 17 964

not 28 oBeSkAttADe reSerVer 2011-12-31 2010-12-31

2007 års periodiseringsfond - 4 500

2008 års periodiseringsfond 2 800 2 800

Summa 2 800 7 300

Organisationsnummer 556066-0523

moDerbolaget

35


Årsredovisning 2011 AB GotlandsHem

Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman den 20 mars 2012 för fastställelse.

Visby den 28 februari 2012

lilian Virgin rolf öström Åke kalström

Ordförande Vice ordförande

karl-Allan nordblom carina flodman-Andersson Hans klintbom

Björn Söderberg Staffan thurgren

Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har avgivits Min granskningsrapport har avgivits

den 28 februari 2012 den 28 februari 2012

claes wallman owe Belin

Auktoriserad revisor Lekmannarevisor

36 Organisationsnummer 556066-0523


Årsredovisning 2011 AB GotlandsHem

Organisationsnummer 556066-0523

37


Årsredovisning 2011 AB GotlandsHem

38 Organisationsnummer 556066-0523


Här är det gott att leva.

lägenhetsbestånd 2011 AB GotlandsHem

Lägenhetsbestånd 2011

AB GotlandsHem

Organisationsnummer 556066-0523

39


lägenhetsbestånd 2011 AB GotlandsHem

Område Fastighet Antal lgh Hyra kr/m 2 Bostadsyta 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5+ rok Antal lokaler Lokalyta

Burgsvik Botarve 1:71 25 834 1 433 4 13 7 1

Summa 25 834 1 433 4 13 7 1

Havdhem Prästgården 1:7 19 815 1 236 8 8 3 1 23

Spenarve 1:41 2 728 172 1 1 1 90

Spenarve 1:42,1:46 13 900 578 9 3 1

Spenarve 1:51 5 858 306 3 2 2 24

Spenarve 1:52 12 883 666 3 6 3 1 10

Summa 51 846 2 958 12 21 14 4 5 147

Hemse Beckasinen 2 41 894 2 687 12 12 12 5 4 781

Nötskrikan 1 20 707 1 354 16 4

Siskan 6 10 623 930 2 4 4

Talgoxen 8 30 880 1 602 6 21 3 4 435

Tjädern 8, 9 96 836 6 287 72 24 14 435

Summa 197 825 12 860 18 123 47 5 4 22 1 651

Stånga Härvide 1:25 12 970 552 4 8 1 16

Härvide 1:31 19 921 1 262 1 10 8 1 50

Summa 31 936 1 814 5 18 8 2 66

när Mickelgårds1:32 16 836 981 9 7 1 4

Summa 16 836 981 9 7 1 4

klinte- Odvalds 1:36 23 1009 1 437 5 8 4 6

hamn Robbjens 1:4, 1:5 16 820 946 5 10 1 6 317

Sicklings 1:119 30 810 2 482 24 6

Sicklings 1:120 44 847 2 979 8 15 19 2 7 147

Sicklings 1:86 24 941 1 751 13 9 2 1 80

Sicklings 5:13 5 831 535 5

Sicklings 5:2 4 820 330 4

Sicklings 5:3 11 857 719 3 4 4

Sicklings 5:4 11 857 719 3 4 4

Strands 1:147 21 853 1 123 8 7 6 12 671

Summa 189 869 13 021 32 61 75 21 26 1 215

roma Kloster 1:185 6 811 350 6

Kloster 1:194 64 837 4 864 32 32 2 101

Kloster 1:202 14 938 507 14

Kloster 1:41 9 811 538 2 5 2

Kloster 1:49,1:22 10 859 501 1 9 2 138

Summa 103 843 6 760 17 52 34 4 239

lärbro Angelbos 1:77 17 815 1 025 9 8

Prästgården. 1:10 17 793 1 319 4 6 6 1

Prästgården 1:34 13 838 719 5 6 2 1 216

Prästgården 1:46 3 753 284 1 2

Prästgården 1:62 9 708 421 7 2 1 44

Prästgården 1:63 10 804 633 4 6

Summa 69 796 4 401 16 28 16 8 1 2 260

fårösund Broungs 1:24 20 777 1 295 15 5

Stucks 1:224 24 863 1 325 8 10 6

Stucks 1:280 12 843 718 1 7 4

Stucks 1:296 5 883 322 3 2

Stucks 1:320, 1:321 17 881 1 301 7 4 6

Summa 78 844 4 961 9 42 21 6

40 Organisationsnummer 556066-0523


lägenhetsbestånd 2011 AB GotlandsHem

område fastighet Antal lgh Hyra kr/m 2 Bostadsyta 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5+ rok Antal lokaler lokalyta

Slite Bofinken 1 24 823 1 564 8 6 10

Bofinken 1 57 902 3 695 23 9 17 8 3 995

Concordia 2, 4 62 833 3 992 8 32 22 6 236

Concordia 5, 6 24 844 1 519 4 6 14 1 215

Othello 1, 2 36 892 1 849 8 24 4 2 120

Rapphönan 2, 3 47 830 2 977 16 20 11 2 47

Rapphönan 4 10 855 348 10

Speculationen 8 14 846 858 3 3 6 2 3 170

Summa 274 855 16 802 80 100 84 10 17 1 783

tingstäde Furbjärs 1:11 28 860 1 778 3 19 5 1

Summa 28 860 1 778 3 19 5 1

Väskinde Skäggs 1:10 27 828 1 899 15 6 6

Skäggs 1:41 12 872 757 8 2 2 1 8

Summa 39 840 2 656 23 8 8 1 8

Summa lgh utanför Visby 1 100 847 70 425 196 509 326 64 5 80 5 373

Visby Akacian 1, 2 49 930 2 942 13 10 21 2 3 11 398

Apoteket 4-6 9 977 737 3 4 2 1 153

Bogen 1 403 901 26 503 69 144 171 19 32 1 365

Bogen 2 148 965 10 196 32 30 69 17 1 614

Bösspipan 6 47 939 2 831 17 10 14 6 2 65

Castor 1 m fl 228 967 12 398 40 106 80 2 43 1 477

Dillen 1 163 913 14 599 12 45 5 101 2 144

Fjällskivlingen 1 115 961 8 152 60 44 11 5 346

Fregatten 21 6 962 522 4 1 1

Höken 1 181 871 13 336 21 74 54 29 3 18 1 015

Laken 1 57 1 089 3 036 21 33 3 5 248

Lien 1 125 933 9 580 54 49 22 41 831

Melonen 2 108 1 084 7 760 8 48 28 16 8 2 110

Myran 1 61 959 4 395 10 10 29 12 1 514

Myran 2 20 1 086 1 376 16 4

Norderstrand 1:2 24 1 280 1 518 12 12

Panncentralen 1 3 987

Pennskrinet 20/ 29 873 3 147 5 1 23

Räkneboken 11

Pjäsen 11 5 1 085 308 5

Pjäsen 13 44 1 031 2 636 22 22

Pjäsen 16 10 1 148 599 5 5 1 591

Priorn 1 10 926 785 5 3 2 1 40

Priorn 3 10 1 313 672 2 3 4 1 1 30

Priorn 14 10 1 207 640 3 2 5

Riggen 1 87 979 5 681 22 22 33 10 3 589

Sjöliljan 1 45 1 618 3 885 1 29 15

Skalbaggen 1 66 881 6 864 66

Strömmingen 5, 6 70 1 024 4 020 29 33 6 2 7 491

Stäven 1 481 906 32 558 79 101 283 18 22 2 190

Taggsvampen 1 24 978 1 536 6 12 6

Taptot 1 och 2 236 907 14 152 55 77 78 22 4 35 1 708

Terra Nova Torg 13 954 931 1 8 2 1 1 4 1 147

Terra Nova 1 92 975 6 823 9 22 25 30 6 17 238

Terra Nova 2 94 993 6 883 4 37 18 25 10 26 260

Terra Nova 3 53 999 3 551 8 24 7 12 2 15 158

Vargen 18 103 882 7 666 5 37 26 35 15 485

Vitkålen 1 379 877 27 846 32 149 108 84 6 7 404

Volontären 48 1 097 2 880 24 10 14

Östertull 6 75 1 006 4 422 18 37 19 1 10 954

Summa 3 728 948 258 366 516 1 290 1 247 498 177 331 17 552

Summa hyres- 4 828 926 328 791 712 1 799 1 573 562 182 411 22 925

lägenheter

Organisationsnummer 556066-0523

41


kategoribostäder

lägenhetsbestånd 2011 AB GotlandsHem

område fastighet Antal lgh Hyra kr/m 2 Bostadsyta 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5+ rok Antal lokaler lokalyta

Studentbostäder

Visby Järnvägen 6, 7 167* 1 757 3 911 154 13 2 245

Rekylen 43 1 947 838 43

Summa 210 1 790 4 749 154 56 2 245

*) Föregående år fanns 2 fyror som hyrdes ut som separata rum. Dessa rum räknas nu som ettor, vilket ger 6 fler lägenheter.

Självförvaltning/boförening

Visby Kakelugnsmak.1 21 1 483 10 4 5 2

Summa 21 1 483 10 4 5 2

äldreboende/gruppboende, blockhyrs av region Gotland,

verksamhetslokaler ingår i ytan.

Hemse Tjädern 8, 9 28 1 456

Blåkråkan 15 30 2 310

Nötskrikan 6, 7 5 378

Storken 10 5 358

klinte- Sicklings 5:22 5 367

hamn Odvalds 1:30 5 367

Åvalle 2:1 23 2 802 1 43

Åvalle 2:27 23 2 114

Slite Kilåkern 1 4 278

Visby Buntmakaren 6 4 307

Hytten 1 108 9 213

Korgmakaren 5 4 307

Melonen 3 5 735

Pjäsen 11 10 1 113

Terra Nova Torg 8 5 405

Vitkålen 1 80 3 472

Summa 344 25 982 1 43

Summa kategoribostäder 575 32 214 3 288

Summa hyreslägenheter 5 403 361 005 414 23 213

och kategoribostäder

42 Organisationsnummer 556066-0523


Årsredovisning 2011 AB GotlandsHem Organisationsnummer 556066-0523

Similar magazines